EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0396

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/396 z dne 19. decembra 2018 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2205, Delegirane uredbe (EU) 2016/592 in Delegirane uredbe (EU) 2016/1178 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z datumi, na katere za določene vrste pogodb začne veljati obveznost kliringa (Besedilo velja za EGP.)

C/2018/9122

OJ L 71, 13.3.2019, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/396/oj

13.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 71/11


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/396

z dne 19. decembra 2018

o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2205, Delegirane uredbe (EU) 2016/592 in Delegirane uredbe (EU) 2016/1178 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z datumi, na katere za določene vrste pogodb začne veljati obveznost kliringa

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (1) ter zlasti člena 5(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Združeno kraljestvo je 29. marca 2017 predložilo uradno obvestilo o nameri o izstopu iz Unije v skladu s členom 50 Pogodbe o Evropski uniji. Pogodbi se bosta za Združeno kraljestvo prenehali uporabljati z dnem začetka veljavnosti sporazuma o izstopu, sicer pa dve leti po navedenem uradnem obvestilu, tj. 30. marca 2019, razen če Evropski svet po dogovoru z Združenim kraljestvom soglasno ne sklene, da se to obdobje podaljša.

(2)

Obveznost kliringa iz Uredbe (EU) št. 648/2012 ne upošteva možnosti, da država članica izstopi iz Unije. Izzivi, s katerimi se soočajo tiste stranke v pogodbah o izvedenih finančnih instrumentih OTC, katerih nasprotne stranke imajo sedež v Združenem kraljestvu, so neposredna posledica dogodka, na katerega ne morejo vplivati, in zaradi katerega so lahko v slabšem položaju v primerjavi z drugimi nasprotnimi strankami v Uniji.

(3)

Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2205 (2), (EU) 2016/592 (3) in (EU) 2016/1178 (4) določajo datume, od katerih začne veljati obveznost kliringa za pogodbe, ki se nanašajo na določene razrede izvedenih finančnih instrumentov OTC. Poleg tega navedene uredbe določajo različne datume glede na kategorijo nasprotne stranke v teh pogodbah.

(4)

Nasprotne stranke ne morejo predvideti, kakšen bo status nasprotne stranke s sedežem v Združenem kraljestvu ali v kakšnem obsegu bo ta nasprotna stranka še naprej lahko zagotavljala nekatere storitve nasprotnim strankam s sedežem v Uniji. Da bi rešile to situacijo, bodo nasprotne stranke morda želele prenoviti pogodbo z zamenjavo nasprotne stranke s sedežem v Združenem kraljestvu z nasprotno stranko v državi članici.

(5)

Če se stranke zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Unije odločijo za zamenjavo nasprotne stranke s sedežem v Združenem kraljestvu z novo nasprotno stranko s sedežem v Uniji, bo prenovitev pogodb sprožila obveznost kliringa, če se prenovitve izvede na datum, ko začne veljati obveznost kliringa za zadevno vrsto pogodbe, ali po njem. Zato bodo morale stranke kliring za to pogodbo izvesti pri CNS z dovoljenjem ali pri priznani CNS.

(6)

Za pogodbe, za katere se izvaja centralni kliring, velja drugačna ureditev zavarovanja s premoženjem kot za pogodbe brez opravljenega centralnega kliringa. Sprožitev obveznosti kliringa lahko zato nekatere nasprotne stranke prisili, da prenehajo opravljati svoje transakcije, zaradi česar bi nekatera tveganja ostala nezavarovana.

(7)

Za zagotovitev nemotenega delovanja trga in enakih konkurenčnih pogojev za nasprotne stranke s sedežem v Uniji bi morale imeti nasprotne stranke možnost, da nasprotne stranke s sedežem v Združenem kraljestvu zamenjajo z nasprotnimi strankami s sedežem v državi članici, ne da bi pri tem sprožile obveznost kliringa. Da bi bilo dovolj časa za zamenjavo takih nasprotnih strank, bi moral biti datum, od katerega začne veljati obveznost kliringa za prenovitev navedenih pogodb, 12 mesecev po datumu začetka uporabe te uredbe.

(8)

Delegirane uredbe (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 in (EU) 2016/1178 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(9)

Ta uredba temelji na osnutkih regulativnih tehničnih standardov, ki jih je Evropski organ za vrednostne papirje in trge predložil Komisiji.

(10)

Udeležencem na trgu je treba čim prej olajšati izvajanje učinkovitih rešitev. Zato je Evropski organ za vrednostne papirje in trge analiziral morebitne s tem povezane stroške in koristi, vendar ni izvedel odprtega javnega posvetovanja v skladu z drugim pododstavkom člena 10(1) Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (5).

(11)

Ta uredba bi morala začeti veljati čim prej in bi se morala začeti uporabljati šele dan po tem, ko se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo in v njem, razen če je do takrat začel veljati sporazum o izstopu, sklenjen z Združenim kraljestvom, ali pa je bilo podaljšano dveletno obdobje iz člena 50(3) Pogodbe o Evropski uniji –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sprememba Delegirane uredbe (EU) 2015/2205

Delegirana uredba (EU) 2015/2205 se spremeni:

(1)

v členu 3 se doda naslednji odstavek:

„3.   Z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 obveznost kliringa za pogodbe, ki se nanašajo na razred izvedenih finančnih instrumentov OTC iz Priloge, začne veljati 12 mesecev od datuma začetka uporabe te uredbe, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

obveznost kliringa ni bila sprožena do 14. marca 2019;

(b)

pogodbe so prenovljene zgolj z namenom zamenjave nasprotne stranke s sedežem v Združenem kraljestvu z nasprotno stranko s sedežem v državi članici.“;

(2)

v členu 4 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Za finančne nasprotne stranke iz tretje kategorije in za transakcije iz odstavkov 2 in 3 člena 3 te uredbe, sklenjene med finančnimi nasprotnimi strankami, je minimalna preostala zapadlost iz točke (ii) člena 4(1)(b) Uredbe (EU) št. 648/2012 na datum, ko začne veljati obveznost kliringa:

(a)

50 let za pogodbe, ki spadajo v razrede v tabeli 1 ali tabeli 2 iz Priloge;

(b)

3 leta za pogodbe, ki spadajo v razrede v tabeli 3 ali tabeli 4 iz Priloge.“

Člen 2

Sprememba Delegirane uredbe (EU) 2016/592

Delegirana uredba (EU) 2016/592 se spremeni:

(1)

v členu 3 se doda naslednji odstavek:

„3.   Z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 obveznost kliringa za pogodbe, ki se nanašajo na razred izvedenih finančnih instrumentov OTC iz Priloge, začne veljati 12 mesecev od datuma začetka uporabe te uredbe, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

obveznost kliringa ni bila sprožena do 14. marca 2019;

(b)

pogodbe so prenovljene zgolj z namenom zamenjave nasprotne stranke s sedežem v Združenem kraljestvu z nasprotno stranko s sedežem v državi članici.“;

(2)

v členu 4 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Za finančne nasprotne stranke iz tretje kategorije in za transakcije iz odstavkov 2 in 3 člena 3 te uredbe, sklenjene med finančnimi nasprotnimi strankami, je minimalna preostala zapadlost iz točke (ii) člena 4(1)(b) Uredbe (EU) št. 648/2012 na datum, ko začne veljati obveznost kliringa, 5 let in 3 mesece.“

Člen 3

Sprememba Delegirane uredbe (EU) 2016/1178

Delegirana uredba (EU) 2016/1178 se spremeni:

(1)

v členu 3 se doda naslednji odstavek:

„3.   Z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 obveznost kliringa za pogodbe, ki se nanašajo na razred izvedenih finančnih instrumentov OTC iz Priloge, začne veljati 12 mesecev od datuma začetka uporabe te uredbe, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

obveznost kliringa ni bila sprožena do 14. marca 2019;

(b)

pogodbe so prenovljene zgolj z namenom zamenjave nasprotne stranke s sedežem v Združenem kraljestvu z nasprotno stranko s sedežem v državi članici.“;

(2)

v členu 4 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Za finančne nasprotne stranke iz tretje kategorije in za transakcije iz odstavkov 2 in 3 člena 3 te uredbe, sklenjene med finančnimi nasprotnimi strankami, je minimalna preostala zapadlost iz točke (ii) člena 4(1)(b) Uredbe (EU) št. 648/2012 na datum, ko začne veljati obveznost kliringa:

(a)

15 let za pogodbe, ki spadajo v razrede v tabeli 1 iz Priloge I;

(b)

3 leta za pogodbe, ki spadajo v razrede v tabeli 2 iz Priloge I.“

Člen 4

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporabljati se začne en dan po datumu, na katerega Pogodbi prenehata veljati za Združeno kraljestvo in v njem v skladu s členom 50(3) Pogodbe o Evropski uniji.

Vendar se ta uredba ne uporablja v naslednjih primerih:

(a)

do navedenega datuma je začel veljati sporazum o izstopu, sklenjen z Združenim kraljestvom v skladu s členom 50(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

(b)

sprejeta je bila odločitev o podaljšanju dveletnega obdobja iz člena 50(3) Pogodbe o Evropski uniji.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. decembra 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 201, 27.7.2012, str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2205 z dne 6. avgusta 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za obveznost kliringa (UL L 314, 1.12.2015, str. 13).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/592 z dne 1. marca 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za obveznost kliringa (UL L 103, 19.4.2016, str. 5).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1178 z dne 10. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za obveznost kliringa (UL L 195, 20.7.2016, str. 3).

(5)  Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).


Top