EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0168

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/168 z dne 31. januarja 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede podaljšanja obdobij odobritve aktivnih snovi abamektin, Bacillus subtilis (Cohn 1872) sev QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, Beauveria bassiana, benfluralin, klodinafop, klopiralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), ciprodinil, diklorprop-P, epoksikonazol, fenpiroksimat, fluazinam, flutolanil, fosetil, Lecanicillium muscarium, mepanipirim, mepikvat, Metarhizium anisopliae var. Anisopliae, metkonazol, metrafenon, Phlebiopsis gigantea, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis sev: MA 342, pirimetanil, Pythium oligandrum, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61, tiakloprid, tolklofos-metil, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum, triklopir, trineksapak, tritikonazol, Verticillium albo-atrum in ziram (Besedilo velja za EGP.)

C/2019/697

OJ L 33, 5.2.2019, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/168/oj

5.2.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 33/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/168

z dne 31. januarja 2019

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede podaljšanja obdobij odobritve aktivnih snovi abamektin, Bacillus subtilis (Cohn 1872) sev QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, Beauveria bassiana, benfluralin, klodinafop, klopiralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), ciprodinil, diklorprop-P, epoksikonazol, fenpiroksimat, fluazinam, flutolanil, fosetil, Lecanicillium muscarium, mepanipirim, mepikvat, Metarhizium anisopliae var. Anisopliae, metkonazol, metrafenon, Phlebiopsis gigantea, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis sev: MA 342, pirimetanil, Pythium oligandrum, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61, tiakloprid, tolklofos-metil, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum, triklopir, trineksapak, tritikonazol, Verticillium albo-atrum in ziram

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (1) ter zlasti prvega odstavka člena 17 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Del A Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (2) določa aktivne snovi, ki se štejejo za odobrene v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009.

(2)

Obdobja odobritve aktivnih snovi Bacillus subtilis (Cohn 1872) sev QST 713, klodinafop, klopiralid, ciprodinil, diklorprop-P, fosetil, mepanipirim, metkonazol, metrafenon, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis sev: MA 342, pirimetanil, rimsulfuron, spinosad, tiakloprid, tolklofos-metil, triklopir, trineksapak, tritikonazol in ziram so bila nazadnje podaljšana z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/524 (3). Obdobja odobritve navedenih snovi se iztečejo 30. aprila 2019.

(3)

Obdobja odobritve aktivnih snovi benfluralin, fluazinam, flutolanil in mepikvat se iztečejo 28. februarja 2019.

(4)

Obdobja odobritve aktivnih snovi abamektin, Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, Beauveria bassiana, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), epoksikonazol, fenpiroksimat, Lecanicillium muscarium, Metarhizium anisopliae var. Anisopliae, Phlebiopsis gigantea, Pythium oligandrum, Streptomyces K61, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum in Verticillium albo-atrum se iztečejo 30. aprila 2019.

(5)

Vloge za obnovitev odobritve navedenih snovi so bile vložene v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 844/2012 (4).

(6)

Ker se je ocenjevanje navedenih snovi zavleklo iz razlogov, na katere vlagatelji ne morejo vplivati, se bo odobritev navedenih snovi verjetno iztekla, preden bo sprejeta odločitev o obnovitvi njihove odobritve. Zato je treba odložiti iztek obdobij odobritev.

(7)

Glede na cilj prvega odstavka člena 17 Uredbe (ES) št. 1107/2009 v zvezi s primeri, v katerih Komisija sprejme uredbo, ki določa, da se odobritev aktivne snovi iz Priloge k tej uredbi ne obnovi, ker merila za odobritev niso izpolnjena, Komisija določi isti datum veljavnosti kot pred to uredbo ali datum začetka veljavnosti Uredbe, ki določa, da se odobritev aktivne snovi ne obnovi, odvisno od tega, kateri datum je poznejši. V zvezi s primeri, v katerih Komisija sprejme uredbo o obnovitvi odobritve aktivne snovi iz Priloge k tej uredbi, bo Komisija poskusila določiti, kot je ustrezno v danih okoliščinah, najzgodnejši možni datum začetka uporabe.

(8)

Ob upoštevanju, da se obdobja odobritve aktivnih snovi benfluralin, fluazinam, flutolanil in mepikvat iztečejo 28. februarja 2019, bi morala ta uredba začeti veljati čim prej.

(9)

Izvedbeno uredbo (EU) št. 540/2011 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(10)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. januarja 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 309, 24.11.2009, str. 1.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 540/2011 z dne 25. maja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama registriranih aktivnih snovi (UL L 153, 11.6.2011, str. 1).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/524 z dne 28. marca 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede podaljšanja obdobij odobritve aktivnih snovi Bacillus subtilis (Cohn 1872) sev QST 713, identičen kot sev AQ 713, klodinafop, klopiralid, ciprodinil, diklorprop-P, fosetil, mepanipirim, metkonazol, metrafenon, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis sev: MA 342, pirimetanil, kvinoksifen, rimsulfuron, spinosad, tiakloprid, tiametoksam, tiram, tolklofos-metil, triklopir, trineksapak, tritikonazol in ziram (UL L 88, 4.4.2018, str. 4).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 844/2012 z dne 18. septembra 2012 o opredelitvi določb, potrebnih za izvedbo postopka podaljšanja odobritve aktivnih snovi, kot je določeno z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (UL L 252, 19.9.2012, str. 26).


PRILOGA

Del A Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se spremeni:

(1)

v šestem stolpcu vrstice 74 se za ziram datum veljavnosti registracije nadomesti s „30. april 2020“;

(2)

v šestem stolpcu vrstice 89 se za Pseudomonas chlororaphis sev: MA 342 datum veljavnosti registracije nadomesti s „30. april 2020“;

(3)

v šestem stolpcu vrstice 90 se za mepanipirim datum veljavnosti registracije nadomesti s „30. april 2020“;

(4)

v šestem stolpcu vrstice 92 se za tiakloprid datum veljavnosti registracije nadomesti s „30. april 2020“;

(5)

v šestem stolpcu vrstice 123 se za klodinafop datum veljavnosti registracije nadomesti s „30. april 2020“;

(6)

v šestem stolpcu vrstice 124 se za pirimikarb datum veljavnosti registracije nadomesti s „30. april 2020“;

(7)

v šestem stolpcu vrstice 125 se za rimsulfuron datum veljavnosti registracije nadomesti s „30. april 2020“;

(8)

v šestem stolpcu vrstice 126 se za tolklofos-metil datum veljavnosti registracije nadomesti s „30. april 2020“;

(9)

v šestem stolpcu vrstice 127 se za tritikonazol datum veljavnosti registracije nadomesti s „30. april 2020“;

(10)

v šestem stolpcu vrstice 129 se za klopiralid datum veljavnosti registracije nadomesti s „30. april 2020“;

(11)

v šestem stolpcu vrstice 130 se za ciprodinil datum veljavnosti registracije nadomesti s „30. april 2020“;

(12)

v šestem stolpcu vrstice 131 se za fosetil datum veljavnosti registracije nadomesti s „30. april 2020“;

(13)

v šestem stolpcu vrstice 132 se za trineksapak datum veljavnosti registracije nadomesti s „30. april 2020“;

(14)

v šestem stolpcu vrstice 133 se za diklorprop-P datum veljavnosti registracije nadomesti s „30. april 2020“;

(15)

v šestem stolpcu vrstice 134 se za metkonazol datum veljavnosti registracije nadomesti s „30. april 2020“;

(16)

v šestem stolpcu vrstice 135 se za pirimetanil datum veljavnosti registracije nadomesti s „30. april 2020“;

(17)

v šestem stolpcu vrstice 136 se za triklopir datum veljavnosti registracije nadomesti s „30. april 2020“;

(18)

v šestem stolpcu vrstice 137 se za metrafenon datum veljavnosti registracije nadomesti s „30. april 2020“;

(19)

v šestem stolpcu vrstice 138 se za Bacillus subtilis (Cohn 1872) sev QST 713 datum veljavnosti registracije nadomesti s „30. april 2020“;

(20)

v šestem stolpcu vrstice 139 se za spinosad datum veljavnosti registracije nadomesti s „30. april 2020“;

(21)

v šestem stolpcu vrstice 187 se za flutolanil datum veljavnosti registracije nadomesti z „29. februar 2020“;

(22)

v šestem stolpcu vrstice 188 se za benfluralin datum veljavnosti registracije nadomesti z „29. februar 2020“;

(23)

v šestem stolpcu vrstice 189 se za fluazinam datum veljavnosti registracije nadomesti z „29. februar 2020“;

(24)

v šestem stolpcu vrstice 191 se za mepikvat datum veljavnosti registracije nadomesti z „29. februar 2020“;

(25)

v šestem stolpcu vrstice 193 se za Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai datum veljavnosti registracije nadomesti s „30. april 2020“;

(26)

v šestem stolpcu vrstice 194 se za Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis datum veljavnosti registracije nadomesti s „30. april 2020“;

(27)

v šestem stolpcu vrstice 195 se za Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki datum veljavnosti registracije nadomesti s „30. april 2020“;

(28)

v šestem stolpcu vrstice 197 se za Beauveria bassiana datum veljavnosti registracije nadomesti s „30. april 2020“;

(29)

v šestem stolpcu vrstice 198 se za Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) datum veljavnosti registracije nadomesti s „30. april 2020“;

(30)

v šestem stolpcu vrstice 199 se za Lecanicillium muscarium datum veljavnosti registracije nadomesti s „30. april 2020“;

(31)

v šestem stolpcu vrstice 200 se za Metarhizium anisopliae var. Anisopliae datum veljavnosti registracije nadomesti s „30. april 2020“;

(32)

v šestem stolpcu vrstice 201 se za Phlebiopsis gigantea datum veljavnosti registracije nadomesti s „30. april 2020“;

(33)

v šestem stolpcu vrstice 202 se za Pythium oligandrum datum veljavnosti registracije nadomesti s „30. april 2020“;

(34)

v šestem stolpcu vrstice 203 se za Streptomyces K61 datum veljavnosti registracije nadomesti s „30. april 2020“;

(35)

v šestem stolpcu vrstice 204 se za Trichoderma atroviride datum veljavnosti registracije nadomesti s „30. april 2020“;

(36)

v šestem stolpcu vrstice 206 se za Trichoderma harzianum datum veljavnosti registracije nadomesti s „30. april 2020“;

(37)

v šestem stolpcu vrstice 207 se za Trichoderma asperellum datum veljavnosti registracije nadomesti s „30. april 2020“;

(38)

v šestem stolpcu vrstice 208 se za Trichoderma gamsii datum veljavnosti registracije nadomesti s „30. april 2020“;

(39)

v šestem stolpcu vrstice 209 se za Verticillium albo-atrum datum veljavnosti registracije nadomesti s „30. april 2020“;

(40)

v šestem stolpcu vrstice 210 se za abamektin datum veljavnosti registracije nadomesti s „30. april 2020“;

(41)

v šestem stolpcu vrstice 211 se za epoksikonazol datum veljavnosti registracije nadomesti s „30. april 2020“;

(42)

v šestem stolpcu vrstice 213 se za fenpiroksimat datum veljavnosti registracije nadomesti s „30. april 2020“;


Top