EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0410

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/410 z dne 29. novembra 2018 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s podrobnostmi in strukturo informacij na področju plačilnih storitev, ki jih morajo pristojni organi uradno sporočiti Evropskemu bančnemu organu v skladu z Direktivo (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP.)

C/2018/7664

OJ L 73, 15.3.2019, p. 20–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/410/oj

15.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 73/20


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/410

z dne 29. novembra 2018

o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s podrobnostmi in strukturo informacij na področju plačilnih storitev, ki jih morajo pristojni organi uradno sporočiti Evropskemu bančnemu organu v skladu z Direktivo (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o plačilnih storitvah na notranjem trgu, spremembah direktiv 2002/65/ES, 2009/110/ES ter 2013/36/EU in Uredbe (EU) št. 1093/2010 ter razveljavitvi Direktive 2007/64/ES (1) in zlasti tretjega pododstavka člena 15(5) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropski bančni organ (EBA) mora v skladu z Direktivo (EU) 2015/2366 vzpostaviti in upravljati elektronski centralni register, ki vsebuje seznam vseh plačilnih institucij in institucij za izdajo elektronskega denarja ter njihovih zastopnikov in podružnic. V ta namen morajo pristojni organi EBA uradno sporočiti informacije, ki uporabnikom plačilnih storitev in drugim zainteresiranim stranem omogočajo, da zlahka in nedvoumno opredelijo vse subjekte, vpisane v register, in ozemlje, na katerem ta subjekt izvaja ali namerava izvajati dejavnosti. Uporabniki plačilnih storitev bi morali imeti tudi možnost, da identificirajo plačilne storitve in storitve v zvezi z elektronskim denarjem, ki jih zagotavljajo navedeni subjekti.

(2)

Elektronski centralni register bi moral vključevati tudi ponudnike storitev, ki so izključeni iz področja uporabe Direktive (EU) 2015/2366 in ki opravljajo kakršno koli dejavnost iz točk (i) in (ii) točk (k) in (l) člena 3 navedene direktive, ki so jo uradno sporočili pristojnim organom v skladu s členom 37(2) ali (3) navedene direktive. Da bi zagotovili dosledno razlago in uporabo teh določb po vsej Uniji, bi morale informacije, ki jih vsebuje register o teh ponudnikih storitev, vključevati kratek opis njihovih dejavnosti, kot ga zagotovijo pristojni organi, vključno z informacijami o uporabljenem osnovnem plačilnem instrumentu in splošnim opisom storitev, ki jih opravljajo.

(3)

Da bi potrošnikom omogočili enostavno razumevanje informacij iz elektronskega centralnega registra, bi morale biti predstavljene na jasen in nedvoumen način. Pri predstavitvi informacij iz registra bi bilo treba upoštevati nacionalne jezikovne posebnosti.

(4)

Da se zagotovi enotno zagotavljanje informacij, bi morali pristojni organi za namene posredovanja informacij EBA uporabljati standardizirano obliko.

(5)

Ta uredba temelji na osnutkih izvedbenih tehničnih standardov, ki jih je EBA predložil Komisiji.

(6)

EBA je opravil odprta javna posvetovanja o osnutkih izvedbenih tehničnih standardov, na katerih temelji ta uredba, analiziral morebitne povezane stroške in koristi ter zaprosil za mnenje interesno skupino za bančništvo, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (2)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Podatki in oblika informacij, ki jih je treba uradno sporočiti v skladu s členom 15(1) Direktive (EU) 2015/2366

1.   Za namene člena 15(1) Direktive (EU) 2015/2366 pristojni organi EBA uradno sporočijo informacije v skladu z odstavki 2 do 9.

2.   Kar zadeva plačilne institucije ter njihove podružnice, ki opravljajo storitve v državi članici, ki ni njihova matična država članica, pristojni organi uradno sporočijo podatke iz razpredelnice 1 Priloge v obliki, določeni v navedeni razpredelnici.

3.   Kar zadeva fizične ali pravne osebe, ki jim je bila odobrena izjema v skladu s členom 32 Direktive (EU) 2015/2366, pristojni organi uradno sporočijo podatke iz razpredelnice 2 Priloge v obliki, določeni v navedeni razpredelnici.

4.   Kar zadeva ponudnike storitev zagotavljanja informacij o računih ter njihove podružnice, ki opravljajo storitve v državi članici, ki ni njihova matična država članica, pristojni organi uradno sporočijo podatke iz razpredelnice 3 Priloge v obliki, določeni v navedeni razpredelnici.

5.   Kar zadeva institucije za izdajo elektronskega denarja in njihove podružnice, ki opravljajo storitve v državi članici, ki ni njihova matična država članica, pristojni organi uradno sporočijo podatke iz razpredelnice 4 Priloge v obliki, določeni v navedeni razpredelnici.

6.   Kar zadeva pravne osebe, ki jim je bila odobrena izjema v skladu s členom 9 Direktive 2009/110/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3), pristojni organi uradno sporočijo podatke iz razpredelnice 5 Priloge v obliki, določeni v navedeni razpredelnici.

7.   Kar zadeva zastopnike plačilnih institucij, ponudnikov storitev zagotavljanja informacij o računih in institucij za izdajo elektronskega denarja, ki opravljajo plačilne storitve v kateri koli državi članici, zastopnike fizičnih ali pravnih oseb, ki jim je bila odobrena izjema v skladu s členom 32 Direktive (EU) 2015/2366, in zastopnike pravnih oseb, ki jim je bila odobrena izjema v skladu s členom 9 Direktive 2009/110/ES, pristojni organi uradno sporočijo podatke iz razpredelnice 6 Priloge v obliki, določeni v navedeni razpredelnici.

8.   Kar zadeva institucije iz točk 4 do 23 člena 2(5) Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta (4), ki so na podlagi nacionalnega prava upravičene opravljati plačilne storitve, pristojni organi uradno sporočijo podatke iz razpredelnice 7 Priloge v obliki, določeni v navedeni razpredelnici.

9.   Kar zadeva ponudnike storitev, ki storitve opravljajo na podlagi točk (i) in (ii) točk (k) in (l) člena 3 Direktive (EU) 2015/2366, pristojni organi uradno sporočijo podatke iz razpredelnice 8 Priloge v obliki, določeni v navedeni razpredelnici.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. novembra 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 337, 23.12.2015, str. 35.

(2)  Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 12).

(3)  Direktiva 2009/110/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti ter nadzoru skrbnega in varnega poslovanja institucij za izdajo elektronskega denarja ter o spremembah direktiv 2005/60/ES in 2006/48/ES in razveljavitvi Direktive 2000/46/ES (UL L 267, 10.10.2009, str. 7).

(4)  Direktiva 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES (UL L 176, 27.6.2013, str. 338).


PRILOGA

Razpredelnica 1 – Informacije o plačilnih institucijah

Vrstica

Polje

Največje število znakov v polju

Oblika

1.

Vrsta fizične ali pravne osebe

Vnaprej določeno besedilo

Vnaprej določena možnost – „Plačilna institucija“

2.

Naziv plačilne institucije

Besedilo (250 znakov)

Uradni naziv plačilne institucije se vnese v obliki prostega besedila z uporabo katerega koli od naslednjih jezikovnih naborov znakov: grška abeceda, cirilica in latinica. Naziv institucije se navede v nacionalnem jeziku zadevne države članice. Države članice, ki uporabljajo grško abecedo ali cirilico, navedejo tudi prečrkovanje naziva institucije v latinico ali prevod ali alternativni naziv institucije v drugem jeziku, ki temelji na latinici.

Pri državah članicah, ki imajo več kot en uradni nacionalni jezik, se vnesejo vsi uradni nazivi institucije. Nazivi se ločijo z znakom „/“.

3.

Trgovsko ime plačilne institucije

Besedilo (250 znakov)

Trgovsko ime plačilne institucije se vnese v obliki prostega besedila z uporabo katerega koli od naslednjih jezikovnih naborov znakov: grška abeceda, cirilica in latinica. Države članice, ki uporabljajo grško abecedo ali cirilico, navedejo tudi prečrkovanje trgovskega imena institucije v latinico ali prevod ali alternativno trgovsko ime institucije v drugem jeziku, ki temelji na latinici.

Če plačilna institucija uporablja več kot eno trgovsko ime, se lahko vnesejo vsa trgovska imena institucije. Ta imena se ločijo z znakom „/“.

Izpolnjevanje tega polja je za pristojne organe izbirno.

4.

Naslov glavnega sedeža plačilne institucije

 

Naslov glavnega sedeža plačilne institucije se vnese v obliki prostega besedila z uporabo katerega koli od naslednjih jezikovnih naborov znakov: grška abeceda, cirilica in latinica. Naslov se navede v nacionalnem jeziku zadevne države članice. Države članice, ki uporabljajo grško abecedo ali cirilico, navedejo tudi prečrkovanje v latinico ali splošno angleško ime.

Pri državah članicah, ki imajo več kot en uradni nacionalni jezik, se naslov navede v vsaj enem uradnem jeziku jurisdikcije. Če se naslov navede v več kot enem uradnem nacionalnem jeziku, se ti ločijo z znakom „/“.

4.1.

Država

Vnaprej določeno besedilo (možnosti)

Države članice EU in druge države članice EGP:

Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Islandija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Lihtenštajn, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska in Združeno kraljestvo.

4.2.

Kraj

Besedilo (100 znakov)

 

4.3.

Ulica in številka

Besedilo (50 znakov na vrstico naslova)

 

4.4.

Poštna številka

Besedilo (35 znakov)

 

5.

Nacionalna identifikacijska številka plačilne institucije

Alfanumeričen podatek (50 znakov)

Nacionalna identifikacijska številka je lahko ena od naslednjih oznak:

 

nacionalna identifikacijska številka za fizične in pravne osebe, ki se uporablja v zadevni državi članici;

 

identifikator pravnih subjektov – oznaka, ki omogoča edinstveno identifikacijo pravno ločenih subjektov, ki so vključeni v finančne transakcije;

 

številka dovoljenja – številka ali oznaka, ki jo je pristojni organ države članice na ozemlju, kjer ima subjekt sedež, dodelil plačilni instituciji z dovoljenjem;

 

številka registracije – številka ali oznaka, ki jo pristojni organ države članice uporablja v svojem nacionalnem javnem registru;

 

drug enakovreden način za identifikacijo – vsak način za identifikacijo fizičnih in pravnih oseb, ki ga pristojni organ uporablja v svojem nacionalnem javnem registru.

6.

Naziv pristojnega organa, odgovornega za vodenje nacionalnega javnega registra

Besedilo (100 znakov)

Naziv pristojnega organa, ki je EBA zagotovil informacije o plačilni instituciji in je odgovoren zanje. Naziv pristojnega organa se izbere z vnaprej določenega seznama.

7.

Plačilne storitve, za katere je bilo plačilni instituciji izdano dovoljenje

Več vnaprej določenih možnosti (med 1 in 13 možnosti)

Plačilne storitve z vnaprej določenega seznama:

1.

☐ Storitve, ki omogočajo polog gotovine na plačilni račun, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

2.

☐ Storitve, ki omogočajo dvig gotovine s plačilnega računa, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

3.

Izvrševanje plačilnih transakcij, vključno s prenosom sredstev na plačilnem računu pri ponudniku plačilnih storitev uporabnika ali pri drugem ponudniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

4.

Izvrševanje plačilnih transakcij, pri katerih so sredstva krita z odobritvijo kreditne linije uporabniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

5.

☐ Izdajanje plačilnih instrumentov

☐ Pridobivanje plačilnih transakcij

6.

☐ Denarna nakazila

7.

☐ Storitve odreditve plačil

8.

☐ Storitve zagotavljanja informacij o računih

8.

Trenutni status glede dovoljenja plačilne institucije

Besedilo (10 znakov)

Trenutni status glede dovoljenja plačilne institucije, izbran z vnaprej določenega seznama:

1.

☐ izdano

2.

☐ odvzeto

9.

Datum izdaje dovoljenja

Numeričen podatek (8 znakov)

Datum izdaje dovoljenja plačilni instituciji. Glede na prakso zadevnega pristojnega organa je to lahko datum, ko je pristojni organ plačilni instituciji izdal dovoljenje, ali datum, ko se je ta vključila v nacionalni javni register.

10.

Datum odvzema (kjer je primerno)

Numeričen podatek (8 znakov)

Datum odvzema dovoljenja plačilni instituciji. To je datum, na katerega se je plačilni instituciji odvzelo dovoljenje.

11.

Države članice gostiteljice, v katerih plačilna institucija opravlja ali namerava opravljati plačilne storitve na podlagi svobode opravljanja storitev, in zadevne plačilne storitve, ki so se priglasile pristojnemu organu gostitelju

Več vnaprej določenih možnosti (do 31 možnosti, ki imajo do 13 vnaprej določenih podmožnosti)

Države članice gostiteljice, v katerih plačilna institucija opravlja ali namerava opravljati plačilne storitve na podlagi svobode opravljanja storitev, in zadevne plačilne storitve, ki so se priglasile pristojnemu organu gostitelju:

Avstrija:

1.

☐ Storitve, ki omogočajo polog gotovine na plačilni račun, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

2.

☐ Storitve, ki omogočajo dvig gotovine s plačilnega računa, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

3.

Izvrševanje plačilnih transakcij, vključno s prenosom sredstev na plačilnem računu pri ponudniku plačilnih storitev uporabnika ali pri drugem ponudniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

4.

Izvrševanje plačilnih transakcij, pri katerih so sredstva krita z odobritvijo kreditne linije uporabniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

5.

☐ Izdajanje plačilnih instrumentov

☐ Pridobivanje plačilnih transakcij

6.

☐ Denarna nakazila

7.

☐ Storitve odreditve plačil

8.

☐ Storitve zagotavljanja informacij o računih

Belgija:

1.

☐ Storitve, ki omogočajo polog gotovine na plačilni račun, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

2.

☐ Storitve, ki omogočajo dvig gotovine s plačilnega računa, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

3.

Izvrševanje plačilnih transakcij, vključno s prenosom sredstev na plačilnem računu pri ponudniku plačilnih storitev uporabnika ali pri drugem ponudniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

4.

Izvrševanje plačilnih transakcij, pri katerih so sredstva krita z odobritvijo kreditne linije uporabniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

5.

☐ Izdajanje plačilnih instrumentov

☐ Pridobivanje plačilnih transakcij

6.

☐ Denarna nakazila

7.

☐ Storitve odreditve plačil

8.

☐ Storitve zagotavljanja informacij o računih

Bolgarija:

1.

☐ Storitve, ki omogočajo polog gotovine na plačilni račun, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

2.

☐ Storitve, ki omogočajo dvig gotovine s plačilnega računa, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

3.

Izvrševanje plačilnih transakcij, vključno s prenosom sredstev na plačilnem računu pri ponudniku plačilnih storitev uporabnika ali pri drugem ponudniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

4.

Izvrševanje plačilnih transakcij, pri katerih so sredstva krita z odobritvijo kreditne linije uporabniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

5.

☐ Izdajanje plačilnih instrumentov

☐ Pridobivanje plačilnih transakcij

6.

☐ Denarna nakazila

7.

☐ Storitve odreditve plačil

8.

☐ Storitve zagotavljanja informacij o računih

Hrvaška:

1.

☐ Storitve, ki omogočajo polog gotovine na plačilni račun, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

2.

☐ Storitve, ki omogočajo dvig gotovine s plačilnega računa, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

3.

Izvrševanje plačilnih transakcij, vključno s prenosom sredstev na plačilnem računu pri ponudniku plačilnih storitev uporabnika ali pri drugem ponudniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

4.

Izvrševanje plačilnih transakcij, pri katerih so sredstva krita z odobritvijo kreditne linije uporabniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

5.

☐ Izdajanje plačilnih instrumentov

☐ Pridobivanje plačilnih transakcij

6.

☐ Denarna nakazila

7.

☐ Storitve odreditve plačil

8.

☐ Storitve zagotavljanja informacij o računih

Ciper:

1.

☐ Storitve, ki omogočajo polog gotovine na plačilni račun, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

2.

☐ Storitve, ki omogočajo dvig gotovine s plačilnega računa, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

3.

Izvrševanje plačilnih transakcij, vključno s prenosom sredstev na plačilnem računu pri ponudniku plačilnih storitev uporabnika ali pri drugem ponudniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

4.

Izvrševanje plačilnih transakcij, pri katerih so sredstva krita z odobritvijo kreditne linije uporabniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

5.

☐ Izdajanje plačilnih instrumentov

☐ Pridobivanje plačilnih transakcij

6.

☐ Denarna nakazila

7.

☐ Storitve odreditve plačil

8.

☐ Storitve zagotavljanja informacij o računih

Češka:

1.

☐ Storitve, ki omogočajo polog gotovine na plačilni račun, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

2.

☐ Storitve, ki omogočajo dvig gotovine s plačilnega računa, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

3.

Izvrševanje plačilnih transakcij, vključno s prenosom sredstev na plačilnem računu pri ponudniku plačilnih storitev uporabnika ali pri drugem ponudniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

4.

Izvrševanje plačilnih transakcij, pri katerih so sredstva krita z odobritvijo kreditne linije uporabniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

5.

☐ Izdajanje plačilnih instrumentov

☐ Pridobivanje plačilnih transakcij

6.

☐ Denarna nakazila

7.

☐ Storitve odreditve plačil

8.

☐ Storitve zagotavljanja informacij o računih

Danska:

1.

☐ Storitve, ki omogočajo polog gotovine na plačilni račun, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

2.

☐ Storitve, ki omogočajo dvig gotovine s plačilnega računa, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

3.

Izvrševanje plačilnih transakcij, vključno s prenosom sredstev na plačilnem računu pri ponudniku plačilnih storitev uporabnika ali pri drugem ponudniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

4.

Izvrševanje plačilnih transakcij, pri katerih so sredstva krita z odobritvijo kreditne linije uporabniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

5.

☐ Izdajanje plačilnih instrumentov

☐ Pridobivanje plačilnih transakcij

6.

☐ Denarna nakazila

7.

☐ Storitve odreditve plačil

8.

☐ Storitve zagotavljanja informacij o računih

Estonija:

1.

☐ Storitve, ki omogočajo polog gotovine na plačilni račun, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

2.

☐ Storitve, ki omogočajo dvig gotovine s plačilnega računa, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

3.

Izvrševanje plačilnih transakcij, vključno s prenosom sredstev na plačilnem računu pri ponudniku plačilnih storitev uporabnika ali pri drugem ponudniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

4.

Izvrševanje plačilnih transakcij, pri katerih so sredstva krita z odobritvijo kreditne linije uporabniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

5.

☐ Izdajanje plačilnih instrumentov

☐ Pridobivanje plačilnih transakcij

6.

☐ Denarna nakazila

7.

☐ Storitve odreditve plačil

8.

☐ Storitve zagotavljanja informacij o računih

Finska:

1.

☐ Storitve, ki omogočajo polog gotovine na plačilni račun, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

2.

☐ Storitve, ki omogočajo dvig gotovine s plačilnega računa, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

3.

Izvrševanje plačilnih transakcij, vključno s prenosom sredstev na plačilnem računu pri ponudniku plačilnih storitev uporabnika ali pri drugem ponudniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

4.

Izvrševanje plačilnih transakcij, pri katerih so sredstva krita z odobritvijo kreditne linije uporabniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

5.

☐ Izdajanje plačilnih instrumentov

☐ Pridobivanje plačilnih transakcij

6.

☐ Denarna nakazila

7.

☐ Storitve odreditve plačil

8.

☐ Storitve zagotavljanja informacij o računih

Francija:

1.

☐ Storitve, ki omogočajo polog gotovine na plačilni račun, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

2.

☐ Storitve, ki omogočajo dvig gotovine s plačilnega računa, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

3.

Izvrševanje plačilnih transakcij, vključno s prenosom sredstev na plačilnem računu pri ponudniku plačilnih storitev uporabnika ali pri drugem ponudniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

4.

Izvrševanje plačilnih transakcij, pri katerih so sredstva krita z odobritvijo kreditne linije uporabniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

5.

☐ Izdajanje plačilnih instrumentov

☐ Pridobivanje plačilnih transakcij

6.

☐ Denarna nakazila

7.

☐ Storitve odreditve plačil

8.

☐ Storitve zagotavljanja informacij o računih

Nemčija:

1.

☐ Storitve, ki omogočajo polog gotovine na plačilni račun, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

2.

☐ Storitve, ki omogočajo dvig gotovine s plačilnega računa, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

3.

Izvrševanje plačilnih transakcij, vključno s prenosom sredstev na plačilnem računu pri ponudniku plačilnih storitev uporabnika ali pri drugem ponudniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

4.

Izvrševanje plačilnih transakcij, pri katerih so sredstva krita z odobritvijo kreditne linije uporabniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

5.

☐ Izdajanje plačilnih instrumentov

☐ Pridobivanje plačilnih transakcij

6.

☐ Denarna nakazila

7.

☐ Storitve odreditve plačil

8.

☐ Storitve zagotavljanja informacij o računih

Grčija:

1.

☐ Storitve, ki omogočajo polog gotovine na plačilni račun, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

2.

☐ Storitve, ki omogočajo dvig gotovine s plačilnega računa, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

3.

Izvrševanje plačilnih transakcij, vključno s prenosom sredstev na plačilnem računu pri ponudniku plačilnih storitev uporabnika ali pri drugem ponudniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

4.

Izvrševanje plačilnih transakcij, pri katerih so sredstva krita z odobritvijo kreditne linije uporabniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

5.

☐ Izdajanje plačilnih instrumentov

☐ Pridobivanje plačilnih transakcij

6.

☐ Denarna nakazila

7.

☐ Storitve odreditve plačil

8.

☐ Storitve zagotavljanja informacij o računih

Madžarska:

1.

☐ Storitve, ki omogočajo polog gotovine na plačilni račun, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

2.

☐ Storitve, ki omogočajo dvig gotovine s plačilnega računa, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

3.

Izvrševanje plačilnih transakcij, vključno s prenosom sredstev na plačilnem računu pri ponudniku plačilnih storitev uporabnika ali pri drugem ponudniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

4.

Izvrševanje plačilnih transakcij, pri katerih so sredstva krita z odobritvijo kreditne linije uporabniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

5.

☐ Izdajanje plačilnih instrumentov

☐ Pridobivanje plačilnih transakcij

6.

☐ Denarna nakazila

7.

☐ Storitve odreditve plačil

8.

☐ Storitve zagotavljanja informacij o računih

Islandija:

1.

☐ Storitve, ki omogočajo polog gotovine na plačilni račun, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

2.

☐ Storitve, ki omogočajo dvig gotovine s plačilnega računa, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

3.

Izvrševanje plačilnih transakcij, vključno s prenosom sredstev na plačilnem računu pri ponudniku plačilnih storitev uporabnika ali pri drugem ponudniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

4.

Izvrševanje plačilnih transakcij, pri katerih so sredstva krita z odobritvijo kreditne linije uporabniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

5.

☐ Izdajanje plačilnih instrumentov

☐ Pridobivanje plačilnih transakcij

6.

☐ Denarna nakazila

7.

☐ Storitve odreditve plačil

8.

☐ Storitve zagotavljanja informacij o računih

Irska:

1.

☐ Storitve, ki omogočajo polog gotovine na plačilni račun, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

2.

☐ Storitve, ki omogočajo dvig gotovine s plačilnega računa, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

3.

Izvrševanje plačilnih transakcij, vključno s prenosom sredstev na plačilnem računu pri ponudniku plačilnih storitev uporabnika ali pri drugem ponudniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

4.

Izvrševanje plačilnih transakcij, pri katerih so sredstva krita z odobritvijo kreditne linije uporabniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

5.

☐ Izdajanje plačilnih instrumentov

☐ Pridobivanje plačilnih transakcij

6.

☐ Denarna nakazila

7.

☐ Storitve odreditve plačil

8.

☐ Storitve zagotavljanja informacij o računih

Italija:

1.

☐ Storitve, ki omogočajo polog gotovine na plačilni račun, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

2.

☐ Storitve, ki omogočajo dvig gotovine s plačilnega računa, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

3.

Izvrševanje plačilnih transakcij, vključno s prenosom sredstev na plačilnem računu pri ponudniku plačilnih storitev uporabnika ali pri drugem ponudniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

4.

Izvrševanje plačilnih transakcij, pri katerih so sredstva krita z odobritvijo kreditne linije uporabniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

5.

☐ Izdajanje plačilnih instrumentov

☐ Pridobivanje plačilnih transakcij

6.

☐ Denarna nakazila

7.

☐ Storitve odreditve plačil

8.

☐ Storitve zagotavljanja informacij o računih

Latvija:

1.

☐ Storitve, ki omogočajo polog gotovine na plačilni račun, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

2.

☐ Storitve, ki omogočajo dvig gotovine s plačilnega računa, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

3.

Izvrševanje plačilnih transakcij, vključno s prenosom sredstev na plačilnem računu pri ponudniku plačilnih storitev uporabnika ali pri drugem ponudniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

4.

Izvrševanje plačilnih transakcij, pri katerih so sredstva krita z odobritvijo kreditne linije uporabniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

5.

☐ Izdajanje plačilnih instrumentov

☐ Pridobivanje plačilnih transakcij

6.

☐ Denarna nakazila

7.

☐ Storitve odreditve plačil

8.

☐ Storitve zagotavljanja informacij o računih

Lihtenštajn:

1.

☐ Storitve, ki omogočajo polog gotovine na plačilni račun, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

2.

☐ Storitve, ki omogočajo dvig gotovine s plačilnega računa, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

3.

Izvrševanje plačilnih transakcij, vključno s prenosom sredstev na plačilnem računu pri ponudniku plačilnih storitev uporabnika ali pri drugem ponudniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

4.

Izvrševanje plačilnih transakcij, pri katerih so sredstva krita z odobritvijo kreditne linije uporabniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

5.

☐ Izdajanje plačilnih instrumentov

☐ Pridobivanje plačilnih transakcij

6.

☐ Denarna nakazila

7.

☐ Storitve odreditve plačil

8.

☐ Storitve zagotavljanja informacij o računih

Litva:

1.

☐ Storitve, ki omogočajo polog gotovine na plačilni račun, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

2.

☐ Storitve, ki omogočajo dvig gotovine s plačilnega računa, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

3.

Izvrševanje plačilnih transakcij, vključno s prenosom sredstev na plačilnem računu pri ponudniku plačilnih storitev uporabnika ali pri drugem ponudniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

4.

Izvrševanje plačilnih transakcij, pri katerih so sredstva krita z odobritvijo kreditne linije uporabniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

5.

☐ Izdajanje plačilnih instrumentov

☐ Pridobivanje plačilnih transakcij

6.

☐ Denarna nakazila

7.

☐ Storitve odreditve plačil

8.

☐ Storitve zagotavljanja informacij o računih

Luksemburg:

1.

☐ Storitve, ki omogočajo polog gotovine na plačilni račun, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

2.

☐ Storitve, ki omogočajo dvig gotovine s plačilnega računa, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

3.

Izvrševanje plačilnih transakcij, vključno s prenosom sredstev na plačilnem računu pri ponudniku plačilnih storitev uporabnika ali pri drugem ponudniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

4.

Izvrševanje plačilnih transakcij, pri katerih so sredstva krita z odobritvijo kreditne linije uporabniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

5.

☐ Izdajanje plačilnih instrumentov

☐ Pridobivanje plačilnih transakcij

6.

☐ Denarna nakazila

7.

☐ Storitve odreditve plačil

8.

☐ Storitve zagotavljanja informacij o računih

Malta:

1.

☐ Storitve, ki omogočajo polog gotovine na plačilni račun, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

2.

☐ Storitve, ki omogočajo dvig gotovine s plačilnega računa, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

3.

Izvrševanje plačilnih transakcij, vključno s prenosom sredstev na plačilnem računu pri ponudniku plačilnih storitev uporabnika ali pri drugem ponudniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

4.

Izvrševanje plačilnih transakcij, pri katerih so sredstva krita z odobritvijo kreditne linije uporabniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

5.

☐ Izdajanje plačilnih instrumentov

☐ Pridobivanje plačilnih transakcij

6.

☐ Denarna nakazila

7.

☐ Storitve odreditve plačil

8.

☐ Storitve zagotavljanja informacij o računih

Nizozemska:

1.

☐ Storitve, ki omogočajo polog gotovine na plačilni račun, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

2.

☐ Storitve, ki omogočajo dvig gotovine s plačilnega računa, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

3.

Izvrševanje plačilnih transakcij, vključno s prenosom sredstev na plačilnem računu pri ponudniku plačilnih storitev uporabnika ali pri drugem ponudniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

4.

Izvrševanje plačilnih transakcij, pri katerih so sredstva krita z odobritvijo kreditne linije uporabniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

5.

☐ Izdajanje plačilnih instrumentov

☐ Pridobivanje plačilnih transakcij

6.

☐ Denarna nakazila

7.

☐ Storitve odreditve plačil

8.

☐ Storitve zagotavljanja informacij o računih

Norveška:

1.

☐ Storitve, ki omogočajo polog gotovine na plačilni račun, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

2.

☐ Storitve, ki omogočajo dvig gotovine s plačilnega računa, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

3.

Izvrševanje plačilnih transakcij, vključno s prenosom sredstev na plačilnem računu pri ponudniku plačilnih storitev uporabnika ali pri drugem ponudniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

4.

Izvrševanje plačilnih transakcij, pri katerih so sredstva krita z odobritvijo kreditne linije uporabniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

5.

☐ Izdajanje plačilnih instrumentov

☐ Pridobivanje plačilnih transakcij

6.

☐ Denarna nakazila

7.

☐ Storitve odreditve plačil

8.

☐ Storitve zagotavljanja informacij o računih

Poljska:

1.

☐ Storitve, ki omogočajo polog gotovine na plačilni račun, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

2.

☐ Storitve, ki omogočajo dvig gotovine s plačilnega računa, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

3.

Izvrševanje plačilnih transakcij, vključno s prenosom sredstev na plačilnem računu pri ponudniku plačilnih storitev uporabnika ali pri drugem ponudniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

4.

Izvrševanje plačilnih transakcij, pri katerih so sredstva krita z odobritvijo kreditne linije uporabniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

5.

☐ Izdajanje plačilnih instrumentov

☐ Pridobivanje plačilnih transakcij

6.

☐ Denarna nakazila

7.

☐ Storitve odreditve plačil

8.

☐ Storitve zagotavljanja informacij o računih

Portugalska:

1.

☐ Storitve, ki omogočajo polog gotovine na plačilni račun, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

2.

☐ Storitve, ki omogočajo dvig gotovine s plačilnega računa, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

3.

Izvrševanje plačilnih transakcij, vključno s prenosom sredstev na plačilnem računu pri ponudniku plačilnih storitev uporabnika ali pri drugem ponudniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

4.

Izvrševanje plačilnih transakcij, pri katerih so sredstva krita z odobritvijo kreditne linije uporabniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

5.

☐ Izdajanje plačilnih instrumentov

☐ Pridobivanje plačilnih transakcij

6.

☐ Denarna nakazila

7.

☐ Storitve odreditve plačil

8.

☐ Storitve zagotavljanja informacij o računih

Romunija:

1.

☐ Storitve, ki omogočajo polog gotovine na plačilni račun, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

2.

☐ Storitve, ki omogočajo dvig gotovine s plačilnega računa, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

3.

Izvrševanje plačilnih transakcij, vključno s prenosom sredstev na plačilnem računu pri ponudniku plačilnih storitev uporabnika ali pri drugem ponudniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

4.

Izvrševanje plačilnih transakcij, pri katerih so sredstva krita z odobritvijo kreditne linije uporabniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

5.

☐ Izdajanje plačilnih instrumentov

☐ Pridobivanje plačilnih transakcij

6.

☐ Denarna nakazila

7.

☐ Storitve odreditve plačil

8.

☐ Storitve zagotavljanja informacij o računih

Slovaška:

1.

☐ Storitve, ki omogočajo polog gotovine na plačilni račun, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

2.

☐ Storitve, ki omogočajo dvig gotovine s plačilnega računa, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

3.

Izvrševanje plačilnih transakcij, vključno s prenosom sredstev na plačilnem računu pri ponudniku plačilnih storitev uporabnika ali pri drugem ponudniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

4.

Izvrševanje plačilnih transakcij, pri katerih so sredstva krita z odobritvijo kreditne linije uporabniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

5.

☐ Izdajanje plačilnih instrumentov

☐ Pridobivanje plačilnih transakcij

6.

☐ Denarna nakazila

7.

☐ Storitve odreditve plačil

8.

☐ Storitve zagotavljanja informacij o računih

Slovenija:

1.

☐ Storitve, ki omogočajo polog gotovine na plačilni račun, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

2.

☐ Storitve, ki omogočajo dvig gotovine s plačilnega računa, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

3.

Izvrševanje plačilnih transakcij, vključno s prenosom sredstev na plačilnem računu pri ponudniku plačilnih storitev uporabnika ali pri drugem ponudniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

4.

Izvrševanje plačilnih transakcij, pri katerih so sredstva krita z odobritvijo kreditne linije uporabniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

5.

☐ Izdajanje plačilnih instrumentov

☐ Pridobivanje plačilnih transakcij

6.

☐ Denarna nakazila

7.

☐ Storitve odreditve plačil

8.

☐ Storitve zagotavljanja informacij o računih

Španija:

1.

☐ Storitve, ki omogočajo polog gotovine na plačilni račun, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

2.

☐ Storitve, ki omogočajo dvig gotovine s plačilnega računa, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

3.

Izvrševanje plačilnih transakcij, vključno s prenosom sredstev na plačilnem računu pri ponudniku plačilnih storitev uporabnika ali pri drugem ponudniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

4.

Izvrševanje plačilnih transakcij, pri katerih so sredstva krita z odobritvijo kreditne linije uporabniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

5.

☐ Izdajanje plačilnih instrumentov

☐ Pridobivanje plačilnih transakcij

6.

☐ Denarna nakazila

7.

☐ Storitve odreditve plačil

8.

☐ Storitve zagotavljanja informacij o računih

Švedska:

1.

☐ Storitve, ki omogočajo polog gotovine na plačilni račun, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

2.

☐ Storitve, ki omogočajo dvig gotovine s plačilnega računa, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

3.

Izvrševanje plačilnih transakcij, vključno s prenosom sredstev na plačilnem računu pri ponudniku plačilnih storitev uporabnika ali pri drugem ponudniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

4.

Izvrševanje plačilnih transakcij, pri katerih so sredstva krita z odobritvijo kreditne linije uporabniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

5.

☐ Izdajanje plačilnih instrumentov

☐ Pridobivanje plačilnih transakcij

6.

☐ Denarna nakazila

7.

☐ Storitve odreditve plačil

8.

☐ Storitve zagotavljanja informacij o računih

Združeno kraljestvo:

1.

☐ Storitve, ki omogočajo polog gotovine na plačilni račun, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

2.

☐ Storitve, ki omogočajo dvig gotovine s plačilnega računa, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

3.

Izvrševanje plačilnih transakcij, vključno s prenosom sredstev na plačilnem računu pri ponudniku plačilnih storitev uporabnika ali pri drugem ponudniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

4.

Izvrševanje plačilnih transakcij, pri katerih so sredstva krita z odobritvijo kreditne linije uporabniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

5.

☐ Izdajanje plačilnih instrumentov

☐ Pridobivanje plačilnih transakcij

6.

☐ Denarna nakazila

7.

☐ Storitve odreditve plačil

8.

☐ Storitve zagotavljanja informacij o računih

12.

Naziv podružnice plačilne institucije s sedežem v državi članici, ki ni matična država članica plačilne institucije

Besedilo (do 200 znakov)

Uradni naziv podružnice, uporabljen v registru, je naziv plačilne institucije ali določeni naziv zadevne podružnice Vnese se v obliki prostega besedila z uporabo katerega koli od naslednjih jezikovnih naborov znakov: grška abeceda, cirilica in latinica. Naziv podružnice se navede v nacionalnem jeziku zadevne države članice. Države članice, ki uporabljajo grško abecedo ali cirilico, navedejo tudi prečrkovanje naziva ali trgovskega imena podružnice v latinico ali prevod ali alternativni naziv podružnice v drugem jeziku, ki temelji na latinici.

Pri državah članicah, ki imajo več kot en uradni nacionalni jezik, se vnesejo vsi uradni nazivi podružnice. Nazivi se ločijo z znakom „/“.

13.

Naslov glavne podružnice plačilne institucije v državi članici gostiteljici

 

Naslov glavne podružnice plačilne institucije v državi članici gostiteljici se vnese v obliki prostega besedila z uporabo katerega koli od naslednjih jezikovnih naborov znakov: grška abeceda, cirilica in latinica. Države članice, ki uporabljajo grško abecedo ali cirilico, navedejo tudi prečrkovanje v latinico ali splošno angleško ime.

Pri državah članicah, ki imajo več kot en uradni nacionalni jezik, se naslov navede v vsaj enem uradnem jeziku jurisdikcije. Če se naslov navede v več kot enem uradnem nacionalnem jeziku, se ti ločijo z znakom „/“.

13.1.

Država

Vnaprej določeno besedilo (možnosti)

Države članice EU in druge države članice EGP:

Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Islandija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Lihtenštajn, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska in Združeno kraljestvo.

13.2.

Kraj

Besedilo (100 znakov)

 

13.3.

Ulica in številka

Besedilo (50 znakov na vrstico naslova)

 

13.4.

Poštna številka

Besedilo (35 znakov)

 

14.

Države članice gostiteljice, v katerih plačilna institucija prek podružnice opravlja ali namerava opravljati plačilne storitve na podlagi pravice do ustanavljanja, in zadevne plačilne storitve, ki so se priglasile pristojnemu organu gostitelju

Več vnaprej določenih možnosti (do 31 možnosti, ki imajo do 13 vnaprej določenih podmožnosti)

Države članice gostiteljice, v katerih plačilna institucija prek podružnice opravlja ali namerava opravljati plačilne storitve na podlagi pravice do ustanavljanja, in zadevne plačilne storitve, ki so se priglasile pristojnemu organu gostitelju:

enake možnosti kot v vrstici 11 te razpredelnice.


Razpredelnica 2 – Informacije o fizičnih ali pravnih osebah, ki jim je bila odobrena izjema na podlagi člena 32 Direktive (EU) 2015/2366

Vrstica

Polje

Največje število znakov v polju

Oblika

1.

Vrsta fizične ali pravne osebe

Vnaprej določeno besedilo

Vnaprej določena možnost – „Izvzeta plačilna institucija“.

2.

Naziv izvzete plačilne institucije

Besedilo (250 znakov)

Uradni naziv izvzete plačilne institucije se vnese v obliki prostega besedila z uporabo katerega koli od naslednjih jezikovnih naborov znakov: grška abeceda, cirilica in latinica. Naziv institucije se navede v nacionalnem jeziku zadevne države članice. Države članice, ki uporabljajo grško abecedo ali cirilico, navedejo tudi prečrkovanje naziva institucije v latinico ali prevod ali alternativni naziv institucije v drugem jeziku, ki temelji na latinici.

Pri državah članicah, ki imajo več kot en uradni nacionalni jezik, se vnesejo vsi uradni nazivi institucije. Nazivi se ločijo z znakom „/“.

3.

Trgovsko ime izvzete plačilne institucije

Besedilo (250 znakov)

Trgovsko ime izvzete plačilne institucije se vnese v obliki prostega besedila z uporabo katerega koli od naslednjih jezikovnih naborov znakov: grška abeceda, cirilica in latinica. Države članice, ki uporabljajo grško abecedo ali cirilico, navedejo tudi prečrkovanje trgovskega imena institucije v latinico ali prevod ali alternativno trgovsko ime institucije v drugem jeziku, ki temelji na latinici.

Če izvzeta plačilna institucija uporablja več kot eno trgovsko ime, se lahko vnesejo vsa trgovska imena institucije. Ta imena se ločijo z znakom „/“.

Izpolnjevanje tega polja je za pristojne organe izbirno.

4.

Naslov glavnega sedeža izvzete plačilne institucije

 

Naslov glavnega sedeža izvzete plačilne institucije se vnese v obliki prostega besedila z uporabo katerega koli od naslednjih jezikovnih naborov znakov: grška abeceda, cirilica in latinica. Naslov se navede v nacionalnem jeziku zadevne države članice. Države članice, ki uporabljajo grško abecedo ali cirilico, navedejo tudi prečrkovanje v latinico ali splošno angleško ime.

Pri državah članicah, ki imajo več kot en uradni nacionalni jezik, se naslov navede v vsaj enem uradnem jeziku jurisdikcije. Če se naslov navede v več kot enem uradnem nacionalnem jeziku, se ti ločijo z znakom „/“.

4.1.

Država

Vnaprej določeno besedilo (možnosti)

Države članice EU in druge države članice EGP:

Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Islandija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Lihtenštajn, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska in Združeno kraljestvo.

4.2.

Kraj

Besedilo (100 znakov)

 

4.3.

Ulica in številka

Besedilo (50 znakov na vrstico naslova)

 

4.4.

Poštna številka

Besedilo (35 znakov)

 

5.

Nacionalna identifikacijska številka izvzete plačilne institucije

Alfanumeričen podatek (50 znakov)

Nacionalna identifikacijska številka je lahko ena od naslednjih oznak:

 

nacionalna identifikacijska številka za fizične in pravne osebe, ki se uporablja v zadevni državi članici;

 

identifikator pravnih subjektov – oznaka, ki omogoča edinstveno identifikacijo pravno ločenih subjektov, ki so vključeni v finančne transakcije;

 

številka registracije – številka ali oznaka, ki jo pristojni organ države članice uporablja v svojem nacionalnem javnem registru;

 

drug enakovreden način za identifikacijo – vsak način za identifikacijo fizičnih in pravnih oseb, ki ga pristojni organ uporablja v svojem nacionalnem javnem registru.

6.

Naziv pristojnega organa, odgovornega za vodenje nacionalnega javnega registra

Besedilo (100 znakov)

Naziv pristojnega organa, ki je EBA zagotovil informacije o izvzeti plačilni instituciji in je odgovoren zanje. Naziv pristojnega organa se izbere z vnaprej določenega seznama.

7.

Plačilne storitve, za katere je registrirana izvzeta plačilna institucija

Več vnaprej določenih možnosti (med 1 in 13 možnosti)

Plačilne storitve z vnaprej določenega seznama:

1.

☐ Storitve, ki omogočajo polog gotovine na plačilni račun, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

2.

☐ Storitve, ki omogočajo dvig gotovine s plačilnega računa, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

3.

Izvrševanje plačilnih transakcij, vključno s prenosom sredstev na plačilnem računu pri ponudniku plačilnih storitev uporabnika ali pri drugem ponudniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

4.

Izvrševanje plačilnih transakcij, pri katerih so sredstva krita z odobritvijo kreditne linije uporabniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

5.

☐ Izdajanje plačilnih instrumentov

☐ Pridobivanje plačilnih transakcij

6.

☐ Denarna nakazila

8.

Trenutni status registracije izvzete plačilne institucije

Besedilo (10 znakov)

Trenutni status registracije izvzete plačilne institucije, izbran z vnaprej določenega seznama:

1.

☐ registrirana

2.

☐ registracija razveljavljena

9.

Datum registracije

Numeričen podatek (8 znakov)

Datum registracije izvzete plačilne institucije. Glede na prakso pristojnega organa je to lahko datum, ko je pristojni organ registriral izvzeto plačilno institucijo, ali datum, ko se je ta vključila v nacionalni javni register.

10.

Datum razveljavitve (kjer je primerno)

Numeričen podatek (8 znakov)

Datum razveljavitve registracije izvzete plačilne institucije. To je datum, na katerega se je razveljavila registracija izvzete plačilne institucije.


Razpredelnica 3 – Informacije o ponudnikih storitev zagotavljanja informacij o računih

Vrstica

Polje

Največje število znakov v polju

Oblika

1.

Vrsta fizične ali pravne osebe

Vnaprej določeno besedilo

Vnaprej določena možnost – „Ponudnik storitev zagotavljanja informacij o računih“.

2.

Naziv ponudnika storitev zagotavljanja informacij o računih

Besedilo (250 znakov)

Uradni naziv ponudnika storitev zagotavljanja informacij o računih se vnese v obliki prostega besedila z uporabo katerega koli od naslednjih jezikovnih naborov znakov: grška abeceda, cirilica in latinica. Naziv ponudnika storitev zagotavljanja informacij o računih se navede v nacionalnem jeziku zadevne države članice. Države članice, ki uporabljajo grško abecedo ali cirilico, navedejo tudi prečrkovanje naziva ponudnika v latinico ali prevod ali alternativni naziv ponudnika v drugem jeziku, ki temelji na latinici.

Pri državah članicah, ki imajo več kot en uradni nacionalni jezik, se vnesejo vsi uradni nazivi ponudnika. Nazivi se ločijo z znakom „/“.

3.

Trgovsko ime ponudnika storitev zagotavljanja informacij o računih

Besedilo (250 znakov)

Trgovsko ime ponudnika storitev zagotavljanja informacij o računih se vnese v obliki prostega besedila z uporabo katerega koli od naslednjih jezikovnih naborov znakov: grška abeceda, cirilica in latinica. Države članice, ki uporabljajo grško abecedo ali cirilico, navedejo tudi prečrkovanje naziva institucije v latinico ali prevod ali alternativni naziv institucije v drugem jeziku, ki temelji na latinici.

Če ponudnik storitev zagotavljanja informacij o računih uporablja več kot eno trgovsko ime, se lahko vnesejo vsa trgovska imena institucije. Ta imena se ločijo z znakom „/“.

Izpolnjevanje tega polja je za pristojne organe izbirno.

4.

Naslov glavnega sedeža ponudnika storitev zagotavljanja informacij o računih

 

Naslov glavnega sedeža ponudnika storitev zagotavljanja informacij o računih se vnese v obliki prostega besedila z uporabo katerega koli od naslednjih jezikovnih naborov znakov: grška abeceda, cirilica in latinica. Naslov se navede v nacionalnem jeziku zadevne države članice. Države članice, ki uporabljajo grško abecedo ali cirilico, navedejo tudi prečrkovanje v latinico ali splošno angleško ime.

Pri državah članicah, ki imajo več kot en uradni nacionalni jezik, se naslov navede v vsaj enem uradnem jeziku jurisdikcije. Če se naslov navede v več kot enem uradnem nacionalnem jeziku, se ti ločijo z znakom „/“.

4.1.

Država

Vnaprej določeno besedilo (možnosti)

Države članice EU in druge države članice EGP:

Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Islandija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Lihtenštajn, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska in Združeno kraljestvo.

4.2.

Kraj

Besedilo (100 znakov)

 

4.3.

Ulica in številka

Besedilo (50 znakov na vrstico naslova)

 

4.4.

Poštna številka

Besedilo (35 znakov)

 

5.

Nacionalna identifikacijska številka ponudnika storitev zagotavljanja informacij o računih

Alfanumeričen podatek (50 znakov)

Nacionalna identifikacijska številka je lahko ena od naslednjih oznak:

 

nacionalna identifikacijska številka za fizične in pravne osebe, ki se uporablja v zadevni državi članici;

 

identifikator pravnih subjektov – oznaka, ki omogoča edinstveno identifikacijo pravno ločenih subjektov, ki so vključeni v finančne transakcije;

 

številka registracije – številka ali oznaka, ki jo pristojni organ države članice uporablja v svojem nacionalnem javnem registru;

 

drug enakovreden način za identifikacijo – vsak način za identifikacijo fizičnih in pravnih oseb, ki ga pristojni organ uporablja v svojem nacionalnem javnem registru.

6.

Naziv pristojnega organa, odgovornega za vodenje nacionalnega javnega registra

Besedilo (100 znakov)

Naziv pristojnega organa, ki je EBA zagotovil informacije o ponudniku storitev zagotavljanja informacij o računih in je odgovoren zanje. Naziv pristojnega organa se izbere z vnaprej določenega seznama.

7.

Plačilne storitve, za katere je registriran ponudnik storitev zagotavljanja informacij o računih

Besedilo (26 znakov)

Vnaprej določena možnost – „Storitve zagotavljanja informacij o računih“.

8.

Trenutni status registracije ponudnika storitev zagotavljanja informacij o računih

Besedilo (10 znakov)

Trenutni status registracije ponudnika storitev zagotavljanja informacij o računih, izbran z vnaprej določenega seznama:

1.

☐ registriran

2.

☐ registracija razveljavljena

9.

Datum registracije

Numeričen podatek (8 znakov)

Datum registracije ponudnika storitev zagotavljanja informacij o računih Glede na prakso pristojnega organa je to lahko datum, ko je pristojni organ registriral ponudnika storitev zagotavljanja informacij o računih, ali datum, ko se je ta vključil v nacionalni javni register.

10.

Datum razveljavitve (kjer je primerno)

Numeričen podatek (8 znakov)

Datum razveljavitve registracije ponudnika storitev zagotavljanja informacij o računih To je datum, na katerega se je razveljavila registracija ponudnika storitev zagotavljanja informacij o računih.

11.

Države članice gostiteljice, v katerih ponudnik storitev zagotavljanja informacij o računih opravlja ali namerava opravljati storitve zagotavljanja informacij o računih na podlagi svobode opravljanja storitev

Več vnaprej določenih možnosti (do 31 možnosti)

Države članice gostiteljice, v katerih ponudnik storitev zagotavljanja informacij o računih opravlja ali namerava opravljati storitve zagotavljanja informacij o računih na podlagi svobode opravljanja storitev:

 

☐ Avstrija

 

☐ Belgija

 

☐ Bolgarija

 

☐ Hrvaška

 

☐ Ciper

 

☐ Češka

 

☐ Danska

 

☐ Estonija

 

☐ Finska

 

☐ Francija

 

☐ Nemčija

 

☐ Grčija

 

☐ Madžarska

 

☐ Islandija

 

☐ Irska

 

☐ Italija

 

☐ Latvija

 

☐ Lihtenštajn

 

☐ Litva

 

☐ Luksemburg

 

☐ Malta

 

☐ Nizozemska

 

☐ Norveška

 

☐ Poljska

 

☐ Portugalska

 

☐ Romunija

 

☐ Slovaška

 

☐ Slovenija

 

☐ Španija

 

☐ Švedska

 

☐ Združeno kraljestvo

12.

Naziv podružnice ponudnika storitev zagotavljanja informacij o računih s sedežem v državi članici, ki ni matična država članica ponudnika storitev zagotavljanja informacij o računih

Besedilo (do 200 znakov)

Uradni naziv podružnice, uporabljen v registru, je naziv ponudnika storitev zagotavljanja informacij o računih ali določeni naziv zadevne podružnice. Vnese se v obliki prostega besedila z uporabo katerega koli od naslednjih jezikovnih naborov znakov: grška abeceda, cirilica in latinica. Naziv podružnice se navede v nacionalnem jeziku zadevne države članice. Države članice, ki uporabljajo grško abecedo ali cirilico, navedejo tudi prečrkovanje naziva ali trgovskega imena podružnice v latinico ali prevod ali alternativni naziv podružnice v drugem jeziku, ki temelji na latinici.

Pri državah članicah, ki imajo več kot en uradni nacionalni jezik, se vnesejo vsi uradni nazivi podružnice. Nazivi se ločijo z znakom „/“.

13.

Naslov glavne podružnice ponudnika storitev zagotavljanja informacij v državi članici gostiteljici

 

Naslov glavne podružnice ponudnika storitev zagotavljanja informacij v državi članici gostiteljici se vnese v obliki prostega besedila z uporabo katerega koli od naslednjih jezikovnih naborov znakov: grška abeceda, cirilica in latinica. Države članice, ki uporabljajo grško abecedo ali cirilico, navedejo tudi prečrkovanje v latinico ali splošno angleško ime.

Pri državah članicah, ki imajo več kot en uradni nacionalni jezik, se naslov navede v vsaj enem uradnem jeziku jurisdikcije. Če se naslov navede v več kot enem uradnem nacionalnem jeziku, se ti ločijo z znakom „/“.

13.1.

Država

Besedilo (2 znaka)

Države članice EU in druge države članice EGP:

Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Islandija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Lihtenštajn, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska in Združeno kraljestvo.

13.2.

Kraj

Besedilo (100 znakov)

 

13.3.

Ulica in številka

Besedilo (50 znakov na vrstico naslova)

 

13.4.

Poštna številka

Besedilo (35 znakov)

 

14.

Države članice gostiteljice, v katerih ponudnik storitev zagotavljanja informacij o računih prek podružnice opravlja ali namerava opravljati storitve zagotavljanja informacij o računih na podlagi pravice do ustanavljanja

Več vnaprej določenih možnosti (do 31 možnosti)

Države članice gostiteljice, v katerih ponudnik storitev zagotavljanja informacij o računih prek podružnice opravlja ali namerava opravljati plačilne storitve na podlagi pravice do ustanavljanja:

 

☐ Avstrija

 

☐ Belgija

 

☐ Bolgarija

 

☐ Hrvaška

 

☐ Ciper

 

☐ Češka

 

☐ Danska

 

☐ Estonija

 

☐ Finska

 

☐ Francija

 

☐ Nemčija

 

☐ Grčija

 

☐ Madžarska

 

☐ Islandija

 

☐ Irska

 

☐ Italija

 

☐ Latvija

 

☐ Lihtenštajn

 

☐ Litva

 

☐ Luksemburg

 

☐ Malta

 

☐ Nizozemska

 

☐ Norveška

 

☐ Poljska

 

☐ Portugalska

 

☐ Romunija

 

☐ Slovaška

 

☐ Slovenija

 

☐ Španija

 

☐ Švedska

 

☐ Združeno kraljestvo


Razpredelnica 4 – Informacije o institucijah za izdajo elektronskega denarja

Vrstica

Polje

Največje število znakov v polju

Oblika

1.

Vrsta fizične ali pravne osebe

Vnaprej določeno besedilo

Vnaprej določena možnost – „Institucija za izdajo elektronskega denarja“.

2.

Naziv institucije za izdajo elektronskega denarja.

Besedilo (250 znakov)

Uradni naziv institucije za izdajo elektronskega denarja se vnese v obliki prostega besedila z uporabo katerega koli od naslednjih jezikovnih naborov znakov: grška abeceda, cirilica in latinica. Naziv institucije se navede v nacionalnem jeziku zadevne države članice. Države članice, ki uporabljajo grško abecedo ali cirilico, navedejo tudi prečrkovanje naziva institucije v latinico ali prevod ali alternativni naziv institucije v drugem jeziku, ki temelji na latinici.

Pri državah članicah, ki imajo več kot en uradni nacionalni jezik, se vnesejo vsi uradni nazivi institucije. Nazivi se ločijo z znakom „/“.

3.

Trgovsko ime institucije za izdajo elektronskega denarja.

Besedilo (250 znakov)

Trgovsko ime institucije za izdajo elektronskega denarja se vnese v obliki prostega besedila z uporabo katerega koli od naslednjih jezikovnih naborov znakov: grška abeceda, cirilica in latinica. Države članice, ki uporabljajo grško abecedo ali cirilico, navedejo tudi prečrkovanje trgovskega imena institucije v latinico ali prevod ali alternativno trgovsko ime institucije v drugem jeziku, ki temelji na latinici.

Če institucija za izdajo elektronskega denarja uporablja več kot eno trgovsko ime, se lahko vnesejo vsa trgovska imena institucije. Ta imena se ločijo z znakom „/“.

Izpolnjevanje tega polja je za pristojne organe izbirno.

4.

Naslov glavnega sedeža institucije za izdajo elektronskega denarja

 

Naslov glavnega sedeža institucije za izdajo elektronskega denarja se vnese v obliki prostega besedila z uporabo katerega koli od naslednjih jezikovnih naborov znakov: grška abeceda, cirilica in latinica. Naslov se navede v nacionalnem jeziku zadevne države članice. Države članice, ki uporabljajo grško abecedo ali cirilico, navedejo tudi prečrkovanje v latinico ali splošno angleško ime.

Pri državah članicah, ki imajo več kot en uradni nacionalni jezik, se naslov navede v vsaj enem uradnem jeziku jurisdikcije. Če se naslov navede v več kot enem uradnem nacionalnem jeziku, se ti ločijo z znakom „/“.

4.1.

Država

Vnaprej določeno besedilo (možnosti)

Države članice EU in druge države članice EGP:

Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Islandija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Lihtenštajn, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska in Združeno kraljestvo.

4.2.

Kraj

Besedilo (100 znakov)

 

4.3.

Ulica in številka

Besedilo (50 znakov na vrstico naslova)

 

4.4.

Poštna številka

Besedilo (35 znakov)

 

5.

Nacionalna identifikacijska številka institucije za izdajo elektronskega denarja

Alfanumeričen podatek (50 znakov)

Nacionalna identifikacijska številka je lahko ena od naslednjih oznak:

 

nacionalna identifikacijska številka za pravne osebe, ki se uporablja v zadevni državi članici;

 

identifikator pravnih subjektov – oznaka, ki omogoča edinstveno identifikacijo pravno ločenih subjektov, ki so vključeni v finančne transakcije;

 

številka dovoljenja – številka ali oznaka, ki jo je pristojni organ države članice na ozemlju, kjer ima subjekt sedež, dodelil instituciji za izdajo elektronskega denarja z dovoljenjem;

 

številka registracije – številka ali oznaka, ki jo pristojni organ države članice uporablja v svojem nacionalnem javnem registru;

 

drug enakovreden način za identifikacijo – vsak način za identifikacijo pravnih oseb, ki ga pristojni organ uporablja v svojem nacionalnem javnem registru.

6.

Naziv pristojnega organa, odgovornega za vodenje nacionalnega javnega registra

Besedilo (100 znakov)

Naziv pristojnega organa, ki je EBA zagotovil informacije o instituciji za izdajo elektronskega denarja in je odgovoren zanje. Naziv pristojnega organa se izbere z vnaprej določenega seznama.

7.

Plačilne storitve in storitve v zvezi z elektronskim denarjem, za katere je bilo instituciji za izdajo elektronskega denarja izdano dovoljenje

Več vnaprej določenih možnosti (med 1 in 15 možnosti)

Storitve v zvezi z elektronskim denarjem z vnaprej določenega seznama:

☐ Izdajanje, distribuiranje in unovčenje elektronskega denarja

Plačilne storitve z vnaprej določenega seznama:

1.

☐ Storitve, ki omogočajo polog gotovine na plačilni račun, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

2.

☐ Storitve, ki omogočajo dvig gotovine s plačilnega računa, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

3.

Izvrševanje plačilnih transakcij, vključno s prenosom sredstev na plačilnem računu pri ponudniku plačilnih storitev uporabnika ali pri drugem ponudniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

4.

Izvrševanje plačilnih transakcij, pri katerih so sredstva krita z odobritvijo kreditne linije uporabniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

5.

☐ Izdajanje plačilnih instrumentov

☐ Pridobivanje plačilnih transakcij

6.

☐ Denarna nakazila

7.

☐ Storitve odreditve plačil

8.

☐ Storitve zagotavljanja informacij o računih

8.

Trenutni status glede dovoljenja institucije za izdajo elektronskega denarja

Besedilo (10 znakov)

Trenutni status glede dovoljenja institucije za izdajo elektronskega denarja, izbran z vnaprej določenega seznama:

1.

☐ izdano

2.

☐ odvzeto

9.

Datum izdaje dovoljenja

Numeričen podatek (8 znakov)

Datum izdaje dovoljenja instituciji za izdajo elektronskega denarja. Glede na prakso zadevnega pristojnega organa je to lahko datum, ko je pristojni organ instituciji za izdajo elektronskega denarja izdal dovoljenje, ali datum, ko se je ta vključila v nacionalni javni register.

10.

Datum odvzema (kjer je primerno)

Numeričen podatek (8 znakov)

Datum odvzema dovoljenja instituciji za izdajo elektronskega denarja. To je datum, na katerega se je instituciji za izdajo elektronskega denarja odvzelo dovoljenje.

11.

Države članice gostiteljice, v katerih institucija za izdajo elektronskega denarja opravlja ali namerava opravljati storitve na podlagi svobode opravljanja storitev, in zadevne plačilne storitve, ki so se priglasile pristojnemu organu gostitelju

Več vnaprej določenih možnosti (do 31 možnosti, ki imajo do 14 vnaprej določenih podmožnosti)

Države članice gostiteljice, v katerih institucija za izdajo elektronskega denarja opravlja ali namerava opravljati storitve na podlagi svobode opravljanja storitev, in zadevne plačilne storitve, ki so se priglasile pristojnemu organu gostitelju:

Avstrija:

Storitve v zvezi z elektronskim denarjem z vnaprej določenega seznama:

☐ Izdajanje, distribuiranje in unovčenje elektronskega denarja

Plačilne storitve z vnaprej določenega seznama:

1.

☐ Storitve, ki omogočajo polog gotovine na plačilni račun, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

2.

☐ Storitve, ki omogočajo dvig gotovine s plačilnega računa, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

3.

Izvrševanje plačilnih transakcij, vključno s prenosom sredstev na plačilnem računu pri ponudniku plačilnih storitev uporabnika ali pri drugem ponudniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

4.

Izvrševanje plačilnih transakcij, pri katerih so sredstva krita z odobritvijo kreditne linije uporabniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

5.

☐ Izdajanje plačilnih instrumentov

☐ Pridobivanje plačilnih transakcij

6.

☐ Denarna nakazila

7.

☐ Storitve odreditve plačil

8.

☐ Storitve zagotavljanja informacij o računih

Belgija:

Storitve v zvezi z elektronskim denarjem z vnaprej določenega seznama:

☐ Izdajanje, distribuiranje in unovčenje elektronskega denarja

Plačilne storitve z vnaprej določenega seznama:

1.

☐ Storitve, ki omogočajo polog gotovine na plačilni račun, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

2.

☐ Storitve, ki omogočajo dvig gotovine s plačilnega računa, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

3.

Izvrševanje plačilnih transakcij, vključno s prenosom sredstev na plačilnem računu pri ponudniku plačilnih storitev uporabnika ali pri drugem ponudniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

4.

Izvrševanje plačilnih transakcij, pri katerih so sredstva krita z odobritvijo kreditne linije uporabniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

5.

☐ Izdajanje plačilnih instrumentov

☐ Pridobivanje plačilnih transakcij

6.

☐ Denarna nakazila

7.

☐ Storitve odreditve plačil

8.

☐ Storitve zagotavljanja informacij o računih

Bolgarija:

Storitve v zvezi z elektronskim denarjem z vnaprej določenega seznama:

☐ Izdajanje, distribuiranje in unovčenje elektronskega denarja

Plačilne storitve z vnaprej določenega seznama:

1.

☐ Storitve, ki omogočajo polog gotovine na plačilni račun, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

2.

☐ Storitve, ki omogočajo dvig gotovine s plačilnega računa, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

3.

Izvrševanje plačilnih transakcij, vključno s prenosom sredstev na plačilnem računu pri ponudniku plačilnih storitev uporabnika ali pri drugem ponudniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

4.

Izvrševanje plačilnih transakcij, pri katerih so sredstva krita z odobritvijo kreditne linije uporabniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

5.

☐ Izdajanje plačilnih instrumentov

☐ Pridobivanje plačilnih transakcij

6.

☐ Denarna nakazila

7.

☐ Storitve odreditve plačil

8.

☐ Storitve zagotavljanja informacij o računih

Hrvaška:

Storitve v zvezi z elektronskim denarjem z vnaprej določenega seznama:

☐ Izdajanje, distribuiranje in unovčenje elektronskega denarja

Plačilne storitve z vnaprej določenega seznama:

1.

☐ Storitve, ki omogočajo polog gotovine na plačilni račun, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

2.

☐ Storitve, ki omogočajo dvig gotovine s plačilnega računa, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

3.

Izvrševanje plačilnih transakcij, vključno s prenosom sredstev na plačilnem računu pri ponudniku plačilnih storitev uporabnika ali pri drugem ponudniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

4.

Izvrševanje plačilnih transakcij, pri katerih so sredstva krita z odobritvijo kreditne linije uporabniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

5.

☐ Izdajanje plačilnih instrumentov

☐ Pridobivanje plačilnih transakcij

6.

☐ Denarna nakazila

7.

☐ Storitve odreditve plačil

8.

☐ Storitve zagotavljanja informacij o računih

Ciper:

Storitve v zvezi z elektronskim denarjem z vnaprej določenega seznama:

☐ Izdajanje, distribuiranje in unovčenje elektronskega denarja

Plačilne storitve z vnaprej določenega seznama:

1.

☐ Storitve, ki omogočajo polog gotovine na plačilni račun, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

2.

☐ Storitve, ki omogočajo dvig gotovine s plačilnega računa, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

3.

Izvrševanje plačilnih transakcij, vključno s prenosom sredstev na plačilnem računu pri ponudniku plačilnih storitev uporabnika ali pri drugem ponudniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

4.

Izvrševanje plačilnih transakcij, pri katerih so sredstva krita z odobritvijo kreditne linije uporabniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

5.

☐ Izdajanje plačilnih instrumentov

☐ Pridobivanje plačilnih transakcij

6.

☐ Denarna nakazila

7.

☐ Storitve odreditve plačil

8.

☐ Storitve zagotavljanja informacij o računih

Češka:

Storitve v zvezi z elektronskim denarjem z vnaprej določenega seznama:

☐ Izdajanje, distribuiranje in unovčenje elektronskega denarja

Plačilne storitve z vnaprej določenega seznama:

1.

☐ Storitve, ki omogočajo polog gotovine na plačilni račun, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

2.

☐ Storitve, ki omogočajo dvig gotovine s plačilnega računa, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

3.

Izvrševanje plačilnih transakcij, vključno s prenosom sredstev na plačilnem računu pri ponudniku plačilnih storitev uporabnika ali pri drugem ponudniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

4.

Izvrševanje plačilnih transakcij, pri katerih so sredstva krita z odobritvijo kreditne linije uporabniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

5.

☐ Izdajanje plačilnih instrumentov

☐ Pridobivanje plačilnih transakcij

6.

☐ Denarna nakazila

7.

☐ Storitve odreditve plačil

8.

☐ Storitve zagotavljanja informacij o računih

Danska:

Storitve v zvezi z elektronskim denarjem z vnaprej določenega seznama:

☐ Izdajanje, distribuiranje in unovčenje elektronskega denarja

Plačilne storitve z vnaprej določenega seznama:

1.

☐ Storitve, ki omogočajo polog gotovine na plačilni račun, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

2.

☐ Storitve, ki omogočajo dvig gotovine s plačilnega računa, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

3.

Izvrševanje plačilnih transakcij, vključno s prenosom sredstev na plačilnem računu pri ponudniku plačilnih storitev uporabnika ali pri drugem ponudniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

4.

Izvrševanje plačilnih transakcij, pri katerih so sredstva krita z odobritvijo kreditne linije uporabniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

5.

☐ Izdajanje plačilnih instrumentov

☐ Pridobivanje plačilnih transakcij

6.

☐ Denarna nakazila

7.

☐ Storitve odreditve plačil

8.

☐ Storitve zagotavljanja informacij o računih

Estonija:

Storitve v zvezi z elektronskim denarjem z vnaprej določenega seznama:

☐ Izdajanje, distribuiranje in unovčenje elektronskega denarja

Plačilne storitve z vnaprej določenega seznama:

1.

☐ Storitve, ki omogočajo polog gotovine na plačilni račun, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

2.

☐ Storitve, ki omogočajo dvig gotovine s plačilnega računa, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

3.

Izvrševanje plačilnih transakcij, vključno s prenosom sredstev na plačilnem računu pri ponudniku plačilnih storitev uporabnika ali pri drugem ponudniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

4.

Izvrševanje plačilnih transakcij, pri katerih so sredstva krita z odobritvijo kreditne linije uporabniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

5.

☐ Izdajanje plačilnih instrumentov

☐ Pridobivanje plačilnih transakcij

6.

☐ Denarna nakazila

7.

☐ Storitve odreditve plačil

8.

☐ Storitve zagotavljanja informacij o računih

Finska:

Storitve v zvezi z elektronskim denarjem z vnaprej določenega seznama:

☐ Izdajanje, distribuiranje in unovčenje elektronskega denarja

Plačilne storitve z vnaprej določenega seznama:

1.

☐ Storitve, ki omogočajo polog gotovine na plačilni račun, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

2.

☐ Storitve, ki omogočajo dvig gotovine s plačilnega računa, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

3.

Izvrševanje plačilnih transakcij, vključno s prenosom sredstev na plačilnem računu pri ponudniku plačilnih storitev uporabnika ali pri drugem ponudniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

4.

Izvrševanje plačilnih transakcij, pri katerih so sredstva krita z odobritvijo kreditne linije uporabniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

5.

☐ Izdajanje plačilnih instrumentov

☐ Pridobivanje plačilnih transakcij

6.

☐ Denarna nakazila

7.

☐ Storitve odreditve plačil

8.

☐ Storitve zagotavljanja informacij o računih

Francija:

Storitve v zvezi z elektronskim denarjem z vnaprej določenega seznama:

☐ Izdajanje, distribuiranje in unovčenje elektronskega denarja

Plačilne storitve z vnaprej določenega seznama:

1.

☐ Storitve, ki omogočajo polog gotovine na plačilni račun, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

2.

☐ Storitve, ki omogočajo dvig gotovine s plačilnega računa, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

3.

Izvrševanje plačilnih transakcij, vključno s prenosom sredstev na plačilnem računu pri ponudniku plačilnih storitev uporabnika ali pri drugem ponudniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

4.

Izvrševanje plačilnih transakcij, pri katerih so sredstva krita z odobritvijo kreditne linije uporabniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

5.

☐ Izdajanje plačilnih instrumentov

☐ Pridobivanje plačilnih transakcij

6.

☐ Denarna nakazila

7.

☐ Storitve odreditve plačil

8.

☐ Storitve zagotavljanja informacij o računih

Nemčija:

Storitve v zvezi z elektronskim denarjem z vnaprej določenega seznama:

☐ Izdajanje, distribuiranje in unovčenje elektronskega denarja

Plačilne storitve z vnaprej določenega seznama:

1.

☐ Storitve, ki omogočajo polog gotovine na plačilni račun, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

2.

☐ Storitve, ki omogočajo dvig gotovine s plačilnega računa, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

3.

Izvrševanje plačilnih transakcij, vključno s prenosom sredstev na plačilnem računu pri ponudniku plačilnih storitev uporabnika ali pri drugem ponudniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

4.

Izvrševanje plačilnih transakcij, pri katerih so sredstva krita z odobritvijo kreditne linije uporabniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

5.

☐ Izdajanje plačilnih instrumentov

☐ Pridobivanje plačilnih transakcij

6.

☐ Denarna nakazila

7.

☐ Storitve odreditve plačil

8.

☐ Storitve zagotavljanja informacij o računih

Grčija:

Storitve v zvezi z elektronskim denarjem z vnaprej določenega seznama:

☐ Izdajanje, distribuiranje in unovčenje elektronskega denarja

Plačilne storitve z vnaprej določenega seznama:

1.

☐ Storitve, ki omogočajo polog gotovine na plačilni račun, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

2.

☐ Storitve, ki omogočajo dvig gotovine s plačilnega računa, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

3.

Izvrševanje plačilnih transakcij, vključno s prenosom sredstev na plačilnem računu pri ponudniku plačilnih storitev uporabnika ali pri drugem ponudniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

4.

Izvrševanje plačilnih transakcij, pri katerih so sredstva krita z odobritvijo kreditne linije uporabniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

5.

☐ Izdajanje plačilnih instrumentov

☐ Pridobivanje plačilnih transakcij

6.

☐ Denarna nakazila

7.

☐ Storitve odreditve plačil

8.

☐ Storitve zagotavljanja informacij o računih

Madžarska:

Storitve v zvezi z elektronskim denarjem z vnaprej določenega seznama:

☐ Izdajanje, distribuiranje in unovčenje elektronskega denarja

Plačilne storitve z vnaprej določenega seznama:

1.

☐ Storitve, ki omogočajo polog gotovine na plačilni račun, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

2.

☐ Storitve, ki omogočajo dvig gotovine s plačilnega računa, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

3.

Izvrševanje plačilnih transakcij, vključno s prenosom sredstev na plačilnem računu pri ponudniku plačilnih storitev uporabnika ali pri drugem ponudniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

4.

Izvrševanje plačilnih transakcij, pri katerih so sredstva krita z odobritvijo kreditne linije uporabniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

5.

☐ Izdajanje plačilnih instrumentov

☐ Pridobivanje plačilnih transakcij

6.

☐ Denarna nakazila

7.

☐ Storitve odreditve plačil

8.

☐ Storitve zagotavljanja informacij o računih

Islandija:

Storitve v zvezi z elektronskim denarjem z vnaprej določenega seznama:

☐ Izdajanje, distribuiranje in unovčenje elektronskega denarja

Plačilne storitve z vnaprej določenega seznama:

1.

☐ Storitve, ki omogočajo polog gotovine na plačilni račun, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

2.

☐ Storitve, ki omogočajo dvig gotovine s plačilnega računa, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

3.

Izvrševanje plačilnih transakcij, vključno s prenosom sredstev na plačilnem računu pri ponudniku plačilnih storitev uporabnika ali pri drugem ponudniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

4.

Izvrševanje plačilnih transakcij, pri katerih so sredstva krita z odobritvijo kreditne linije uporabniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

5.

☐ Izdajanje plačilnih instrumentov

☐ Pridobivanje plačilnih transakcij

6.

☐ Denarna nakazila

7.

☐ Storitve odreditve plačil

8.

☐ Storitve zagotavljanja informacij o računih

Irska:

Storitve v zvezi z elektronskim denarjem z vnaprej določenega seznama:

☐ Izdajanje, distribuiranje in unovčenje elektronskega denarja

Plačilne storitve z vnaprej določenega seznama:

1.

☐ Storitve, ki omogočajo polog gotovine na plačilni račun, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

2.

☐ Storitve, ki omogočajo dvig gotovine s plačilnega računa, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa

3.

Izvrševanje plačilnih transakcij, vključno s prenosom sredstev na plačilnem računu pri ponudniku plačilnih storitev uporabnika ali pri drugem ponudniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

4.

Izvrševanje plačilnih transakcij, pri katerih so sredstva krita z odobritvijo kreditne linije uporabniku plačilnih storitev:

a)

☐ izvrševanje direktnih obremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami

b)

☐ izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo

c)

☐ izvrševanje kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi

5.

☐ Izdajanje plačilnih instrumentov

☐ Pridobivanje plačilnih transakcij

6.

☐ Denarna nakazila

7.

☐ Storitve odreditve plačil

8.

☐ Storitve zagotavljanja informacij o računih

Italija:

Storitve v zvezi z elektronskim denarjem z vnaprej določenega seznama:

☐ Izdajanje, distribuiranje in unovčenje elektronskega denarja

Plačilne storitve z vnaprej določenega seznama:

1.

☐ Storitve, ki omogočajo polog gotovine na plačilni račun, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa