Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R2000

Uredba (EU) 2018/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2018 o spremembi Uredbe (EU) št. 516/2014 Evropskega parlamenta in Sveta glede ponovnega prevzema obveznosti za preostale zneske prevzetih obveznosti za podporo izvajanju sklepov Sveta (EU) 2015/1523 in (EU) 2015/1601 ali dodelitve teh zneskov za druge ukrepe v okviru nacionalnih programov

PE/66/2018/REV/1

OJ L 328, 21.12.2018, p. 78–81 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/2000/oj

21.12.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/78


UREDBA (EU) 2018/2000 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 12. decembra 2018

o spremembi Uredbe (EU) št. 516/2014 Evropskega parlamenta in Sveta glede ponovnega prevzema obveznosti za preostale zneske prevzetih obveznosti za podporo izvajanju sklepov Sveta (EU) 2015/1523 in (EU) 2015/1601 ali dodelitve teh zneskov za druge ukrepe v okviru nacionalnih programov

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti člena 78(2) ter člena 79(2) in (4) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Namen te uredbe je omogočiti ponovni prevzem obveznosti za preostale zneske prevzetih obveznosti za podporo izvajanju sklepov Sveta (EU) 2015/1523 (2) in (EU) 2015/1601 (3), ki so na voljo na podlagi Uredbe (EU) št. 516/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (4), ali dodelitev teh zneskov za druge ukrepe v okviru nacionalnih programov v skladu s prednostnimi nalogami Unije in potrebami držav članic na določenih področjih azila in migracij. Njen namen je tudi zagotoviti, da sta tak ponovni prevzem obveznosti ali dodelitev pregledna.

(2)

Komisija je odobrila financiranje nacionalnih programov držav članic v okviru Sklada za azil, migracije in vključevanje za podporo izvajanju sklepov (EU) 2015/1523 in (EU) 2015/1601. Sklep (EU) 2015/1601 je bil spremenjen s Sklepom Sveta (EU) 2016/1754 (5). Ta sklepa sta se zdaj prenehala uporabljati.

(3)

Del sredstev, dodeljenih leta 2016 in v nekaterih primerih leta 2017 v okviru sklepov (EU) 2015/1523 in (EU) 2015/1601, je še vedno na voljo v nacionalnih programih držav članic.

(4)

Države članice bi morale imeti možnost, da preostale zneske uporabijo za nadaljnje izvajanje premestitev s tem, da za te zneske v okviru nacionalnih programov ponovno prevzamejo obveznosti za isti ukrep. Države članice bi morale vsaj 20 % teh zneskov uporabiti za ponovni prevzem obveznosti ali jih prerazporediti za ukrepe v nacionalnih programih, za premestitev prosilcev za mednarodno zaščito ali upravičencev do mednarodne zaščite, za preselitev ali druge ad hoc humanitarne sprejeme ter za pripravljalne ukrepe za premestitev prosilcev za mednarodno zaščito po njihovem prihodu v Unijo, tudi po morju, ali za premestitev upravičencev do mednarodne zaščite. Taki ukrepi bi morali vključevati le ukrepe iz točk (a), (b), (e) in (f) drugega pododstavka člena 5(1) Uredbe (EU) št. 516/2014.

(5)

Države članice bi morale imeti možnost, da ob ustrezni utemeljitvi v spremembi svojih nacionalnih programov do 80 % teh sredstev uporabijo za obravnavanje drugih izzivov na področjih azila in migracij v skladu z Uredbo (EU) št. 516/2014. Potrebe držav članic na teh področjih so še vedno znatne. Ponovni prevzem obveznosti za preostale zneske za isti ukrep ali njihova prerazporeditev na druge ukrepe v okviru nacionalnega programa bi morala biti mogoča samo enkrat in z odobritvijo Komisije. Države članice bi morale zagotoviti, da se dodeljevanje sredstev izvede na način, ki v celoti spoštuje načela iz Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta (6), predvsem načeli učinkovitosti in preglednosti.

(6)

Ciljno skupino, ki je upravičena do premestitve, in število držav članic, iz katerih potekajo premestitve, bi bilo treba razširiti, da se državam članicam omogoči večja prožnost pri izvajanju premestitev, ob upoštevanju posebnih potreb mladoletnikov brez spremstva ali drugih ranljivih prosilcev ter posebnega položaja družinskih članov upravičencev do mednarodne zaščite. Posebne določbe o pavšalnih zneskih za preselitev in premestitev upravičencev do mednarodne zaščite iz ene države članice v drugo bi morale odsevati to razširitev.

(7)

Države članice in Komisija bi morale imeti na voljo dovolj časa za spremembo nacionalnih programov, da se upoštevajo ustrezne spremembe, določene s to uredbo. Zato bi bilo treba za preostale zneske prevzetih obveznosti za podporo izvajanju sklepov (EU) 2015/1523 in (EU) 2015/1601 uvesti odstopanje od člena 50(1) Uredbe (EU) št. 514/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (7), s katerim se rok za sprostitev obveznosti podaljša za šest mesecev, da se lahko zaključi postopek spremembe nacionalnih programov iz člena 14 Uredbe (EU) št. 514/2014.

(8)

Države članice bi morale imeti tudi dovolj časa, da zneske, za katere so bile obveznosti ponovno prevzete za isti ukrep ali ki so bili prerazporejeni na druge ukrepe, porabijo pred njihovo sprostitvijo. Kadar take ponovne prevzeme obveznosti ali prerazporeditve zneskov v okviru nacionalnega programa odobri Komisija, bi se moralo zato šteti, da so bile za zadevne zneske obveznosti prevzete v letu spremembe nacionalnega programa, s katero je bil odobren zadevni ponovni prevzem obveznosti ali prerazporeditev.

(9)

Komisija bi morala Evropskemu parlamentu in Svetu vsako leto poročati o uporabi sredstev za premestitev prosilcev za mednarodno zaščito in upravičencev do mednarodne zaščite, zlasti o prerazporeditvi zneskov na druge ukrepe v okviru nacionalnega programa, kakor je določeno v tej uredbi.

(10)

Ta uredba ne vpliva na financiranje, ki je na voljo v skladu s členom 17 Uredbe (EU) št. 516/2014.

(11)

Pri izpolnjevanju ciljev te uredbe se ne posega v tekoča pogajanja o reformi Uredbe (EU) št. 604/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (8).

(12)

V skladu s členoma 1 in 2 ter členom 4a(1) Protokola št. 21 o stališču Združenega kraljestva in Irske glede območja svobode, varnosti in pravice, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji (PEU) in Pogodbi o delovanju Evropske unije (PDEU), in brez poseganja v člen 4 navedenega protokola Združeno kraljestvo ne sodeluje pri sprejetju te uredbe, ki zato zanj ni zavezujoča in se v njem ne uporablja.

(13)

V skladu s členom 3 in členom 4a(1) Protokola št. 21 o stališču Združenega kraljestva in Irske glede območja svobode, varnosti in pravice, ki je priložen PEU in PDEU, je Irska s pismom z dne 7. decembra 2018 podala uradno obvestilo, da želi sodelovati pri sprejetju in uporabi te uredbe.

(14)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola št. 22 o stališču Danske, ki je priložen PEU in PDEU, Danska ne sodeluje pri sprejetju te uredbe, ki zato zanjo ni zavezujoča in se v njej ne uporablja.

(15)

Ker se je treba izogniti sprostitvi preostalih zneskov iz prevzetih obveznosti za podporo izvajanju sklepov (EU) 2015/1523 in (EU) 2015/1601, bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

(16)

Če Uredba (EU) št. 516/2014 ne bo spremenjena še pred koncem leta 2018, države članice zadevnih finančnih sredstev ne bodo mogle več uporabljati v okviru nacionalnih programov, ki jih podpira Sklad za azil, migracije in vključevanje. Zaradi nujnosti spremembe Uredbe (EU) št. 516/2014 je bilo primerno določiti izjemo od roka osmih tednov iz člena 4 Protokola št. 1 o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, ki je priložen k PEU, PDEU in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo.

(17)

Uredbo (EU) št. 516/2014 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU) št. 516/2014 se spremeni:

(1)

člen 18 se spremeni:

(a)

naslov se nadomesti z naslednjim:

Sredstva za premestitev prosilcev za mednarodno zaščito ali upravičencev do mednarodne zaščite “;

(b)

v odstavku 1 se besedilo „upravičenca do mednarodne zaščite“ nadomesti z besedilom „prosilca za mednarodno zaščito ali upravičenca do mednarodne zaščite“;

(c)

odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   Dodatni zneski iz odstavka 1 tega člena se državam članicam prvič dodelijo s posameznimi sklepi o financiranju, s katerimi se odobri njihov nacionalni program v skladu s postopkom iz člena 14 Uredbe (EU) št. 514/2014, nato pa s sklepom o financiranju, ki se priloži sklepu o odobritvi njihovega nacionalnega programa. Ob ustrezni utemeljitvi v spremembi zadevnega nacionalnega programa je za navedene zneske možen ponovni prevzem obveznosti za isti ukrep v okviru nacionalnega programa ali prerazporeditev teh zneskov na druge ukrepe v okviru nacionalnega programa. Ponovni prevzem obveznosti za določen znesek ali njegova prerazporeditev se lahko opravi samo enkrat. Komisija ponovni prevzem obveznosti ali prerazporeditev odobri s spremembo nacionalnega programa.

Kar zadeva zneske, ki izhajajo iz začasnih ukrepov, določenih v sklepih Sveta (EU) 2015/1523 (*1) in (EU) 2015/1601 (*2), države članice zaradi krepitve solidarnosti in v skladu s členom 80 PDEU vsaj 20 % teh zneskov dodelijo za ukrepe v okviru nacionalnih programov, za premestitev prosilcev za mednarodno zaščito oziroma upravičencev do mednarodne zaščite, za preselitev ali druge ad hoc humanitarne sprejeme ter za pripravljalne ukrepe za premestitev prosilcev za mednarodno zaščito po njihovem prihodu v Unijo, tudi po morju, ali za premestitev upravičencev do mednarodne zaščite. Takšni ukrepi ne vključujejo ukrepov, povezanih s pridržanjem. Kadar je delež sredstev, ki jih država članica uporabi za ponovni prevzem obveznosti ali prerazporedi, nižji od navedenega minimalnega deleža, razlike med zneskom za ponovni prevzem obveznosti ali prerazporejenim zneskom in minimalnim deležem ni mogoče prenesti na druge ukrepe v okviru nacionalnega programa.

(*1)  Sklep Sveta (EU) 2015/1523 z dne 14. septembra 2015 o uvedbi začasnih ukrepov na področju mednarodne zaščite v korist Italije in Grčije (UL L 239, 15.9.2015, str. 146)."

(*2)  Sklep Sveta (EU) 2015/1601 z dne 22. septembra 2015 o uvedbi začasnih ukrepov na področju mednarodne zaščite v korist Italije in Grčije (UL L 248, 24.9.2015, str. 80).“;"

(d)

vstavijo se naslednji odstavki:

„3a.   Za namene člena 50(1) Uredbe (EU) št. 514/2014 se v primerih, ko se za zneske, ki izhajajo iz začasnih ukrepov, določenih v sklepih (EU) 2015/1523 in (EU) 2015/1601, ponovno prevzamejo obveznosti za isti ukrep v okviru nacionalnega programa ali se zneski prerazporedijo na druge ukrepe v okviru nacionalnega programa v skladu z odstavkom 3 tega člena, šteje, da so bile za zadevne zneske obveznosti prevzete v letu spremembe nacionalnega programa, s katero se odobri zadevni ponovni prevzem obveznosti ali zadevna prerazporeditev.

3b.   Z odstopanjem od člena 50(1) Uredbe (EU) št. 514/2014 se rok za sprostitev obveznosti iz odstavka 3a tega člena podaljša za šest mesecev.

3c.   Komisija letno poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o uporabi tega člena.“;

(e)

odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.   Da bi učinkovito sledili cilju solidarnosti in pravične delitve odgovornosti med državami članicami iz člena 80 PDEU, se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 26 te uredbe, s katerimi v okviru razpoložljivih sredstev prilagodi pavšalni znesek iz odstavka 1 tega člena, pri čemer zlasti upošteva trenutno stopnjo inflacije, zadevni razvoj dogodkov na področju premestitve prosilcev za mednarodno zaščito in upravičencev do mednarodne zaščite iz ene države članice v drugo in na področju preselitev in drugih ad hoc humanitarnih sprejemov kot tudi dejavnike, na podlagi katerih se da najbolje izkoristiti uporabo finančne spodbude iz pavšalnih zneskov.“;

(2)

v naslovu in uvodnem delu člena 25 se besedilo „upravičencev do mednarodne zaščite“ nadomesti z besedilom „prosilcev za mednarodno zaščito ali upravičencev do mednarodne zaščite“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah v skladu s Pogodbama.

V Strasbourgu, 12. decembra 2018

Za Evropski parlament

Predsednik

A. TAJANI

Za Svet

Predsednica

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 11. decembra 2018 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 11. decembra 2018.

(2)  Sklep Sveta (EU) 2015/1523 z dne 14. septembra 2015 o uvedbi začasnih ukrepov na področju mednarodne zaščite v korist Italije in Grčije (UL L 239, 15.9.2015, str. 146).

(3)  Sklep Sveta (EU) 2015/1601 z dne 22. septembra 2015 o uvedbi začasnih ukrepov na področju mednarodne zaščite v korist Italije in Grčije (UL L 248, 24.9.2015, str. 80).

(4)  Uredba (EU) št. 516/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o ustanovitvi Sklada za azil, migracije in vključevanje, o spremembi Odločbe Sveta 2008/381/ES in razveljavitvi odločb št. 573/2007/ES in št. 575/2007/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Odločbe Sveta 2007/435/ES (UL L 150, 20.5.2014, str. 168).

(5)  Sklep Sveta (EU) 2016/1754 z dne 29. septembra 2016 o spremembi Sklepa (EU) 2015/1601 o uvedbi začasnih ukrepov na področju mednarodne zaščite v korist Italije in Grčije (UL L 268, 1.10.2016, str. 82).

(6)  Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L 193, 30.7.2018, str. 1).

(7)  Uredba (EU) št. 514/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o splošnih določbah o Skladu za migracije, azil in vključevanje ter o instrumentu za finančno podporo na področju policijskega sodelovanja, preprečevanja kriminala in boja proti njemu ter obvladovanja kriz (UL L 150, 20.5.2014, str. 112).

(8)  Uredba (EU) št. 604/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva (UL L 180, 29.6.2013, str. 31).


Top