EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1012

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1012 z dne 12. marca 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z odstopanjem od pravil o določitvi kontrolnih točk in minimalnih zahtev za mejne kontrolne točke (Besedilo velja za EGP.)

C/2019/1847

OJ L 165, 21.6.2019, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1012/oj

21.6.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 165/4


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1012

z dne 12. marca 2019

o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z odstopanjem od pravil o določitvi kontrolnih točk in minimalnih zahtev za mejne kontrolne točke

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter Sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru) (1) in zlasti člena 62(3) ter člena 64(2) in (5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2017/625 med drugim določa okvir za izvajanje uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti za živali in blago, ki vstopajo v Unijo iz tretjih držav, da se preveri skladnost z zakonodajo Unije zaradi varovanja zdravja ljudi, živali in rastlin ter dobrobiti živali, v zvezi z gensko spremenjenimi organizmi (GSO) in fitofarmacevtskimi sredstvi pa tudi okolja. Določa, da je treba uradni nadzor izvajati nad nekaterimi pošiljkami živali in blaga na mejni kontrolni točki prvega prispetja v Unijo. Države članice v ta namen določijo mejne kontrolne točke.

(2)

Uredba (EU) 2017/625 določa, da države članice pred določitvijo mejnih kontrolnih točk o tem uradno obvestijo Komisijo, tako da lahko Komisija preveri in po potrebi opravi nadzor, da ugotovi, ali mejne kontrolne točke izpolnjujejo minimalne zahteve za določitev iz Uredbe. Uredba (EU) 2017/625 na Komisijo prenaša pooblastilo, da določi nekatera podrobna pravila o teh minimalnih zahtevah. Navedena podrobna pravila so bila določena v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/1014 (2) (v nadaljnjem besedilu: minimalne zahteve). Uredba (EU) 2017/625 prav tako določa, da države članice prekličejo določitev mejne kontrolne točke, kadar ne izpolnjuje več zahtev za določitev za vse ali nekatere kategorije živali in blaga, za katere je določitev namenjena.

(3)

Kadar pa je bil preklic določitve delen, ker se je nanašal na določeno kategorijo živali ali določeno kategorijo blaga oziroma vse kategorije živali ali vse kategorije blaga, če je bila mejna kontrolna točka določena za kategorije živali in blaga, bi bilo treba državam članicam dovoliti, da ponovno določijo mejno kontrolno točko za tiste kategorije živali ali blaga, za katere je bila določitev preklicana, ne da bi morale pred tem dati možnost Komisiji, da izvede nadzor za preverjanje skladnosti z minimalnimi zahtevami. V takih primerih odprava neskladnosti ne bi smela vključevati tako obširnih ukrepov, kot so tisti, ki so nujni za prvo določitev mejne kontrolne točke. Zato je primerno določiti pravila, ki državam članicam dovolijo ponovno določitev mejne kontrolne točke za tiste kategorije živali ali blaga, ne da bi morale pred tem dati možnost Komisiji, da izvede nadzor za preverjanje skladnosti z minimalnimi zahtevami.

(4)

Da se Komisiji omogoči izvajanje temeljite ocene ukrepov, ki jih države članice sprejmejo za odpravo neskladnosti, ki je privedla do delnega preklica določitve, bi morale države članice o navedenih ukrepih uradno obvestiti Komisijo. Ponovna določitev bi morala biti dovoljena le, kadar Komisija meni, da sprejeti ukrepi zadostujejo za odpravo neskladnosti.

(5)

Odstopanje od pravil Uredbe (EU) 2017/625 v zvezi z določitvijo mejnih kontrolnih točk bi se moralo uporabljati le v primeru ponovne določitve v dveh letih od datuma delnega preklica določitve. Če se ponovna določitev opravi pozneje kot v dveh letih od datuma delnega preklica, bi morala Komisija za oceno sprememb na mejnih kontrolnih točkah ohraniti možnost izvajanja nadzora, da preveri, ali mejna kontrolna točka izpolnjuje minimalne zahteve.

(6)

Uredba (EU) 2017/625 v nekaterih primerih omogoča izvajanje uradnega nadzora na kontrolnih točkah, ki niso mejne kontrolne točke, in zahteva, da navedene kontrolne točke izpolnjujejo minimalne zahteve ter zahteve za določitev in preklic določitve mejnih kontrolnih točk. Zato je primerno, da se pravila iz te uredbe glede ponovne določitve mejnih kontrolnih točk uporabljajo tudi za kontrolne točke.

(7)

V skladu z Uredbo (EU) 2017/625 morajo biti mejne kontrolne točke v neposredni bližini točke vstopa v Unijo. Vendar bi bilo treba za zagotovitev učinkovite organizacije in izvajanja uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti določiti pravila za opredelitev primerov posebnih geografskih omejitev in pogojev, v skladu s katerimi so lahko mejne kontrolne točke toliko oddaljene od točke vstopa v Unijo, da niso v njeni neposredni bližini. Geografske omejitve bi morale biti tiste, ki izhajajo iz naravnih značilnosti in pokrajine točke vstopa, oddaljenost od točke vstopa pa ne bi smela presegati oddaljenosti, ki je nujno potrebna za odpravo težav, ki jih povzročajo geografske omejitve. Poleg tega navedena oddaljenost ne bi smela biti taka, da bi lahko pomenila tveganje za zdravje ljudi, živali in rastlin, dobrobit živali in okolje. Posebne geografske omejitve bi morale vključevati tiste, ki lahko povzročijo večje omejitve prevoza, na primer ceste na visokih prelazih, ki niso primerne za premike živali in blaga ali ki povzročajo znatne zamude pri njihovih premikih.

(8)

Na delovanje mejnih kontrolnih točk za uvoz pošiljk neobdelanih hlodov ter žaganega in rezanega lesa pogosto vplivajo geografske omejitve zaradi dolgih obal ali dolgih meja nekaterih držav članic. Zaradi omenjenih geografskih omejitev so na splošno operativne samo v času izvajanja uradnega nadzora. Zato bi bilo treba za njihovo določitev uvesti nekatera izvzetja od minimalnih zahtev za mejne kontrolne točke iz člena 64(3) Uredbe (EU) 2017/625. Zaradi zagotavljanja učinkovitosti uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti pa bi kljub temu morali biti izpolnjeni posebni pogoji, kadar navedeni nadzor in dejavnosti izvaja mobilna skupina pristojnega organa mejne kontrolne točke za uradni nadzor. Mobilna skupina za uradni nadzor bi morala zlasti zagotoviti dovolj ustrezno usposobljenega osebja in imeti dostop do potrebne opreme v času uradnega nadzora ali drugih uradnih dejavnosti.

(9)

Pravila, ki jih Komisija mora uvesti v skladu s členom 62(3) ter členom 64(2) in (5) Uredbe (EU) 2017/625, so tesno povezana, saj se vsa nanašajo na odstopanja ali izvzetja od nekaterih zahtev, ki se uporabljajo za mejne kontrolne točke. Za olajšanje pravilne in celovite uporabe navedenih pravil, ki bi se morala uporabljati od istega datuma, je navedena pravila primerno določiti v enem samem aktu.

(10)

Ker se posebna pooblastila, prenesena na Komisijo v skladu z Uredbo (EU) 2017/625, začnejo uporabljati od 14. decembra 2019, bi se morala ta uredba uporabljati od istega datuma –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba določa pravila o:

(a)

ponovni določitvi mejne kontrolne točke ali kontrolne točke, ki ni mejna kontrolna točka, v primeru delnega preklica določitve;

(b)

mejnih kontrolnih točkah, ki so zaradi posebnih geografskih omejitev toliko oddaljene od točke vstopa v Unijo, da niso v njeni neposredni bližini;

(c)

določitvi mejnih kontrolnih točk za uvoz neobdelanih hlodov ter žaganega in rezanega lesa zaradi upoštevanja posebnih geografskih omejitev.

Člen 2

Ponovna določitev mejne kontrolne točke ali kontrolne točke, ki ni mejna kontrolna točka, po delnem preklicu določitve

1.   Kadar država članica prekliče določitev mejne kontrolne točke ali kontrolne točke, ki ni mejna kontrolna točka iz člena 53(1)(a) navedene uredbe, za nekatere kategorije živali ali blaga zaradi neizpolnjevanja minimalnih zahtev iz člena 64(3) navedene uredbe ali podrobnih pravil o minimalnih zahtevah iz Izvedbene uredbe (EU) 2019/1014, lahko država članica z odstopanjem od člena 59(3), (4) in (5) Uredbe (EU) 2017/625 ponovno določi navedeno mejno kontrolno točko ali navedeno kontrolno točko (v nadaljnjem besedilu: ponovna določitev) v skladu z odstavki 2 do 5 tega člena.

2.   Pred ponovno določitvijo iz odstavka 1 država članica Komisijo uradno obvesti o ukrepih, ki jih je sprejela za odpravo neskladnosti z minimalnimi zahtevami iz odstavka 1.

3.   Komisija v obdobju enega meseca od datuma prejema uradnega obvestila oceni, ali sprejeti ukrepi zadostujejo za zagotovitev skladnosti z minimalnimi zahtevami, in v navedenem obdobju državo članico obvesti o rezultatu svoje ocene.

4.   Država članica nadaljuje s ponovno določitvijo šele, ko jo Komisija v skladu z odstavkom 3 obvesti, da ukrepi, ki jih je sprejela država članica, zadostujejo za zagotovitev skladnosti z minimalnimi zahtevami.

5.   Ponovna določitev v skladu z odstavkom 4 je možna samo v obdobju dveh let od datuma delnega preklica določitve iz odstavka 1.

Po navedenem obdobju dveh let je ponovna določitev možna samo v skladu s členom 59 Uredbe (EU) 2017/625.

Člen 3

Mejne kontrolne točke, ki so toliko oddaljene od točke vstopa v Unijo, da niso v njeni neposredni bližini

1.   Z odstopanjem od člena 64(1) Uredbe (EU) 2017/625 je mejna kontrolna točka lahko toliko oddaljena od točke vstopa v Unijo, da ni v njeni neposredni bližini, pod naslednjima pogojema:

(a)

to je nujno zaradi posebnih geografskih omejitev v skladu z odstavkom 2 in

(b)

izpolnjeni so pogoji iz odstavka 3.

2.   Geografske omejitve iz odstavka 1 so takšne, da preprečujejo ali omejujejo učinkovito izvajanje uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti.

Navedene geografske omejitve zajemajo eno ali več od naslednjih omejitev:

(a)

geografska konfiguracija točke vstopa povzroča večje omejitve prevoznega sistema;

(b)

na točki vstopa so pogoste poplave v nekaterih obdobjih leta;

(c)

morska nabrežja, obdana s pečinami;

(d)

mejne ceste na visokih prelazih;

(e)

železniški prevoz živali in blaga, zaradi česar je treba določiti mejno kontrolno točko na prvi železniški postaji, ali

(f)

na točki vstopa ni ustreznega zemljišča, da bi mejna kontrolna točka in njeni objekti lahko bili v njeni neposredni bližini.

3.   Kadar se država članica odloči, da bo določila eno ali več mejnih kontrolnih točk iz odstavka 1, določitev izpolnjuje naslednja pogoja:

(a)

oddaljenost mejne kontrolne točke od točke vstopa v Unijo je sorazmerna s potrebo po premostitvi geografskih omejitev in ne presega te potrebe ter

(b)

mejna kontrolna točka in točka vstopa sta v pristojnosti istega carinskega organa, tako da se pošiljke lahko premikajo od točke vstopa do mejnih kontrolnih točk, ne da bi jih bilo treba predložiti in obravnavati v carinskem postopku.

4.   Mejna kontrolna točka je dovolj oddaljena od obratov ali krajev, kjer se hranijo ali vzrejajo živali, rastline, rastlinski proizvodi ali drugi predmeti, ki so dovzetni za okužbo s prenosljivimi boleznimi ali škodljivimi organizmi.

Člen 4

Izvzetje za mejne kontrolne točke za uvoz neobdelanih hlodov ter žaganega in rezanega lesa

1.   Izvzetje iz odstavka 2 se uporablja za mejne kontrolne točke, ki zaradi dolge obale ali meja zadevne države članice delujejo samo v času izvajanja nadzora nad pošiljkami neobdelanih hlodov ter žaganega in rezanega lesa (v nadaljnjem besedilu: zadevne mejne kontrolne točke).

2.   Države članice lahko določijo zadevne mejne kontrolne točke in jih izvzamejo od obveznosti iz člena 64(3)(a), (c) in (f) Uredbe (EU) 2017/625, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

uvedene so ureditve, s katerimi se ob vsakem času preprečuje vsak neodkrit vstop v Unijo pošiljk neobdelanih hlodov ter žaganega in rezanega lesa;

(b)

zadevna mejna kontrolna točka ima dostop do zadostnega števila ustrezno usposobljenega osebja v obliki mobilne skupine pristojnih organov za uradni nadzor, ki lahko prispe na zadevno mejno kontrolno točko pred prihodom pošiljk, da izvede uradni nadzor nad neobdelanimi hlodi ter žaganim in rezanim lesom;

(c)

mobilna skupina pristojnih organov za uradni nadzor zagotavlja ali ima takojšen dostop do naslednjega:

(i)

opreme, prostorov in drugih objektov iz člena 64(3)(c) Uredbe (EU) 2017/625 ter

(ii)

tehnologije in računalniške opreme iz člena 64(3)(f) navedene uredbe.

Člen 5

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 14. decembra 2019.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. marca 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 95, 7.4.2017, str. 1.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1014 z dne 12. junija 2019 o določitvi podrobnih pravil glede minimalnih zahtev za mejne kontrolne točke, vključno s kontrolnimi središči, ter za obliko, kategorije in okrajšave, ki se uporabljajo pri oblikovanju seznama mejnih kontrolnih točk in kontrolnih točk (glej stran 10 tega Uradnega lista).


Top