EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1936

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1936 z dne 10. decembra 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 371/2011 glede mejne vrednosti dimetilaminoetanola (DMAE) (Besedilo velja za EGP.)

C/2018/8218

OJ L 314, 11.12.2018, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1936/oj

11.12.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 314/34


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1936

z dne 10. decembra 2018

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 371/2011 glede mejne vrednosti dimetilaminoetanola (DMAE)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (1) ter zlasti člena 9(2) in člena 13(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1831/2003 določa izdajo dovoljenj za dodatke za uporabo v prehrani živali ter razloge in postopke za izdajo takih dovoljenj.

(2)

Z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 371/2011 (2) je bila za deset let dovoljena uporaba natrijevega dimetilglicina kot krmnega dodatka za piščance za pitanje.

(3)

V skladu s členom 13(3) Uredbe (ES) št. 1831/2003 in v povezavi s členom 7 navedene uredbe je imetnik dovoljenja predlagal spremembo pogojev dovoljenja tako, da se spremeni proizvodni postopek. Navedenemu zahtevku so bili priloženi ustrezni podporni podatki. Komisija je zahtevek poslala Evropski agenciji za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija).

(4)

Agencija je v mnenju z dne 17. aprila 2018 (3) navedla, da dodatek, proizveden z novim proizvodnim postopkom, nima škodljivega vpliva na zdravje živali in ljudi ali na okolje. Poleg tega je ugotovila, da prisotnost dimetilaminoetanola (DMAE) na ravni 0,1 % ali manj ne vpliva na učinkovitost dodatka. Agencija meni, da ni potrebe po posebnih zahtevah glede spremljanja po dajanju na trg. Potrdila je tudi poročilo o analizni metodi krmnega dodatka v krmi, ki ga je predložil referenčni laboratorij, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1831/2003.

(5)

Ocena natrijevega dimetilglicina, ki se pridobiva po novem proizvodnem postopku, je pokazala, da so pogoji za dovoljenje iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003 izpolnjeni. Zato bi bilo treba dovoliti uporabo navedene snovi, kakor je opredeljena v tej uredbi.

(6)

Izvedbeno uredbo (EU) št. 371/2011 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V Prilogi k Izvedbeni uredbi (EU) št. 371/2011 se v četrtem stolpcu „Sestava, kemijska formula, opis, analitska metoda“ pod „Aktivna snov“ na koncu vstavi naslednje: „Dimetilaminoetanol (DMAE) ≤ 0,1 %“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. decembra 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 371/2011 z dne 15. aprila 2011 o izdaji dovoljenja za natrijev dimetilglicin kot krmni dodatek za piščance za pitanje (imetnik dovoljenja je Taminco N.V.) (UL L 102, 16.4.2011, str. 6).

(3)  EFSA Journal 2018; 16(5): 5268.


Top