EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0495

Uredba (EU) 2019/495 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. marca 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1316/2013 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije (Besedilo velja za EGP.)

PE/22/2019/REV/1

OJ L 85I , 27.3.2019, p. 16–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/495/oj

27.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

LI 85/16


UREDBA (EU) 2019/495 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 25. marca 2019

o spremembi Uredbe (EU) št. 1316/2013 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 172 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

ob upoštevanju mnenja Odbora regij (2),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Združeno kraljestvo je 29. marca 2017 na podlagi člena 50 Pogodbe o Evropski uniji predložilo uradno obvestilo o nameri o izstopu iz Unije. Pogodbi se bosta za Združeno kraljestvo prenehali uporabljati z dnem začetka veljavnosti sporazuma o izstopu, sicer pa dve leti po navedenem uradnem obvestilu, in sicer od 30. marca 2019, razen če Evropski svet po dogovoru z Združenim kraljestvom soglasno ne sklene, da se to obdobje podaljša.

(2)

Instrument za povezovanje Evrope, ki je ključen instrument financiranja Unije, je bil vzpostavljen z Uredbo (EU) št. 1316/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (4). Cilj Instrumenta za povezovanje Evrope je omogočiti, da bodo projekti čezmejnega in skupnega interesa pripravljeni in izvedeni v okviru politike vseevropskih omrežij v prometnem, telekomunikacijskem in energetskem sektorju, da se izboljša delovanje notranjega trga in izboljša konkurenčnost ter prispeva k ekonomski, socialni in teritorialni koheziji ter uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja.

(3)

V delu I Priloge I k Uredbi (EU) št. 1316/2013 je določen seznam devetih koridorjev jedrnega omrežja. Ti koridorji predstavljajo instrument za lažje usklajeno vzpostavljanje jedrnega omrežja. Prispevati bi morali k celovitosti jedrnega omrežja z boljšim teritorialnim sodelovanjem, obravnavati širše cilje prometne politike in omogočati lažjo interoperabilnost, povezovanje različnih načinov prevoza in multimodalne dejavnosti.

(4)

Združeno kraljestvo je del koridorja jedrnega omrežja Severno morje–Sredozemlje, ki vključuje povezave med Belfastom, Dublinom in Corkom na otoku Irski ter povezave v Veliki Britaniji od Glasgowa in Edinburgha na severu do Folkestona in Dovra na jugu. Odseki in vozlišča Združenega kraljestva so vključeni v tabeli z naslovom „Predhodno določeni odseki, vključno s projekti“ koridorjev jedrnega omrežja, vključeno v točko 2 dela I Priloge I k Uredbi (EU) št. 1316/2013.

(5)

Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Unije bodo deli trase koridorja jedrnega omrežja Severno morje–Sredozemlje, povezani z Združenim kraljestvom, ter odseki in vozlišča Združenega kraljestva iz tabele predhodno določenih odsekov, vključno s projekti, zastareli in od dne, ki sledi dnevu, na katerega se za Združeno kraljestvo preneha uporabljati Uredba (EU) št. 1316/2013, ne bodo več imeli pravnih učinkov.

(6)

Za Irsko pomorske povezave predstavljajo ključno sredstvo za zagotavljanje neposrednih povezav s celinsko Evropo, zlasti ob upoštevanju negotovega razvoja trgovinskih tokov, ki potekajo prek „kopenskega mosta“ Združenega kraljestva.

(7)

Da koridor jedrnega omrežja Severno morje–Sredozemlje ne bi razpadel na dva ločena in nepovezana dela in da bi bila Irska še naprej povezana s celinsko Evropo, bi moral koridor jedrnega omrežja Severno morje–Sredozemlje vključevati nove pomorske povezave med irskimi pristanišči in pristanišči Belgije, Francije in Nizozemske, ki so del tega koridorja. Poleg tega bi morala povezava med koridorjem Severno morje–Sredozemlje in atlantskim koridorjem prek Le Havra, ki je del atlantskega koridorja, zagotavljati boljšo povezljivost in povezovanje notranjega trga.

(8)

Pomembno je, da se srednjeročne posledice izstopa Združenega kraljestva iz Unije za povezave in prometne tokove, zlasti morebitno preusmeritev prometnih tokov, upoštevajo pri oblikovanju instrumenta, ki bo nasledil Instrument za povezovanje Evrope, in za oceno Uredbe (EU) št. 1315/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (5). Zato bi morala Komisija do leta 2021 opraviti zgodnji pregled Uredbe (EU) št. 1315/2013, da bi se upoštevale morebitne spremembe pri pretoku blaga, ko Združeno kraljestvo izstopi iz Unije.

(9)

Zagotovitev povezave med Irsko in drugimi državami članicami v koridorju jedrnega omrežja Severno morje–Sredozemlje in omejenem delu atlantskega koridorja je bistvenega pomena za sedanje in prihodnje naložbe v infrastrukturo ter za zagotavljanje pravne jasnosti in varnosti pri načrtovanju infrastrukture. Bistveno je, da se vzpostavi ustrezna infrastruktura za ohranjanje in podpiranje obstoječih in prihodnjih trgovinskih tokov, ki povezujejo Irsko in celinsko Evropo.

(10)

Naložbe v opremo in infrastrukturo za varnost in kontrole na zunanjih mejah bi morale biti prednostni ukrep v zadnji fazi izvajanja tekočega programskega obdobja Instrumenta za povezovanje Evrope.

(11)

Komisija bi morala za obravnavanje teh potreb predlagati nov letni delovni program.

(12)

Med pregledom večletnega delovnega programa, da se ga prilagodi izstopu Združenega kraljestva iz Unije, bi bilo treba zlasti upoštevati ukrepe, ki so namenjeni krepitvi prometne infrastrukture za varnost in kontrole na zunanjih mejah.

(13)

Ta uredba bi morala nujno začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije, in bi se morala uporabljati od dne, ki sledi dnevu, na katerega se Uredba (EU) št. 1316/2013 preneha uporabljati za Združeno kraljestvo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU) št. 1316/2013 se spremeni:

(1)

v členu 7(2) se doda naslednja točka:

„(m)

ukrepi za prilagoditev prometne infrastrukture zaradi varnosti in kontrol na zunanjih mejah.“;

(2)

člen 17 se spremeni:

(a)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Komisija pregleda večletne delovne programe vsaj v vmesni fazi izvajanja. V prometnem sektorju pregleda večletni delovni program, da bi ga prilagodila glede na izstop Združenega kraljestva iz Unije. Komisija po potrebi sprejme izvedbene akte o reviziji večletnega delovnega programa. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 25(2).“;

(b)

vstavi se naslednji odstavek:

„5a.   V prometnem sektorju so ukrepi, podrobno določeni v točki (m) člena 7(2), prednostna naloga letnega delovnega programa, sprejetega 28. marca 2019 ali po tem datumu.“;

(3)

Priloga I se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od dne, ki sledi dnevu, na katerega se Uredba (EU) št. 1316/2013 preneha uporabljati za Združeno kraljestvo.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 25. marca 2019

Za Evropski parlament

Predsednik

A. TAJANI

Za Svet

Predsednik

G. CIAMBA


(1)  UL C 62, 15.2.2019, str. 301.

(2)  UL C 461, 21.12.2018, str. 173.

(3)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2019 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 19. marca 2019.

(4)  Uredba (EU) št. 1316/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi Instrumenta za povezovanje Evrope, spremembi Uredbe (EU) št. 913/2010 in razveljavitvi uredb (ES) št. 680/2007 in (ES) št. 67/2010 (UL L 348, 20.12.2013, str. 129).

(5)  Uredba (EU) št. 1315/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o smernicah Unije za razvoj vseevropskega prometnega omrežja in razveljavitvi Sklepa št. 661/2010/EU (UL L 348, 20.12.2013, str. 1).


PRILOGA

Sprememba Priloge I k Uredbi (EU) št. 1316/2013

V Prilogi I, delu I, točka 2 („Koridorji jedrnega omrežja“), oddelek „Severno morje–Sredozemlje“, pododdelek „Trasa“, se za vrstico „Belfast – Baile Átha Cliath/Dublin – Corcaigh/Cork“ vstavi naslednja vrstica:

„Shannon Foynes/Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – Le Havre/Calais/Dunkerque/Zeebrugge/Terneuzen/Gent/Antwerpen/Rotterdam/Amsterdam“.


Top