Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0636

Uredba Komisije (EU) 2019/636 z dne 23. aprila 2019 o spremembi prilog IV in V k Uredbi (ES) št. 850/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o obstojnih organskih onesnaževalih

C/2019/2942

OJ L 109, 24.4.2019, p. 6–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/636/oj

24.4.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 109/6


UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/636

z dne 23. aprila 2019

o spremembi prilog IV in V k Uredbi (ES) št. 850/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o obstojnih organskih onesnaževalih

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 850/2004 z dne 29. aprila 2004 o obstojnih organskih onesnaževalih in spremembi Direktive 79/117/EGS (1) ter zlasti člena 7(4)(a) in (5) ter člena 14(2) in (4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 850/2004 v pravo Unije prenaša zaveze iz Stockholmske konvencije o obstojnih organskih onesnaževalih (v nadaljnjem besedilu: Konvencija), ki je bila v imenu Skupnosti potrjena s Sklepom Sveta 2006/507/ES (2), in iz Protokola o obstojnih organskih onesnaževalih h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja, ki je bil v imenu Skupnosti potrjen s Sklepom Sveta 2004/259/ES (3).

(2)

Na sedmem zasedanju konference pogodbenic Konvencije, ki je potekalo od 4. do 15. maja 2015, je bilo dogovorjeno, da se pentaklorofenol ter njegove soli in estri (v nadaljnjem besedilu: „pentaklorofenol“) vključi v Prilogo A (odprava) h Konvenciji.

(3)

Glede na spremembo Konvencije je treba spremeniti prilogi IV in V k Uredbi (ES) št. 850/2004, v kateri se doda pentaklorofenol in navedejo mejne koncentracijske vrednosti, s čimer se zagotovi, da se odpadki, ki vsebujejo pentaklorofenol, upravljajo v skladu z določbami Konvencije.

(4)

Predlagane mejne koncentracijske vrednosti v prilogah IV in V k Uredbi (ES) št. 850/2004 so bile določene z uporabo enake metodologije, kot je bila uporabljena za določanje mejnih vrednosti v prejšnjih spremembah prilog IV in V (4). Predlagane mejne koncentracijske vrednosti se štejejo za najustreznejše za uničenje ali trajno pretvorbo pentaklorofenola in zagotovitev visoke ravni varovanja zdravja ljudi in okolja.

(5)

Primerno je zagotoviti dovolj časa, da se podjetja in pristojni organi prilagodijo novim zahtevam.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 39 Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta (5)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prilogi IV in V k Uredbi (ES) št. 850/2004 se spremenita v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 31. oktobra 2019.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. aprila 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 158, 30.4.2004, str. 7.

(2)  Sklep Sveta 2006/507/ES z dne 14. oktobra 2004 o sklenitvi, v imenu Evropske skupnosti, Stockholmske konvencije o obstojnih organskih onesnaževalih (UL L 209, 31.7.2006, str. 1).

(3)  Sklep Sveta 2004/259/ES z dne 19. februarja 2004 o sklenitvi Protokola o obstojnih organskih onesnaževalih h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja v imenu Evropske skupnosti (UL L 81, 19.3.2004, str. 35).

(4)  Uredba Sveta (ES) št. 1195/2006 z dne 18. julija 2006 o spremembi Priloge IV k Uredbi (ES) št. 850/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o obstojnih organskih onesnaževalih (UL L 217, 8.8.2006, str. 1), Uredba Sveta (ES) št. 172/2007 z dne 16. februarja 2007 o spremembi Priloge V k Uredbi (ES) št. 850/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o obstojnih organskih onesnaževalih (UL L 55, 23.2.2007, str. 1), Uredba Komisije (EU) št. 756/2010 z dne 24. avgusta 2010 o spremembi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 850/2004 o obstojnih organskih onesnaževalih glede prilog IV in V (UL L 223, 25.8.2010, str. 20), Uredba Komisije (EU) št. 1342/2014 z dne 17. decembra 2014 o spremembi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 850/2004 o obstojnih organskih onesnaževalih glede prilog IV in V (UL L 363, 18.12.2014, str. 67) in Uredba Komisije (EU) 2016/460 z dne 30. marca 2016 o spremembi prilog IV in V k Uredbi (ES) št. 850/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o obstojnih organskih onesnaževalih (UL L 80, 31.3.2016, str. 17).

(5)  Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 312, 22.11.2008, str. 3).


PRILOGA

Prilogi IV in V k Uredbi (ES) št. 850/2004 se spremenita:

(1)

V preglednici Priloge IV se doda naslednja vrstica:

Seznam snovi, za katere veljajo določbe o ravnanju z odpadki iz člena 7

Snov

Št. CAS

Št. ES

Mejna koncentracijska vrednost iz člena 7(4)(a)

„Pentaklorofenol ter njegove soli in estri

87-86-5 in druge

201-778-6 in druge

100 mg/kg“

(2)

V delu 2 Priloge V se preglednica nadomesti z naslednjo preglednico:

„Odpadki, kakor so razvrščeni v Odločbi Komisije 2000/532/ES (1)

Največje mejne koncentracijske vrednosti snovi s seznama v Prilogi IV (2)

Delovanje

10

ODPADKI IZ TERMIČNIH PROCESOV

Klorirani alkani C10–C13 (klorirani parafini s kratkimi verigami – SCCP): 10 000 mg/kg;

Aldrin: 5 000 mg/kg;

Klordan: 5 000 mg/kg;

Klordekon: 5 000 mg/kg;

DDT (1,1,1-trikloro-2,2-bis(4-klorofenil)etan): 5 000 mg/kg;

Dieldrin: 5 000 mg/kg;

Endosulfan: 5 000 mg/kg;

Endrin: 5 000 mg/kg;

Heptaklor: 5 000 mg/kg;

Heksabromobifenil: 5 000 mg/kg;

Heksabromociklododekan (3): 1 000 mg/kg;

Heksaklorobenzen: 5 000 mg/kg;

Heksaklorobutadien: 1 000 mg/kg;

Heksaklorocikloheksani, vključno z lindanom: 5 000 mg/kg;

Mireks: 5 000 mg/kg;

Pentaklorobenzen: 5 000 mg/kg;

Pentaklorofenol ter njegove soli in estri 1 000  mg/kg;

Perfluorooktan sulfonska kislina in njeni derivati (PFOS)

(C8F17SO2X)

(X = OH, kovinska sol (O-M+), halid, amid in drugi derivati, vključno s polimeri): 50 mg/kg;

Poliklorirani bifenili (PCB) (4): 50 mg/kg;

Poliklorirani dibenzo-p-dioksini in dibenzofurani: 5 mg/kg;

Poliklorirani naftaleni (*1): 1 000 mg/kg;

Vsota koncentracij tetrabromodifenil etra (C12H6Br4O), pentabromodifenil etra (C12H5Br5O), heksabromodifenil etra (C12H4Br6O) in heptabromodifenil etra (C12H3Br7O): 10 000 mg/kg;

Toksafen: 5 000 mg/kg.

Trajno skladiščenje se dovoli le, kadar so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

(1)

skladiščenje poteka na enem izmed naslednjih mest:

v varnih, globokih, podzemnih, skalnatih formacijah;

v rudnikih soli;

na odlagališču nevarnih odpadkov (pod pogojem, da so odpadki utrjeni ali deloma stabilizirani, če je to tehnično izvedljivo, kakor je potrebno za razvrstitev odpadkov v podpoglavje 19 03 Odločbe 2000/532/ES);

(2)

upoštevane so bile določbe Direktive Sveta 1999/31/ES (5) in Odločba Sveta 2003/33/ES (6);

(3)

dokazano je, da je izbrana možnost okoljsko najsprejemljivejša.

10 01

Odpadki iz elektrarn in drugih kurilnih naprav (razen tistih, ki so zajeti v poglavju 19)

10 01 14 (*1)

Pepel, žlindra in kotlovski prah, ki vsebujejo nevarne snovi, iz naprav za sosežig

10 01 16 (*1)

Elektrofiltrski pepel, ki vsebuje nevarne snovi, iz naprav za sosežig

10 02

Odpadki iz železarske in jeklarske industrije

10 02 07 (*1)

Trdni odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi, iz čiščenja odpadnih plinov

10 03

Odpadki iz termične metalurgije aluminija

10 03 04 (*1)

Žlindra iz primarnega taljenja

10 03 08 (*1)

Solne žlindre iz sekundarnega taljenja

10 03 09 (*1)

Črni posnemki iz sekundarnega taljenja

10 03 19 (*1)

Prah dimnih plinov, ki vsebuje nevarne snovi

10 03 21 (*1)

Drugi delci in prah (vključno s prahom iz krogličnih mlinov), ki vsebujejo nevarne snovi

10 03 29 (*1)

Odpadki iz obdelave solnih žlinder in črnih posnemkov, ki vsebujejo nevarne snovi

10 04

Odpadki iz termične metalurgije svinca

10 04 01 (*1)

Žlindra iz primarnega in sekundarnega taljenja

10 04 02 (*1)

Posnemki iz primarnega in sekundarnega taljenja

10 04 04 (*1)

Prah dimnih plinov

10 04 05 (*1)

Drugi delci in prah

10 04 06 (*1)

Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov

10 05

Odpadki iz termične metalurgije cinka

10 05 03 (*1)

Prah dimnih plinov

10 05 05 (*1)

Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov

10 06

Odpadki iz termične metalurgije bakra

10 06 03 (*1)

Prah dimnih plinov

10 06 06 (*1)

Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov

10 08

Odpadki iz termične metalurgije drugih barvnih kovin

10 08 08 (*1)

Solna žlindra iz primarnega in sekundarnega taljenja

10 08 15 (*1)

Prah dimnih plinov, ki vsebuje nevarne snovi

10 09

Odpadki iz livarn železa

10 09 09 (*1)

Prah dimnih plinov, ki vsebuje nevarne snovi

16

ODPADKI, KI NISO NAVEDENI DRUGJE NA SEZNAMU

16 11

Odpadne obloge in ognjevzdržni materiali

16 11 01 (*1)

Obloge in ognjevzdržni materiali na osnovi ogljika, ki vsebujejo nevarne snovi, iz metalurških postopkov

16 11 03 (*1)

Druge obloge in ognjevzdržni materiali, ki vsebujejo nevarne snovi, iz metalurških postopkov

17

GRADBENI ODPADKI IN ODPADKI IZ RUŠENJA OBJEKTOV (VKLJUČNO Z ZEMELJSKIMI IZKOPI Z ONESNAŽENIH OBMOČIJ)

17 01

Beton, opeke, ploščice in keramika

17 01 06 (*1)

Mešanice ali ločene frakcije betona, opeke, ploščic in keramike, ki vsebujejo nevarne snovi

17 05

Zemlja (vključno z zemljo, izkopano na onesnaženih območjih), kamenje in material, izkopan pri poglabljanju dna z bagranjem

17 05 03 (*1)

Zemlja in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi

17 09

Drugi gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov

17 09 02 (*1)

Odpadki iz gradbeništva in rušenja, ki vsebujejo PCB, razen opreme, ki vsebuje PCB

17 09 03 (*1)

Drugi gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov (vključno z mešanicami odpadkov), ki vsebujejo nevarne snovi

19

ODPADKI IZ NAPRAV ZA RAVNANJE Z ODPADKI, ČISTILNIH NAPRAV ZA ODPADNO VODO ZUNAJ KRAJA NASTANKA TER IZ PRIPRAVE PITNE VODE IN VODE ZA INDUSTRIJSKO RABO

19 01

Odpadki iz sežiga ali pirolize odpadkov

19 01 07 (*1)

Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov

19 01 11 (*1)

Ogorki in žlindra, ki vsebujejo nevarne snovi

19 01 13 (*1)

Elektrofiltrski pepel, ki vsebuje nevarne snovi

19 01 15 (*1)

Kotlovski prah, ki vsebuje nevarne snovi

19 04

Zastekljeni odpadki in odpadki iz zastekljevanja

19 04 02 (*1)

Elektrofiltrski pepel in drugi odpadki iz čiščenja dimnih plinov

19 04 03 (*1)

Nezastekljena trdna faza“

Največja mejna koncentracijska vrednost za poliklorirane dibenzo-p-dioksine in dibenzofurane (PCDD in PCDF) se izračuna glede na faktorje ekvivalence toksičnosti (TEF):

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003


(1)  Odločba Komisije 2000/532/ES z dne 3. maja 2000 o nadomestitvi Odločbe 94/3/ES o oblikovanju seznama odpadkov skladno s členom 1(a) Direktive Sveta 75/442/EGS o odpadkih in Odločbe Sveta 94/904/ES o oblikovanju seznama nevarnih odpadkov skladno s členom 1(4) Direktive Sveta 91/689/EGS o nevarnih odpadkih (UL L 226, 6.9.2000, str. 3).

(2)  Te mejne vrednosti se uporabljajo za odlagališče nevarnih odpadkov in se ne uporabljajo za stalna podzemna skladišča nevarnih odpadkov, vključno z rudniki soli.

(3)  „Heksabromociklododekan“ pomeni heksabromociklododekan, 1,2,5,6,9,10-heksabromociklododekan in njegove glavne diastereoizomere: alfa-heksabromociklododekan, beta heksabromociklododekan in gama-heksabromociklododekan.

(4)  Uporablja se metoda izračuna iz evropskih standardov EN 12766-1 in EN 12766-2.

(5)  Direktiva Sveta 1999/31/ES z dne 26. aprila 1999 o odlaganju odpadkov na odlagališčih (UL L 182, 16.7.1999, str. 1).

(6)  Odločba Sveta 2003/33/ES z dne 19. decembra 2002 o določitvi meril in postopkov za sprejemanje odpadkov na odlagališča na podlagi člena 16 in Priloge II k Direktivi 1999/31/ES (UL L 11, 16.1.2003, str. 27).

(*1)  Vsi odpadki, označeni z zvezdico „*“, veljajo kot nevarni v skladu z Direktivo 2008/98/ES in za njih veljajo določbe navedene direktive.


Top