EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0360

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/360 z dne 13. decembra 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pristojbinami, ki jih Evropski organ za vrednostne papirje in trge zaračunava repozitorijem sklenjenih poslov (Besedilo velja za EGP.)

C/2018/8333

OJ L 81, 22.3.2019, p. 58–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/360/oj

22.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 81/58


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/360

z dne 13. decembra 2018

o dopolnitvi Uredbe (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pristojbinami, ki jih Evropski organ za vrednostne papirje in trge zaračunava repozitorijem sklenjenih poslov

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o preglednosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji in ponovne uporabe ter spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (1) in zlasti člena 11(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V členu 62 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (2) je določeno, da prihodki Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) poleg prispevkov nacionalnih javnih organov in subvencije Unije zajemajo tudi pristojbine, plačane ESMA v primerih, določenih v zakonodaji Unije.

(2)

Repozitorijem sklenjenih poslov s sedežem v Uniji bi bilo treba zaračunati pristojbino za registracijo, ki krije stroške ESMA za obdelavo vloge za registracijo.

(3)

Stroški ESMA za obdelavo vloge bodo višji, če repozitorij sklenjenih poslov ponuja pomožne storitve. Opravljanje takih pomožnih storitev je kazalnik za visok pričakovan promet in za povečane stroške, povezane z oceno vloge za registracijo. Zato bi bilo treba za potrebe zaračunavanja pristojbin za registracijo repozitorije sklenjenih poslov razvrstiti v dve kategoriji glede na pričakovan skupni promet (visok in nizek pričakovan skupni promet), za kateri bi se morale uporabljati različne pristojbine za registracijo, ki bi bile odvisne od tega, ali nameravajo repozitoriji sklenjenih poslov opravljati pomožne storitve.

(4)

Kadar repozitorij sklenjenih poslov, ki je že registriran v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (3), zaprosi za razširitev obsega registracije, bi bili stroški za točno oceno in preučitev vloge nižji kot pri novi registraciji, saj ESMA že ima ustrezne informacije o repozitoriju sklenjenih poslov, ki je predložil vlogo. Zato bi moral repozitorij sklenjenih poslov, ki je predložil vlogo, plačati znižano pristojbino. Kadar repozitorij sklenjenih poslov, ki še ni registriran v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012, hkrati predloži vlogi za registracijo v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 in Uredbo (EU) 2015/2365, bi bili stroški za točno oceno in preučitev vlog prav tako nižji, in sicer zaradi sinergij enkratnega pregledovanja iste vrste dokumentov. V primeru hkratnih vlog bi moral repozitorij sklenjenih poslov plačati polno pristojbino za registracijo v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 in znižano pristojbino za razširitev obsega registracije v skladu z Uredbo (EU) 2015/2365.

(5)

Če začne repozitorij sklenjenih poslov po registraciji ponujati pomožne storitve, zaradi česar se uvrsti v višjo kategorijo v smislu pričakovanega skupnega prometa, bi moral repozitorij sklenjenih poslov plačati razliko med prvotno pristojbino za registracijo in pristojbino za registracijo, ki ustreza kategoriji višjega pričakovanega prometa. Nasprotno v primeru, da repozitorij sklenjenih poslov po registraciji neha ponujati pomožne storitve, ESMA ni dolžan povrniti pristojbine, saj so se stroški za oceno vloge repozitorija sklenjenih poslov z visokim prometom dejansko porabili med registracijo.

(6)

Za odvračanje od neutemeljenih vlog se pristojbine za registracijo ne bi povrnile, če vložnik svojo vlogo v postopku registracije umakne ali če se registracija zavrne.

(7)

Za zagotovitev učinkovite porabe proračuna ESMA ter hkrati za zmanjšanje finančnega bremena držav članic in Unije je treba zagotoviti, da repozitoriji sklenjenih poslov plačajo vsaj vse stroške v zvezi z svojim nadzorom. Pristojbine za nadzor bi bilo treba določiti na ravni, ki bi preprečila znatno kopičenje primanjkljaja ali presežka za dejavnosti, povezane z repozitoriji sklenjenih poslov. Če bi prišlo do primanjkljajev, jih ESMA ne bi smel izterjati od repozitorijev sklenjenih poslov. Če bi bil primanjkljaj velik, bi moral ESMA preučiti razloge in spremeniti svoje predvidene stroške za nadzor za naslednje proračunsko obdobje. Če bi prišlo do presežkov, repozitoriji sklenjenih poslov ne bi smeli izterjati presežnih pristojbin.

(8)

Za zagotovitev pravične in jasne dodelitve pristojbin, ki hkrati odraža dejansko upravno obremenitev v zvezi s posameznimi nadzorovanimi subjekti, bi bilo treba pristojbino za nadzor izračunati na podlagi prometa, ki se ustvari z glavnimi in pomožnimi dejavnostmi repozitorija sklenjenih poslov. Za namen izračuna upoštevanega prometa je treba razlikovati med pomožnimi storitvami, ki so neposredno povezane z zagotavljanjem glavnih storitev centralnega zbiranja in vzdrževanja evidenc o poslih financiranja z vrednostnimi papirji v skladu z Uredbo (EU) 2015/2365, kot so posojanje prek zastopnika in upravljanje zavarovanja s premoženjem, ter storitvami, povezanimi s centralnim zbiranjem in vzdrževanjem evidenc o poslih financiranja z vrednostnimi papirji ter izvedenimi finančnimi instrumenti, kot so uparjanje, potrjevanje poslov, vrednotenje zavarovanja s premoženjem in poročanje tretjim osebam. Pristojbine za nadzor, zaračunane repozitoriju sklenjenih poslov, bi morale biti sorazmerne z dejavnostjo navedenega repozitorija sklenjenih poslov v primerjavi s skupno dejavnostjo vseh registriranih in nadzorovanih repozitorijev sklenjenih poslov v določenem letu. Ker pa obstajajo nekateri fiksni upravni stroški za nadzor repozitorijev sklenjenih poslov, bi bilo treba določiti minimalno letno pristojbino za nadzor. Ta znesek ne vpliva na plačilo pristojbin za nadzor v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012.

(9)

Za pokritje stroškov priznanja in letnih upravnih stroškov za nadzor bi bilo treba določiti pravila za zaračunavanje pristojbin repozitorijem sklenjenih poslov iz tretjih držav, ki v skladu z Uredbo (EU) 2015/2365 predložijo vlogo za priznanje v Uniji. V zvezi s tem bi morale pristojbine za priznanje vključevati dve komponenti, in sicer stroške, povezane z obravnavo vloge za priznanje takih repozitorijev sklenjenih poslov iz tretjih držav s strani ESMA v skladu s členom 19(4) navedene uredbe, in stroške, povezane s sklenitvijo dogovorov o sodelovanju s pristojnimi organi tretje države, v kateri je registriran repozitorij sklenjenih poslov, ki je predložil vlogo, v skladu s členom 20 navedene uredbe. Stroški, povezani s sklenitvijo dogovorov o sodelovanju, bi se morali razdeliti med priznanimi repozitoriji sklenjenih poslov iz iste tretje države. Poleg tega bi se morala repozitorijem sklenjenih poslov iz tretjih držav zaračunati letna pristojbina za nadzor.

(10)

Kadar repozitorij sklenjenih poslov iz tretje države, ki je že priznan v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012, zaprosi za razširitev obsega registracije priznanja, bi morali biti stroški obravnave vloge nižji od stroškov obravnave nove vloge, in sicer zaradi sinergij med ureditvami na podlagi Uredbe (EU) št. 648/2012 in Uredbe (EU) 2015/2365. Zato bi bilo treba znižati komponento pristojbine za priznanje, ki je povezana z obravnavo vloge. Po drugi strani stroški sklenitve sporazuma o sodelovanju pomenijo stroške, povezane s skladnostjo z Uredbo (EU) 2015/2365. Zato bi morala biti komponenta pristojbine za priznanje, povezana s sporazumi o sodelovanju, neodvisna od obstoja sporazumov o sodelovanju na podlagi Uredbe (EU) št. 648/2012.

(11)

Nadzorne funkcije, ki jih ESMA izvaja v zvezi s priznanimi repozitoriji sklenjenih poslov iz tretjih držav, so povezane zlasti z izvajanjem dogovorov o sodelovanju, vključno z učinkovito izmenjavo podatkov med zadevnimi organi. Stroški opravljanja navedenih funkcij bi se morali pokriti z letnimi pristojbinami za nadzor, zaračunanimi repozitorijem sklenjenih poslov. Ker bodo navedeni stroški veliko nižji od stroškov ESMA za zagotavljanje neposrednega nadzora registriranih repozitorijev sklenjenih poslov v Uniji, bi morale biti pristojbine za nadzor za priznane repozitorije sklenjenih poslov znatno nižje od minimalne pristojbine za nadzor, zaračunane registriranim repozitorijem sklenjenih poslov, ki jih neposredno nadzira ESMA.

(12)

Nacionalni pristojni organi imajo stroške pri izvajanju nalog v skladu z Uredbo (EU) 2015/2365 in v primeru prenosa nalog z ESMA na nacionalne pristojne organe v skladu s členom 74 Uredbe (EU) št. 648/2012 ter v skladu s členom 9(1) Uredbe (EU) 2015/2365. Pristojbine, ki jih ESMA zaračuna repozitorijem sklenjenih poslov, bi morale kriti tudi te stroške. Da pristojni organi ne bi ustvarili izgube ali dobička pri izvajanju prenesenih nalog ali zagotavljanju pomoči ESMA, bi moral ESMA povrniti dejanske stroške, ki jih je imel zadevni nacionalni pristojni organ.

(13)

Ker bodo v letu registracije repozitorija sklenjenih poslov na voljo le omejeni podatki o njegovi dejavnosti, bi bilo treba začasno pristojbino za nadzor izračunati na podlagi ocene stroškov, potrebnih za nadzor navedenega repozitorija sklenjenih poslov v prvem letu. Pri točnem izračunu pristojbine bi bilo treba upoštevati datum registracije repozitorija sklenjenih poslov in datum, na katerega se začne obveznost poročanja iz člena 4(1) Uredbe (EU) 2015/2365, da se točno odraža stopnja nadzora, ki se zahteva od ESMA. Če se regulativno poročanje repozitorija sklenjenih poslov začne šele v letu po njegovi registraciji, bi morala začasna pristojbina za nadzor za leto registracije temeljiti na pristojbini za registracijo. To je zato, ker so stroški za nadzor repozitorija sklenjenih poslov, ki še ne poroča, primerljivi s stroški za oceno vloge za registracijo. Znesek se glede na čas med registracijo in koncem leta sorazmerno prilagodi s predpostavko, da standardni postopek registracije zahteva 150 delovnih dni. Če se regulativno poročanje repozitorija sklenjenih poslov začne v prvih šestih mesecih leta registracije, bi se morala začasna pristojbina za nadzor izračunati na podlagi upoštevanega prometa, ki odraža prihodke repozitorija sklenjenih poslov v prvi polovici leta. Če se regulativno poročanje repozitorija sklenjenih poslov začne v zadnjih šestih mesecih leta registracije, bi se morala začasna pristojbina za nadzor izračunati na podlagi ravni pristojbine za registracijo repozitorija sklenjenih poslov. Razlog za to je, da so na voljo le omejeni podatki za uporabo upoštevanega prometa.

(14)

Repozitoriji sklenjenih poslov, ki so bili registrirani leta 2019, ne bodo začeli opravljati storitev poročanja pred koncem leta 2019, njihova stopnja dejavnosti leta 2019 pa bo verjetno zanemarljiva. Zato bi bilo treba njihovo letno pristojbino za nadzor za leto 2020 izračunati na podlagi njihovega upoštevanega prometa v prvi polovici leta 2020.

(15)

Ta uredba bi morala biti podlaga za pravico ESMA do zaračunavanja pristojbin repozitorijem sklenjenih poslov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Celotno povračilo stroškov nadzora

Pristojbine, zaračunane repozitorijem sklenjenih poslov, pokrivajo:

(a)

vse stroške v zvezi z registracijo in nadzorom repozitorijev sklenjenih poslov, ki ju ESMA izvaja v skladu z Uredbo (EU) 2015/2365, vključno s stroški priznanja repozitorijev sklenjenih poslov, pa tudi stroške, ki so posledica razširitve obsega registracije ali razširitve obsega priznanja za repozitorije sklenjenih poslov, ki so že registrirani ali priznani v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012;

(b)

vse stroške za povračila pristojnim organom, ki so nastali zaradi izvajanja nalog v skladu z Uredbo (EU) 2015/2365 in zaradi kakršnega koli prenosa nalog v skladu s členom 74 Uredbe (EU) št. 648/2012 ter v skladu s členom 9 Uredbe (EU) 2015/2365.

Člen 2

Upoštevani promet

1.   Repozitoriji sklenjenih poslov, registrirani v skladu z Uredbo (EU) 2015/2365, za namene te uredbe hranijo samo revidirane računovodske izkaze, v katerih se razlikuje vsaj med naslednjim:

(a)

prihodki iz glavnih funkcij centralnega zbiranja in vzdrževanja evidenc o poslih financiranja z vrednostnimi papirji v skladu z Uredbo (EU) 2015/2365;

(b)

prihodki iz pomožnih storitev, ki so neposredno povezane s centralnim zbiranjem in vzdrževanjem evidenc o poslih financiranja z vrednostnimi papirji v skladu z Uredbo (EU) 2015/2365.

Upoštevani prihodki od pomožnih storitev repozitorija sklenjenih poslov za dano leto (n) so prihodki od storitev iz točke (b).

2.   Repozitoriji sklenjenih poslov, registrirani v skladu z Uredbo (EU) 2015/2365 in Uredbo (EU) št. 648/2012, za namene te uredbe hranijo revidirane računovodske izkaze, v katerih se razlikuje vsaj med naslednjim:

(a)

prihodki iz glavnih funkcij centralnega zbiranja in vzdrževanja evidenc o poslih financiranja z vrednostnimi papirji v skladu z Uredbo (EU) 2015/2365;

(b)

prihodki iz glavnih funkcij centralnega zbiranja in vzdrževanja evidenc o izvedenih finančnih instrumentih v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012;

(c)

prihodki iz pomožnih storitev, ki so neposredno povezane s centralnim zbiranjem in vzdrževanjem evidenc o poslih financiranja z vrednostnimi papirji v skladu z Uredbo (EU) 2015/2365;

(d)

prihodki iz pomožnih storitev, ki so neposredno povezane s centralnim zbiranjem in vzdrževanjem evidenc poslov financiranja z vrednostnimi papirji v skladu z Uredbo (EU) 2015/2365 ter centralnim zbiranjem in vzdrževanjem evidenc o izvedenih finančnih instrumentih v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012.

Upoštevani prihodki od pomožnih storitev repozitorija sklenjenih poslov za dano leto (n) so vsota:

prihodkov iz točke (c) in

deleža prihodkov iz točke (d).

Delež prihodkov iz točke (d) je enak prihodkom iz točke (a), deljenim z vsoto:

prihodkov iz točke (a) in

prihodkov iz točke (b).

3.   Upoštevani promet repozitorija sklenjenih poslov za določeno leto (n) je vsota:

prihodkov iz glavnih funkcij centralnega zbiranja in vzdrževanjem evidenc o poslih financiranja z vrednostnimi papirji iz Uredbe (EU) 2015/2365 na podlagi revidiranih računovodskih izkazov prejšnjega leta (n – 1) in

upoštevanih prihodkov iz pomožnih storitev, določenih v skladu z odstavkoma 1 in 2, kot je ustrezno, na podlagi revidiranih računovodskih izkazov prejšnjega leta (n – 1),

deljena z vsoto:

skupnih prihodkov vseh registriranih repozitorijev sklenjenih poslov iz glavnih funkcij centralnega zbiranja in vzdrževanja evidenc poslov financiranja z vrednostnimi papirji v skladu z Uredbo (EU) 2015/2365 na podlagi revidiranih računovodskih izkazov prejšnjega leta (n – 1) in

skupnih upoštevanih prihodkov iz pomožnih storitev vseh registriranih repozitorijev sklenjenih poslov, določenih v skladu z odstavkoma 1 in 2, kot je ustrezno, na podlagi revidiranih računovodskih izkazov prejšnjega leta (n – 1).

Upoštevani promet določenega repozitorija sklenjenih poslov (v spodnji formuli: „RSPi“) se tako izračuna v skladu z naslednjo formulo:

Formula

kjer so prihodki iz poslov financiranja z vrednostnimi papirji = prihodki iz glavnih storitev poslov financiranja z vrednostnimi papirji + upoštevani prihodki iz pomožnih storitev.

4.   Kadar repozitorij sklenjenih poslov ni posloval celo predhodno leto (n – 1), se njegov upoštevani promet oceni v skladu s formulo iz odstavka 3, pri čemer se za repozitorij sklenjenih poslov vrednosti, izračunane za število mesecev, v katerih je repozitorij sklenjenih poslov posloval v letu (n – 1), ekstrapolirajo na celo leto (n – 1).

Člen 3

Prilagoditev pristojbin

Pristojbine, ki se zaračunajo za dejavnosti ESMA v zvezi z repozitoriji sklenjenih poslov, se določijo na taki ravni, da se prepreči znatno kopičenje primanjkljajev ali presežkov.

Če se znatni presežki ali primanjkljaji ponavljajo, Komisija pregleda ravni pristojbin.

POGLAVJE II

PRISTOJBINE

Člen 4

Vrste pristojbin

1.   Repozitorijem sklenjenih poslov s sedežem v Uniji, ki predložijo vlogo za registracijo v skladu s členom 5(1) Uredbe (EU) 2015/2365, se zaračunavata naslednji vrsti pristojbin:

(a)

pristojbine za registracijo in razširitev obsega registracije v skladu s členom 5;

(b)

letne pristojbine za nadzor v skladu s členom 6.

2.   Repozitorijem sklenjenih poslov s sedežem v tretjih državah, ki predložijo vlogo za priznanje v skladu s členom 19(4) Uredbe (EU) 2015/2365, se zaračunavata naslednji vrsti pristojbin:

(a)

pristojbine za priznanje in razširitev obsega registracije v skladu z odstavkoma 1 in 2 člena 7;

(b)

letne pristojbine za nadzor priznanih repozitorijev sklenjenih poslov v skladu s členom 7(3).

Člen 5

Pristojbina za registracijo in razširitev obsega registracije

1.   Pristojbina za registracijo, ki jo plačajo posamezni repozitoriji sklenjenih poslov, ki predložijo vlogo, odraža stroške, ki so potrebni za točno oceno in pregled vloge za registracijo ali razširitev obsega registracije, ob upoštevanju storitev, ki jih bo opravljal repozitorij sklenjenih poslov, vključno s pomožnimi storitvami.

2.   Šteje se, da repozitorij sklenjenih poslov ponuja pomožne storitve v katerem koli od naslednjih primerov:

(a)

kadar neposredno opravlja pomožne storitve;

(b)

kadar pomožne storitve opravlja subjekt, ki je uvrščen v isto skupino kot repozitorij sklenjenih poslov;

(c)

kadar pomožne storitve opravlja subjekt, s katerim je repozitorij sklenjenih poslov sklenil dogovor o sodelovanju pri opravljanju storitev v okviru trgovalne ali potrgovalne verige ali poslovne dejavnosti.

3.   Kadar repozitorij sklenjenih poslov ne zagotavlja pomožnih storitev iz odstavka 2, se šteje, da je pričakovani skupni promet zadevnega repozitorija sklenjenih poslov nizek in plača pristojbino za registracijo v višini 65 000 EUR.

4.   Kadar repozitorij sklenjenih poslov zagotavlja pomožne storitve iz odstavka 2, se šteje, da je pričakovani skupni promet repozitorija sklenjenih poslov visok in plača pristojbino za registracijo v višini 100 000 EUR.

5.   Kadar repozitorij sklenjenih poslov zaprosi za registracijo in je že registriran v skladu s poglavjem 1 naslova VI Uredbe (EU) št. 648/2012, repozitorij sklenjenih poslov plača pristojbino za razširitev obsega registracije v višini:

(a)

50 000 EUR za repozitorije sklenjenih poslov, ki opravljajo pomožne storitve iz odstavka 2;

(b)

32 500 EUR za repozitorije sklenjenih poslov s pričakovanim nizkim prometom, ki ne opravljajo pomožnih storitev iz odstavka 2.

6.   Kadar repozitorij sklenjenih poslov, ki še ni registriran v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012, hkrati predloži vlogo za registracijo v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 in Uredbo (EU) 2015/2365, plača polno pristojbino za registracijo v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 in pristojbino za razširitev obsega registracije v skladu z odstavkom 5.

7.   V primeru pomembnih sprememb pogojev za registracijo iz člena 5(4) Uredbe (EU) 2015/2365, zaradi katerih repozitorij sklenjenih poslov dolguje višjo pristojbino za registracijo v skladu z odstavki 3, 4 in 5, kot jo je plačal na začetku, se repozitoriju sklenjenih poslov zaračuna razlika med začetno plačano pristojbino za registracijo in višjo pristojbino za registracijo, ki velja zaradi pomembne spremembe.

Člen 6

Letne pristojbine za nadzor za registrirane repozitorije sklenjenih poslov in repozitorije sklenjenih poslov, ki so razširili obseg svoje registracije

1.   Registriranemu repozitoriju sklenjenih poslov se zaračuna letna pristojbina za nadzor.

2.   Skupna letna pristojbina za nadzor in letna pristojbina za nadzor za določen repozitorij sklenjenih poslov za določeno leto (n) se izračuna, kot sledi:

(a)

skupna letna pristojbina za nadzor za določeno leto (n) je ocena stroškov v zvezi z nadzorom dejavnosti repozitorijev sklenjenih poslov v skladu z Uredbo (EU) 2015/2365, kot je vključena v proračun ESMA za zadevno leto;

(b)

letna pristojbina za nadzor repozitorija sklenjenih poslov za določeno leto (n) je skupna letna pristojbina za nadzor v skladu s točko (a), razdeljena na vse repozitorije sklenjenih poslov, registrirane v letu n – 1, sorazmerno z njihovim upoštevanim prometom, izračunanim v skladu s členom 2(3).

3.   Repozitorij sklenjenih poslov, ki predloži vlogo za registracijo ali razširitev obsega registracije v skladu s členom 5(5) Uredbe (EU) 2015/2365, v nobenem primeru ne plača letne pristojbine za nadzor, ki je nižja od 30 000 EUR.

Člen 7

Pristojbine za repozitorije sklenjenih poslov iz tretjih držav

1.   Repozitorij sklenjenih poslov, ki predloži vlogo za priznanje v skladu s členom 19(4)(a) Uredbe (EU) 2015/2365, plača pristojbino za registracijo, ki se izračuna kot vsota naslednjih postavk:

(a)

20 000 EUR;

(b)

zneska, ki se izračuna z delitvijo 35 000 EUR na skupno število repozitorijev sklenjenih poslov iz iste tretje države, ki jih je priznal ESMA ali so predložili vlogo za priznanje, vendar še niso bili priznani.

2.   Repozitorij sklenjenih poslov, ki predloži vlogo za razširitev obsega registracije v skladu s členom 19(4)(b) Uredbe (EU) 2015/2365, plača pristojbino za registracijo, ki se izračuna kot vsota 10 000 EUR in zneska, izračunanega v skladu z odstavkom 1(b).

3.   Repozitorij sklenjenih poslov, priznan v skladu s členom 19(3) Uredbe (EU) 2015/2365, plača letno pristojbino za nadzor v višini 5 000 EUR.

POGLAVJE III

POGOJI ZA PLAČILO IN POVRAČILO

Člen 8

Običajni načini plačila

1.   Vse pristojbine se plačujejo v eurih. Plačila se izvedejo, kot je podrobno opredeljeno v členih 9, 10 in 11.

2.   Za vse zamude pri plačilu velja dnevna kazen v višini 0,1 % zneska, ki ga je treba plačati.

Člen 9

Plačilo pristojbin za registracijo

1.   Pristojbina za registracijo iz člena 5 se v celoti plača, ko repozitorij sklenjenih poslov predloži svojo vlogo za registracijo v skladu s členom 5(5) Uredbe (EU) 2015/2365.

2.   Pristojbine za registracijo se ne povrnejo, če repozitorij sklenjenih poslov umakne svojo vlogo za registracijo, preden ESMA sprejme utemeljeno odločitev o registraciji ali zavrnitvi registracije, ali če je bila registracija zavrnjena.

Člen 10

Plačilo letnih pristojbin za nadzor

1.   Letna pristojbina za nadzor iz člena 6 za določeno leto se plača v dveh obrokih.

Prvi obrok se plača 28. februarja zadevnega leta in znaša pet šestin ocenjene letne pristojbine za nadzor. Če upoštevani promet, izračunan v skladu s členom 2, takrat še ni na voljo, se promet izračuna na podlagi zadnjega razpoložljivega upoštevanega prometa v skladu s členom 2.

Drugi obrok se plača 31. oktobra. Znesek drugega obroka zajema letno pristojbino za nadzor, izračunano v skladu s členom 6, od katere se odšteje prvi obrok.

2.   ESMA pošlje računa za oba obroka repozitorijem sklenjenih poslov vsaj 30 dni pred njunim datumom plačila.

Člen 11

Plačilo pristojbin za repozitorije sklenjenih poslov iz tretjih držav

1.   Pristojbine za priznanje iz člena 7(1) in 7(2) se v celoti plačajo, ko repozitorij sklenjenih poslov predloži svojo vlogo za priznanje v skladu s členom 19(4) Uredbe (EU) 2015/2365. Pristojbine za priznanje se ne povrnejo.

2.   ESMA ob vsaki predložitvi nove vloge za priznanje repozitorija sklenjenih poslov iz tretje države v skladu s členom 19(4) Uredbe (EU) 2015/2365 ponovno izračuna znesek iz člena 7(1)(b).

ESMA že priznanim repozitorijem sklenjenih poslov iz iste tretje države povrne razliko med zneskom, ki se zaračuna na podlagi člena 7(1)(b), in zneskom na podlagi ponovnega izračuna. Zadevna razlika se povrne z neposrednim plačilom ali zmanjšanjem zaračunane pristojbine za naslednje leto.

3.   Letna pristojbina za nadzor priznanega repozitorija sklenjenih poslov se plača do konca februarja vsako leto. ESMA pošlje račun za plačilo priznanemu repozitoriju sklenjenih poslov vsaj 30 dni pred navedenim datumom.

Člen 12

Povrnitev stroškov pristojnim organom

1.   Repozitorijem sklenjenih poslov pristojbine za njihovo registracijo, razširitev obsega registracije, nadzor in priznanje iz te uredbe zaračunava samo ESMA.

2.   ESMA pristojnemu organu povrne dejanske stroške, ki so nastali zaradi izvajanja nalog v skladu z Uredbo (EU) 2015/2365 in zaradi prenosa nalog v skladu s členom 74 Uredbe (EU) št. 648/2012 ter v skladu s členom 9(1) Uredbe (EU) 2015/2365.

POGLAVJE IV

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 13

Izračun začasnih pristojbin za nadzor

1.   Kadar se obveznost poročanja iz člena 4(1) Uredbe (EU) 2015/2365 v skladu s členom 33(2)(a) navedene uredbe začne v letu po registraciji repozitorija sklenjenih poslov v skladu s členom 5(5) Uredbe (EU) 2015/2365, repozitorij sklenjenih poslov v letu registracije plača začasno pristojbino za nadzor, izračunano v skladu z delom 1 Priloge.

2.   Kadar se obveznost poročanja iz člena 4(1) Uredbe (EU) 2015/2365 v skladu s členom 33(2)(a) navedene uredbe začne v prvih šestih mesecih leta registracije repozitorija sklenjenih poslov v skladu s členom 5(5) Uredbe (EU) 2015/2365, repozitorij sklenjenih poslov v letu registracije plača začasno pristojbino za nadzor, izračunano v skladu z delom 2 Priloge.

3.   Kadar se obveznost poročanja iz člena 4(1) Uredbe (EU) 2015/2365 v skladu s členom 33(2)(a) navedene uredbe začne v zadnjih šestih mesecih leta registracije repozitorija sklenjenih poslov v skladu s členom 5(5) Uredbe (EU) 2015/2365, repozitorij sklenjenih poslov v letu registracije plača začasno pristojbino za nadzor, izračunano v skladu z delom 3 Priloge.

Člen 14

Plačilo pristojbin za registracijo in pristojbin za repozitorije sklenjenih poslov iz tretjih držav v letu 2019

1.   Repozitoriji sklenjenih poslov, ki v letu 2019 predložijo vlogo za registracijo v skladu s členom 5(5) Uredbe (EU) 2015/2365, plačajo pristojbino za registracijo iz člena 6 v celoti 30 dni po začetku veljavnosti te uredbe ali na datum predložitve vloge za registracijo, pri čemer velja poznejši rok.

2.   Repozitoriji sklenjenih poslov iz tretjih držav, ki v letu 2019 predložijo vlogo za priznanje v skladu s členom 19(4) Uredbe (EU) 2015/2365, plačajo pristojbino za priznanje iz člena 7(1) ali 7(2), kot je ustrezno, v celoti 30 dni po začetku veljavnosti te uredbe ali na datum predložitve vloge, pri čemer velja poznejši rok.

3.   Repozitoriji sklenjenih poslov iz tretjih držav, priznani leta 2019 v skladu s členom 19(3) Uredbe (EU) 2015/2365, plačajo letno pristojbino za nadzor za leto 2019, izračunano v skladu s členom 7(3), v celoti 60 dni po začetku veljavnosti te uredbe ali 30 dni po tem, ko ESMA repozitorij sklenjenih poslov obvesti o sprejetju odločitve o priznanju iz člena 19(7) Uredbe (EU) 2015/2365, pri čemer velja poznejši rok.

Člen 15

Letna pristojbina za nadzor za leto 2020 za repozitorije sklenjenih poslov, ki so bili registrirani ali so razširili obseg registracije v letu 2019

1.   Pristojbina za nadzor repozitorija sklenjenih poslov za leto 2020 je skupna letna pristojbina za nadzor, določena v skladu s členom 6(2)(a), razdeljena na vse repozitorije sklenjenih poslov, registrirane v letu 2019, sorazmerno z upoštevanim prometom, izračunanim v skladu z odstavkom 2.

2.   Za namene izračuna letne pristojbine za nadzor za leto 2020 v skladu s členom 6 za repozitorij sklenjenih poslov, registriran v letu 2019 v skladu s členom 5(5) Uredbe (EU) 2015/2365, je upoštevani promet repozitorija sklenjenih poslov vsota:

prihodkov iz glavnih funkcij centralnega zbiranja in vzdrževanja evidenc o poslih financiranja z vrednostnimi papirji iz obdobja od 1. januarja 2020 do 30. junija 2020 in

upoštevanih prihodkov iz pomožnih storitev repozitorija sklenjenih poslov v skladu z odstavki 1 in 2 člena 2 v obdobju od 1. januarja 2020 do 30. junija 2020,

deljena z vsoto:

vseh prihodkov iz glavnih funkcij centralnega zbiranja in vzdrževanja evidenc poslov financiranja z vrednostnimi papirji vseh registriranih repozitorijev sklenjenih poslov v obdobju od 1. januarja 2020 do 30. junija 2020 in

upoštevanih prihodkov iz pomožnih storitev vseh registriranih repozitorijev sklenjenih poslov v skladu z odstavkoma 1 in 2 člena 2 v obdobju od 1. januarja 2020 do 30. junija 2020.

3.   Letna pristojbina za nadzor za leto 2020 za repozitorije sklenjenih poslov, registrirane leta 2019, se plača v dveh obrokih.

Prvi obrok se plača 28. februarja 2020 in ustreza pristojbini za registracijo, ki jo repozitorij sklenjenih poslov v skladu s členom 5 plača leta 2019.

Drugi obrok se plača 31. oktobra 2020. Znesek drugega obroka zajema letno pristojbino za nadzor, izračunano v skladu z odstavkom 1, od katere se odšteje prvi obrok.

Kadar je znesek, ki ga je repozitorij sklenjenih poslov plačal v prvem obroku, višji od letne pristojbine za nadzor, izračunane v skladu z odstavkom 1, ESMA repozitoriju sklenjenih poslov povrne razliko med zneskom, plačanim v prvem obroku, in letno pristojbino za nadzor, izračunano v skladu z odstavkom 1.

4.   ESMA pošlje računa za oba obroka letne pristojbine za nadzor za leto 2020 repozitorijem sklenjenih poslov, registriranim leta 2019, vsaj 30 dni pred datumom plačila.

5.   Ko so na voljo revidirani računovodski izkazi za leto 2020, repozitoriji sklenjenih poslov, registrirani leta 2019, ESMA sporočijo vse spremembe upoštevanega prometa, izračunanega v skladu z odstavkom 2, ki izhajajo iz razlik med končnimi podatki za obdobje od 1. januarja 2020 do 30. junija 2020 in začasnimi podatki, uporabljenimi za izračun v skladu z odstavkom 2.

Repozitorijem sklenjenih poslov se bo zaračunala razlika med dejansko plačano letno pristojbino za nadzor za leto 2020 v skladu z odstavkom 1 in letno pristojbino za nadzor za leto 2020, ki jo je treba plačati zaradi sprememb upoštevanega prometa iz prvega pododstavka.

ESMA pošlje račun za vsako dodatno plačilo iz prejšnjega pododstavka vsaj 30 dni pred posameznim datumom plačila.

Člen 16

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. decembra 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 337, 23.12.2015, str. 1.

(2)  Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).

(3)  Uredba (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L 201, 27.7.2012, str. 1).


PRILOGA

ZAČASNE PRISTOJBINE V PRVEM LETU

Del 1

Začasna pristojbina za nadzor v letu registracije repozitorija sklenjenih poslov, kadar se obveznost poročanja začne v naslednjem letu

1.

Začasna pristojbina za nadzor repozitorija sklenjenih poslov je nižje od naslednjega:

(a)

pristojbina za registracijo repozitorija sklenjenih poslov, ki jo je treba plačati v skladu s členom 5 te uredbe;

(b)

pristojbina za registracijo repozitorija sklenjenih poslov, ki jo je treba plačati v skladu s členom 5 te uredbe, pomnožena z razmerjem med delovnimi dnevi od datuma registracije do konca leta in 150 delovnimi dnevi.

Izračun je naslednji:

Začasna pristojbina za nadzor RSP = Min (pristojbina za registracijo, pristojbina za registracijo * koeficient)

Formula

2.

Začasna pristojbina za nadzor se v celoti plača 60 dni po začetku veljavnosti te uredbe ali 30 dni po uradnem obvestilu iz člena 8(1) Uredbe (EU) 2015/2365, kar je pozneje.

Del 2

Začasna pristojbina za nadzor v letu registracije repozitorija sklenjenih poslov, kadar se obveznost poročanja začne v prvih šestih mesecih istega leta

1.

Začasna pristojbina za nadzor repozitorija sklenjenih poslov je skupna letna pristojbina za nadzor, določena v skladu s členom 6(2)(a) te uredbe, razdeljena na vse repozitorije sklenjenih poslov, registrirane v navedenem letu, sorazmerno z upoštevanim prometom, izračunanim v skladu z odstavkom 2.

2.

Za namene izračuna začasne pristojbine za nadzor je upoštevani promet repozitorija sklenjenih poslov vsota:

prihodkov iz glavnih funkcij centralnega zbiranja in vodenja evidenc o poslih financiranja z vrednostnimi papirji v obdobju od 1. januarja do 30. junija leta, v katerem je bil repozitorij sklenjenih poslov registriran, in

upoštevanih prihodkov iz pomožnih storitev repozitorija sklenjenih poslov v skladu z odstavkoma 1 in 2 člena 2 te uredbe, kot je ustrezno, v obdobju od 1. januarja do 30. junija leta, v katerem je bil repozitorij sklenjenih poslov registriran,

deljena s skupnimi prihodki iz glavnih funkcij centralnega zbiranja in vodenja evidenc o poslih financiranja z vrednostnimi papirji in upoštevanih prihodkov iz pomožnih storitev vseh registriranih repozitorijev sklenjenih poslov v skladu z odstavkoma 1 in 2 člena 2 te uredbe, kot je ustrezno, v obdobju od 1. januarja do 30. junija navedenega leta.

3.

Začasna pristojbina za nadzor se plača v dveh obrokih.

Prvi obrok se plača v 30 dneh po uradnem obvestilu iz člena 8(1) Uredbe (EU) 2015/2365 in je enak pristojbini za registracijo repozitorija sklenjenih poslov v skladu s členom 5 te uredbe.

Drugi obrok se plača 31. oktobra. Znesek drugega obroka je začasna pristojbina za nadzor, izračunana v skladu z odstavkom 1, od katere se odšteje prvi obrok.

Kadar je znesek, ki ga je repozitorij sklenjenih poslov plačal v prvem obroku, višji od začasne pristojbine za nadzor, izračunane v skladu z odstavkom 1, ESMA repozitoriju sklenjenih poslov povrne razliko med zneskom, plačanim v prvem obroku, in začasno pristojbino za nadzor, izračunano v skladu z odstavkom 1.

4.

Ko so na voljo revidirani računovodski izkazi za leto registracije, repozitoriji sklenjenih poslov ESMA sporočijo vse spremembe upoštevanega prometa, izračunanega v skladu z odstavkom 1, ki izhajajo iz razlik med končnimi podatki za obdobje od 1. januarja do 30. junija in začasnimi podatki, uporabljenimi za izračun v skladu z odstavkom 1.

Repozitorijem sklenjenih poslov se bo zaračunala razlika med letno pristojbino za nadzor za leto registracije, dejansko plačano v skladu z odstavkom 3, in letno pristojbino za nadzor za leto registracije, ki jo je treba plačati zaradi sprememb upoštevanega prometa iz prvega pododstavka.

5.

Ne glede na odstavka 1 in 4 začasna pristojbina za nadzor ni nižja od 15 000 EUR.

Del 3

Začasna pristojbina za nadzor v letu registracije repozitorija sklenjenih poslov, kadar se obveznost poročanja začne v zadnjih šestih mesecih istega leta

1.

Začasna pristojbina za nadzor repozitorija sklenjenih poslov je skupna letna pristojbina za nadzor v skladu s členom 6(2)(a) te uredbe, razdeljena na vse repozitorije sklenjenih poslov, sorazmerno z deležem pristojbine za registracijo, ki jo je repozitorij sklenjenih poslov plačal ESMA, v vseh pristojbinah za registracijo, ki so jih repozitoriji sklenjenih poslov v navedenem letu plačali ESMA.

2.

Pristojbina, določena v skladu z odstavkom 1, se plača v 30 dneh po uradnem obvestilu iz člena 8(1) Uredbe (EU) 2015/2365.

Top