EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0039

Sklep Evropske centralne banke (EU) 2019/2195 z dne 5. decembra 2019 o spremembi Sklepa ECB/2010/14 o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok (ECB/2019/39)

OJ L 330, 20.12.2019, p. 91–103 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/2195/oj

20.12.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 330/91


SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2019/2195

z dne 5. decembra 2019

o spremembi Sklepa ECB/2010/14 o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok (ECB/2019/39)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 128(1) Pogodbe,

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke in zlasti člena 16 Statuta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropska centralna banka (ECB) ima izključno pravico odobriti izdajanje eurobankovcev v Uniji. Ta pravica vključuje pristojnost za sprejemanje ukrepov za varovanje integritete eurobankovcev kot plačilnega sredstva. Sklep ECB/2010/14 (1) določa skupna pravila in postopke za preverjanje pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovo ponovno dajanje v obtok. Ob upoštevanju izkušenj, pridobljenih z uporabo in izvajanjem Sklepa ECB/2010/14, so potrebne številne tehnične spremembe ter nekaj dodatnih pojasnil in izboljšav nekaterih pravil, postopkov in opredelitev. Zlasti so potrebna jasnejša navodila in opredelitve v zvezi s podatki, ki jih je treba poročati o številu obdelanih eurobankovcev, eurobankovcev, ki so sortirani kot neprimerni, in eurobankovcev, ki so ponovno dani v obtok.

(2)

Trenutno je treba bankovce kategorije 3 predati nacionalnim centralnim bankam nemudoma ali najpozneje v 20 delovnih dneh po njihovi vložitvi v napravo za obdelavo bankovcev. Ker se bankovci kategorije 3 včasih pomešajo z bankovci kategorij 4a in 4b, to privede to tega, da se v nadaljnjo analizo po nepotrebnem pošilja večje število pristnih bankovcev. Zato je treba predvideti ponovno obdelavo bankovcev kategorije 3, da se omogoči njihovo ločevanje od bankovcev kategorij 4a in 4b.

(3)

Priloga IV k Sklepu ECB/2010/14 določa podrobnosti o podatkih, ki se zbirajo od obdelovalcev gotovine. Zaradi jasnosti je treba podrobnosti o podatkih, ki se poročajo, podrobneje navesti, da se zagotovita njihova največja možna celovitost in točnost.

(4)

Sklep ECB/2013/10 (2) je uvedel nova pravila za prihodnje serije eurobankovcev ter za razjasnitev in izboljšanje nekaterih postopkov v zvezi z reprodukcijo, zamenjavo in jemanjem eurobankovcev iz obtoka. Posledično je treba spremeniti tudi določbe Sklepa ECB/2010/14.

(5)

Zato je treba Sklep ECB/2010/14 ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Spremembe

Sklep ECB/2010/14 se spremeni:

1.

člen 2(13) se nadomesti z naslednjim:

„(13)   ‚eurobankovci‘ pomenijo bankovce, ki izpolnjujejo zahteve Sklepa ECB/2013/10 (*1) ali katerega koli pravnega akta, ki nadomešča ali dopolnjuje navedeni sklep, in tehnične specifikacije, ki jih določi Svet ECB.

(*1)  Sklep ECB/2013/10 z dne 19. aprila 2013 o apoenih, specifikacijah, reprodukciji, zamenjavi in jemanju eurobankovcev iz obtoka (UL L 118, 30.4.2013, str. 37).“;"

2.

Priloga I se nadomesti s Prilogo I k temu sklepu;

3.

Priloga IIa se nadomesti s Prilogo II k temu sklepu;

4.

Priloga IV se nadomesti s Prilogo III k temu sklepu.

Člen 2

Končne določbe

1.   Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

2.   Obdelovalci gotovine v državi članici, ki uvede euro po datumu sprejeta tega sklepa, uporabljajo ta sklep od datuma uvedbe eura v državi članici, v kateri se nahajajo.

V Frankfurtu na Majni, 5. decembra 2019

Za Svet ECB

Predsednica ECB

Christine LAGARDE


(1)  Sklep ECB/2010/14 z dne 16. septembra 2010 o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok (UL L 267, 9.10.2010, str. 1).

(2)  Sklep ECB/2013/10 z dne 19. aprila 2013 o apoenih, specifikacijah, reprodukciji, zamenjavi in jemanju eurobankovcev iz obtoka (UL L 118, 30.4.2013, str. 37).


PRILOGA I

„PRILOGA I

NAPRAVE ZA OBDELAVO BANKOVCEV

1.   Splošne tehnične zahteve

1.1

Da bi naprava ustrezala opredelitvi naprave za obdelavo bankovcev, mora biti zmožna obdelati eurobankovce, razvrstiti posamične eurobankovce in ločiti eurobankovce glede na njihove razvrstitve brez poseganja upravljavca naprave, v skladu s prilogama IIa in IIb. Z izjemo avtomatov za izdajo kovancev morajo imeti naprave za obdelavo bankovcev zahtevano število namenskih izhodnih enot in/ali druga sredstva, s katerimi se zagotovi zanesljivo ločevanje obdelanih eurobankovcev.

1.2

Naprave za obdelavo bankovcev morajo biti prilagodljive tako, da se zagotovi njihova zmožnost zanesljivega odkrivanja novih ponaredkov. Poleg tega morajo biti prilagodljive tako, da se omogoči nastavitev bolj ali manj strogih standardov sortiranja glede na primernost, če je to potrebno.

2.   Kategorije naprav za obdelavo bankovcev

Naprave za obdelavo bankovcev so bodisi naprave, ki jih upravljajo stranke, bodisi naprave, ki jih upravljajo zaposleni:

Tabela 1

Naprave, ki jih upravljajo stranke

A.

Naprave, ki jih upravljajo stranke in omogočajo polog gotovine s sledenjem strank

1.

Vplačilni avtomati (cash-in machines – CIM)

Vplačilni avtomati strankam omogočajo, da z uporabo bančne kartice ali drugih sredstev položijo eurobankovce na svoje bančne račune, vendar nimajo nobene funkcije izdajanja gotovine. Vplačilni avtomati preverijo pristnost eurobankovcev in omogočajo sledljivost imetnika računa; preverjanja primernosti so neobvezna.

2.

Vplačilno-izplačilni avtomati (cash-recycling machines – CRM)

Vplačilno-izplačilni avtomati strankam omogočajo, da z uporabo bančne kartice ali drugih sredstev eurobankovce položijo na svoje bančne račune in jih z njih dvignejo. Vplačilno-izplačilni avtomati preverijo pristnost in primernost eurobankovcev ter omogočajo sledljivost imetnika računa. Pri dvigih lahko vplačilno-izplačilni avtomati uporabijo pristne in primerne eurobankovce, ki so jih položile druge stranke v prejšnjih transakcijah.

3.

Kombinirani vplačilni avtomati (combined cash-in machines – CCM)

Kombinirani vplačilni avtomati strankam omogočajo, da z uporabo bančne kartice ali drugih sredstev eurobankovce položijo na svoje bančne račune in jih z njih dvignejo. Kombinirani vplačilni avtomati preverijo pristnost eurobankovcev in omogočajo sledljivost imetnika računa; preverjanja primernosti so neobvezna. Pri dvigih kombinirani vplačilni avtomati ne uporabijo eurobankovcev, ki so jih položile druge stranke v prejšnjih transakcijah, ampak uporabijo samo eurobankovce, ki so bili vanje vloženi ločeno.

B.

Izplačilni avtomati

4.

Izplačilni avtomati (cash-out machines – COM)

Izplačilni avtomati so avtomati za dvig gotovine, ki preverijo pristnost in primernost eurobankovcev, preden jih izdajo strankam. Izplačilni avtomati uporabijo eurobankovce, ki so jih vanje vložili obdelovalci gotovine ali drugi samodejni sistemi (npr. prodajni avtomati).

C.

Avtomati za izdajo kovancev

5.

Avtomati za izdajo kovancev (coin dispensing machines – CDM)

Avtomati za izdajo kovancev strankam omogočajo, da po vložitvi eurobankovcev v avtomat pridobijo kovance. Avtomat za izdajo kovancev preveri pristnost eurobankovcev, preden izda kovance. Ti eurobankovci se ne dajo ponovno v obtok.

Vplačilno-izplačilni avtomat se lahko uporabi kot vplačilni avtomat ali kombinirani vplačilni avtomat, če so sistemi odkrivanja, programska oprema in druge komponente za opravljanje temeljnih funkcionalnosti vplačilnega oziroma kombiniranega vplačilnega avtomata enaki kot pri vrsti vplačilno-izplačilnih avtomatov, navedeni na spletni strani ECB (*1).

Kombinirani vplačilni avtomat se lahko uporabi kot vplačilni avtomat, če so sistemi odkrivanja, programska oprema in druge komponente za opravljanje temeljnih funkcionalnosti vplačilnega avtomata enaki kot pri vrsti kombiniranih vplačilnih avtomatov, navedeni na spletni strani ECB.

Tabela 2

Naprave, ki jih upravljajo zaposleni

1.

Naprave za sortiranje bankovcev (banknote processing machines – BPM)

Naprave za sortiranje bankovcev preverijo pristnost in primernost eurobankovcev.

2.

Naprave za preverjanje pristnosti bankovcev (banknote authentication machines – BAM)

Naprave za preverjanje pristnosti bankovcev preverijo pristnost eurobankovcev.

3.

Blagajniške vplačilno-izplačilne naprave (teller assistant recycling machines – TARM)

Blagajniške vplačilno-izplačilne naprave so vplačilno-izplačilni avtomati, ki jih upravljajo obdelovalci gotovine, ter ki preverijo pristnost in primernost eurobankovcev. Pri dvigih lahko blagajniške vplačilno-izplačilne naprave uporabijo pristne in primerne eurobankovce, ki so jih položile druge stranke v prejšnjih transakcijah. Poleg tega zagotavljajo varno hrambo eurobankovcev, obdelovalcem gotovine pa omogočajo knjiženje v dobro ali v breme bančnih računov strank.

4.

Blagajniške naprave (teller assistant machines – TAM)

Blagajniške naprave so naprave, ki jih upravljajo obdelovalci gotovine, in ki preverijo pristnost eurobankovcev. Poleg tega zagotavljajo varno hrambo eurobankovcev, obdelovalcem gotovine pa omogočajo knjiženje v dobro ali v breme bančnih računov strank.

Naprave, ki jih upravljajo zaposleni, morajo obdelati eurobankovce v svežnjih.

Naprava, ki je bila testirana in je na spletni strani ECB navedena kot vplačilno-izplačilni avtomat oziroma vplačilni avtomat/kombinirani vplačilni avtomat, se lahko uporabi kot blagajniška vplačilno-izplačilna naprava oziroma blagajniška naprava. V tem primeru morajo napravo upravljati samo zaposleni pri obdelovalcih gotovine.

3.   Vrste naprav za obdelavo bankovcev

Eurosistem testira vrste naprav za obdelavo bankovcev. Vrste naprav za obdelavo bankovcev je mogoče med seboj ločiti glede na njihove specifične sisteme odkrivanja, programsko opremo in druge komponente za opravljanje njihovih temeljnih funkcionalnosti. Te so: (a) potrjevanje pristnosti eurobankovcev; (b) odkrivanje in ločevanje eurobankovcev, za katere se domneva, da so ponarejeni; (c) odkrivanje neprimernih eurobankovcev in njihovo ločevanje od primernih eurobankovcev, kjer to pride v poštev, in (d) sledenje predmetov, ki so prepoznani kot domnevno ponarejeni eurobankovci, in eurobankovcev, katerih pristnost ni nedvoumno potrjena, kjer to pride v poštev.


(*1)  www.ecb.europa.eu.“


PRILOGA II

‘PRILOGA IIa

RAZVRŠČANJE EUROBANKOVCEV IN RAVNANJE Z NJIMI Z NAPRAVAMI, KI JIH UPRAVLJAJO STRANKE

Eurobankovci se razvrstijo v eno od naslednjih kategorij in se ločijo glede na kategorijo. Pri napravah, ki ne preverijo primernosti eurobankovcev, razlikovanje med eurobankovci kategorij 4a in 4b ni potrebno.

Tabela 1

Razvrščanje eurobankovcev in ravnanje z njimi z napravami, ki jih upravljajo stranke in omogočajo polog gotovine s sledenjem strank

Kategorija

Značilnosti

Ravnanje

1.

Predmeti, ki niso prepoznani kot eurobankovci

Predmeti niso prepoznani kot eurobankovci iz katerega koli od naslednjih razlogov:

gre za eurobankovce, ki jih naprava ne podpira,

ne gre za eurobankovce,

gre za eurobankovcem podobne predmete,

napačna podoba ali format,

eden ali več velikih prepognjenih vogalov ali manjkajočih delov,

napaka naprave pri vlaganju ali prenosu.

Naprava jih vrne stranki.

2.

Domnevno ponarejeni eurobankovci

Podoba in format sta prepoznana, vendar eden ali več zaščitnih elementov, ki jih je naprava preverila, ni zaznanih ali so očitno zunaj tolerance.

Umaknitev iz obtoka.

Eurobankovce je treba skupaj z informacijami o imetniku računa nemudoma, vendar najpozneje v 20 delovnih dneh po vložitvi v napravo predati pristojnim nacionalnim organom v preverjanje pristnosti. Znesek se ne sme knjižiti v dobro imetnika računa.

3.

Eurobankovci, katerih pristnost ni nedvoumno potrjena

Podoba in format sta prepoznana, vendar zaradi odstopanj v kakovosti in/ali toleranci niso prepoznani vsi zaščitni elementi, ki jih je naprava preverila. V večini primerov gre za neprimerne eurobankovce.

Umaknitev iz obtoka.

Eurobankovci se nemudoma, vendar najpozneje v 20 delovnih dneh po vložitvi v napravo, predajo NCB v preverjanje pristnosti.

Informacije o imetniku računa se hranijo osem tednov po odkritju eurobankovcev z napravo. Te informacije se dajo na razpolago NCB na njeno zahtevo. Druga možnost je, da se v dogovoru z NCB informacije, ki omogočajo sledljivost imetnika računa, predajo tej NCB skupaj z eurobankovci.

Znesek se lahko knjiži v dobro imetnika računa.

4a.

Eurobankovci, ki so prepoznani kot pristni in primerni

Vsa preverjanja pristnosti in primernosti, opravljena z napravo, dajo pozitiven rezultat.

Eurobankovci se lahko uporabijo za ponovno dajanje v obtok.

Znesek se knjiži v dobro imetnika računa.

4b.

Eurobankovci, ki so prepoznani kot pristni in neprimerni

Vsa preverjanja pristnosti, opravljena z napravo, dajo pozitiven rezultat. Najmanj eno preverjeno merilo primernosti ni izpolnjeno.

Eurobankovci se ne smejo uporabiti za ponovno dajanje v obtok in se vrnejo NCB.

Znesek se knjiži v dobro imetnika računa.

Posebna pravila v zvezi s tabelo 1:

1.

Če naprava za obdelavo bankovcev omogoča preklic transakcije pologa, stranki ne vrne eurobankovcev kategorij 2 in 3. Takšni eurobankovci se lahko v primeru preklica transakcije zadržijo tako, da se shranijo v začasnem shranjevalniku v napravi.

2.

Ni potrebno, da se eurobankovci kategorije 3 fizično ločijo od eurobankovcev kategorije 4a ali 4b. Če eurobankovci niso fizično ločeni, še vedno veljajo časovni okvir za predajo pomešanih eurobankovcev kategorij 3, 4a in 4b nacionalni centralni banki ter zahteve za sledenje strank pri eurobankovcih kategorije 3.

3.

Eurobankovci kategorije 3, tudi kadar so pomešani z bankovci kategorije 4a ali 4b, se lahko ponovno obdelajo s katero koli uspešno testirano vrsto naprave za obdelavo bankovcev. S temi bankovci se nato ravna tako, kakor da jih je razvrstila druga naprava za obdelavo bankovcev, pri čemer je treba ohraniti sledljivost prvotnih bankovcev kategorije 3 do prvotnega imetnika računa, če druga naprava te bankovce zavrne kot eurobankovce, katerih pristnost ni nedvoumno potrjena.

Tabela 2

Razvrščanje eurobankovcev in ravnanje z njimi z izplačilnimi avtomati

Kategorija

Značilnosti

Ravnanje

1.

Predmeti, ki niso prepoznani kot eurobankovci

Predmeti niso prepoznani kot eurobankovci iz katerega koli od naslednjih razlogov:

gre za eurobankovce, ki jih naprava ne podpira,

ne gre za eurobankovce,

gre za eurobankovcem podobne predmete,

napačna podoba ali format,

eden ali več velikih prepognjenih vogalov ali manjkajočih delov,

napaka naprave pri vlaganju ali prenosu.

Ne smejo se izdati strankam.

2.

Domnevno ponarejeni eurobankovci

Podoba in format sta prepoznana, vendar eden ali več zaščitnih elementov, ki jih je naprava preverila, ni zaznanih ali so očitno zunaj tolerance.

Eurobankovci se ne smejo izdati strankam.

Eurobankovce je treba nemudoma, vendar najpozneje v 20 delovnih dneh po odkritju eurobankovcev z napravo, predati pristojnim nacionalnim organom v preverjanje pristnosti, skupaj z informacijami o imetniku računa, če so na voljo.

3.

Eurobankovci, katerih pristnost ni nedvoumno potrjena

Podoba in format sta prepoznana, vendar zaradi odstopanj v kakovosti in/ali toleranci niso prepoznani vsi zaščitni elementi, ki jih je naprava preverila. V večini primerov gre za neprimerne eurobankovce.

Eurobankovci se ne smejo izdati strankam.

Eurobankovci se nemudoma, vendar najpozneje v 20 delovnih dneh po vložitvi v napravo, predajo NCB v preverjanje pristnosti.

4a.

Eurobankovci, ki so prepoznani kot pristni in primerni

Vsa preverjanja pristnosti in primernosti, opravljena z napravo, dajo pozitiven rezultat.

Eurobankovci se lahko izdajo strankam.

4b.

Eurobankovci, ki so prepoznani kot pristni in neprimerni

Vsa preverjanja pristnosti, opravljena z napravo, dajo pozitiven rezultat.

Najmanj eno preverjeno merilo primernosti ni izpolnjeno.

Eurobankovci se ne smejo izdati strankam in se vrnejo NCB.

Posebna pravila v zvezi s tabelo 2:

1.

Ni potrebno, da se eurobankovci kategorij 1, 2 in 3 fizično ločijo. Če so pomešani, je treba z vsemi tremi kategorijami ravnati kot z eurobankovci kategorije 2. Če je eurobankovce kategorij 1, 2 in 3 mogoče ločiti z drugo napravo za obdelavo bankovcev ali jih po dogovoru z NCB lahko ločijo usposobljeni zaposleni, je treba z njimi ravnati v skladu s tabelo 2.

2.

Ni potrebno, da se eurobankovci kategorije 3 fizično ločijo od eurobankovcev kategorij 4a in 4b. Če eurobankovci niso fizično ločeni, še vedno velja časovni okvir za predajo pomešanih eurobankovcev kategorij 3, 4a in 4b nacionalni centralni banki, kakor je določeno za kategorijo 3.

3.

Eurobankovci kategorije 3, tudi kadar so pomešani z bankovci kategorije 4a ali 4b, se lahko ponovno obdelajo s katero koli uspešno testirano vrsto naprave za obdelavo bankovcev. S temi bankovci se nato ravna tako, kakor da jih je razvrstila druga naprava za obdelavo bankovcev.

Tabela 3

Razvrščanje eurobankovcev in ravnanje z njimi z avtomati za izdajo kovancev

Avtomati za izdajo kovancev morajo preveriti pristnost prejetih bankovcev in zadržati domnevno ponarejene bankovce, vendar ni treba, da jih fizično ločijo glede na kategorijo.

Domnevno ponarejene bankovce je treba nemudoma, vendar najpozneje v 20 delovnih dneh po odkritju z napravo, predati pristojnim nacionalnim organom v preverjanje pristnosti, skupaj z informacijami o imetniku računa, če so na voljo.

Druga možnost je, da se bankovci, ki jih prejme avtomat za izdajo kovancev, ponovno obdelajo s katero koli uspešno testirano vrsto naprave za obdelavo bankovcev in se nato z njimi ravna tako, kakor da jih je razvrstila ta naprava. Pri bankovcih, ki so bili med ponovno obdelavo razvrščeni kot bankovci kategorije 2 ali kategorije 3, je treba ohraniti informacije o imetniku računa, če so na voljo.


PRILOGA III

‘PRILOGA IV

ZBIRANJE PODATKOV OD OBDELOVALCEV GOTOVINE

1.   Cilji

Cilj zbiranja podatkov je, da se nacionalnim centralnim bankam (NCB) in Evropski centralni banki (ECB) omogoči spremljanje zadevnih dejavnosti obdelovalcev gotovine in nadziranje gibanj v gotovinskem ciklu.

2.   Splošna načela

2.1

Podatke o napravah za obdelavo bankovcev je treba poročati samo v primerih, kadar se naprave uporabljajo v skladu s tem sklepom. Avtomati za izdajo kovancev so izvzeti iz obveznosti poročanja.

2.2

Obdelovalci gotovine morajo NCB v svoji državi članici redno zagotavljati:

informacije o poslovalnicah, v katerih se obdeluje gotovina, kot so podružnice, ter

informacije o napravah za obdelavo bankovcev in avtomatih za dvig gotovine.

2.3

Poleg tega morajo obdelovalci gotovine, ki dajejo eurobankovce ponovno v obtok prek naprav za obdelavo bankovcev in prek avtomatov za dvig gotovine, NCB v svoji državi članici redno zagotavljati:

informacije o obsegu gotovinskih poslov (število obdelanih eurobankovcev), pri katerih so uporabljene naprave za obdelavo bankovcev in avtomati za dvig gotovine,

informacije o oddaljenih podružnicah kreditnih institucij z majhnim obsegom gotovinskih poslov, v katerih se preverjanje primernosti opravlja ročno.

3.   Vrste podatkov in zahteve za poročanje

3.1

Zbrani podatki se glede na njihovo naravo delijo na glavne podatke in operativne podatke.

Glavni podatki

3.2

Glavni podatki obsegajo informacije o: (a) posamičnih obdelovalcih gotovine ter njihovih napravah za obdelavo bankovcev in avtomatih za dvig gotovine, ki so v obratovanju, ter (b) oddaljenih podružnicah kreditnih institucij.

3.3

Glavni podatki se NCB zagotovijo na datum začetka uporabe tega sklepa, nato pa vsakih šest mesecev. Podatke, določene v obrazcu iz Dodatka 1, je treba zagotoviti, NCB pa lahko zahteva, da se zagotovijo v drugačni obliki.

3.4

NCB se lahko za namene spremljanja odloči za zbiranje podatke na lokalni ravni, na primer na ravni podružnic.

3.5

NCB lahko zahteva, da obdelovalci gotovine navedejo vplačilno-izplačilne avtomate, ki se uporabljajo kot kombinirani vplačilni avtomati oziroma vplačilni avtomati, in kombinirane vplačilne avtomate, ki se uporabljajo kot vplačilni avtomati.

3.6

Podatke o oddaljenih podružnicah, določene v obrazcu iz Dodatka 3, je treba zagotoviti, NCB pa lahko zahteva, da se zagotovijo v drugačni obliki.

Operativni podatki

3.7

Operativni podatki so podatki, ki jih obdelovalci gotovine zberejo med obdelavo eurobankovcev in njihovim ponovnim dajanjem v obtok.

3.8

NCB se lahko odloči, da iz obveznosti poročanja operativnih podatkov izvzame druge gospodarske subjekte v smislu člena 6(1) Uredbe Sveta (ES) št. 1338/2001 (1), če je število eurobankovcev, ki jih ti subjekti ponovno dajo v obtok prek avtomatov za dvig gotovine, pod pragom, ki ga določi NCB.

3.9

Podatki se zagotovijo vsakih šest mesecev. Podatki se sporočijo NCB najpozneje v dveh mesecih po zadevnem obdobju poročanja, tj. konec februarja in konec avgusta. Podatki se lahko zagotovijo z uporabo obrazca iz Dodatka 2. V prehodnem obdobju lahko NCB zahtevajo mesečno poročanje, če je bila taka njihova praksa, preden je začel veljati ta sklep, ali četrtletno poročanje.

3.10

Podatke zagotovijo obdelovalci gotovine, ki fizično obdelujejo eurobankovce. Če je obdelovalec gotovine preverjanje pristnosti in primernosti oddal v izvajanje drugemu obdelovalcu gotovine, mora podatke zagotoviti obdelovalec gotovine, določen v skladu s členom 3(2).

3.11

Obdelovalci gotovine morajo podatke poročati v obliki števila eurobankovcev (obseg), podatki morajo biti združeni na nacionalni ravni in razčlenjeni po apoenih eurobankovcev. Razčlenitev po serijah eurobankovcev ni potrebna. Za oddaljene podružnice kreditnih institucij se operativni podatki poročajo ločeno.

3.12

NCB se lahko iz razlogov spremljanja odloči za zbiranje podatkov na lokalni ravni, na primer na ravni podružnic.

3.13

Od obdelovalcev gotovine, ki so preverjanje pristnosti in primernosti oddali v izvajanje drugemu obdelovalcu gotovine, se lahko zahteva, da NCB zagotovijo podrobne informacije o tem drugem obdelovalcu gotovine, vključno z dogovori o zunanjem izvajanju.

3.14

Podatke o oddaljenih podružnicah, določene v obrazcu iz Dodatka 3, je treba zagotoviti, NCB pa lahko zahteva, da se zagotovijo v drugačni obliki, in se z obdelovalci gotovine dogovori o zbiranju obsežnejših podatkov.

4.   Zaupnost in objava podatkov

4.1

Glavni in operativni podatki se obravnavajo kot zaupni.

4.2

NCB in ECB se lahko odločijo, da na podlagi podatkov, pridobljenih v skladu s to prilogo, objavijo poročila ali statistične podatke. Pri vsaki takšni objavi se podatki združijo na način, da nobenega podatka ni mogoče pripisati posameznim poročevalcem.

Dodatek 1

OBRAZEC ZA POROČANJE

Glavni podatki

Te informacije je treba sporočili:

[Ime NCB; kontaktni podatki za vprašanja; naslov]

1.   Informacije o obdelovalcu gotovine

Ime obdelovalca gotovine:

Naslov sedeža:

Poštna številka:

Kraj:

Ulica:

Vrsta družbe:

Kreditna institucija

Menjalnica

Družba za prevoz gotovine, ki ni plačilna institucija

Trgovec (na drobno)

Igralnica

Drugo, vključno s plačilnimi institucijami, ki še niso zajete v eni od zgornjih kategorij (navesti)

Kontaktne osebe:

Imena:

Telefonske št.:

Št. telefaksa:

Elektronski naslovi:

Zunanji izvajalec (če pride v poštev)

Ime:

Naslov:

Poštna številka:

Kraj:

2.   Naprave, ki jih upravljajo stranke

Kategorija naprave

Identifikacijska številka (2)

Proizvajalec (2)

Naziv naprave (2)

Opis (2)

(sistem odkrivanja/verzija programske opreme)

Skupno število naprav v obratovanju

Vplačilni avtomati (CIM)

 

 

 

 

 

Vplačilno-izplačilni avtomati (CRM)

 

 

 

 

 

Kombinirani vplačilni avtomati (CCM)

 

 

 

 

 

Izplačilni avtomati (COM)

 

 

 

 

 

3.   Naprave, ki jih upravljajo zaposleni

Kategorija naprave

Identifikacijska številka (3)

Proizvajalec (3)

Naziv naprave (3)

Opis (3)

(sistem odkrivanja/verzija programske opreme)

Skupno število naprav v obratovanju

Naprave za sortiranje bankovcev (BPM)

 

 

 

 

 

Naprave za preverjanje pristnosti bankovcev (BAM)

 

 

 

 

 

Blagajniške plačilno-izplačilne naprave (TARM)

 

 

 

 

 

Blagajniške naprave (TAM)

 

 

 

 

 

4.   Avtomati za dvig gotovine, ki niso vključeni v zgornjo tabelo o napravah, ki jih upravljajo stranke

 

Skupno število naprav v obratovanju

Bankomati

 

Samopostrežne blagajne (SCoT)

 

Drugo

 

Dodatek 2

OBRAZEC ZA POROČANJE

Operativni podatki

1.   Informacije o obdelovalcu gotovine

Ime obdelovalca gotovine

 

Obdobje poročanja

 

2.   Podatki

Naslednje postavke podatkov morajo biti združene na nacionalni ali regionalni ravni, kakor odloči NCB – brez oddaljenih podružnic.

 

Skupno število obdelanih eurobankovcev

Eurobankovci, ki so sortirani kot neprimerni

Eurobankovci, ki so ponovno dani v obtok

5 EUR

 

 

 

10 EUR

 

 

 

20 EUR

 

 

 

50 EUR

 

 

 

100 EUR

 

 

 

200 EUR

 

 

 

500 EUR

 

 

 

V zgornji tabeli mora stolpec z naslovom „skupno število obdelanih eurobankovcev“ vsebovati skupno število bankovcev, katerih pristnost in primernost sta bili preverjeni z napravami za obdelavo bankovcev, tj. vplačilno-izplačilnimi avtomati, izplačilnimi avtomati, blagajniškimi plačilno-izplačilnimi napravami in napravami za sortiranje bankovcev ter kombiniranimi vplačilnimi avtomati z neobveznim preverjanjem primernosti. V te podatke niso vključeni naslednji bankovci : (a) bankovci, pri katerih se preverjanje pristnosti in primernosti opravlja ročno, na primer v poslih prek okenca ali v zalednih poslih; (b) bankovci, pri katerih je bila z napravami za obdelavo bankovcev preverjena pristnost, ne pa tudi primernost, na primer bankovci, katerih pristnost je bila potrjena na vplačilnih avtomatih, kombiniranih vplačilnih avtomatih (z neobveznim preverjanjem primernosti), blagajniških napravah in napravah za preverjanje pristnosti bankovcev.

Stolpec z naslovom „eurobankovci, ki so sortirani kot neprimerni“ je podniz skupnega števila obdelanih eurobankovcev in mora vsebovati število bankovcev, ki so bili z napravami razvrščeni kot pristni in neprimerni (tj. kategorija 4b). Ta postavka podatkov se nanaša na vplačilno-izplačilne avtomate, izplačilne avtomate, blagajniške plačilno-izplačilne naprave in naprave za sortiranje bankovcev ter na kombinirane vplačilne avtomate z neobveznim preverjanjem primernosti.

Stolpec z naslovom „eurobankovci, ki so ponovno dani v obtok“ je podniz skupnega števila obdelanih eurobankovcev in mora:

(a)

za vplačilno-izplačilne avtomate, izplačilne avtomate in blagajniške plačilno-izplačilne naprave vsebovati število bankovcev, ki so bili z napravami razvrščeni kot pristni in primerni (tj. kategorija 4a) ter izdani strankam, v skladu s statističnimi podatki naprav;

(b)

za naprave za sortiranje bankovcev in kombinirane vplačilne avtomate z neobveznim preverjanjem primernosti vsebovati število bankovcev, ki so bili z napravami razvrščeni kot pristni in primerni (tj. kategorija 4a) ter niso bili vrnjeni NCB, temveč zadržani z namenom, da se ponovno dajo v gotovinski cikel.

Število eurobankovcev, izdanih prek naprav, ki jih upravljajo stranke, in prek avtomatov za dvig gotovine

 

Če NCB uveljavi izjemo za oddaljene podružnice iz člena 7, so ti podatki obvezni za kreditne institucije iz zadevne države članice. Kreditne institucije se morajo posvetovati s svojimi NCB, da ugotovijo, ali je te podatke treba poročati.

Dodatek 3

ODDALJENE PODRUŽNICE KREDITNIH INSTITUCIJ

Te informacije zagotovijo samo kreditne institucije, ki imajo oddaljene podružnice iz člena 7(1).

1.

Informacije o kreditni instituciji

Ime kreditne institucije

 

Obdobje poročanja

 


2.

Podatki

Ime oddaljene podružnice

Naslov

Število eurobankovcev, izdanih prek naprav, ki jih upravljajo stranke, in prek avtomatov za dvig gotovine

 

 

 


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 1338/2001 z dne 28. junija 2001 o določitvi ukrepov, potrebnih za zaščito eura pred ponarejanjem ( UL L 181, 4.7.2001, str. 6).

(2)  Ti podatki se vnesejo v skladu z ustreznimi vnosi na spletni strani ECB.

(3)  Ti podatki se vnesejo v skladu z ustreznimi vnosi na spletni strani ECB.


Top