EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R2032

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/2032 z dne 20. novembra 2018 o spremembi Uredbe (ES) št. 416/2007 o tehničnih specifikacijah za obvestila kapitanom

C/2018/7581

OJ L 332, 28.12.2018, p. 1–181 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2032/oj

28.12.2018   

SL EN

Uradni list Evropske unije

L 332/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/2032

z dne 20. novembra 2018

o spremembi Uredbe (ES) št. 416/2007 o tehničnih specifikacijah za obvestila kapitanom

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/44/ES z dne 7. septembra 2005 o usklajenih rečnih informacijskih storitvah (RIS) na celinskih plovnih poteh v Skupnosti (1) in zlasti člena 5(1)(c) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbo Komisije (ES) št. 416/2007 (2) bi bilo treba posodobiti, dodatno izpopolniti ter pojasniti ob upoštevanju tehnološkega napredka in izkušenj, pridobljenih z uporabo Uredbe (ES) št. 416/2007.

(2)

Tehnične specifikacije za obvestila kapitanom bi morale temeljiti na tehničnih načelih iz Priloge II k Direktivi 2005/44/ES.

(3)

Da bi se izboljšala varnost plovbe, bi bilo treba obvestila kapitanom razširiti, da bi vključevala novo vrsto sporočila, namenjenega obvestilom v zvezi z vremenom.

(4)

Referenčne tabele, povezane z merilniki, bi bilo treba črtati iz Priloge k Uredbi (ES) št. 416/2007, ker so referenčni podatki v njih, kot so referenčne vrednosti za nizek in visok vodostaj, dinamični. Take podatke bi bilo treba vključiti in voditi v evropskem sistemu upravljanja referenčnih podatkov, ki ga upravlja Komisija.

(5)

Izboljšati je treba doslednost urejanja in razvoja aplikacij, da bi se ustvarile storitve z višjo stopnjo interoperabilnosti. Zato bi bilo treba v tehnične specifikacije kot Dodatek A in B k Prilogi vključiti priročnika za kodiranje za urednike in razvijalce aplikacij.

(6)

Priporočljiva je izmenjava podatkov med organi v skladu z Uredbo (ES) št. 416/2007. Za izboljšanje take izmenjave podatkov bi bilo treba v Dodatku D k Prilogi določiti specifikacije v zvezi z izmenjavo podatkov, da bi lahko države članice zagotovile interoperabilnost svojih sistemov.

(7)

Zaradi zagotavljanja, da lahko države članice dosledno in interoperabilno kodirajo obvestila kapitanom, bi bilo treba izboljšati referenčne tabele iz Dodatka E. V ta namen bi bilo treba nove kode določiti v novi referenčni tabeli, ki vsebuje usklajene oznake iskalnega vmesnika za grafični uporabniški vmesnik. Poleg tega bi bilo treba obstoječim referenčnim tabelam dodati nove označevalce, vrednosti in kode, odvečne pa bi bilo treba črtati.

(8)

Z revidiranimi tehničnimi specifikacijami bi bilo treba zagotoviti, da so referenčne tabele iz Dodatka E na voljo tudi elektronsko v evropskem sistemu upravljanja referenčnih podatkov, ki ga upravlja Komisija.

(9)

Države članice bi morale v skladu s členom 12(2) Direktive 2005/44/ES zaradi skladnosti s členom 4 navedene direktive sprejeti potrebne ukrepe za izpolnitev zahtev iz te uredbe najpozneje v 30 mesecih po njenem začetku veljavnosti.

(10)

Uredbo (ES) št. 416/2007 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(11)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora iz člena 11 Direktive 2005/44/ES –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi Komisije (ES) št. 416/2007 se nadomesti z besedilom Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. novembra 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 255, 30.9.2005, str. 152.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 416/2007 z dne 22. marca 2007 o tehničnih specifikacijah za obvestila kapitanom iz člena 5 Direktive 2005/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta o usklajenih rečnih informacijskih storitvah (RIS) na celinskih plovnih poteh v Skupnosti (UL L 105, 23.4.2007, str. 88).


PRILOGA

KAZALO

1.

SPLOŠNE DOLOČBE 4

1.1.

Opredelitev pojmov 4

1.2

Osnovne funkcije in zahteve glede zmogljivosti za obvestila kapitanom (NtS) 4

2.

ZAGOTAVLJANJE OBVESTIL KAPITANOM 5

3.

VRSTE SPOROČIL NtS 5

4.

STRUKTURA OBVESTIL NtS IN KODIRANJE SPOROČIL NtS 5

4.1

Splošna struktura 5

4.1.1

Segment za identifikacijo 6

4.1.2

Sporočilo v zvezi s plovno potjo in prometom 6

4.1.3

Sporočilo v zvezi z vodo 6

4.1.4

Sporočilo v zvezi z ledom 7

4.1.5

Sporočilo v zvezi z vremenom 7

4.2

Razlaga označevalcev XML in vrednosti kod v referenčnih tabelah NtS (NtS Reference Tables) 7

4.3

Identifikacija odsekov plovne poti in objektov v sporočilih NtS 7

4.4

Pravila za kodiranje sporočil NtS 8
Dodatek A: Vodnik za kodiranje obvestil NtS (NtS Encoding Guide) za urednike 9
Dodatek B: Vodnik za kodiranje obvestil NtS (NtS Encoding Guide) za razvijalce aplikacij 22
Dodatek C: Definicijska shema protokola XML za obvestila NtS (NtS XML Schema Definition) (XSD) 50
Dodatek D: Specifikacija opisnega jezika za spletne storitve za obvestila NtS (NtS Web Service) (WSDL) 87

1.   SPLOŠNE DOLOČBE

1.1   Opredelitev pojmov

Informacijske storitve za plovne poti (FIS) pomenijo geografske, hidrološke in administrativne informacije v zvezi z vodnimi (plovnimi) potmi, ki jih kapitani in upravljavci flote uporabljajo za načrtovanje, izvrševanje in nadzorovanje plovbe. Izraza „voditelj čolnov“ in „kapitan“ se štejeta za enakovredna izrazu „poveljnik ladje“ iz smernic o usklajenih rečnih informacijskih storitvah (RIS) (Uredba Komisije (ES) št. 414/2007 (1)), izraz „upravljavci flote“ pa je opredeljen v Uredbi (ES) št. 415/2007 (2).

FIS ponujajo dinamične informacije (kot so vodostaj in napovedi vodostaja) in statične informacije (kot je obratovalni čas zapornic in mostov) o uporabi in statusu infrastrukture celinskih vodnih poti ter s tem omogočajo sprejemanje taktičnih in strateških navigacijskih odločitev.

Tradicionalni načini za zagotavljanje FIS vključujejo vizualne pripomočke za plovbo, obvestila kapitanom, objavljena na papirju, zagotovljena z oddajanjem in s stacionarnim telefonom na zapornicah. Z mobilnim telefonom so nastale nove možnosti za govorno in podatkovno komunikacijo, vendar brezžično omrežje ni na voljo vedno in povsod. Prilagojene FIS za vodne poti je mogoče zagotoviti z radiotelefonskimi storitvami na celinskih vodnih poteh, internetnimi storitvami ali storitvami z elektronskimi navigacijskimi kartami, kot je elektronski prikaz navigacijskih kart in informacijski sistem za celinsko plovbo (celinski ECDIS (Inland ECDIS)) z elektronsko navigacijsko karto (ENC).

1.2   Osnovne funkcije in zahteve glede zmogljivosti za obvestila kapitanom (NtS)

Ta tehnična specifikacija za obvestila NtS določa pravila za prenos podatkov o plovnih poteh prek interneta.

Obvestila NtS:

(a)

zagotovijo informacije o stanju plovne poti, prometu, vremenu, vodostaju in ledu za informacijske storitve za plovne poti;

(b)

zagotovijo samodejni prevod najpomembnejših vsebin obvestil v vse jezike sodelujočih držav z uporabo standardnega besedišča na podlagi seznamov kod (referenčne tabele NtS (NtS Reference Tables) iz Dodatka E);

(c)

se zagotovijo v standardizirani strukturi podatkovnih nizov, da bi se tako olajšala vključitev obvestil v sisteme za načrtovanje plovbe;

(d)

so združljiva s strukturo podatkov indeksa RIS (RIS Index) in celinskega ECDIS (Inland ECDIS), da bi se olajšala vključitev obvestil NtS v celinski ECDIS (Inland ECDIS), kot je določeno v Direktivi 2005/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. septembra 2005 o usklajenih rečnih informacijskih storitvah (RIS) na celinskih vodnih poteh v Skupnosti.

Tehnične specifikacije za obvestila NtS olajšujejo izmenjavo podatkov med sistemi NtS različnih držav in z drugimi aplikacijami, ki uporabljajo podatke iz obvestil NtS, vključno s celinskim ECDIS (Inland ECDIS).

Nekatere informacije, ki jih vsebujejo sporočila z obvestili kapitanom (sporočila NtS), se lahko standardizirajo, druge pa ne.

Standardizirani del zajema vse informacije, ki so:

(a)

pomembne za varnost celinske plovbe (na primer: potopljeno malo plovilo na desni strani plovne poti na Donavi, rečni km 2 010);

(b)

potrebne za načrtovanje plovbe, vključno s spustom zapornic in zmanjšanjem proste višine prehoda.

Dodatne informacije, ki niso pomembne za varnost ali načrtovanje plovbe, vključno z razlogom za spust zapornice, se lahko podajo kot poljubno besedilo, brez samodejnega prevoda. Uporaba poljubnega besedila je omejena na minimum.

2.   ZAGOTAVLJANJE OBVESTIL KAPITANOM

Države članice zagotovijo, da so sporočila NtS dostopna na spletu in prek standardizirane spletne storitve NtS (NtS web service), v skladu s tehničnimi specifikacijami, opisanimi v tej prilogi in dodatkih k njej. Specifikacija standardizirane spletne storitve NtS (NtS web service) je vključena v Dodatek D v obliki opisnega jezika za spletne storitve „Web Service Description Language“ (WSDL).

Specifikacija standardiziranih spletnih storitev NtS (NtS web services) uporabniku omogoča, da izbere sporočila na podlagi vsaj enega od naslednjih meril:

(c)

določenega odseka vodne poti;

(d)

določenega dela vodne poti, opredeljenega z rečnim km začetne in končne točke;

(e)

časa veljavnosti obvestila (začetni in končni datum obdobja veljavnosti);

(f)

datuma objave obvestila (datum in čas objave).

Sporočila NtS, ki so v skladu s standardi iz te priloge, se lahko med drugim zagotovijo z naslednjimi orodji:

(a)

mobilnimi aplikacijami;

(b)

e-poštnimi storitvami.

Izvede se lahko izmenjava podatkov med sistemi NtS, upravljanimi v različnih državah. Vsi sistemi, ki uporabljajo standarde, opisane v Prilogi k tej uredbi, lahko vključijo obvestila NtS iz drugih sistemov v svoje storitve, če se pri tem ne spremeni vsebina obvestila. Kadar je povezava z virom vključenega obvestila NtS prekinjena ali ni na voljo, je treba o tem obvestiti uporabnike.

3.   VRSTE SPOROČIL NTS

Sporočila NtS so bistvena sporočila, ki so čim bolj standardizirana.

Obstajajo štiri vrste sporočil NtS, in sicer:

(a)

sporočilo v zvezi s plovno potjo in prometom;

(b)

sporočilo v zvezi z vodo;

(c)

sporočilo v zvezi z ledom;

(d)

sporočilo v zvezi z vremenom.

4.   STRUKTURA OBVESTIL NTS IN KODIRANJE SPOROČIL NTS

To poglavje opisuje strukturo in kodiranje standardiziranih elektronskih sporočil NtS.

Sporočilo NtS je strukturirano sporočilo, ki uporablja standardizirane elemente, kadar koli je to mogoče. Uporaba poljubnega besedila v podatkovnih elementih je omejena na minimum.

Definicijska shema razširjenega označevalnega jezika (XML) standardiziranih obvestil NtS, ki se v tem standardu imenuje XSD ter vsebuje standardizirane vrednosti kod in možne oblike, je vključena v Dodatek C.

Standardizirane vrednosti kod in označevalci XML, njihov pomen in prevod so navedeni v referenčnih tabelah NtS (NtS Reference Tables) v Dodatku E ter so na voljo tudi elektronsko v evropskem sistemu upravljanja referenčnih podatkov (ERDMS), ki ga upravlja Komisija.

4.1.   Splošna struktura

Sporočilo NtS vsebuje naslednje segmente:

(a)

segment za identifikacijo;

(b)

segment, v katerem so opredeljeni ustrezni objekti ali odseki plovne poti, na katere se nanaša sporočilo;

(c)

omejitve za sporočilo v zvezi s plovno potjo in prometom, meritve za sporočilo v zvezi z vodo, stanje ledu za sporočilo v zvezi z ledom ali vremenska poročila za sporočilo v zvezi z vremenom.

Slika 1

Struktura sporočila z obvestilom kapitanom

Image

4.1.1.   Segment za identifikacijo

Vsako sporočilo mora vsebovati segment za identifikacijo. Segment za identifikacijo vsebuje splošne informacije o izdajatelju in datum objave sporočila.

4.1.2.   Sporočilo v zvezi s plovno potjo in prometom

Sporočilo v zvezi s plovno potjo in prometom vsebuje informacije za odseke plovne poti ali objekte, uporablja pa se za navedbo omejitev za naslednje namene:

(a)

„Opozorilo“: pomembno za varnost. Opozorilo mora vsebovati vsaj eno omejitev, ki povzroči neposredno in konkretno ogrožanje oseb, plovil ali objektov, kot so varjenje na mostu, pri katerem nastajajo iskre, kletka za inšpekcijske preglede/delavci, ki visijo z mosta, ovira na plovni poti;

(b)

„Obvestilo“: pomembno za načrtovanje plovbe ali varnost. Obvestilo lahko vsebuje omejitve, kot so zapora zaporne komore zaradi vzdrževalnih del, poglabljanje dna na plovni poti;

(c)

„Informacijska služba“: splošne informacije, ki niso neposredno povezane z načrtovanjem plovbe ali varnostjo. Informacijska služba ne sme vsebovati posebnih omejitev, zato ni neposredno pomembna za načrtovanje plovbe ali varnost. Take informacije lahko vključujejo splošne informacije, kot so lokalna prometna pravila, posodobitev celinskega ECDIS (Inland ECDIS).

4.1.3.   Sporočilo v zvezi z vodo

Segment za sporočila v zvezi z vodo vsebuje vrednosti ali napovedi za:

(a)

vodostaj,

(b)

najmanjšo izmerjeno globino,

(c)

prosto višino prehoda,

(d)

položaj zapor,

(e)

pretok,

(f)

režim.

Informacije v zvezi z vodo se običajno ustvarijo in objavijo samodejno na podlagi podatkov iz senzorske opreme (kot je merilnik plimovanja), sistemov (model vodostaja) ali infrastrukture (položaj zapor). Vzroki za objavo so lahko različni, na primer redna objava ali dosežena določena vrednost.

4.1.4.   Sporočilo v zvezi z ledom

Sporočilo v zvezi z ledom vsebuje informacije o dejanskem ali predvidenem stanju ledu za odseke plovne poti. Informacije, povezane z ledom, običajno ustvari pristojno osebje na podlagi lokalnega opazovanja in strokovne ocene.

4.1.5.   Sporočilo v zvezi z vremenom

Sporočilo v zvezi z vremenom vsebuje informacije o (nevarnih) vremenskih razmerah za celinsko plovbo.

Da bi se olajšalo razširjanje hidrometeoroloških informacij iz hidrometeoroloških omrežij kapitanom, se lahko sporočila v zvezi z vremenom objavijo.

4.2.   Razlaga označevalcev XML in vrednosti kod v referenčnih tabelah NtS (NtS Reference Tables)

Pomen različnih elementov, ki se uporabljajo v definicijski shemi protokola XML za obvestila NtS (NtS XML Schema Definition) (XSD), je opisan v referenčnih tabelah NtS (NtS Reference Tables) v Dodatku E. Struktura, oblika in možne vrednosti vseh elementov XML so opisane v shemi NtS XSD v Dodatku C.

(a)

Koordinate zemljepisne širine in dolžine se kodirajo v skladu s svetovnim geodetskim sistemom iz leta 1984 ter so zapisane v stopinjah in minutah z vsaj tremi, po možnosti pa štirimi decimalkami ([d]d mm.mmm[m] N, [d][d]d mm.mmm[m] E).

(b)

Decimalke v številčnih poljih so označene z decimalno piko („.“). Tisočice niso ločene.

(c)

V sporočilih NtS se za vrednosti, vključene v sporočilo XML, uporabljajo le naslednje enote: cm, m3/s, h, km/h in kW, m/s (veter), mm/h (dež) in stopinja Celzija. V nacionalnih aplikacijah se lahko te enote pretvorijo za uporabniku prijazen prikaz.

4.3.   Identifikacija odsekov plovne poti in objektov v sporočilih NtS

Za izpolnitev minimalnih podatkovnih zahtev za zagotavljanje informacij o objektih, pomembnih za celinsko plovbo, v skladu s členom 4(3)(a) Direktive 2005/44/ES je treba v segmentu za objekte uporabiti lokacijsko kodo ISRS (ISRS Location Code). Lokacijska koda ISRS (ISRS Location Code) se uporablja za enotno identifikacijo objektov in odsekov plovne poti ter zagotavljanje interoperabilnih sistemov in storitev RIS (kot je združevanje informacij o infrastrukturi iz indeksa RIS (RIS Index), celinskega ECDIS (Inland ECDIS) in obvestil NtS za načrtovanje plovbe).

Lokacijska koda ISRS (ISRS Location Code) je 20-mestna alfanumerična koda, ki se uporablja za vzpostavitev enotne in standardizirane povezave med objekti v rečnih informacijskih storitvah. Sestavljena je iz naslednjih obveznih podatkovnih elementov, razvrščenih v štiri sklope informacij:

(a)

sklop 1: UN/LOCODE (5 črk, alfanumerična), sestavljena iz:

kode države (Country code) (2-mestna, alfanumerična) (3) in

lokacijske kode (Location code) (3-mestna, alfanumerična, „XXX“, če ni na voljo);

(b)

sklop 2: koda odseka plovne poti (Fairway section code) (5-mestna, alfanumerična, določi jo nacionalni organ);

(c)

sklop 3: referenčna koda objekta (Object Reference Code) (5-mestna, alfanumerična, „XXXXX“, če ni na voljo);

(d)

sklop 4: hektometer odseka plovne poti (Fairway section hectometre) (5-mestna, numerična, hektometer v središču območja ali „00000“, če ni na voljo).

Države članice v indeksu RIS (RIS Index) hranijo lokacijsko kodo ISRS (ISRS Location Code) in referenčne podatke o objektih ter jih pošljejo v sistem ERDMS, ki ga upravlja Komisija v skladu s postopki vzdrževanja za indeks RIS (RIS Index), objavljen na spletišču sistema ERDMS.

4.4.   Pravila za kodiranje sporočil NtS

Sporočila NtS se kodirajo v skladu z vodnikom za kodiranje obvestil NtS (NtS Encoding Guide) za urednike (Dodatek A) in v skladu z vodnikom za kodiranje obvestil NtS (NtS Encoding Guide) za razvijalce aplikacij (Dodatek B).


(1)  Uredba Komisije (ES) št. 414/2007 z dne 13. marca 2007 o tehničnih smernicah za načrtovanje, izvajanje in operativno uporabo rečnih informacijskih storitev (RIS) iz člena 5 Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/44/ES o usklajenih rečnih informacijskih storitvah (RIS) na celinskih plovnih poteh v Skupnosti (UL L 105, 23.4.2007, str. 1).

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 415/2007 z dne 13. marca 2007 o tehničnih specifikacijah za sisteme za sledenje in določanje položaja plovil iz člena 5 Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/44/ES o usklajenih rečnih informacijskih storitvah (RIS) na celinskih plovnih poteh v Skupnosti (UL L 105, 23.4.2007, str. 35).

(3)  Kode držav ZN so opredeljene v skladu s točko 2.4.2.12 Priloge k Uredbi Komisije (EU) št. 164/2010 (UL L 57, 6.3.2010, str. 1). Kode držav ZN so enake kot kode držav po ISO 3166-1 alfa-2.

A.   VODNIK ZA KODIRANJE (ENCODING GUIDE) OBVESTIL KAPITANOM ZA UREDNIKE

KAZALO

1.

Ozadje, struktura in namen vodnika za kodiranje obvestil NtS (NtS Encoding Guide) 11 10

2.

Izbor vrste sporočila NtS 10

3.

Temeljni premisleki v zvezi s sporočilom FTM, koraki k objavi sporočila FTM 10

4.

Razlaga kod za sporočilo FTM 12

5.

Temeljni premisleki v zvezi s sporočilom WMR 20

6.

Temeljni premisleki v zvezi s sporočilom ICEM, koraki k objavi sporočila ICEM 20

7.

Temeljni premisleki v zvezi s sporočilom WERM 20

8.

Pravila za nekatere elemente 21

Kratice

Kratica

Pomen

CEVNI

Evropski kodeks za notranje vodne poti (http://www.unece.org/trans/main/sc3/sc3res.html)

ENC

Elektronska navigacijska karta

FTM

Sporočilo v zvezi s plovno potjo in prometom

ICEM

Sporočilo o ledu

Celinski ECDIS (Inland ECDIS)

Elektronski prikaz navigacijskih kart in informacijski sistem

Lokacijska koda ISRS (ISRS Location Code)

Lokacijska koda „Mednarodni standard za elektronsko javljanje ladij“

NtS

Obvestila kapitanom

RIS

Rečne informacijske storitve

VHF

Pomorski mobilni pas

WERM

Sporočilo v zvezi z vremenom

WRM

Sporočilo v zvezi z vodo

WSDL

Opisni jezik spletnih storitev

XML

Razširjeni označevalni jezik

XSD

Definicija sheme XML

1.   Ozadje, struktura in namen vodnika za kodiranje obvestil NtS (NtS Encoding Guide)

Standard NtS se stalno izboljšuje. Pomemben korak naprej je bila izdaja spletne storitve NtS (NtS web service), ki olajšuje izmenjavo sporočil NtS med organi ter med organi in uporabniki obvestil NtS.

Da bi se spodbudilo usklajeno kodiranje sporočil NtS na nacionalni in mednarodni ravni, sta bila razvita dva dokumenta: Vodnik za kodiranje obvestil NtS (NtS Encoding Guide) za urednike in vodnik za kodiranje obvestil NtS (NtS Encoding Guide) za razvijalce aplikacij. Ta vodnika se uporabljata za shemo NtS XSD 4.0 in spletno storitev NtS (NtS Web Service) WSDL 2.0.4.0.

Zaradi naraščajoče uporabe spletne storitve NtS (NtS web service) je treba sporočila NtS nadalje uskladiti, da se zagotovi ustrezen prikaz vsebine v sistemih tretjih oseb. Enotno kodiranje sporočil je tudi predpogoj za upoštevanje sporočil v aplikacijah za načrtovanje plovbe.

Če so elementi, ki bi vsebovali le standardne ali privzete vrednosti, pogojni, se opustijo, ker vodijo v preveliko število sporočil brez dodane vrednosti.

Vodnik za kodiranje obvestil NtS (NtS Encoding Guide) za urednike je namenjen osebam, ki urejajo (in objavljajo) sporočila NtS, vključno z navodili po korakih za ustvarjanje ustreznih vrst sporočil in razlago kod. Vodnik za kodiranje obvestil NtS (NtS Encoding Guide) vsebuje pojasnilo glede uporabnosti štirih vrst sporočil NtS, navodila za izpolnjevanje in kode, ki jih je treba uporabiti v nekaterih primerih. Vodnik za kodiranje obvestil NtS (NtS Encoding Guide) za urednike je v tem Dodatku A.

Vodnik za kodiranje obvestil NtS (NtS Encoding Guide) za razvijalce aplikacij vsebuje smernice za razvoj in izvajanje aplikacije NtS, ki pojasnjujejo logiko vodnika, postopke in samodejne/privzete vrednosti. Vodnik za kodiranje obvestil NtS (NtS Encoding Guide) za razvijalce aplikacij je v Dodatku B Priloge k tej uredbi.

2.   Izbor vrste sporočila NtS

FTM: to vrsto izberite, če želite ustvariti „sporočilo v zvezi s plovno potjo in prometom“ za vodne poti ali objekte na vodni poti. [pojdi na poglavje 3]

WRM: to vrsto izberite, če želite ustvariti „sporočilo v zvezi z vodo“, ki omogoča posredovanje informacij o sedanjem in predvidenem vodostaju ter drugih informacij. Sporočilo v zvezi z vodo vsebuje informacije za objekt ali odsek plovne poti. Objekt se identificira z lokacijsko kodo ISRS (ISRS Location Code), odsek plovne poti pa z začetno in končno lokacijsko kodo ISRS (ISRS Location Code).

ICEM: to vrsto izberite, če želite ustvariti „sporočilo v zvezi z ledom“. Segment za sporočila o ledu vsebuje informacije o stanju ledu za odsek plovne poti, opredeljen z njegovo začetno in končno lokacijsko kodo ISRS (ISRS Location Code).

WERM: to vrsto izberite, če želite ustvariti „sporočilo v zvezi z vremenom“, ki omogoča posredovanje informacij o sedanjem in predvidenem vremenskem stanju na odseku vodne poti, opredeljenem z njegovo začetno in končno lokacijsko kodo ISRS (ISRS Location Code).

3.   Temeljni premisleki v zvezi s sporočilom FTM, koraki k objavi sporočila FTM

Podrobne informacije o tem, katere kode je treba uporabiti, so v poglavju 4. Pomisleki od vključno točke 3.3 niso nujno razvrščeni po vrstnem redu vnosa v orodje za urejanje sporočil FTM.

3.1.

Ali je treba objaviti informacije prek sporočil NtS FTM v skladu s standardom NtS? Vse pomembne informacije v zvezi z varnostjo in načrtovanjem plovbe je treba objaviti prek sporočil NtS. Objavijo se lahko informacije, ki niso pomembne za varnost in načrtovanje plovbe. Vsako temo/dogodek/prireditev je treba objaviti v ločenem sporočilu.

3.2.

Ali že obstaja veljavno sporočilo FTM v zvezi s sedanjim stanjem (glede vsebine in časa veljavnosti)?

3.2.1.

Da.

Že obstoječe sporočilo FTM je treba posodobiti. Zadevno objavljeno sporočilo je treba izbrati in posodobiti v orodju za urejanje sporočil FTM. Sporočila FTM, ki je že poteklo, ni mogoče več posodobiti.

3.2.2.

Ne.

Pripraviti je treba novo sporočilo FTM. V primeru podobne prireditve, ki je že kodirana v obstoječem sporočilu FTM, se lahko to sporočilo FTM uporabi kot osnutek za pripravo novega sporočila FTM (če je ta funkcija na voljo) ali pa se lahko uporabi predloga (če je ta funkcija na voljo).

3.3.

Določiti je treba geografsko območje veljavnosti

3.3.1.

Če je sporočilo FTM povezano z določenim odsekom vodne poti, je treba zadevni odsek vnesti in ga določiti z njegovo začetno in končno točko. Če se vsebina nanaša na več odsekov iste vodne poti ali različne vodne poti, se lahko vsi navedejo v enem sporočilu FTM.

3.3.2.

Če je sporočilo FTM povezano z določenim objektom (npr. mostom, zaporo itd.) na vodni poti, je treba zadevni objekt izbrati s seznama razpoložljivih objektov (če je izbor na voljo). Odseka vodne poti v sporočilu ni treba opredeliti. Če se sporočilo FTM nanaša na več objektov, se lahko vsi vključijo v eno sporočilo FTM.

3.3.3.

Kombinacija informacij v zvezi z objektom in plovno potjo je mogoča v enem sporočilu, če se informacije nanašajo na en določen vzrok/prireditev (ista predmetna koda in koda razloga).

3.3.4.

Čeprav so koordinate pogojne, jih je treba navesti zaradi podpore prikazu na zemljevidih (te koordinate pogosto samodejno zagotovi aplikacija NtS).

3.4.

Vnesti je treba vsebino sporočila FTM

Vse informacije, ki se lahko izrazijo z uporabo referenčnih tabel NtS (NtS Reference Tables), je treba kodirati v poljih standardiziranega sporočila. V poljih za poljubno besedilo se navedejo le dodatne informacije (ki jih drugače ni mogoče kodirati).

3.5.

Po potrebi se vnesejo ciljne skupine glede na vrsto plovil in zadevne smeri.

3.5.1.

Če sporočilo velja za vsa plovila (vse vrste plovil) v vseh smereh, se ciljna skupina ne navede, da se kodirajo le bistvene informacije. Če je sporočilo/omejitev naslovljena na določeno ciljno skupino ali smer, je treba izbrati ustrezne kode.

3.5.2.

Če za določene ciljne skupine velja celotno sporočilo, je treba informacije o ciljnih skupinah podati v splošnem delu sporočila FTM (in se ne smejo ponovno navesti v segmentih za omejitve).

3.5.3.

Če za različne omejitve veljajo različne ciljne skupine, je treba informacije o ciljnih skupinah podati v ustreznih omejitvah (in se ne smejo ponovno navesti v splošnem delu).

3.5.4.

Če pristojni organi posamezna plovila ali lokalni promet izvzamejo iz omejitev (npr. plovila, ki sodelujejo na prireditvi, za katero velja splošna zapora, lokalni trajektni promet na območjih, kjer plovba ni dovoljena), takih izjem ni treba upoštevati pri kodiranju ciljnih skupin. Take informacije se lahko navedejo v polju za poljubno besedilo za dodatne informacije.

3.6.

Po potrebi se izpolni segment o komunikaciji

Če so na voljo dodatne informacije prek posebnega vira, bi jih bilo treba navesti v tem segmentu. Če je treba prek posebnega medija sporočiti dodatno obveznost, je treba to navesti v tem segmentu

3.7.

Po potrebi se izpolni segment o omejitvi

Če veljajo omejitve, je treba izpolniti segment o omejitvi. Če so znane vrednosti v zvezi z omejitvami, jih je treba navesti. Obvezno je treba podati vrednosti za dimenzije ladje, omejitev hitrosti in razpoložljiv prostor za navigacijo.

Vse omejitve morajo vključevati obdobja omejitve, da se omogočijo ustrezni izračuni v aplikacijah za načrtovanje plovbe (za lažje delo je morda na voljo funkcija aplikacije NtS za kopiranje obdobij omejitve ali izbor več kot ene omejitve za obdobje omejitve).

3.8.

Določiti je treba datum začetka veljavnosti sporočila

Če je že znan, se določi tudi končni datum veljavnosti sporočila. Datum konca veljavnosti ne sme biti pred sedanjim datumom.

Upoštevajte, da bodo aplikacije informacije o obdobju veljavnosti uporabile za izbor sporočil, ki bodo v zahtevanem času prikazane uporabnikom.

Če je sporočilo preklicano:

a)

pred začetkom njegovega obdobja veljavnosti, je treba začetni in končni datum nastaviti na datum preklica.

b)

in je obdobje veljavnosti že začelo teči, je treba nove končne datume za vse omejitve nastaviti na pretekli datum, končni datum veljavnosti pa je treba nastaviti na datum preklica.

3.9.

Sporočilo se lahko objavi

4.   Razlaga kod za sporočilo FTM

4.1.   Predmetna koda (Subject_code):

Opredelitev uporabe predmetnih kod:

„Opozorilo“: pomembno za varnost. Opozorilo mora vsebovati vsaj eno omejitev, ki povzroči neposredno in konkretno ogrožanje oseb, plovil ali objektov, npr. varjenje na mostu, pri katerem nastajajo iskre, kletka za inšpekcijske preglede/delavci, ki visijo z mosta, ovira na plovni poti;

„Obvestilo“: pomembno za načrtovanje plovbe ali varnost. Obvestilo lahko vsebuje omejitve, npr. zapora zaporne komore zaradi vzdrževalnih del, poglabljanje dna na plovni poti, prometna pravila, ki veljajo poleg nacionalne zakonodaje;

„Informacijska služba“: splošne informacije, ki niso neposredno povezane z načrtovanjem plovbe ali varnostjo. Informacijska služba ne sme vsebovati posebnih omejitev, zato ni neposredno pomembna za načrtovanje plovbe ali varnost. Take informacije lahko vključujejo lokalna prometna pravila, posodobitev celinskega ECDIS (Inland ECDIS). Obdobje veljavnosti se uporabi za določitev obdobja, v katerem se sporočilo informacijske službe prikazuje uporabnikom, in ne za obdobje veljavnosti zagotovljenih informacij (npr. en mesec ali kot je opredeljeno v nacionalnih postopkih).

„Obvestilo preklicano“

Predmetna koda „Obvestilo preklicano“ se uporabi le, če:

je sedanji datum pred datumom začetka veljavnosti. V tem primeru se lahko spremeni le vsebina polja „dodatne informacije v nacionalnem jeziku“, ostala vsebina sporočila pa mora ostati nespremenjena. V tem primeru se koda „Obvestilo preklicano“ uporabi za umik obvestila pred začetkom njegove veljavnosti. To pomeni, da se koda „Obvestilo preklicano“ uporabi za obvestila, ki še niso dosegla datuma začetka veljavnosti in/ali za načrtovane ukrepe, ki se ne bodo izvedli (npr. načrtovano je bilo poglabljanje dna, vendar ga ni mogoče začeti zaradi visokega vodostaja).

je obdobje veljavnosti že začelo teči in se novi končni datumi za vse omejitve nastavijo na pretekli datum. Končni datum veljavnosti je treba nastaviti na datum preklica.

V tem primeru se ukrepi/prireditve končajo, preden se konča prvotno določeno obdobje veljavnosti že obstoječega sporočila FTM.

4.2.   Koda razloga (Reason_code):

Kodo razloga bi bilo treba navesti, da se kapitanom posredujejo dodatne informacije.

Opredelitev uporabe kod razlogov:

gradbena dela

Obvestilo o gradbenih delih

nesreča

Opozorilo o nesreči

spremembe na plovni poti

Obvestilo o spremembah na plovni poti

sprememba oznak

Obvestilo o spremembah oznak na vodni poti

zoženje plovne poti

Obvestilo o zmanjšani širini prehoda plovne poti, če ni ustrezna nobena druga koda razloga

poškodovane oznake/znaki

Obvestilo o poškodovanih oznakah/znakih

dela pod vodo

Opozorilo o delih pod vodo

poglabljanje dna

Obvestilo o poglabljanju dna

prireditev

Obvestilo o prireditvah, npr. tekmovanja v plavanju, jadranju ali veslanju

vaje

Obvestilo o vajah, npr. reševalnih ali vojaških vajah

odstranjevanje eksplozivov

Obvestilo o odstranjevanju eksplozivov

ekstenzivno odtekanje

Obvestilo o višji stopnji pretoka kot običajno skozi jezove ali zapore zaradi upravljanja voda

padajoči predmeti

Obvestilo o padajočih predmetih, npr. ledenih svečah, vejah dreves

napačni odmevi radarja

Obvestilo o možnosti napačnih odmevov radarja

ognjemet

Obvestilo o ognjemetu

plavajoči predmeti

Obvestilo o plavajočih predmetih nad vodostajem (vidnih) in pod njim (nevidnih)

merjenje pretoka

Obvestilo o meritvah

tveganje za zdravje

Opozorilo ali obvestilo o tveganju za zdravje, npr. zaradi hrastove sprevodnice, uhajanja plina itd.

visokonapetostni kabel

Obvestilo o visokonapetostnem kablu, ki seka pot

visok vodostaj

Obvestilo o visokem vodostaju, preden se doseže vodostaj, ki ne dovoljuje plovbe

led

Obvestilo o ledu; dodatne informacije se bodo sporočile prek informacij o ledu (sporočilo v zvezi z ledom)

posodobitev celinskega ECDIS (Inland ECDIS)

Informacijska služba v zvezi s posodobitvijo celinskega ECDIS (Inland ECDIS)

inšpekcijski pregled

Obvestilo o inšpekcijskih pregledih; uporabi se le v primeru inšpekcijskega pregleda; se ne uporablja za popravila/gradbena dela. Morda obstajajo omejitve zaradi vozov/kletk za inšpekcijske preglede ali gradbenih odrov

splavitev

Obvestilo o plovilu, ki zapušča ladjedelnico

lokalna prometna pravila

Informacijska služba v zvezi z dodatnimi ali spremenjenimi pravili veljavnega zakona ali predpisa brez posebnih omejitev, datumov omejitev ali datumov veljavnosti

nizek vodostaj

Obvestilo o nizkem vodostaju, preden se doseže vodostaj, ki ne dovoljuje plovbe

nižanje vodostaja

Obvestilo o nadzorovanem nižanju vodostaja zaradi inšpekcijskih pregledov ali del ali upravljanja voda

minimalno odtekanje

Obvestilo o nižji stopnji pretoka kot običajno skozi jezove ali zapore zaradi upravljanja voda

nov objekt

Obvestilo z informacijami o novem razpoložljivem objektu, npr. mostu, privezu

ovira

Obvestilo o zmanjšani prosti višini prehoda in/ali zmanjšani širini prehoda plovne poti zaradi ovire nad vodno gladino

zapora pod vodo

Obvestilo o zmanjšani razpoložljivi globini in/ali zmanjšani širini prehoda plovne poti zaradi ovire pod vodo

vodostaj, ki ne dovoljuje plovbe

Obvestilo o vodostaju (visokem ali nizkem), zaradi katerega plovba ni dovoljena

pokritost radijskih zvez

Obvestilo v zvezi s pokritostjo radijskih zvez

odstranitev objekta

Obvestilo o odstranjenih objektih

popravilo

Obvestilo, kadar je nekaj pokvarjeno ali ne dela in je potrebno popravilo, npr. sistem za nadzor zapornic, lahko se uporabi tudi za načrtovana popravila

višanje vodostaja

Obvestilo o naravnem višanju vodostaja, ki ni posledica upravljanja voda

usedlina

Obvestilo o zmanjšani razpoložljivi globini zaradi usedlin

merjenje globine

Obvestilo o merjenju globine

posebne oznake

Obvestilo o uporabi posebnih oznak, npr. za prepoved plovbe na vodnih ali ribolovnih območjih

posebni prevoz

Obvestilo o posebnih prevozih

stavka

Obvestilo o stavki operativnega osebja, ki vpliva na razpoložljivost infrastrukture vodne poti

vodostaj, ki zahteva previdno plovbo

Obvestilo o vodostaju (visokem ali nizkem), zaradi katerega je potrebna previdnost pri plovbi

delo

Obvestilo o splošnih delih na objektih, bregovih in/ali strugah vodnih poti (rečnih ali kanalih)

omejitve

Uporabi se le kot navedba obstoječe omejitve, če ni ustrezna nobena druga koda razloga

drugo

Se ne uporablja, če ni ustrezna nobena druga koda razloga, se koda razloga ne navede

4.3.   Koda omejitve (Limitation_code):

Opredelitev uporabe kod omejitve:

zapora:

V primeru, ko ni mogoč noben način plovbe:

skozi zaporno komoro,

skozi prehod mostu,

skozi določeno točko na plovni poti,

na določenem odseku plovne poti;

delna zapora:

vsi deli infrastrukture (npr. zaporne komore, odprtine mostu) imajo svojo lokacijsko kodo ISRS (ISRS Location Code). Če takih kod še ni, se lahko uporabi delna zapora, če je mogoča omejena plovba (npr. samo objekt na območju zapornic z dvema vzporednima komorama)

skozi eno ali več zapornih komor zapornice, pri čemer vsaj ena ostane odprta,

skozi eno ali več odprtin mostu, pri čemer vsaj ena ostane odprta;

ni storitve:

uporabi se, če dvižni most v določenem obdobju ne obratuje. To obdobje mora biti v okviru rednega obratovalnega časa.

Ko ni storitve na dvižnem mostu, je prehod pod mostom vseeno mogoč. V nasprotnem primeru gre za „zaporo“. Ko ni storitve na zapornici, je to treba vnesti kot „zapora“;

spremenjena storitev:

uporabi se, če se redni obratovalni čas objektov (npr. zapornic, (dvižnih) mostov) spremeni, podaljša ali skrajša.

Če obstajajo omejitve glede dovoljenih dimenzij plovila/konvoja (niso neposredno povezane z infrastrukturo), je treba omejitev vnesti z naslednjimi besedilnimi elementi:

ugrez plovila,

širina plovila,

širina konvoja,

dolžina plovila,

dolžina konvoja,

prosta višina plovila.

Če je na voljo, se navede absolutna vrednost;

Če obstajajo omejitve glede razpoložljive velikosti objekta ali odseka vodne poti, se uporabijo naslednje kode:

prosta višina prehoda,

razpoložljiva dolžina,

prosta širina prehoda,

razpoložljiva globina.

Če je na voljo, se navede absolutna vrednost;

najmanjša izmerjena globina: uporabi se, če bi lahko zaradi globine nastale težave (npr. zaradi usedlin). Navede se vrednost za absolutno globino (za referenčno vrednost) ali zmanjšanje globine. Če je na voljo, se navede absolutna vrednost;

zamuda: uporabi se v primeru časovno omejene zapore/dogodka na objektu ali odseku vodne poti med določenim začetnim in končnim datumom.

Vnesti bi bilo treba ocenjeno najdaljše trajanje zapore/dogodka. Zamuda se ne uporabi, kadar ena zaporna komora zapornice ali več ni na voljo.

Če so prepovedani določeni manevri ali dejanja, je treba vnesti ustrezne omejitve. Te omejitve se vnesejo le, če niso bile že sporočene prek navigacijskih znakov ali predpisov, ki so vneseni v uradni celinski ENC:

najmanjša moč,

izmenično usmerjanje prometa,

prepovedano obračanje,

prepovedan prehod,

prepovedano prehitevanje,

prepovedan pristanek,

prepovedan privez,

prepovedano sidranje,

prepovedano povzročanje valov,

omejitev hitrosti,

prepovedano izkrcanje.

Če je na voljo, se navede absolutna vrednost za omejitev hitrosti in najmanjšo moč;

posebna pozornost: kadar je sporočilo FTM (ali njegov del) povezan s plovno/vodno potjo, se ta omejitev uporabi za navedbo, na katerem mestu plovne poti/reke/kanala/jezera je dogodek.

Uporabi se tudi, kadar ni mogoče podrobno opisati omejitve, je pa koristno ali nujno kapitane opozoriti ali obvestiti, da morajo paziti in biti pozorni na informacije po radiu;

brez omejitve: uporabi se lahko le, če se izrecno navede, da ni nobenih omejitev v določenem časovnem obdobju.

4.4.   Koda intervala za omejitev (Limitation interval_code):Opredelitev uporabe kod intervalov:

„neprekinjeno“: uporabi se za omejitve, ki veljajo od začetnega datuma/časa do končnega datuma/časa brez prekinitev (npr. zapora od 01.01.2016, 0:00, do 31.03.2016, 23:59, vendar tudi zapora 17.09.2016 od 8:00 do 18:00);

„dnevno“: uporabi se za redno ponavljajočo se uporabo omejitve (npr. prepovedano povzročanje valov med delovnim časom na lokaciji poglabljanja dna – od 07.04.2016 do 11.04.2016, vsak dan od 6:00 do 18:00);

podnevi (kot je opredeljeno v kodeksu CEVNI): izraz „dan“ pomeni obdobje med sončnim vzhodom in sončnim zahodom;

ponoči (kot je opredeljeno v kodeksu CEVNI): izraz „noč“ pomeni obdobje med sončnim zahodom in sončnim vzhodom;

dnevi v tednu: če so intervali povezani z različnimi dnevi v tednu, ki je treba izbrati med naslednjimi besedilnimi elementi:

ponedeljek,

torek,

sreda,

četrtek,

petek,

sobota,

nedelja,

od ponedeljka do petka,

sobota in nedelja;

„v primeru omejene vidljivosti“: uporabi se, če omejitev velja le v primeru razmer, v katerih je vidljivost zmanjšana zaradi megle, motnosti, snega, dežja ali drugih razlogov,

„razen“: se ne sme uporabljati; prekinjeni intervali se morajo navesti kot ločena obdobja omejitev v okviru iste omejitve. Programska oprema za načrtovanje plovbe namreč ne more pravilno razlagati te kode kot dogodek, ki se ne izvaja na navedeni datum ali ob navedenem času. Zato ni mogoče izračunati ustreznih predvidenih časov prihoda;

„od ponedeljka do petka razen v času praznikov“: uporabi se le, če so prazniki med obdobjem veljavnosti omejitve. Kot storitev za uporabnike se lahko praznik navede v polju za poljubno besedilo sporočila FTM. Programska oprema za načrtovanje plovbe nacionalnih praznikov ne bo mogla upoštevati pri izračunu predvidenih časov prihoda.

4.5.   Koda označitve (Indication_code):

Koda označitve (Indication_code) naj bi se uporabljala za informacije o specifičnih vrednostih v zvezi z določenimi omejitvami (npr. omejitev hitrosti, najmanjša moč, razpoložljiva globina). Za določitev nekaterih dimenzij je potrebno sklicevanje na zunanji referenčni sistem (geografski ali hidrološki) (npr. prosta višina prehoda, razpoložljiva globina, najmanjša izmerjena globina) ali glede na znane dimenzije umetnih konstrukcij (npr. razpoložljiva dolžina, prosta širina prehoda).

4.5.1.

Če so znane absolutne dimenzije ali reference, jih je treba uporabiti. Relativne vrednosti se lahko uporabijo le, če sklicevanje na zunanji referenčni sistem ni mogoče.

4.5.2.

zmanjšano za

→ to je relativna vrednost

4.5.3.

največje

→ to je absolutna vrednost

4.5.4.

najmanjše

→ to je absolutna vrednost

4.5.5.

Če se dimenzija, ki kaže omejitev, nanaša na geografsko ali hidrološko koordinato, je treba zadevni referenčni sistem navesti v sporočilu NtS (npr. prosta višina prehoda vsaj 4 m se nanaša na najvišji vodostaj, pri katerem je mogoča plovba; razpoložljiva globina vsaj 1,7 m se nanaša na regulirani nizek vodostaj).

4.5.6.

Če se dimenzija, ki kaže omejitev, nanaša na dimenzijo umetne strukture (npr. mosta, zapornice), se lahko referenca navede glede na znane dimenzije (npr. prosta višina prehoda zmanjšana za 1,5 m, razpoložljiva dolžina zmanjšana za 27 m).

4.6.   Koda položaja (Position_code) (objekti):

Kadar koli je mogoče, se koda položaja (Position_code) nanaša na stran plovne poti, kjer je objekt glede na os plovne poti (levo/sredina/desno), ali druge splošno znane informacije (star/nov) ali geografsko smer (severno/južno/vzhodno/zahodno). Koda položaja (Position_code) za objekte se lahko predhodno samodejno vnese iz referenčnih podatkov indeksa RIS (RIS Index). Leva/desna stran plovne poti je opredeljena v smeri toka.

4.7.   Koda položaja (Position_code) (plovne poti/vodne poti):

Koda položaja (Position_code) za sporočilo FTM (ali njegov del), ki je povezana s plovno potjo ali vodno potjo, se ne navede. Za navedbo, na kateri strani plovne poti/kanala/reke/jezera je prišlo do dogodka, se uporabi omejitev „posebna pozornost“ v kombinaciji z ustrezno kodo položaja (Position_code) za omejitev.

4.8.   Koda položaja (Position_code) (omejitve):

4.8.1.

Kadar koli je mogoče, se koda položaja (Position_code) nanaša na stran plovne poti ali objekta, kjer pride do omejitve (levo/desno). Leva/desna stran plovne poti je opredeljena v smeri toka.

4.8.2.

Koda položaja (Position_code) pozornost kapitana usmeri na stran plovne poti, kjer je npr. območje posebnega interesa, nevarnosti ali ovire. Zato zadostuje groba ocena (npr. levi breg – levo – sredina – desno – desni breg). Podrobnejša razčlenitev ni potrebna.

4.8.3.

Po potrebi bi bilo treba natančnejše informacije o položaju po možnosti podati z zemljevidi ali skicami (dodatek, glej poglavje 3.6).

4.8.4.

Za odseke, na katerih se običajna navedba glede na stran plovne poti (levo/desno) ne zdi primerna (npr. pristaniško dno, nekateri odseki kanala brez jasne smeri toka), se lahko uporabijo strani neba (severno/vzhodno/južno/zahodno).

4.9.   Koda ciljne skupine (Target_group_code) (glej poglavje 3.5)

 

4.10.   Koda poročanja (Reporting_code):

4.10.1.

Koda poročanja (Reporting_code) se praviloma uporabi le, kadar obstaja posebna potreba po komunikaciji (npr. dodatna obveznost poročanja lokalnemu organu glede ureditve prometa na kraju samem) ali kadar so na voljo dodatne informacije (npr. kontaktna točka VHF, kot sta ime kanala ali klicni znak za trenutni položaj plavajočega bagra), ki je neposredno pomembna za sporočilo FTM.

4.10.2.

Rutinsko ponavljanje javno razpoložljivih komunikacijskih podatkov (npr. telefonskih številk lokalnih organov, VHF kanalov zapor itd.) se ne izvaja, če za tako komunikacijo ni neposrednega razloga glede na sporočilo FTM.

4.10.3.

Komunikacijsko sredstvo, ki se splošno uporablja v skladu z uradnimi predpisi (npr. komunikacija ladja-ladja in ladja-kopno prek VHF v skladu s kodeksom CEVNI ali regionalnimi ali nacionalnimi pravili za plovbo), se praviloma ne ponavlja s kodo poročanja (Reporting_code), če za tako komunikacijo ni neposrednega razloga glede na sporočilo FTM.

4.11.   Koda komunikacije (Communication_code)

uporablja se naslednja oblika (primeri):

VHF „številka, klicni znak“: „10, Schifffahrtsaufsicht Wien“

Številka telefona ali telefaksa: „+43123456789, Schifffahrtsaufsicht Wien“

Internetni naslov: „http://example.com“

Zvočno signaliziranje: „dolgi signal/langer Ton“

e-pošta „example@authority.eu“

Številka poštnega predala EDI „900012345@edi.bics.nl“

Teletekst „ARD, 992 – 995“

4.12.   Koda vrste (Type_code):

Vodna pot je kanal, jezero ali reka.

sidrišče

breg

svetilnik

privez

mejna kontrola

most

prehod mostu

plovec

zračni daljnovod

kanal (izraz „kanal“ se uporabi, če se sporočilo nanaša na celotni kanal (ne le na plovno pot))

most čez kanal: akvadukt

kanal

plovna pot (izraz „plovna pot“ pomeni tisti del vodne poti, ki se lahko dejansko uporabi za ladijski promet)

trajekt

plavajoči dok

drsna vrata (drsna vrata se uporabijo za zaščito območja v primeru visokega vodostaja)

pristanišče

pristaniška naprava

pristaniška kapitanija

jezero (izraz „jezero“ se uporabi, če se sporočilo nanaša na celotno jezero (ne le na plovno pot))

svetloba

splavnica: posamezna zaporna komora

zapornica: celotni sestav zapornice

naprava za privez

plovbna oznaka

cevovod

zračni cevovod

rampa

smetišče

točka javljanja

akumulacijsko jezero

reka (izraz „reka“ se uporabi, če se sporočilo nanaša na celotno reko (ne le na plovno pot))

ladijsko dvigalo

ladjedelnica

signalna postaja

terminal

vodomerna postaja

predor

obračališče

prometno središče plovil

jez (jez se uporablja za nadzor vodostaja pri rekah)

5.   Temeljni premisleki v zvezi s sporočilom WMR

Sporočila v zvezi z vodo se praviloma ustvarijo samodejno. Kadar to ni mogoče, se WRM ročno ustvari čim bolj v skladu s postopki, določenimi za samodejno ustvarjeno WRM (glej vodnik za kodiranje obvestil NtS (NtS Encoding Guide) za razvijalce aplikacij).

6.   Temeljni premisleki v zvezi s sporočilom ICEM, koraki k objavi sporočila ICEM

Sporočila o ledu so odvisna od lokalnega opazovanja in jih običajno ustvari pooblaščeno osebje.

Sporočilo ICEM se izda v primeru ledu. Zaradi ledu ni nujno potrebna omejitev plovbe, vendar se lahko posredujejo informacije o stanju ledu, ki ne ovira plovbe.

6.1.

Ali je treba objaviti informacije prek sporočila NtS ICEM?

Prvo sporočilo o ledu se za odsek objavi le v primeru ledu na vodni poti ali njenih pritokih, in sicer tudi, kadar ni omejitev.

6.2.

Ali že obstaja veljavno sporočilo ICEM za zadevni odsek vodne poti?

6.2.1.

Da:

če je sporočilo za zadevni odsek (še vedno) veljavno, se posodobi že obstoječe sporočilo. Obstoječa sporočila o ledu se lahko posodobijo tudi, če se spremeni področje uporabe (npr. led se širi, zaradi česar se povečuje obseg zadevnega odseka).

6.2.2.

Ne:

če za zadevni odsek ni veljavnega sporočila o ledu, je treba ustvariti novo sporočilo.

6.3.

Vendar se lahko posredujejo informacije o stanju ledu, ki ne ovira plovbe.

6.4.

Eno sporočilo ICEM vedno velja za en sam odsek vodne poti. Geografsko območje veljavnosti je treba določiti z opredelitvijo vodne poti ter ustreznih začetnih in končnih (hektometer) točk (ali izborom več zaporednih odsekov, odvisno od nacionalnega izvajanja).

6.5.

Vnesti je treba čas meritve. Zadevno stanje ledu je treba vnesti z uporabo vsaj enega od seznamov kod (odvisno od nacionalnih zahtev).

6.5.1.

Koda stanja ledu (Ice_condition_code)

6.5.2.

Koda dostopnosti v primeru ledu (Ice_accessibility_code)

6.5.3.

Koda klasifikacije ledu (Ice_classification_code)

6.5.4.

Koda položaja ledu (Ice_situation_code) (vedno bi bilo treba vnesti kodo položaja ledu, da se omogoči prikaz položaja ledu na zemljevidu z uporabo barv semaforja).

6.6.

Sporočilo ICEM se lahko objavi. Sporočila o ledu samodejno veljajo do naslednjega dne po objavi ali kakor je opredeljeno v nacionalnih postopkih.

7.   Temeljni premisleki v zvezi s sporočilom WERM

Ob upoštevanju številnih razpoložljivih spletnih storitev (Web Services) in aplikacij za vremenske napovedi in vremenska opozorila bi bilo treba sporočilo WERM uporabiti le za informacije o vremenu, ki so posebnega pomena za plovbo in jih splošne vremenske informacijske storitve ne zajemajo.

Sporočila v zvezi z vremenom se praviloma ustvarijo samodejno. Kadar to ni mogoče, se sporočilo WERM ročno ustvari čim bolj v skladu s postopki, določenimi za samodejno ustvarjeno sporočilo WERM (glej vodnik za kodiranje obvestil NtS (NtS Encoding Guide) za razvijalce aplikacij).

8.   Pravila za nekatere elemente

8.1.   Pravila za element „ime“ (name) v zvezi z objekti

Imena objektov običajno vnaprej vnese orodje za urejanje obvestil NtS na podlagi referenčnih podatkov indeksa RIS (RIS Index). Imena se vnesejo v lokalnem jeziku, zato se lahko uporabijo tudi diakritični znaki ali cirilica (npr. Baarlerbrücke, Volkeraksluis ali Mannswörth).

Informacije o značilnostih elementa se ne vključijo, vrsta objekta se v imenu ne ponovi, razen če se navedejo dodatne informacije o vrsti objekta.

Na primer: zapornica „Schleuse Freudenau“ se poimenuje le „Freudenau“, vrsta objekta „zapornica“ se doda samodejno na podlagi kode vrste (type_code).

Na primer: ime objekta za železniški most v Kremsu (AT) je „Eisenbahnbrücke Krems“. Informacija „železniški most“ je vključena v ime objekta, saj se h kodi vrste (type_code) „most“ doda informacija.

Na primer: ime objekta za most v Linzu (AT) je „Nibelungenbrücke“. Beseda „brücke“ ostane v imenu objekta, saj je del samega imena mostu.

Na primer: merilnik „Pegelstelle Wildungsmauer“ se poimenuje „Wildungsmauer“, saj je informacija, da je ta objekt merilnik, že kodirana v kodi vrste (type_code).

Če je odsek vodne poti na meji med dvema državama z različnima jezikoma, se lahko nacionalno ime objekta navede v obeh jezikih („Staatsgrenze AT-SK/Statna hranica AT-SK“).

8.2.   Pravila za element „ime“ (name) v zvezi s plovnimi potmi

Imena plovnih poti običajno vnaprej vnese orodje za urejanje obvestil NtS na podlagi referenčnih podatkov indeksa RIS (RIS Index). Polje „ime“ (name) vsebuje lokalno ime ustreznega odseka plovne poti (npr. „Rhein“). Glede na nacionalne postopke je morda mogoče urediti ime plovne poti, tako da vključuje pogosto uporabljana lokalna imena ali dodatke (npr. „Rhein am Deutschen Eck“).

8.3.   Pravila za elementa „vrednost“ (value) in „enota“ (unit) v okviru omejitev

Če ni navedeno drugače, se lahko kot enote v sporočilih NtS uporabljajo le cm, m3/s, h, km/h in kW, m/s (veter), mm/h (dež) in stopinja Celzija.

B.   VODNIK ZA KODIRANJE (ENCODING GUIDE) OBVESTIL KAPITANOM ZA RAZVIJALCE APLIKACIJ

KAZALO

1.

Ozadje in struktura 24

1.1.

Purpose of NtS Encoding Guide 24

1.1.1.

NtS Encoding Guide for editors 24

1.1.2.

NtS Encoding Guide for application developers (this document) 24

2.

NtS messages and sections 24

3.

WRM basic considerations 26

3.1.

Filling of nts_number section in the WRM 26

3.2.

Filling of WRM including predictions 26

4.

ICEM processes 27

4.1.

New ICEM 28

4.2.

Update of an existing ICEM 28

5.

WERM basic considerations 29

5.1.

Filling of nts_number section in the WERM 29

5.2.

Filling of WERM „weather_category_code“ 29

6.

FTM processes 30

6.1.

New FTM 30

6.2.

Update/withdrawal of an existing FTM 30

6.3.

Waterway and/or object related FTM 31

6.4.

Automatic ordering of limitation codes 31

6.5.

Handling of limitation period 32

7.

General implementation rules 33

7.1.

Filling of the „number_section“ 33

7.2.

Filling of elements „from“, „originator“, „organisation“ and „source“ 33

7.3.

Omission of elements 34

7.4.

Automatic filling of date_issue 34

7.5.

Handling of time zone information in NtS messages 34

7.6.

Handling of Seconds in NtS messages 34

7.7.

Format of decimals in NtS messages 34

7.8.

Units to be used in NtS messages 34

7.9.

Rules for the elements „name“, „position_code“ and „type_code“ 34

7.10.

Rules for the element „fairway_name“ 38

7.11.

Clarifications for translations in the spreadsheet „reference_code“ 38

7.12.

Recommendation for the element „coordinate“ 38

7.13.

Handling of target groups 38

7.14.

Display of valid messages at a given time 39

7.15.

Optional functions to increase user friendliness of NtS editor tools 39

8.

NtS XML Message Structure 39

9.

NtS Web Service 39

9.1.

Objective 39

9.2.

Basic Principles and constraints 40

9.2.1.

Web standards 40

9.2.2.

Interaction model and encoding method for NtS WS 40

9.3.

General specifications and recommendations 40

9.3.1.

Specification: Version information 40

9.3.2.

Specification: Structure of namespaces 41

9.3.3.

Recommendation: Use of namespaces 41

9.3.4.

Recommendation: Use of namespace prefixes 41

9.3.5.

Specification: Use of ISRS Location Codes 41

9.4.

NtS Message Service (implementation specification) 46

9.4.1.

Request 46

9.4.2.

Response 47

9.5.

Generation of services and clients 48
Glossary 48

1.   Ozadje in struktura

Obvestila kapitanom (NtS) so se izvajala v različnih evropskih državah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 416/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o tehničnih specifikacijah za obvestila kapitanom iz člena 5 Direktive 2005/44/ES o usklajenih rečnih informacijskih storitvah (RIS). Standard NtS se stalno izboljšuje, pomemben korak naprej pa sta bila izdaja spletne storitve NtS (NtS Web Service), ki olajšuje izmenjavo sporočil NtS med organi ter med organi in uporabniki NtS, ter sheme NtS XSD 4.0, ki poenostavlja kodiranje sporočil NtS.

1.1.   Namen vodnika za kodiranje obvestil NtS (NtS Encoding Guide)

Vodnik za kodiranje obvestil NtS (NtS Encoding Guide) vsebuje pojasnilo glede uporabnosti štirih vrst sporočil NtS, pa tudi kode, ki jih je treba uporabiti v nekaterih primerih. Urednikom obvestil NtS zagotavlja navodila za izpolnjevanje sporočil NtS ter s tem omogoča nacionalno in mednarodno usklajeno kodiranje sporočil NtS.

Zaradi naraščajoče uporabe spletne storitve NtS (NtS web service) je treba sporočila NtS nadalje uskladiti, da se zagotovi ustrezen prikaz vsebine v sistemih tretjih oseb. Enotno kodiranje sporočil je tudi predpogoj za upoštevanje sporočil v aplikacijah za načrtovanje plovbe. Vodnik za kodiranje obvestil NtS (NtS Encoding Guide) različice 1.0 se uporablja za shemo NtS XSD 4.0 in spletno storitev NtS (NtS Web Service) WSDL 2.0.4.0.

1.1.1.   Vodnik za kodiranje obvestil NtS (NtS Encoding Guide) za urednike

Vodnik za kodiranje obvestil NtS (NtS Encoding Guide) za urednike je namenjen osebju, ki ureja (in objavlja) sporočila NtS, vključno z navodili po korakih za ustvarjanje ustreznih vrst sporočil in razlago kod. Vodnik za kodiranje za urednike vključuje tudi pomembne informacije za razvijalce aplikacij.

1.1.2.   Vodnik za kodiranje obvestil NtS (NtS Encoding Guide) za razvijalce aplikacij (ta dokument)

Vodnik za kodiranje obvestil NtS (NtS Encoding Guide) za razvijalce vsebuje smernice za izvajanje aplikacije NtS, ki pojasnjujejo logiko, postopke in samodejne/privzete vrednosti.

2.   Sporočila NtS in segmenti

Sporočilo NtS vsebuje naslednje segmente:

segment za identifikacijo,

segment, v katerem so opredeljeni ustrezni objekti ali odseki plovne poti, na katere se nanaša sporočilo;

enega ali več naslednjih segmentov, odvisno od vrste sporočila:

omejitve za sporočilo v zvezi s plovno potjo in prometom,

meritve za sporočilo v zvezi z vodostajem,

stanje ledu za sporočilo v zvezi z ledom,

vremenska poročila za sporočilo v zvezi z vremenom.

Slika 2

Prikaz strukture sporočila NtS: obvezni element (1), obvezni element, ki lahko nastopi enkrat ali dvakrat (1…2), obvezni element, ki mora nastopiti dvakrat (2),obvezni elementi, ki lahko nastopijo tolikokrat, kot je potrebno (1-n), neobvezni element, ki lahko nastopi tolikokrat, kot je potrebno (0…n)

Image

Segment za identifikacijo je obvezen in vključuje splošne informacije o izvoru sporočila, pošiljatelju, datumu izdaje, državi in izvirnem jeziku, predloži pa se hkrati z enim od štirih različnih vrst segmentov za sporočila NtS:

Segment v zvezi s plovno potjo in prometom (Fairway and traffic related section): „sporočilo v zvezi s plovno potjo in prometom“ (FTM) običajno ustvarijo uredniki obvestil NtS v skladu z vodnikom za kodiranje obvestil NtS (NtS Encoding Guide) za urednike. Povezan je z odseki vodnih poti, opredeljenimi z njihovo začetno in končno lokacijsko kodo ISRS (ISRS Location Code), in/ali objekti na vodni poti, opredeljenimi z ustrezno lokacijsko kodo ISRS (ISRS Location Code). [pojdi na poglavje 6]

Segment v zvezi z vodostajem (Water level related section): „sporočilo v zvezi z vodo“ (WRM) omogoča posredovanje informacij o sedanjem in predvidenem vodostaju ter drugih informacij. Sporočila WRM se običajno ustvarijo samodejno (in redno) na podlagi meritev senzorjev ali stanja infrastrukture, pri katerih ni potrebno posredovanje urednika obvestil NtS. Segment za sporočilo v zvezi z vodo vsebuje informacije za objekt (npr. merilnik) ali odsek plovne poti (npr. najmanjša izmerjena globina odseka, veljavna ureditev na odseku vodne poti). Objekt se identificira z lokacijsko kodo ISRS (ISRS Location Code), odsek plovne poti pa z začetno in končno lokacijsko kodo ISRS (ISRS Location Code). [pojdi na poglavje 3]

Segment v zvezi z ledom (Ice related section): „sporočilo o ledu“ (ICEM) vsebuje informacije o stanju ledu za odsek plovne poti, opredeljen z njegovo začetno in končno lokacijsko kodo ISRS (ISRS Location Code). [pojdi na poglavje 4]

Segment v zvezi z vremenom (Weather related section): „sporočilo v zvezi z vremenom“ (WERM) omogoča posredovanje informacij o sedanjem in predvidenem vremenskem stanju na odseku vodne poti, opredeljenem z njegovo začetno in končno lokacijsko kodo ISRS (ISRS Location Code). [pojdi na poglavje 5]

Poleg tega se lokacijska koda ISRS (ISRS Location Code) (Mednarodni standard za elektronsko javljanje ladij) uporablja za opredelitev ustreznih objektov ali odsekov plovne poti, na katere se nanaša sporočilo.

Lokacijska koda ISRS (ISRS Location Code) je opredeljena v točki 4.3 Priloge k tej uredbi.

3.   Temeljni premisleki v zvezi s sporočilom WMR

Informacije o vodostaju so zelo pomembne za načrtovanje plovbe in varnost. Trenutno ni skupnega standarda za navedbo informacij o vodostaju. Vrednosti merilnikov se nanašajo na različne vodostaje ali na posebne referenčne točke. Da bi se zagotovila ustrezna navedba, je treba skupaj z vrednostjo vedno navesti ustrezno „referenčno kodo“ (reference_code). Sporočilo WRM se lahko uporabi za zagotovitev naslednjih informacij:

vodostaja (vključno s predvidevanji),

najmanjše izmerjene globine (vključno s predvidevanji),

proste višine prehoda (vključno s predvidevanji),

pretoka (vključno s predvidevanji),

položaja zapor,

režima.

Pojasnila prevodov v preglednici „reference_code“ so na voljo v poglavju 7.11.

Sporočila WRM se običajno ustvarijo in objavijo samodejno na podlagi informacij iz senzorjev ali informacij iz infrastrukture (npr. predvidevanja, položaj zapor). Vzroki za objavo sporočila WRM so lahko različni, na primer redna objava ali dosežena določena vrednost.

3.1.   Izpolnjevanje segmenta nts_number v sporočilu WRM

V shemi NtS XSD 4.0 številka NtS v sporočilih WRM ni obvezna. Če se navede, mora biti vsaka številka enotna (organizacija/leto/številka/zaporedna številka (Organisation/Year/Number/Serial)) za posamezno vrsto sporočila, enotne številke pa mora zagotoviti organizacija, ki bo predložila sporočilo WRM (ni nujno, da so številke zaporedne).

3.2.   Izpolnjevanje sporočila WRM, vključno s predvidevanji

Pod začetni datum (date_start) obdobja veljavnosti (validity_period) je treba vnesti sedanji datum (datum izdaje (date_issue)), pod končni datum (date_end) obdobja veljavnosti (validity_period) pa je treba vnesti dan po datumu izdaje (date_issue).

Da bi se spremembe npr. vodostaja navedle uporabniku prijazno, se lahko v segmentu sporočila WRM za razliko navede razlika glede na prejšnjo primerjalno meritev. Poleg spremembe vrednosti (npr. –5 [cm]) je treba navesti tudi časovno razliko glede na primerjalno meritev.

V primeru predvidevanj je „datum merjenja“ (measure_date) datum/čas, za katerega velja predvidevanje.

Pri predvidevanjih glede vodostaja je vedno prisoten dejavnik negotovosti. Običajno se izračunajo modeli z različnimi parametri (npr. vremenska napoved), ki vodijo v različne predvidene vrednosti vodostaja. Da bi se omogočila navedba najnižje in najvišje predvidene vrednosti, npr. vizualni prikaz intervala zaupanja za predvidevanje vodostaja, sta v segment sporočila WRM „meritve“ (measure) vključeni dodatni neobvezni podatkovni polji.

Interval zaupanja za predvidevanje vodostaja je prikazan na naslednji sliki:

Slika 3

Interval zaupanja za predvidevanje vodostaja: najverjetnejša vrednost (v črni barvi), zgornja meja intervala zaupanja (v vijolični barvi), spodnja meja intervala zaupanja (v rdeči barvi), izmerjeni vodostaj (v modri barvi)

(Na abscisni osi je prikazan čas; na ordinatni osi je prikazan vodostaj v cm.)

Image

V shemi NtS XSD sta na voljo dva elementa:

<value_min>

najnižja vrednost intervala zaupanja

<value_max>

najvišja vrednost intervala zaupanja

Poleg predvidenega vodostaja se lahko interval zaupanja uporabi tudi za navedbo negotovosti objavljenih informacij o najmanjši izmerjeni globini in prosti višini prehoda.

Interval zaupanja najnižja vrednost (value_min) in najvišja vrednost (value_max) omogoča navedbo intervala zaupanja za vrednost WRM prek standardiziranega sporočila NtS WRM, da se lahko uporabi v grafih. Neobdelani podatki se uporabnikom prevoza po celinskih plovnih poteh ne smejo prikazati (npr. v obliki kod).

Koda merjenja „NOM“ (measure_code „NOM“) se ne sme uporabljati. Če ni meritve za določeno vrsto sporočila WRM, vendar bi bilo treba sporočilo kljub temu poslati, je treba elemente vrednosti izpustiti.

4.   Postopki v zvezi s sporočilom ICEM

Sporočila o ledu so odvisna od lokalnega opazovanja in se običajno ustvarijo samodejno (v primeru samodejnega ustvarjanja je treba upoštevati pravila za ročno ustvarjanje, glej vodnik za kodiranje obvestil NtS (NtS Encoding Guide) za urednike).

Sporočilo ICEM se objavi za določen segment za plovno pot (fairway_section), opredeljen z njegovo začetno in končno lokacijsko kodo ISRS (ISRS Location Code), vsebuje pa stanje ledu (ice_condition) na določen datum merjenja.

Veljavnost sporočila ICEM se začne z datumom objave (aplikacija NtS ga pošlje samodejno). Da se uporabnikom ne bi prikazovala sporočila ICEM, ki ne veljajo več, mora aplikacija NtS končni datum (date_end) veljavnosti samodejno izpolniti z dnem po objavi (razen če nacionalni postopki zagotavljajo, da bodo sporočila dobila končni datum veljavnosti, takoj ko informacije, vključene v sporočilo, niso več aktualne).

V vodniku za kodiranje obvestil NtS (NtS Encoding Guide) za urednike je opisano, v katerih okoliščinah urednik obvestil NtS ustvari novo sporočilo ICEM ali posodobi obstoječe sporočilo ICEM. Uporabljajo se naslednji postopki:

4.1.   Novo sporočilo ICEM

1)

Aplikacije NtS lahko urednikom obvestil NtS ponudijo,

a.

da pri ustvarjanju novega sporočila ICEM obstoječa obvestila uporabijo kot osnutek (npr. če je stanje ledu podobno kot v obstoječem obvestilu) in/ali

b.

da v nekaterih primerih uporabijo predloge obvestil.

2)

Vsebino (npr. čas meritve ali zadevno stanje ledu) mora urednik vnesti v skladu s poglavjem 6 vodnika za kodiranje obvestil NtS (NtS Encoding Guide) za urednike. Datum in čas meritve bi lahko nastavila tudi aplikacija v skladu z nacionalnimi opredelitvami.

3)

Kadar urednik/izdajatelji obvestil NtS začnejo postopek objave,

a.

se preveri, ali je navedena vsa obvezna vsebina v skladu s shemo NtS XSD (če ni, se je treba vrniti na korak (2)),

b.

aplikacija NtS ustvari številko NtS (nts_number),

i.

se polje „organizacija“ (organisation) izpolni z imenom ali kodo odgovorne organizacije, odvisno od vloge uporabnika, ki objavlja,

ii.

se polje „leto“ (year) izpolni s sedanjim letom,

iii.

se dodeli naslednja razpoložljiva „številka“ (number),

iv.

se dodeli „zaporedna številka“ (serial number) 0,

c.

se polje „datum izdaje“ (date_issue) samodejno izpolni z dejanskim datumom/časom postopka objave,

d.

se polje „obdobje veljavnosti“ (validity_period) – „začetni datum“ (date_start) samodejno izpolni z dejanskim datumom objave,

e.

se polje „obdobje veljavnosti“ (validity_period) – „končni datum“ (date_end) izpolni z naslednjim datumom po objavi (razen če nacionalni postopki zagotavljajo, da bodo sporočila dobila končni datum veljavnosti, takoj ko informacije, vključene v sporočilo, niso več aktualne).

4.2.   Posodobitev obstoječega sporočila ICEM

1)

Zadevno objavljeno sporočilo je treba izbrati za posodobitev v orodju za urejanje sporočil ICEM. Izvirno sporočilo ICEM je treba skopirati ali spremeniti v zbirki podatkov (odvisno od nacionalnih postopkov). Sporočilo ICEM, ki je že poteklo (je prešlo končni datum veljavnosti (validity_date_end)), ni mogoče več posodobiti, v tem primeru morajo uredniki obvestil NtS ustvariti novo sporočilo ICEM.

2)

Vsebino (npr. čas meritve ali zadevno stanje ledu) mora urednik spremeniti v skladu s poglavjem 6 vodnika za kodiranje obvestil NtS (NtS Encoding Guide) za urednike. Datum in čas meritve bi lahko spremenila tudi aplikacija v skladu z nacionalnimi opredelitvami.

3)

Kadar urednik/izdajatelj obvestil NtS začne postopek objave,

a.

se preveri, ali je navedena vsa obvezna vsebina v skladu s shemo NtS XSD (če ni, se je treba vrniti na korak (2)),

b.

aplikacija NtS ustvari številko NtS (nts_number),

i.

polje „organizacija“ (organisation) ostane nespremenjeno,

ii.

polje „leto“ (year) ostane nespremenjeno,

iii.

polje „številka“ (number) ostane nespremenjeno,

iv.

se polje „zaporedna številka“ (serial number) poveča (za 1),

c.

se polje „datum izdaje“ (date_issue) samodejno izpolni z dejanskim datumom/časom postopka objave,

d.

se polje „obdobje veljavnosti“ (validity_period) – „začetni datum“ (date_start) samodejno izpolni z dejanskim datumom objave,

e.

se polje „obdobje veljavnosti“ (validity_period) – „končni datum“ (date_end) izpolni z naslednjim datumom po objavi (razen če nacionalni postopki zagotavljajo, da bodo sporočila dobila končni datum veljavnosti, takoj ko informacije, vključene v sporočilo, niso več aktualne).

5.   Temeljni premisleki v zvezi s sporočilom WERM

Sporočila WERM se običajno ustvarijo in objavijo samodejno na podlagi informacij iz senzorjev ali informacij iz infrastrukture. Pod začetni datum (date_start) obdobja veljavnosti (validity_period) je treba vnesti sedanji datum (datum izdaje (date_issue)), pod končni datum (date_end) obdobja veljavnosti (validity_period) pa je treba vnesti dan po datumu izdaje (date_issue).

Odsek plovne poti v sporočilu WERM je naveden kot odsek med dvema točkama na plovni poti, tj. območje uporabe vremenske postaje (merilnika).

Datum in čas meritve/napovedi je treba navesti, čeprav v sporočilih WERM ni obvezen.

V primeru napovedi je „datum merjenja“ (measure_date) datum/čas, za katerega velja napoved.

5.1.   Izpolnjevanje segmenta nts_number v sporočilu WERM

V shemi NtS XSD 4.0 številka NtS v sporočilih WERM ni obvezna. Če se navede, mora biti vsaka številka enotna (organizacija/leto/številka/zaporedna številka (Organisation/Year/Number/Serial)) za posamezno vrsto sporočila, enotne številke pa mora zagotoviti organizacija, ki bo predložila sporočilo WERM (ni nujno, da so številke zaporedne).

5.2.   Izpolnitev polja „koda kategorije vremena“ (weather_category_code) v sporočilu WERM

Hitrost vetra v polju „koda kategorije vremena“ (weather_category_code) (vrednosti od 0 do 12) se navede v skladu z Beaufortovo lestvico, ki jo je Svetovna meteorološka organizacija objavila v svojem priročniku z naslovom „Manual on Marine Meteorological Services ‚WMO, No. 558‘“.

Vidljivost v polju „koda kategorije vremena“ (weather_category_code) (vrednosti od 13 do 22) se navedejo, kot je opredeljeno v naslednji tabeli:

Vrednost, pomen

Vidljivost

Dodatne informacije

13, zelo gosta megla

manj kot 50 metrov

 

14, gosta megla

manj kot 100 metrov

 

15, zmerna megla

manj kot 200 metrov

 

16, megla

manj kot 1 000  metrov

Meglo tvorijo vodne kapljice.

17, meglica

od 1 km do 4 km

Meglico tvorijo vodne kapljice. meglica se uporabi v primeru „suhe megle“, ta pojav je običajen pred sončnim vzhodom.

18, suha motnost

od 1 km do 4 km

Suho motnost tvorijo suhi delci.

19, rahla suha motnost

od 4 km do 10 km

 

20, jasno

od 10 km do 20 km

 

21, zelo jasno

vidljivost ni omejena

 

22, brez megle

 

Izraz „brez megle“ se uporabi za navedbo, da ni megle, odvisno od nacionalnih/lokalnih zahtev.

6.   Postopki v zvezi z FTM

V vodniku za kodiranje obvestil NtS (NtS Encoding Guide) za uporabnike je opisano, v katerih okoliščinah urednik obvestil NtS ustvari novo sporočilo FTM ali posodobi obstoječe sporočilo FTM. Uporabljajo se naslednji postopki:

6.1.   Novo sporočilo FTM

1)

Aplikacije NtS lahko urednikom obvestil NtS ponudijo,

a.

da pri ustvarjanju novega sporočila FTM obstoječa obvestila uporabijo kot osnutek in/ali

b.

da v nekaterih primerih uporabijo predloge obvestil.

2)

Vsebino (npr. čas veljavnosti, omejitve) mora urednik vnesti v skladu s poglavjema 3 in 4 vodnika za kodiranje obvestil NtS (NtS Encoding Guide) za urednike.

3)

Kadar urednik/izdajatelj obvestil NtS začne postopek objave,

a.

se preveri, ali je navedena vsa obvezna vsebina v skladu s shemo NtS XSD (če ni, se je treba vrniti na korak (2)),

b.

aplikacija NtS ustvari številko NtS (nts_number),

i.

se polje „organizacija“ (organisation) izpolni z imenom ali kodo odgovorne organizacije, odvisno od vloge uporabnika, ki objavlja,

ii.

se polje „leto“ (year) izpolni s sedanjim letom,

iii.

se dodeli naslednja razpoložljiva „številka“ (number), če je urednik ali aplikacija NtS vnesla namensko številko, se izvede postopek iz koraka 2 (ker je (organizacija/leto/številka/zaporedna številka (Organisation/Year/Number/Serial)) enotna, kot je pojasnjeno v poglavju 15.1),

iv.

se dodeli „zaporedna številka“ (serial number) 0;

c.

se polje „datum izdaje“ (date_issue) samodejno izpolni z dejanskim datumom/časom postopka objave.

6.2.   Posodobitev/preklic obstoječega sporočila FTM

1)

Zadevno objavljeno sporočilo je treba izbrati za posodobitev v orodju za urejanje sporočil FTM, izvirno sporočilo FTM je treba skopirati ali spremeniti v zbirki podatkov (odvisno od nacionalnih postopkov).

a.

Sporočilo FTM, ki je že poteklo (je prešlo končni datum veljavnosti (validity_date_end)), ni mogoče več posodobiti, v tem primeru mora urednik obvestil NtS ustvariti novo sporočilo FTM.

b.

Predmetna koda „Obvestilo preklicano“ se uporabi le, če:

i.

je sedanji datum pred začetnim datumom veljavnosti (validity_date_start). Če se lahko spremeni le vsebina polja „dodatne informacije v nacionalnem jeziku“, mora kodirana vsebina sporočila (korak 2) ostati nespremenjena;

ii.

je obdobje veljavnosti že začelo teči in je novi končni datum za vse omejitve v preteklosti. Končni datum omejitve je treba nastaviti na pravilni čas.

c.

Če je obvestilo preklicano, je treba končni datum obdobja veljavnosti vedno nastaviti na datum preklica.

2)

Vsebino (npr. čas veljavnosti, omejitve) mora urednik spremeniti v skladu s poglavjema 3 in 4 vodnika za kodiranje obvestil NtS (NtS Encoding Guide) za urednike.

3)

Kadar urednik/izdajatelj obvestil NtS začne postopek objave,

a.

se preveri, ali je navedena vsa obvezna vsebina v skladu s shemo NtS XSD (če ni, se je treba vrniti na korak (2)),

b.

aplikacija NtS ustvari številko NtS (nts_number),

i.

polje „organizacija“ (organisation) ostane nespremenjeno,

ii.

polje „leto“ (year) ostane nespremenjeno,

iii.

polje „številka“ (number) ostane nespremenjeno,

iv.

se polje „zaporedna številka“ (serial number) poveča (za 1),

c.

se polje „datum izdaje“ (date_issue) samodejno izpolni z dejanskim datumom/časom postopka objave,

b.

se sporočilo FTM s predmetno kodo „Obvestilo preklicano“ ne upošteva (več) pri načrtovanju plovbe.

6.3.   Sporočilo FTM v zvezi z vodno potjo in/ali objektom

Sporočilo FTM v zvezi z vodno potjo vsebuje informacije o enem ali več odsekih vodne poti. Odsek vodne poti je opredeljen v delu „segment za plovno pot“ (fairway_section) z začetno in končno lokacijsko kodo ISRS (ISRS Location Code).

Sporočilo FTM v zvezi z objektom vsebuje informacije o enem ali več določenih objektih na vodni poti. Objekt je opredeljen v delu „objekt“ (object) z njegovo lokacijsko kodo ISRS (ISRS Location Code).

Eno sporočilo FTM se mora nanašati:

na en ali več odsekov plovne poti ali

na en ali več objektov na enem ali več odsekih plovne poti.

6.4.   Samodejno razvrščanje kod omejitev

Različne omejitve različno vplivajo na plovbo. Da bi se omogočil prikaz najstrožje omejitve na primer v preglednem seznamu FTM, se upošteva naslednji vrstni red, ki se začne z najstrožjo omejitvijo na 1. mestu:

Mesto

Vrednost

Pomen (EN)

1

OBSTRU

blockage

2

PAROBS

partial obstruction

3

NOSERV

no service

4

SERVIC

changed service

5

VESDRA

vessel draught

6

VESBRE

vessel breadth

7

CONBRE

convoy breadth

8

VESLEN

vessel length

9

CONLEN

convoy length

10

CLEHEI

clearance height

11

VESHEI

vessel air draught

12

AVALEN

available length

13

CLEWID

clearance width

14

AVADEP

available depth

15

LEADEP

least depth sounded

16

DELAY

delay

17

ALTER

alternate traffic direction

18

TURNIN

no turning

19

PASSIN

no passing

20

OVRTAK

no overtaking

21

NOBERT

no berthing

22

NOMOOR

no mooring

23

ANCHOR

no anchoring

24

SPEED

speed limit

25

WAVWAS

no wash of waves

26

NOSHORE

not allowed to go ashore

27

MINPWR

minimum power

28

CAUTIO

special caution

29

NOLIM

no limitation

6.5.   Obravnavanje obdobja omejitve

Omejitve z istimi obdobji omejitve bi bilo treba za bralcu prijazen prikaz združiti v skupine/navesti skupaj/združiti.

Orodja za urejanje obvestil NtS bi morala imeti funkcijo za urednike, da bi se izognili ponovnemu tipkanju obdobij omejitve.

Vse omejitve morajo vključevati obdobja omejitve s kodo intervala, da se omogočijo ustrezni izračuni v aplikacijah za načrtovanje plovbe. Za olajšanje dela urednikov obvestil NtS se lahko uvedeta naslednji funkciji:

orodje za urejanje obvestil NtS lahko ima funkcijo za kopiranje že vnesenih omejitev, da uredniku obvestil NtS ne bo treba ponovno vtipkati obdobja omejitve;

orodja za urejanje obvestil NtS lahko imajo funkcijo za izbor več kot ene kode omejitve za določeno obdobje omejitve in na podlagi informacij, ki jih vnese urednik obvestil NtS, samodejno ustvarijo potrebne segmente za omejitve.

„Od ponedeljka do petka razen v času praznikov“: Vrednost „prazniki“ je zelo zahtevna za uporabo pri načrtovanju plovbe. Za pravi izračun je potreben seznam praznikov za vsako državo. Če tak seznam ni na voljo, se za praznike kljub temu določijo omejitve.

„razen“: se ne sme uporabljati; prekinjeni intervali se morajo navesti kot ločena obdobja omejitev v okviru iste omejitve, zato ta koda urednikom obvestila ne bo prikazana/na voljo.

Logika in prikaz informacij, ki se uporabljajo v primeru kode intervala „neprekinjeno“ (continuous):

<date_start>2015-04-01+01</date_start>

<date_end>2015-06-30+02</date_end>

<time_start>06:00:00</time_start>

<time_end>10:00:00</time_end>

<interval_code>CON</interval_code>

Če je koda intervala (interval_code) neprekinjena, začetni čas (start_time) spada k začetnemu datumu (start_date), končni čas (end_time) pa h končnemu datumu (end_date), npr. od 1. aprila od 6.00 do 30. junija do 10.00.

Logika in prikaz informacij, ki se uporabljajo v vseh drugih primerih razen kode intervala „neprekinjeno“ (continuous):

<date_start>2015-04-01+01</date_start>

<date_end>2015-06-30+02</date_end>

<time_start>06:00:00</time_start>

<time_end>10:00:00</time_end>

<interval_code>WRK</interval_code>

Če ima koda intervala (interval_code) drugo vrednost, začetni čas (start_time) in končni čas (end_time) spadata k tej kodi intervala (interval_code), npr. od 1. aprila do 30. junija od ponedeljka do petka od 6.00 do 10.00.

Končni čas omejitve je treba vedno navesti v zadnji različici sporočila.

7.   Splošna pravila izvajanja

Upoštevati je treba naslednje:

Pri izdelavi aplikacij NtS (iskalni vmesniki, obrazec za elektronsko pošto, prikaz sporočil) se upošteva tabela „oznak grafičnega uporabniškega vmesnika“ (GUI_labels), ki je navedena v referenčnih tabelah NtS (NtS reference Tables).

Končni datum (date_end) ne more biti pred začetnim datumom (date_start).

Kode, ki so bile onemogočene (se ne smejo več uporabljati) prek zahtev za spremembe obvestila NtS (glej opombe v shemi NtS XSD), se urednikom obvestil NtS več ne prikažejo pri ustvarjanju novih sporočil. Kode so še vedno vključene v oštevilčenja sheme NtS XSD zaradi povratne združljivosti.

7.1.   Izpolnjevanje segmenta „number_section“

Vsaka številka (organizacija/leto/številka/zaporedna številka (Organisation/Year/Number/Serial)) mora biti enotna za posamezno vrsto sporočila. To pomeni, da lahko imajo različne vrste sporočil isto številko NtS.

Za uporabnike so številke sporočil pomembne le za sporočili FTM in ICEM, pri prikazu vseh drugih vrst sporočil pa se lahko številka sporočila izpusti, odvisno od nacionalnih zahtev.

Uporabnikom se številka sporočila prikaže v naslednji obliki „vrsta sporočila/država/organizacija/leto/številka/zaporedna številka“ (Message Type/Country/Organisation/Year/Number/Serial) (ki se lahko skrajša, odvisno od uporabljenih filtrov in če se ne izgubi nobena informacija).

7.2.   Izpolnjevanje elementov „od“ (from), „izvor informacije“ (originator), „organizacija“ (organisation) in „izvor obvestila“ (source)

Element „od“ (from) v segmentu za identifikacijo se izpolni z imenom nacionalnega sistema, ki dostavi sporočilo (npr. ELWIS, DoRIS, SLOVRIS, FLARIS).

Element „izvor informacije“ (originator) je organizacija, ki sporočila vnese v nacionalne sisteme.

Element „izvor obvestila“ (source) je organ, za katerega so sporočila FTM objavljena.

Element „organizacija“ (organisation) v segmentu nts_number je ime organizacije, ki dodeli številko nts_number (organizacija izdajateljica obvestila NtS (NtS Provider)).

7.3.   Opustitev elementa

Če so elementi, ki bi vsebovali le standardne ali privzete vrednosti, pogojni, se opustijo, saj vodijo v preveliko število sporočil brez dodane vrednosti.

Zadevni elementi so:

ciljna skupina: koda ciljne skupine „vsi“ (target_group_code ALL) s kodo usmerjanja prometa „vse smeri“ (direction_code ALL) (če v sporočilu ni navedena nobena druga specifična skupina),

koda položaja (position_code): vse (AL),

koda razloga (reason_code): drugo (OTHER).

7.4.   Samodejna izpolnitev datuma izdaje (date_issue)

Sporočili FTM in ICEM

Pri sporočilih FTM in ICEM je vrednost elementa datum izdaje (date_issue) dejanski datum in čas objave. V primeru posodobljenih sporočil element datum izdaje (date_issue) zajema datum in čas objave posodobljenega sporočila.

Sporočili WRM in WERM

Pri sporočilih WRM in WERM je vrednost elementa datum izdaje (date_issue) datum in čas zahtevka za obdelavo, ker je lahko v enem sporočilu W(E)RM več meritev z različnimi časovnimi žigi izdaje.

7.5.   Obravnavanje informacij o časovnem pasu v sporočilih NtS

V sporočilih NtS XML se datum in čas vedno navedeta v lokalnem času, vključno z informacijami o časovnem pasu.

Edini izjemi od te določbe sta „začetni čas“ (time_start) in „končni čas“ (time_end) v segmentu „obdobje omejitve“ (limitation_period). V segmentu za omejitve se lahko namreč uporabi interval. Če imata začetni in končni datum različni čas (npr. CEST in CET), bi se zaradi tega spremenile informacije o časovnem pasu v tem intervalu. Te spremembe ni mogoče izraziti z enim samim obdobjem omejitve. Namesto da bi se ustvarila različna obdobja omejitve za vsako spremembo časa, se uporablja le eno obdobje omejitev z informacijami o časovnem pasu, da se zmanjša prevelik obseg obdelave in prenosa sporočil.

7.6.   Obravnavanje sekund v sporočilih NtS

Praviloma je treba sekunde navesti v poljih (datum)/čas, vendar se uporabnikom obvestil NtS ne prikažejo. Za natančnost obvestil NtS zadostujejo minute.

7.7.   Format decimalk v sporočilih NtS

Decimalke v številčnih poljih so označene s „.“ (piko). Tisočice niso ločene.

Število decimalk, uporabljenih za vrednosti, je omejeno na izvedljivo število, da se zagotovi uporabniku prijazen prikaz.

7.8.   Enote, ki jih je treba uporabiti v sporočilih NtS

Kot enote v sporočilih NtS se lahko uporabljajo le cm, m3/s, h, km/h in kW, m/s (veter), mm/h (dež) in stopinja Celzija, aplikacije pa lahko te enote zaradi prijaznosti uporabniku pretvorijo.

Če se vnesene enote razlikujejo od standardiziranih enot, mora aplikacija vnesene vrednosti ustrezno pretvoriti.

7.9.   Pravila za elemente „ime“ (name), „koda položaja“ (position_code) in „koda vrste“ (type_code)

Element „ime“ (name) se samodejno vnese vnaprej iz referenčnih podatkov indeksa RIS (RIS Index) „nacionalno ime objekta“ (national object name) (uredniki obvestil NtS lahko vnaprej vneseno ime spremenijo v skladu z nacionalno zahtevo). Dogovori o poimenovanju za imena objektov so vključeni v vodnik za kodiranje za indeks RIS (RIS Index Encoding Guide) različice 2.0 ali višje. Primeri ustreznih imen objektov so podani tudi v vodniku za kodiranje obvestil NtS (NtS Encoding Guide) za urednike.

Aplikacija NtS kodo vrste objektu doda pred imenom objekta.

Položaj objektov je kodiran s kodo položaja, aplikacija NtS pa ga objektu doda zunaj indeksa RIS (RIS Index). Uredniki lahko spremenijo vnaprej vnesene kode vrste in položaja. Koda položaja objekta se ne navede za geo-objekte (geo_objects) v segmentu za plovno pot (fairway_section).

Polno ime objekta je sestavljeno iz njegove kode položaja (position_code), kode vrste (type_code) in njegovega imena (name).

Za olajšanje dela urednikov obvestil NtS se lahko v orodjih za urejanje obvestil NtS izvajajo naslednje preslikave, ki bodo urednikom pomagale pri iskanju/izbiri ustreznih objektov na podlagi funkcijske kode indeksa RIS (RIS Index function_code) ali kode vrste NtS (NtS type_code).

Tabela 1

Ujemanje „funkcijske kode indeksa RIS“ (RIS Index function_code) – „koda vrste NtS“ (NtS type_code)

Function Code

Function Code Meaning

Type Code

Type Code Meaning

 

 

BUAARE

E.1.1

Built-Up Areas

 

to be selected by editor

BUISGL

E.1.2

Building of Navigational Significance

 

to be selected by editor

brgare

G.1.1

- G.1.6 Bridge Area [C_AGGR()]

BRI

bridge

bridge_5

G.1.1

Bascule Bridge

BRO

bridge opening

bridge_1

G.1.2

Bridges with Bridge Arches

BRO

bridge opening

bridge_1

G.1.3

Fixed Bridge

BRO

bridge opening

bridge_4

G.1.4

Lift Bridge

BRO

bridge opening

bridge_12

G.1.5

Suspension Bridge

BRO

bridge opening

bridge_3

G.1.6

Swing Bridge

BRO

bridge opening

cblohd

G.1.8

Overhead Cable

CAB

cable overhead

pipohd

G.1.9

Overhead Pipe

PPO

pipeline overhead

bridge_7

G.1.12

Drawbridge

BRO

bridge opening

bunsta

G.3.2

Bunker / Fuelling Station

BUS

Bunker / Fuelling Station

cranes

G.3.4

Crane

 

to be selected by editor

hrbare

G.3.9

Harbour Area

HAR

harbour

hrbbsn

G.3.10

Harbour Basin

HAR

harbour

ponton

G.3.11

Landing Stage, Pontoon

 

to be selected by editor

morfac

G.3.12

Mooring Facility

MOO

mooring facility

hulkes

G.3.14

Permanently Moored Vessel or Facility

 

to be selected by editor

prtare

G.3.15

Port Area

HAR

harbour

refdmp

G.3.17

Refuse Dump

REF

refuse dump

termnl

G.3.19

Terminal

TER

terminal

trm01

G.3.19

RORO-terminal

TER

terminal

trm03

G.3.19

Ferry-terminal

TER

terminal

trm07

G.3.19

Tanker-Terminal

TER

terminal

trm08

G.3.19

Passenger Terminal

TER

terminal

trm10

G.3.19

Container Terminal

TER

terminal

trm11

G.3.19

Bulk Terminal

TER

terminal

vehtrf

G.3.20

Vehicle Transfer Location

BER

berth

lokbsn

G.4.3

Lock Basin

LKB

lock basin

lkbspt

G.4.4

Lock Basin Part

LKB

lock basin

lokare

G.4.3

/ G.4.4 Lock Area [C_AGGR()]

LCK

lock

excnst

G.4.8

Exceptional Navigational Structure

SLI

ship lift

 

 

TUN

tunnel

 

 

CBR

canal bridge

gatcon

G.4.9

Opening Barrage

BAR

weir

 

 

FLO

flood gate

wtwgag

I.3.4

Waterway Gauge

GAU

tide gauge

FERYRT_2

L.2.1

Cable Ferry

FER

ferry

FERYRT_1

L.2.2.

Free Moving Ferry

FER

ferry

feryrt_4

L.2.3.

Swinging Wire Ferry

FER

ferry

dismar

L.3.2

Distance Mark along Waterway Axis

RIV

river

achare

M.1.1

Anchorage Area

ANC

anchoring area

achbrt

M.1.2

Anchorage Berth

BER

berth

berths_3

M.1.3

Berth / Fleeting Areas

BER

berth

berths_1

M.1.4

Transhipment Berth

BER

berth

trnbsn

M.4.5

Turning Basin

TUR

turning basin

 

 

CAN

canal

 

 

FWY

fairway

rdocal

Q.2.1

Radio Calling-In Point (notification point)

REP

reporting point

chkpnt

R.1.1

Check Point

BCO

border control

sistat_8

R.2.1

Traffic Sistat – Bridge Passage

SIG

signal station

sistat_6

R.2.2

Traffic Sistat – Lock

SIG

signal station

sistat_10

R.2.3

Traffic Sistat – Oncoming Traffic Indicator

SIG

signal station

sistat_2

R.2.4

Traffic Sitat – Port Entry and Departure

SIG

signal station

pas

Passage Points

 

to be selected by editor

riscen

RIS centre

VTC

vessel traffic centre

specon

Special Construction

 

to be selected by editor

trafp

Traffic Points (first reporting points)

REP

reporting point

junction

Waterway node / end of waterway / Junction

 

to be selected by editor

waypt

Waypoint

 

to be selected by editor

Legend:

green

Direct match (1:1 relation)

yellow

matching example, other TypeCodes possible (1:n relation)

blue

no direct match / to be selected by editor

7.10.   Pravila za element „fairway_name“

Da bi se izognili aplikacijski logiki/potrebi po ustreznih referenčnih podatkih na sprejemnem sistemu (programska oprema, ki prikazuje obvestilo uporabniku), mora biti v segment „geo-objekt“ (geo_object) vedno vključen neobvezni element „ime plovne poti“ (fairway_name), ki ga aplikacija NtS izpolni z imenom vodne poti (Waterway name) iz indeksa RIS (RIS Index). Uredniki obvestil NtS ne smejo spremeniti vsebine elementa ime plovne poti (fairway_name).

7.11.   Pojasnila za prevode v razpredelnici „reference_code“

Za vrednosti referenčnih kod (reference_code) iz referenčnih tabel NtS (NtS reference Tables) se uporablja naslednja opredelitev:

NAP: na Nizozemskem se kratica NAP uporablja in razume, zato se kratica NAP ne prevaja

KP: „vodostaj v kanalu“ (channel level) se prevede, torej se navede v nacionalnem jeziku

FZP: uporabi se le kratica „FZP“ (se skoraj ne uporablja več)

ADR: „Jadransko morje“ se prevede, torej se navede v nacionalnem jeziku

TAW/DNG: „Tweede algemene waterpassing“ (nizozemsko) – „Deuzième Nivellement Général“ (francosko) je referenčna višina, ki se v Belgiji uporablja za izražanje meritev višine. 0 je povprečni vodostaj morja ob nizkem vodostaju v Ostendeju

nizozemsko: TAW

francosko: DNG

vsi drugi jeziki: TAW/DNG

LDC: „nizek vodostaj po Donavski komisiji, pri katerem je mogoča plovba“ se prevede, torej se navede v nacionalnem jeziku

HDC: „visok vodostaj po Donavski komisiji, pri katerem je mogoča plovba“ se prevede, torej se navede v nacionalnem jeziku

ETRS: „evropski terestrični referenčni sistem 1989“ (European Terrestrial Reference System 1989), kratica „ETRS89“ se uporablja v vseh jezikih

7.12.   Priporočilo za element „coordinate“

Čeprav je element „coordinate“ v segmentu geo-objekt pogojen, se koordinate objekta navedejo v WGS84 v obliki [d]d mm.mmm[m] N (širina) and [d][d]d mm.mmm[m] E (dolžina). Tako se v sporočilih NtS navede geografsko območje.

7.13.   Obravnavanje ciljnih skupin

Segment za ciljno skupino zajema kodo ciljne skupine in kodo usmerjanja prometa. Če sta njuni vrednosti „vsi“ (ALL) in „vse smeri“ (ALL), v sporočilu pa ni navedena nobena druga specifična ciljna skupina, se celoten segment izpusti. Če je navedena le ena od teh kod, je treba drugo izpolniti s privzeto vrednostjo „vsi“ (ALL) ali „vse smeri“ (ALL), saj sta oba elementa obvezna.

Dodatne informacije v zvezi s ciljnimi skupinami so na voljo v vodniku za kodiranje obvestil NtS (NtS Encoding Guide) za urednike.

7.14.   Prikaz veljavnih sporočil v določenem času

Aplikacije obdobje veljavnosti (validity_period) uporabijo za izbor sporočil, ki bodo v zahtevanem času prikazane uporabnikom.

Če je predmetna koda (subject_code) INFSER (informacijska služba), se obdobje veljavnosti uporabi za določitev obdobja, v katerem se sporočilo informacijske službe prikazuje uporabnikom, in ne za obdobje veljavnosti zagotovljenih informacij (npr. en mesec).

7.15.   Neobvezne funkcije za povečanje prijaznosti orodij za urejanje obvestil NtS do uporabnika

Odvisno od nacionalnih zahtev se lahko urednikom obvestil NtS ponudijo naslednje funkcije:

aplikacije NtS lahko urednikom obvestil NtS ponudijo shranjevanje osnutkov sporočil NtS (ni treba vnesti vse obvezne vsebine, da bi se lahko shranil osnutek sporočil),

različni uredniki lahko imajo različne vloge (npr. uredniki, ki lahko vnašajo/spreminjajo obvestila, izdajatelji, ki lahko (poleg urejanja) izdajajo obvestila).

8.   Struktura sporočil NtS XML

Struktura sporočil NtS XML ter vsebina in namen podatkovnih elementov so opredeljeni in nadalje pojasnjeni v Dodatku C: Definicijska shema protokola XML za obvestila NtS (NtS XML Schema Definition) (XSD).

9.   Spletna storitev NtS (NtS Web Service)

9.1.   Cilj

Strokovna skupina za obvestila NtS je tehnologijo spletne storitve (web service) opredelila kot primerno sredstvo za zagotavljanje obvestil kapitanom.

To poglavje zajema specifikacijo spletne storitve (web service) za zagotavljanje obvestil kapitanom, na kratko spletno storitev NtS (NtS Web Service). Poseben poudarek je bil na uporabi uveljavljenih mednarodnih standardov.

Eden od ciljev konceptualne zasnove je bil zagotoviti dobro ravnotežje med prožnostjo in zanesljivostjo nastale spletne storitve. Parametri filtra, ki so navedeni v zahtevah, so v bistvu merila, določena v standardu NtS (odsek vodne poti z neobveznim rečnim km, čas veljavnosti, datum objave obvestila). To se zdi dovolj izrazito glede na primere uporabe spletne storitve (web service) in hkrati omejuje kompleksnost izvajanja.

Temeljni rezultat je standardiziran zapis (dogovor, pogodba – contract) za spletno storitev (web service), v katerem so navedene zahteve in odzivi. Odjemalci spletne storitve (web service) se lahko zanesejo na ta standardizirani zapis, ponudniki pa ga morajo upoštevati. Ta standardiziran zapis se določi z uporabo mednarodnega standarda WSDL.

Vsaka sodelujoča država članica uvede eno ali več spletnih storitev (web services) za različne vrste sporočil NtS (FTM, WRM, ICEM, WERM) in jih zagotovi prek interneta („storitev sporočil NtS“).

Tehnične podrobnosti izvajanja spletne storitve NtS (NtS WS), npr. izbira ustreznih zbirk podatkov, aplikacij in platform, ne spadajo na področje te specifikacije in so v pristojnosti vsake posamezne sodelujoče države članice.

Za opredelitev varne komunikacije je treba upoštevati različne varnostne vidike in cilje varstva. Odvisno od okoliščin ni treba upoštevati vseh teh vidikov. Prednostna naloga različnih varnostnih vidikov in stopnja njihovega izpolnjevanja sta lahko različni. Možnosti tehničnega izvajanja lahko omejijo tudi izvedljivost določenega ukrepa. V okviru obvestil NtS so vse informacije javne. Zato podatkov v obvestilih NtS, kar zadeva varstvo podatkov, ni treba zaščititi. Zato se mora vsak ponudnik sam odločiti, koliko se bo ta vidik izvajal v njegovi storitvi.

9.2.   Temeljna načela in omejitve

9.2.1.   Spletni standardi

Spletna storitev NtS (NtS Web Service) mora ustrezati osnovnemu profilu WS-I 1.1. Ta profil „zagotavlja smernice za interoperabilnost za temeljni sklop nelastniških specifikacij spletnih storitev (web services), kot so SOAP, WSDL in UDDI“ (1). Najpomembnejši standardi so:

definicijska shema protokola XML (XML Schema Definition, XSD),

Simple Object Access Protocol (SOAP),

opisni jezik spletnih storitev (Web Services Description Language, WSDL) in

Universal Description, Discovery and Integration (UDDI).

Odzivno sporočilo spletne storitve NtS (NtS WS) je sporočilo NtS, ki je opredeljeno v definicijski shemi protokola XML (XSD) v Dodatku C k tej uredbi Komisije.

SOAP

je aplikacijski protokol za prenos podatkov med informacijskimi sistemi, standardiziral pa ga je Konzorcij za svetovni splet (W3C).

Posebni elementi za spletno storitev NtS (NtS Web Service) so opredeljeni v skladu z ustreznimi specifikacijami WSDL v Dodatku D k tej uredbi Komisije. Shema standarda NtS (XSD) je vključena v uvozno izjavo.

UDDI

(univerzalni opis, odkritje in integracija (Universal Description, Discovery and Integration)) je tukaj naveden kot osrednji, po možnosti mednarodni register za spletne storitve, v katerem bi bilo mogoče registrirati spletno storitev NtS (NtS Web Service). V tem registru lahko potencialni odjemalci spletne storitve (web service) iščejo in poiščejo storitev. Ker pa sodelujoče države članice omejujejo potencialne ponudnike spletne storitve NtS (NtS Web Service) in je specifikacija WSDL sestavni del standarda, se ne zdi, da bi bila potrebna neodvisna registracija spletne storitve NtS (NtS Web Service).

9.2.2.   Interaktivni model in metoda kodiranja za spletno storitev NtS (NtS WS)

Za spletno storitev NtS (NtS Web Service) se uporablja metoda kodiranja document-literal wrapped, ker omogoča preverjanje veljavnosti glede na shemo XML, imena operacij, opredeljena v specifikaciji WSDL, pa se neposredno uporabljajo kot imena oznak XML v sporočilih SOAP.

9.3.   Splošne specifikacije in priporočila

9.3.1.   Specifikacija: podatki o različici

Podatki o različici spletne storitve NtS (NtS Web Service) so sestavljeni iz dveh delov:

različice spletne storitve,

različice sheme NtS, ki jo uporablja spletna storitev (web service).

Del, ki se nanaša na spletno storitev (web service), je prav tako sestavljen iz dveh delov:

glavne različice spletne storitve (web service),

pomožne različice spletne storitve (web service).

Glavna različica je podana kot pozitivno celo število, ki označuje glavno različico spletne storitve (web service).

Pomožna različica je podana kot nenegativno celo število, ki označuje pomožno različico spletne storitve (web service) v glavni različici.

Del, ki se nanaša na shemo NtS, vsebuje različico sheme NtS, kot jo je opredelila strokovna skupina za obvestila NtS.

Zato je različica spletne storitve NtS (NtS Web Service), ki je navedena tukaj, 2.0.4.0, pri čemer je 2.0 različica same spletne storitve (web service) in 4.0 različica uporabljene sheme NtS.

V zahtevah ali odzivih spletne storitve NtS (NtS Web Service) izrecni podatki o različici niso potrebni. Pričakuje se, da bo hkrati na spletu le nekaj različic storitev. Različne različice se navedejo z različnimi spletnimi naslovi (URL). Zato vsak primer izvajanja spletne storitve NtS (NtS Web Service) podpira eno specifično različico spletne storitve NtS (NtS Web Service).

9.3.2.   Specifikacija: struktura imenskih prostorov

Imenski prostori v spletni storitvi NtS (NtS Web Service) temeljijo na spletni domeni strokovnih skupin RIS, http://www.ris.eu/.

Imenski prostori vsebujejo delec, ki označuje ustrezne informacije o storitvi in različici. Storitev, ki je navedena tukaj, uporablja naslednji imenski prostor:

storitev sporočil NtS: http://www.ris.eu/nts.ms/2.0.4.0

9.3.3.   Priporočilo: uporaba imenskih prostorov

Za večjo preglednost dokumentov XML se priporoča, da se opredelijo imenski prostori v najprimernejšem elementu v shemah in vzorčnih dokumentih ter da se v ugnezdenih elementih ne uporabljajo lokalne opredelitve imenskega prostora.

9.3.4.   Priporočilo: uporaba predpon imenskega prostora

Zahteve in odzivi v spletni storitvi NtS (NtS Web Service) uporabljajo elemente XML v kvalificirani obliki, tj. z eksplicitno predpono imenskega prostora, in atribute XML v nekvalificirani obliki, tj. brez predpone imenskega prostora.

Za boljšo berljivost za ljudi se priporoča uporaba intuitivnih predpon imenskega prostora, kot je „nts“.

9.3.5.   Specifikacija: uporaba lokacijskih kod ISRS (ISRS Location Codes)

Lokacijska koda ISRS (ISRS Location Code) je pojasnjena v poglavju 2 vodnika za kodiranje obvestil NtS (NtS Encoding Guide) za razvijalce aplikacij in v vodniku za kodiranje za indeks RIS (RIS Index Encoding Guide).

Stranka se lahko pri poizvedovanju v spletni storitvi NtS (NtS Web Service) sklicuje na različne objekte, npr. odseke plovne poti, merilnike ali zapornice. Če se uporabijo ustrezni parametri, identifikacijski elementi (id elements), morajo vsebovati lokacijske kode ISRS (ISRS Location Codes). Ti parametri se običajno navedejo z identifikacijskimi elementi (id elements), pri čemer vsak vsebuje en ali dva identifikatorja.

Pri uporabi teh parametrov je treba upoštevati naslednje splošne dogovore:

lokacijske kode ISRS (ISRS Location Codes) je treba navesti v celoti, kot 20-mestne kode, tj. brez krajšanja sledečih ničel,

če sta znotraj identifikacijskega elementa uporabljena dva identifikatorja, se morata obe lokacijski kodi ISRS (ISRS Location Codes) nanašati na isto vodno pot. To pomeni, da kodi vključujeta nekaj enakih števk iz dela lokacijske kode ISRS (ISRS Location Code), ki se nanaša na segment za plovno pot (fairway_section). Koda segmenta za plovno pot skupaj s hektometrom plovne poti določa odsek vodne poti, naveden kot par identifikacijskih elementov (id elements).

Pri navedbi odsekov vodnih poti (pari identifikacijskih elementov v segmentu za plovno pot za geo-objekt (fairway_section geo_object)) v sporočilih NtS je treba glede lokacijskih kod ISRS (ISRS Location Codes) upoštevati naslednje:

števki 1 in 2 (koda države (Country code)):

v paru identifikatorjev morata biti enaki, vendar

se lahko v enem paru identifikatorjev določijo različne kode držav, če sosednje države za določeno vodno pot uporabljajo enako kodo segmenta za plovno pot in isti sistem za določitev hektometrov,

števke od 3 do 5 (lokacijska koda ZN (UN Location code)):

niso pomembne, v paru identifikatorjev lahko imajo različno vsebino,

števke od 6 do 10 (koda segmenta za plovno pot (Fairway section code)):

v paru identifikatorjev morajo biti enake, vendar

[izjema]: v primeru uporabe belgijskih lokacijskih kod ISRS (ISRS Location Codes) v okviru spletne storitve NtS (NtS WS) bi bilo treba uporabiti le števke od 6 do 8 za določitev odseka plovne poti, ker bodo sporočila NtS objavljena na različnih odsekih znotraj ene plovne poti,

števke od 11 do 15 (referenčna koda objekta (Object Reference Code)):

niso pomembne, v paru identifikatorjev lahko imajo različno vsebino,

števke od 16 do 20 (hektometri plovne poti (Fairway Hectometre)):

sestavlja jih pet numeričnih števk, ki določajo hektometre, zato bo njihova vsebina v paru identifikatorjev običajno različna. Primer: „00235“ za 23,5 km plovne poti; „00001“ za 0,1 km plovne poti,

[izjema]: v primeru Nizozemske ni vedno neposredne povezave med hektometrom plovne poti in fizičnim kilometrom plovne poti zaradi opredelitve začetka odseka plovne poti v modelu omrežja in v resničnem svetu, v takih primerih se referenčna koda objekta za objekte vrste „dismar“ začne s Kxxxx (xxxx pomeni fizične kilometre, npr. NLSVG00130K000300191 (3 km)). Vendar pri drugih vrstah objektov v kodah ISRS ni neposredne povezave s fizičnim kilometrom plovne poti, npr. most v kraju Sas van Gent na isti plovni poti pri 2,5 km ima kodo ISRS NLSVG001300521600186. Za kanal Kanaal Gent-Terneuzen se fizični kilometer 0,0 začne na meji med Belgijo in Nizozemsko, hektometer plovne poti 0,0 pa na začetku kanala v Gentu.

Če se sporočilo nanaša na več kot en odsek vodne ali plovne poti, je treba vse odseke plovne poti določiti z njihovimi začetnimi in končnimi točkami v ločenih elementih XML za „segment za plovno pot“ (fairway_section).

Za nekatere države/regije je treba vgraditi funkcijo filtra. Če na je primer lokacijska koda ISRS (ISRS Location Code) (števki 1 in 2) belgijska, se lokacijska koda ISRS (ISRS Location Code) (števke od 6 do 8) uporabi kot identifikator za linearno referenciranje s hektometrom plovne poti (števke od 16 do 20 lokacijske kode ISRS (ISRS Location Code)). Primeri za odseke plovne poti (veljavni pari identifikacijskih elementov v segmentu za plovno pot (fairway_section)), ki vključujejo navedeni izjemi:

nizozemski lokacijski kodi ISRS (ISRS Location Codes) sta veljavna opredelitev odseka vodne poti (prikaz nizozemske izjeme glede kilometra plovne poti): NLSVG00130K000300191 (3,0 km pri kraju Sas van Gent na kanalu Kanaal Gent-Terneuzen) – NLWDP00130K000400200 (4,0 km pri vasi Westdorpe na kanalu Kanaal Gent-Terneuzen),

belgijski lokacijski kodi ISRS (ISRS Location Codes) sta veljavna opredelitev odseka vodne poti (prikaz belgijske izjeme glede kode segmenta za plovno pot („020“ Albertkanaal)): BEGNK02016L010100414 (zapornica v kraju Genk pri 41,4 km na kanalu Albert) – BEOSH02033L010500772 (zapornica Ham pri 77,2 km na kanalu Albert).

Naslednja slika kaže nasprotne primere uporabe lokacijske kode ISRS (ISRS Location Code) za vsako od splošnih konvencij (za slovaške odseke vodne poti ne veljajo nobene izjeme od splošnih konvencij):

Image

Neveljavne poizvedbe lokacijskih kod ISRS (ISRS Location Codes)

Splošna opomba: spletna storitev NtS (NtS Web Service) ne podpira storitve za poizvedbo veljavnih lokacijskih kod ISRS (ISRS Location Codes). Lokacijske kode ISRS (ISRS Location Codes) so na voljo v evropskem sistemu upravljanja referenčnih podatkov (ERDMS).

Pravilna uporaba lokacijskih kod ISRS (ISRS Location Codes) v poizvedbah in njihova razlaga sta podani v naslednjih petih primerih:

Primer 1: V zahtevi ni identifikacijskih elementov

Identifikacijski element je neobvezen del zahteve, tj. dovoljena je poizvedba brez identifikacijskih elementov:

Image

Veljavna poizvedba brez identifikacijskega parametra

Če ni naveden noben identifikacijski element, se vsa sporočila vrnejo (seveda odvisno od drugih meril filtra, kot sta obdobje veljavnosti (validity_period) ali datumi izdaje (dates_issue)).

Primer 2: V zahtevi je en identifikacijski element

Vsak identifikacijski element lahko vsebuje en ali dva identifikacijska elementa. Primer enega identifikacijskega elementa je prikazan na naslednji sliki:

Image

Veljavna poizvedba z enim identifikacijskim elementom

Če se prejme taka poizvedba, strežnik vrne vsa ustrezna sporočila z začetnim hektometrom, ki je manjši ali enak navedeni vrednosti (240,7 v primeru) in končnim hektometrom, ki je večji ali enak tej vrednosti. Ta izbor sporočil je prikazan na spodnji sliki: položaj, za katerega je bila opravljena poizvedba, je med začetno in končno vrednostjo sporočil 1, 3 in 4 v hektometrih, ki bi bila vrnjena. Sporočila 2, 5 in 6 se ne prekrivajo z zadevnim položajem, zato ne bi bila vrnjena.

Če navedena lokacijska koda ISRS (ISRS Location Code) označuje posamezen objekt, npr. merilnik ali zapornico, bi morala spletna storitev (web service) vrniti sporočila, ki vključujejo ta objekt.

Image

Ujemanje in neujemanje sporočil za en identifikacijski parameter

Primer 3: V zahtevi sta dva identifikacijska elementa

Vsak identifikacijski element lahko vsebuje en ali dva identifikacijska elementa. Primer dveh identifikacijskih elementov je prikazan na naslednji sliki:

Image

Veljavna poizvedba z dvema identifikacijskima elementoma

Vse vrednosti v hektometrih, za katere se opravi poizvedba, se obravnavajo kot veljavne, tudi če ima ustrezni odsek plovne poti drugačno začetno ali končno točko. Če se odsek plovne poti na primer začne pri 100,0 hektometra in konča pri 300,0 hektometra, bi bila veljavna zahteva s poizvedbo po hektometrih med 20,0 in 400,0. Interno se seveda išče le „dejanski“ obseg odseka plovne poti.

Tako je mogoče tudi iskanje vseh sporočil na plovni poti brez poznavanja dejanskega obsega v hektometrih (poslala bi se lokacijska koda ISRS (ISRS Location Code) s hektometri, nastavljenimi na „00000“ oziroma „99999“)

Vrnjena bodo vsa ujemajoča se sporočila, ki sekajo navedeni interval hektometra. To je prikazano na naslednjem diagramu:

Image

Ujemanje in neujemanje sporočil za dva identifikacijska parametra

Iz zgornje slike je razvidno, kako je opredeljeno „sekanje“. Obsegi sporočil od 1 do 4 se prekrivajo z obsegom razpona v hektometrih, za katerega je bila opravljena poizvedba (delno ali v celoti), obsega sporočil 5 in 6 pa se ne, zato bodo sporočila od 1 do 4 vrnjena, sporočili 5 in 6 pa ne.

Tehnični pogoj za to, da sporočilo seka interval [A, B], je: začetni hektometer v sporočilu je manjši ali enak B, končni hektometer pa večji ali enak A.

Kombinacija V zahtevi je več identifikacijskih elementov

Image

Veljavna poizvedba z več identifikacijskimi elementi

Kombinacija več identifikacijskih elementov v zahtevi vodi do združitve ustreznih sporočil. Vsi identifikacijski elementi se obravnavajo posamično in sporočilo se vrne, če se ujema z vsaj enim od njih. Zato bi se v navedenem primeru vrnila naslednja sporočila:

vsa sporočila za objekt z lokacijsko kodo ISRS (ISRS Location Code) SKXXX0000010000*****, pri čemer je začetni hektometer = 0, končni hektometer pa ≥ 0 (glej primer 2);

vsa sporočila za objekt z lokacijsko kodo ISRS (ISRS Location Code) SKXXX0000500000*****, ki sekajo interval hektometra [11,0; 15,0] (glej primer 3);

vsa sporočila za objekt z lokacijsko kodo ISRS (ISRS Location Code) SKXXX0000200000*****, pri čemer je začetni hektometer ≤ 110,5, končni hektometer pa ≥ 110,5 (glej primer 2);

vsa sporočila za objekt z lokacijsko kodo ISRS (ISRS Location Code) SKXXX0000500000*****, ki sekajo interval hektometra [220,0; 300,0] (glej primer 3).

9.4.   Storitev sporočil NtS (izvedbena specifikacija)

V tem poglavju je podana izvedbena specifikacija storitve sporočil NtS, ki izhaja iz premislekov in odločitev iz prejšnjih poglavij.

Storitev sporočil NtS zagotavlja štiri vrste sporočil v obvestilih NtS:

1.

NtS FTM (sporočilo v zvezi s plovno potjo in prometom)

2.

NtS WRM (sporočilo v zvezi z vodo)

3.

NtS ICEM (sporočilo o ledu)

4.

NtS WERM (sporočilo v zvezi z vremenom)

Izvajanje storitve sporočil NtS lahko podpira vse vrste sporočil ali samo izbor. Sodelujoča država članica lahko zagotovi več kot eno storitev za določeno vrsto sporočila, ki se dopolnjujejo med seboj.

9.4.1.   Zahteva

Da bi se dosegla čim večja zanesljivost zadevne storitve in bi bila zapletenost čim manjša, se za spletno storitev NtS (NtS Web Service) ne uporablja noben dodatni jezik za poizvedbe. Namesto tega se uporabljajo konstrukti, ki jih zagotavlja sama specifikacija WSDL. Posebne operacije so skupaj s svojimi parametri v celoti opredeljene v specifikaciji WSDL. V primeru storitve sporočil NtS je opredeljena ena sama operacija.

Merila filtrov za posamezno področje so vzeta iz standarda NtS, vendar so razširjena glede na množico parametrov:

vrsta sporočila (obvezno; eno od „FTM“, „WRM“, „ICEM“, „WERM“),

specifični odseki vodne poti ali njihovi deli ali specifični objekti (neobvezno; opisani z enojnim naborom lokacijskih kod ISRS (ISRS Location Codes) in/ali parom teh kod),

čas veljavnosti (neobvezno; začetni in končni datum),

datum objave obvestila (neobvezno; enojni datumi in/ali intervali datumov).

Storitev vrne le sporočila, ki se ujemajo z določenimi merili.

Mehanizem ostranjevanja

Zaradi nadzorovanja količine podatkov je podprt mehanizem ostranjevanja. Parameter ostranjevanja je opredeljen z zapleteno vrsto, ki vsebuje naslednje elemente:

odmik (offset): zaporedna številka prvega vrnjenega sporočila (celo število (integer) > 0),

omejitev (limit): največje število sporočil (celo število (integer) > 0),

skupno število (total count): opozorilo, če se vrne skupno število sporočil (Boolova vrednost (Boolean value))

Zapleten parameter ostranjevanja je neobvezen, če pa je prisoten, je treba v njem navesti vse elemente. Mehanizem ostranjevanja nato deluje, kot sledi:

Skupno število sporočil ne bo preseglo vrednosti parametra omejitev (limit), razen da vrednost 0 pomeni „brez omejitve“. Odziv preskoči toliko sporočil, kot je določeno v parametru odmik (offset). Da bi se ta mehanizem lahko zagotovil, mora storitev upoštevati začasno stalno (vendar sicer poljubno) zaporedje sporočil, npr. med dvema posodobitvama podatkov v sporočilu v okviru osnovnega niza podatkov spletne storitve (web service). To pomeni, da se morajo pri dveh zaporednih enakih pozivih vrniti ista sporočila v istem zaporedju. Parameter skupno število (total count) določa, ali bo odziv zagotovil skupno število sporočil, ki se ujemajo z merili za posamezno področje. Običajno bi moralo zadostovati, da se te informacije zahtevajo pri prvem odzivu, v vseh zaporednih odzivih pa izpustijo. S tem bi se morala zagotoviti večja učinkovitost spletne storitve (web service).

Mehanizem ostranjevanja je način za zahtevanje sporočil dobesedno v „straneh“. Da bi mehanizem ostranjevanja deloval ustrezno, je treba v vsakem pozivu navesti iste parametre za posamezno področje.

9.4.2.   Odziv

V primeru uspešne zahteve odziv spletne storitve NtS (NtS Web Service) vsebuje sporočila NtS, ki ustrezajo parametrom zahteve. Sporočila NtS morajo biti v skladu s shemo NtS in se lahko potrdijo glede na navedeno shemo. Ker je vrsta sporočila obvezen parameter zahteve, lahko vsak odziv vsebuje le sporočila NtS iste vrste, tj. FTM, WRM, ICEM oziroma WERM.

Če storitev med obdelavo zahteve zazna napake, lahko vrne naključno število sporočil o napaki z uporabo kod napak iz naslednjega podpoglavja.

En odziv spletne storitve NtS (NtS Web Service) lahko hkrati vsebuje sporočila Nts in sporočila o napakah.

Vrnejo se neobvezne informacije o ostranjevanju, če je zahteva vsebovala parametre ostranjevanja. V tem primeru sta odmik (offset) in število vsebovanih sporočil obvezna, skupno število mora biti prisotno le, če je bilo zahtevano.

Opozorilo: predpostavlja se, da je komunikacija med spletno storitvijo (web service) in uporabnikom tehnično vzpostavljena, tj. da storitev prejme zahtevo in da uporabnik prejme ustrezen odziv. Tehnične napake, na primer prekinitev internetne povezave ali nedostopnost spletne storitve (web service) zaradi vzdrževanja ali sesutja, tukaj niso obravnavane. Obravnavani so le primeri napak, do katerih pride „v ozadju“ spletne storitve (web service) z vidika uporabnika.

Sporočila o napakah

Kode napak za pričakovane primere napak so skupaj s pojasnilom navedene v nadaljevanju. V odzivu je navedena le koda napake, kar je običajen postopek v shemi XML obvestil NtS.

Kode napak za storitev sporočil NtS

Code

Description

Explanation

e010

message type not supported

web service does not support the requested message type

e030

paging parameters inconsistent with messages

parameters for paging mechanism do not fit the available messages, e.g. Offset >= Total Count

e100

syntax error in request

request violates the schema for requests; can be specified in more detail by further e1xx-Codes

e110

incorrect message type

given message type is not known

e120

incorrect type-specific parameters

type-specific parameters are erroneous

e130

incorrect paging parameters

given parameters for the paging mechanism are erroneous

e200

operation not known

the requested operation is unknown

e300

data source unavailable

data source of the web service for the NtS data is temporarily unavailable (technical problem)

e310

too many results for request,

server is unable to handle number of results

9.5.   Ustvarjanje storitev in odjemalcev

Če se nato upošteva pristop contract-first, tj. če se v obliki dokumentov WSDL predloži en ali več standardiziranih zapisov (dogovorov, pogodb – contracts) s popolnimi opisi vmesnikov, se lahko izvajanje storitev in izvajanje ustreznega odjemalca samodejno ustvari z uporabo ustreznih programskih orodij. V najboljšem primeru ustvarjene izvorne kode ni treba spreminjati.

Vendar je v večini primerov potrebnih več ponovitev, dokler specifikacija WSDL ne izpolnjuje natančnih zahtev takega orodja. Da bi orodje delovalo nemoteno, običajno postavlja posamične zahteve glede uporabe standarda WSDL. Posledično so morda potrebne spremembe specifikacije WSDL, čeprav je bila specifikacija WSDL prvotno veljavna specifikacija v skladu s standardom WSDL. Če se specifikacija WSDL spletne storitve (web service) spremeni po tem, ko sta bila storitev ali odjemalec ustvarjena, je morda potreben nov postopek ustvarjanja, odvisno od izvedenih sprememb.

Glosar

Pojem

Pojasnilo

ID

Identifikacija

ISRS Location Code

Lokacijska koda „Mednarodni standard za elektronsko javljanje ladij“

NtS

Obvestila kapitanom

RIS

Rečne informacijske storitve

SOAP

Simple Object Access Protocol; omrežni protokol, ki se običajno uporablja za spletne storitve

UDDI

Universal Description, Discovery and Integration; standard za storitve registra v okviru spletnih storitev

UN

Združeni narodi

URL

enotni naslov vira (Uniform Resource Locator); lokacija omrežnega vira, ki se navadno uporablja za internetne naslove

WGS 84

svetovni geodetski sistem iz leta 1984 (World Geodetic System 1984)

WS

Spletna storitev (Web Service); storitev, ki zagotavlja vmesnike na internetu in jo uporablja internetna komunikacija

WSDL

Opisni jezik spletnih storitev (Web Services Description Language); standard za specifikacijo spletnih storitev

WS-I

Web Services Interoperability Organisation; industrijski konzorcij, katerega cilj je podpora interoperabilnosti spletnih storitev

XML

Razširljiv označevalni jezik (Extensible Markup Language); metajezik za strukturirano predstavitev podatkov, ki je neodvisna od uporabljene platforme

XSD

Definicijska shema protokola XML (XML Schema Definition); standard za določitev strukture dokumentov XML


(1)  Opis s spletnega mesta WS-I: http://www.ws-i.org.

Dodatek C

No

Tag (Group headers and closers are boldly printed)

Description

Occ.

Rule

 

xmlns:nts="http://www.ris.eu/nts/4.0.4.0"

 

 

 

 

<RIS_Message>

Notice to Skippers

 

 

1s

<identification>

Identification section

M

1

1.1

 

<internal_id>xs:string (64)</internal_id>

Internal ID

C

 

1.2

 

<from>xs:string (64)</from>

Sender (System) of the message

M

 

1.3

 

<originator>xs:string (64)</originator>

Originator (initiator) of the information in this message

M

 

1.4

 

<country_code>nts:country_code_enum</country_code>

Country where message is valid

M

 

1.5

 

<language_code>nts:language_code_enum</language_code>

Original language used in the textual info. (contents)

M

 

1.6

 

<district>xs:string (64)</district>

District / Region within the specified country, where the message is applicable

C

 

1.7

 

<date_issue>xs:dateTime<date_issue>

Date and time of publication including time zone (yyyy-mm-ddThh:mm:ss+hh:mm)

M

 

1e

</identification>

 

 

 

 

 

 

 

 

2s

<ftm>

Fairway and traffic related section

C

1

2.1

 

<internal_id>xs:string (64)</internal_id>

Internal ID

C

 

2.2s

 

<nts_number>

NtS Number

M

 

2.2.1

 

 

<organisation>xs:string (64)</organisation

Name of the publishing organisation (NtS Provider)

M

 

2.2.2

 

 

<year>xs:gYear (1900-9999)</year>

Year of first issuing of the notice

M

 

2.2.3

 

 

<number>xs:integer (0-99999999)</number>

Number of the notice (per year, starting with: 1, 0 shall not be used for published notices)

M

 

2.2.4

 

 

<serial_number>xs:integer (0-99)</serial_number>

Serial number of notice (replacements and withdrawals), original notice: 0

M

 

2.2e

 

</nts_number>

 

 

 

2.3s

 

<target_group>

Target group information

C

 

2.3.1

 

 

<target_group_code>nts:target_group_code_enum</target_group_code>

Target group (vessel type) for this message

M

5

2.3.2

 

 

<direction_code>nts:direction_code_enum</direction_code>

Upstream or downstream traffic, or both

M

5

2.3e

 

</target_group>

 

 

 

2.4

 

<subject_code>nts:subject_code_enum</subject_code>

Subject code

M

 

2.5s

 

<validity_period>

Overall period of validity

M

 

2.5.1

 

 

<date_start>xs:date</date_start>

Start date of validity period including time zone (yyyy-mm-dd+hh:mm)

M

 

2.5.2

 

 

<date_end>xs:date</date_end>

End date of validity period including time zone (yyyy-mm-dd+hh:mm)

C

 

2.5e

 

</validity_period>

 

 

 

2.6

 

<contents>xs:string (500)</contents>

Additional information in local language

C

 

2.7

 

<source>xs:string (64)</source>

Notice source (name of authority)

C

 

2.8

 

<reason_code>nts:reason_code_enum</reason_code>

Reason / justification of notice

C

 

2.9s

 

<communication>

Communication channel information

C

 

2.9.1

 

 

<reporting_code>nts:reporting_code_enum</reporting_code>

Reporting regime (information or duty to report)

M

5

2.9.2

 

 

<communication_code>nts:communication_code_enum</communication_code>

Communication code (telephone, VHF etc.)

M

5

2.9.3

 

 

<number>xs:string (128)</number>

Telephone, VHF number (including callsign), e-mail address, URL or teletext

C

 

2.9.4

 

 

<label>xs:string (256)</label>

Name of the attachment or additional information

C

 

2.9.5

 

 

<remark>xs:string (1024)</remark>

Additional remarks concerning the communication

C

 

2.9e

 

</communication>

 

 

 

2.10s

 

<fairway_section>

Fairway section, also available for objects (no 2.11)

C

2

2.10.1s

 

 

<geo_object>

Geo information of fairway

M

5

2.10.1.1

 

 

 

<id>nts:isrs_code_type</id>

ISRS Location Code of the fairway section (2x)

Pattern=[A-Z]{2}[A-Z]{3}[A-Z0-9]{5}[A-Z0-9]{5}[0-9]{5}

M

7

2.10.1.2

 

 

 

<name>xs:string (256)</name>

Local name of the fairway section (f.e.: Rhine between bridge A and bridge B)

M

 

2.10.1.3

 

 

 

<type_code>nts:type_code_enum</type_code>

Type of geographical object (default=FWY)

M

 

2.10.1.4

 

 

 

<position_code>nts:position_code_enum</position_code>

Describes the position related to the fairway

C

 

2.10.1.5s

 

 

 

<coordinate>

Fairway section begin and end coordinates (2x)

C

7

2.10.1.5.1

 

 

 

 

<lat>xs:string (10-12)</lat>

[d]d mm.mmm[m] N

M

5

2.10.1.5.2

 

 

 

 

<long>xs:string (10-13)</long>

[d][d]d mm.mmm[m] E

M

5

2.10.1.5e

 

 

 

</coordinate>

 

 

 

2.10.1.6

 

 

 

<fairway_name>xs:string (256)</fairway_name>

Waterway name (usefull if no RIS Index is available).

C

 

2.10.1e

 

 

</geo_object>

 

 

 

2.10.2s

 

 

<limitation>

Fairway section limitations

C

 

2.10.2.1s

 

 

 

<limitation_period>

Limitation periods / intervals (All limitations have to include a limitation period with an interval code in order to allow proper calculations within voyage planning applications)

C

 

2.10.2.1.1

 

 

 

 

<date_start>xs:date</date_start>

Start date of limitation period (overall) INCLUDING time zone

format=yyyy-mm-dd+hh:mm

M

5

2.10.2.1.2

 

 

 

 

<date_end>xs:date</date_end>

End date of limitation period INCLUDING time zone

format=yyyy-mm-dd+hh:mm

C

 

2.10.2.1.3

 

 

 

 

<time_start>xs:time</time_start>

Start time of limitation period WITHOUT time zone

format=hh:mm:ss [whereas ss=00]

C

 

2.10.2.1.4

 

 

 

 

<time_end>xs:time</time_end>

End time of limitation period WITHOUT time zone

format=hh:mm:ss [whereas ss=00]

C

 

2.10.2.1.5

 

 

 

 

<interval_code>nts:interval_code_enum</interval_code>

Interval for limitation (mandatory M(5) but is set to C to be compatible with former XSD version)

C

 

2.10.2.1e

 

 

 

</limitation_period>

 

 

 

2.10.2.2

 

 

 

<limitation_code>nts:limitation_code_enum</limitation_code>

Kind of limitation

M

5

2.10.2.3

 

 

 

<position_code>nts:position_code_enum</position_code>

Describes the position of the limitation related to the fairway

C

 

2.10.2.4

 

 

 

<value>xs:float</value>

Value of limitation (i.e. max draught)

C

 

2.10.2.5

 

 

 

<unit>nts:unit_enum</unit>

Unit of the value of the limitation

C

 

2.10.2.6

 

 

 

<reference_code>nts:reference_code_enum</reference_code>

Value reference

C

 

2.10.2.7

 

 

 

<indication_code>nts:indication_code_enum</indication_code>

Minimum or maximum or reduced by

C

 

2.10.2.8s

 

 

 

<target_group>

Target group information

C

 

2.10.2.8.1

 

 

 

 

<target_group_code>nts:target_group_code_enum</target_group_code>

Target group (vessel type) for this limitation

M

5

2.10.2.8.2

 

 

 

 

<direction_code>nts:direction_code_enum</direction_code>

Upstream or downstream traffic, or both

M

5

2.10.2.8e

 

 

 

</target_group>

 

 

 

2.10.2e

 

 

</limitation>

 

 

 

2.10e

 

</fairway_section>

 

 

 

2.11s

 

<object>

Object section

C

2

2.11.1s

 

 

<geo_object>

Geo Information of object

M

5

2.11.1.1

 

 

 

<id>nts:isrs_code_type</id>

ISRS Location Code of the object (1x)

Pattern=[A-Z]{2}[A-Z]{3}[A-Z0-9]{5}[A-Z0-9]{5}[0-9]{5}

M

8

2.11.1.2

 

 

 

<name>xs:string (256)</name>

Local name of the aggregated object

M

 

2.11.1.3

 

 

 

<type_code>nts:type_code_enum</type_code>

Type of geographical object

M

 

2.11.1.4

 

 

 

<position_code>nts:position_code_enum</position_code>

Describes the position related to the object

C

 

2.11.1.5s

 

 

 

<coordinate>

Object coordinates (1x)

C

8

2.11.1.5.1

 

 

 

 

<lat>xs:string (10-12)</lat>

[d]d mm.mmm[m] N

M

5

2.11.1.5.2

 

 

 

 

<long>xs:string (10-13)</long>

[d][d]d mm.mmm[m] E

M

5

2.11.1.5e

 

 

 

</coordinate>

 

 

 

2.11.1.6

 

 

 

<fairway_name>xs:string (256)</fairway_name>

Waterway name (usefull if no RIS Index is available).

C

 

2.11.1e

 

 

</geo_object>

 

 

 

2.11.2s

 

 

<limitation>

Object limitation section

C

 

2.11.2.1s

 

 

 

<limitation_period>

Limitation periods / intervals (All limitations have to include a limitation period with an interval code in order to allow proper calculations within voyage planning applications)

C

 

2.11.2.1.1

 

 

 

 

<date_start>xs:date</date_start>

Start date of limitation period (overall) INCLUDING time zone

format=yyyy-mm-dd+hh:mm

M

5

2.11.2.1.2

 

 

 

 

<date_end>xs:date</date_end>

End date of limitation period INCLUDING time zone

format=yyyy-mm-dd+hh:mm

C

 

2.11.2.1.3

 

 

 

 

<time_start>xs:time</time_start>

Start time of limitation period WITHOUT time zone

format=hh:mm:ss [whereas ss=00]

C

 

2.11.2.1.4

 

 

 

 

<time_end>xs:time</time_end>

End time of limitation period WITHOUT time zone

format=hh:mm:ss [whereas ss=00]

C

 

2.11.2.1.5

 

 

 

 

<interval_code>nts:interval_code_enum</interval_code>

Interval for limitation (mandatory M(5) but is set to C to be compatible with former XSD version)

C

 

2.11.2.1e

 

 

 

</limitation_period>

 

 

 

2.11.2.2

 

 

 

<limitation_code>nts:limitation_code_enum</limitation_code>

Kind of limitation

M

5

2.11.2.3

 

 

 

<position_code>nts:position_code_enum</position_code>

Describes the position of the limitation related to the fairway

C

 

2.11.2.4

 

 

 

<value>xs:float</value>

Value of limitation (i.e. max draught)

C

 

2.11.2.5

 

 

 

<unit>nts:unit_enum</unit>

Unit of the value of the limitation

C

 

2.11.2.6

 

 

 

<reference_code>nts:reference_code_enum</reference_code>

Value reference

C

 

2.11.2.7

 

 

 

<indication_code>nts:indication_code_enum</indication_code>

Minimum or maximum or reduced by

C

 

2.11.2.8s

 

 

 

<target_group>

Target group information

C

 

2.11.2.8.1

 

 

 

 

<target_group_code>nts:target_group_code_enum</target_group_code>

Target group (vessel type) for this limitation

M

5

2.11.2.8.2

 

 

 

 

<direction_code>nts:direction_code_enum</direction_code>

Upstream or downstream traffic, or both

M

5

2.11.2.8e

 

 

 

</target_group>

 

 

 

2.11.2e

 

 

</limitation>

 

 

 

2.11e

 

</object>

 

 

 

2e

</ftm>

 

 

 

 

 

 

 

 

3s

<wrm>

Water related section

C

1

3.1

 

<internal_id>xs:string (64)</internal_id>

Internal ID

C

 

3.2s

 

<nts_number>

NtS Number

C

 

3.2.1

 

 

<organisation>xs:string (64)</organisation

Name of the publishing organisation (NtS Provider)

M

5

3.2.2

 

 

<year>xs:gYear (1900-9999)</year>

Current year of the notice

M

5

3.2.3

 

 

<number>xs:integer (0-99999999)</number>