EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0418

Sklep Komisije (EU) 2019/418 z dne 13. marca 2019 o spremembi sklepov (EU) 2017/1214, (EU) 2017/1215, (EU) 2017/1216, (EU) 2017/1217, (EU) 2017/1218 in (EU) 2017/1219 (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 1851) (Besedilo velja za EGP.)

C/2019/1851

OJ L 73, 15.3.2019, p. 188–192 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/418/oj

15.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 73/188


SKLEP KOMISIJE (EU) 2019/418

z dne 13. marca 2019

o spremembi sklepov (EU) 2017/1214, (EU) 2017/1215, (EU) 2017/1216, (EU) 2017/1217, (EU) 2017/1218 in (EU) 2017/1219

(notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 1851)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 66/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o znaku EU za okolje (1) in zlasti člena 8(2) Uredbe,

po posvetovanju z Odborom Evropske unije za znak za okolje,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo (ES) št. 66/2010 se lahko znak EU za okolje podeli proizvodom z manjšim vplivom na okolje v njihovem celotnem življenjskem krogu. Za vsako skupino proizvodov se določijo posebna merila za podelitev znaka EU za okolje.

(2)

S sklepi Komisije (EU) 2017/1214 (2), (EU) 2017/1215 (3), (EU) 2017/1216 (4), (EU) 2017/1217 (5), (EU) 2017/1218 (6) in (EU) 2017/1219 (7) so določena merila ter z njimi povezane zahteve za ocenjevanje in preverjanje za detergente za ročno pomivanje posode, detergente za strojno pomivanje posode za uporabo v industriji in ustanovah, detergente za strojno pomivanje posode, čistila za čiščenje trdih površin, detergente za perilo oziroma detergente za perilo za uporabo v industrijskem in institucionalnem sektorju.

(3)

Več pristojnih nacionalnih organov, ki podeljujejo znak EU za okolje, je Komisijo obvestilo o težavah pri izvajanju nekaterih meril iz navedenih sklepov. Zlasti se za snovi, ki so prisotne kot nečistoče v nekaterih sestavinah (npr. fosfati), v skladu z merili zahteva, da se izključijo iz končnega detergenta ne glede na njihovo koncentracijo, vendar odstranitev navedenih nečistoč trenutno ni tehnično izvedljiva.

(4)

Sklepi iz uvodne izjave 2 so razveljavili in nadomestili prejšnje sklepe Komisije na istem področju. V skladu s prejšnjimi sklepi so morali nečistoče in stranski produkti izpolnjevati merila samo, če je bila njihova koncentracija v končni sestavi enaka ali večja od 0,010 masnega %. Komisija je opravila oceno in ugotovila, da bi bilo treba ob upoštevanju prejšnjih sklepov za stranske produkte in nečistoče iz surovin določiti najnižjo mejno koncentracijo v višini 0,010 masnega % končne sestave zaradi skladnosti z vsakim od meril iz sklepov, navedenih v uvodni izjavi 2.

(5)

Sklep (EU) 2017/1217 je razveljavil in nadomestil Sklep Komisije 2011/383/EU (8) za skupino proizvodov „univerzalna čistila in čistila za sanitarne prostore“. V Sklepu (EU) 2017/1217 je bilo določeno prehodno obdobje 18 mesecev, da bi imeli proizvajalci, ki so za svoje proizvode dobili znak EU za okolje na podlagi meril iz Sklepa 2011/383/EU, dovolj časa za prilagoditev proizvodov tako, da bodo ustrezali spremenjenim merilom iz Sklepa (EU) 2017/1217. To prehodno obdobje se je izteklo 26. decembra 2018. Več pristojnih nacionalnih organov je Komisijo obvestilo o potrebi po podaljšanju prehodnega obdobja za šest mesecev zaradi velikega obsega zahtevkov za obnovitev pogodb za podelitev znaka EU za okolje. Komisija je opravila oceno in v tem primeru izjemoma potrdila potrebo po podaljšanju prehodnega obdobja za šest mesecev.

(6)

Sklepa (EU) 2017/1218 in (EU) 2017/1219 vključujeta odstopanje, odobreno v skladu s členom 6(7) Uredbe (ES) št. 66/2010, za ε-ftalimido-peroksi-heksanojsko kislino (PAP), kadar je razvrščena kot nevarna za vodno okolje: akutna nevarnost, kategorija 1 (H400), ali kot nevarna za vodno okolje: kronična nevarnost, kategorija 3 (H412), do najvišje koncentracije 0,6 g/kg perila. Ta odstopanja so bila odobrena, ker je bilo ugotovljeno, da ima PAP pomembno vlogo kot belilno sredstvo v detergentih, ki jih zajemata navedena sklepa, in ker je zanjo značilna visoka stopnja razgradnje med pranjem.

(7)

Med pranjem se PAP razdgradi v ε-ftalimido-heksanojsko kislino (PAC). Ta snov ni peroksid, je lahko biološko razgradljiva in ni nevarna za okolje. Ker se PAP hitro razgradi v PAC in nikoli ne doseže odvedene vode, je primerneje, da se pri izračunu kritične volumske razredčitve proizvoda uporabijo faktorji razgradljivosti za PAC namesto PAP. Podoben pristop je bil uporabljen že v Sklepu (EU) 2017/1219, kjer so bila uporabljena ločena pravila za izračun kritične volumske razredčitve za snov vodikov peroksid, ki se med pranjem razgradi na perocetno kislino. Sklep (EU) 2017/1219 bi bilo zato treba spremeniti, da se uporabijo ločena pravila za izračun kritične volumske razredčitve za PAP z uporabo vrednosti razgradljivosti za PAC.

(8)

PAP se uporablja predvsem kot belilno sredstvo v profesionalnih večkomponentnih detergentih za perilo in ne v detergentih za pranje perila v gospodinjstvu. Sedanje odstopanje za PAP v Sklepu (EU) 2017/1218 je zato nepotrebno in bi ga bilo treba črtati.

(9)

Zaradi jasnosti bi bilo treba v Prilogi k Sklepu (EU) 2017/1218 spremeniti preglednico 3, tako da se doda stolpec, ki prikazuje razvrstitev snovi v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008.

(10)

Sklepe (EU) 2017/1214, (EU) 2017/1215, (EU) 2017/1216, (EU) 2017/1217, (EU) 2017/1218 in (EU) 2017/1219 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(11)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 16 Uredbe (ES) št. 66/2010 –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V Prilogi k Sklepu (EU) 2017/1214 se v oddelku z naslovom „Ocenjevanje in preverjanje“ v točki (b) (Mejne vrednosti meritev) v preglednici 1 opomba z zvezdico (*) nadomesti z naslednjim:

„(*)

‚ni omejitve‘ pomeni: ne glede na koncentracijo (analitična meja zaznavnosti) za vse dodane snovi, razen za stranske produkte in nečistoče iz surovin, katerih koncentracija ne presega 0,010 masnega % končne sestave.“

Člen 2

V Prilogi k Sklepu (EU) 2017/1215 se v oddelku z naslovom „Ocenjevanje in preverjanje“ v točki (b) (Mejne vrednosti meritev) v preglednici 1 opomba z zvezdico (*) nadomesti z naslednjim:

„(*)

‚ni omejitve‘ pomeni: ne glede na koncentracijo (analitična meja zaznavnosti) za vse dodane snovi, razen za stranske produkte in nečistoče iz surovin, katerih koncentracija ne presega 0,010 masnega % končne sestave.“

Člen 3

V Prilogi k Sklepu (EU) 2017/1216 se v oddelku z naslovom „Ocenjevanje in preverjanje“ v točki (b) (Mejne vrednosti meritev) v preglednici 1 opomba z zvezdico (*) nadomesti z naslednjim:

„(*)

‚ni omejitve‘ pomeni: ne glede na koncentracijo (analitična meja zaznavnosti) za vse dodane snovi, razen za stranske produkte in nečistoče iz surovin, katerih koncentracija ne presega 0,010 masnega % končne sestave.“

Člen 4

Sklep (EU) 2017/1217 se spremeni:

(a)

v členu 7 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Dovoljenja za uporabo znaka EU za okolje, podeljena v skladu z merili iz Sklepa 2011/383/EU, se lahko uporabljajo do 30. junija 2019.“;

(b)

v Prilogi se v oddelku z naslovom „Ocenjevanje in preverjanje“ v točki (b) (Mejne vrednosti meritev) v preglednici 1 opomba z zvezdico (*) nadomesti z naslednjim:

„(*)

‚ni omejitve‘ pomeni: ne glede na koncentracijo (analitična meja zaznavnosti) za vse dodane snovi, razen za stranske produkte in nečistoče iz surovin, katerih koncentracija ne presega 0,010 masnega % končne sestave.“

Člen 5

Priloga k Sklepu (EU) 2017/1218 se spremeni:

(a)

v oddelku z naslovom „Ocenjevanje in preverjanje“ v točki (b) (Mejne vrednosti meritev) v preglednici 1 se opomba z zvezdico (*) nadomesti z naslednjim:

„(*)

‚ni omejitve‘ pomeni: ne glede na koncentracijo (analitična meja zaznavnosti) za vse dodane snovi, razen za stranske produkte in nečistoče iz surovin, katerih koncentracija ne presega 0,010 masnega % končne sestave.“;

(b)

v merilu 5 (Izključene in omejene snovi) se v točki (b)(ii) preglednica 3 (Izvzete snovi) nadomesti s preglednico iz Priloge k temu sklepu.

Člen 6

Priloga k Sklepu (EU) 2017/1219 se spremeni:

(a)

v merilu 1 (Strupenost za vodne organizme) se zadnji odstavek nadomesti z naslednjim:

„Zaradi razgradnje določenih snovi med pranjem se uporabljajo ločena pravila za naslednji snovi:

vodikov peroksid (H2O2) – se ne vključi v izračun CDV,

perocetna kislina – se pri izračunu upošteva kot ‚ocetna kislina‘,

ε-ftalimido-peroksi-heksanojska kislina (PAP) – v izračun se vključi kot ε-ftalimido-heksanojska kislina (PAC).

Vrednosti, ki se uporabijo za izračun CDV[ kronično ] za ε-ftalimido-heksanojsko kislino (PAC), so naslednje:

 

DF(i) = 0,05

 

TFkronični(i) = 0,256 mg/l

 

aerobno = R

 

anaerobno = O“;

(b)

v oddelku z naslovom „Ocenjevanje in preverjanje“ se v točki (b) (Mejne vrednosti meritev) v preglednici 1 opomba z zvezdico (*) nadomesti z naslednjim:

„(*)

‚ni omejitve‘ pomeni: ne glede na koncentracijo (analitična meja zaznavnosti) za vse dodane snovi, razen za stranske produkte in nečistoče iz surovin, katerih koncentracija ne presega 0,010 masnega % končne sestave.“

Člen 7

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 13. marca 2019

Za Komisijo

Karmenu VELLA

Član Komisije


(1)  UL L 27, 30.1.2010, str. 1.

(2)  Sklep Komisije (EU) 2017/1214 z dne 23. junija 2017 o določitvi meril za podelitev znaka EU za okolje detergentom za ročno pomivanje posode (UL L 180, 12.7.2017, str. 1).

(3)  Sklep Komisije (EU) 2017/1215 z dne 23. junija 2017 o določitvi meril za podelitev znaka EU za okolje detergentom za strojno pomivanje posode za uporabo v industriji in ustanovah (UL L 180, 12.7.2017, str. 16).

(4)  Sklep Komisije (EU) 2017/1216 z dne 23. junija 2017 o določitvi meril za podelitev znaka EU za okolje detergentom za strojno pomivanje posode (UL L 180, 12.7.2017, str. 31).

(5)  Sklep Komisije (EU) 2017/1217 z dne 23. junija 2017 o določitvi meril za podelitev znaka EU za okolje čistilom za čiščenje trdih površin (UL L 180, 12.7.2017, str. 45).

(6)  Sklep Komisije (EU) 2017/1218 z dne 23. junija 2017 o določitvi meril za podelitev znaka EU za okolje detergentom za perilo (UL L 180, 12.7.2017, str. 63).

(7)  Sklep Komisije (EU) 2017/1219 z dne 23. junija 2017 o določitvi meril za podelitev znaka EU za okolje detergentom za perilo za uporabo v industrijskem in institucionalnem sektorju (UL L 180, 12.7.2017, str. 79).

(8)  Sklep Komisije 2011/383/EU z dne 28. junija 2011 o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka EU za okolje univerzalnim čistilom in čistilom za sanitarne prostore (UL L 169, 29.6.2011, str. 52).


PRILOGA

Snov

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008

Stavek o nevarnosti

Površinsko aktivne snovi

Nevarno za vodno okolje – akutna nevarnost, kategorija 1

H400: Zelo strupeno za vodne organizme

Nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 3

H412: Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki

Subtilizin

Nevarno za vodno okolje – akutna nevarnost, kategorija 1

H400: Zelo strupeno za vodne organizme

Nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 2

H411: Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki

Encimi (1)

Preobčutljivost kože, kategorija nevarnosti 1, 1A, 1B

H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože

Preobčutljivost dihal, kategorija nevarnosti 1, 1A, 1B

H334: Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju

NTA kot nečistoča v MGDA in GLDA (2)

Rakotvornost, kategorija nevarnosti 2

H351: Sum povzročitve raka


(1)  

(*2)

Vključno s stabilizatorji in drugimi pomožnimi snovmi v pripravkih.

(2)  

(*3)

V koncentracijah, manjših od 0,2 % v surovini, če je skupna koncentracija v končnem proizvodu manjša od 0,10 %.

Top