EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019O0007

Smernica Evropske centralne banke (EU) 2019/671 z dne 9. aprila 2019 o domačih poslih upravljanja sredstev in obveznosti s strani nacionalnih centralnih bank (prenovitev) (ECB/2019/7)

OJ L 113, 29.4.2019, p. 11–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2019/671/oj

29.4.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 113/11


SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2019/671

z dne 9. aprila 2019

o domačih poslih upravljanja sredstev in obveznosti s strani nacionalnih centralnih bank (prenovitev) (ECB/2019/7)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti prve alinee člena 127(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti členov 12.1 in 14.3 Statuta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Smernica ECB/2014/9 (1) je bila dvakrat bistveno spremenjena. Ker so potrebne nadaljnje spremembe, je treba navedeno smernico zaradi jasnosti prenoviti.

(2)

Za uspešno izvajanje enotne denarne politike je potrebno, da Evropska centralna banka (ECB) določi splošna načela, ki jih morajo NCB upoštevati, ko na lastno pobudo izvajajo posle s sredstvi in obveznostmi; ti posli ne bi smeli ovirati enotne denarne politike.

(3)

Določiti je treba omejitve obrestovanja vlog države pri NCB kot fiskalnih agentih po členu 21.2 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke, da se ohrani celovitost enotne denarne politike in spodbudi plasiranje vlog države na trg, kar olajšuje upravljanje likvidnosti in izvajanje denarne politike Eurosistema. Uvedba zgornje meje za to obrestovanje na podlagi obrestnih mer na denarnem trgu poleg tega olajšuje spremljanje spoštovanja prepovedi denarnega financiranja s strani NCB, ki ga ECB izvaja v skladu s členom 271(d) Pogodbe.

(4)

Glede na posebne institucionalne okoliščine Svet ECB meni, da obrestovanje vlog države v zvezi s programom za prilagoditev ne ovira enotne denarne politike v primerljivi meri kot obrestovanje drugih vlog države.

(5)

Čeprav za obrestovanje vlog pri NCB, ki niso vloge države, ne velja prepoved denarnega financiranja, je treba tudi to obrestovanje urediti, da se ohrani celovitost enotne denarne politike. Zaradi različnih institucionalnih zahtev se lahko posamezne zgornje meje za obrestovanje razlikujejo, zlasti v zvezi z vlogami iz notranjih virov, za katere se lahko razume, da so podobne računom na drobno ali imajo upravni namen.

(6)

Ta smernica ne velja za posle, ki jih NCB opravijo v imenu tretjih oseb in se ne evidentirajo v bilanci stanja NCB ter ne vplivajo na njihovo likvidnostno stanje. Vendar pa bi za te posle v zvezi s povezanimi organizacijskimi vprašanji morala veljati ureditev, ki je primerljiva ureditvi, določeni v tej smernici –

SPREJEL NASLEDNJO SMERNICO:

Člen 1

Področje uporabe

Ta smernica se uporablja za posle v eurih, v katerih so udeležene NCB, in za vloge, ki niso povezane z denarno politiko, pod pogojem, da so ti posli in vloge evidentirani v bilanci stanja in ne sodijo v nobeno od naslednjih kategorij:

(a)

posli, ki jih NCB izvršujejo za izvajanje enotne denarne politike, ki jo določi Svet ECB;

(b)

posli, ki jih urejajo smernice, sprejete na podlagi člena 31.3 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke;

(c)

izvršeni posli in sprejete vloge v okviru storitev Eurosistema na področju upravljanja rezerv, kakor so določene v Smernici Evropske centralne banke (EU) 2018/797 (ECB/2018/14) (2);

(d)

posli v zvezi z zagotavljanjem izredne likvidnostne pomoči, kakor so opredeljeni v sporazumu o izredni likvidnostni pomoči.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej smernici:

(1)

„NCB“ pomeni nacionalno centralno banko države članice, katere valuta je euro;

(2)

„obrestna mera mejnega depozita“ pomeni obrestno mero, ki se uporabi za Eurosistemovo odprto ponudbo mejnega depozita;

(3)

„vloga“ pomeni pozitivno stanje v eurih ali drugi valuti, ki je posledica imetja sredstev na računu pri NCB ali začasnih stanj, ki so posledica drugih storitev NCB, kjer pride do knjiženja obveznosti v bilanci stanja te NCB, ter ga mora ta NCB vrniti po veljavnih pogodbenih ali regulativnih pogojih, kar vključuje vloge čez noč in vezane vloge;

(4)

„država“ pomeni vse javne subjekte države članice ali katere koli javne subjekte Unije, navedene v členu 123 Pogodbe, kakor se razlaga glede na Uredbo Sveta (ES) št. 3603/93 (3), razen kreditnih institucij v javni lasti, ki jih NCB in ECB pri zagotavljanju rezerv s strani NCB obravnavajo enako kakor zasebne kreditne institucije;

(5)

„vloge države“ pomeni vloge, ki niso povezane z denarno politiko in jih NCB sprejmejo od države;

(6)

„vloge države v zvezi s programom za prilagoditev“ pomeni vloge:

(a)

sredstev, ki jih Evropski mehanizem za stabilnost, organi Unije ali Mednarodni denarni sklad izplača enotam države v državi članici, katere valuta je euro, kjer poteka evropski program finančne podpore in/ali program finančne podpore Mednarodnega denarnega sklada, če pogodbena ali druga pravna ureditev tega programa zahteva, da enote države v tej državi članici ta sredstva vodijo pri NCB te države članice;

(b)

sredstev, ki ustrezajo akumuliranemu dobičku Eurosistema iz naslova imetij grških državnih obveznic v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev, ki so ga države v euroobmočju prenesle na namenski račun Evropskega mehanizma za stabilnost, ali

(c)

sredstev, ki jih enote države v državi članici, kjer poteka ali je potekal evropski program finančne podpore in/ali program finančne podpore Mednarodnega denarnega sklada, vodijo pri NCB te države članice ter so označena za izplačilo posojilodajalcem v okviru tega programa ali se morajo po pogodbeni ali drugi pravni ureditvi v zvezi s programom ali nadzorom po izteku programa voditi pri tej NCB. Za ta namen „označena“ vključuje preventivne denarne rezerve, ki jih morajo zakladnice voditi po pogodbeni ali drugi pravni ureditvi v zvezi z nadzorom po izteku programa ali zaradi odpovedi pravici s strani upnika ali več upnikov v programu finančne pomoči, kadar se izvede predčasno poplačilo katerega koli drugega upnika v programu finančne pomoči;

(7)

„bruto domači proizvod“ pomeni vrednost celotne proizvodnje blaga in storitev, zmanjšano za vmesno potrošnjo in povečano za neto davke na proizvode in uvoz, posameznega gospodarstva v določenem obdobju;

(8)

„vloge, ki niso povezane z denarno politiko“ pomeni vse vloge, ki jih NCB sprejmejo od države in iz drugih zunanjih virov ter se evidentirajo v postavkah bilance stanja razen postavke obveznosti L2 (obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike, denominirane v eurih), kakor je opredeljeno v okviru harmonizirane bilance stanja Eurosistema. Vloge, ki niso povezane z denarno politiko, iz drugih zunanjih virov ne vključujejo računov št. 1 in št. 2 Mednarodnega denarnega sklada, kakor je odločil Svet ECB, niti vlog iz notranjih virov, tj. vlog sedanjih ali nekdanjih zaposlenih, podružnic ali podrejenih pravnih subjektov zadevne NCB ter čezmorskih denarnih organov, ki so povezani z zadevno NCB in se nahajajo v državah in na ozemljih, določenih v členu 198 Pogodbe;

(9)

„tržna obrestna mera za zavarovana posojila“ (a) v zvezi z vezanimi vlogami v eurih pomeni indeks STOXX EUR GC Pooling s primerljivo zapadlostjo, če se ta ukine ali se ne šteje več za referenčnega, pa njemu enakovreden indeks; in (b) v zvezi z vezanimi vlogami v valutah, ki niso euro, pomeni primerljivo obrestno mero;

(10)

„tržna obrestna mera za nezavarovana posojila čez noč“ (a) v zvezi z vlogami čez noč v eurih pomeni obrestno mero EONIA (referenčna obrestna mera za nezavarovana medbančna posojila čez noč v eurih), po ukinitvi obrestne mere EONIA pa eursko kratkoročno obrestno mero (€STR); in (b) v zvezi z vlogami čez noč v valutah, ki niso euro, pomeni primerljivo obrestno mero;

(11)

„dokončni posel“ pomeni nakup, prodajo ali odkup vrednostnega papirja, ki se evidentira v postavki bilance stanja razen postavke sredstev A7.1 (vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike), kakor je opredeljeno v okviru harmonizirane bilance stanja Eurosistema;

(12)

„vrednostni papirji“ pomeni naslednje vrste vrednostnih papirjev: (a) dolžniški vrednostni papirji; (b) delnice, ki kotirajo na borzi, in (c) delnice ali enote investicijskih skladov;

(13)

„posel financiranja z vrednostnimi papirji“ pomeni posel, ki ustreza opredelitvi iz člena 3(11) Uredbe (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta (4) in vključuje vrednostne papirje, ki se evidentirajo v postavki bilance stanja razen postavke sredstev A7.1 (vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike), kakor je opredeljeno v okviru harmonizirane bilance stanja Eurosistema, ter obsega:

(a)

„posel posojanja“, ki pomeni posel financiranja z vrednostnimi papirji, pri katerem NCB zagotovi vrednostne papirje, ali

(b)

„posel izposojanja“, ki pomeni posel financiranja z vrednostnimi papirji, pri katerem NCB prejme vrednostne papirje;

(14)

„dvostranski sporazum o likvidnosti“ pomeni sporazum, ki ga NCB sklene s centralno banko zunaj euroobmočja ali denarnim organom z namenom opravljanja poslov, pri katerih se denarna sredstva v eurih zamenjajo za nedenarno finančno premoženje za zavarovanje v eurih.

Člen 3

Organizacijska vprašanja

1.   NCB vzpostavijo ustrezno ureditev, ki nasprotnim strankam omogoča razlikovanje med posli, ki se izvajajo po tej smernici, in posli, ki jih NCB izvajajo pri izvajanju enotne denarne politike.

2.   NCB vzpostavijo ustrezno ureditev, s katero zagotovijo, da se pri izvajanju poslov po tej smernici ne uporabljajo zaupne informacije o denarni politiki.

3.   NCB vzpostavijo podobno ureditev, kot jo vzpostavijo v skladu z odstavkoma 1 in 2, tudi v zvezi s posli, ki jih opravljajo v imenu tretjih oseb in se ne evidentirajo v bilanci stanja NCB ter ne vplivajo na njihovo likvidnostno stanje.

4.   NCB enkrat na leto obvestijo ECB o ureditvi, ki jo vzpostavijo v skladu s tem členom.

Člen 4

Omejitve obrestovanja vlog, ki niso povezane z denarno politiko

1.   Za obrestovanje vlog države veljajo naslednje zgornje meje:

(a)

Za vloge čez noč je to tržna obrestna mera za nezavarovana posojila čez noč; za vezane vloge je to tržna obrestna mera za zavarovana posojila s primerljivo zapadlostjo ali, če ta ni na voljo, tržna obrestna mera za nezavarovana posojila čez noč.

(b)

Na kateri koli koledarski dan se del skupnega zneska vseh vlog države, ki se vodijo pri NCB, razen vlog države v zvezi s programom za prilagoditev, ki presega višjega od: (i) protivrednosti 200 milijonov EUR ali (ii) 0,04 % bruto domačega proizvoda države članice, v kateri ima NCB sedež, obrestuje po največ naslednji obrestni meri:

1.

v primeru vlog v eurih:

i.

če je obrestna mera mejnega depozita na ta koledarski dan enaka ali višja od nič, po obrestni meri nič odstotkov;

ii.

če je obrestna mera mejnega depozita na ta koledarski dan negativna, po obrestni meri, ki ni višja od obrestne mere mejnega depozita;

2.

v primeru vlog v drugih valutah: uporabi se pristop, ki je za zadevno valuto primerljiv s pristopom za vloge v eurih, kakor je določen v točkah 1.i in 1.ii.

Za potrebe določitve mejne vrednosti iz te točke bruto domači proizvod temelji na letni jesenski gospodarski napovedi, ki jo je objavila Evropska komisija v prejšnjem letu. Vsaka NCB se odloči o razporeditvi različnih vlog države pod in nad mejno vrednost.

(c)

Na kateri koli koledarski dan, ko je veljavna obrestna mera iz točke (b) višja od ustrezne tržne obrestne mere, določene v točki (a), se vse vloge države obrestujejo po tej tržni obrestni meri.

(d)

Vloge države v zvezi s programom za prilagoditev se obrestujejo po obrestnih merah iz točke (a) ali po obrestni meri nič odstotkov, kar koli je višje, se pa ne upoštevajo pri mejni vrednosti iz točke (b).

2.   Pri obrestovanju vlog, ki niso povezane z denarno politiko, razen vlog države, se upoštevajo načela sorazmernosti, tržne nevtralnosti in enakega obravnavanja. Vloge v eurih, ki niso povezane z denarno politiko, razen vlog države, se obrestujejo po obrestni meri, ki ni višja od obrestne mere mejnega depozita.

3.   Negativna obrestna mera ima za posledico plačilno obveznost imetnika vloge do zadevne NCB, vključno s pravico te NCB, da ustrezno obremeni zadevni račun za vloge.

Člen 5

Predhodne obveznosti

1.   NCB predhodno poročajo ECB skupen neto likvidnostni učinek poslov, ki jih zajema ta smernica, v sklopu splošnega okvira Eurosistema za upravljanje likvidnosti. Poleg tega NCB z ustreznimi ukrepi zagotovijo, da ti posli ne povzročijo likvidnostnih učinkov, ki jih ni mogoče točno napovedati.

2.   NCB zaprosijo ECB za predhodno odobritev, če posli, ki jih zajema ta smernica in se opravijo na pobudo NCB, povzročijo neto likvidnostni učinek na dan poravnave, ki je večji od 500 milijonov EUR.

3.   NCB zaprosijo Svet ECB za predhodno odobritev, preden sklenejo dvostranske sporazume o likvidnosti.

Člen 6

Naknadno poročanje

NCB enkrat na koledarsko četrtletje naknadno poročajo ECB informacije o:

(a)

dokončnih poslih;

(b)

poslih financiranja z vrednostnimi papirji;

(c)

povprečnem stanju vlog, ki niso povezane z denarno politiko in so bile izvršene ali beležene v preteklem koledarskem četrtletju.

Člen 7

Spremljanje

1.   ECB enkrat na leto pripravi oceno izvajanja te smernice v preteklem letu in jo predloži Svetu ECB.

2.   Poleg mejne vrednosti za dnevne skupne neto likvidnostne učinke iz člena 5(2) lahko ECB v izjemnih okoliščinah za posle NCB, ki jih zajema ta smernica, za katero koli obdobje določi in uporabi dodatne mejne vrednosti.

3.   Če se pri poročanju odkrije, da posli, ki jih zajema ta smernica, niso združljivi z zahtevami enotne denarne politike, lahko ECB da posebna navodila glede ravnanja zadevnih NCB pri upravljanju sredstev in obveznosti.

Člen 8

Zaupnost

Vse informacije in podatki, ki se izmenjajo v okviru te smernice, se obravnavajo kot zaupni.

Člen 9

Razveljavitev

1.   Smernica ECB/2014/9, kakor je bila spremenjena s smernicama iz Priloge I, se razveljavi z učinkom od 1. oktobra 2019.

2.   Sklicevanje na razveljavljeno smernico se šteje za sklicevanje na to smernico in se bere v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge II.

Člen 10

Začetek učinkovanja in izvedba

1.   Ta smernica začne učinkovati na dan, ko so o njej uradno obveščene NCB.

2.   NCB sprejmejo ukrepe, ki so potrebni za uskladitev s to smernico, in jih uporabljajo od 1. oktobra 2019. O besedilih in sredstvih, ki se nanašajo na ukrepe, določene v členih 4(1), 4(2) in 5(2), obvestijo ECB najpozneje do 1. julija 2019.

Člen 11

Naslovniki

Ta smernica je naslovljena na NCB.

V Frankfurtu na Majni, 9. aprila 2019

Za Svet ECB

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  Smernica ECB/2014/9 z dne 20. februarja 2014 o domačih poslih upravljanja s sredstvi in obveznostmi s strani nacionalnih centralnih bank (UL L 159, 28.5.2014, str. 56).

(2)  Smernica Evropske centralne banke (EU) 2018/797 z dne 3. maja 2018 o opravljanju storitev na področju upravljanja rezerv v eurih preko Eurosistema za centralne banke in države zunaj euroobmočja ter za mednarodne organizacije (ECB/2018/14) (UL L 136, 1.6.2018, str. 81).

(3)  Uredba Sveta (ES) št. 3603/93 z dne 13. decembra 1993 o opredelitvi pojmov za uporabo prepovedi iz členov 104 in 104b(1) Pogodbe (UL L 332, 31.12.1993, str. 1).

(4)  Uredba (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o preglednosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji in ponovne uporabe ter spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 337, 23.12.2015, str. 1).


PRILOGA I

Razveljavljena smernica s seznamom naknadnih sprememb

(iz člena 9)

Smernica ECB/2014/9

Smernica ECB/2014/22 (1)

Smernica Evropske centralne banke (EU) 2015/1575 (ECB/2015/28) (2)


(1)  Smernica ECB/2014/22 z dne 5. junija 2014 o spremembi Smernice ECB/2014/9 o domačih poslih upravljanja s sredstvi in obveznostmi s strani nacionalnih centralnih bank (UL L 168, 7.6.2014, str. 118).

(2)  Smernica Evropske centralne banke (EU) 2015/1575 z dne 4. septembra 2015 o spremembi Smernice ECB/2014/9 o domačih poslih upravljanja s sredstvi in obveznostmi s strani nacionalnih centralnih bank (ECB/2015/28) (UL L 245, 22.9.2015, str. 13).


PRILOGA II

Korelacijska tabela

Smernica ECB/2014/9

Ta smernica

Člen 1(1)

Člen 1

Člen 1(2)

 

Člen 1(3)

 

Člen 1(4)

 

Člen 2

Člen 2

Člen 3

Člen 3

Člen 4

 

Člen 5(1)(a) in (b)

Člen 4(1)(a)

Člen 5(2)

Člen 4(1)(b) in člen 4(3)

Člen 5(3)

Člen 4(1)(d)

Člen 6(1)

Člen 5(1)

Člen 6(2)

Člen 6

Člen 6(3)

Člen 7(3)

Člen 7(1)

Člen 5(2)

Člen 7(2)

Člen 7(2)

Člen 7(3)

 

Člen 8

 

Člen 9(1)

Člen 7(1)

Člen 9(2)

 

Člen 10

Člen 8

Člen 11

 

Člen 12

Člen 10

Člen 13

Člen 11


Top