Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018X1031(01)

Sklep Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (EU) 2018/1636 z dne 23. oktobra 2018 o podaljšanju in spremembi Sklepa (EU) 2018/796 o začasni prepovedi trženja, razširjanja ali prodaje pogodb na razliko malim vlagateljem

OJ L 272, 31.10.2018, p. 62–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1636/oj

31.10.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 272/62


SKLEP EVROPSKEGA ORGANA ZA VREDNOSTNE PAPIRJE IN TRGE (EU) 2018/1636

z dne 23. oktobra 2018

o podaljšanju in spremembi Sklepa (EU) 2018/796 o začasni prepovedi trženja, razširjanja ali prodaje pogodb na razliko malim vlagateljem

ODBOR NADZORNIKOV EVROPSKEGA ORGANA ZA VREDNOSTNE PAPIRJE IN TRGE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (1), zlasti člena 9(5), člena 43(2) in člena 44(1) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov in spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (2), zlasti člena 40 Uredbe,

ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/567 z dne 18. maja 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z opredelitvijo pojmov, preglednostjo, stiskanjem portfelja ter nadzornimi ukrepi glede poseganja v zvezi s produkti in pozicij (3), zlasti člena 19 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je s Sklepom (EU) 2018/796 (4) prepovedal trženje, razširjanje ali prodajo pogodb na razliko (CFD-jev) malim vlagateljem. Ukrep je začel veljati 1. avgusta 2018 za obdobje treh mesecev.

(2)

V skladu s členom 40(6) Uredbe (EU) št. 600/2014 mora organ ESMA začasne ukrepe prepovedi v zvezi s produkti pregledati v ustreznih časovnih presledkih in vsaj vsake tri mesece.

(3)

Organ ESMA se je v okviru svojega pregleda prepovedi CFD-jev med drugim opiral na raziskavo med pristojnimi nacionalnimi organi (5) o praktični uporabi in učinku ukrepa za poseganje v zvezi s produkti ter na dodatne informacije, ki jih je dobil od teh organov in deležnikov.

(4)

Pristojni nacionalni organi so zaznali samo nekaj primerov neskladnosti z ukrepi organa ESMA za poseganje v zvezi s produktom, ki so se nanašali predvsem na opozorila o tveganjih.

(5)

Pristojni nacionalni organi so v mesecu avgustu 2018 v primerjavi z avgustom 2017 poročali o splošnem zmanjšanju števila trgovalnih računov s CFD-ji malih vlagateljev, obsega trgovanja in skupnega lastniškega kapitala malih vlagateljev. Delež dobičkonosnih računov malih vlagateljev se je rahlo zmanjšal, a je to zlasti posledica visoke cene kriptovalut v avgustu 2017 (6). Na primerjavo rezultatov za vlagatelje v določenem časovnem obdobju ne vplivajo samo ukrepi za poseganje na trg produktov, ampak na primer tudi razmere na trgu. Avgusta 2017 so bile razmere na trgu v porastu v primerjavi z avgustom 2018. Poleg tega se je število malih vlagateljev spremenilo (7). Ne nazadnje so pristojni nacionalni organi poročali o zmanjšanju števila samodejnih zaprtij pozicij in primerov, ko so je bil lastniški kapital na računu negativen (8).

(6)

Pristojni nacionalni organi so v mesecu avgustu 2018 v primerjavi z avgustom 2017 poročali tudi o povečanju vlagateljev, ki so zaprosili, da bi bili razvrščeni kot profesionalni vlagatelji. Organ ESMA se zaveda, da se nekateri ponudniki CFD-jev obračajo na male vlagatelje z obljubo, da bodo lahko razvrščeni kot profesionalni vlagatelji, če bodo za to zaprosili. Mali vlagatelj pa lahko zaprosi, da je razvrščen kot profesionalni vlagatelj, zlasti ko vloži pisni zahtevek v skladu z vsemi zahtevami veljavne zakonodaje. Ponudniki morajo nenehno zagotavljati, da izpolnjujejo te zahteve (9). Organ ESMA se tudi zaveda, da nekatera podjetja iz tretjih držav dejavno nagovarjajo vlagatelje iz Unije oziroma da nekateri ponudniki CFD-jev v Uniji tržijo možnost za male vlagatelje, da svoje račune prenesejo v skupine znotraj subjektov iz tretjih držav. Vendar lahko podjetja iz tretjih držav brez dovoljenja ali registracije v Uniji storitve opravljajo samo na lastno pobudo vlagateljev, ki imajo sedež ali se nahajajo v Uniji. Organ ESMA se prav tako zaveda, da so podjetja začela ponujati druge špekulativne investicijske produkte. Zato bo še naprej spremljal ponudbo teh drugih produktov, da bo ugotovil, ali bi bili ustrezni še kateri koli drugi ukrepi Unije.

(7)

Organ ESMA med obdobjem pregleda ni pridobil dokazov, ki bi nasprotovali njegovi splošni ugotovitvi o skrbi glede zaščite vlagateljev, ugotovljenem v Sklepu (EU) 2018/796. Zato je zaključil, da bi skrb glede zaščite vlagateljev, ugotovljena v Sklepu (EU) 2018/796, obstajala še naprej, če svojega sklepa o prepovedi trženja, razširjanja ali prodaje CFD-jev malim vlagateljem ne bi podaljšal.

(8)

Od sprejetja navedenega sklepa se veljavne obstoječe regulativne zahteve v skladu s pravom Unije niso spremenile in še naprej ne obravnavajo nevarnosti, ki jo je ugotovil organ ESMA. Poleg tega pristojni nacionalni organi niso sprejeli ukrepov, s katerimi bi odpravili nevarnost, ali pa sprejeti ukrepi ne zadostujejo za njeno odpravo. Od sprejetja sklepa namreč noben pristojni nacionalni organ ni sprejel svojega nacionalnega ukrepa za poseganje v zvezi s produkti v skladu s členom 42 Uredbe (EU) št. 600/2014 (10).

(9)

Podaljšanje prepovedi, ki je določena v Sklepu (EU) 2018/796, nima negativnega učinka na učinkovitost finančnih trgov ali na vlagatelje, ki bi bil nesorazmeren glede na koristi ukrepa, in ne povzroča tveganja regulativne arbitraže iz istih razlogov, kot so navedeni v navedenem sklepu.

(10)

Če se začasna prepoved ne podaljša, obstaja po mnenju organa ESMA velika verjetnost, da se bodo CFD-ji ponovno ponujali malim vlagateljem brez ustreznih zaščitnih ukrepov zanje ter da se bodo na trg vrnili isti ali podobni produkti, ki so povzročili škodo za potrošnike, ugotovljeno v Sklepu (EU) 2018/796.

(11)

Organ ESMA je ob upoštevanju teh razlogov ter skupaj z razlogi, izraženimi v Sklepu (EU) 2018/796, sklenil, da za nadaljnje tri mesece podaljša prepoved, dokler se ne odpravi resna skrb glede zaščite vlagateljev.

(12)

Ob podaljšanju prepovedi je organ ESMA pozorno proučil vse ustrezne informacije, ki so se pojavile med pregledom. Tako je pridobil informacije, da se ponudniki CFD-jev pri uporabi skrajšanega opozorila o tveganju včasih srečujejo s tehničnimi težavami zaradi omejenega števila znakov, ki ga določajo drugi tržni ponudniki za komuniciranje, ki ne poteka na trajnem nosilcu podatkov ali spletni strani. Zato je treba skrajšana opozorila o tveganju z omejenim številom znakov vključiti v to podaljšanje prepovedi.

(13)

Opozorila z omejenim številom znakov niso namenjena temu, da nadomestijo skrajšana opozorila o tveganju. Novo opozorilo naju bi se sprožilo le, če tretja oseba, na katerega se ponudnik CFD-jev opira pri trženju produkta, omejuje število znakov na način, ki ni v skladu s številom znakov, predvidenih za opozorila o tveganju.

(14)

Opozorila z omejenim številom znakov malim vlagateljem sporočajo, kolikšen je odstotek računov s CFD-ji, ki izgubljajo denar. Da pa bi v učinkovito opozorili male vlagatelje, da se morajo zavedati, ali si lahko privoščijo tveganje, da bi izgubili denar pri vlaganju v CFD-je, podaljšanje prepovedi vključuje zahtevo, da se vsakemu sporočilu z zmanjšanim številom znakov doda neposredna povezava na spletno stran ponudnika CFD-jev, na kateri bo razvidno opozorilo na trajnem nosilcu podatkov ali spletni strani.

(15)

Ker so lahko predlagani ukrepi v omejenem obsegu povezani z izvedenimi finančnimi instrumenti na kmetijske proizvode, se je organ ESMA posvetoval z javnimi organi, pristojnimi za nadzor, upravljanje in regulacijo fizičnih kmetijskih trgov v Uredbi (ES) št. 1234/2007 (11). Noben organ ni izrazil zadržka glede predlaganega podaljšanja ukrepov.

(16)

Organ ESMA je pristojne nacionalne organe obvestil o predlaganem sklepu o podaljšanju –

JE SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Opredelitve

V tej uredbi:

(a)

„pogodba na razliko“ ali „CFD“ pomeni izvedeni finančni instrument, ki ni opcija, standardizirana terminska pogodba, posel zamenjave in dogovor o terminski obrestni meri, katerega namen je, da se imetniku omogoči dolga ali kratka izpostavljenost nihanju cen, stopnji ali vrednosti osnovnega instrumenta, ne glede na to, ali se z njim trguje na mestu trgovanja, ki mora biti poravnan v gotovini ali se lahko poravna v gotovini po izbiri ene od pogodbenih strank (drugače kot zaradi neizpolnitve obveznosti ali drugega razloga za prenehanje);

(b)

„izključena nedenarna korist“ pomeni vsako nedenarno korist razen informacijskih in raziskovalnih orodij, če se ta nanašajo na CFD-je;

(c)

„začetno kritje“ pomeni plačilo za namene odprtja pozicije CFD-ja, brez provizij, nadomestil za izvedbo posla in vseh drugih povezanih stroškov;

(d)

„zaščita začetnega kritja“ pomeni začetno kritje, določeno v Prilogi I;

(e)

„zaščita z MCO“ pomeni zaprtje ene ali več strankinih odprtih pozicij CFD-jev pod pogoji, ki so najugodnejši za stranko v skladu s členoma 24 in 27 Direktive 2014/65/EU, ko se vsota sredstev na trgovalnem računu s CFD-ji in nerealiziranih neto dobičkov od vseh odprtih pozicij CFD-jev, povezanih s tem računom, zmanjša na manj kot polovico skupne zaščite začetnega kritja za vse navedene odprte CFD-je;

(f)

„zaščita pred negativnim stanjem“ pomeni omejitev skupne obveznosti malega vlagatelja za vse CFD-je, povezane s trgovalnim računom s CFD-ji pri ponudniku CFD-jev, na sredstva na tem trgovalnem računu s CFD-ji.

Člen 2

Začasna omejitev za CFD-je v zvezi z malimi vlagatelji

Trženje, razširjanje ali prodaja CFD-jev malim vlagateljem se omeji na okoliščine, v katerih so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

ponudnik CFD-jev od malega vlagatelja zahteva, da plača zaščito začetnega kritja;

(b)

ponudnik CFD-jev malemu vlagatelju zagotovi zaščito z MCO;

(c)

ponudnik CFD-jev malemu vlagatelju zagotovi zaščito pred negativnim stanjem;

(d)

ponudnik CFD-jev malemu vlagatelju neposredno ali posredno ne zagotovi plačila, denarne ali izključene nedenarne koristi v zvezi s trženjem, razširjanjem ali prodajo CFD-ja, razen realiziranega dobička od vsakega zagotovljenega CFD-ja, in

(e)

ponudnik CFD-jev malemu vlagatelju neposredno ali posredno ne pošlje sporočila, povezanega s trženjem, razširjanjem ali prodajo CFD-ja ali objavlja takih informacij, dostopnih malemu vlagatelju, razen če vključi ustrezno opozorilo o tveganju iz Priloge II, ki izpolnjuje pogoje iz te priloge.

Člen 3

Prepoved dejanj, ki bi predstavljala izogibanje

Prepovedano je zavestno in namerno sodelovati pri dejavnostih, katerih namen ali učinek je izogibanje zahtevam iz člena 2, vključno z delovanjem namesto ponudnika CFD-jev.

Člen 4

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta sklep velja od 1. novembra 2018 za obdobje treh mesecev.

V Parizu, 23. oktobra 2018

Za odbor nadzornikov

Steven MAIJOOR

Predsednik


(1)  UL L 331, 15.12.2010, str. 84.

(2)  UL L 173, 12.6.2014, str. 84.

(3)  UL L 87, 31.3.2017, str. 90.

(4)  Sklep Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (EU) 2018/796 z dne 22. maja 2018 o začasni prepovedi trženja, razširjanja ali prodaje pogodb na razliko malim vlagateljem v Uniji v skladu s členom 40 Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 136, 1.6.2018, str. 50).

(5)  V raziskavi je sodelovalo 23 pristojnih nacionalnih organov: Financial Services and Markets Authority (BE – FSMA), Czech National Bank (CZ – CNB), Finanstilsynet (DK-Finanstilsynet), Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (DE – BaFin), Central Bank of Ireland (IE – CBI), Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (EL-HCMC), Comisión Nacional del Mercado de Valores (ES – CNMV), Autorité des Marchés Financiers (FR – AMF), Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (IT – Consob), Cyprus Securities and Exchange Commission (CY-CySEC), Finanšu un kapitāla tirgus komisija (LV – FKTK), Commission de Surveillance du Secteur Financier (LU – CSSF), Magyar Nemzeti Bank (HU – MNB), Malta Financial Services Authority (MT – MFSA), Autoriteit Financiële Markten (NL-AFM), Financial Market Authority (AT – FMA), Komisja Nadzoru Finansowego (PL – KNF), Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (PT – CMVM), Romanian Financial Supervisory Authority (RO – FSA), Agencija za trg vrednostnih papirjev (SI – ATVP), Finnish Financial Supervisory Authority (FI – FSA), Financial Conduct Authority (UK – FCA), Fjármálaeftirlitið (IS – FME).

(6)  Sprememba cene bitcoina je na primer med 31. julijem 2017 do 31. avgustom 2017 znašala + 65,8 % v primerjavi z – 9,3 % v istem obdobju leta 2018 (na voljo na Condesk.com – https://www.coindesk.com/).

(7)  K temu so prispevale tudi zahteve za prerazvrstitev malih vlagateljev v profesionalne vlagatelje ali prenos računov dejavnih malih vlagateljev k ponudnikom iz tretjih držav.

(8)  Avgusta 2018 je veljala zaščita pred negativnim saldom. Razkorak na trgu pa lahko povzroči, da stranka obtiči na ceni, zaradi katere je lastniški kapital negativen, njen račun pa mora ponudnik ponovno vrniti na nično stanje, da bi lahko izpolnil zahteve za zaščito pred negativnim saldom. To se je zgodilo ponudnikom, ki so avgusta 2017 ponujali zaščito pred negativnim saldom.

(9)  Priloga II, Oddelek II Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU (UL L 173, 12.6.2014, str. 349). Glejte tudi Oddelek 11 vprašanj in odgovorov organa ESMA v zvezi z zaščito vlagateljev v skladu z direktivama MiFID II in MiFIR ter sorodne teme (ESMA35-43-349), v katerem je organ ESMA opredelil prakse, ki jih investicijska podjetja ne bi smela izvajati pri uporabi zakonodajnih zahtev glede razvrstitve malih vlagateljev kot profesionalnih vlagateljev na njihovo lastno pobudo. Oddelek 11 je bil posodobljen 25. maja 2018.

(10)  Pristojni nacionalni organ ene od držav EGP-Efta, NO-Finanstilsynet, je 4. junija 2018 sprejel nacionalne ukrepe za poseganje v zvezi s produkti, ki imajo iste pogoje in datume začetka uporabe kot ukrepi organa ESMA.

(11)  Uredba Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).


PRILOGA I

ODSTOTKI ZAČETNEGA KRITJA GLEDE NA VRSTO OSNOVNEGA INSTRUMENTA

(a)

3,33 % nominalne vrednosti CFD-ja, ko je valutni par osnovnega instrumenta sestavljen iz katerih koli dveh naslednjih valut: ameriški dolar, evro, japonski jen, britanski funt, kanadski dolar ali švicarski frank;

(b)

5 % nominalne vrednosti CFD-ja, ko je indeks, valutni par ali blago osnovnega instrumenta:

(i)

kateri koli od naslednjih kapitalskih indeksov: Financial Times Stock Exchange 100 (FTSE 100), Cotation Assistée en Continu 40 (CAC 40), Deutsche Bourse AG German Stock Index 30 (DAX30), Dow Jones Industrial Average (DJIA), Standard & Poors 500 (S&P 500), NASDAQ Composite Index (NASDAQ), NASDAQ 100 Index (NASDAQ 100), Nikkei Index (Nikkei 225), Standard & Poors/Australian Securities Exchange 200 (ASX 200), EURO STOXX 50 Index (EURO STOXX 50);

(ii)

valutni par sestavljen iz vsaj ene valute, ki ni navedena v točki (a), ali

(iii)

zlato;

(c)

10 % nominalne vrednosti CFD-jev, ko je osnovno blago ali kapitalski indeks blago ali kapitalski indeks, ki ni naveden v točki (b);

(d)

50 % nominalne vrednosti CFD-ja, ko je osnovni instrument kriptovaluta, ali

(e)

20 % nominalne vrednosti CFD-ja, ko je osnovni instrument:

(i)

delnica ali

(ii)

ni naveden v tej prilogi.


PRILOGA II

OPOZORILA O TVEGANJU

ODDELEK A

Pogoji v zvezi z opozorilom o tveganju

1.

Opozorilo o tveganju ima obliko, ki zagotavlja njegovo vidnost, velikost pisave je vsaj enaka prevladujoči velikosti pisave, uporabljen jeziki pa je isti kot v sporočilu ali objavljenih informacijah.

2.

Če so sporočilo ali objavljene informacije na trajnem nosilcu podatkov ali na spletni strani, mora biti opozorilo o tveganju v obliki, določeni v oddelku B.

3.

Če so sporočilo ali objavljene informacije na nosilcu podatkov, ki ni trajni nosilec podatkov ali spletna stran, mora biti opozorilo o tveganju v obliki, določeni v oddelku C.

4.

Z odstopanjem od odstavkov 2 in 3, če število znakov v opozorilu o tveganju v obliki, predvideni v oddelku B ali C, presega dovoljeno število znakov po standardnih pogojih tretje osebe, ki opravlja trženje za ponudnika, se mora opozorilo objaviti v obliki, opredeljeni v oddelku D.

5.

Če je oblika, uporabljena za opozorilo o tveganju, v skladu z opredelitvijo v oddelku D, sporočilo ali objavljena informacija vključuje tudi neposredno povezavo do spletne strani ponudnika CFD-jev, na kateri je objavljeno opozorilo o tveganju v obliki, določeni v oddelku B.

6.

Opozorilo o tveganju vključuje najnovejši odstotek izgube ponudnika na podlagi izračuna odstotka trgovalnih računov s CFD-ji, ki jih je ponudnik s CFD-ji, ki je izgubil denar, zagotovil malim vlagateljem. Izračun se izvede vsake tri mesece in zajema 12-mesečno obdobje pred datumom, na katerega se izvede (v nadaljnjem besedilu: 12-mesečno obdobje izračuna). Za namene izračuna se:

(a)

za posamezni trgovalni račun malega vlagatelja s CFD-ji šteje, da je izgubil denar, če je vsota vse realiziranih in nerealiziranih neto dobičkov od CFD-jev, povezanih s trgovalnim računom s CFD-ji, v 12-mesečnem obdobju izračuna negativna;

(b)

v izračun vključijo vsi stroški v zvezi s CFD-ji, povezanimi s trgovalnim računom s CFD-ji, vključno z vsemi dajatvami, nadomestili in provizijami;

(c)

iz izračuna izključijo naslednje postavke:

(i)

vsak trgovalni račun s CFD-ji, s katerim v obdobju izračuna ni bila povezana nobena odprta pozicija CFD-jev;

(ii)

vsi dobički ali izgube od produktov, ki niso CFD-ji, povezani s trgovalnim računom s CFD-ji;

(iii)

vsi pologi ali dvigi sredstev s trgovalnega računa s CFD-ji.

7.

Z odstopanjem od odstavkov od 2 do 6, če ponudnik CFD-jev v zadnjem 12-mesečnem obdobju izračuna ni zagotovil odprtja pozicij CFD-ja, povezanega s trgovalnim računom malega vlagatelja s CFD-ji, navedeni ponudnik CFD-jev uporabi standardno opozorilo o tveganju iz oddelkov E do G, kot je primerno.

ODDELEK B

Opozorilo o tveganju na trajnem nosilcu in spletni strani, specifično za ponudnika

 

Pogodbe na razliko so kompleksni instrumenti in prinašajo veliko tveganje hitre izgube denarja zaradi finančnega vzvoda.

 

Pri trgovanju s pogodbami na razliko pri tem ponudniku denar izgubi [navedite odstotek ponudnika] % računov malih vlagateljev.

 

Razmislite, ali razumete, kako delujejo CFD-ji, in ali se lahko odločite za veliko tveganje, da boste izgubili denar.

ODDELEK C

Skrajšano opozorilo o tveganju, specifično za ponudnika

 

Pri trgovanju s pogodbami na razliko pri tem ponudniku denar izgubi [navedite odstotek ponudnika] % računov malih vlagateljev.

 

Razmislite, ali se lahko odločite za veliko tveganje, da boste izgubili denar.

ODDELEK D

Opozorilo o tveganju z zmanjšanim številom znakov, ki velja za posamezne ponudnike

[vnesite odstotek za ponudnika] % računov s CFD-ji ima izgubo.

ODDELEK E

Standardno opozorilo o tveganju na trajnem nosilcu in spletni strani

 

Pogodbe na razliko so kompleksni instrumenti in prinašajo veliko tveganje hitre izgube denarja zaradi finančnega vzvoda.

 

Pri trgovanju s pogodbami na razliko denar izgubi od 74 % do 89 % računov malih vlagateljev.

 

Razmislite, ali razumete, kako delujejo CFD-ji, in ali se lahko odločite za veliko tveganje, da boste izgubili denar.

ODDELEK F

Skrajšano standardno opozorilo o tveganju

 

Pri trgovanju s pogodbami na razliko denar izgubi od 74 % do 89 % računov malih vlagateljev.

 

Razmislite, ali se lahko odločite za veliko tveganje, da boste izgubili denar.

ODDELEK G

Opozorilo o tveganju z zmanjšanim številom znakov

74–89 % računov s CFD-ji ima izgubo.


Top