EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0473

Uredba (EU) 2019/473 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2019 o Evropski agenciji za nadzor ribištva (kodificirano besedilo)

PE/79/2018/REV/1

OJ L 83, 25.3.2019, p. 18–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/473/oj

25.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 83/18


UREDBA (EU) 2019/473 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 19. marca 2019

o Evropski agenciji za nadzor ribištva

(kodificirano besedilo)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 43(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 768/2005 (3) je bila večkrat bistveno spremenjena (4). Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba navedeno uredbo kodificirati.

(2)

Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (5) zahteva, da države članice zagotavljajo učinkovit nadzor, inšpekcijske preglede in izvrševanje pravil skupne ribiške politike ter v ta namen sodelujejo med seboj in s tretjimi državami.

(3)

Za izpolnitev teh obveznosti je nujno, da države članice usklajujejo svoje dejavnosti nadzora in inšpekcijskih pregledov na svojem kopenskem ozemlju, v vodah Unije in v mednarodnih vodah v skladu z mednarodnim pravom in zlasti z obveznostmi Unije v okviru regionalnih ribiških organizacij in sporazumov s tretjimi državami.

(4)

Noben sistem inšpekcijskih pregledov ne more biti stroškovno učinkovit brez zagotovitve inšpekcijskih pregledov na kopnem. Zato je treba tudi kopensko ozemlje zajeti v načrtih skupne uporabe.

(5)

Takšno sodelovanje z operativnim usklajevanjem dejavnosti nadzora in inšpekcijskih pregledov bi moralo prispevati k trajnostnem izkoriščanju živih vodnih virov ter zagotavljanju enakih pogojev za ribiško industrijo, ki sodeluje pri tem izkoriščanju, in na ta način k zmanjšanju izkrivljanja konkurence.

(6)

Učinkovit nadzor in inšpekcijski pregledi ribištva štejejo za bistvene v boju proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu.

(7)

Brez poseganja v odgovornosti držav članic iz Uredbe (EU) št. 1380/2013 obstaja potreba po tehničnem in upravnem organu Unije za organizacijo sodelovanja in usklajevanja med državami članicami glede nadzora ter inšpekcijskih pregledov ribištva.

(8)

Evropska agencija za nadzor ribištva (v nadaljnjem besedilu: Agencija) bi morala biti zmožna podpirati enotno izvajanje sistema nadzora skupne ribiške politike, zagotoviti vzpostavitev operativnega sodelovanja, nuditi pomoč državam članicam in ustanoviti enoto za izjemne razmere, kadar se ugotovi resno tveganje za skupno ribiško politiko. Prav tako bi bilo Agenciji treba omogočiti, da pridobi potrebno opremo za izvajanje načrtov skupne uporabe in sodeluje pri izvajanju integrirane pomorske politike EU.

(9)

Zlasti je pomembno, da je na zahtevo Komisije Agencija sposobna pomagati Uniji in državam članicam v odnosih s tretjimi državami ali regionalnimi ribiškimi organizacijami ali obojimi ter sodelovati z njihovimi pristojnimi organi v okviru mednarodnih obveznosti Unije.

(10)

Poleg tega je treba delovati v smeri učinkovite uporabe postopkov inšpekcijskih pregledov Unije. Agencija bi lahko sčasoma postala referenčni vir znanstvene in tehnične pomoči za nadzor in inšpekcijske preglede ribištva.

(11)

Za izpolnitev ciljev skupne ribiške politike, in sicer da se zagotovi trajnostno izkoriščanje živih vodnih virov v okviru trajnostnega razvoja, Unija sprejme ukrepe za ohranjanje, upravljanje in izkoriščanje živih vodnih virov.

(12)

Za zagotovitev pravilnega izvrševanja takih ukrepov morajo države članice uporabiti zadostna sredstva za nadzor in izvrševanje. Da bi bila ta nadzor in izvrševanje bolj učinkovita in smotrna, je primerno, da Komisija v skladu s postopkom iz člena 47(2) Uredbe (EU) št. 1380/2013 in sporazumno z zadevnimi državami članicami sprejme posebne programe nadzora in inšpekcijskih pregledov.

(13)

Agencija bi morala operativno sodelovanje med državami članicami usklajevati na podlagi načrtov skupne uporabe, ki organizirajo uporabo razpoložljivih sredstev nadzora in inšpekcijskih pregledov zadevnih držav članic, tako da se programi nadzora in inšpekcijskih pregledov lahko uveljavljajo. Dejavnosti nadzora in inšpekcijskih pregledov ribištva, ki jih opravljajo države članice, bi se morale izvajati v skladu s skupnimi merili, prednostnimi nalogami, merili uspešnosti in postopki glede nadzornih in inšpekcijskih dejavnosti na podlagi teh programov.

(14)

Sprejetje programa nadzora in inšpekcijskih pregledov od držav članic zahteva učinkovito zagotavljanje virov, ki so potrebni za izvajanje programa. Države članice morajo takoj uradno obvestiti Agencijo o sredstvih nadzora in inšpekcijskih pregledov, s katerimi nameravajo izvesti vsak tak program. Načrti skupne uporabe ne bi smeli nalagati nobene dodatne obveznosti v smislu nadzora, inšpekcijskih pregledov in izvrševanja ali v zvezi z zagotavljanjem sredstev, ki so v tem okviru potrebna.

(15)

Agencija bi morala načrt skupne uporabe pripraviti le, če je določen v delovnem programu.

(16)

Delovni program bi moral sprejeti upravni odbor, ki zagotovi, da se doseže zadostna stopnja soglasja, vključno glede usklajevanja nalog, ki jih delovni program predvideva za Agencijo, in virov, ki so Agenciji na voljo na podlagi informacij, ki jih zagotovijo države članice.

(17)

Ključna naloga izvršnega direktorja bi morala biti, da v svojih posvetovanjih s člani odbora in državami članicami zagotavlja, da se ambicije iz delovnega programa za vsako leto uskladijo z zadostnimi sredstvi, ki jih države članice dajo na razpolago Agenciji za izpolnitev delovnega programa.

(18)

Izvršni direktor bi moral zlasti oblikovati natančne načrte uporabe, pri tem pa uporabiti vire, ki so jih države članice priglasile za izpolnitev vsakega programa nadzora in inšpekcijskih pregledov, in upoštevati pravila in cilje, določene v posebnem programu nadzora in inšpekcijskih pregledov, na katerem temelji načrt skupne uporabe, kot tudi druga ustrezna pravila, kot so pravila, ki se nanašajo na inšpektorje Unije.

(19)

V tej zvezi mora izvršni direktor zagotoviti tako časovno razporeditev, ki daje državam članicam dovolj časa za predložitev pripomb na podlagi njihovih operativnih izkušenj, ne da bi pri tem presegle obseg delovnega načrta Agencije in časovne omejitve, določene v tej uredbi. Izvršni inšpektor mora upoštevati interes zadevnih držav članic za ribolov, ki ga zajema posamezen načrt. Da se zagotovi učinkovito in pravočasno usklajevanje skupnih dejavnosti nadzora in inšpekcijskih pregledov, je treba zagotoviti postopek, ki omogoča odločitve glede sprejetja načrtov, kadar zadevne države članice ne morejo doseči sporazuma.

(20)

Postopek oblikovanja in sprejetja načrtov skupne uporabe izven voda Unije bi moral biti podoben tistemu, ki velja za vode Unije. Ti načrti skupne uporabe bi morali temeljiti na mednarodnem programu nadzora in inšpekcijskih pregledov, ki uveljavlja mednarodne obveznosti v zvezi z nadzorom in inšpekcijskimi pregledi, zavezujoče za Unijo.

(21)

Za izvajanje načrtov skupne uporabe bi morale zadevne države članice združiti in uporabiti sredstva nadzora in inšpekcijskih pregledov, ki so jih dodelile tem načrtom. Agencija bi morala oceniti, ali so razpoložljiva sredstva nadzora in inšpekcijskih pregledov zadostna, in po potrebi obvesti zadevne države članice in Komisijo, da sredstva niso zadostna za izvedbo nalog, zahtevanih na podlagi programa nadzora in inšpekcijskih pregledov.

(22)

Države članice bi morale spoštovati svoje obveznosti glede inšpekcijskih pregledov in nadzora, zlasti na podlagi posebnega programa nadzora in inšpekcijskih pregledov, sprejetega po Uredbi (EU) št. 1380/2013, Agencija pa ne bi smela imeti pristojnosti državam članicam nalagati dodatnih obveznosti prek načrtov skupne uporabe ali jih kaznovati.

(23)

Agencija bi morala redno preverjati učinkovitost načrtov skupne uporabe.

(24)

Primerno je določiti možnost sprejetja posebnih pravil za izvajanje, s katerimi se sprejmejo in potrdijo načrti skupne uporabe. To možnost bi lahko bilo koristno uporabiti, ko je Agencija že začela delovati in če izvršni direktor meni, da bi morala taka pravila biti vključena v pravo Unije.

(25)

Na zahtevo bi morala Agencija imeti pravico zagotoviti pogodbene storitve v zvezi s sredstvi nadzora in inšpekcijskih pregledov za skupno uporabo s strani zadevnih držav članic.

(26)

Za namene izpolnjevanja nalog Agencije bi morale Komisija, države članice in Agencija prek informacijske mreže izmenjevati relevantne informacije o nadzoru in inšpekcijskih pregledih.

(27)

Status in struktura Agencije bi morala ustrezati nepristranskemu značaju rezultatov, ki naj bi jih Agencija dosegala, in ji omogočati izvajanje nalog v tesnem sodelovanju z državami članicami in Komisijo. Posledično bi morala biti Agenciji podeljena pravna, finančna in upravna samostojnost ob ohranjanju tesnih vezi z institucijami Unije in državami članicami. Zato je nujno in primerno, da bi bila Agencija organ Unije, ki je pravna oseba in izvaja pooblastila, ki so bila nanjo prenesena s to uredbo.

(28)

Za pogodbeno odgovornost Agencije, ki jo ureja pravo, ki se uporablja za pogodbe, ki jih je sklenila Agencija, bi moralo biti pristojno Sodišče Evropske unije v skladu z arbitražnimi klavzulami v pogodbi. Sodišče bi moralo biti pristojno tudi v sporih glede odškodnin za morebitno škodo, ki izhaja iz nepogodbene odgovornosti Agencije v skladu s splošnimi načeli, ki so skupna zakonodajam držav članic.

(29)

Komisija in države članice bi morale biti zastopane v upravnem odboru, ki bi bil zadolžen za pravilno in učinkovito delovanje Agencije.

(30)

Glede na to, da mora Agencija izpolnjevati obveznosti Unije in na zahtevo Komisije sodelovati s tretjimi državami in regionalnimi ribiškimi organizacijami v okviru mednarodnih obveznosti Unije, je primerno, da bi bil predsedujoči upravnemu odboru izvoljen izmed predstavnikov Komisije.

(31)

Pri načinu glasovanja v upravnem odboru bi bilo treba upoštevati interese držav članic in Komisije za učinkovito delovanje Agencije.

(32)

Treba bi bilo ustanoviti svetovalni odbor za svetovanje izvršnemu direktorju in zagotavljanje tesnega sodelovanja z deležniki.

(33)

Primerno je zagotoviti, da predstavnik svetovalnega odbora brez pravice glasovanja sodeluje v razpravah svetovalnega odbora

(34)

Potrebne so določbe o imenovanju in razrešitvi izvršnega direktorja Agencije, kot tudi pravila o izvajanju njegovih nalog.

(35)

Za spodbujanje preglednega delovanja Agencije zanjo brez omejitev velja Uredba (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta (6).

(36)

Zaradi varovanja zasebnosti posameznikov bi morala za to uredbo veljati Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta (7).

(37)

Za zagotovitev neodvisnosti Agencije in njenih funkcij bi moral Agenciji biti dodeljen samostojni proračun, v katerem se zbirajo prispevki Unije, kot tudi plačila za pogodbene storitve, ki jih opravi Agencija. Za prispevek Unije in morebitne druge subvencije v breme splošnega proračuna Unije bi se moral uporabljati proračunski postopek Unije. Revizijo računovodskih izkazov bi moralo opravljati Računsko sodišče.

(38)

Za boj proti goljufiji, korupciji in drugim nezakonitim dejanjem bi se morale za Agencijo brez omejitev uporabljati določbe Uredbe (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (8), Agencija pa bi morala pristopiti k Medinstitucionalnemu sporazumu z dne 25. maja 1999 med Evropskim parlamentom, Svetom Evropske unije in Komisijo Evropskih skupnosti o notranjih preiskavah, ki jih opravlja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) (9).

(39)

Ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe, bi bilo treba sprejeti v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (10)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

CILJ IN OPREDELITEV POJMOV

Člen 1

Cilj

Ta uredba vsebuje določbe o Evropski agenciji za nadzor ribištva (v nadaljnjem besedilu: Agencija), katere cilj je organizacija operativnega usklajevanja dejavnosti nadzora in inšpekcijskih pregledov ribištva s strani držav članic ter pomoč le-tem pri sodelovanju zaradi spoštovanja pravil skupne ribiške politike, da se zagotovi njeno učinkovito in enotno izvajanje.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„nadzor in inšpekcijski pregled“ pomeni vsak ukrep držav članic, zlasti v skladu s členi 5, 11, 71, 91 in 117 in naslovom VII Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 (11) za nadzor in inšpekcijske preglede ribiških dejavnosti v okviru skupne ribiške politike, vključno z dejavnostmi opazovanja in spremljanja, kot so satelitski sistemi za spremljanje plovil in programi opazovanja;

(b)

„sredstva nadzora in inšpekcijskih pregledov“ pomeni opazovalna plovila, letala, vozila in druge materialne vire, pa tudi inšpektorje, opazovalce in druge človeške vire, ki jih za nadzor in inšpekcijske preglede uporabljajo države članice;

(c)

„načrt skupne uporabe“ pomeni načrt, ki določa operativne dogovore za uporabo razpoložljivih sredstev nadzora in inšpekcijskih pregledov;

(d)

„mednarodni program nadzora in inšpekcijskih pregledov“ pomeni program, ki določa cilje, skupne prednostne naloge ter postopke nadzornih in inšpekcijskih dejavnosti za izpolnjevanje mednarodnih obveznosti Unije v zvezi z nadzorom in inšpekcijskimi pregledi;

(e)

„poseben program nadzora in inšpekcijskih pregledov“ pomeni program, ki določa cilje, skupne prednostne naloge ter postopke za nadzorne in inšpekcijske dejavnosti, vzpostavljen v skladu s členom 95 Uredbe (ES) št. 1224/2009;

(f)

„ribolov“ pomeni ribiške dejavnosti, kot so opredeljene v točki 28 člena 4(1)Uredbe (EU) št. 1380/2013;

(g)

„inšpektorji Unije“ pomeni inšpektorje, ki so na seznamu iz člena 79 Uredbe (ES) št. 1224/2009.

POGLAVJE II

NAMEN IN NALOGE AGENCIJE

Člen 3

Namen

Namen agencije je:

(a)

usklajevanje nadzora in inšpekcijskih pregledov s strani držav članic glede obveznosti nadzora in inšpekcijskih pregledov Unije;

(b)

usklajevanje uporabe nacionalnih sredstev nadzora in inšpekcijskih pregledov, ki jih združijo zadevne države članice v skladu s to uredbo;

(c)

pomoč državam članicam pri posredovanju informacij o ribiških dejavnostih in nadzornih in inšpekcijskih dejavnostih Komisiji in tretjim stranem;

(d)

v okviru svojih pristojnosti pomagati državam članicam pri izpolnjevanju nalog in obveznosti v skladu s pravili skupne ribiške politike;

(e)

pomagati državam članicam in Komisiji pri usklajevanju izvajanja skupne ribiške politike po vsej Uniji;

(f)

prispevati k dejavnostim držav članic in Komisiji na področju raziskav ter razvoja nadzornih in inšpekcijskih metod;

(g)

prispevati k usklajevanju usposabljanja inšpektorjev in izmenjavi izkušenj med državami članicami;

(h)

usklajevati dejavnosti za boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu (NNN) ribolovu v skladu s pravili Unije;

(i)

olajšati enotno izvajanje sistema nadzora skupne ribiške politike, ki vključuje zlasti:

organizacijo operativnega usklajevanja nadzornih dejavnosti držav članic za izvajanje posebnih programov nadzora in inšpekcijskih pregledov, programov nadzora v zvezi z NNN ribolovom ter mednarodnih programov nadzora in inšpekcijskih pregledov,

inšpekcijske preglede, potrebne za izpolnjevanje nalog Agencije v skladu s členom 19;

(j)

sodelovati z Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo, ustanovljeno z Uredbo (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta (12), in Evropsko agencijo za pomorsko varnost, ustanovljeno z Uredbo (ES) št. 1406/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (13), z vsako v okviru njenega mandata, da se v skladu s členom 8 te uredbe zagotovi podpora nacionalnim organom, ki opravljajo funkcije obalne straže, z zagotavljanjem storitev, informacij, opreme in usposabljanja ter z usklajevanjem večnamenskih operacij.

Člen 4

Naloge, povezane z mednarodnimi obveznostmi Unije v zvezi z nadzorom in inšpekcijskimi pregledi

1.   Agencija na zahtevo Komisije:

(a)

pomaga Uniji in državam članicam v njihovih odnosih s tretjimi državami in regionalnimi mednarodnimi ribiškimi organizacijami, katerih članica je Unija;

(b)

sodeluje s pristojnimi organi regionalnih mednarodnih ribiških organizacij glede obveznosti nadzora in inšpekcijskih pregledov Unije v okviru delovnih dogovorov, sklenjenih s temi organi.

2.   Agencija lahko na zahtevo Komisije sodeluje s pristojnimi organi tretjih držav v zadevah v zvezi z nadzorom in inšpekcijskimi pregledi v okviru sporazumov, sklenjenih med Unijo o in temi tretjimi državami.

3.   Agencija lahko v okviru svoje pristojnosti v imenu držav članic izvaja naloge, ki izhajajo iz mednarodnih sporazumov o ribolovu, katerih pogodbenica je Unija.

Člen 5

Naloge, povezane z operativnim usklajevanjem

1.   Operativno usklajevanje Agencije zajema nadzor vseh dejavnosti, zajetih v skupni ribiški politiki.

2.   Za namene operativnega usklajevanja Agencija izdela načrte skupne uporabe in organizira operativno usklajevanje nadzora in inšpekcijskih pregledov s strani držav članic v skladu s poglavjem III.

3.   Za okrepljeno operativno usklajevanje med državami članicami lahko Agencija izdela operativne načrte z zadevnimi državami članicami in usklajuje njihovo izvajanje.

Člen 6

Opravljanje pogodbenih storitev državam članicam

Agencija lahko državam članicam na njihovo zaprosilo nudi pogodbene storitve v zvezi z nadzorom in inšpekcijskimi pregledi v povezavi z njihovimi obveznostmi glede ribištva v vodah Unije in/ali mednarodnih vodah, vključno z zakupom, upravljanjem in zaposlovanjem osebja na nadzornih in inšpekcijskih ploščadih ter zagotavljanje opazovalcev za skupne operacije zadevnih držav članic.

Člen 7

Pomoč Komisiji in državam članicam

Agencija pomaga Komisiji in državam članicam pri zagotavljanju visoke ravni enotnega in učinkovitega izpolnjevanja njihovih obveznosti v skladu s pravili skupne ribiške politike, vključno v zvezi z bojem proti NNN ribolovu, ter jim pomaga v njihovih odnosih s tretjimi državami. Agencija zlasti:

(a)

izdela in razvije osnovni učni načrt za usposabljanje inštruktorjev ribiških inšpektoratov držav članic ter zagotovi dodatne tečaje usposabljanja in seminarje za te uradnike in drugo osebje, ki je vključeno v dejavnosti nadzora in inšpekcijskih pregledov;

(b)

izdela in razvije osnovni učni načrt za usposabljanje inšpektorjev Unije pred njihovo prvo razporeditvijo ter tem uradnikom redno zagotavlja dodatne izpopolnjevalne tečaje in seminarje;

(c)

na zahtevo držav članic opravi skupno nabavo blaga in storitev v zvezi z dejavnostmi nadzora in inšpekcijskih pregledov držav članic, ter priprave za izvajanje skupnih pilotnih projektov držav članic in njihovo usklajevanje;

(d)

pripravi skupne operativne postopke v zvezi s skupnimi dejavnostmi nadzora in inšpekcijskih pregledov, ki jih izvajata dve ali več držav članic;

(e)

izdela merila za izmenjavo sredstev nadzora in inšpekcijskih pregledov med državami članicami ter med državami članicami in tretjimi državami ter za zagotavljanje teh sredstev s strani držav članic;

(f)

izvede analizo tveganja na podlagi podatkov o ulovu, iztovarjanju in ribolovnem naporu ter analizo tveganja v zvezi z neprijavljenim iztovarjanjem, ki med drugim vključuje primerjavo podatkov o ulovu in uvozu s podatki o izvozu in nacionalni porabi;

(g)

na zahtevo Komisije ali držav članic razvije skupne metodologije in postopke inšpekcijskih pregledov;

(h)

državam članicam na njihovo zahtevo pomaga izpolnjevati njihove obveznosti, ki izhajajo iz članstva v Uniji, in mednarodne obveznosti, vključno z bojem proti NNN ribolovu, ter obveznosti v okviru regionalnih organizacij za upravljanje ribištva;

(i)

spodbuja in usklajuje pripravo enotnih metodologij obvladovanja tveganja na področju svoje pristojnosti;

(j)

usklajuje in spodbuja sodelovanje med državami članicami in skupne standarde za pripravo načrtov vzorčenja, določenih v Uredbi (ES) št. 1224/2009.

Člen 8

Evropsko sodelovanje na področju funkcij obalne straže

1.   Agencija v sodelovanju z Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo in Evropsko agencijo za pomorsko varnost podpira nacionalne organe, ki opravljajo funkcije obalne straže, na nacionalni ravni in na ravni Unije ter po potrebi na mednarodni ravni, in sicer:

(a)

z izmenjavo, združevanjem in analizo informacij, ki so na voljo v sistemih poročanja z ladij in drugih informacijskih sistemih, ki jih upravljajo te agencije ali do katerih imajo slednje dostop, v skladu z njihovo pravno podlago in brez poseganja v lastništvo podatkov držav članic;

(b)

z zagotavljanjem nadzornih in komunikacijskih storitev, ki temeljijo na najsodobnejši tehnologiji, vključno z vesoljsko in zemeljsko infrastrukturo ter senzorji, nameščenimi na katero koli vrsto platforme;

(c)

s krepitvijo zmogljivosti z oblikovanjem smernic in priporočil ter z vzpostavitvijo najboljših praks in tudi z zagotavljanjem usposabljanja in izmenjave osebja;

(d)

s povečanjem izmenjave informacij in sodelovanja na področju funkcij obalne straže, tudi z analizami operativnih izzivov in nastajajočih tveganj na področju pomorstva;

(e)

s souporabo zmogljivosti prek načrtovanja in izvajanja večnamenskih operacij ter souporabo sredstev in drugih zmogljivosti v obsegu, v katerem te dejavnosti usklajujejo te agencije in se z njimi strinjajo pristojni organi zadevnih držav članic.

2.   Podrobne oblike sodelovanja na področju funkcij obalne straže med Agencijo, Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo ter Evropsko agencijo za pomorsko varnost, se določijo v delovnem dogovoru v skladu z njihovimi pooblastili in s finančnimi pravili, ki se uporabljajo za te agencije. Tak dogovor odobrijo upravni odbor Agencije, upravni odbor Evropske agencije za mejno in obalno stražo ter upravni odbor Evropske agencije za pomorsko varnost.

3.   Komisija v tesnem sodelovanju z državami članicami, Agencijo, Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo in Evropsko agencijo za pomorsko varnost pripravi praktični priročnik o evropskem sodelovanju na področju funkcij obalne straže. Ta priročnik vsebuje smernice, priporočila in najboljše prakse za izmenjavo informacij. Komisija ta priročnik sprejme v obliki priporočila.

POGLAVJE III

OPERATIVNO USKLAJEVANJE

Člen 9

Izpolnjevanje obveznosti Unije v zvezi z nadzorom in inšpekcijskimi pregledi

1.   Agencija na zahtevo Komisije usklajuje dejavnosti nadzora in inšpekcijskih pregledov držav članic na podlagi mednarodnih programov nadzora in inšpekcijskih pregledov z izdelavo načrtov skupne uporabe.

2.   Agencija lahko nabavi, najame ali zakupi opremo, ki je potrebna za izvajanje načrtov skupne uporabe iz odstavka 1.

Člen 10

Izvajanje posebnih programov nadzora in inšpekcijskih pregledov

1.   Agencija na podlagi načrtov skupne uporabe usklajuje izvajanje posebnih programov nadzora in inšpekcijskih pregledov, vzpostavljenih v skladu s členom 95 Uredbe (ES) št. 1224/2009.

2.   Agencija lahko nabavi, najame ali zakupi opremo, ki je potrebna za izvajanje načrtov skupne uporabe iz odstavka 1.

Člen 11

Vsebina načrtov skupne uporabe

Vsak načrt skupne uporabe:

(a)

izpolnjuje pogoje ustreznih programov nadzora in inšpekcijskih pregledov;

(b)

uporablja pogoje, merila uspešnosti, prednostne naloge in skupne inšpekcijske postopke, ki jih določi Komisija v programih nadzora in inšpekcijskih pregledov;

(c)

se zavzema za uskladitev obstoječih nacionalnih sredstev nadzora in inšpekcijskih pregledov, sporočenih v skladu s členom 12(2), s potrebami in za organizacijo uporabe teh sredstev;

(d)

organizira uporabo človeških in materialnih virov ob upoštevanju obdobij in območij, v katerih je predvidena uporaba teh virov, vključno z delovanjem skupin inšpektorjev Unije iz več držav članic;

(e)

upošteva obstoječe obveznosti zadevnih držav članic glede drugih načrtov skupne uporabe, kot tudi morebitne posebne regionalne ali lokalne omejitve;

(f)

določa pogoje, po katerih lahko sredstva nadzora in inšpekcijskih pregledov države članice vstopijo v vode pod suverenostjo in v pristojnosti druge države članice.

Člen 12

Uradno obveščanje o sredstvih nadzora in inšpekcijskih pregledov

1.   Države članice vsako leto pred 15. oktobrom uradno obvestijo Agencijo o sredstvih nadzora in inšpekcijskih pregledov, ki jih nameravajo v naslednjem letu nameniti za nadzor in inšpekcijske preglede.

2.   Vsaka država članica najpozneje v enem mesecu po uradnem obvestilu državam članicam o sklepu o vzpostavitvi mednarodnega programa nadzora in inšpekcijskih pregledov ali posebnega programa nadzora in inšpekcijskih pregledov, ki jo zadeva, uradno obvesti Agencijo o sredstvih, s katerimi namerava tak program izvesti.

Člen 13

Postopek za sprejetje načrtov skupne uporabe

1.   Na podlagi uradnega obvestila iz člena 12(2) in najpozneje v treh mesecih po prejemu tega uradnega obvestila, izvršni direktor Agencije po posvetovanju z zadevnimi državami članicami oblikuje osnutek načrta skupne uporabe.

2.   Na podlagi interesa zadevnih držav članic glede zadevnega ribolova se v osnutku načrta skupne uporabe opredelijo sredstva nadzora in inšpekcijskih pregledov, ki bi se lahko združila za izvajanje programa nadzora in inšpekcijskih pregledov, na katere se načrt nanaša.

Interes države članice za ribolov se oceni ob upoštevanju naslednjih meril, katerih sorazmerno vrednotenje je odvisno od posameznih lastnosti vsakega načrta posebej:

(a)

sorazmerni obseg morebitnih voda pod njeno suverenostjo ali pristojnostjo, ki jih zajema načrt skupne uporabe;

(b)

količina rib, iztovorjena na njenem ozemlju v določenem referenčnem obdobju, kot delež skupne iztovorjene količine ribolova, ki je predmet načrta skupne uporabe;

(c)

sorazmerno število ribiških plovil Unije, ki plujejo pod njeno zastavo (moč motorja in bruto tonaža) in delujejo na ribolovnem območju, ki je predmet načrta skupne uporabe, v razmerju do skupnega števila plovil, ki delujejo za ta ribolov;

(d)

sorazmerna velikost njene dodeljene kvote ali, ob odsotnosti kvote, njen ulov v določenem referenčnem obdobju za ta ribolov.

3.   Če postane med pripravo načrta skupne uporabe razvidno, da obstajajo nezadostna sredstva nadzora in inšpekcijskih pregledov za izpolnitev zahtev zadevnega programa nadzora in inšpekcijskih pregledov, izvršni direktor Agencije nemudoma uradno obvesti zadevne države članice in Komisijo.

4.   Izvršni direktor uradno posreduje osnutek načrta skupne uporabe zadevnim državam članicam in Komisiji. Če petnajst delovnih dni po takem uradnem obvestilu zadevne države članice ali Komisija niso podale ugovora, izvršni direktor načrt sprejme.

5.   Če ena ali več zadevnih držav članic ali Komisija poda ugovor, izvršni direktor zadevo preda Komisiji. Komisija lahko načrt po potrebi prilagodi in ga sprejme v skladu s postopkom iz člena 47(2) Uredbe (EU) št. 1380/2013.

6.   Po posvetovanju z zadevnimi državami članicami Agencija letno pregleda vsak načrt skupne uporabe in pri tem upošteva vse nove programe nadzora in inšpekcijskih pregledov, ki zajemajo zadevne države članice in vse prednostne naloge, ki jih je v programih nadzora in inšpekcijskih pregledov določila Komisija.

Člen 14

Izvajanje načrtov skupne uporabe

1.   Skupne dejavnosti nadzora in inšpekcijskih pregledov se izvajajo na podlagi načrtov skupne uporabe.

2.   Države članice, ki jih načrt skupne uporabe zadeva:

(a)

dajo na razpolago sredstva nadzora in inšpekcijskih pregledov, ki so namenjena za načrt skupne uporabe;

(b)

imenujejo eno nacionalno kontaktno točko/koordinatorja, ki ima zadostna pooblastila, da lahko pravočasno odgovori na zahteve Agencije, ki se nanašajo na izvedbo načrta skupne uporabe, ter o tem uradno obvesti Agencijo;

(c)

uporabijo svoja združena sredstva nadzora in inšpekcijskih pregledov v skladu z načrtom skupne uporabe in zahtevami iz odstavka 4;

(d)

Agenciji omogočajo spletni dostop do informacij, potrebnih za izvajanje načrta skupne uporabe;

(e)

sodelujejo z Agencijo pri izvajanju načrta skupne uporabe;

(f)

zagotavljajo, da se vsa sredstva nadzora in inšpekcijskih pregledov, ki so dodeljena načrtu Unije skupne uporabe, uporabljajo za izvedbo dejavnosti v skladu s pravili skupne ribiške politike.

3.   Brez poseganja v obveznosti držav članic v okviru načrta skupne uporabe, vzpostavljenega na osnovi člena 13, pristojni nacionalni organi v skladu z nacionalnim pravom prevzamejo odgovornost vodenja in nadzora sredstev nadzora in inšpekcijskih pregledov, ki so bila dodeljena načrtu skupne uporabe.

4.   Izvršni direktor lahko določi zahteve za izvajanje načrta skupne uporabe, sprejetega na podlagi člena 13. Take zahteve morajo ostati v mejah tega načrta.

Člen 15

Ocena načrtov skupne uporabe

Agencija letno oceni učinkovitost vsakega načrta skupne uporabe ter na podlagi razpoložljivih dokazov analizira možnost tveganja, da ribiške dejavnosti niso skladne z veljavnimi ukrepi nadzora. Te ocene se nemudoma posredujejo Evropskemu parlamentu, Komisiji in državam članicam.

Člen 16

Ribolov, ki ni predmet programov nadzora in inšpekcijskih pregledov

Dve ali več držav članic lahko od Agencije zahteva, da uskladi njihova sredstva nadzora in inšpekcijskih pregledov za ribolov ali območje, ki ni predmet programa nadzora in inšpekcijskih pregledov. Takšno usklajevanje poteka v skladu z nadzornimi in inšpekcijskimi merili ter prednostnimi nalogami, o katerih so se dogovorile zadevne države članice.

Člen 17

Informacijska mreža

1.   Komisija, Agencija in pristojni organi držav članic si izmenjujejo njim dostopne relevantne informacije glede skupnih dejavnosti nadzorna in inšpekcijskih pregledov znotraj voda Unije in mednarodnih voda.

2.   Vsak pristojni nacionalni organ v skladu z ustrezno zakonodajo Unije sprejme ukrepe za zagotovitev primerne zaupnosti informacij, ki jih prejme na podlagi odstavka 1, v skladu s členom 112 in 113 Uredbe (ES) št. 1224/2009.

Člen 18

Podrobna pravila

Podrobna pravila za izvajanje tega poglavja se lahko sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 47(2) Uredbe (EU) št. 1380/2013.

Ta pravila lahko zajemajo zlasti postopke za pripravo in sprejetje osnutkov načrtov skupne uporabe.

POGLAVJE IV

PRISTOJNOSTI AGENCIJE

Člen 19

Določitev uradnikov Agencije za inšpektorje Unije

Uradniki Agencije se lahko v skladu s členom 79 Uredbe (ES) št. 1224/2009 določijo za inšpektorje Unije v mednarodnih vodah.

Člen 20

Ukrepi Agencije

Kadar je to ustrezno, Agencija:

(a)

izdaja priročnike o harmoniziranih standardih za inšpekcijske preglede;

(b)

pripravlja navodila, ki odražajo najboljše prakse v zvezi z nadzorom skupne ribiške politike, vključno z usposabljanjem nadzornih uradnikov, in ta navodila redno posodablja;

(c)

Komisiji zagotavlja potrebno tehnično in upravno podporo za izvajanje njenih nalog.

Člen 21

Sodelovanje

1.   Države članice in Komisija sodelujejo z Agencijo in ji zagotavljajo potrebno pomoč pri izpolnjevanju njenega namena.

2.   Agencija z ustreznim upoštevanjem različnih pravnih sistemov v posameznih državah članicah spodbuja sodelovanje med državami članicami ter med njimi in Komisijo pri razvijanju harmoniziranih standardov za nadzor v skladu z zakonodajo Unije ter ob upoštevanju najboljših praks v državah članicah in dogovorjenih mednarodnih standardov.

Člen 22

Enota za izjemne razmere

1.   Kadar Komisija na lastno pobudo ali na zahtevo najmanj dveh držav članic ugotovi, da gre za razmere z neposrednim, posrednim ali morebitnim resnim tveganjem za skupno ribiško politiko, in tega tveganja ni mogoče preprečiti, odpraviti ali zmanjšati z obstoječimi sredstvi ali ga ni mogoče ustrezno obvladati, o tem takoj uradno obvesti Agencijo.

2.   Agencija na podlagi uradnega obvestila Komisije ali na lastno pobudo takoj ustanovi enoto za izjemne razmere in o tem obvesti Komisijo.

Člen 23

Naloge enote za izjemne razmere

1.   Enota za izjemne razmere, ki jo ustanovi Agencija, je odgovorna za zbiranje in vrednotenje vseh relevantnih informacij ter ugotavljanje razpoložljivih možnosti za čim učinkovitejše in hitrejše preprečevanje, odpravo ali zmanjšanje tveganja za skupno ribiško politiko.

2.   Enota za izjemne razmere lahko zaprosi za pomoč kateri koli javni organ ali posameznika, za katerega meni, da ima potrebno strokovno znanje in izkušnje za učinkovito obvladovanje izjemnih razmer.

3.   Agencija zagotovi potrebno usklajevanje za primeren in pravočasen odziv na izjemne razmere.

4.   Enota za izjemne razmere, kadar je to ustrezno, obvešča javnost o možnih tveganjih in sprejetih ukrepih.

Člen 24

Večletni delovni program

1.   V večletnem delovnem programu Agencije so določeni njeni splošni cilji, pristojnosti, naloge, kazalniki uspešnosti in prednostne naloge za vsak ukrep Agencije v petletnem obdobju. Vanj se vključita predstavitev načrta kadrovske politike in ocena dodeljenih proračunskih sredstev za doseganje ciljev navedenega petletnega obdobja.

2.   Večletni delovni program je oblikovan v skladu s sistemom in metodologijo upravljanja po dejavnosti, ki ju je razvila Komisija. Sprejme ga upravni odbor.

3.   Delovni program iz člena 32(2)(c) se sklicuje na večletni delovni program. V njem se jasno navedejo dodatki, spremembe ali izbrisi v primerjavi z delovnim programom za preteklo leto ter napredek pri doseganju splošnih ciljev in izpolnjevanju prednostnih nalog večletnega delovnega programa.

Člen 25

Sodelovanje v pomorskih zadevah

Agencija prispeva k izvajanju integrirane pomorske politike EU in zlasti sklepa upravne sporazume z drugimi organi v zadevah iz področja uporabe te uredbe po odobritvi s strani upravnega odbora. Izvršni direktor v zgodnji fazi pogajanj o tem obvesti Komisijo in države članice.

Člen 26

Podrobna pravila

Podrobna pravila za izvajanje tega poglavja se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 47(2) Uredbe (EU) št. 1380/2013.

Ta pravila lahko zlasti zajemajo oblikovanje načrtov za obvladovanje izjemnih razmer, ustanovitev enote za izjemne razmere in praktične postopke, ki jih je treba izvajati.

POGLAVJE V

NOTRANJA STRUKTURA IN DELOVANJE

Člen 27

Pravni status in sedež

1.   Agencija je organ Unije in je pravna oseba.

2.   V vsaki državi članici Agencija uživa najširšo pravno sposobnost, ki jo pravnim osebam priznava njihova zakonodaja. Zlasti lahko pridobiva premičnine in nepremičnine ali z njimi razpolaga ter je lahko stranka v sodnem postopku.

3.   Agencijo zastopa njen izvršni direktor.

4.   Sedež agencije je v mestu Vigo, Španija.

Člen 28

Uslužbenci

1.   Za osebje Agencije se uporabljajo Kadrovski predpisi za uradnike in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije iz Uredbe Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68 (14) in predpisi, ki so jih skupaj sprejele institucije Evropske unije za izvajanje teh kadrovskih predpisov in pogojev za zaposlitev. Upravni odbor v soglasju s Komisijo sprejme potrebna podrobna pravila uporabe.

2.   Brez poseganja v člen 39 Agencija za svoje osebje izvršuje pooblastila, ki jih ji organ za imenovanja dodeli s Kadrovskimi predpisi in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev.

3.   Osebje Agencije sestavljajo uradniki, ki jih Agenciji začasno dodeli Komisija, in drugi uslužbenci, ki jih Agencija zaposli glede na potrebe izvajanja svojih nalog.

Agencija lahko zaposli tudi uradnike, ki jih države članice dodelijo začasno.

Člen 29

Privilegiji in imunitete

Za Agencijo se uporablja Protokol o privilegijih in imunitetah Evropske unije.

Člen 30

Odgovornost

1.   Pogodbeno odgovornost Agencije ureja pravo, ki se uporablja za zadevno pogodbo.

2.   Sodišče Evropske unije je pristojno za izrekanje sodb na podlagi arbitražne klavzule v pogodbi, ki jo sklene Agencija.

3.   V primeru nepogodbene odgovornosti Agencija v skladu s splošnimi načeli, ki so skupna zakonodajam držav članic, nadomesti vso škodo, ki jo je povzročila ali ki so jo povzročili njeni uslužbenci pri opravljanju svojih dolžnosti. Sodišče je pristojno v vseh sporih v zvezi z odškodninami za takšno škodo.

4.   Osebno odgovornost uslužbencev Agencije urejajo določbe Kadrovskih predpisov in pogojih za zaposlitev, ki se uporabljajo zanje.

Člen 31

Jeziki

1.   Za Agencijo se uporabljajo določbe Uredbe Sveta št. 1 (15).

2.   Prevajalske storitve, potrebne za delovanje Agencije, zagotavlja Prevajalski center organov Evropske unije.

Člen 32

Vzpostavitev in pooblastila upravnega odbora

1.   Agencija ima upravni odbor.

2.   Upravni odbor:

(a)

v skladu s členom 39 imenuje in razreši izvršnega direktorja;

(b)

vsako leto do 30. aprila sprejme splošno poročilo Agencije za preteklo leto in ga posreduje Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji, Računskemu sodišču in državam članicam. Poročilo se objavi;

(c)

vsako leto do 31. oktobra ob upoštevanju mnenja Komisije in držav članic sprejme delovni program Agencije za prihodnje leto in ga posreduje Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji in državam članicam;

Delovni program vsebuje prednostne naloge Agencije. Prednost daje dolžnostim Agencije v zvezi s programi nadzora in spremljanja. Sprejme se brez poseganja v letni proračunski postopek Unije. Če Komisija v 30 dneh od datuma sprejetja delovnega programa izrazi svoje nestrinjanje s programom, upravni odbor v drugi obravnavi ponovno pregleda program in ga z morebitnimi spremembami sprejme v roku dveh mesecev;

(d)

sprejme končni proračun Agencije pred začetkom proračunskega leta in ga po potrebi prilagodi v skladu s prispevkom Unije in drugimi prihodki Agencije;

(e)

izvršuje svoje dolžnosti glede proračuna Agencije v skladu s členi 44, 45 in 47;

(f)

ukrepa zoper disciplinske kršitve izvršnega direktorja;

(g)

določi svoj poslovnik, ki lahko po potrebi omogoča ustanovitev pododborov upravnega odbora;

(h)

sprejme postopke, potrebne za izvajanje nalog Agencije.

Člen 33

Sestava upravnega odbora

1.   Upravni odbor sestavljajo predstavniki držav članic in šest predstavnikov Komisije. Vsaka država članica ima pravico imenovati enega člana. Države članice in Komisija imenujejo po enega namestnika za vsakega člana, ki ga zastopa med njegovo odsotnostjo.

2.   Člani odbora so imenovani na podlagi stopnje ustreznih izkušenj in strokovnega znanja na področju nadzora in inšpekcijskih pregledov ribištva.

3.   Mandat vsakega člana je pet let od dneva imenovanja. Mandat se lahko podaljša.

Člen 34

Predsedovanje upravnemu odboru

1.   Upravni odbor izvoli predsednika izmed predstavnikov Komisije. Upravni odbor izmed svojih članov izvoli namestnika predsednika. Namestnik predsednika samodejno prevzame vlogo predsednika, če ta zaradi zadržanosti ne more opravljati svojih dolžnosti.

2.   Mandat predsednika in namestnika predsednika je tri leta in preneha s prenehanjem njunega članstva v upravnem odboru. Mandat se lahko enkrat podaljša.

Člen 35

Sestanki

1.   Sestanke upravnega odbora sklicuje njegov predsednik. Dnevni red določi predsednik ob upoštevanju predlogov članov upravnega odbora in izvršnega direktorja Agencije.

2.   Izvršni direktor in predstavnik, ki ga imenuje svetovalni odbor, se udeležujeta posvetovanj brez pravice glasovanja.

3.   Upravni odbor skliče redni sestanek vsaj enkrat na leto. Poleg tega se sestane na pobudo predsednika ali na zahtevo Komisije ali ene tretjine držav članic, ki so zastopane v upravnem odboru.

4.   Če gre za zaupno zadevo ali nasprotje interesov, lahko upravni odbor odloči, da se določene točke dnevnega reda obravnavajo brez prisotnosti predstavnika, ki ga je imenoval svetovalni odbor. Podrobna pravila za izvajanje te določbe se lahko določijo v poslovniku.

5.   Upravni odbor lahko na sestanke kot opazovalca povabi kogarkoli, čigar mnenje utegne biti pomembno.

6.   Ob upoštevanju določb poslovnika upravnega odbora lahko njegovim članom pomagajo svetovalci ali izvedenci.

7.   Agencija zagotavlja tajništvo upravnega odbora.

Člen 36

Glasovanje

1.   Upravni odbor svoje odločitve sprejema z absolutno večino glasov.

2.   Vsak član ima en glas. V primeru odsotnosti člana ima njihov namestnik pravico do glasovanja v njegovem imenu.

3.   V poslovniku se določi podrobnejša ureditev glasovanja, po potrebi zlasti pogoji, po katerih član lahko deluje v imenu drugega člana, in morebitne zahteve glede sklepčnosti.

Člen 37

Izjava o interesih

Člani upravnega odbora podajo izjavo o interesih, iz katere je razvidno, da ne obstajajo nikakršni interesi, ki bi lahko vplivali na njihovo neodvisnost, ali nikakršni neposredni ali posredni interesi, ki bi se lahko razumeli kot vpliv na njihovo neodvisnost. Te izjave se predložijo vsako leto v pisni obliki ali kadar koli se pojavi nasprotje interesov v zvezi s točkami dnevnega reda. V slednjem primeru zadevni član nima pravice do glasovanja o takih točkah.

Člen 38

Dolžnosti in pooblastila izvršnega direktorja

1.   Agencijo vodi izvršni direktor. Brez poseganja v posamezne pristojnosti Komisije in upravnega odbora izvršni direktor ne sme zahtevati ali sprejemati navodil od katere koli vlade ali drugega organa.

2.   Izvršni direktor pri izvrševanju svojih nalog uveljavlja načela skupne ribiške politike.

3.   Izvršni direktor ima naslednje dolžnosti in pooblastila:

(a)

pripravi osnutek delovnega programa in ga po posvetovanju s Komisijo in državami članicami predloži upravnemu odboru. Sprejme potrebne ukrepe za izvajanje delovnega programa v okviru, ki ga določa ta uredba, njena pravila izvajanja in pravo, ki se uporablja;

(b)

sprejme potrebne ukrepe, vključno s sprejetjem notranjih upravnih predpisov in objavo obvestil, za zagotovitev organizacije in delovanja Agencije v skladu z določbami te uredbe;

(c)

sprejme potrebne ukrepe, vključno s sprejetjem odločitev glede odgovornosti Agencije v skladu s poglavjema II in III, vključno z zakupom ter upravljanjem sredstev nadzora in inšpekcijskih pregledov ter delovanjem informacijske mreže;

(d)

odgovarja na zahteve Komisije in na prošnje držav članic za pomoč v skladu s členi 6, 7 in 16;

(e)

organizira učinkovit sistem spremljanja, da tako lahko primerja dosežke Agencije z njenimi operativnimi cilji. Naj tej podlagi izvršni direktor vsako leto pripravi osnutek splošnega poročila in ga predloži upravnemu odboru. Oblikuje redne postopke vrednotenja, ki ustrezajo priznanim strokovnim standardom;

(f)

v odnosu do osebja izvaja pooblastila, določena v členu 28(2);

(g)

izdela ocene prihodkov in odhodkov Agencije v skladu s členom 44 in izvršuje proračun v skladu s členom 45.

4.   Izvršni direktor je za svoje dejavnosti odgovoren upravnemu odboru.

Člen 39

Imenovanje in razrešitev izvršnega direktorja

1.   Izvršnega direktorja imenuje upravni odbor na podlagi sposobnosti in ustreznih dokumentiranih izkušenj na področju skupne ribiške politike ter nadzora in inšpekcijskih pregledov ribištva s seznama najmanj dveh kandidatov, ki ga predlaga Komisija po postopku izbora, ki sledi objavi razpisa za prosto mesto v Uradnem listu Evropske unije in objavi oglasa za prijavo kandidature.

2.   Za razrešitev izvršnega direktorja je pristojen upravni odbor. O tem razpravlja na zahtevo Komisije ali ene tretjine svojih članov.

3.   Upravni odbor sprejme odločitev iz odstavka 1 in 2 z dvotretjinsko večino svojih članov.

4.   Mandat izvršnega direktorja je pet let. Na predlog Komisije in s soglasjem dveh tretjin članov upravnega odbora se lahko mandat enkrat podaljša za nadaljnjih pet let.

Člen 40

Svetovalni odbor

1.   Svetovalni odbor sestavljajo predstavniki svetovalnih svetov iz člena 43 Uredbe (EU) št. 1380/2013, in sicer vsak svetovalni svet imenuje po enega predstavnika. Predstavnike lahko nadomeščajo njihovi namestniki, ki so bili imenovani istočasno.

2.   Člani svetovalnega odbora ne smejo biti člani upravnega odbora.

Svetovalni odbor imenuje enega izmed svojih članov, da se udeležuje posvetovanj upravnega odbora brez pravice glasovanja.

3.   Svetovalni odbor izvršnemu direktorju na njegovo zahtevo svetuje pri opravljanju njegovih dolžnosti, ki izhajajo iz te uredbe.

4.   Svetovalnemu odboru predseduje izvršni direktor. Sestaja se najmanj enkrat na leto na povabilo predsedujočega.

5.   Agencija zagotavlja logistično podporo, potrebno za svetovalni odbor, in zagotavlja tajništvo za seje odbora.

6.   Člani upravnega odbora se lahko udeležujejo sej svetovalnega odbora.

Člen 41

Preglednost in obveščanje

1.   Uredba (ES) št. 1049/2001 se uporablja za dokumente Agencije.

2.   Upravni odbor v šestih mesecih po prvem sestanku sprejme praktične ureditve za izvajanje Uredbe (ES) št. 1049/2001.

3.   Agencija lahko na lastno pobudo komunicira na področjih v okviru njenega namena. Zlasti zagotavlja, da se javnosti in vsem zainteresiranim stranem hitro podajo nepristranske, zanesljive in lahko razumljive informacije o njenem delu.

4.   Upravni odbor določi potrebna notranja pravila za izvajanje odstavka 3.

5.   Odločitve, ki jih sprejme Agencija v skladu s členom 8 Uredbe (ES) št. 1049/2001, lahko privedejo do vložitve pritožbe pri Evropskem varuhu človekovih pravic ali predstavljajo predmet tožbe pred Sodiščem v skladu s členoma 228 in 263 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

6.   Za informacije, ki jih v skladu s to uredbo zbereta Komisija in Agencija, velja Uredba (EU) 2018/1725.

Člen 42

Zaupnost

1.   Člani upravnega odbora, izvršni direktor in člani osebja Agencije so tudi po prenehanju njihovih dolžnosti zavezani zahtevam zaupnosti v skladu s členom 339 PDEU.

2.   Upravni odbor določi notranja pravila glede praktičnih ureditev za izvajanje zahtev zaupnosti iz odstavka 1.

Člen 43

Dostop do informacij

1.   Komisija ima popoln dostop do informacij, ki jih zbere Agencija. Na zahtevo Komisije ji Agencija posreduje vse informacije in oceno teh informacij v obliki, ki jo določi Komisija.

2.   Države članice, ki jih določena operacija Agencije zadeva, imajo dostop do informacij, ki jih zbere Agencija v zvezi s to operacijo ob upoštevanju pogojev, ki se lahko določijo v skladu s postopkom iz člena 47(2) Uredbe (EU) št. 1380/2013.

POGLAVJE VI

FINANČNE DOLOČBE

Člen 44

Proračun

1.   Prihodke Agencije sestavljajo:

(a)

prispevek Unije iz splošnega proračuna Evropske unije (oddelek Komisije);

(b)

plačila za storitve, ki jih Agencija opravi za države članice v skladu s členom 6;

(c)

plačila za publikacije, usposabljanja in/ali druge storitve, ki jih zagotovi Agencija.

2.   Stroški Agencije pokrivajo stroške osebja, uprave, infrastrukture in operativne stroške.

3.   Izvršni direktor pripravi osnutek poročila o oceni prihodkov in odhodkov Agencije za naslednje proračunsko leto in ga posreduje upravnemu odboru skupaj z osnutkom organizacijske sheme.

4.   Prihodki in odhodki morajo biti uravnoteženi.

5.   Upravni odbor na podlagi osnutka poročila o oceni prihodkov in odhodkov vsako leto pripravi poročilo o oceni prihodkov in odhodkov Agencije za naslednje proračunsko leto.

6.   Poročilo o oceni iz odstavka 5, ki vključuje osnutek organizacijske sheme, in začasni delovni program upravni odbor najkasneje do 31. marca posreduje Komisiji.

7.   Poročilo o oceni Komisija posreduje Evropskemu parlamentu in Svetu (v nadaljnjem besedilu: proračunski organ) skupaj s predhodnim osnutkom splošnega proračuna Evropske unije.

8.   Na podlagi poročila o oceni Komisija v predhodni osnutek splošnega proračuna Evropske unije vnese ocene, ki jih šteje za nujne za organizacijsko shemo, in znesek subvencije iz splošnega proračuna, ki ga predloži proračunskemu organu v skladu s členom 314 PDEU.

9.   Proračunski organ odobri dodelitev subvencije Agenciji. Proračunski organ sprejme organizacijsko shemo Agencije.

10.   Proračun sprejme upravni odbor. Dokončen postane, ko je dokončno sprejet splošni proračun Evropske unije. Po potrebi se ustrezno prilagodi.

11.   Upravni odbor organ pristojen za proračun v najkrajšem možnem času uradno obvesti o svojih namerah glede izvajanja projektov, ki bi lahko imeli znaten finančni vpliv na financiranje proračuna, zlasti projektov v zvezi z nepremičninami, npr. najemanjem ali nakupom objektov. O tem obvesti Komisijo.

12.   Če del proračunskega organa uradno sporoči svojo namero o izdaji mnenja, ga upravnemu odboru posreduje v šestih tednih od prejetja uradnega obvestila o projektu.

Člen 45

Izvrševanje in nadzor proračuna

1.   Izvršni direktor izvršuje proračun Agencije.

2.   Najpozneje do 1. marca po vsakem proračunskem letu računovodja Agencije sporoči začasni zaključni račun računovodji Komisije, skupaj s poročilom o izvrševanju proračuna in finančnem poslovodenju za to proračunsko leto. Računovodja Komisije združi začasne zaključne račune institucij in decentraliziranih organov v skladu s členom 245 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega Parlamenta in Sveta (16) (v nadaljnjem besedilu: Finančna uredba).

3.   Najpozneje do 31. marca po vsakem proračunskem letu računovodja Komisije Računskemu sodišču posreduje začasni zaključni račun Agencije, skupaj s poročilom o izvrševanju proračuna in finančnem poslovodenju za to proračunsko leto. Poročilo o proračunskem in finančnem poslovodenju za to proračunsko leto se predložijo tudi Evropskemu parlamentu in Svetu.

4.   Po prejemu ugotovitev Računskega sodišča o začasnem zaključnem računu Agencije v skladu s členom 246 Finančne uredbe, izvršni direktor na lastno odgovornost pripravi končni zaključni računi Agencije in ga predloži upravnemu odboru v presojo.

5.   Upravni odbor izda mnenje o končnem zaključnem računu Agencije.

6.   Najpozneje do 1. julija naslednje leto izvršni direktor končni zaključni račun skupaj z mnenjem upravnega odbora predloži Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču.

7.   Končni zaključni račun se objavi.

8.   Agencija vzpostavi funkcijo notranjega revizorja, ki se izvede v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi.

9.   Izvršni direktor Računskemu sodišču pošlje odgovor na njegove ugotovitve najpozneje do 30. septembra. Ta odgovor pošlje tudi upravnemu odboru.

10.   Izvršni direktor Evropskemu parlamentu na njegovo zahtevo predloži vse potrebne informacije za nemoteno izvedbo postopka razrešnice za zadevno proračunsko leto, kot je določeno v členu 261(3) Finančne uredbe.

11.   Evropski parlament na predlog Sveta pred 30. aprilom čez dve leti podeli razrešnico izvršnemu direktorju Agencije glede izvrševanja proračuna za zadevno leto.

Člen 46

Boj proti goljufiji

1.   Za boj proti goljufiji, korupciji in drugim nezakonitim dejanjem se za Agencijo brez omejitev uporabljajo določbe Uredbe (EU, Euratom) št. 883/2013.

2.   Agencija pristopi k Medinstitucionalnemu sporazumu z dne 25. maja 1999 o notranjih preiskavah, ki jih opravi OLAF, in vsemu svojemu osebju brez odlašanja izda ustrezne določbe.

3.   Odločitve glede financiranja in izvedbeni sporazumi ter z njimi povezanimi instrumenti izrecno določajo, da lahko Računsko sodišče in OLAF po potrebi na kraju samem izvajata preglede pri prejemnikih finančne podpore Agencije in pri uslužbencih, ki so odgovorni za dodeljevanje te podpore.

Člen 47

Finančne določbe

Upravni odbor po prejetju soglasja Komisije in mnenja Računskega sodišča sprejme finančna pravila Agencije. Finančna pravila Agencije ne smejo odstopati od Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 (17), razen če je to izrecno potrebno za delovanje Agencije in s predhodnim soglasjem Komisije.

POGLAVJE VII

KONČNE DOLOČBE

Člen 48

Vrednotenje

1.   V petih letih od datuma, ko Agencija prevzame svoje obveznosti, in vsakih nadaljnjih pet let, upravni odbor naroči neodvisno zunanje vrednotenje izvajanja te uredbe. Komisija Agenciji dovoli dostop do vseh informacij, ki so po mnenju Agencije potrebne za vrednotenje.

2.   Z vsakim vrednotenjem se oceni učinek te uredbe, uporabnost, pomen in učinkovitost Agencije in njene delovne prakse ter njen prispevek k doseganju visoke ravni skladnosti s predpisi v okviru skupne ribiške politike. Upravni odbor v soglasju s Komisijo in po posvetovanju z udeleženimi stranmi izda posebna pooblastila.

3.   Upravni odbor prejme vrednotenje in Komisiji izda priporočila glede sprememb te uredbe, Agencije in njene delovne prakse. Ugotovitve vrednotenja in priporočila Komisija predloži Evropskemu parlamentu in Svetu ter jih objavi.

Člen 49

Razveljavitev

Uredba (ES) št. 768/2005 se razveljavi.

Sklicevanje na razveljavljeno uredbo se šteje za sklicevanje na to uredbo in se bere v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge II.

Člen 50

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. marca 2019

Za Evropski parlament

Predsednik

A. TAJANI

Za Svet

Predsednik

G. CIAMBA


(1)  Še ni objavljeno v Uradnem listu.

(2)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 13. februarja 2019 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 5. marca 2019.

(3)  Uredba Sveta (ES) št. 768/2005 z dne 26. aprila 2005 o ustanovitvi Evropske agencije za nadzor ribištva in o spremembi Uredbe (EGS) št. 2847/93 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike (UL L 128, 21.5.2005, str. 1).

(4)  Glej Prilogo I.

(5)  Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354, 28.12.2013, str. 22).

(6)  Uredba (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL L 145, 31.5.2001, str. 43).

(7)  Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21.11.2018, p. 39).

(8)  Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. septembra 2013 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Sveta (Euratom) št. 1074/1999 (UL L 248, 18.9.2013, str. 1).

(9)  UL L 136, 31.5.1999, str. 15.

(10)  Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

(11)  Uredba Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Unije za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006 (UL L 343, 22.12.2009, str. 1).

(12)  Uredba (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. septembra 2016 o evropski mejni in obalni straži ter spremembi Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 863/2007 Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2004 in Odločbe Sveta 2005/267/ES (UL L 251, 16.9.2016, str. 1).

(13)  Uredba (ES) št. 1406/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2002 o ustanovitvi Evropske agencije za pomorsko varnost (UL L 208, 5.8.2002, str. 1).

(14)  UL L 56, 4.3.1968, str. 1.

(15)  Uredba Sveta št. 1 z dne 15. aprila 1958 o določitvi jezikov, ki se uporabljajo v Evropski gospodarski skupnosti (UL L 17, 6.10.1958, str. 385/58).

(16)  Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L 193, 30.7.2018, str. 1).

(17)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 328, 7.12.2013, str. 42).


PRILOGA I

Razveljavljena uredba s seznamom naknadnih sprememb

Uredba Sveta (ES) št. 768/2005

(UL L 128, 21.5.2005, str. 1).

 

Uredba Sveta (ES) št. 1224/2009

(UL L 343, 22.11.2009, str. 1).

Samo člen 120

Uredba (EU) 2016/1626 Evropskega parlamenta in Sveta

(UL L 251, 16.9.2016, str. 80).

 


PRILOGA II

Korelacijska tabela

Uredba (ES) št. 768/2005

Ta uredba

členi 1 do 7

členi 1 do 7

Člen 7a

Člen 8

Člen 8

Člen 9

Člen 9

Člen 10

Člen 10

Člen 11

Člen 11

Člen 12

Člen 12

Člen 13

Člen 13

Člen 14

Člen 14

Člen 15

Člen 15

Člen 16

Člen 16

Člen 17

Člen 17

Člen 18

Člen 17a

Člen 19

Člen 17b

Člen 20

Člen 17c

Člen 21

Člen 17d

Člen 22

Člen 17e

Člen 23

Člen 17f

Člen 24

Člen 17g

Člen 25

Člen 17h

Člen 26

Člen 18

Člen 27

Člen 19

Člen 28

Člen 20

Člen 29

Člen 21

Člen 30

Člen 22

Člen 31

Člen 23

Člen 32

Člen 24

Člen 33

Člen 25

Člen 34

Člen 26

Člen 35

Člen 27

Člen 36

Člen 28

Člen 37

Člen 29

Člen 38

Člen 30

Člen 39

Člen 31

Člen 40

Člen 32

Člen 41

Člen 33

Člen 42

Člen 34

Člen 43

Člen 35

Člen 44

Člen 36

Člen 45

Člen 37

Člen 46

Člen 38

Člen 47

Člen 39

Člen 48

Člen 40

Člen 41

Člen 49

Člen 42

Člen 50

Priloga I

Priloga II


Top