EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019L0175

Delegirana direktiva Komisije (EU) 2019/175 z dne 16. novembra 2018 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za svinčev oksid v tesnilni friti, ki se uporablja pri pritrjevanju steklenih ploščic za določene laserske cevi, zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (Besedilo velja za EGP.)

C/2018/7525

OJ L 33, 5.2.2019, p. 23–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2019/175/oj

5.2.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 33/23


DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2019/175

z dne 16. novembra 2018

o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za svinčev oksid v tesnilni friti, ki se uporablja pri pritrjevanju steklenih ploščic za določene laserske cevi, zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (1) ter zlasti člena 5(1)(a) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2011/65/EU določa, da morajo države članice zagotoviti, da električna in elektronska oprema, dana na trg, ne vsebuje nekaterih nevarnih snovi iz Priloge II k navedeni direktivi. Ta zahteva se ne uporablja za uporabe iz Priloge III k Direktivi 2011/65/EU.

(2)

Različne kategorije električne in elektronske opreme, za katere se uporablja Direktiva 2011/65/EU (kategorije 1 do 11), so naštete v Prilogi I k navedeni direktivi.

(3)

Svinec je omejena snov iz Priloge II k Direktivi 2011/65/EU. Vendar je bila uporaba svinčevega oksida v tesnilni friti, ki se uporablja pri pritrjevanju steklenih ploščic v argonskih in kriptonskih laserskih ceveh, z izjemo izvzeta iz te omejitve in je trenutno navedena v vnosu 32 v Prilogi III k navedeni direktivi. Navedena izjema je za kategorije 1 do 7 in 10 prenehala veljati 21. julija 2016.

(4)

Komisija je pred 21. januarjem 2015 v skladu s členom 5(5) Direktive 2011/65/EU prejela zahtevek za obnovitev navedene izjeme. Izjema ostane v veljavi, dokler ni sprejeta odločitev o navedenem zahtevku.

(5)

Laserski izdelki, ki vsebujejo svinec, se uporabljajo kot viri koherentne svetlobe za široko paleto pomembnih uporab v znanosti in industriji, kot so spektroskopija, mikroskopija in holografija. Materiali na osnovi svinčevega oksida v argonskih in kriptonskih laserskih izdelkih zagotavljajo ključne termomehansko stabilne in vakuumske zatesnitve med optičnimi komponentami in lasersko cevjo.

(6)

Nadomestitev ali odstranitev svinca iz argonskih in kriptonskih laserskih cevi zaradi nerazpoložljivosti zanesljivih nadomestkov znanstveno in tehnično še vedno ni izvedljiva. Izjema ne znižuje ravni varovanja okolja in zdravja, ki jo zagotavlja Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (2). Za kategorije 1 do 7 in 10 bi bilo izjemo za uporabo svinčevega oksida v tesnilni friti, ki se uporablja pri pritrjevanju steklenih ploščic za argonske in kriptonske laserske cevi, zato treba obnoviti.

(7)

Ker za zadevne uporabe trenutno na trgu niso na voljo zanesljive alternative in takšne alternative najverjetneje ne bodo na voljo niti v bližnji prihodnosti, bi bilo treba izjemo za kategorije 1 do 7 in 10 obnoviti za najdaljše obdobje petih let, tj. do 21. julija 2021. Glede na rezultate nenehnih prizadevanj za iskanje ustreznih nadomestkov ni verjetno, da bi obdobje veljavnosti te izjeme negativno vplivalo na inovacije.

(8)

Za kategorije, ki niso kategorije 1 do 7 in 10, obstoječa izjema ostane v veljavi za obdobja veljavnosti iz drugega pododstavka člena 5(2) Direktive 2011/65/EU. Zaradi jasnosti bi bilo treba v Prilogo III k navedeni direktivi vnesti datume izteka obdobja veljavnosti izjem.

(9)

Direktivo 2011/65/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga III k Direktivi 2011/65/EU se spremeni v skladu s Prilogo k tej direktivi.

Člen 2

1.   Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 29. februarja 2020. Besedila navedenih predpisov nemudoma sporočijo Komisiji.

Navedene predpise uporabljajo od 1. marca 2020.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice Komisiji sporočijo besedilo temeljnih predpisov nacionalnega prava, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 16. novembra 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 174, 1.7.2011, str. 88.

(2)  Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).


PRILOGA

V Prilogi III se vnos 32 nadomesti z naslednjim:

„32

Svinčev oksid v tesnilni friti, ki se uporablja pri pritrjevanju steklenih ploščic za argonske in kriptonske laserske cevi

Preneha veljati:

21. julija 2021 za kategorije 1 do 7 in 10,

21. julija 2021 za kategoriji 8 in 9, razen za in vitro diagnostične medicinske pripomočke ter instrumente za spremljanje in nadzor za industrijsko uporabo,

21. julija 2023 za in vitro diagnostične medicinske pripomočke iz kategorije 8,

21. julija 2024 za instrumente za spremljanje in nadzor za industrijsko uporabo iz kategorije 9 ter za kategorijo 11.“


Top