EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0615

Sklep Sveta (SZVP) 2019/615 z dne 15. aprila 2019 o podpori Unije dejavnostim, ki potekajo pred pregledno konferenco pogodbenic Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (NPT) leta 2020

ST/7988/2019/INIT

UL L 105, 16.4.2019, p. 25–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/01/2022: This act has been changed. Current consolidated version: 21/09/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/615/oj

16.4.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 105/25


SKLEP SVETA (SZVP) 2019/615

z dne 15. aprila 2019

o podpori Unije dejavnostim, ki potekajo pred pregledno konferenco pogodbenic Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (NPT) leta 2020

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji ter zlasti člena 28(1) v povezavi s členom 31(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Pregledna konferenca pogodbenic Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (NPT), ki bo potekala leta 2020 (pregledna konferenca NPT 2020), obeležuje dva pomembna datuma za NPT, in sicer 50. obletnico začetka veljavnosti NPT in 25. obletnico sprejetja sklepa 3 (podaljšanje Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja), ki je neomejenzvp o podaljšal NPT in so ga sprejele pogodbenice pregledne konference NPT leta 1995.

(2)

Evropski svet je 12. decembra 2003 sprejel Strategijo Evropske unije proti širjenju orožja za množično uničevanje (Strategija EU proti WMD 2003). Strategija EU proti WMD 2003 opredeljuje podporo za NPT kot prvo prednostno nalogo ukrepanja na mednarodni ravni in poziva k ohranitvi celovitosti in vsesplošne uporabe NPT, sporazumov IAEA o nadzornih ukrepih in protokolov k NPT in sporazumom IAEA.

(3)

V skladu z Globalno strategijo za zunanjo in varnostno politiko Evropske unije iz leta 2016 ter Strategijo EU proti WMD 2003 ukrepi Unije še naprej temeljijo na prepričanju, da je večstranski pristop k varnosti, vključno z razoroževanjem in neširjenjem orožja, najboljši način za ohranjanje mednarodnega reda, ter na zavezi k zagotavljanju spoštovanja, izvajanju in krepitvi večstranskih pogodb in sporazumov o razoroževanju in neširjenju orožja.

(4)

Generalni sekretar Združenih narodov je v agendi za razorožitev z naslovom „Varovanje naše skupne prihodnosti“, predstavljeni 24. maja 2018, poudaril, da je NPT postal ključni steber mednarodne varnostne arhitekture.

(5)

Unija dejavno sodeluje v sedanjem ciklu pregleda NPT, ki se je začel s prvim zasedanjem Pripravljalnega odbora od 2. do 12. maja 2017 na Dunaju. Pripravljalni odbor je drugič zasedal od 23. aprila do 4. maja 2018 v Ženevi, tretjič pa bo zasedanje potekalo od 29. aprila do 10. maja 2019 v New Yorku, kjer bo od 27. aprila do 22. maja 2020 potekala tudi pregledna konferenca NPT 2020.

(6)

Evropska unija šteje NPT za temelj globalnega režima neširjenja jedrskega orožja, glavni temelj za nadaljevanje jedrskega razoroževanja v skladu s členom IV in pomemben element pri nadaljnjem razvoju uporabe jedrske energije v miroljubne namene. V tem smislu je Svet sprejel Skupno stališče 2005/329/SZVP (1), Sklep 2010/212/SZVP (2) ter Sklepe o deveti pregledni konferenci pogodbenic Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   Za zagotovitev takojšnje in praktične uporabe elementov iz Strategije EU proti WMD 2003 Unija z uravnoteženim poudarkom na treh enako pomembnih stebrih NPT, ki se vzajemno krepijo, to je na razoroževanju, neširjenju orožja in uporabi jedrske energije v miroljubne namene, podpira dejavnosti, katerih cilj je zagotavljanje spoštovanja in ohranjanje celovitosti NPT.

2.   Unija za uresničitev cilja iz odstavka 1 podpira naslednje dejavnosti udejstvovanja vodstva pregledne konference NPT 2020:

(a)

tri tematske seminarje za pogodbenice o jedrski razorožitvi, neširjenju jedrskega orožja in uporabi jedrske energije v miroljubne namene;

(b)

največ štiri regionalna srečanja v azijsko-pacifiški regiji, Afriki, Latinski Ameriki in Karibih ter na Bližnjem vzhodu in

(c)

dva spremljajoča dogodka ob 74. zasedanju Prvega odbora Generalne skupščine in med pregledno konferenco NPT 2020.

Ta projekt je opisan v Prilogi.

Člen 2

1.   Za izvajanje tega sklepa je odgovoren visoki predstavnik Unije za skupno zunanjo in varnostno politiko (v nadaljnjem besedilu: visoki predstavnik).

2.   Za izvajanje projekta iz člena 1(2) skrbi Urad Združenih narodov za razorožitev (UN-ODA).

Člen 3

1.   Referenčni finančni znesek za izvajanje projekta iz člena 1(2) je 1 299 883,68 EUR.

2.   Odhodki, ki se financirajo iz zneska iz odstavka 1, se upravljajo v skladu s postopki in pravili, ki se uporabljajo za proračun Unije.

3.   Komisija nadzira ustrezno upravljanje referenčnega finančnega zneska iz odstavka 1. V ta namen z UN-ODA sklene sporazum o financiranju, v katerem je določeno, da mora UN-ODA zagotoviti prepoznavnost prispevka Unije v skladu z njegovo višino.

4.   Komisija si prizadeva, da bi sporazum o financiranju iz odstavka 3 sklenila čim prej po začetku veljavnosti tega sklepa. Komisija o morebitnih težavah pri tem postopku ter o datumu sklenitve sporazuma o financiranju obvesti Svet.

Člen 4

Visoki predstavnik redno, vsaj enkrat letno, poroča Svetu o izvajanju tega sklepa na podlagi poročil, ki jih pripravi UN-ODA. Ta poročila so podlaga za ocenjevanje, ki ga izvede Svet. Komisija poroča o finančnih vidikih izvajanja projekta iz člena 1(2).

Člen 5

1.   Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

2.   Ta sklep preneha veljati 18 mesecev po datumu sklenitve sporazuma o financiranju iz člena 3(3). Vendar pa ta sklep preneha veljati šest mesecev po začetku njegove veljavnosti, če sporazum o financiranju ni sklenjen v šestih mesecih od datuma začetka veljavnosti tega sklepa.

V Luxembourgu, 15. aprila 2019

Za Svet

Predsednik

P. DAEA


(1)  Skupno stališče Sveta 2005/329/SZVP z dne 25. aprila 2005 o Konferenci za pregled pogodbenic Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja, leta 2005 (UL L 106, 27.4.2005, str. 32).

(2)  Sklep Sveta 2010/212/SZVP z dne 29. marca 2010 o stališču Evropske unije na pregledni konferenci pogodbenic Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja za leto 2010 (UL L 90, 10.4.2010, str. 8).


PRILOGA

1.   NAMEN

Pregledna konferenca NPT 2020 bo zelo pomemben dogodek za režim neširjenja jedrskega orožja. Evropska unija obravnava NPT kot temelj globalnega režima neširjenja jedrskega orožja, glavno podlago za nadaljevanje jedrskega razoroževanja v skladu s členom VI in pomemben element pri nadaljnjem razvoju uporabe jedrske energije v miroljubne namene.

Vodstvo zasedanj Pripravljalnega odbora NPT si od začetka leta 2017 prizadeva za kontinuiteto teh zasedanj v okviru cikla pregleda, med drugim tudi s pripravo tematskih skupnih točk in vrsto regionalnih posvetovanj v azijsko-pacifiški regiji, Afriki ter Latinski Ameriki. Države teh regij so posvetovanja toplo pozdravile, saj zanje pomenijo, da imajo lahko strokovnjaki, ki svoje delo opravljajo v glavnih mestih, neposreden stik z vodstvom Pripravljalnega odbora, da imajo države, ki nimajo sredstev za vzdrževanje velikih delegacij v New Yorku, Ženevi ali na Dunaju, možnost dialoga in da so na voljo pomembne priložnosti za obravnavo ključnih regionalnih prednostnih nalog. Ta posvetovanja so veliko pripomogla k razpravam v formalnih okvirih NPT.

K izpolnitvi namena tega projekta lahko pomaga nadgrajevanje in utrjevanje dela, ki ga je leta 2017 in leta 2018 opravilo vodstvo zasedanj Pripravljalnega odbora, in sicer z globalnim posvetovalnim procesom, ki vključuje pogodbenice NPT, imenovano predsedstvo pregledne konference NPT 2020 in vodstvo zasedanj pripravljalnega odbora. Ta projekt bo spodbudil priprave pred konferenco, vodstvu bo pomagal razumeti razlike med stališči pogodbenic in pridobiti njihovo zaupanje ter olajšal dialog med pogodbenicami in imenovanim predsedstvom o tem, kako odpraviti ovire, ki bi lahko preprečile uspešnost konference leta 2020.

Glavni cilji:

1.

Razumeti pomisleke in prioritete v zvezi s ciklom pregleda NPT 2020 na podlagi posvetovanj na zasedanjih pripravljalnega odbora v letih 2017, 2018 in 2019, med drugim tudi pomisleke in prioritete z regionalnega vidika, in prispevati k dejanski formulaciji pomislekov in prioritet na pregledni konferenci NPT 2020.

2.

Povečati ozaveščenost o ovirah, pa tudi potencialnih skupnih točkah na podlagi številnih ugodnosti, ki jih zagotavlja NPT, med drugim tudi z vključitvijo več različnih glasov, na primer tehničnih strokovnjakov iz regulativnih agencij in fakultet za znanost ter oblikovalcev politik, kot so člani parlamentov.

3.

Ustvariti zaupnost in vzpostaviti zaupanje med državami in imenovanim predsedstvom, da bi tako zgradili močen odnos, potreben za uspešen izid pregledne konference NPT 2020.

4.

Države v času pred pregledno konferenco NPT 2020 spodbujati k prožnosti in pripravljenosti na kompromise in iskati ideje o tem, kako najti skupne točke in kako preseči razhajanja.

5.

Predlagati zamisli za časovni načrt, ki bi pripomogel k uspešni pregledni konferenci NPT 2020, med drugim tudi možne ukrepe in priporočila za dosledno izvajanje NPT.

2.   OPIS DEJAVNOSTI

Projekt Unije za podporo ciklu pregledne konference NPT 2020 bodo sestavljali:

(a)

pogodbenicam namenjeni tematski seminarji, ki zadevajo vse tri stebre NPT: jedrsko razorožitev, neširjenje jedrskega orožja in uporabo jedrske energije v miroljubne namene:

trije tematski seminarji, namenjeni vladnim predstavnikom, strokovnjakom, akademikom, civilni družbi in industriji, in sicer v Ženevi (razorožitev), New Yorku (neširjenje orožja) in na Dunaju (uporaba v miroljubne namene);

(b)

regionalno udejstvovanje vodstva pregledne konference NPT 2020:

sklic največ štirih regionalnih srečanj v azijsko-pacifiški regiji, Afriki, Latinski Ameriki in Karibih ter na Bližnjem vzhodu;

(c)

spremljajoči dogodki:

dva spremljajoča dogodka, organizirana med 74. zasedanjem Prvega odbora Generalne skupščine in med pregledno konferenco NPT 2020.

Ti elementi so podrobneje predstavljeni v nadaljevanju.

2.1   Tematski seminarji

2.1.1   Namen

Namen vsakega tematskega seminarja je povečati ozaveščenost o izzivih in priložnostih v treh stebrih NPT. Seminarji bodo zlasti poskusili izpostaviti številne ugodnosti, ki jih NPT že zagotavlja, in potrebo po tem, da se te ugodnosti ohranijo. Z njimi se bodo tudi poskusili ustvariti elementi za praktične ukrepe in priporočila za dosego soglasja v letu 2020.

2.1.2   V okviru projekta bodo izvedeni trije seminarji:

Kot že rečeno, se bo vsak seminar nanašal na en steber NPT: na jedrsko razorožitev, neširjenje jedrskega orožja in uporabo jedrske energije v miroljubne namene. Med razpravami bodo preučene medsebojne povezave med tremi stebri, poleg tega pa bo med drugim obravnavano izvajanje obveznosti, sprejetih v prejšnjih ciklih pregleda, premoščanje razhajanj glede tega, kako ustvariti in ohranjati svet brez jedrskega orožja, krepitev režima neširjenja jedrskega orožja, dostop do ugodnosti uporabe jedrske tehnologije v miroljubne namene, tudi za lažje uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja, in utrjevanje preglednega procesa NPT.

2.1.3   Oblika

Imenovano predsedstvo bo pogodbenice obveščalo o razvoju v vsakem stebru ter okvirno opisalo izzive in priložnosti. Organizirane bodo okrogle mize, na katerih bodo sodelovali regionalni strokovnjaki, strokovnjaki iz ustreznih mednarodnih organizacij, kot sta Mednarodna agencija za atomsko energijo (IAEA) in Organizacija pogodbe o celoviti prepovedi jedrskih poskusov (CTBTO), in strokovnjaki Inštituta Združenih narodov za raziskave na področju razoroževanja (UNIDIR), z namenom, da se razvije razprava in izoblikujejo ideje. Na seminarju o miroljubni uporabi jedrske energije, ki bo na Dunaju, bodo sodelovali tudi predstavniki nacionalnih organov in struktur, ki delujejo na tem področju.

Udeleženci seminarja bodo nato sodelovali na interaktivni izmenjavi vprašanj in odgovorov med imenovanim predsedstvom, predstavniki pogodbenic in strokovnjaki.

2.1.4   Kraj

Navedeni tematski seminarji bodo organizirani v Ženevi (razorožitev), New Yorku (neširjenje orožja) in na Dunaju (uporaba jedrske energije v miroljubne namene).

2.1.5   Termini

Vsi trije tematski seminarji bodo potekali po tretjem zasedanju Pripravljalnega odbora (od 29. aprila do 10. maja 2019) ter pod vodstvom in v koordinaciji imenovanega predsedstva pregledne konference NPT 2020. Datumi za ta srečanja – med majem 2019 in marcem 2020 – bodo določeni po koncu zasedanja Pripravljalnega odbora.

2.1.6   Odgovornosti nosilca izvajanja

Priprava vsebine:

UN-ODA bo ob posvetovanju s kandidatom za predsednika pripravil vsebino seminarjev in dnevni red ter izbor govornikov/strokovnjakov.

Logistika in konferenčne storitve:

UN-ODA bo poskrbel za logistično izvedbo (rezervacija prostorov, organizacija cateringa, avdiovizualna oprema, potovalni aranžmaji za udeležence in strokovnjake itd.) tematskih seminarjev.

2.2   Regionalna srečanja

2.2.1   Namen

Namen vsakega regionalnega srečanja je izboljšati razumevanje trenutnega stanja, obravnavati možnosti za skupno delovanje, iskati rešitve in ustvarjati vezi, da bi laže uspešno zaključili pregledno konferenco NPT 2020.

2.2.2   Teme

Regionalna srečanja v azijsko-pacifiški regiji, Afriki ter Latinski Ameriki in Karibih bodo zajela vse tri stebre NPT. Na njih bodo, izhajajoč iz posvetovanj na zasedanjih Pripravljalnega odbora v letih 2017, 2018 in 2019, obravnavana glavna vprašanja, ki zadevajo NPT in pogodbenice; predstavljena bodo skozi prizmo ustreznih regionalnih prioritet in pomislekov. Ta vprašanja bodo med drugim vključevala izvajanje obveznosti, sprejetih v prejšnjih ciklih pregleda, premoščanje razhajanj glede tega, kako ustvariti in ohranjati svet brez jedrskega orožja, krepitev režima neširjenja jedrskega orožja, dostop do ugodnosti uporabe jedrske tehnologije v miroljubne namene, tudi za lažje uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja, in utrjevanje procesa pregleda NPT.

Na regionalnem srečanju na Bližnjem vzhodu bo obravnavano zlasti izvajanje resolucije NPT iz leta 1995 o vzpostavitvi območja brez jedrskega orožja in drugega orožja za množično uničevanje, vključno z njihovimi nosilci, na Bližnjem vzhodu. Za uspešen izid pregledne konference NPT 2020 je to vprašanje velik izziv, zato je potrebna organizacija samosojnega srečanja v tej regiji.

2.2.3   Oblika

Regionalna srečanja bodo potekala v obliki interaktivnih posvetovanj. Imenovano predsedstvo bo imelo na vsakem regionalnem srečanju priložnost predstaviti trenutno stanje cikla pregleda. Predsedujoči bo nato državam zastavil vrsto vprašanj in tako uvedel interaktivno izmenjavo vprašanj in odgovorov.

Na srečanjih bodo organizirane tudi okrogle mize, na katerih bodo sodelovali regionalni in področni strokovnjaki, med drugim tudi strokovnjaki iz ustreznih mednarodnih organizacij, kot sta Mednarodna agencija za atomsko energijo (IAEA) in Organizacija pogodbe o celoviti prepovedi jedrskih poskusov (CTBTO), in strokovnjaki Inštituta Združenih narodov za raziskave na področju razoroževanja (UNIDIR), da se razvije razprava in izoblikujejo ideje.

2.2.4   Kraj

Regionalna srečanja so zasnovana tako, da pri pripravah na pregledno konferenco NPT 2020 podpirajo interakcijo med vladami iz specifičnih regij. Predlagana so naslednja štiri regionalna srečanja:

Države iz regij oziroma podregij:

Predlagani kraj:

Afrika

Adis Abeba

Latinska Amerika/Karibi

Buenos Aires

azijsko-pacifiška regija

Džakarta

Bližnji vzhod

Aman

2.2.5   Termini

Vsa štiri regionalna srečanja se bodo zgodila v dvanajstmesečnem obdobju med marcem 2019 in marcem 2020. Točne termine in zaporedje (tj. vrstni red zadevnih regij) regionalnih srečanj bo določil nosilec izvajanja v posvetovanju z imenovanim predsedstvom pregledne konference NPT 2020 in Unijo ter ob upoštevanju koledarja ZN za razorožitev. Vsako regionalno srečanje bo trajalo največ dva dni. Vsa štiri regionalna srečanja bo vodilo imenovano predsedstvo pregledne konference NPT 2020.

2.2.6   Odgovornosti nosilca izvajanja

Priprava vsebine:

UN-ODA bo ob posvetovanju z vodstvom treh zasedanj Pripravljalnega odbora in pod vodstvom imenovanega predsedstva pregledne konference NPT 2020 pripravil vsebino regionalnih srečanj in dnevni red ter izbor govornikov/strokovnjakov.

Logistika in tehnična podpora:

UN-ODA bo skupaj z regionalnimi državami gostiteljicami poskrbel za logistično izvedbo (rezervacija prostorov, organizacija cateringa, avdiovizualna oprema, potovalni aranžmaji za udeležence in strokovnjake itd.) regionalnih srečanj.

2.3   Spremljajoči dogodki

Organizirana bosta dva spremljajoča dogodka, in sicer med 74. zasedanjem Prvega odbora Generalne skupščine (oktober 2019) oziroma med pregledno konferenco NPT 2020. Spremljajoči dogodek, ki bo potekal oktobra 2019, bo vodstvu treh zasedanj Pripravljalnega odbora ter imenovanemu predsedstvu omogočil razpravo o pripravah na pregledno konferenco NPT 2020. Spremljajoči dogodek, ki bo potekal med pregledno konferenco NPT 2020, bo priložnost za seznanitev z rezultati tematskih seminarjev in regionalnih srečanj ter njihovim prispevkom k pripravam na konferenco.

2.3.1   Odgovornosti nosilca izvajanja

Priprava vsebine:

UN-ODA bo v posvetovanju z vodstvom treh zasedanj Pripravljalnega odbora in imenovanim predsedstvom pregledne konference NPT 2020 pripravil koncept za spremljajoča dogodka in dnevni red ter izbor govornikov/strokovnjakov.

Logistika in podpora srečanj:

UN-ODA bo poskrbel za logistično izvedbo (rezervacija prostorov, organizacija cateringa, avdiovizualna oprema, potovalni aranžmaji za strokovnjake itd.) spremljajočih dogodkov.

3.   POROČANJE IN OCENJEVANJE

UN-ODA bo visokemu predstavniku in Komisiji predložil končno finančno in opisno poročilo, ki bo med drugim vsebovalo pridobljene izkušnje, po vsakem srečanju pa tudi kratka poročila, v katerih bodo povzete ključne ugotovitve.

4.   TRAJANJE

Izvajanje projekta traja 18 mesecev.

5.   PREPOZNAVNOST EU

UN-ODA sprejme vse ustrezne ukrepe za seznanitev javnosti s tem, da je ta projekt financirala Unija. Podpora Unije bo izpostavljena v javnih in nejavnih predstavitvah in poročanju imenovanega predsedstva. Na podporo Unije bo opozorjeno tudi v vabilih in drugih dokumentih, namenjenih udeležencem različnih dogodkov. UN-ODA bo zagotovil, da bo Unija predstavljena v vseh dogodkih, podprtih v okviru tega sklepa.

6.   NOSILEC IZVAJANJA

Izvajanje tega projekta bo zaupano Uradu Združenih narodov za razorožitev (UN-ODA). Izvajanje tega projekta bo skladno s sporazumom o financiranju, ki ga skleneta Evropska komisija in UN-ODA.


Top