EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0031

Sklep Evropske Centralne Banke (EU) 2019/1743 z dne 15. oktobra 2019 o obrestovanju imetij presežnih rezerv in nekaterih vlog (prenovitev) (ECB/2019/31)

OJ L 267, 21.10.2019, p. 12–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1743/oj

21.10.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 267/12


SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2019/1743

z dne 15. oktobra 2019

o obrestovanju imetij presežnih rezerv in nekaterih vlog (prenovitev) (ECB/2019/31)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti prve alinee člena 127(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti prve alinee člena 3.1 in členov 17 do 19 Statuta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sklep ECB/2014/23 (1) je bil bistveno spremenjen (2). Ker so potrebne nadaljnje spremembe, je treba navedeni sklep zaradi jasnosti prenoviti.

(2)

Svet ECB lahko prilagodi obrestovanje celote ali dela imetij presežnih rezerv institucij. Svet ECB je 12. septembra 2019 odločil, da uvede dvostopenjski sistem obrestovanja presežnih rezerv, ki del imetij presežne likvidnosti institucij, tj. rezervnih imetij, ki presegajo obvezne rezerve, izvzema iz negativnega obrestovanja po obrestni meri, ki se uporablja za mejni depozit. Zlasti je Svet ECB odločil, da izvzame večkratnik obveznih rezerv institucij. Svet ECB je odločil, da za vse upravičene institucije določi število šest kot začetni množitelj „m“ obveznih rezerv institucij, ki se bo uporabljal za izračun izvzetega dela imetij presežnih rezerv institucij, ter da določi začetno obrestno mero za obrestovanje izvzetih imetij presežnih rezerv v višini nič odstotkov. Svet ECB lahko ta množitelj „m“ in obrestno mero za obrestovanje izvzetih imetij presežnih rezerv pozneje spremeni.

(3)

Cilj odločitve o uvedbi dvostopenjskega sistema obrestovanja presežnih rezerv je podpreti bančno transmisijo denarne politike ter hkrati ohraniti pozitiven prispevek negativnih obrestnih mer k spodbujevalno naravnani denarni politiki in nadaljnjemu trajnostnemu približevanju inflacije cilju Evropske centralne banke (ECB). Dvostopenjski sistem tako zagotavlja, da stroški institucij zaradi negativnih obrestnih mer ne ovirajo nemotene, pretežno bančne, transmisije denarne politike v vsem euroobmočju –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Obrestovanje imetij presežnih rezerv

1.   Rezervna imetja institucij, za katere velja člen 2 Uredbe (ES) št. 1745/2003 Evropske centralne banke (ECB/2003/9) (3), ki presegajo rezerve, zahtevane po Uredbi Sveta (ES) št. 2531/98 (4) in Uredbi (ES) št. 1745/2003 (ECB/2003/9) (v nadaljnjem besedilu: presežne rezerve), se obrestujejo po obrestni meri nič odstotkov ali po obrestni meri mejnega depozita, in sicer po tisti, ki je nižja.

2.   Del imetij presežnih rezerv institucije na njenih računih rezerv, kakor so opredeljeni v členih 1 in 6 Uredbe (ES) št. 1745/2003 (ECB/2003/9), do večkratnika obveznih rezerv institucije (v nadaljnjem besedilu: olajšava) se izvzame iz pravila o obrestovanju, določenega v odstavku 1. Množitelj „m“, ki se uporablja za izračun olajšave, in obrestno mero za obrestovanje izvzetih imetij presežnih rezerv določi Svet ECB in se nato objavita na spletni strani ECB. Katera koli prilagoditev množitelja „m“ in/ali obrestne mere za obrestovanje izvzetih imetij presežnih rezerv se uporablja od obdobja izpolnjevanja, ki sledi objavi odločitve Sveta ECB, razen če je določeno drugače. Izvzeta imetja presežnih rezerv se določijo na podlagi povprečnih stanj ob koncu koledarskega dneva v obdobju izpolnjevanja na računih rezerv institucije, kakor so opredeljeni v členih 1 in 6 Uredbe (ES) št. 1745/2003 (ECB/2003/9). Imetja v okviru odprte ponudbe mejnega depozita Eurosistema se ne štejejo za presežne rezerve.

3.   Dolgovane ali zaslužene obresti od izvzetih in neizvzetih imetij presežnih rezerv se odštejejo z bremenitvijo računov rezerv zadevne institucije ali, odvisno od primera, izplačajo na drugi delovni dan NCB po koncu obdobja izpolnjevanja, za katerega so bile obresti izračunane.

4.   V primeru institucij, ki izpolnjujejo obvezne rezerve prek posrednika v skladu s členom 10 ali 11 Uredbe (ES) št. 1745/2003 (ECB/2003/9), se olajšava izračuna, kakor je določeno v tem odstavku. Z množiteljem „m“, ki se uporablja za izračun olajšave, se pomnožijo združene obvezne rezerve, ki jih mora zadevna posredniška institucija izpolnjevati v lastnem imenu in imenu vseh institucij, za katere izpolnjuje obvezne rezerve v skladu z členom 10 ali 11 Uredbe (ES) št. 1745/2003 (ECB/2003/9). Obrestna mera za obrestovanje izvzetih imetij presežnih rezerv se uporabi samo za presežne rezerve na računih rezerv zadevnega posrednika, kakor so opredeljeni v členih 1 in 6 Uredbe (ES) št. 1745/2003 (ECB/2003/9).

Člen 2

Obrestovanje nekaterih vlog pri ECB

Računi, ki se vodijo pri ECB v skladu s Sklepom ECB/2003/14 (5), Sklepom ECB/2010/31 (6) in Sklepom ECB/2010/17 (7), se še naprej obrestujejo po obrestni meri mejnega depozita. Toda, kadar morajo biti v skladu s pravnimi ali pogodbenimi pravili, ki veljajo za zadevni sistem, na teh računih položene vloge pred datumom, na katerega se mora izvršiti plačilo, se te vloge v obdobju do datuma plačila obrestujejo po obrestni meri nič odstotkov ali po obrestni meri mejnega depozita, in sicer po tisti, ki je višja.

Člen 3

Razveljavitev

1.   Sklep ECB/2014/23 se razveljavi.

2.   Sklicevanje na razveljavljeni sklep se šteje za sklicevanje na ta sklep in se bere v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge II.

Člen 4

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. Uporablja se od sedmega obdobja izpolnjevanja obveznih rezerv v letu 2019, ki se začne 30. oktobra 2019.

V Frankfurtu na Majni, 15. oktobra 2019

Za Svet ECB

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  Sklep ECB/2014/23 z dne 5. junija 2014 o obrestovanju depozitov, stanj in imetij presežnih rezerv (UL L 168, 7.6.2014, str. 115).

(2)  Glej Prilogo I.

(3)  Uredba (ES) št. 1745/2003 Evropske centralne banke z dne 12. septembra 2003 o uporabi obveznih rezerv (ECB/2003/9) (UL L 250, 2.10.2003, str. 10).

(4)  Uredba Sveta (ES) št. 2531/98 z dne 23. novembra 1998 o uporabi obveznih rezerv Evropske centralne banke (UL L 318, 27.11.1998, str. 1).

(5)  Sklep ECB/2003/14 z dne 7. novembra 2003 o vodenju poslov najemanja in dajanja posojil, ki jih je sklenila Evropska skupnost v okviru sistema srednjeročne finančne pomoči (UL L 297, 15.11.2003, str. 35).

(6)  Sklep ECB/2010/31 z dne 20. decembra 2010 o odprtju računov za obdelavo plačil v povezavi s posojili družbe EFSF državam članicam, katerih valuta je euro (UL L 10, 14.1.2011, str. 7).

(7)  Sklep ECB/2010/17 z dne 14. oktobra 2010 o upravljanju poslov najemanja in dajanja posojil, ki jih sklene Unija v okviru Evropskega mehanizma za finančno stabilizacijo (UL L 275, 20.10.2010, str. 10).


PRILOGA I

Razveljavljeni sklep z naknadno spremembo

Sklep ECB/2014/23

UL L 168, 7.6.2014, str. 115.

Sklep Evropske centralne banke (EU) 2015/509 (ECB/2015/9)

UL L 91, 2.4.2015, str. 1.


PRILOGA II

Korelacijska tabela

Sklep ECB/2014/23

Ta sklep

Člen 1

Člen 2

Člen 1

Člen 3

Člen 4

Člen 5

Člen 2

Člen 3

Člen 6

Člen 4

Priloga I

Priloga II


Top