EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D2213

Izvedbeni Sklep Komisije (EU) 2019/2213 z dne 20. decembra 2019 o določitvi praktičnih in operativnih ureditev za delovanje elektronske zbirke podatkov, vzpostavljene v skladu z Uredbo (EU) 2017/2394 Evropskega parlamenta in Sveta, v zvezi z nekaterimi sporočili iz navedene uredbe (Besedilo velja za EGP)

C/2019/8052

OJ L 332, 23.12.2019, p. 163–165 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/2213/oj

23.12.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 332/163


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2019/2213

z dne 20. decembra 2019

o določitvi praktičnih in operativnih ureditev za delovanje elektronske zbirke podatkov, vzpostavljene v skladu z Uredbo (EU) 2017/2394 Evropskega parlamenta in Sveta, v zvezi z nekaterimi sporočili iz navedene uredbe

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2017/2394 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2006/2004 (1) in zlasti člena 35(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2017/2394 vsebuje določbo o sodelovanju med pristojnimi organi, ki jih države članice imenujejo kot odgovorne za izvrševanje zakonodaje Unije o varstvu interesov potrošnikov. Določba iz navedene uredbe vključuje določbo o mehanizmu medsebojne pomoči, določbo o usklajenem ukrepanju in določbo o izdajanju opozoril v primeru morebitne kršitve navedenih zakonov. Države članice in Komisija lahko tudi drugim subjektom podelijo pooblastilo za izdajo opozoril (v tem primeru so to „zunanja opozorila“).

(2)

Člen 35 Uredbe (EU) 2017/2394 od Komisije zahteva, da vzpostavi in vzdržuje potrebno elektronsko zbirko podatkov za vsa sporočila med pristojnimi organi, enotnimi povezovalnimi organi in Komisijo na podlagi navedene uredbe. Ta zbirka podatkov mora biti neposredno dostopna pristojnim organom, enotnim povezovalnim organom in Komisiji. V členu 35 navedene uredbe se zahteva tudi, da se morajo informacije, ki jih zagotavljajo subjekti, ki izdajajo zunanja opozorila, shranjevati in obdelovati v tej isti zbirki podatkov, vendar ti subjekti do nje ne smejo imeti dostopa. Če je Evropski bančni organ povabljen kot opazovalec v skladu s členom 23(3) navedene uredbe, bi moral imeti omejen dostop do elektronske zbirke podatkov, ki ustreza navedenemu namenu, da bi lahko opazoval ustrezna sporočila.

(3)

Večjezični informacijski sistem za notranji trg (v nadaljnjem besedilu: IMI), vzpostavljen z Uredbo (EU) št. 1024/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (2), bi lahko bil učinkovito orodje pri izvajanju določb o upravnem sodelovanju iz členov 11 do 23 (mehanizem medsebojne pomoči in usklajeno ukrepanje) ter členov 26, 27 in 28 (opozorila, zunanja opozorila in izmenjava drugih informacij, relevantnih za odkrivanje kršitev) Uredbe (EU) 2017/2394. Zato je bil sprejet Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/2212 (3), da bi se določbe o upravnem sodelovanju vključile v pilotni projekt na podlagi člena 4 Uredbe (EU) št. 1024/2012. Zato je primerno, da se IMI določi kot sistem, ki se uporablja za zagotavljanje elektronske zbirke podatkov za sporočila, sestavljena na podlagi navedenih določb.

(4)

IMI se ne bi smel uporabljati za kakršna koli druga sporočila med pristojnimi organi, enotnimi povezovalnimi organi in Komisijo na podlagi Uredbe (EU) 2017/2394 (ne bi se na primer smel uporabljati za sporočila v zvezi z usklajenimi preiskavami potrošniških trgov na podlagi člena 29 navedene uredbe), saj se lahko vsa druga sporočila učinkoviteje pošljejo z uporabo drugih tehničnih sredstev.

(5)

Da se zmanjša upravno breme in prepreči nepotrebno podvajanje, bi se morala registracija pristojnih organov države članice, enotnega povezovalnega organa in subjektov, ki izdajajo zunanja opozorila, v IMI šteti kot sporočilo navedene države članice Komisiji, ki vsebuje informacije, ki jih mora ta država članica sporočiti Komisiji v skladu s členom 8(1)(a) in (b) navedene uredbe. To ne vpliva na obveznost držav članic, da Komisiji sporočijo imena in kontaktne podatke organov, ki so jih imenovale, ali kakršne koli naknadne spremembe teh informacij.

(6)

Člen 34 Uredbe (EU) 2017/2394 pristojnim organom dovoljuje, da lahko kot dokaz uporabijo vse informacije, dokumente, ugotovitve, izjave, overjene kopije ali obveščevalna obvestila, ki so jim bili posredovani na podlagi navedene uredbe, pod enakimi pogoji kot podobne dokumente, pridobljene v lastni državi članici. V ta namen bi morali imeti pristojni organi, enotni povezovalni organi in Komisija možnost, da iz elektronske zbirke podatkov samodejno izluščijo digitalno overjen povzetek sporočil, ki jih zadevajo.

(7)

V členu 13(2) Uredbe (EU) 2017/2394 se zahteva, da je treba prošnje za medsebojno pomoč poslati enotnemu povezovalnemu organu države članice in da je nato enotni povezovalni organ odgovoren za posredovanje te prošnje ustreznemu pristojnemu organu v tej državi članici. Za opozorila in druge informacije, ki se pošljejo na podlagi členov 26, 27 in 28 navedene uredbe, takšnih usklajevalnih pravil ni. Za zagotovitev, da se opozorila in druge informacije, poslani na podlagi navedenih členov, dajo na voljo samo pristojnim organom v državi članici, ki jih zadevna kršitev zadeva ali bi jih utegnila zadevati, bi bilo tako treba od držav članic zahtevati, da bodisi svojemu enotnemu povezovalnemu organu bodisi vsaj enemu od svojih pristojnih organov dodelijo nalogo prejemanja prispelih sporočil, poslanih na podlagi teh členov, in ter njihovega dodeljevanja ustreznim pristojnim organom v tej državi članici. Te naloge ni treba dodeliti za prispela sporočila, poslana na podlagi členov 15 do 23 Uredbe (EU) 2017/2394, saj se usklajeno ukrepanje v vsakem primeru uvede šele na podlagi opozoril, izdanih na podlagi člena 26 navedene uredbe.

(8)

Člen 33 Uredbe (EU) 2017/2394 določa pravila glede uporabe in razkritja informacij, ki se posredujejo pri uporabi navedene uredbe, ter glede varovanja poklicne in poslovne skrivnosti. Elektronska zbirka podatkov bi morala vključevati funkcionalnost, ki bi pristojnim organom, enotnim povezovalnim uradom, subjektom, ki izdajajo zunanja opozorila, in Komisiji omogočala, da navedejo, ali se informacije, ki so jih zagotovili, lahko razkrijejo na podlagi odstavka 3 navedenega člena, ne da bi bilo potrebno nadaljnje posvetovanje.

(9)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 38(1) Uredbe (EU) 2017/2394 –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Elektronska zbirka podatkov

1.   Elektronska zbirka podatkov, ki se vzpostavi in vzdržuje v skladu s členom 35 Uredbe (EU) 2017/2394 (v nadaljnjem besedilu: elektronska zbirka podatkov), se, kar zadeva sporočila na podlagi členov 11 do 23, 26, 27 in 28 navedene uredbe, zagotovi s pomočjo informacijskega sistema za notranji trg (v nadaljnjem besedilu: IMI) v skladu z Izvedbenim sklepom (EU) 2019/2212

2.   Registracija pristojnih organov države članice, enotnega povezovalnega organa in subjektov, ki izdajajo zunanja opozorila v skladu s členom 27(1) Uredbe (EU) 2017/2394, v IMI ter posodabljanje teh registracij, da se upoštevajo kakršne koli ustrezne spremembe, se štejeta kot sporočilo navedene države članice Komisiji, ki vsebuje informacije iz točk (a) in (b) člena 8(1) navedene uredbe v zvezi z navedenimi organi, enotnimi povezovalnimi organi in subjekti.

3.   Elektronska zbirka podatkov vključuje funkcionalnost, ki je potrebna, da se pristojnim organom, enotnim povezovalnim uradom in Komisiji omogoči, da za namene člena 34 Uredbe (EU) 2017/2394 pridobijo digitalno overjen povzetek sporočil iz odstavka 1 tega člena, ki jih zadevajo.

Člen 2

Usklajevanje prispelih sporočil, poslanih na podlagi členov 26, 27 in 28

Vsaka država članica dodeli bodisi svojemu enotnemu povezovalnemu organu bodisi vsaj enemu ali več od svojih pristojnih organov nalogo prejemanja prispelih sporočil, poslanih na podlagi členov 26, 27 ali 28 Uredbe (EU) 2017/2394, ter njihovega dodeljevanja brez odlašanja pristojnim organom v tej državi članici, ki jih kršitev zadeva ali bi jih utegnila zadevati.

Člen 3

Razkritje

Elektronska zbirka podatkov vključuje funkcionalnost, ki pristojnim organom, enotnim povezovalnim uradom, Komisiji in subjektom, ki izdajajo zunanja opozorila na podlagi člena 27(1) ali (2) Uredbe (EU) 2017/2394, omogoča, da navedejo, ali se informacije, ki jih sami posredujejo prek elektronske zbirke podatkov, lahko razkrijejo za namene, ki jih dovoljujeta točki (a) in (b) člena 33(3) navedene uredbe, ne da bi bilo potrebno nadaljnje posvetovanje z njimi na podlagi navedenega člena.

Člen 4

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 17. januarja 2020.

V Bruslju, 20. decembra 2019

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 345, 27.12.2017, str. 1.

(2)  Uredba (EU) št. 1024/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg in razveljavitvi Odločbe Komisije 2008/49/ES (UL L 316, 14.11.2012, str. 1).

(3)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/2212 z dne 20. decembra 2019 o pilotnem projektu za izvajanje nekaterih določb o upravnem sodelovanju iz Uredbe (EU) 2017/2394 Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov, prek informacijskega sistema za notranji trg (glej stran 159 tega Uradnega lista).


Top