Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019L0069

Izvedbena direktiva Komisije (EU) 2019/69 z dne 16. januarja 2019 o določitvi tehničnih specifikacij za plašilno in signalno orožje v skladu z Direktivo Sveta 91/477/EGS o nadzoru nabave in posedovanja orožja (Besedilo velja za EGP.)

C/2019/108

OJ L 15, 17.1.2019, p. 22–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2019/69/oj

17.1.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 15/22


IZVEDBENA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2019/69

z dne 16. januarja 2019

o določitvi tehničnih specifikacij za plašilno in signalno orožje v skladu z Direktivo Sveta 91/477/EGS o nadzoru nabave in posedovanja orožja

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/477/EGS z dne 18. junija 1991 o nadzoru nabave in posedovanja orožja (1) in zlasti člena 10a(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga I k Direktivi 91/477/EGS določa, da predmeti, ki ustrezajo opredelitvi strelnega orožja iz navedene direktive, niso zajeti v to opredelitev, če so zasnovani za preplah, signaliziranje ali reševanje ljudi in se lahko uporabijo samo za navedeni namen.

(2)

Nekatere naprave, konstruirane za preplah, signaliziranje ali reševanje ljudi, ki so trenutno na voljo na trgu, je mogoče brez težav z običajnim orodjem predelati v strelno orožje. Da bi jih bilo mogoče šteti za plašilno in signalno orožje za namene Direktive 91/477/EGS in da ne bi bil potreben nadzor, ki se uporablja za strelno orožje v skladu z navedeno direktivo, teh naprav zato ne bi smelo biti mogoče z uporabo običajnega orodja prilagoditi ali omogočiti njihovo predelavo tako, da bi izstreljevale šibre, krogle ali izstrelke z delovanjem gorljivega potisnega sredstva.

(3)

Specifikacija iz uvodne izjave 2 bi morala biti sestavni del svežnja tehničnih specifikacij, ki naj bi skupaj zagotovile, da naprave ni mogoče predelati za izstreljevanje šiber, krogel ali izstrelkov z delovanjem gorljivega potisnega sredstva. Za predelavo takih naprav v strelno orožje je bistvenega pomena zlasti cev naprave, zato bi morala biti cev taka, da je ni mogoče odstraniti ali prilagoditi, ne da bi postala naprava v celoti neuporabna. Poleg tega bi bilo treba v cev vstaviti zapore, ki jih ne bi bilo mogoče odstraniti, ležišče naboja in cev pa bi morala biti zamaknjena, nagnjena ali ukrivljena tako, da v napravo ne bi bilo mogoče naložiti streliva in ga iz nje ne bi bilo mogoče izstreliti.

(4)

Da bi zagotovili, da bodo tehnične specifikacije za plašilno in signalno orožje primerne za najrazličnejše plašilno in signalno orožje, ki danes obstaja, bi morale specifikacije iz te direktive upoštevati splošno sprejete mednarodne standarde in vrednosti za naboje in ležišče naboja v plašilnem in signalnem orožju, zlasti Preglednico VIII Preglednic dimenzij nabojev in ležišča nabojev (TDCC), ki jih je določila Stalna mednarodna komisija za preskušanje ročnega strelnega orožja (C.I.P.).

(5)

Da plašilnega in signalnega orožja ne bi bilo mogoče brez težav predelati v strelno orožje, bi morale države članice zagotoviti, da se bodo za orožje, ki se izdeluje v Uniji ali se vanjo uvaža, opravljali pregledi za ugotovitev njegove skladnosti s tehničnimi specifikacijami iz te direktive. Pri teh pregledih bi bilo mogoče npr. pregledovati različne modele ali tipe naprave, posamezne naprave ali oboje.

(6)

Države članice bi morale druga drugi na zahtevo posredovati informacije o rezultatih pregledov plašilnega in signalnega orožja, ki so jih opravile. Za lažjo izmenjavo informacij bi morale države članice določiti vsaj eno nacionalno točko za stike, ki bi lahko posredovala informacije drugim državam članicam.

(7)

Za lažjo izvedbo pregledov plašilnega in signalnega orožja bi morale države članice pri izvajanju takih pregledov med seboj sodelovati.

(8)

Ta direktiva ne posega v člen 3 Direktive 91/477/EGS.

(9)

V skladu s skupno politično izjavo držav članic in Komisije o obrazložitvenih dokumentih z dne 28. septembra 2011 (2) so se države članice zavezale, da bodo v upravičenih primerih obvestilu o ukrepih za prenos priložile enega ali več obrazložitvenih dokumentov, ki pojasnjujejo razmerje med elementi direktive in ustreznimi deli nacionalnih instrumentov o prenosu.

(10)

Ukrepi iz te direktive so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 13b(1) Direktive 91/477/EGS –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Tehnične specifikacije

Države članice zagotovijo, da morajo naprave s prostorom za naboje, ki so konstruirane za izstreljevanje samo slepih nabojev, dražljivih ali drugih aktivnih snovi ali pirotehničnega signalnega streliva, vedno izpolnjevati tehnične specifikacije iz Priloge k tej direktivi, da ne bi veljale za strelno orožje v skladu z Direktivo 91/477/EGS.

Člen 2

Preverjanje skladnosti s tehničnimi specifikacijami

1.   Države članice zagotovijo, da se za naprave, ki spadajo v vrsto iz člena 1, opravljajo pregledi za ugotovitev njihove skladnosti s tehničnimi predpisi iz Priloge.

2.   Države članice med seboj sodelujejo pri opravljanju pregledov iz odstavka 1.

Člen 3

Izmenjava informacij

Država članica na zahtevo drugi državi članici posreduje rezultate pregledov, ki jih je opravila v skladu s členom 2. V ta namen vsaka država članica določi vsaj eno nacionalno točko za stike za posredovanje teh rezultatov in njene kontaktne podatke sporoči Komisiji.

Člen 4

Določbe za prenos v nacionalno zakonodajo

1.   Države članice uveljavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 17. januarja 2020. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice Komisiji sporočijo besedilo temeljnih predpisov nacionalnega prava, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 5

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 6

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 16. januarja 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 256, 13.9.1991, str. 51.

(2)  UL C 369, 17.12.2011, str. 14.


PRILOGA

Tehnične specifikacije za naprave iz člena 1

1.

Naprave izpolnjujejo naslednje zahteve:

(a)

pirotehnično signalno strelivo lahko izstreljujejo le, če je na ustje cevi pritrjen nastavek;

(b)

znotraj naprave je trajna naprava, ki preprečuje izstreljevanje nabojev z eno ali več trdnimi šibrami, trdnimi kroglami ali trdnimi izstrelki;

(c)

konstruirane so za naboj, ki je vpisan v Preglednici VIII Preglednic dimenzij nabojev in ležišča nabojev (TDCC), ki jih je določila Stalna mednarodna komisija za preskušanje ročnega strelnega orožja (C.I.P.), ter ustreza dimenzijam in drugim standardom iz te preglednice v različici, ki se uporablja ob sprejetju te direktive.

2.

Naprav ni mogoče z uporabo običajnega orodja prilagoditi ali omogočiti njihovo predelavo tako, da bi izstreljevale šibre, krogle ali izstrelke z delovanjem potisnega sredstva.

3.

Vsi bistveni sestavni deli naprave so taki, da jih ni mogoče pritrditi na strelno orožje ali jih uporabljati kot bistvene sestavne dele strelnega orožja.

4.

Cevi naprav ni mogoče odstraniti ali prilagoditi, ne da bi napravo močno poškodovali ali uničili.

5.

Naprave, katerih cev je dolga največ 30 cm ali katerih skupna dolžina je največ 60 cm, imajo v cevi zapore, ki jih ni mogoče odstraniti, po vsej dolžini cevi, tako da šibra, krogla ali izstrelek ne more priti skozi cev z delovanjem potisnega sredstva in da je do ustja cevi še največ 1 cm praznega prostora.

6.

Naprave, ki ne spadajo pod točko 5, imajo zapore, ki jih ni mogoče odstraniti, na vsaj tretjini dolžine cevi, tako da šibra, krogla ali izstrelek ne more priti skozi cev z delovanjem potisnega sredstva in da je do ustja cevi še največ 1 cm praznega prostora.

7.

Tako pri napravah iz točke 5 kot pri napravah iz točke 6 je prva zapora v cevi v vseh primerih nameščena čim bliže za ležiščem naboja naprave, vendar tako, da plini lahko izstopajo skozi izhodne odprtine.

8.

V napravah, ki so konstruirane samo za streljanje s slepimi naboji, zapore iz točke 5 ali 6 cev v celoti zapirajo, razen ene ali več izhodnih odprtin za plin pod tlakom. Poleg tega zapore cev v celoti zapirajo tako, da iz sprednjega dela naprave ne more izstopiti plin.

9.

Vse zapore so trajne in jih ni mogoče izbiti, ne da bi uničili ležišče naboja ali cev naprave.

V napravah, ki so konstruirane samo za streljanje s slepimi naboji, so zapore v celoti narejene iz materiala, ki ga ni mogoče rezati, vrtati ali brusiti (ali izvajati kakšen podoben postopek) in katerega najmanjša trdota je 700 HV 30 (po Vickersu).

V napravah, ki ne spadajo v drugi pododstavek te točke, so zapore narejene iz materiala, ki ga ni mogoče rezati, vrtati ali brusiti (ali izvajati kakšen podoben postopek) in katerega najmanjša trdota je 610 HV 30. Cev lahko ima vzdolž osi kanal, ki omogoča, da se iz naprave izstreljujejo dražljive ali druge aktivne snovi.

V obeh primerih zapore preprečujejo:

(a)

izvrtanje ali razširitev odprtine v cevi vzdolž osi;

(b)

odstranitev cevi, razen če območje okvira in ležišča naboja naprave z odstranitvijo postane neuporabno ali če je celovitost naprave tako okrnjena, da je brez večjega popravila ali dodatka ni mogoče uporabiti kot osnovo za strelno orožje.

10.

Ležišče naboja in cev sta zamaknjena, nagnjena ali ukrivljena tako, da v napravo ni mogoče naložiti streliva in ga iz nje ni mogoče izstreliti. Pri napravah revolverskega tipa so poleg tega:

(a)

sprednje odprtine ležišča za naboje v bobnu zožene, tako da so krogle blokirane v ležišču naboja;

(b)

te odprtine zamaknjene glede na ležišče naboja.


Top