Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0589

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/589 z dne 11. aprila 2019 o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 1251/2008 glede vključitve Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska ter nekaterih njegovih kronskih odvisnih ozemelj na seznam tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, iz katerih je dovoljen vnos pošiljk živali iz ribogojstva v Evropsko unijo (Besedilo velja za EGP.)

C/2019/2807

OJ L 100I , 11.4.2019, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/589/oj

11.4.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

LI 100/14


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/589

z dne 11. aprila 2019

o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 1251/2008 glede vključitve Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska ter nekaterih njegovih kronskih odvisnih ozemelj na seznam tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, iz katerih je dovoljen vnos pošiljk živali iz ribogojstva v Evropsko unijo

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2006/88/ES z dne 24. oktobra 2006 o zahtevah za zdravstveno varstvo živali in proizvodov iz ribogojstva ter o preprečevanju in nadzoru nekaterih bolezni pri vodnih živalih (1) ter zlasti člena 22 in člena 61(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Združeno kraljestvo je 29. marca 2017 predložilo uradno obvestilo o nameri o izstopu iz Unije v skladu s členom 50 Pogodbe o Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu: PEU). Evropski svet je 22. marca 2019 sprejel Sklep (EU) 2019/476 (2) o podaljšanju obdobja na podlagi člena 50(3) PEU v dogovoru z Združenim kraljestvom. V skladu z navedenim sklepom se v primeru, da spodnji dom parlamenta najpozneje do 29. marca 2019 ne odobri Sporazuma o izstopu, obdobje iz člena 50(3) PEU podaljša do 12. aprila 2019. Ker Sporazum o izstopu ni bil odobren do 29. marca 2019, se pravo Unije od 13. aprila 2019 (v nadaljnjem besedilu: datum izstopa) za Združeno kraljestvo in v njem ne bo več uporabljalo.

(2)

Priloga III k Uredbi Komisije (ES) št. 1251/2008 (3) določa seznam tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, iz katerih je dovoljen vnos živali iz ribogojstva v Unijo.

(3)

Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska je zagotovilo potrebna jamstva, da bo skupaj z nekaterimi svojimi kronskimi odvisnimi ozemlji izpolnjevalo pogoje iz Uredbe (ES) št. 1251/2008 za vnos pošiljk živali iz ribogojstva v Unijo od datuma izstopa, in sicer tako, da bo še naprej spoštovalo zakonodajo Unije za začetno obdobje najmanj devet mesecev.

(4)

Ob upoštevanju teh posebnih jamstev, ki jih je zagotovilo Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska, ter za preprečitev motenj v trgovini po datumu izstopa bi bilo zato treba Združeno kraljestvo in nekatera njegova kronska odvisna ozemlja vključiti na seznam tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov iz Priloge III k Uredbi (ES) št. 1251/2008, iz katerih je dovoljen vnos pošiljk živali iz ribogojstva v Unijo.

(5)

Prilogo III k Uredbi (ES) št. 1251/2008 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ta uredba bi se morala uporabljati od 13. aprila 2019, razen če se za Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska in v njem na navedeni datum še naprej uporablja pravo Unije.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga III k Uredbi (ES) št. 1251/2008 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 13. aprila 2019.

Vendar se ne uporablja, če se za Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska in v njem na navedeni datum še naprej uporablja pravo Unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. aprila 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 328, 24.11.2006, str. 14.

(2)  Sklep Evropskega sveta (EU) 2019/476, sprejet v dogovoru z Združenim kraljestvom, z dne 22. marca 2019 o podaljšanju obdobja na podlagi člena 50(3) PEU (UL L 80 I, 22.3.2019, str. 1).

(3)  Uredba Komisije (ES) št. 1251/2008 z dne 12. decembra 2008 o izvajanju Direktive Sveta 2006/88/ES glede pogojev in zahtev v zvezi z izdajanjem spričeval za dajanje živali in proizvodov iz ribogojstva na trg in za njihov uvoz v Skupnost ter o določitvi seznama vektorskih vrst (UL L 337, 16.12.2008, str. 41).


PRILOGA

Tabela iz Priloge III k Uredbi (ES) št. 1251/2008 se spremeni:

(a)

za vnosom za Cookove otoke se vstavita naslednji vrstici:

„GB

Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska

X

X

X

 

celotno ozemlje države

GG

Guernsey

X

X

X

 

celotno ozemlje države“;

(b)

za vnosom za Izrael se vstavita naslednji vrstici:

„JE

Jersey

X

X

X

 

celotno ozemlje države“.


Top