Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0494

Uredba (EU) 2019/494 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. marca 2019 o nekaterih vidikih varnosti v letalstvu v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Unije (Besedilo velja za EGP.)

PE/17/2019/REV/1

OJ L 85I , 27.3.2019, p. 11–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/494/oj

27.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

LI 85/11


UREDBA (EU) 2019/494 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 25. marca 2019

o nekaterih vidikih varnosti v letalstvu v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Unije

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 100(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Združeno kraljestvo je 29. marca 2017 na podlagi člena 50 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) predložilo uradno obvestilo o nameri o izstopu iz Unije. Pogodbi se bosta za Združeno kraljestvo prenehali uporabljati z dnem začetka veljavnosti sporazuma o izstopu, sicer pa dve leti po uradnem obvestilu, in sicer 30. marca 2019, razen če Evropski svet po dogovoru z Združenim kraljestvom soglasno ne sklene, da se to obdobje podaljša.

(2)

Glavni cilj Uredbe (EU) 2018/1139 Evropskega parlamenta in Sveta (3) je vzpostaviti in ohranjati visoko in enotno raven varnosti v letalstvu v Uniji. V ta namen je bil vzpostavljen sistem certifikatov za različne letalske dejavnosti, da se dosežejo zahtevane ravni varnosti in omogoči potrebno preverjanje ter vzajemno priznavanje izdanih certifikatov.

(3)

Na področju varnosti v letalstvu lahko več deležnikov z različnimi ukrepi odpravi učinek izstopa Združenega kraljestva iz Unije na certifikate in odobritve. Navedeni ukrepi vključujejo prenos na organ civilnega letalstva ene od preostalih 27 držav članic ali predložitev vloge pred datumom izstopa za izdajo certifikata s strani Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu (v nadaljnjem besedilu: Agencija), ki začne učinkovati na dan izstopa ter tako samo pod pogojem, da je Združeno kraljestvo postalo tretja država.

(4)

Vendar pa za razliko od drugih področij prava Unije obstaja nekaj posebnih primerov, kadar ni mogoče pridobiti certifikata od druge države članice ali Agencije, saj bo Združeno kraljestvo v okviru svoje jurisdikcije po datumu izstopa znova prevzelo vlogo „države projektiranja“ na podlagi Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu. Združeno kraljestvo pa lahko v tej novi vlogi certifikate izdaja šele, ko prevzame to vlogo, in sicer ko pravo Unije preneha veljati za Združeno kraljestvo zaradi njegovega izstopa iz Unije.

(5)

Zato je treba vzpostaviti začasni mehanizem, da se podaljša veljavnost nekaterih certifikatov za varnost v letalstvu, zato da se zadevnim operatorjem in Agenciji omogoči dovolj časa za izdajo potrebnih certifikatov v skladu s členom 68 Uredbe (EU) 2018/1139 in se upošteva status Združenega kraljestva kot tretje države.

(6)

Trajanje takšnega podaljšanja veljavnosti certifikatov bi bilo treba omejiti na to, kar je nujno potrebno zaradi izstopa Združenega kraljestva iz sistema Unije za varnost v letalstvu.

(7)

Da se po potrebi omogoči dodaten čas za izdajo certifikatov v skladu s členom 68 Uredbe (EU) 2018/1139 zadevnim operatorjem, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte v zvezi z nadaljnjim podaljšanjem obdobja veljavnosti certifikatov iz oddelka I Priloge k tej uredbi. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje (4). Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

(8)

Poleg tega za razliko od večine drugih področij prava Unije o blagu neveljavnost certifikatov ne vpliva na dajanje na trg letalskih izdelkov, delov in naprav v Uniji, temveč na njihovo dejansko uporabo, na primer pri vgradnji delov in naprav na zrakoplove, ki opravljajo lete v Uniji. Izstop Združenega kraljestva ne bi smel vplivati na takšno uporabo letalskih izdelkov v Uniji.

(9)

Usposabljanje pilotov in mehanikov v okviru sistema Unije za varnost v letalstvu je strogo regulirano, moduli usposabljanja pa so harmonizirani. Osebe, ki sodelujejo v modulu usposabljanja v eni državi članici, med usposabljanjem tega ne morejo vedno nadaljevati v drugi državi članici. Navedene posebne primere bi bilo treba upoštevati pri ukrepih Unije ob nepredvidljivih razmerah.

(10)

Določbe te uredbe bi morale nujno začeti veljati in bi se načeloma morale uporabljati od dne, ki sledi dnevu, na katerega se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo, razen če do tega dne ne začne veljati sporazum o izstopu, sklenjen z Združenim kraljestvom. Da pa bi bilo mogoče čim prej izvesti potrebne upravne postopke, bi bilo treba nekatere določbe uporabljati od začetka veljavnosti te uredbe –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe

1.   Ta uredba določa posebne določbe v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska (v nadaljnjem besedilu: Združeno kraljestvo) iz Evropske unije za nekatere letalske varnostne certifikate, izdane v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (5) ali Uredbo (EU) 2018/1139 za fizične in pravne osebe, ki imajo glavni kraj poslovanja v Združenem kraljestvu, ter za nekatere primere v zvezi z usposabljanjem na področju letalstva.

2.   Ta uredba se uporablja za certifikate iz Priloge k tej uredbi, ki so veljavni na dan pred datumom začetka uporabe te uredbe in ki jih je izdala oziroma so jih izdale:

(a)

Agencija Evropske unije za varnost v letalstvu (v nadaljnjem besedilu: Agencija) fizičnim ali pravnim osebam, ki imajo glavni kraj poslovanja v Združenem kraljestvu, kot je določeno v oddelku 1 Priloge, ali

(b)

fizične ali pravne osebe, ki so jih certificirali pristojni organi Združenega kraljestva, kakor je določeno v oddelku 2 Priloge.

3.   Poleg certifikatov iz odstavka 2 se ta uredba uporablja tudi za module usposabljanja iz člena 5.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo ustrezne opredelitve pojmov iz Uredbe (EU) 2018/1139 ter delegiranih in izvedbenih aktov, sprejetih na podlagi navedene uredbe in Uredbe (ES) št. 216/2008.

Člen 3

Certifikati iz točke (a) člena 1(2)

Certifikati iz točke (a) člena 1(2) ostanejo veljavni devet mesecev od datuma začetka uporabe te uredbe.

Kadar je potreben dodaten čas za izdajo certifikatov iz člena 68 Uredbe (EU) 2018/1139 zadevnim operatorjem, lahko Komisija z delegiranimi akti podaljša obdobje veljavnosti iz prvega odstavka tega člena.

Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli iz Medinstitucionalnega sporazuma z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje.

Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

Člen 4

Certifikati iz točke (b) člena 1(2)

Certifikati iz točke (b) člena 1(2) v zvezi z uporabo izdelkov, delov in naprav ostanejo veljavni.

Člen 5

Prenos modulov usposabljanja

Z odstopanjem od uredb Komisije (EU) št. 1178/2011 (6) in (EU) št. 1321/2014 (7) pristojni organi držav članic ali Agencija, kakor je ustrezno, upoštevajo izpite, ki so bili opravljeni v okviru organizacij za usposabljanje pod nadzorom pristojnega organa Združenega kraljestva, vendar pred datumom začetka uporabe iz drugega pododstavka člena 10(2) te uredbe še niso privedli do izdaje licence, kot da bi bili opravljeni v okviru organizacije za usposabljanje pod nadzorom pristojnega organa države članice.

Člen 6

Pravila in obveznosti v zvezi s certifikati, ki jih ureja člen 3 ali 4

1.   Za certifikate, ki jih urejata člena 3 ali 4 te uredbe, veljajo pravila, ki se uporabljajo zanje v skladu z Uredbo (EU) 2018/1139 ter izvedbenimi in delegiranimi akti, sprejetimi na podlagi navedene uredbe ali Uredbe (ES) št. 216/2008. Agencija ima v zvezi s subjekti, ki imajo glavni kraj poslovanja v tretji državi, pooblastila, določena v Uredbi (EU) 2018/1139 ter v izvedbenih in delegiranih aktih, sprejetih na podlagi navedene uredbe in Uredbe (ES) št. 216/2008.

2.   Imetniki certifikatov iz člena 3 in izdajatelji certifikatov iz člena 4 na zahtevo Agencije predložijo izvode vseh revizijskih poročil, ugotovitev in načrtov popravnih ukrepov v zvezi s certifikati, ki so bili izdani v treh letih pred vložitvijo zahtevka. Kadar takšni dokumenti niso bili predloženi v rokih, ki jih je določila Agencija v svoji zahtevi, lahko Agencija odvzame ugodnost, pridobljeno v skladu s členom 3 ali členom 4, kakor je ustrezno.

3.   Imetniki certifikatov iz člena 3 in izdajatelji certifikatov iz člena 4 te uredbe nemudoma obvestijo Agencijo o vseh ukrepih organov Združenega kraljestva, ki bi bili lahko v nasprotju z njihovimi obveznostmi iz te uredbe ali Uredbe (EU) 2018/1139.

Člen 7

Pristojni organ

Za namene te uredbe in za namen nadzora imetnikov in izdajateljev certifikatov iz člena 1(2) te uredbe Agencija deluje kot pristojni organ za subjekte iz tretjih držav na podlagi Uredbe (EU) 2018/1139 ter izvedbenih in delegiranih aktov, sprejetih na podlagi navedene uredbe ali Uredbe (ES) št. 216/2008.

Člen 8

Uporaba Uredbe Komisije (EU) št. 319/2014

Uredba Komisije (EU) št. 319/2014 (8) se uporablja za pravne in fizične osebe, ki so imetniki certifikatov iz člena 1(2) te uredbe ali jih izdajajo, pod enakimi pogoji kot za imetnike ustreznih certifikatov, ki so bili izdani pravnim ali fizičnim osebam iz tretjih držav.

Člen 9

Sprejemljivi načini za doseganje skladnosti in smernice

Agencija lahko v skladu s členom 76(3) Uredbe (EU) 2018/1139 izda sprejemljive načine za doseganje skladnosti in smernice za uporabo te uredbe.

Člen 10

Začetek veljavnosti in uporaba

1.   Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

2.   Uporablja se od dne, ki sledi dnevu, na katerega se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo na podlagi člena 50(3) PEU.

Člen 5 pa se uporablja od dneva začetka veljavnosti te uredbe.

3.   Ta uredba se ne uporablja, če sporazum o izstopu, sklenjen z Združenim kraljestvom v skladu s členom 50(2) PEU, začne veljati do dne iz prvega pododstavka odstavka 2 tega člena.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 25. marca 2019

Za Evropski parlament

Predsednik

A. TAJANI

Za Svet

Predsednik

G. CIAMBA


(1)  Mnenje z dne 20. februarja 2019 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2019 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 19. marca 2019.

(3)  Uredba (EU) 2018/1139 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2018 o skupnih pravilih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu ter spremembi uredb (ES) št. 2111/2005, (ES) št. 1008/2008, (EU) št. 996/2010, (EU) št. 376/2014 ter direktiv 2014/30/EU in 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb (ES) št. 552/2004 in (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/91 (UL L 212, 22.8.2018, str. 1).

(4)  UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

(5)  Uredba (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES (UL L 79, 19.3.2008, str. 1).

(6)  Uredba Komisije (EU) št. 1178/2011 z dne 3. novembra 2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 311, 25.11.2011, str. 1).

(7)  Uredba Komisije (EU) št. 1321/2014 z dne 26. novembra 2014 o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih izdelkov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami (UL L 362, 17.12.2014, str. 1).

(8)  Uredba Komisije (EU) št. 319/2014 z dne 27. marca 2014 o taksah in pristojbinah, ki jih zaračunava Evropska agencija za varnost v letalstvu, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 593/2007 (UL L 93, 28.3.2014, str. 58).


PRILOGA

SEZNAM CERTIFIKATOV IZ ČLENA 1

Oddelek 1:

Certifikati, ki jih Evropska agencija za varnost v letalstvu (v nadaljnjem besedilu: Agencija) izdaja fizičnim ali pravnim osebam z glavnim krajem poslovanja v Združenem kraljestvu ter za zrakoplove iz:

1.1

poddela B oddelka A dela 21 Priloge I k Uredbi Komisije (EU) št. 748/2012 (1) (certifikat tipa in certifikat tipa z omejitvami)

1.2

poddela D oddelka A dela 21 Priloge I k Uredbi (EU) št. 748/2012 (spremembe certifikatov tipa in certifikatov tipa z omejitvami)

1.3

poddela E oddelka A dela 21 Priloge I k Uredbi (EU) št. 748/2012 (dodatni certifikati tipa)

1.4

poddela M oddelka A dela 21 Priloge I k Uredbi (EU) št. 748/2012 (popravila)

1.5

poddela O oddelka A dela 21 Priloge I k Uredbi (EU) št. 748/2012 (dovoljenja po odredbi o evropskem tehničnem standardu)

1.6

poddela J oddelka A dela 21 Priloge I k Uredbi (EU) št. 748/2012 (odobritev projektivne organizacije)

Oddelek 2:

Certifikati za proizvode, dele ali naprave, ki jih izdajajo pravne in fizične osebe, ki so jih certificirali pristojni organi Združenega kraljestva, iz:

2.1

točke 21.A.163(c) poddela G oddelka A Priloge I k Uredbi (EU) št. 748/2012 (dovoljenja za sprostitev v uporabo proizvodov, delov in naprav)

2.2

točke 145.A.75(e) dela 145 Priloge II k Uredbi (EU) št. 1321/2014 (potrdila o sprostitvi v uporabo ob zaključku vzdrževanja)

2.3

točke 145.A.75(f) dela 145 Priloge II k Uredbi (EU) št. 1321/2014 (potrdila o pregledu plovnosti za zrakoplove ELA1)

2.4

točke M.A.615(d) poddela F oddelka A dela M Priloge I k Uredbi (EU) št. 1321/2014 (potrdila o sprostitvi v uporabo ob zaključku vzdrževanja)

2.5

točke M.A.615(e) poddela F oddelka A dela M Priloge I k Uredbi (EU) št. 1321/2014 (potrdila o pregledu plovnosti za zrakoplove ELA1)

2.6

točke M.A.711(a)(4) ali (b)(1) poddela G oddelka A dela M Priloge I k Uredbi (EU) št. 1321/2014 (potrdila o pregledu plovnosti in njihovo podaljšanje)

2.7

točke M.A.801(b)(2) in (3) ter (c) poddela H oddelka A dela M Priloge I k Uredbi (EU) št. 1321/2014 (potrdila o sprostitvi v uporabo ob zaključku vzdrževanja).


(1)  Uredba Komisije (EU) št. 748/2012 z dne 3. avgusta 2012 o določitvi izvedbenih določb za certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav glede plovnosti in okoljske ustreznosti ter potrjevanje projektivnih in proizvodnih organizacij (UL L 224, 21.8.2012, str. 1).


Top