Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0027

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/27 z dne 19. decembra 2018 o spremembi Uredbe (EU) št. 1178/2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu v skladu z Uredbo (EU) 2018/1139 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP.)

C/2018/8780

OJ L 8, 10.1.2019, p. 1–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/27/oj

10.1.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 8/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/27

z dne 19. decembra 2018

o spremembi Uredbe (EU) št. 1178/2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu v skladu z Uredbo (EU) 2018/1139 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2018/1139 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2018 o skupnih pravilih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu ter spremembi uredb (ES) št. 2111/2005, (ES) št. 1008/2008, (EU) št. 996/2010, (EU) št. 376/2014 ter direktiv 2014/30/EU in 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb (ES) št. 552/2004 in (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/91 (1) in zlasti člena 23(1), člena 27(1), člena 62(14) in (15), člena 72(5) ter člena 74(8) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EU) št. 1178/2011 (2) določa podrobna pravila za nekatere licence pilotov ter spremembo nacionalnih licenc pilotov in nacionalnih licenc letalskih inženirjev v licence pilotov kot tudi pogoje za sprejetje licenc iz tretjih držav. Določa tudi pravila za zdravniška spričevala za pilote ter pogoje za spremembo nacionalnih zdravniških spričeval in certifikacijo zdravnikov letalske medicine ter vključuje določbe o zdravstveni sposobnosti kabinskega osebja.

(2)

Pri izvajanju Uredbe (EU) št. 1178/2011 se je pokazalo, da nekatere njene določbe vsebujejo redakcijske napake ali so dvoumne. To povzroča težave pri izvajanju in ohranjanju enotne ravni varnosti civilnega letalstva v vseh državah članicah. Navedene določbe bi bilo zato treba pojasniti in popraviti.

(3)

Med standardizacijskimi obiski, ki jih je opravila Agencija Evropske unije za varnost v letalstvu (v nadaljnjem besedilu: Agencija), in na srečanjih skupine medicinskih strokovnjakov, ki jih je gostila Agencija, je bilo v Prilogi IV k Uredbi (EU) št. 1178/2011 ugotovljenih več vrzeli, ki bi lahko vplivale na varnost in bi jih bilo zato treba obravnavati.

(4)

Po nesreči letala letalske družbe Germanwings na letu 9525 je projektna skupina družbe Germanwings, ki jo je vodila Agencija, ugotovila več tveganj za varnost in izdala šest priporočil za njihovo zmanjšanje (3). Štiri od teh priporočil, tj. priporočilo št. 2 „Ocena duševnega zdravja letalske posadke“, priporočilo št. 3 „Preprečevanje zlorabe alkohola in drugih psihoaktivnih snovi s strani letalske posadke“, priporočilo št. 4 „Usposabljanje, nadzor in mreža AME“ ter priporočilo št. 5 „Vzpostavitev odložišča informacij letalske medicine“, zadevajo spremembe pravil za izdajanje zdravniških spričeval letalski posadki iz Uredbe (EU) št. 1178/2011. Zdaj je primerno ukrepati na podlagi teh štirih priporočil.

(5)

Določbe Uredbe (EU) št. 1178/2011 o zdravstvenih zahtevah in zdravniških pregledih letalske medicine morajo biti usklajene z določbami Uredbe Komisije (EU) 2015/340 (4).

(6)

Agencija je Evropski komisiji predložila osnutek izvedbenih pravil skupaj z Mnenjem št. 09/2016.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 127 Uredbe (EU) 2018/1139 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU) št. 1178/2011 se spremeni:

(1)

v člen 2 se vstavijo naslednje točke 22a, 22b in 22c:

„(22a)

‚ARO.RAMP‘ pomeni poddel RAMP Priloge II k uredbi o zračnih operacijah;

(22b)

‚samodejno potrjeno‘ pomeni, da država pogodbenica ICAO s seznama iz priloge ICAO brez formalnosti sprejme licenco letalskega osebja, ki jo je izdala država v skladu s Prilogo 1 k Čikaški konvenciji;

(22c)

‚priloga ICAO‘ pomeni prilogo k samodejno potrjeni licenci letalskega osebja, izdani v skladu s Prilogo 1 k Čikaški konvenciji, ki je navedena v točki XIII licence letalskega osebja.“;

(2)

Priloga IV se spremeni v skladu s Prilogo I k tej uredbi;

(3)

Priloga VI se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. decembra 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 212, 22.8.2018, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) št. 1178/2011 z dne 3. novembra 2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 311, 25.11.2011, str. 1).

(3)  http://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/modes/air/news/doc/2015-07-17-germanwings-report/germanwings-task-force-final-report.pdf

(4)  Uredba Komisije (EU) 2015/340 z dne 20. februarja 2015 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za licence in certifikate kontrolorjev zračnega prometa v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 923/2012 ter razveljavitvi Uredbe Komisije (EU) št. 805/2011 (UL L 63, 6.3.2015, str. 1).


PRILOGA I

Priloga IV k Uredbi (EU) št. 1178/2011 se spremeni:

(1)

poddela A in B se nadomestita z naslednjim:

„PODDEL A

SPLOŠNE ZAHTEVE

ODDELEK 1

Splošno

MED.A.001   Pristojni organ

Za namene te priloge (del MED) je pristojni organ:

(a)

za centre za letalsko medicino (AeMC):

(1)

organ, ki ga imenuje država članica, v kateri ima AeMC svoj sedež delovanja;

(2)

Agencija, če ima AeMC svoj sedež v tretji državi;

(b)

za zdravnike letalske medicine (AME):

(1)

organ, ki ga imenuje država članica, v kateri ima AME svoj sedež delovanja;

(2)

če ima AME sedež delovanja v tretji državi, organ, ki ga imenuje država članica, katero zaprosi za izdajo pooblastila AME;

(c)

za zdravnike splošne medicine (GMP), organ, ki ga imenuje država članica, v kateri GMP prijavi svojo dejavnost;

(d)

za zdravnike medicine dela (OHMP), ki ocenjujejo zdravstveno sposobnost kabinskega osebja, organ, ki ga imenuje država članica, v kateri OHMP prijavi svojo dejavnost.

MED.A.005   Področje uporabe

Ta priloga (del MED) določa zahteve za:

(a)

izdajo, veljavnost, podaljšanje veljavnosti in obnovo zdravniškega spričevala, ki se zahteva za izvajanje privilegijev iz pilotske licence ali pilota pripravnika;

(b)

zdravstveno sposobnost kabinskega osebja;

(c)

izdajo pooblastil AME;

(d)

kvalifikacije zdravnikov splošne medicine (GMP) in zdravnikov medicine dela (OHMP).

MED.A.010   Opredelitev pojmov

Za namene te priloge (del MED) se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

‚omejitev‘ pomeni pogoj, naveden v zdravniškem spričevalu ali zdravniškem poročilu kabinskega osebja, ki je izpolnjen med izvajanjem privilegijev iz licence ali potrdila kabinskega osebja,

‚zdravniški pregled letalskega osebja‘ pomeni inšpekcijo, palpacijo, perkusijo, avskultacijo ali druge načine pregledovanja za ugotavljanje zdravstvene sposobnosti za izvajanje privilegijev iz licence ali varnostnih nalog kabinskega osebja,

‚zdravniška ocena letalskega osebja‘ pomeni mnenje o zdravstveni sposobnosti kandidata, ki se sprejme na podlagi ocene kandidata v skladu s to prilogo (del MED) ter dodatnih pregledov in medicinskih preiskav, za katere obstaja klinična indikacija,

‚znaten‘ pomeni stopnjo zdravstvenega stanja, katere učinek bi preprečil varno izvajanje privilegijev iz licence ali varnostnih nalog kabinskega osebja,

‚kandidat‘ pomeni osebo, ki zaprosi za izdajo zdravniškega spričevala ali je imetnik le-tega in opravi zdravniško oceno letalskega osebja za ugotavljanje zdravstvene sposobnosti za izvajanje privilegijev iz licence ali varnostnih nalog kabinskega osebja,

‚zdravstvena anamneza‘ pomeni zapis ali evidenco preteklih bolezni, poškodb, zdravljenj ali drugih zdravstvenih podatkov, vključno z ocenami o nesposobnosti kandidata ali omejitvah zdravniškega spričevala, ki so ali bi lahko bile relevantne za sedanje zdravstveno stanje in zdravstveno sposobnost kandidata,

‚licenčni organ‘ pomeni pristojni organ države članice, ki je izdal licenco ali pri katerem oseba zaprosi za izdajo licence, ali če oseba še ni zaprosila za izdajo licence, pristojni organ, kot je določen v FCL.001 iz Priloge I (del FCL),

‚loči barve‘ pomeni sposobnost kandidata, da zlahka loči barve, ki se uporabljajo v letalski navigaciji, in pravilno prepoznava letalske barvne luči,

‚preiskava‘ pomeni oceno domnevnega patološkega stanja kandidata na podlagi pregledov in preiskav, da se ugotovi prisotnost ali odsotnost zdravstvenega stanja,

‚akreditirano zdravniško mnenje‘ pomeni mnenje enega ali več zdravnikov, ki izpolnjujejo zahteve licenčnega organa, sprejeto na podlagi objektivnih in nediskriminatornih meril za namene zadevnega primera, po potrebi po posvetovanju s strokovnjaki za letalske operacije ali drugimi strokovnjaki, za katerega bi bilo morda ustrezno izvesti oceno operativnega tveganja,

‚zloraba snovi‘ pomeni uporabo ene ali več psihoaktivnih snovi s strani letalskega osebja na način, ki:

(a)

pomeni neposredno nevarnost za uporabnika ali ogroža življenje, zdravje ali dobro počutje drugih; in/ali

(b)

povzroča ali poslabšuje poklicno, socialno, duševno ali telesno težavo ali motnjo,

‚psihoaktivne snovi‘ pomenijo alkohol, opioide, kanabinoide, pomirjevala in hipnotike, kokain, druge psihostimulante, halucinogene in hlapna topila, izključena pa sta kofein in tobak,

‚refrakcijska napaka‘ pomeni odstopanje od emetropije v dioptrijah v najbolj ametropnem meridianu, merjeno po standardni metodi.

MED.A.015   Zaupnost zdravstvenih podatkov

Vsi, ki so vključeni v zdravniški pregled in oceno letalskega osebja ter izdajo spričeval, zagotovijo stalno spoštovanje zaupnosti zdravstvenih podatkov.

MED.A.020   Zmanjšanje zdravstvene sposobnosti

(a)

Imetniki licenc ne izvajajo privilegijev iz licence in povezanih ratingov ali pooblastil ter piloti pripravniki ne izvajajo samostojnih letov, če:

(1)

opazijo kakršno koli zmanjšanje svoje zdravstvene sposobnosti, ki bi jim lahko onemogočilo varno izvajanje navedenih privilegijev;

(2)

jemljejo ali uživajo predpisano ali nepredpisano zdravilo, ki bi lahko ogrozilo varno izvajanje privilegijev iz zadevne licence;

(3)

so deležni zdravniškega, kirurškega ali drugega zdravljenja, ki lahko vpliva na varno izvajanje privilegijev iz zadevne licence.

(b)

Poleg tega imetniki zdravniškega spričevala takoj in še pred izvajanjem privilegijev iz licence obiščejo AeMC, AME oz. GMP, če:

(1)

so imeli operacijo ali večji invazivni poseg;

(2)

so začeli redno jemati katero koli zdravilo;

(3)

so imeli hujšo telesno poškodbo, zaradi katere ne morejo opravljati nalog člana letalske posadke;

(4)

so resno zboleli in zato ne morejo opravljati nalog člana letalske posadke;

(5)

v primeru nosečnosti;

(6)

so bili sprejeti v bolnišnico ali kliniko;

(7)

prvič potrebujejo korektivne leče.

(c)

V primerih iz točke (b):

(1)

imetniki zdravniškega spričevala razreda 1 in 2 obiščejo AeMC ali AME. V navedenem primeru AeMC ali AME oceni njihovo zdravstveno sposobnost in odloči, ali so sposobni še naprej izvajati svoje privilegije;

(2)

imetniki zdravniških spričeval za licenco pilotov lahkih zrakoplovov obiščejo AeMC, AME ali GMP, ki je podpisal zdravniško spričevalo. V navedenem primeru AeMC, AME ali GMP oceni njihovo zdravstveno sposobnost in odloči, ali so sposobni še naprej izvajati svoje privilegije.

(d)

Člani kabinskega osebja ne opravljajo nalog na zrakoplovih in, če je ustrezno, ne izvajajo privilegijev iz svojega potrdila kabinskega osebja, če opazijo kakršno koli zmanjšanje svoje zdravstvene sposobnosti in če bi to zdravstveno stanje lahko povzročilo njihovo nesposobnost za izvajanje varnostnih nalog in odgovornosti glede varnosti.

(e)

Poleg tega, če imajo člani kabinskega osebja katero koli od zdravstvenih stanj iz točk (b)(1) do (b)(5), takoj obiščejo AME, AeMC oz. OHMP. V navedenem primeru AME, AeMC ali OHMP oceni zdravstveno sposobnost članov kabinskega osebja in odloči, ali so sposobni še naprej opravljati svoje varnostne naloge.

MED.A.025   Obveznosti AeMC, AME, GMP in OHMP

(a)

AeMC, AME, GMP in OHMP med zdravniškimi pregledi in ocenami letalskega osebja v skladu z zahtevami iz te priloge (del MED):

(1)

vzpostavijo komunikacijo s kandidatom brez jezikovnih ovir;

(2)

kandidata obvestijo o posledicah predložitve nepopolnih, netočnih ali napačnih izjav v zvezi s svojo zdravstveno anamnezo;

(3)

obvestijo licenčni organ ali, če gre za imetnike potrdil kabinskega osebja, pristojni organ, če kandidat predloži nepopolne, netočne ali napačne izjave v zvezi s svojo zdravstveno anamnezo;

(4)

licenčni organ obvestijo, če kandidat v kateri koli fazi postopka umakne zahtevek za izdajo zdravniškega spričevala.

(b)

AeMC, AME, GMP in OHMP po opravljenih zdravniških pregledih in ocenah letalskega osebja:

(1)

obvestijo kandidata, ali je ocenjen kot sposoben ali ne, ali ga napotijo k zdravstvenemu ocenjevalcu licenčnega organa, AeMC oz. AME;

(2)

obvestijo kandidata o vseh omejitvah, ki bi lahko omejile usposabljanje za letenje ali privilegije iz licence oz. potrdila kabinskega osebja;

(3)

če je kandidat ocenjen kot nesposoben, ga seznanijo s pravico do revidiranja odločitve v skladu s postopki pristojnega organa;

(4)

pri kandidatih za zdravniško spričevalo zdravstvenemu ocenjevalcu licenčnega organa takoj pošljejo podpisano ali elektronsko overjeno poročilo, ki vključuje podrobne rezultate zdravniških pregledov in ocen letalskega osebja, ki se zahtevajo za razred zdravniškega spričevala, ter kopijo zahtevka, obrazca za pregled in zdravniškega spričevala;

(5)

seznanijo kandidata z njegovo odgovornostjo v primeru zmanjšanja zdravstvene sposobnosti, kot je določeno v MED.A.020.

(c)

Kadar se v skladu s to prilogo (del MED) zahteva posvetovanje z zdravstvenim ocenjevalcem licenčnega organa, AeMC in AME upoštevata postopek, ki ga določi pristojni organ.

(d)

AeMC, AME, GMP in OHMP vodijo evidenco s podrobnostmi o zdravniških pregledih in ocenah letalskega osebja, opravljenih v skladu s to prilogo (del MED), ter njihovimi rezultati, in sicer najmanj 10 let ali daljše obdobje, če tako določa nacionalna zakonodaja.

(e)

AeMC, AME, GMP in OHMP na zahtevo predložijo zdravstvenemu ocenjevalcu pristojnega organa vso letalskomedicinsko dokumentacijo in poročila o letalskem osebju ter druge zadevne informacije, kadar se te zahtevajo zaradi:

(1)

izdaje zdravniškega spričevala;

(2)

nadzornih funkcij.

(f)

AeMC in AME vnesejo ali posodobijo podatke v Evropskem odložišču zdravstvenih informacij o letalskem osebju v skladu s točko (d) točke ARA.MED.160.

ODDELEK 2

Zahteve za zdravniška spričevala

MED.A.030   Zdravniška spričevala

(a)

Pilot pripravnik ne izvaja samostojnega leta, če nima zdravniškega spričevala, ki se zahteva za zadevno licenco.

(b)

Kandidat za licenco, v skladu s Prilogo I (del FCL), je imetnik zdravstvenega spričevala, ki je izdano v skladu s to prilogo (del MED) in ustreza privilegijem iz licence, za katero kandidat zaproša.

(c)

Pri izvajanju privilegijev iz:

(1)

licence pilotov lahkih zrakoplovov (LAPL) je pilot imetnik najmanj veljavnega zdravniškega spričevala za licenco LAPL;

(2)

licence športnega pilota (PPL), licence jadralnega pilota (SPL) ali licence pilota balona (BPL) je pilot imetnik najmanj veljavnega zdravniškega spričevala razreda 2;

(3)

licence SPL ali BPL, s katerimi opravlja komercialne lete jadralnih letal ali balonov, je pilot imetnik najmanj veljavnega zdravniškega spričevala razreda 2;

(4)

licence poklicnega pilota (CPL), licence pilota v veččlanski posadki (MPL) ali licence prometnega pilota (ATPL) je pilot imetnik veljavnega zdravniškega spričevala razreda 1.

(d)

Če je licenci PPL ali LAPL dodan rating za nočno letenje, imetnik licence loči barve.

(e)

Če se rating za instrumentalno letenje ali rating za instrumentalno letenje na ruti doda licenci PPL, imetnik licence opravi avdiometrijo s čistimi toni tako pogosto, kot se zahteva za imetnike zdravniškega spričevala razreda 1, in v skladu s standardom, ki se zahteva zanje.

(f)

Imetnik licence nima nikoli več kot enega zdravniškega spričevala, izdanega v skladu s to prilogo (del MED).

MED.A.035   Zahtevek za zdravniško spričevalo

(a)

Zahtevki za zdravniško spričevalo se predložijo v obliki in na način, ki ju določi pristojni organ.

(b)

Kandidati za zdravniško spričevalo AeMC, AME oz. GMP predložijo:

(1)

dokazilo o identiteti;

(2)

podpisano izjavo:

(i)

o zdravstvenih podatkih o svoji zdravstveni anamnezi;

(ii)

o tem, ali so že kdaj prej predložili zahtevek za zdravniško spričevalo ali bili na zdravniškem pregledu letalskega osebja za pridobitev zdravniškega spričevala, in če so, pri kom in kakšno je bilo mnenje;

(iii)

o tem, ali so bili že kdaj ocenjeni kot nesposobni in ali jim je bilo zdravniško spričevalo kdaj začasno odvzeto ali je bilo preklicano.

(c)

Kadar kandidat zaprosi za podaljšanje veljavnosti ali obnovo zdravniškega spričevala, najnovejše zdravniško spričevalo predloži AeMC, AME oz. GMP, preden opravi zahtevane zdravniške preglede letalskega osebja.

MED.A.040   Izdaja, podaljšanje veljavnosti in obnova zdravniških spričeval

(a)

Zdravniško spričevalo se izda, veljavnost se mu podaljša ali se obnovi, ko se zahtevani zdravniški pregledi in ocene letalskega osebja zaključijo in se kandidat oceni kot sposoben.

(b)

Prva izdaja

(1)

Zdravniška spričevala razreda 1 izda AeMC.

(2)

Zdravniška spričevala razreda 2 izda AeMC ali AME.

(3)

Zdravniška spričevala LAPL izda AeMC ali AME. Lahko jih izda tudi GMP, če nacionalna zakonodaja države članice licenčnega organa, pri katerem je bil vložen zahtevek za izdajo zdravniškega spričevala, to dovoljuje.

(c)

Podaljšanje veljavnosti in obnova

(1)

Zdravniška spričevala razreda 1 in 2 obnovi ali jim podaljša veljavnost AeMC ali AME.

(2)

Zdravniška spričevala LAPL obnovi ali jim podaljša veljavnost AeMC ali AME. Lahko jih obnovi ali jim podaljša veljavnost tudi GMP, če nacionalna zakonodaja države članice licenčnega organa, pri katerem je bil vložen zahtevek za izdajo zdravniškega spričevala, to dovoljuje.

(d)

AeMC, AME ali GMP izda, podaljša veljavnost ali obnovi zdravniško spričevalo samo, če sta izpolnjena oba naslednja pogoja:

(1)

kandidat jim je predložil popolno zdravstveno anamnezo in na zahtevo AeMC, AME ali GMP rezultate zdravniških pregledov in medicinskih preiskav, ki jih je opravil kandidatov zdravnik ali specialist;

(2)

AeMC, AME ali GMP je opravil zdravniško oceno letalskega osebja, ki temelji na zdravniških pregledih in medicinskih preiskavah, ki se zahtevajo za zadevno zdravniško spričevalo, da preverijo, ali kandidat izpolnjuje vse zadevne zahteve te priloge (del MED).

(e)

AME, AeMC ali, v primeru napotitve, zdravstveni ocenjevalec licenčnega organa lahko od kandidata zahteva, da opravi dodatne zdravniške preglede in medicinske preiskave, kadar za to obstajajo klinične ali epidemiološke indikacije, preden izda, podaljša ali obnovi zdravniško spričevalo.

(f)

Zdravstveni ocenjevalec licenčnega organa lahko izda ali ponovno izda zdravniško spričevalo.

MED.A.045   Veljavnost, podaljšanje veljavnosti in obnova zdravniških spričeval

(a)

Veljavnost

(1)

Zdravniška spričevala razreda 1 veljajo 12 mesecev.

(2)

Z odstopanjem od točke 1 je obdobje veljavnosti zdravniških spričeval razreda 1 šest mesecev za imetnike licenc, ki:

(i)

izvajajo potniške lete v komercialnem zračnem prometu z zrakoplovi z enim pilotom in so dopolnili starost 40 let;

(ii)

so dopolnili 60 let.

(3)

Zdravniška spričevala razreda 2 veljajo:

(i)

60 mesecev, dokler imetnik licence ne dopolni starosti 40 let. Zdravniško spričevalo, izdano preden imetnik licence dopolni 40 let, preneha veljati, ko imetnik licence dopolni starost 42 let;

(ii)

24 mesecev za imetnike licenc starosti med 40 in 50 let. Zdravniško spričevalo, izdano preden imetnik licence dopolni 50 let, preneha veljati, ko imetnik licence dopolni starost 51 let;

(iii)

12 mesecev za imetnike licenc starosti nad 50 let.

(4)

Zdravniška spričevala za licenco LAPL veljajo:

(i)

60 mesecev, dokler imetnik licence ne dopolni starosti 40 let. Zdravniško spričevalo, izdano preden imetnik licence dopolni 40 let, preneha veljati, ko imetnik licence dopolni starost 42 let;

(ii)

24 mesecev za imetnike licenc starosti nad 40 let.

(5)

Obdobje veljavnosti zdravniškega spričevala, vključno z vsemi povezanimi pregledi ali specialističnimi preiskavami, se izračuna od datuma zdravniškega pregleda letalskega osebja pri prvi izdaji in obnovi, pri podaljšanju veljavnosti pa od datuma poteka veljavnosti prejšnjega zdravniškega spričevala.

(b)

Podaljšanje veljavnosti

Zdravniški pregledi oz. ocene letalskega osebja se za podaljšanje veljavnosti zdravniškega spričevala lahko opravijo do 45 dni pred datumom poteka zdravniškega spričevala.

(c)

Obnova

(1)

Če imetnik zdravniškega spričevala ne izpolni zahteve iz točke (b), se zahtevata pregled oz. ocena za obnovo spričevala.

(2)

Pri zdravniških spričevalih razreda 1 in 2:

(i)

če je zdravniško spričevalo poteklo pred manj kot dvema letoma, se opravi rutinski zdravniški pregled letalskega osebja za podaljšanje veljavnosti;

(ii)

če je zdravniško spričevalo poteklo pred več kot dvema letoma, vendar pred manj kot petimi leti, AeMC ali AME opravi zdravniški pregled letalskega osebja za obnovo spričevala šele po oceni letalskomedicinske dokumentacije kandidata;

(iii)

če je zdravniško spričevalo poteklo pred več kot petimi leti, veljajo zahteve za zdravniški pregled letalskega osebja za prvo izdajo, ocena pa temelji na zahtevah za podaljšanje veljavnosti.

(3)

Pri zdravniških spričevalih za licenco LAPL AeMC, AME ali GMP oceni zdravstveno anamnezo kandidata in opravi zdravniške preglede in ocene letalskega osebja v skladu s točkama MED.B.005 in MED.B.095.

MED.A.046   Začasen odvzem ali preklic zdravniških spričeval

(a)

Zdravniško spričevalo lahko začasno odvzame ali prekliče licenčni organ.

(b)

Ob začasnem odvzemu zdravniškega spričevala ga imetnik vrne licenčnemu organu na njegovo zahtevo.

(c)

Ob preklicu zdravniškega spričevala ga imetnik takoj vrne licenčnemu organu.

MED.A.050   Napotitev

(a)

Če se kandidat za zdravniško spričevalo razreda 1 ali 2 napoti k zdravstvenemu ocenjevalcu licenčnega organa v skladu s točko MED.B.001, AeMC ali AME pošlje ustrezno zdravstveno dokumentacijo licenčnemu organu.

(b)

Če se kandidat za zdravniško spričevalo za licenco LAPL napoti k AME ali AeMC v skladu s točko MED.B.001, GMP pošlje ustrezno zdravstveno dokumentacijo AeMC ali AME.

PODDEL B

ZAHTEVE ZA ZDRAVNIŠKA SPRIČEVALA PILOTOV

ODDELEK 1

Splošno

MED.B.001   Omejitve zdravniških spričeval

(a)

Omejitve zdravniških spričeval razreda 1 in 2

(1)

Če kandidat ne izpolnjuje v celoti zahtev za zdravniško spričevalo ustreznega razreda, vendar po mnenju AeMC ali AME to ne bo ogrozilo varnega izvajanja privilegijev iz veljavne licence, AeMC ali AME:

(i)

pri kandidatih za zdravniško spričevalo razreda 1 odločitev o zdravstveni sposobnosti kandidata prenese na zdravstvenega ocenjevalca licenčnega organa v skladu s tem poddelom;

(ii)

če prenos odločitve na zdravstvenega ocenjevalca licenčnega organa v tem poddelu ni predviden, oceni, ali je kandidat sposoben varno opravljati svoje naloge v skladu z eno ali več omejitvami zdravniškega spričevala, in izda zdravniško spričevalo z ustrezno omejitvijo oziroma omejitvami;

(iii)

pri kandidatih za zdravniško spričevalo razreda 2 v posvetovanju z zdravstvenim ocenjevalcem licenčnega organa, kot je naveden v tem poddelu, oceni, ali je kandidat sposoben varno opravljati svoje naloge v skladu z eno ali več omejitvami zdravniškega spričevala, in izda zdravniško spričevalo z ustreznimi omejitvami.

(2)

AeMC ali AME lahko podaljša veljavnost zdravniškega spričevala z enakimi omejitvami ali ga obnovi brez napotitve kandidata k zdravstvenemu ocenjevalcu licenčnega organa ali posvetovanja z njim.

(b)

Omejitve zdravniških spričeval za licenco LAPL

(1)

Če GMP ob ustreznem upoštevanju kandidatove zdravstvene anamneze oceni, da kandidat za zdravniško spričevalo za licenco LAPL ne izpolnjuje v celoti zahtev za zdravstveno sposobnost, kandidata napoti k AeMC ali AME, razen če kandidat potrebuje le omejitev oziroma omejitve, ki zadevajo uporabo korektivnih leč in obdobje veljavnosti zdravstvenega spričevala.

(2)

AeMC ali AME, h kateremu je bil v skladu s točko 1 napoten kandidat za zdravniško spričevalo za licenco LAPL, ob ustreznem upoštevanju točk MED.B.005 in MED.B.095 oceni, ali je kandidat sposoben varno opravljati svoje naloge ob upoštevanju ene ali več omejitev iz zdravniškega spričevala, in izda zdravniško spričevalo z ustrezno omejitvijo oziroma omejitvami. AeMC ali AME vedno prouči, ali je treba kandidatu prepovedati prevoz potnikov (operativna omejitev prevoza potnikov (OPL)).

(3)

GMP lahko podaljša veljavnost ali obnovi zdravniško spričevalo za licenco LAPL z enako omejitvijo brez napotitve kandidata k AeMC ali AME.

(c)

Pri oceni, ali je omejitev potrebna, se zlasti upošteva:

(1)

ali je v potrjenem zdravniškem mnenju navedeno, da je v posebnih okoliščinah kandidatovo neizpolnjevanje zahtev, številčnih ali drugih, tako, da izvajanje privilegijev iz licence, za katero kandidat zaproša, ne bo ogrozilo letalske varnosti;

(2)

kandidatova sposobnost, strokovno znanje in izkušnje, pomembne za predvideno operacijo.

(d)

Oznake operativnih omejitev

(1)

Omejitev pri sestavi veččlanske letalske posadke (OML – samo razred 1)

(i)

Če imetnik licence CPL, ATPL ali MPL ne izpolnjuje v celoti zahtev za zdravniško spričevalo razreda 1 in je bil napoten k zdravstvenemu ocenjevalcu licenčnega organa, ta oceni, ali se zdravniško spričevalo lahko izda z omejitvijo OML ‚velja samo za letenje kot usposobljen kopilot ali z usposobljenim kopilotom‘.

(ii)

Imetnik zdravniškega spričevala z omejitvijo OML upravlja zrakoplov samo med operacijami z več piloti, če je drugi pilot popolnoma usposobljen za upravljanje ustreznega razreda in tipa zrakoplova, zanj omejitev OML ne velja in še ni star 60 let.

(iii)

Omejitev OML za zdravniška spričevala razreda 1 lahko prvotno vpiše ali izbriše samo zdravstveni ocenjevalec licenčnega organa.

(2)

Operativna omejitev v zvezi z letenjem v prisotnosti varnostnega pilota (OSL – razred 2 in privilegiji LAPL)

(i)

Imetnik zdravniškega spričevala z omejitvijo OSL upravlja zrakoplov samo, če je na zrakoplovu drug pilot, ki je popolnoma usposobljen za opravljanje nalog poveljujočega pilota ustreznega razreda in tipa, če je zrakoplov opremljen z dvojnimi komandami in če je drugi pilot na sedežu ob komandah.

(ii)

Omejitev OSL za zdravniška spričevala razreda 2 lahko vpiše ali izbriše zdravstveni ocenjevalec licenčnega organa ali AeMC ali AME po posvetovanju z zdravstvenim ocenjevalcem licenčnega organa.

(iii)

Omejitev OSL za zdravniška spričevala za licenco LAPL lahko vpiše ali izbriše zdravstveni ocenjevalec licenčnega organa, AeMC ali AME.

(3)

Operativna omejitev prevoza potnikov (OPL – razred 2 in privilegiji LAPL)

(i)

Imetnik zdravniškega spričevala z omejitvijo OPL upravlja zrakoplov samo, če na njem ni potnikov.

(ii)

Omejitev OPL za zdravniška spričevala razreda 2 lahko vpiše ali izbriše zdravstveni ocenjevalec licenčnega organa ali AeMC ali AME po posvetovanju z zdravstvenim ocenjevalcem licenčnega organa.

(iii)

Omejitev OPL za zdravniška spričevala za licenco LAPL lahko vpiše ali izbriše zdravstveni ocenjevalec licenčnega organa, AeMC ali AME.

(4)

Operativna omejitev v zvezi z zrakoplovom, ki ga upravlja pilot (ORL – razred 2 in privilegiji LAPL)

(i)

Imetnik zdravniškega spričevala z omejitvijo ORL lahko upravlja zrakoplov samo, če je izpolnjen eden od naslednjih dveh pogojev:

(A)

na zrakoplovu je drug pilot, ki je popolnoma usposobljen za opravljanje nalog poveljujočega pilota ustreznega razreda in tipa, zrakoplov je opremljen z dvojnimi komandami in drugi pilot je na sedežu ob komandah;

(B)

na zrakoplovu ni potnikov.

(ii)

Omejitev ORL za zdravniška spričevala razreda 2 lahko vpiše ali izbriše zdravstveni ocenjevalec licenčnega organa ali AeMC ali AME po posvetovanju z zdravstvenim ocenjevalcem licenčnega organa.

(iii)

Omejitev ORL za zdravniška spričevala za licenco LAPL lahko vpiše ali izbriše zdravstveni ocenjevalec licenčnega organa, AeMC ali AME.

(5)

Posebne omejitve, kot so določene (SSL)

Omejitvi SSL v zdravniškem spričevalu sledi opis omejitve.

(e)

Zdravstveni ocenjevalec licenčnega organa, AeMC, AME oz. GMP lahko za imetnika zdravniškega spričevala sprejme katero koli drugo omejitev, če je potrebna za zagotovitev letalske varnosti.

(f)

Vsaka omejitev, ki se sprejme za imetnika zdravniškega spričevala, se vpiše v zdravniško spričevalo.

MED.B.005   Splošne zdravstvene zahteve

Kandidati za zdravniško spričevalo se ocenijo v skladu s podrobnimi zdravstvenimi zahtevami, določenimi v oddelkih 2 in 3.

Poleg tega se kandidati ocenijo kot nesposobni, če imajo katero koli od naslednjih zdravstvenih stanj, zaradi katerih so funkcionalno omejeni v taki meri, da bi to lahko vplivalo na varno izvajanje privilegijev iz licence, za katero kandidat zaproša, ali zaradi katerih morda nenadoma ne bi mogli varno izvajati navedenih privilegijev:

(a)

anomalijo, prirojeno ali pridobljeno;

(b)

aktivno, latentno, akutno ali kronično bolezen ali prizadetost;

(c)

rano, poškodbo ali pooperativne posledice;

(d)

učinke ali stranske učinke predpisanih ali nepredpisanih terapevtskih, diagnostičnih ali preventivnih zdravil, ki jih jemljejo.

ODDELEK 2

Zdravstvene zahteve za zdravniška spričevala razreda 1 in 2

MED.B.010   Kardiovaskularni sistem

(a)

Pregled

(1)

Če obstajajo klinične indikacije, se opravi standardni elektrokardiogram z 12 odvodi v mirovanju (EKG) in se sestavi poročilo, in sicer v naslednjih primerih:

(i)

za zdravniško spričevalo razreda 1 pri pregledu za prvo izdajo spričevala, nato pa do starosti 30 let vsakih pet let, do starosti 40 let vsaki dve leti, do starosti 50 let vsako leto ter pri vseh pregledih za podaljšanje veljavnosti ali obnovo spričevala;

(ii)

za zdravniško spričevalo razreda 2 pri pregledu za prvo izdajo spričevala, pri prvem pregledu po starosti 40 let in nato pri prvem pregledu po starosti 50 let, nato pa vsaki dve leti.

(2)

Razširjena ocena kardiovaskularnega profila se zahteva, če obstajajo klinične indikacije.

(3)

Za zdravniško spričevalo razreda 1 se razširjena ocena kardiovaskularnega profila opravi pri pregledu za prvo podaljšanje ali obnovo spričevala po dopolnjenem 65. letu starosti, nato pa vsaka štiri leta.

(4)

Za zdravniško spričevalo razreda 1 se ocena serumskih lipidov, vključno s holesterolom, zahteva pri pregledu za prvo izdajo spričevala ter pri prvem pregledu po dopolnjenem 40. letu starosti.

(b)

Kardiovaskularni sistem – Splošno

(1)

Kandidati za zdravniško spričevalo razreda 1, ki imajo katero koli od naslednjih zdravstvenih stanj, se ocenijo kot nesposobni:

(i)

anevrizmo prsne aorte ali nadledvičnega dela abdominalne aorte, pred operacijo;

(ii)

večjo funkcionalno ali simptomatsko okvaro katere koli srčne zaklopke;

(iii)

presajeno srce ali srce in pljuča;

(iv)

simptomatsko hipertrofično kardiomiopatijo.

(2)

Pred nadaljnjim obravnavanjem zahtevka se kandidati za zdravniško spričevalo razreda 1 z dokumentirano zdravstveno anamnezo ali diagnozo katerega koli od naslednjih zdravstvenih stanj napotijo k zdravstvenemu ocenjevalcu licenčnega organa:

(i)

periferne arterijske bolezni pred operacijo ali po njej;

(ii)

anevrizme prsne aorte ali nadledvičnega dela abdominalne aorte po operaciji;

(iii)

anevrizme infrarenalnega dela abdominalne aorte pred operacijo ali po njej;

(iv)

funkcionalno nepomembne nepravilnosti srčnih zaklopk;

(v)

po operaciji srčne zaklopke;

(vi)

anomalije perikarda, miokarda ali endokarda;

(vii)

prirojene srčne napake pred korektivno operacijo ali po njej;

(viii)

vazovagalne sinkope neznanega vzroka;

(ix)

tromboze arterij ali ven;

(x)

pljučne embolije;

(xi)

kardiovaskularne bolezni, ki zahteva sistemsko antikoagulantno zdravljenje.

(3)

Kandidate za zdravniško spričevalo razreda 2 s potrjeno diagnozo enega od stanj iz točk 1 in 2 oceni kardiolog, preden se lahko ocenijo kot sposobni po posvetovanju z zdravstvenim ocenjevalcem licenčnega organa.

(4)

Kandidati s srčnimi boleznimi, ki niso navedene v točkah 1 in 2, se lahko ocenijo kot sposobni na podlagi pozitivne kardiološke ocene.

(c)

Krvni tlak

(1)

Kandidatom se krvni tlak izmeri pri vsakem pregledu.

(2)

Kandidati, katerih krvni tlak ni v okviru normalnih vrednosti, se nadalje ocenijo ob upoštevanju njihovega kardiovaskularnega stanja in zdravil, da se ugotovi, ali naj se ocenijo kot nesposobni v skladu s točkama 3 in 4.

(3)

Kandidati za zdravniško spričevalo razreda 1, ki imajo katero koli od naslednjih zdravstvenih stanj, se ocenijo kot nesposobni:

(i)

simptomatsko hipotenzijo;

(ii)

sistolični krvni tlak ob pregledu redno presega 160 mmHg ali diastolični 95 mmHg, če se zdravijo ali ne.

(4)

Kandidati, ki začnejo jemati zdravila za obvladovanje krvnega tlaka, se ocenijo kot nesposobni, dokler se ne ugotovi odsotnost resnejših stranskih učinkov.

(d)

Koronarna arterijska bolezen

(1)

Pred nadaljnjim obravnavanjem zahtevka se kandidati za zdravniško spričevalo razreda 1, ki imajo katero koli od naslednjih zdravstvenih stanj, napotijo k zdravstvenemu ocenjevalcu licenčnega organa in jih oceni kardiolog, da se izključi miokardna ishemija:

(i)

sum na miokardno ishemijo;

(ii)

asimptomatsko blažjo obliko koronarne arterijske bolezni, ki ne zahteva zdravljenja z zdravili proti angini pektoris.

(2)

Pred nadaljnjim obravnavanjem zahtevka kandidate za zdravniško spričevalo razreda 2, ki imajo katero koli od zdravstvenih stanj iz točke 1, kardiolog oceni pozitivno.

(3)

Kandidati, ki imajo katero koli od naslednjih zdravstvenih stanj, se ocenijo kot nesposobni:

(i)

miokardno ishemijo;

(ii)

simptomatsko koronarno arterijsko bolezen;

(iii)

simptome koronarne arterijske bolezni, ki se obvladuje z zdravili.

(4)

Kot nesposobni se ocenijo kandidati za prvo izdajo zdravniškega spričevala razreda 1 z zdravstveno anamnezo ali diagnozo katerega koli od naslednjih zdravstvenih stanj:

(i)

miokardne ishemije;

(ii)

srčnega infarkta;

(iii)

revaskularizacije ali vstavitve opornice zaradi koronarne arterijske bolezni.

(5)

Pred nadaljnjim obravnavanjem zahtevka kandidate za zdravniško spričevalo razreda 2, ki po srčnem infarktu ali operaciji zaradi koronarne arterijske bolezni ne kažejo nobenih simptomov, kardiolog oceni pozitivno po posvetovanju z zdravstvenim ocenjevalcem licenčnega organa. Taki kandidati za podaljšanje veljavnosti zdravniškega spričevala razreda 1 se napotijo k zdravstvenemu ocenjevalcu licenčnega organa.

(e)

Motnje srčnega ritma in prevajanja

(1)

Kandidati, ki imajo katero koli od naslednjih zdravstvenih stanj, se ocenijo kot nesposobni:

(i)

simptomatsko sinoatrijsko bolezen;

(ii)

popolni atrioventrikularni blok;

(iii)

simptomatsko podaljšanje intervala QT;

(iv)

vstavljen avtomatski defibrilator;

(v)

spodbujevalnik v primeru ventrikularne tahikardije.

(2)

Pred nadaljnjim obravnavanjem zahtevka se kandidati za zdravniško spričevalo razreda 1, ki imajo kakršno koli resnejšo motnjo srčnega prevajanja ali ritma, vključno s katero koli od naslednjih motenj, napotijo k zdravstvenemu ocenjevalcu licenčnega organa:

(i)

motnjo supraventrikularnega ritma, vključno z občasno ali potrjeno sinoatrijsko disfunkcijo, atrijsko fibrilacijo in/ali migetanjem ter asimptomatskimi sinusnimi premori;

(ii)

popolnim levokračnim blokom;

(iii)

atrioventrikularnim blokom tipa Mobitz 2;

(iv)

tahikardijo s širokimi in/ali ozkimi kompleksi;

(v)

ventrikularno preekscitacijo;

(vi)

asimptomatskim podaljšanjem intervala QT;

(vii)

EKG z Brugadovim sindromom.

(3)

Pred nadaljnjim obravnavanjem zahtevka kandidate za zdravniško spričevalo razreda 2, ki imajo katero koli od zdravstvenih stanj iz točke 2, kardiolog oceni pozitivno po posvetovanju z zdravstvenim ocenjevalcem licenčnega organa.

(4)

Kandidati, ki imajo katero koli od naslednjih zdravstvenih stanj, se lahko ocenijo kot sposobni na podlagi pozitivne kardiološke ocene, če nimajo drugih anomalij:

(i)

nepopolni kračni blok;

(ii)

popolni desnokračni blok;

(iii)

stabilno deviacijo leve osi;

(iv)

asimptomatsko sinusno bradikardijo;

(v)

asimptomatsko sinusno tahikardijo;

(vi)

asimptomatsko izolirano supraventrikularno ali ventrikularno ektopično aktivnost;

(vii)

atrioventrikularni blok prve stopnje;

(viii)

atrioventrikularni blok tipa Mobitz 1.

(5)

Kandidati z zdravstveno anamnezo katerega koli od naslednjih zdravstvenih stanj zadovoljivo opravijo kardiovaskularno oceno, preden se lahko ocenijo kot sposobni:

(i)

zdravljenja s kirurško odstranitvijo;

(ii)

vstavitve srčnega spodbujevalnika.

Taki kandidati za zdravniško spričevalo razreda 1 se napotijo k zdravstvenemu ocenjevalcu licenčnega organa. Taki kandidati za zdravniško spričevalo razreda 2 se ocenijo po posvetovanju z zdravstvenim ocenjevalcem licenčnega organa.

MED.B.015   Dihalni sistem

(a)

Kandidati z znatno zmanjšano pljučno funkcijo se ocenijo kot nesposobni. Kot sposobni pa se lahko ocenijo, ko se pljučna funkcija izboljša in je zadovoljiva.

(b)

Kandidati za zdravniško spričevalo razreda 1 opravijo preizkus pljučne morfologije in funkcije pri pregledu za prvo izdajo spričevala in če obstajajo klinične indikacije.

(c)

Kandidati za zdravniško spričevalo razreda 2 opravijo preizkus pljučne morfologije in funkcije, če obstajajo klinične indikacije.

(d)

Kandidati z zdravstveno anamnezo ali diagnozo katerega koli od naslednjih zdravstvenih stanj opravijo respiratorno oceno z zadovoljivimi rezultati, preden se lahko ocenijo kot sposobni:

(1)

astme, ki jo je treba zdraviti z zdravili;

(2)

aktivnega vnetja dihal;

(3)

aktivne sarkoidoze;

(4)

pnevmotoraksa;

(5)

sindroma spalne apneje;

(6)

večje operacije prsnega koša;

(7)

pnevmonektomije;

(8)

kronične obstruktivne pljučne bolezni.

Pred nadaljnjim obravnavanjem zahtevka kandidate z ugotovljeno diagnozo katerega koli od zdravstvenih stanj iz točk 3 in 5 kardiolog oceni pozitivno.

(e)

Zdravniška ocena letalskega osebja

(1)

Kandidati za zdravniško spričevalo razreda 1, ki imajo katero koli od zdravstvenih stanj iz točke (d), se napotijo k zdravstvenemu ocenjevalcu licenčnega organa.

(2)

Kandidati za zdravniško spričevalo razreda 2, ki imajo katero koli od zdravstvenih stanj iz točke (d), se ocenijo po posvetovanju z zdravstvenim ocenjevalcem licenčnega organa.

(f)

Kandidati za zdravniško spričevalo razreda 1, ki so imeli pnevmonektomijo, se ocenijo kot nesposobni.

MED.B.020   Prebavni sistem

(a)

Kandidati, ki imajo kakršne koli posledice bolezni ali kirurškega posega na katerem koli delu prebavnega trakta ali njegovih adneksov, ki bi jih lahko onesposobile med letom, zlasti zapore zaradi zožitve ali kompresije, se ocenijo kot nesposobni.

(b)

Kandidati, ki imajo hernijo, ki bi lahko sprožila simptome, zaradi katerih ne bi bili sposobni opravljati svojega dela, se ocenijo kot nesposobni.

(c)

Kandidati, ki imajo katero koli od naslednjih bolezni gastrointestinalnega sistema, se lahko ocenijo kot sposobni na podlagi pozitivne gastroenterološke ocene po uspešnem zdravljenju ali popolnem okrevanju po operaciji:

(1)

ponavljajoče se prebavne motnje, ki jih je treba zdraviti z zdravili;

(2)

vnetje trebušne slinavke;

(3)

simptomatske žolčne kamne;

(4)

klinično diagnozo ali dokumentirano zdravstveno anamnezo kronične vnetne črevesne bolezni;

(5)

po operaciji prebavnega trakta ali njegovih adneksov, vključno z delno ali popolno kirurško odstranitvijo ali obvodom katerega koli od teh organov.

(d)

Zdravniška ocena letalskega osebja

(1)

Kandidati za zdravniško spričevalo razreda 1 z diagnozo katerega koli zdravstvenega stanja iz točk 2, 4 in 5 točke (c) se napotijo k zdravstvenemu ocenjevalcu licenčnega organa.

(2)

Zdravstvena sposobnost kandidatov za zdravniško spričevalo razreda 2 z diagnozo katerega koli zdravstvenega stanja iz točke 2 točke (c) se oceni po posvetovanju z zdravstvenim ocenjevalcem licenčnega organa.

MED.B.025   Presnovni in endokrini sistem

(a)

Kandidati s presnovnimi, prehranskimi ali endokrinimi motnjami se lahko ocenijo kot sposobni, če dokažejo, da je zdravstveno stanje stabilno, in če zadovoljivo opravijo zdravniško oceno letalskega osebja.

(b)

Sladkorna bolezen

(1)

Kandidati s sladkorno boleznijo, ki se morajo zdraviti z inzulinom, se ocenijo kot nesposobni.

(2)

Kandidati s sladkorno boleznijo, ki je ni treba zdraviti z inzulinom, se ocenijo kot nesposobni, razen če lahko dokažejo, da imajo sladkor v krvi pod nadzorom in da je ta stabilen.

(c)

Zdravniška ocena letalskega osebja

(1)

Kandidati za zdravniško spričevalo razreda 1, ki za obvladovanje krvnega sladkorja potrebujejo druga zdravila in ne inzulin, se napotijo k zdravstvenemu ocenjevalcu licenčnega organa.

(2)

Zdravstvena sposobnost kandidatov za zdravniško spričevalo razreda 2, ki za obvladovanje krvnega sladkorja potrebujejo druga zdravila in ne inzulin, se ocenijo po posvetovanju z zdravstvenim ocenjevalcem licenčnega organa.

MED.B.030   Hematologija

(a)

Kandidati za zdravniško spričevalo razreda 1 pri vsakem zdravniškem pregledu letalskega osebja opravijo preverjanje hemoglobina.

(b)

Kandidati s krvno boleznijo se lahko ocenijo kot sposobni, če zadovoljivo opravijo zdravniško oceno letalskega osebja.

(c)

Kandidati za zdravniško spričevalo razreda 1 s katero koli od naslednjih krvnih bolezni se napotijo k zdravstvenemu ocenjevalcu licenčnega organa:

(1)

nenormalnim hemoglobinom, vključno med drugim z anemijo, eritrocitozo ali hemoglobinopatijo;

(2)

znatno povečano limfno žlezo;

(3)

povečano vranico;

(4)

motnjami pri strjevanju krvi ali nagnjenostjo h krvavitvam ali trombozi;

(5)

levkemijo.

(d)

Zdravstvena sposobnost kandidatov za zdravniško spričevalo razreda 2 s katero koli od krvnih bolezni iz točk 4 in 5 točke (c) se oceni po posvetovanju z zdravstvenim ocenjevalcem licenčnega organa.

MED.B.035   Urogenitalni sistem

(a)

Analiza urina je sestavni del vsakega zdravniškega pregleda letalskega osebja. Kandidati se ocenijo kot nesposobni, če so v njihovem urinu prisotni neobičajni patološko pomembni elementi, zaradi katerih bi bili lahko funkcionalno omejeni v taki meri, da bi to lahko vplivalo na varno izvajanje privilegijev iz licence, ali zaradi katerih kandidat nenadoma ne bi mogel izvajati teh privilegijev.

(b)

Kandidati, ki imajo kakršne koli posledice zaradi bolezni ali kirurškega posega v urogenitalnem sistemu ali njegovih adneksih, ki bi jih lahko onesposobile, zlasti zapore zaradi zožitve ali kompresije, se ocenijo kot nesposobni.

(c)

Kandidati z diagnozo ali zdravstveno anamnezo katerega koli od naslednjih zdravstvenih stanj se lahko ocenijo kot sposobni na podlagi pozitivne urogenitalne ocene, kot je ustrezno:

(1)

bolezni ledvic;

(2)

enega ali več sečnih kamnov ali zdravstveno anamnezo, ki vključuje ledvične kolike.

(d)

Kandidati, ki so imeli večji kirurški poseg v urogenitalnem sistemu ali njegovih adneksih, ki je vključeval popolni ali delni izrez ali preusmeritev katerega koli izmed organov, se ocenijo kot nesposobni. Po popolnem okrevanju pa se lahko ocenijo kot sposobni.

(e)

Kandidati za zdravniško spričevalo razreda 1 iz točk (c) in (d) se napotijo k zdravstvenemu ocenjevalcu licenčnega organa.

MED.B.040   Nalezljiva bolezen

(a)

Kandidati se ocenijo kot nesposobni, če imajo klinično diagnozo ali zdravstveno anamnezo katere koli nalezljive bolezni, ki bi lahko ogrozila varno izvajanje privilegijev iz licence.

(b)

Kandidati, ki so HIV pozitivni, se lahko ocenijo kot sposobni, če zadovoljivo opravijo oceno letalskega osebja. Taki kandidati za zdravniško spričevalo razreda 1 se napotijo k zdravstvenemu ocenjevalcu licenčnega organa.

MED.B.045   Porodništvo in ginekologija

(a)

Kandidati, ki so imeli večji ginekološki kirurški poseg, se ocenijo kot nesposobni. Po popolnem okrevanju pa se lahko ocenijo kot sposobni.

(b)

Nosečnost

(1)

V primeru nosečnosti lahko kandidatka nadaljuje z izvajanjem privilegijev do konca 26. tedna nosečnosti le, če AeMC ali AME meni, da je tega sposobna.

(2)

Za imetnice zdravniškega spričevala razreda 1, ki so noseče, velja omejitev OML. Brez poseganja v točko MED.B.001 v navedenem primeru omejitev OML lahko sprejme ali prekliče AeMC ali AME.

(3)

Kandidatka lahko ponovno začne izvajati svoje privilegije, ko po nosečnosti popolnoma okreva.

MED.B.050   Mišično-kostni sistem

(a)

Kandidati, katerih višina v sedečem položaju ter dolžina in mišična moč njihovih rok in nog niso zadostne za varno izvajanje privilegijev iz licence, se ocenijo kot nesposobni. Kadar pa so njihova višina v sedečem položaju ter dolžina in mišična moč njihovih rok in nog zadostne za varno izvajanje privilegijev za določen tip zrakoplova, kar se po potrebi lahko dokaže s testnim letom za medicinsko preverjanje ali s testom na simulacijski napravi, se kandidat lahko oceni kot sposoben in se njegovi privilegiji ustrezno omejijo.

(b)

Kandidati, ki ne morejo zadovoljivo uporabljati mišično-skeletnega sistema za varno izvajanje privilegijev iz licence, se ocenijo kot nesposobni. Kadar pa lahko zadovoljivo uporabljajo mišično-skeletni sistem za varno izvajanje privilegijev za določen tip zrakoplova, kar se po potrebi lahko dokaže s testnim letom za medicinsko preverjanje ali testom na simulacijski napravi, se kandidat lahko oceni kot sposoben in se njegovi privilegiji ustrezno omejijo.

(c)

V primeru dvomov v zvezi z oceno iz točk (a) in (b) se kandidati za zdravniško spričevalo razreda 1 napotijo k zdravstvenemu ocenjevalcu licenčnega organa, kandidati za zdravniško spričevalo razreda 2 pa se ocenijo po posvetovanju z zdravstvenim ocenjevalcem licenčnega organa.

MED.B.055   Duševno zdravje

(a)

Podrobna ocena duševnega zdravja se opravi v okviru pregleda za prvo izdajo zdravniškega spričevala razreda 1.

(b)

Pregled za odkrivanje zlorabe mamil in alkohola se opravi v okviru pregleda za prvo izdajo zdravniškega spričevala razreda 1.

(c)

Kandidati z duševnimi ali vedenjskimi motnjami zaradi uporabe ali zlorabe alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi se ocenijo kot nesposobni, dokler ne zaključijo zdravljenja in niso več odvisni od zadevnih snovi ter na podlagi pozitivne psihiatrične ocene po uspešnem zdravljenju.

(d)

Kandidati s klinično diagnozo ali dokumentirano zdravstveno anamnezo katere koli od naslednjih psihiatričnih stanj zadovoljivo opravijo psihiatrično oceno, preden se ocenijo kot sposobni:

(1)

motnje v razpoloženju;

(2)

nevrotične motnje;

(3)

osebnostne motnje;

(4)

duševne ali vedenjske motnje;

(5)

zlorabe psihoaktivnih snovi.

(e)

Kandidati z dokumentirano zdravstveno anamnezo, da so se v preteklosti enkrat ali večkrat namerno samopoškodovali ali izvedli poskus samomora, se ocenijo kot nesposobni. Po pozitivni psihiatrični oceni pa se lahko ocenijo kot sposobni.

(f)

Zdravniška ocena letalskega osebja

(1)

Kandidati za zdravniško spričevalo razreda 1 s katerim koli stanjem iz točk (c), (d) ali (e) se napotijo k zdravstvenemu ocenjevalcu licenčnega organa.

(2)

Zdravstvena sposobnost kandidatov za zdravniško spričevalo razreda 2 s katerim koli stanjem iz točk (c), (d) ali (e) se oceni po posvetovanju z zdravstvenim ocenjevalcem licenčnega organa.

(g)

Kandidati z dokumentirano zdravstveno anamnezo ali klinično diagnozo shizofrenije, shizoidne ali blodnjave motnje se ocenijo kot nesposobni.

MED.B.065   Nevrologija

(a)

Kandidati s klinično diagnozo ali dokumentirano zdravstveno anamnezo katerega koli od naslednjih zdravstvenih stanj se ocenijo kot nesposobni:

(1)

epilepsije, razen v primerih iz točk 1 in 2 točke (b);

(2)

ponavljajočih se epizod motnje zavesti zaradi neznanega vzroka.

(b)

Kandidati s klinično diagnozo ali dokumentirano zdravstveno anamnezo katerega koli od naslednjih zdravstvenih stanj opravijo nadaljnjo oceno, preden se lahko ocenijo kot sposobni:

(1)

epilepsije, ki se po petem letu starosti ni več ponovila;

(2)

epilepsije, ki se ni ponovila in se ne zdravi že več kot deset let;

(3)

epileptiformnih anomalij na EEG in fokalnih počasnih valov;

(4)

progresivne ali neprogresivne bolezni živčnega sistema;

(5)

vnetja osrednjega in perifernega živčnega sistema;

(6)

migrene;

(7)

enkratne epizode motnje zavesti neznanega vzroka;

(8)

izgube zavesti po poškodbi glave;

(9)

penetracijske poškodbe možganov;

(10)

poškodbe spinalnega ali perifernega živca;

(11)

motenj živčnega sistema zaradi žilnih pomanjkljivosti, vključno s hemoragičnimi in ishemičnimi dogodki.

Kandidati za zdravniško spričevalo razreda 1 se napotijo k zdravstvenemu ocenjevalcu licenčnega organa. Zdravstvena sposobnost kandidatov za zdravniško spričevalo razreda 2 se oceni po posvetovanju z zdravstvenim ocenjevalcem licenčnega organa.

MED.B.070   Vidni sistem

(a)

Pregled

(1)

Za zdravniško spričevalo razreda 1:

(i)

obsežen očesni pregled je sestavni del pregleda za prvo izdajo spričevala in se opravlja, če obstajajo klinične indikacije in redno, odvisno od refrakcije in funkcionalnega delovanja očesa;

(ii)

rutinski pregled oči je sestavni del pregledov za podaljšanje veljavnosti in obnovo.

(2)

Za zdravniško spričevalo razreda 2:

(i)

rutinski pregled oči je sestavni del pregleda za prvo izdajo spričevala ter vseh pregledov za podaljšanje veljavnosti in obnovo spričevala;

(ii)

podroben pregled oči se opravi, če obstajajo klinične indikacije.

(b)

Ostrina vida

(1)

Za zdravniško spričevalo razreda 1:

(i)

Ostrina vida na daljavo, s korekcijo ali brez nje, je 6/9 (0,7) ali boljša na posamezno oko in ostrina vida z obema očesoma je 6/6 (1,0) ali boljša.

(ii)

Na pregledu za prvo izdajo spričevala se kandidati z vidom na eno oko, ki ne dosega predpisane vrednosti, ocenijo kot nesposobni.

(iii)

Na pregledu za podaljšanje veljavnosti in obnovo spričevala se brez poseganja v točko (b)(1)(i) kandidati, ki se jim je vid enega očesa poslabšal pod predpisano vrednost, ali s pridobljeno monokularnostjo napotijo k zdravstvenemu ocenjevalcu licenčnega organa in se lahko ocenijo kot sposobni na podlagi pozitivne oftalmološke ocene.

(2)

Za zdravniško spričevalo razreda 2:

(i)

Ostrina vida na daljavo, s korekcijo ali brez nje, je 6/12 (0,5) ali boljša na posamezno oko in ostrina vida z obema očesoma je 6/9 (0,7) ali boljša.

(ii)

Brez poseganja v točko (b)(2)(i) se kandidati z vidom na eno oko, ki ne dosega predpisane vrednosti, ali monokularnostjo lahko ocenijo kot sposobni po posvetovanju z zdravstvenim ocenjevalcem licenčnega organa in na podlagi pozitivne oftalmološke ocene.

(3)

Kandidati so sposobni brati tablico N5 ali drugo enakovredno tablico z razdalje 30–50 cm in tablico N14 ali drugo enakovredno tablico z razdalje 100 cm, po potrebi s korekcijskimi pripomočki.

(c)

Refrakcijska napaka in anizometropija

(1)

Kandidati z refrakcijsko napako ali anizometropijo se lahko ocenijo kot sposobni na podlagi pozitivne oftalmološke ocene.

(2)

Brez poseganja v točko (c)(1) se kandidati za zdravniško spričevalo razreda 1, ki imajo katero koli od naslednjih zdravstvenih stanj, napotijo k zdravstvenemu ocenjevalcu licenčnega organa in lahko ocenijo kot sposobni na podlagi pozitivne oftalmološke ocene:

(i)

kratkovidnost, ki je večja od –6,0 dioptrije;

(ii)

astigmatizem, ki je večji od 2,0 dioptrije;

(iii)

anizometropijo, ki je večja od 2,0 dioptrije.

(3)

Brez poseganja v točko (c)(1) se kandidati za zdravniško spričevalo razreda 1, ki so daljnovidni z več kot + 5,0 dioptrije, napotijo k zdravstvenemu ocenjevalcu licenčnega organa in se lahko ocenijo kot sposobni na podlagi pozitivne oftalmološke ocene, če imajo ustrezne fuzijske rezerve, normalen intraokularni tlak in anteriorne kote ter ni bila dokazana nobena večja patologija. Brez poseganja v točko (b)(1)(i) je ostrina vida s korekcijo na vsakem očesu 6/6 ali boljša.

(4)

Kandidati s klinično diagnozo keratokonusa se lahko ocenijo kot sposobni, če zadovoljivo opravijo pregled pri oftalmologu. Taki kandidati za zdravniško spričevalo razreda 1 se napotijo k zdravstvenemu ocenjevalcu licenčnega organa.

(d)

Binokularna funkcija

(1)

Kandidati za zdravniško spričevalo razreda 1 se ocenijo kot nesposobni, če nimajo normalne binokularne funkcije in bi to zdravstveno stanje lahko ogrozilo varno izvajanje privilegijev iz licence, ob upoštevanju ustreznih korektivnih ukrepov, kjer je primerno.

(2)

Kandidati z diplopijo se ocenijo kot nesposobni.

(e)

Vidno polje

Kandidati za zdravniško spričevalo razreda 1 se ocenijo kot nesposobni, če nimajo normalnega vidnega polja in bi to zdravstveno stanje lahko ogrozilo varno izvajanje privilegijev iz licence, ob upoštevanju ustreznih korektivnih ukrepov, kjer je primerno.

(f)

Kirurški poseg na očesu

Kandidati, ki so imeli kirurški poseg na očesu, se ocenijo kot nesposobni. Lahko pa se ocenijo kot sposobni, ko se jim v celoti povrne vidna funkcija in na podlagi pozitivne oftalmološke ocene.

(g)

Očala in kontaktne leče

(1)

Če se zahteve glede vida izpolnijo samo s korekcijskimi pripomočki, očala ali kontaktne leče zagotavljajo optimalno vidno funkcijo, se dobro prenašajo in ustrezajo uporabi v letalstvu.

(2)

Za izpolnitev zahtev glede vida se pri izvajanju privilegijev iz ustreznih licenc uporabljajo največ ena očala.

(3)

Za gledanje na daljavo kandidat pri izvajanju privilegijev iz ustreznih licenc nosi očala ali kontaktne leče.

(4)

Za gledanje na blizu ima kandidat pri izvajanju privilegijev iz ustreznih licenc ves čas na voljo očala.

(5)

Pri izvajanju privilegijev iz ustreznih licenc ima kandidat pri roki za takojšnjo uporabo na voljo rezervna očala z enako korekcijo za gledanje na daljavo oz. na blizu.

(6)

Če kandidat pri izvajanju privilegijev iz ustreznih licenc uporablja kontaktne leče, so te za gledanje na daljavo, monofokalne, neobarvane in jih kandidat dobro prenaša.

(7)

Kandidati z veliko refrakcijsko napako uporabljajo kontaktne leče ali očala z lečami z visokim indeksom.

(8)

Ortokeratološke leče se ne uporabljajo.

MED.B.075   Barvni vid

(a)

Kandidati se ocenijo kot nesposobni, če ne morejo dokazati, da lahko brez težav zaznavajo barve, ki so potrebne za varno izvajanje privilegijev iz licence.

(b)

Pregled in ocena

(1)

Kandidati za prvo izdajo zdravniškega spričevala opravijo Ishiharov test. Kandidati, ki uspešno opravijo test, se lahko ocenijo kot sposobni.

(2)

Za zdravniško spričevalo razreda 1:

(i)

Kandidati, ki ne opravijo uspešno Ishiharovega testa, se napotijo k zdravstvenemu ocenjevalcu licenčnega organa in opravijo dodatne preizkuse zaznavanja barv, da se ugotovi, ali ločijo barve.

(ii)

Kandidati so običajni trikromati ali ločijo barve.

(iii)

Kandidati, ki ne opravijo uspešno dodatnih preizkusov zaznavanja barv, se ocenijo kot nesposobni.

(3)

Za zdravniško spričevalo razreda 2:

(i)

Kandidati, ki ne opravijo uspešno Ishiharovega testa, opravijo dodatne preizkuse zaznavanja barv, da se ugotovi, ali ločijo barve.

(ii)

Za kandidate, ki ne zaznavajo zadovoljivo barv, se privilegiji iz ustrezne licence omejijo le na letenje podnevi.

MED.B.080   Otorinolaringologija

(a)

Pregled

(1)

Sluh kandidata se preveri pri vsakem pregledu.

(i)

Če se v primeru zdravniškega spričevala razreda 1 in 2 licenci doda rating za instrumentalno letenje ali rating za instrumentalno letenje na ruti, se sluh preveri z avdiometrijo čistih tonov pri pregledu za prvo izdajo spričevala in nato vsakih pet let, dokler imetnik ne dopolni 40. leta, zatem pa vsaki dve leti.

(ii)

Pri ločenem preizkusu sluha posameznega ušesa z avdiometrijo čistih tonov izguba sluha pri kandidatih za prvo zdravniško spričevalo ne sme presegati 35 dB pri frekvencah 500, 1 000 ali 2 000 Hz ali več kot 50 dB pri 3 000 Hz. Kandidati za podaljšanje veljavnosti ali obnovo spričevala z večjo izgubo sluha dokažejo zadovoljiv sluh.

(2)

Podroben pregled ušes, nosa in grla se opravi pri pregledu za prvo izdajo zdravniškega spričevala razreda 1, nato pa, če obstajajo klinični znaki.

(b)

Kandidati, ki imajo katerega koli od naslednjih zdravstvenih stanj, opravijo dodatne preglede, da se ugotovi, da zdravstveno stanje ne ogroža varnega izvajanja privilegijev iz ustreznih licenc:

(1)

naglušnost;

(2)

aktivni patološki proces v notranjem ali srednjem ušesu;

(3)

nezdravljeno perforacijo ali disfunkcijo bobniča oziroma bobničev;

(4)

disfunkcijo Evstahijeve cevi;

(5)

motnjo vestibularne funkcije;

(6)

znatno omejitev nosnih poti;

(7)

težave s sinusi;

(8)

znatno anomalijo ali večjo okužbo ustne votline ali zgornjega dihalnega trakta;

(9)

znatno motnjo govora ali motnjo pri tvorjenju glasov;

(10)

kakršno koli posledico kirurškega posega na notranjem ali srednjem ušesu.

(c)

Zdravniška ocena letalskega osebja

(1)

Kandidati za zdravniško spričevalo razreda 1, ki imajo katero koli od zdravstvenih stanj iz točk 1, 4 in 5 točke (b), se napotijo k zdravstvenemu ocenjevalcu licenčnega organa.

(2)

Zdravstvena sposobnost kandidatov za zdravniško spričevalo razreda 2, ki imajo katero koli od zdravstvenih stanj iz točk 4 in 5 točke (b), se ocenijo po posvetovanju z zdravstvenim ocenjevalcem licenčnega organa.

(3)

Kadar se licenci doda rating za instrumentalno letenje ali rating za letenje na ruti, se zdravstvena sposobnost kandidatov za zdravniško spričevalo razreda 2, ki imajo zdravstveno stanje iz točke 1 točke (b), oceni po posvetovanju z zdravstvenim ocenjevalcem licenčnega organa.

MED.B.085   Dermatologija

Kandidati se ocenijo kot nesposobni, če je pri njih ugotovljeno dermatološko obolenje, za katerega je verjetno, da lahko ogrozi varno izvajanje privilegijev iz licence.

MED.B.090   Onkologija

(a)

Pred nadaljnjim obravnavanjem zahtevka kandidati, ki imajo primarno ali sekundarno rakavo bolezen, zadovoljivo opravijo onkološko oceno. Taki kandidati za zdravniško spričevalo razreda 1 se napotijo k zdravstvenemu ocenjevalcu licenčnega organa. Taki kandidati za zdravniško spričevalo razreda 2 se ocenijo po posvetovanju z zdravstvenim ocenjevalcem licenčnega organa.

(b)

Kandidati z dokumentirano zdravstveno anamnezo ali klinično diagnozo intracerebralnega malignega tumorja se ocenijo kot nesposobni.

ODDELEK 3

Posebne zahteve za zdravniška spričevala za licenco LAPL

MED.B.095   Zdravniški pregled in ocena kandidatov za zdravniška spričevala za licenco LAPL

(a)

Kandidat za zdravniško spričevalo za licenco LAPL se oceni v skladu z najboljšo letalsko medicinsko prakso.

(b)

Posebno pozorno se preveri kandidatova popolna zdravstvena anamneza.

(c)

Ocena za prvo izdajo zdravniškega spričevala, vse poznejše ponovne ocene, potem ko imetnik doseže starost 50 let, ter vse ocene v primerih, ko pregledovalec nima na voljo kandidatove zdravstvene anamneze, vključujejo vsaj naslednje:

(1)

klinični pregled;

(2)

krvni tlak;

(3)

pregled urina;

(4)

vid;

(5)

sluh.

(d)

Po oceni za prvo izdajo zdravniškega spričevala vse poznejše ponovne ocene, dokler imetnik ne doseže starosti 50 let, vključujejo vsaj naslednje:

(1)

oceno zdravstvene anamneze imetnika licence LAPL;

(2)

postavke iz odstavka (c), kot zahtevajo AeMC, AME ali GMP v skladu z najboljšimi praksami letalske medicine.“;

(2)

Poddel D se nadomesti z naslednjim:

„PODDEL D

ZDRAVNIKI LETALSKE MEDICINE (AME), ZDRAVNIKI SPLOŠNE MEDICINE (GMP), ZDRAVNIKI MEDICINE DELA (OHMP)

ODDELEK 1

Zdravniki letalske medicine (AME)

MED.D.001   Privilegiji

(a)

Privilegiji imetnikov certifikata za zdravnike letalske medicine (AME) so izdaja, podaljševanje veljavnosti in obnova zdravniških spričeval razreda 2 in zdravniških spričeval za licenco LAPL ter opravljanje ustreznih zdravniških pregledov in ocen.

(b)

Imetniki certifikata AME lahko zaprosijo za razširitev svojih privilegijev na zdravniške preglede za podaljšanje veljavnosti in obnovo zdravniških spričeval razreda 1, če izpolnjujejo zahteve iz MED.D.015.

(c)

Privilegiji imetnika certifikata AME iz točk (a) in (b) vključujejo privilegije za opravljanje zdravniških pregledov in ocen članov kabinskega osebja oz. zagotavljanje zdravniških poročil kabinskega osebja v skladu s to prilogo (del MED).

(d)

Obseg privilegijev imetnika certifikata AME in pogoji zanje se določijo v navedenem certifikatu.

(e)

Imetnik certifikata AME nima nikoli več kot enega certifikata AME, izdanega v skladu s to uredbo.

(f)

Imetniki certifikata AME opravljajo zdravniške preglede in ocene letalskega osebja samo v državi članici, ki jim je izdala certifikat AME, razen če so opravili vse naslednje korake:

(1)

druga zadevna država članica jim je odobrila izvajanje njihove poklicne dejavnosti kot zdravnikom specialistom;

(2)

pristojni organ navedene druge države članice so obvestili, da nameravajo opravljati zdravniške preglede in ocene letalskega osebja ter izdajati zdravniška spričevala v okviru svojih privilegijev kot AME;

(3)

prejeli so navodila pristojnega organa navedene druge države članice.

MED.D.005   Vloga

(a)

Vloga za certifikat AME ali razširitev privilegijev certifikata AME se predloži v obliki in na način, ki ju določi pristojni organ.

(b)

Kandidati za certifikat AME pristojnemu organu predložijo:

(1)

svoje osebne podatke in naslov ordinacije;

(2)

dokazno dokumentacijo o izpolnjevanju zahtev iz točke MED.D.010, vključno z dokazilom o uspešno opravljenem usposabljanju iz letalske medicine, ki ustreza privilegijem, za katere zaprošajo;

(3)

pisno izjavo, da bo AME po izdaji certifikata AME izdajal zdravniška spričevala na podlagi zahtev te uredbe.

(c)

Če AME opravljajo zdravniške preglede letalskega osebja na več lokacijah, pristojnemu organu sporočijo ustrezne informacije o vseh lokacijah in prostorih ordinacij.

MED.D.010   Zahteve za izdajo certifikata AME

Kandidatom se izda certifikat AME, kadar izpolnjujejo vse naslednje pogoje:

(a)

so polno usposobljeni in imajo dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti ter potrdilo o opravljenem specialističnem usposabljanju;

(b)

so uspešno opravili osnovni tečaj usposabljanja iz letalske medicine, vključno s praktičnim usposabljanjem za uporabo metod pregledov in zdravniških ocen letalskega osebja;

(c)

pristojnemu organu so dokazali, da:

(1)

imajo ustrezne prostore, postopke, dokumentacijo in delujočo opremo, ki ustrezajo zdravniškim pregledom letalskega osebja;

(2)

imajo vzpostavljene potrebne postopke in pogoje za zagotovitev zaupnosti zdravstvenih podatkov.

MED.D.011   Privilegiji imetnika certifikata AME

Z izdajo certifikata AME pridobi imetnik privilegij za prvo izdajo, podaljšanje veljavnosti in obnovo naslednjih spričeval:

(a)

zdravniških spričeval razreda 2;

(b)

zdravniških spričeval LAPL;

(c)

zdravniških poročil kabinskega osebja.

MED.D.015   Zahteve za razširitev privilegijev

Kandidatom se izda certifikat AME za razširitev privilegijev na podaljšanje veljavnosti in obnovo zdravniških spričeval razreda 1, kadar izpolnjujejo vse naslednje pogoje:

(a)

imajo veljaven certifikat AME;

(b)

so opravili najmanj 30 pregledov za izdajo, podaljšanje veljavnosti ali obnovo zdravniških spričeval razreda 2 ali enakovrednih pregledov v največ zadnjih treh letih pred vložitvijo vloge;

(c)

so uspešno opravili nadaljevalni tečaj usposabljanja iz letalske medicine, vključno s praktičnim usposabljanjem iz metod pregledov in zdravniških ocen letalskega osebja;

(d)

so uspešno opravili vsaj dvodnevno praktično usposabljanje bodisi pri AeMC bodisi pod nadzorom pristojnega organa.

MED.D.020   Tečaji usposabljanja iz letalske medicine

(a)

Tečaji usposabljanja iz letalske medicine iz MED.D.010(b) in MED.D.015(c) se zagotovijo le po predhodni odobritvi tečaja s strani pristojnega organa države članice, v kateri ima organizacija za usposabljanje svoj sedež delovanja. Za pridobitev navedene odobritve organizacija za usposabljanje dokaže, da učni program vsebuje učne cilje, potrebne za doseganje potrebne usposobljenosti, in da imajo osebe, odgovorne za izvajanje usposabljanja, ustrezno znanje in izkušnje.

(b)

Razen pri osvežitvenem usposabljanju se tečaji usposabljanja zaključijo s pisnim izpitom iz predmetov, vključenih v vsebino tečaja.

(c)

Organizacija za usposabljanje kandidatom, ki so uspešno opravili izpit, izda certifikat o uspešnem zaključku tečaja.

MED.D.025   Spremembe certifikata AME

(a)

Imetniki certifikata AME nemudoma obvestijo pristojni organ o naslednjih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na njihov certifikat AME:

(1)

če regulativni organ za zdravstvo proti njim uvede disciplinski postopek ali preiskavo;

(2)

če se spremenijo pogoji, na podlagi katerih je bil odobren certifikat, vključno z vsebino izjav, priloženih vlogi;

(3)

če niso več izpolnjene zahteve za izdajo certifikata AME;

(4)

če pride do spremembe krajev izvajanja dejavnosti zdravnika letalske medicine ali korespondenčnega naslova.

(b)

Če pristojnega organa ne obvestijo v skladu s točko (a), se jim certifikat AME začasno odvzame ali prekliče v skladu s točko ARA.MED.250 Priloge II (del ARA).

MED.D.030   Veljavnost certifikatov AME

Certifikat AME je veljaven tri leta, razen če se pristojni organ odloči skrajšati navedeno obdobje iz utemeljenih razlogov, ki se nanašajo na posamezni primer.

Po predložitvi vloge s strani imetnika se:

(a)

certifikatu podaljša veljavnost, če imetnik:

(1)

še naprej izpolnjuje splošne pogoje, ki se zahtevajo za opravljanje zdravstvene dejavnosti, in je še vedno imetnik licence za opravljanje zdravstvene dejavnosti;

(2)

opravi osvežitveno usposabljanje iz letalske medicine v zadnjih treh letih;

(3)

opravi najmanj deset zdravniških pregledov letalskega osebja ali enakovrednih pregledov na leto;

(4)

še naprej izpolnjuje pogoje iz certifikata;

(5)

izvaja privilegije v skladu z zahtevami iz te priloge (del MED);

(6)

dokaže, da je še vedno usposobljen za opravljanje zdravniških pregledov letalskega osebja v skladu s postopkom, ki ga določi pristojni organ;

(b)

certifikat obnovi, če imetnik izpolnjuje bodisi zahteve za podaljšanje veljavnosti iz točke (a) bodisi vse naslednje zahteve:

(1)

še naprej izpolnjuje splošne pogoje, ki se zahtevajo za opravljanje zdravstvene dejavnosti, in je še vedno imetnik licence za opravljanje zdravstvene dejavnosti;

(2)

v zadnjem letu je opravil osvežitveno usposabljanje iz letalske medicine;

(3)

v zadnjem letu je uspešno opravil praktično usposabljanje bodisi pri AeMC bodisi pod nadzorom pristojnega organa;

(4)

še naprej izpolnjuje zahteve iz točke MED.D.010;

(5)

dokaže, da je še vedno usposobljen za opravljanje zdravniških pregledov letalskega osebja v skladu s postopkom, ki ga določi pristojni organ.

ODDELEK 2

Zdravniki splošne medicine

MED.D.035   Zahteve za zdravnike splošne medicine

Zdravniki splošne medicine (GMP) lahko delujejo kot AME za izdajo zdravniških spričeval za licenco LAPL, kadar izpolnjujejo vse naslednje pogoje:

(a)

svojo dejavnost opravljajo v državi članici, v kateri imajo dostop do popolne medicinske dokumentacije kandidatov;

(b)

svojo dejavnost izvajajo v skladu z vsemi dodatnimi zahtevami, ki jih določa nacionalna zakonodaja države članice njihovega pristojnega organa;

(c)

so polno usposobljeni in imajo dovoljenje za opravljanje zdravniške prakse v skladu z nacionalno zakonodajo države članice svojega pristojnega organa;

(d)

so pred začetkom opravljanja navedene dejavnosti obvestili pristojni organ.

ODDELEK 3

Zdravniki medicine dela

MED.D.040   Zahteve za zdravnike medicine dela

V državah članicah, za katere pristojni organ meni, da zahteve nacionalnega zdravstvenega sistema, ki veljajo za zdravnike medicine dela (OHMP), zagotavljajo izpolnjevanje zahtev iz te priloge (del MED), ki veljajo za OHMP, lahko OHMP opravljajo zdravniške ocene kabinskega osebja, če:

(a)

so polno usposobljeni in imajo dovoljenje za opravljanje zdravniške prakse ter so usposobljeni iz medicine dela;

(b)

je bilo poučevanje o delovnem okolju med letom in varnostnih nalogah kabinskega osebja vključeno v učni program za usposabljanje iz medicine dela ali drugo usposabljanje ali operativne izkušnje;

(c)

so pred začetkom opravljanja navedene dejavnosti obvestili pristojni organ.“.


PRILOGA II

V oddelku I poddela MED Priloge VI k Uredbi (EU) št. 1178/2011 se doda naslednja točka:

„ARA.MED.160   Izmenjava informacij o zdravniških spričevalih prek centralnega odložišča.

(a)

Agencija vzpostavi in upravlja centralno odložišče – Evropsko odložišče zdravstvenih informacij o letalskem osebju (EAMR).

(b)

Za namene zdravniških spričeval in nadzora kandidatov za zdravniška spričevala razreda 1 in njihovih imetnikov ter za nadzor AME in AeMC si osebe iz točke (c) prek EAMR izmenjujejo naslednje informacije:

(1)

osnovne podatke kandidata za zdravniško spričevalo razreda 1 ali njegovega imetnika: licenčni organ; priimek in ime; datum rojstva, državljanstvo; elektronski naslov in številka enega ali več identifikacijskih dokumentov (nacionalna osebna izkaznica ali potni list), ki jih je predložil kandidat;

(2)

podatke o zdravniških spričevalih razreda 1: datum zdravniškega pregleda ali datum začetka zdravniškega pregleda, če ta še ni zaključen; datum izdaje in poteka zdravniškega spričevala razreda 1; kraj pregleda; status omejitev; status navedenega spričevala (novo, izdano, začasno odvzeto ali preklicano); enotna referenčna številka zdravstvenega ocenjevalca licenčnega organa; AME ali AeMC, ki izda spričevalo, in njegov pristojni organ.

(c)

Za namene točke (b) imajo naslednje osebe dostop do EAMR in informacij, ki jih ta vsebuje:

(1)

zdravstveni ocenjevalci licenčnega organa kandidata za zdravniško spričevalo razreda 1 ali njegovega imetnika ter vsak drug pooblaščen član osebja navedenega organa, ki je odgovoren za pripravo ali upravljanje evidence navedenega kandidata ali imetnika, kot to zahteva ta uredba;

(2)

AME in vsak drug ustrezno pooblaščen član osebja AeMC, ki mu je kandidat ali imetnik predložil izjavo v skladu s točko MED.A.035(b)(2);

(3)

vsak ustrezno pooblaščen član osebja pristojnega organa, ki je odgovoren za nadzor AME ali AeMC, ki opravljajo zdravniške ocene navedenih kandidatov ali imetnikov.

Poleg tega lahko Agencija in nacionalni pristojni organi odobrijo dostop do EAMR in informacij, ki jih ta vsebuje, drugim osebam, če je to potrebno za zagotovitev ustreznega delovanja EAMR, zlasti njegovo tehnično vzdrževanje. V tem primeru Agencija ali zadevni nacionalni pristojni organ zagotovi, da so navedene osebe ustrezno pooblaščene in usposobljene, da je njihov dostop omejen na to, kar je potrebno za namene, za katere jim je bil odobren dostop, ter da so predhodno opravile usposabljanje o veljavni zakonodaji o zaščiti osebnih podatkov in povezanih zaščitnih ukrepih. Kadar pristojni organ odobri osebi takšen dostop, o tem predhodno obvesti Agencijo.

(d)

Pristojni organi, AME in AeMC iz točke (c) vsakič takoj po preučitvi kandidata za zdravniško spričevalo razreda 1 ali njegovega imetnika v EAMR vnesejo podatke iz točke (b) ali te po potrebi posodobijo.

(e)

Kadar podatki vključujejo osebne podatke, kot so določeni v točki (a) člena 2 Uredbe (ES) št. 45/2001 (1), pred vsakim vnosom ali posodobitvijo navedenih podatkov o tem obvestijo kandidata za zdravniško spričevalo razreda 1 ali njegovega imetnika.

(f)

Agencija z ustrezno infrastrukturo informacijske tehnologije zagotavlja celovitost in varnost EAMR ter informacij, ki jih ta vsebuje. Po posvetovanju z nacionalnimi pristojnimi organi pripravi in izvaja protokole in tehnološke ukrepe, potrebne za zagotovitev, da je vsak dostop do EAMR in informacij, ki jih ta vsebuje, zakonit in varen.

(g)

Agencija zagotovi, da se informacije, ki so vključene v EAMR, po obdobju desetih let izbrišejo. To obdobje se šteje od datuma poteka zadnjega zdravniškega spričevala razreda 1, izdanega zadevnemu kandidatu ali imetniku, ali od datuma zadnjega vnosa ali posodobitve podatkov navedenega kandidata ali imetnika, odvisno od tega, kateri datum je poznejši.

(h)

Agencija zagotovi, da imajo kandidati za zdravniško spričevalo razreda 1 ali njegovi imetniki dostop do vseh informacij, ki jih o njih vsebuje EAMR, in da so seznanjeni z možnostjo, da lahko zahtevajo, da se navedene informacije popravijo ali izbrišejo. Licenčni organi takšne zahtevke ocenijo in zagotovijo, da se navedene informacije popravijo ali izbrišejo, če menijo, da so te nepravilne ali nepotrebne za namene iz točke (b).“


(1)  Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).


Top