EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0649

Uredba Komisije (EU) 2019/649 z dne 24. aprila 2019 o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta, kar zadeva transmaščobne kisline, ki niso naravno prisotne v maščobi živalskega izvora (Besedilo velja za EGP.)

C/2019/2902

OJ L 110, 25.4.2019, p. 17–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/649/oj

25.4.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 110/17


UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/649

z dne 24. aprila 2019

o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta, kar zadeva transmaščobne kisline, ki niso naravno prisotne v maščobi živalskega izvora

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o dodajanju vitaminov, mineralov in nekaterih drugih snovi živilom (1) ter zlasti člena 8(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo (ES) št. 1925/2006 lahko Komisija na lastno pobudo sprejme odločitev o vključitvi snovi, ki ni vitamin ali mineral, ali sestavine, ki vsebuje takšno snov, v Prilogo III k navedeni uredbi, ki vsebuje seznam snovi, katerih uporaba v živilih je prepovedana, omejena ali pod strogim nadzorom Unije, če navedena snov predstavlja potencialno tveganje za potrošnike, kot je določeno v členu 8(1) navedene uredbe.

(2)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je 4. decembra 2009 sprejela znanstveno mnenje (2), v katerem ugotavlja, da bi bilo treba v okviru hranilno ustrezne prehrane uživati čim manj transmaščobnih kislin.

(3)

Komisija je 3. decembra 2015 sprejela poročilo o transmaščobah v živilih in splošni prehrani prebivalstva Unije (3). V poročilu je bilo poudarjeno, da je koronarna srčna bolezen glavni vzrok smrti v Uniji, velik vnos transmaščobnih kislin pa resno povečuje tveganje za bolezni srca, in to bolj kot katero koli drugo hranilo po kalorijah.

(4)

Glede na ugotovitve poročila se zdi, da bi bila določitev zakonske mejne vrednosti vsebnosti industrijskih transmaščobnih kislin v živilih najučinkovitejši ukrep za javno zdravje, varstvo potrošnikov in združljivost z notranjim trgom.

(5)

Komisija je 30. aprila 2018 Agencijo zaprosila, naj zbere rezultate svojih predhodnih znanstvenih mnenj o učinkih transmaščobnih kislin na zdravje, zlasti glede prehranskih in zdravstvenih trditev, referenčnih hranilnih vrednosti in aditivov za živila, ter Komisijo obvesti o tem, kako so navedena znanstvena mnenja povezana s trenutnimi cilji in priporočili glede vnosa transmaščobnih kislin, namenjenimi ohranjanju zdravja.

(6)

Agencija je 19. junija 2018 predložila svoje ugotovitve v obliki znanstvene in tehnične pomoči. Na podlagi pregleda razpoložljivih znanstvenih dokazov je ugotovila (4), da bi moral biti glede na najnovejša nacionalna in mednarodna priporočila vnos transmaščobnih kislin s hrano čim nižji.

(7)

Svetovna zdravstvena organizacija je 15. maja 2018 pozvala k odpravi industrijsko proizvedenih transmaščobnih kislin iz svetovne preskrbe s hrano (5).

(8)

Transmaščobna kislina je snov, ki ni vitamin ali mineral in za katero je bilo ugotovljeno, da ima škodljive učinke na zdravje. Navedeno snov bi bilo zato treba vključiti v del B Priloge III k Uredbi (ES) št. 1925/2006, dodajanje navedene snovi živilom ali njena uporaba pri proizvodnji živil pa bi morala biti dovoljena samo pod pogoji, določenimi v navedeni prilogi, glede na trenutno znanstveno in tehnično znanje.

(9)

Za pojme „maščobe“, „transmaščobne kisline“ in „prodaja na drobno“ v delu B Priloge III k Uredbi (ES) št. 1925/2006 bi bilo treba uporabljati opredelitvi pojmov „maščobe“ in „transmaščobe“ iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (6) ter opredelitev pojma „prodaja na drobno“ iz člena 3(7) Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (7).

(10)

Za lažjo uporabo te uredbe je treba od nosilcev živilske dejavnosti, ki dobavljajo živila drugim nosilcem živilske dejavnosti, razen trgovcev na drobno, zahtevati, da zagotovijo informacije o količini transmaščobnih kislin, ki niso naravno prisotne v maščobi živalskega izvora, kadar ta količina presega 2 grama na 100 gramov maščobe.

(11)

Da bi se nosilcem živilske dejavnosti omogočila prilagoditev na nove zahteve, ki bodo nastale zaradi te uredbe, bi bilo treba sprejeti ustrezne prehodne ukrepe.

(12)

Uredbo (ES) št. 1925/2006 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(13)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebnost transmaščobnih kislin, ki niso naravno prisotne v maščobi živalskega izvora, v živilih, namenjenih končnemu potrošniku, in živilih, namenjenih za dobavo za prodajo na drobno, ne presega 2 gramov na 100 gramov maščobe.

Člen 2

Nosilci živilske dejavnosti, ki drugim nosilcem živilske dejavnosti dobavljajo živila, ki niso namenjena končnemu potrošniku ali za dobavo za prodajo na drobno, poskrbijo, da se nosilcem živilske dejavnosti, ki jih oskrbujejo, zagotovijo informacije o količini transmaščobnih kislin, ki niso naravno prisotne v maščobi živalskega izvora, kadar ta količina presega 2 grama na 100 gramov maščobe.

Člen 3

Del B Priloge III k Uredbi (ES) št. 1925/2006 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 4

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Živila, ki niso skladna s to uredbo, se lahko dajejo na trg do 1. aprila 2021.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. aprila 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 404, 30.12.2006, str. 26.

(2)  Svet EFSA za dietetične izdelke, prehrano in alergije (NDA), 2010. Scientific Opinion on Dietary Reference Values for fats, including saturated fatty acids, polyunsaturated fatty acids, monounsaturated fatty acids, trans fatty acids, and cholesterol (Znanstveno mnenje o referenčnih hranilnih vrednostih za maščobe, vključno z nasičenimi maščobnimi kislinami, polinenasičenimi maščobnimi kislinami, mononenasičenimi maščobnimi kislinami, transmaščobnimi kislinami in holesterolom). EFSA Journal; 8(3): 1461.

(3)  COM(2015) 619 final z dne 3. decembra 2015.

(4)  EFSA, 2018. Scientific and technical assistance on trans fatty acids (Znanstvena in tehnična pomoč glede transmaščobnih kislin). Povezane objave EFSA 2018:EN-1433. 16 str. doi:10.2903/sp.efsa.2018.EN-1433.

(5)  REPLACE – an Action package to eliminate industrially-produced trans fatty acids (REPLACE – sveženj ukrepov za odpravo industrijsko proizvedenih transmaščobnih kislin). Sklic WHO/NMH/NHD/18.4, maj 2018.

(6)  Uredba (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom, spremembah uredb (ES) št. 1924/2006 in (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Komisije 87/250/EGS, Direktive Sveta 90/496/EGS, Direktive Komisije 1999/10/ES, Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Komisije 2002/67/ES in 2008/5/ES in Uredbe Komisije (ES) št. 608/2004 (UL L 304, 22.11.2011, str. 18).

(7)  Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1).


PRILOGA

V del B Priloge III k Uredbi (ES) št. 1925/2006 se vstavi naslednja preglednica:

„DEL B

Omejene snovi

Omejena snov

Pogoji uporabe

Dodatne zahteve

transmaščobna kislina, ki ni naravno prisotna v maščobi živalskega izvora

največ 2 grama na 100 gramov maščobe v živilih, namenjenih končnemu potrošniku ali za dobavo za prodajo na drobno

Nosilci živilske dejavnosti, ki drugim nosilcem živilske dejavnosti dobavljajo živila, ki niso namenjena končnemu potrošniku ali za dobavo za prodajo na drobno, poskrbijo, da se nosilcem živilske dejavnosti, ki jih oskrbujejo, zagotovijo informacije o količini transmaščobnih kislin, ki niso naravno prisotne v maščobi živalskega izvora, kadar ta količina presega 2 grama na 100 gramov maščobe.“


Top