EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0829

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/829 z dne 14. marca 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, da lahko države članice dovolijo začasna odstopanja za namene uradnega testiranja, znanstvene ali izobraževalne namene, poskuse, izbore sort ali žlahtnjenje

C/2019/1922

OJ L 137, 23.5.2019, p. 15–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/829/oj

23.5.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 137/15


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/829

z dne 14. marca 2019

o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, da lahko države članice dovolijo začasna odstopanja za namene uradnega testiranja, znanstvene ali izobraževalne namene, poskuse, izbore sort ali žlahtnjenje

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES (1) ter zlasti členov 8(5) in 48(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo (EU) 2016/2031 lahko države članice na zahtevo začasno dovolijo vnos karantenskih škodljivih organizmov za Unijo ali škodljivih organizmov, za katere veljajo ukrepi, sprejeti na podlagi člena 30(1) navedene uredbe, ki se uporabljajo za namene uradnega testiranja, znanstvene ali izobraževalne namene, poskuse, izbore sort ali žlahtnjenje, na svoje ozemlje, premike po njem ter posedovanje in razmnoževanje na njem. Poleg tega lahko države članice na zahtevo začasno dovolijo vnos rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, ki se uporabljajo za namene uradnega testiranja, znanstvene ali izobraževalne namene, poskuse, izbor sort ali žlahtnjenje, na svoje ozemlje in premike po njem.

(2)

Uredbo (EU) 2016/2031 je treba dopolniti s sprejetjem pravil o izmenjavi informacij med državami članicami in Komisijo o vnosu zadevnih škodljivih organizmov, rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov na ozemlje Unije in premikih po njem, o postopkih in pogojih za izdajo ustreznih dovoljenj ter o zahtevah za spremljanje skladnosti in ukrepih, ki se sprejmejo v primeru neskladnosti.

(3)

Za zagotovitev, da se fitosanitarno tveganje, povezano s specificiranimi dejavnostmi, odpravi ali zmanjša na sprejemljivo raven, bi morali za izdajanje dovoljenj za vnos katerega koli specificiranega materiala v Unijo in premike po Uniji veljati določeni pogoji, da se zagotovijo predložitev popolne in ustrezne zahteve, pregled vrste in ciljev specificiranih dejavnosti, potrditev, da se specificirane dejavnosti izvajajo v karantenskih postajah ali objektih za izolacijo ter uničenje in varno odstranjevanje kontaminiranega materiala.

(4)

Za zagotovitev spremljanja in sledljivosti zadevnega specificiranega materiala ter za takojšnjo obravnavo vseh povezanih fitosanitarnih tveganj je ustrezno, da bi po izdaji navedenega dovoljenja pristojni organ države članice, v kateri se izvaja odobrena specificirana dejavnost, izdal pooblastilo, ki bi moralo biti vedno priloženo zadevnemu specificiranemu materialu.

(5)

Oblika pooblastila bi morala ustrezati obliki iz Priloge II k Direktivi Komisije 2008/61/ES (2), ki se dokazano učinkovito in dosledno uporablja.

(6)

Za večkratne vnose specificiranega materiala, na katerem se izvajajo specificirane dejavnosti, v Unijo in premike po Uniji ter v skladu s posebnimi pogoji bi bilo treba uporabiti eno samo pooblastilo, da se zagotovi sorazmeren in učinkovit okvir za take vnose in premike.

(7)

Uradno testiranje se izvaja pogosteje kot druge specificirane dejavnosti. Zato bi bilo bolj učinkovito, da se omogoči okvir za uradno testiranje, ki je prožnejši kot za druge specificirane dejavnosti.

(8)

Določiti bi bilo treba pravila o ukrepih, ki jih sprejmejo pristojni organi v primerih neskladnosti z določbami te uredbe, da se čim prej zagotovijo popravljalni ukrepi. Navedeni ukrepi bi morali vključevati obveznosti za osebe, odgovorne za specificirane dejavnosti.

(9)

Zaradi pravne varnosti in jasnosti bi bilo treba Direktivo 2008/61/ES razveljaviti.

(10)

Ta uredba bi se morala uporabljati brez poseganja v katera koli pravila, sprejeta v skladu s členom 48 Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta (3) (Uredba o uradnem nadzoru) o uradnem nadzoru v zvezi z blagom, izvzetim iz uradnega nadzora na mejnih kontrolnih točkah.

(11)

Da bi se omogočilo nemoteno prenehanje dovoljenih dejavnosti, je ustrezno podaljšati veljavnost odobritev za navedene dejavnosti za določeno obdobje.

(12)

Zaradi pravne varnosti bi se morala ta uredba začeti uporabljati od istega datuma kot Uredba (EU) 2016/2031 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Področje uporabe

Ta uredba določa pogoje za odstopanje od nekaterih določb Uredbe (EU) 2016/2031, v skladu s katerimi je mogoče specificirane škodljive organizme ter rastline, rastlinske proizvode in druge predmete, kakor so opredeljeni v členu 2 te uredbe, vnesti v Unijo ali na varovana območja v Uniji ali jih premeščati po njih, posedovati, razmnoževati ali uporabljati v Uniji ali na varovanih območjih v Uniji za namene uradnega testiranja, znanstvene ali izobraževalne namene, poskuse, izbor sort ali žlahtnjenje. Zlasti ta uredba določa odstopanja od naslednjih določb Uredbe (EU) 2016/2031:

(a)

člena 5(1) o prepovedi vnosa, premikov, posedovanja, razmnoževanja in izpusta karantenskih škodljivih organizmov na ozemlju Unije;

(b)

člena 30(1) o ukrepih Unije, sprejetih za škodljive organizme, ki niso uvrščeni na seznam karantenskih škodljivih organizmov za Unijo, vendar lahko izpolnjujejo pogoje za uvrstitev na navedeni seznam;

(c)

člena 32(2) o prepovedi vnosa, premikov, posedovanja, razmnoževanja in izpusta karantenskih škodljivih organizmov za varovano območje na varovanih območjih ozemlja Unije;

(d)

člena 40(1) o prepovedi vnosa nekaterih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov iz vseh ali nekaterih tretjih držav ali ozemelj na ozemlje Unije;

(e)

člena 41(1) o posebnih in enakovrednih zahtevah za vnos nekaterih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov iz tretjih držav na ozemlje Unije in njihove premike po njem;

(f)

člena 42(2) o prepovedi vnosa nekaterih zelo tveganih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov iz tretjih držav na ozemlje Unije;

(g)

člena 49(1) o začasnih ukrepih v zvezi z vnosom rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov iz tretjih držav na ozemlje Unije in njihove premike po njem;

(h)

člena 53(1) o prepovedi vnosa rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov s poreklom iz tretjih držav ali z ozemlja Unije na varovana območja ozemlja Unije;

(i)

člena 54(1) o posebnih zahtevah za vnos rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov na varovana območja ozemlja Unije.

Ta uredba zlasti določa:

(a)

pravila o izmenjavi informacij med državami članicami in Komisijo o vnosu specificiranih škodljivih organizmov ali rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov v Unijo ali na varovana območja v Uniji ter premikih po njih ali posedovanju, razmnoževanju ali uporabi v Uniji ali na varovanih območjih v Uniji;

(b)

postopek in pogoje, pod katerimi države članice izdajo začasno dovoljenje za izvajanje specificiranih dejavnosti;

(c)

pravila o spremljanju skladnosti in ukrepe, ki jih je treba sprejeti v primeru neskladnosti.

Člen 2

Opredelitve pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„specificirani škodljivi organizmi“ pomeni eno od naslednjega:

(i)

karantenski škodljivi organizmi za Unijo, uvrščeni na seznam v skladu s členom 5 Uredbe (EU) 2016/2031;

(ii)

škodljivi organizmi, za katere veljajo ukrepi, sprejeti v skladu s členom 30(1) navedene uredbe;

(iii)

karantenski škodljivi organizmi za varovano območje, uvrščeni na seznam v skladu s členom 32(3) navedene uredbe;

(b)

„rastline, rastlinski proizvodi ali drugi predmeti“ pomeni rastline, rastlinske proizvode ali druge predmete, za katere veljajo ukrepi, sprejeti v skladu s členom 30(1), in ki so uvrščeni na seznam v skladu s členi 40(2) in (3), 41(2) in (3), 42(2) in (3), 49(1), 53(2) in (3) ter 54(2) in (3) Uredbe (EU) 2016/2031;

(c)

„specificirani material“ pomeni katere koli specificirane škodljive organizme, rastline, rastlinske proizvode ali druge predmete, za katere je potrebno dovoljenje v smislu te uredbe;

(d)

„specificirane dejavnosti“ pomeni katero koli dejavnost, ki jo izvaja katera koli oseba, vključno s pristojnimi organi, akademskimi in raziskovalnimi ustanovami ali izvajalci poslovne dejavnosti, povezano z uradnim testiranjem, znanstvenimi ali izobraževalnimi nameni, poskusi, izborom sort ali žlahtnjenjem, ki vključuje vnos katerega koli specificiranega materiala v Unijo in na varovano območje v Uniji, premike po njiju, posedovanje, razmnoževanje ali uporabo v Uniji in na varovanem območju v Uniji.

Člen 3

Izmenjava informacij med državami članicami in Komisijo

1.   Države članice upravno sodelujejo v zvezi z izmenjavo informacij med državami članicami in Komisijo o vnosu katerega koli specificiranega materiala na ozemlje Unije ali na njegova varovana območja, premikih ter posedovanju, razmnoževanju in uporabi na njih.

2.   Za namene odstavka 1 države članice vsako leto pred 31. marcem Komisiji in drugim državam članicam pošljejo vse naslednje informacije:

(a)

seznam vrst in količin specificiranega materiala, dovoljenega v skladu s to uredbo, ki je bil vnesen v Unijo ali se je premeščal po Uniji v predhodnem koledarskem letu;

(b)

poročilo o navzočnosti specificiranih škodljivih organizmov, ki v skladu s to uredbo niso dovoljeni, in katerih koli drugih škodljivih organizmov, ki jih pristojni organ šteje za tveganje za Unijo, katerih navzočnost je bila odkrita med specificiranimi dejavnostmi.

(c)

ukrepe, sprejete v primeru neskladnosti;

(d)

seznam karantenskih postaj in objektov za izolacijo, ki se uporabljajo v tej uredbi.

3.   Premiki in vnos specificiranega materiala v Unijo za namene specificiranih dejavnosti, dovoljenih v skladu s členom 5, se skupaj z zadevnim dovoljenjem evidentirajo v računalniškem informacijskem sistemu za uradni nadzor (IMSOC) iz člena 131 Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta.

Člen 4

Zahteva

Pred vsakim vnosom specificiranega materiala v Unijo ter premiki po Uniji, posedovanjem, razmnoževanjem in uporabo v Uniji v s skladu s členoma 8(1) in 48(1) Uredbe (EU) 2016/2031, kakor je ustrezno, se predloži zahteva pristojnim organom.

Njena vsebina ustreza zahtevam iz Priloge I k tej uredbi.

Člen 5

Pogoji za izdajo dovoljenja

Države članice v skladu s členoma 8(1) in 48(1) Uredbe (EU) 2016/2031, kakor je ustrezno, izdajo dovoljenje za vnos specificiranega materiala v Unijo ter premike po Uniji, posedovanje, razmnoževanje in uporabo v Uniji za omejeno obdobje in samo, kadar so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

za zahtevo je bilo ugotovljeno, da je skladna s členom 4 te uredbe;

(b)

pristojni organ je pregledal vrsto in cilje specificiranih dejavnosti, predlaganih v zahtevi, in ugotovil, da ustrezajo opredelitvi specificiranih dejavnosti iz člena 2 te uredbe;

(c)

potrjeno je bilo, da se specificirane dejavnosti izvajajo v karantenskih postajah ali objektih za izolacijo, ki so navedeni v zahtevi in jih je določil pristojni organ v skladu s členoma 60 in 61 Uredbe (EU) 2016/2031;

(d)

zagotovljeno je bilo, da je bil po dokončanju specificirane dejavnosti, na katero se nanaša dovoljenje, specificirani material uničen in varno odstranjen ali shranjen pod ustreznimi pogoji za nadaljnjo uporabo v skladu s členom 64 Uredbe (EU) 2016/2031.

Člen 6

Pooblastilo po izdaji dovoljenja

1.   Po izdaji dovoljenja iz člena 5 pristojni organ države članice, v kateri se izvaja odobrena specificirana dejavnost, izda pooblastilo. To pooblastilo se vedno priloži zadevnemu specificiranemu materialu.

2.   V primeru, da je poreklo specificiranega materiala Unija, je oblika pooblastila skladna z obliko vzorca iz dela A Priloge II. Za premike zadevnega specificiranega materiala v karanteni ali izolaciji pooblastilo uradno overi država članica porekla.

3.   V primeru, da je poreklo specificiranega materiala tretja država, je oblika pooblastila skladna z obliko vzorca iz dela B Priloge II. Za vnos zadevnega specificiranega materiala v karanteni ali izolaciji pooblastilo uradno overi tretja država porekla.

4.   V primeru večkratnih vnosov posebne vrste specificiranega materiala v Unijo ali premikov po Uniji lahko pristojni organ ob prvem pošiljanju izda eno samo pooblastilo, ki zajema vse navedene vnose ali premike, pri čemer morajo biti izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

(a)

vnosi ali premiki potekajo večkrat letno;

(b)

za specificirani material veljajo enaki pogoji za pakiranje;

(c)

specificirani material je isti dobavitelj poslal isti osebi, odgovorni za odobrene dejavnosti.

Pristojni organ v okencu 10 vzorca iz delov A in B Priloge II izrecno navede, da pooblastilo zajema večkratne vnose navedenega specificiranega materiala v Unijo ali premike po Uniji. Navedeno pooblastilo velja največ eno leto od datuma izdaje.

Člen 7

Posebne določbe za uradno testiranje

Države članice z odstopanjem od členov 4, 5 in 6 izdajo dovoljenje za izvajanje uradnega testiranja, ki ga izvedejo pristojni organi ali izvajalci poslovne dejavnosti pod nadzorom pristojnih organov, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

(a)

oseba, odgovorna za odobrene dejavnosti, je o uradnem testiranju uradno obvestila pristojni organ, preden se je testiranje izvedlo;

(b)

navedeno uradno obvestilo vključuje vrsto in cilje navedenega uradnega testiranja;

(c)

uradno obvestilo vključuje potrditev, da se uradno testiranje izvaja v karantenskih postajah ali objektih za izolacijo iz točke (c) člena 5;

(d)

uradno testiranje se izvaja tako, da ne pride do širjenja specificiranih škodljivih organizmov med ravnanjem s specificiranim materialom in njegovim prevozom pred in med uradnim testiranjem ter po njem.

Člen 8

Splošne določbe o spremljanju skladnosti

Pristojni organ spremlja specificirane dejavnosti, da zagotovi, da so izpolnjene vse naslednje zahteve:

(a)

oseba, odgovorna za dejavnosti, takoj uradno obvesti pristojni organ o vsaki napadenosti specificiranega materiala s katerimi koli specificiranimi škodljivimi organizmi, ki v skladu s to uredbo niso dovoljeni, ali s katerimi koli drugimi škodljivimi organizmi, ki se štejejo za tveganje za Unijo, katerih navzočnost je bila odkrita med specificiranimi dejavnostmi. Kadar je material specificirani škodljivi organizem, se spremljanje nanaša na njegovo morebitno napadenost z drugimi specificiranimi škodljivimi organizmi, ki v skladu s to uredbo niso dovoljeni, ali s katerimi koli drugimi škodljivimi organizmi, ki jih pristojni organ šteje za tveganje za Unijo, katerih navzočnost je bila odkrita med specificiranimi dejavnostmi;

(b)

oseba, odgovorna za dejavnosti, takoj uradno obvesti pristojni organ o vsakem dogodku, ki ima za posledico izpustitev ali verjetnost izpustitve škodljivih organizmov iz točke (a) v okolje.

Člen 9

Ukrepi, ki se sprejmejo v primeru neskladnosti

1.   Pristojni organ lahko od osebe, odgovorne za dejavnosti, zahteva, da takoj ali v določenem obdobju izvede popravljalne ukrepe za zagotovitev skladnosti z določbami iz te uredbe.

2.   Kadar pristojni organ ugotovi, da oseba, odgovorna za dejavnosti, ne ravna v skladu z določbami iz te uredbe, navedeni organ nemudoma sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev, da se odpravijo neskladnosti z navedenimi določbami. Navedeni ukrepi lahko vključujejo preklic ali začasni preklic dovoljenja iz člena 5.

3.   Kadar pristojni organ sprejme ukrepe v skladu z odstavkom 2, razen preklica dovoljenja, in neskladnost s to uredbo ni odpravljena, navedeni organ nemudoma prekliče navedeno dovoljenje.

Člen 10

Razveljavitev Direktive 2008/61/ES in prehodno obdobje za njene odobrene dejavnosti

Direktiva 2008/61/ES se razveljavi.

Sklicevanje na razveljavljeno direktivo se šteje za sklicevanje na to uredbo in se bere v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge III.

Odobritve dejavnosti, izdane v skladu s členom 2 navedene direktive, prenehajo veljati 31. decembra 2020.

Člen 11

Datum začetka veljavnosti in uporabe

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 14. decembra 2019.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. marca 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 317, 23.11.2016, str. 4.

(2)  Direktiva Komisije 2008/61/ES z dne 17. junija 2008 o določitvi pogojev, pod katerimi je mogoče nekatere škodljive organizme, rastline, rastlinske proizvode in druge predmete, iz Prilog I do V Direktive Sveta 2000/29/ES, vnesti ali jih premeščati znotraj Skupnosti oziroma na nekaterih njenih varovanih območjih v preskusne ali znanstvene namene in za delo pri žlahtnjenju (UL L 158, 18.6.2008, str. 41).

(3)  Uredba (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru) (UL L 95, 7.4.2017, str. 1).


PRILOGA I

1.   

Zahteva iz člena 4 vključuje vsaj naslednje elemente, kakor je ustrezno:

(a)

ime, naslov, elektronski naslov in telefonsko številko vložnika ter oseb, odgovornih za specificirano dejavnost, če se razlikujejo, vključno z znanstvenimi in tehničnimi kvalifikacijami za namene specificiranih dejavnosti;

(b)

vrsto specificiranega materiala, znanstveno ime ali ime specificiranega materiala in, kadar je ustrezno, vsa objavljena sklicevanja, vključno z informacijami o morebitnih vektorjih;

(c)

količino specificiranega materiala, število pošiljanj in količino pri posameznem pošiljanju v primeru večkratnih pošiljanj, upravičene glede na namen zadevne specificirane dejavnosti in zmogljivosti karantenske postaje ali objekta za izolacijo;

(d)

kraj porekla specificiranega materiala, vključno z imenom, naslovom, elektronskim naslovom in telefonsko številko pošiljatelja in dobavitelja, ter z ustrezno dokumentacijo v primeru, da se specificirani material vnese iz tretje države;

(e)

trajanje specificirane dejavnosti, povzetek vrste in ciljev specificirane dejavnosti ter dodatno tudi specifikacijo v primeru poskusov ter znanstvena in izobraževalna dela v zvezi z izborom sort;

(f)

pogoje za pakiranje, pod katerimi se bo specificirani material premeščal ali uvažal;

(g)

ime, naslov in opis karantenske postaje ali objekta za izolacijo;

(h)

končno uporabo specificiranega materiala po dokončanju specificirane dejavnosti, npr.: uničenje, zbiranje ali skladiščenje;

(i)

metodo uničenja ali tretiranja specificiranega materiala po dokončanju specificirane dejavnosti, kadar je ustrezno.

2.   

Druge informacije ali pojasnila se zagotovijo na zahtevo pristojnega organa.


PRILOGA II

A.   Vzorec pooblastila za premike škodljivih organizmov, rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov v Uniji za znanstvene ali izobraževalne namene, poskuse, izbor sort ali žlahtnjenje iz člena 6(2)

Naslov: Pooblastilo

 

1.

Ime, naslov, elektronska pošta in telefonska številka [pošiljatelja]/[organizacije za varstvo rastlin]* države članice porekla

2.

Ime pristojnega organa v državi članici izdaje

3.

Ime, naslov, elektronski naslov in telefonska številka osebe, odgovorne za specificirane dejavnosti

4.

Ime in naslov [karantenske postaje]/[objekta za izolacijo]*

5.

Znanstveno ime, kadar je ustrezno, ali ime specificiranega materiala, vključno z znanstvenim imenom zadevnega specificiranega škodljivega organizma

6.

Količina specificiranega materiala

7.

Vrsta specificiranega materiala

8.

Pogoji za pakiranje in premike*

Opredelite enega od naslednjih pogojev:

8.1.

poštna/dostavna družba/potnik/drugo (navedite)

8.2.

vozilo/vlak/letalo/ladja/drugo (navedite)

8.3.

drugo

9.

Dodatne informacije

Ta specificirani material se premešča po ozemlju Unije v skladu z Uredbo (EU) …/… [Urad za publikacije: vstaviti sklic na to uredbo]

10.

Večkratno pošiljanje: [da]/[ne]*

Če ste odgovorili z „da“:

Datum izdaje:

Referenčna številka pošiljanja:

Število pošiljanj in količina specificiranega materiala pri posameznem pošiljanju:

11.

Končna uporaba

Uničenje/zbiranje ali skladiščenje*

12.

Overitev s strani pristojnega organa države članice porekla specificiranega materiala

13.

Podpis in žig ali elektronski žig in elektronski podpis pristojnega organa

Kraj overitve:

 

Datum:

Kraj izdaje:

Ime in podpis pooblaščenega uradnika:

Datum izdaje:

Datum izteka:

Ime in podpis pooblaščenega uradnika:

14.

Sklic IMSOC

 

*

Neustrezno črtajte.

B.   Vzorec pooblastila za vnos škodljivih organizmov, rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov v Unijo za znanstvene ali izobraževalne namene, poskuse, izbor sort ali žlahtnjenje iz člena 6(3)

Naslov: Pooblastilo

 

1.

Ime, naslov, elektronska pošta in telefonska številka [pošiljatelja]/[organizacije za varstvo rastlin]* tretje države porekla

2.

Ime pristojnega organa v državi članici izdaje

3.

Ime, naslov, elektronski naslov in telefonska številka osebe, odgovorne za specificirane dejavnosti

4.

Ime in naslov [karantenske postaje]/[objekta za izolacijo]*

5.

Znanstveno ime, kadar je ustrezno, ali ime specificiranega materiala, vključno z znanstvenim imenom zadevnega specificiranega škodljivega organizma

6.

Količina specificiranega materiala

7.

Vrsta specificiranega materiala

8.

Pogoji za pakiranje in uvoz*

Opredelite enega od naslednjih pogojev:

8.1.

poštna/dostavna družba/potnik/drugo (navedite)

8.2.

vozilo/vlak/letalo/ladja/drugo (navedite)

8.3.

drugo

9.

Dodatne informacije

Ta specificirani material se uvaža na ozemlje Unije v skladu z Uredbo (EU) …/… [Urad za publikacije: vstaviti sklic na to uredbo]

10.

Večkratno pošiljanje: [da]/[ne]*

Če ste odgovorili z „da“:

Datum izdaje:

Referenčna številka pošiljanja:

Število pošiljanj in količina specificiranega materiala pri posameznem pošiljanju:

11.

Končna uporaba

Uničenje/zbiranje ali skladiščenje*

12.

Overitev s strani nacionalne organizacije za varstvo rastlin tretje države porekla specificiranega materiala

12.

Podpis in žig ali elektronski žig in elektronski podpis pristojnega organa

Kraj overitve:

 

Datum:

Kraj izdaje:

Ime in podpis pooblaščenega uradnika:

Datum izdaje:

Datum izteka:

Ime in podpis pooblaščenega uradnika:

13.

Sklic IMSOC

 

*

Neustrezno črtajte.

PRILOGA III

Korelacijska tabela

Direktiva 2008/61/ES

Ta uredba

Člen 1(1)

Člen 4

Člen 1(2)

Člen 4, Priloga I

Člen 2(1), prvi pododstavek

Člen 5

Člen 2(1), drugi pododstavek

Člen 9(2)

Člen 2(2)

Člen 6, Priloga II

Člen 2(3)

Člen 8

Člen 2(4)

Člen 3

Člen 4

Člen 5

Člen 6

Člen 11

Člen 7

Priloga I, točka 1

Člen 5

Priloga I, točka 2

Priloga II

Priloga II

Priloga III

Priloga IV

Priloga V

Priloga III


Top