Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1624

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1624 z dne 23. oktobra 2018 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s postopki, standardnimi obrazci in predlogami za zagotavljanje informacij za potrebe načrtov reševanja za kreditne institucije in investicijska podjetja v skladu z Direktivo 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1066 (Besedilo velja za EGP.)

C/2018/6841

OJ L 277, 7.11.2018, p. 1–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1624/oj

7.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 277/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1624

z dne 23. oktobra 2018

o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s postopki, standardnimi obrazci in predlogami za zagotavljanje informacij za potrebe načrtov reševanja za kreditne institucije in investicijska podjetja v skladu z Direktivo 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1066

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij ter o spremembi Šeste direktive Sveta 82/891/EGS ter direktiv 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU in 2013/36/EU in uredb (EU) št. 1093/2010 ter (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (1) ter zlasti člena 11(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1066 (2) določa postopek in minimalni sklop predlog, s katerimi kreditne institucije ali investicijska podjetja (v nadaljnjem besedilu: institucije) organom za reševanje zagotavljajo informacije za potrebe priprave in izvajanja načrtov reševanja za institucije. Organi za reševanje so od sprejetja Izvedbene uredbe (EU) 2016/1066 pridobili izkušnje na področju načrtovanja reševanja. Ob upoštevanju navedenih izkušenj je treba minimalni sklop predlog za zbiranje informacij za potrebe načrtovanja reševanja posodobiti.

(2)

Poleg tega je namen Izvedbene uredbe (EU) 2016/1066 zasnovati postopek in minimalni sklop predlog, s katerimi institucije zagotavljajo informacije organom za reševanje, tako da se organom za reševanje omogoči dosledno zbiranje teh informacij po vsej Uniji ter olajša izmenjava informacij med zadevnimi organi. Vendar izkušnje kažejo, da je bil harmoniziran pristop k zbiranju teh informacij dosežen le delno. Zato je treba zagotoviti, da organi za reševanje redno zbirajo minimalen osrednji del informacij v zvezi z institucijo ali skupino po vsej Uniji. To organom za reševanje ne preprečuje zbiranja vseh dodatnih informacij, ki se jim zdijo potrebne za pripravo in izvajanje načrtov reševanja, ali določanja poenostavljenih obveznosti obveščanja, kot je določeno v členu 4 Direktive 2014/59/EU.

(3)

Da se zagotovi, da načrti reševanja temeljijo na minimalnem naboru podatkov, ki so vselej visoke kakovosti in natančni, bi bilo treba podatke iz predlog za poročanje, uvedenih z Izvedbeno uredbo (EU) 2016/1066, preoblikovati v enoten model podatkovne točke, kot je praksa pri nadzorniškem poročanju. Enotni model podatkovne točke bi moral biti sestavljen iz strukturne predstavitve podatkov ter bi moral opredeliti vse relevantne poslovne koncepte za namen enotnega poročanja za načrtovanje reševanja, poleg tega pa bi moral vsebovati vse zadevne specifikacije, ki so potrebne za nadaljnji razvoj enotnih informacijskih rešitev za poročanje.

(4)

Da se zaščitita kakovost, doslednost in točnost podatkov, ki jih sporočajo institucije, bi morala za podatke veljati skupna validacijska pravila.

(5)

Zaradi njihove narave se validacijska pravila in opredelitve podatkovnih točk redno posodabljajo za zagotovitev, da so ves čas skladne z veljavnimi regulatornimi in analitičnimi zahtevami ter zahtevami informacijske tehnologije. Vendar čas, ki je trenutno potreben za sprejetje in objavo natančnega enotnega modela podatkovne točke in validacijskih pravil pomeni, da sprememb ni mogoče izvesti dovolj hitro in pravočasno, da bi se zagotovilo stalno zagotavljanje enotnih informacij v zvezi z načrti reševanja v Uniji. Zato bi bilo treba za podrobni enotni model podatkovne točke in podrobna skupna validacijska pravila določiti stroga kvalitativna merila, ki jih bo Evropski bančni organ (EBA) objavil elektronsko na svojem spletnem mestu.

(6)

V skladu s členom 11(2) Direktive 2014/59/EU bi morali pristojni organi in organi za reševanje sodelovati, da bi se čim bolj zmanjšalo podvajanje zahtev za informacije. V ta namen se je z Izvedbeno uredbo (EU) 2016/1066 uvedel postopek sodelovanja med pristojnimi organi in organi za reševanje, ki bi ga bilo treba ohraniti, da bi pristojni organi in organi za reševanje skupaj preverjali, ali so nekatere ali vse zahtevane informacije že na voljo pristojnemu organu. Kadar so informacije na voljo pristojnemu organu, je ustrezno, da jih posreduje neposredno organu za reševanje.

(7)

Glede na obseg potrebnih sprememb Izvedbene uredbe (EU) 2016/1066 je zaradi pravne varnosti in jasnosti bolj zaželeno, da se sprejme nova izvedbena uredba, Izvedbena uredba (EU) 2016/1066 pa razveljavi.

(8)

Ta uredba temelji na izvedbenih tehničnih standardih, ki jih je EBA predložil Komisiji.

(9)

EBA je opravil odprta javna posvetovanja o izvedbenih tehničnih standardih, na katerih temelji ta uredba, analiziral morebitne povezane stroške in koristi ter zaprosil za mnenje interesno skupino za bančništvo, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (3)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba določa izvedbene tehnične standarde za določitev postopkov in minimalnega sklopa standardnih predlog za predložitev informacij, potrebnih za pripravo in izvajanje načrtov reševanja posameznih institucij v skladu s členom 11 Direktive 2014/59/EU ter načrtov reševanja skupin v skladu s členom 13 navedene direktive, organom za reševanje.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1)

„subjekt v postopku reševanja“ pomeni eno od naslednjega:

(a)

subjekt s sedežem v Uniji, ki ga organ za reševanje v skladu s členom 12 Direktive 2014/59/EU opredeli kot subjekt, v zvezi s katerim je v načrtu reševanja določen ukrep za reševanje, ali

(b)

institucijo, ki ni del skupine, nad katero si izvaja konsolidirani nadzor v skladu s členoma 111 in 112 Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta (4), in v zvezi s katero je v načrtu reševanja, pripravljenem v skladu s členom 10 Direktive 2014/59/EU, določen ukrep za reševanje;

(2)

„skupina v postopku reševanja“ pomeni eno od naslednjega:

(a)

subjekt v postopku reševanja in njegove podrejene družbe, ki niso:

(i)

same subjekti v postopku reševanja ali

(ii)

podrejene družbe drugih subjektov v postopku reševanja ali

(iii)

subjekti s sedežem v tretji državi, ki niso vključeni v skupino v postopku reševanja v skladu z načrtom reševanja, in njihove podrejene družbe;

(b)

kreditne institucije, ki so trajno povezane s centralnim organom, centralni organ in vsako institucijo pod nadzorom centralnega organa, če je eden od navedenih subjektov subjekt v postopku reševanja;

(3)

„institucija v skupini“ pomeni subjekt v skupini, ki je kreditna institucija ali investicijsko podjetje;

(4)

„zadevni pravni subjekt“ pomeni subjekt v skupini, ki:

(a)

zagotavlja kritične funkcije ali

(b)

obsega ali zagotavlja več kot 5 % katerega koli od naslednjih:

(i)

zneska skupne izpostavljenosti tveganju skupine iz člena 92(3) Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (5);

(ii)

mere skupne izpostavljenosti za izračun količnika finančnega vzvoda skupine iz člena 429(4) Uredbe (EU) št. 575/2013;

(iii)

poslovnih prihodkov skupine na konsolidirani podlagi.

Člen 3

Zagotavljanje osnovnih informacij za potrebe načrtov reševanja posameznih institucij ali skupin

1.   Institucije in – v primeru skupin – nadrejene družbe v Uniji organom za reševanje neposredno ali prek pristojnega organa predložijo informacije, določene v predlogah iz Priloge I, v skladu z ravnjo konsolidacije informacij, pogostostjo in obliko iz člena 4, 5 oziroma 6 ter navodili iz Priloge II.

2.   Kadar organ za reševanje ali – v primeru skupin – organ za reševanje, pristojen na ravni skupine, v skladu s členom 4 Direktive 2014/59/EU uporabi poenostavljene obveznosti, zadevne institucije ali nadrejene družbe v Uniji obvesti, katerih informacij ni treba vključiti v predložitev informacij iz odstavka 1 tega člena. Navedene informacije opredeli s sklicevanjem na predloge iz Priloge I.

Člen 4

Raven konsolidacije informacij

1.   Institucije, ki niso del skupine, na posamični podlagi predložijo informacije iz člena 3(1), razen informacij iz predlog Z 07.02 in Z 04.00 Priloge I.

2.   V primeru skupin nadrejene družbe v Uniji predložijo informacije iz člena 3(1) na naslednji način:

(a)

informacije, navedene v predlogi Z 01.00 Priloge I, v zvezi z naslednjim:

(i)

subjekti v skupini, vključenimi v konsolidirane računovodske izkaze, ki presegajo 0,5 % skupnih sredstev ali skupnih obveznosti skupine;

(ii)

institucijami v skupini, ki presegajo 0,5 % zneska skupne izpostavljenosti tveganju ali 0,5 % skupnega navadnega lastniškega temeljnega kapitala skupine na podlagi konsolidiranega položaja nadrejene družbe v Uniji;

(iii)

subjekti v skupini, ki zagotavljajo kritične funkcije;

(b)

informacije, navedene v predlogah Z 02.00 in Z 03.00 Priloge I:

(i)

na ravni nadrejene družbe v Uniji ali na ravni vsakega subjekta v postopku reševanja na posamični podlagi, če se razlikujejo;

(ii)

na ravni vsake institucije v skupini, ki je zadevni pravni subjekt in ne spada na področje uporabe točke (i), na posamični podlagi, razen kadar organ za reševanje v skladu s členom 45(11) ali (12) Direktive 2014/59/EU v celoti opusti uporabo posamezne minimalne zahteve glede kapitala in kvalificiranih obveznosti v zvezi z navedeno institucijo;

(iii)

na ravni nadrejene družbe v Uniji na konsolidirani podlagi ali na ravni vsakega subjekta v postopku reševanja na podlagi konsolidiranega položaja skupine v postopku reševanja, če se razlikujejo;

(c)

informacije, navedene v predlogi Z 04.00 Priloge I, v zvezi s finančnimi medsebojnimi povezavami med vsemi zadevnimi pravnimi subjekti;

(d)

informacije, navedene v predlogah Z 05.01 in Z 05.02 Priloge I:

(i)

na ravni nadrejene družbe v Uniji ali na ravni vsakega subjekta v postopku reševanja na posamični podlagi, če se razlikujejo;

(ii)

na ravni nadrejene družbe v Uniji na konsolidirani podlagi ali na ravni vsakega subjekta v postopku reševanja na podlagi konsolidiranega položaja skupine v postopku reševanja, če se razlikujejo;

(e)

informacije, navedene v predlogi Z 06.00 Priloge I, na ravni nadrejene družbe v Uniji na konsolidirani podlagi, v zvezi z vsemi kreditnimi institucijami, ki so zadevni pravni subjekti;

(f)

informacije, navedene v predlogi Z 07.01 Priloge I, ločeno za vsako državo članico, v kateri skupina posluje;

(g)

informacije, navedene v predlogah Z 07.02, Z 07.03 in Z 07.04 Priloge I, v zvezi s kritičnimi funkcijami in glavnimi poslovnimi področji vseh subjektov v skupini;

(h)

informacije, navedene v predlogi Z 08.00 Priloge I, v zvezi z vsemi kritičnimi storitvami, ki se izvajajo za vse subjekte v skupini, vključene v predlogo Z 01.00 Priloge I;

(i)

informacije, navedene v predlogi Z 09.00 Priloge I, v zvezi z vsemi infrastrukturami finančnih trgov, pri katerih bi motnja resno ovirala ali preprečila izvajanje katere koli od kritičnih funkcij, opredeljenih v predlogi Z 07.02;

(j)

informacije, navedene v predlogah Z 10.01 in Z 10.02 Priloge I, v zvezi z vsemi kritičnimi informacijskimi sistemi v skupini.

Člen 5

Pogostost, referenčni datumi in datumi predložitve

1.   Institucije predložijo informacije iz člena 3(1) vsako leto najpozneje do 30. aprila v zvezi z zadnjim dnem predhodnega koledarskega leta ali zadevnega poslovnega leta. Če 30. april ni delovni dan, se informacije zagotovijo naslednji delovni dan.

2.   Organi za reševanje zagotovijo potrebne kontaktne podatke, kamor se morajo poslati informacije, v organu za reševanje ali po potrebi pristojnem organu.

3.   Institucije lahko predložijo nerevidirane podatke. Če revidirani podatki odstopajo od predloženih nerevidiranih podatkov, se brez nepotrebnega odlašanja predložijo revidirani podatki. Nerevidirani podatki so podatki, za katere ni bilo podano mnenje zunanjega revizorja, revidirani podatki pa so podatki, ki jih je revidiral zunanji revizor, ki je podal revizijsko mnenje.

4.   Popravki predloženih poročil se predložijo brez nepotrebnega odlašanja.

Člen 6

Oblika za predložitev informacij

1.   Institucije ali – v primeru skupin – nadrejene družbe v Uniji informacije iz člena 3(1) predložijo v oblikah za izmenjavo podatkov in predstavitvah, ki jih določijo organi za reševanje, pri čemer upoštevajo opredelitve podatkovne točke, vključene v enotni model podatkovne točke iz Priloge III, validacijska pravila iz Priloge IV in naslednje specifikacije:

(a)

informacije, ki niso zahtevane ali relevantne, se ne vključijo v predložene podatke;

(b)

numerične vrednosti se predložijo kot dejstva glede na naslednje:

(i)

podatkovne točke podatkov tipa „denarni znesek“ se poročajo z najmanjšim ekvivalentom natančnosti na tisoč enot;

(ii)

podatkovne točke podatkov tipa „odstotek“ se izrazijo na enoto z najmanjšim ekvivalentom natančnosti na štiri decimalna mesta;

(iii)

podatkovne točke podatkov tipa „celo število“ se poročajo brez decimalnih mest in z ekvivalentom natančnosti na enoto.

2.   Podatki, ki jih predložijo institucije ali – v primeru skupin – nadrejene družbe v Uniji, so povezani z naslednjimi informacijami:

(a)

referenčnim datumom za predložitev;

(b)

valuto, v kateri se poroča;

(c)

računovodskimi standardi, ki se uporabljajo;

(d)

identifikatorjem subjekta, ki poroča;

(e)

ravnjo konsolidacije informacij v skladu s členom 4.

Člen 7

Zagotavljanje dodatnih informacij za potrebe načrtov reševanja posameznih subjektov ali skupin

1.   Če organ za reševanje ali organ za reševanje, pristojen na ravni skupine, meni, da so za pripravo in izvajanje načrtov reševanja potrebne informacije, ki niso zajete s predlogami iz Priloge I, ali če oblika, v kateri pristojni organ zagotovi dodatne informacije v skladu s členom 8(2), ni primerna za pripravo ali izvajanje načrtov reševanja, organ za reševanje take informacije zahteva od institucije ali nadrejene družbe v Uniji.

2.   Za namene zahteve iz odstavka 1 organ za reševanje:

(a)

opredeli dodatne informacije, ki jih je treba zagotoviti;

(b)

ob upoštevanju obsega in kompleksnosti potrebnih informacij določi ustrezen rok, v katerem mora institucija ali – v primeru skupin – nadrejena družba v Uniji zagotoviti informacije organu za reševanje;

(c)

določi obliko, ki jo morajo uporabiti institucije ali – v primeru skupin – nadrejene družbe v Uniji, da zagotovijo informacije organu za reševanje;

(d)

določi, ali je treba informacije navesti na posamični ali skupinski podlagi ter ali se nanašajo na lokalno raven, raven Unije ali globalno raven;

(e)

navede potrebne kontaktne podatke za zagotavljanje dodatnih informacij.

Člen 8

Sodelovanje med pristojnimi organi in organi za reševanje

1.   Pristojni organi in organi za reševanje skupaj preverijo, ali so nekatere ali vse informacije, ki jih je treba zagotoviti organu za reševanje v skladu s členom 3(1) in členom 7, pristojnemu organu že na voljo.

2.   Če so nekatere ali vse informacije že na voljo pristojnemu organu, ta organ take informacije pravočasno zagotovi organu za reševanje.

3.   V primeru iz odstavka 2 organi za reševanje zagotovijo, da so institucije ali – v primeru skupin – nadrejene družbe v Uniji obveščene o informacijah, ki jih je treba vključiti v predložitev informacij v skladu s členom 3(1). Navedene informacije opredelijo s sklicevanjem na predloge iz Priloge I.

Člen 9

Prehodno obdobje

1.   Z odstopanjem od člena 5(1) je za poslovno leto, ki se konča na datum med 1. januarjem in 31. decembrom 2018, datum predložitve najpozneje 31. maj 2019.

2.   Z odstopanjem od člena 5(1) je za poslovno leto, ki se konča na datum med 1. januarjem in 31. decembrom 2019, datum predložitve najpozneje 30. april 2020.

Člen 10

Razveljavitev

Izvedbena uredba (EU) 2016/1066 se razveljavi.

Člen 11

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. oktobra 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 173, 12.6.2014, str. 190.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1066 z dne 17. junija 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s postopki, standardnimi obrazci in predlogami za zagotavljanje informacij za potrebe načrtov reševanja za kreditne institucije in investicijska podjetja v skladu z Direktivo 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 181, 6.7.2016, str. 1).

(3)  Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 12).

(4)  Direktiva 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES (UL L 176, 27.6.2013, str. 338).

(5)  Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 176, 27.6.2013, str. 1).


PRILOGA I

PREDLOGE ZA REŠEVANJE

Številka predloge

Koda predloge

Ime predloge/skupine predlog

Kratko ime

 

 

INFORMACIJE O SUBJEKTU, STRUKTURA SKUPINE IN ODVISNOSTI

 

1

Z 01.00

Organizacijska struktura

ORG

 

 

INFORMACIJE O BILANČNIH IN ZUNAJBILANČNIH POSTAVKAH

 

2

Z 02.00

Struktura obveznosti

LIAB

3

Z 03.00

Kapitalske zahteve

OWN

4

Z 04.00

Finančna povezanost znotraj skupine

IFC

5.1

Z 05.01

Glavne nasprotne stranke (obveznosti)

MCP 1

5.2

Z 05.02

Glavne nasprotne stranke (zunajbilančne postavke)

MCP 2

6

Z 06.00

Jamstvo za vloge

DIS

 

 

GLAVNA POSLOVNA PODROČJA, KRITIČNE FUNKCIJE IN POVEZANI INFORMACIJSKI SISTEMI TER INFRASTRUKTURE FINANČNIH TRGOV

 

 

 

Kritične funkcije in glavna poslovna področja

 

7.1

Z 07.01

Ocena kritičnosti gospodarskih funkcij

FUNC 1

7.2

Z 07.02

Shematska razporeditev kritičnih funkcij na pravne subjekte

FUNC 2

7.3

Z 07.03

Shematska razporeditev glavnih poslovnih področij na pravne subjekte

FUNC 3

7.4

Z 07.04

Shematska razporeditev kritičnih funkcij na glavna poslovna področja

FUNC 4

8

Z 08.00

Kritične storitve

SERV

 

 

Storitve IFT – Ponudniki in uporabniki

 

9

Z 09.00

Storitve IFT – Ponudniki in uporabniki – Shematska razporeditev na kritične funkcije (IFT)

FMI 1

 

 

Informacijski sistemi

 

10.1

Z 10.01

Kritični informacijski sistemi (splošne informacije)

CIS 1

10.2

Z 10.02

Shematska razporeditev informacijskih sistemov

CIS 2


Z 01.00 – Organizacijska struktura (ORG)

Subjekt

Neposredna nadrejena družba

Ime

Koda

Koda LEI

Vrsta subjekta

Država

Vključen v bonitetno konsolidacijo

Opustitev v skladu s členom 7 CRR

Opustitev v skladu s členom 10 CRR

Sredstva skupaj

Znesek skupne izpostavljenosti tveganju

Izpostavljenost količnika finančnega vzvoda

Računovodski standard

Prispevek k skupnim konsolidiranim sredstvom

Prispevek k znesku skupne konsolidirane izpostavljenosti tveganju

Prispevek h konsolidirani izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda

Zadevni pravni subjekt

Ime

Koda

Koda LEI

Osnovni kapital

Glasovalne pravice v subjektu

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Z 02.00 – Struktura obveznosti (LIAB)

 

Nasprotna stranka

SKUPAJ

 

Gospodinjstva

Nefinančne družbe (MSP)

Nefinančne družbe (ne MSP)

Kreditne institucije

Druge finančne družbe

Sektor država in centralne banke

Neopredeljena, kotira na mestu trgovanja

Neopredeljena, ne kotira na mestu trgovanja

od tega: znotraj skupine

od tega: obveznosti, za katere velja pravo tretje države, razen znotraj skupine

Vrstica

Postavka

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0100

OBVEZNOSTI, KI SO IZKLJUČENE IZ REŠEVANJA S SREDSTVI UPNIKOV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Krite vloge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Zavarovane obveznosti – zavarovani del

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Obveznosti zaradi držanja sredstev strank, če so zaščitene v primeru insolventnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Obveznosti zaradi fiduciarnega razmerja, če je upravičenec zaščiten v primeru insolventnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Obveznosti institucijam < 7 dni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

Obveznosti do (operaterjev) sistemov < 7 dni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

Obveznosti do delojemalca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

Obveznosti zaradi blaga ali storitev, kritičnih za vsakodnevno opravljanje dejavnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

Obveznosti do davčnih organov in organov za socialno varstvo, če imajo te obveznosti prednost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

Obveznosti do sistemov zajamčenih vlog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300

OBVEZNOSTI, KI NISO IZKLJUČENE IZ REŠEVANJA S SREDSTVI UPNIKOV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0310

Vloge, ki niso krite, vendar so prednostne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0311

od tega: preostala zapadlost <= 1 mesec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0312

od tega: preostala zapadlost > 1 mesec < 1 leto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0313

od tega: preostala zapadlost >= 1 leto in < 2 leti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0314

od tega: preostala zapadlost >= 2 leti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0320

Vloge, ki niso niti krite niti prednostne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0321

od tega: preostala zapadlost <= 1 mesec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0322

od tega: preostala zapadlost > 1 mesec < 1 leto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0323

od tega: preostala zapadlost >= 1 leto in < 2 leti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0324

od tega: preostala zapadlost >= 2 leti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0330

Bilančne obveznosti, ki izhajajo iz izvedenih finančnih instrumentov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0331

Vsota neto pozicij obveznosti ob upoštevanju pogodbenih nizov pobotov, po prilagoditvah glede na tržne razmere in pred izravnavo zavarovanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0332

Vsota neto pozicij obveznosti ob upoštevanju pogodbenih nizov pobotov, po prilagoditvah glede na tržne razmere in po izravnavi zavarovanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0333

Vsota neto pozicij obveznosti ob upoštevanju pogodbenih nizov pobotov, po prilagoditvah glede na tržne razmere in po izravnavi zavarovanja z vključitvijo ocenjenih zneskov predčasnega prenehanja s pobotom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0334

Vsota neto pozicij obveznosti ob upoštevanju bonitetnih pravil o pobotu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0340

Zavarovane obveznosti, ki niso zavarovane s premoženjem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0341

od tega: preostala zapadlost <= 1 mesec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0342

od tega: preostala zapadlost > 1 mesec < 1 leto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0343

od tega: preostala zapadlost >= 1 leto in < 2 leti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0344

od tega: preostala zapadlost >= 2 leti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0350

Strukturirani vrednostni papirji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0351

od tega: preostala zapadlost <= 1 mesec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0352

od tega: preostala zapadlost > 1 mesec < 1 leto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0353

od tega: preostala zapadlost >= 1 leto in < 2 leti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0354

od tega: preostala zapadlost >= 2 leti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0360

Nadrejene nezavarovane obveznosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0361

od tega: preostala zapadlost <= 1 mesec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0362

od tega: preostala zapadlost > 1 mesec < 1 leto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0363

od tega: preostala zapadlost >= 1 leto in < 2 leti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0364

od tega: preostala zapadlost >= 2 leti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0365

Nadrejene neprednostne obveznosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0366

od tega: preostala zapadlost <= 1 mesec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0367

od tega: preostala zapadlost > 1 mesec < 1 leto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0368

od tega: preostala zapadlost >= 1 leto in < 2 leti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0369

od tega: preostala zapadlost >= 2 leti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0370

Podrejene obveznosti (nepriznane za kapital)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0371

od tega: preostala zapadlost <= 1 mesec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0372

od tega: preostala zapadlost > 1 mesec < 1 leto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0373

od tega: preostala zapadlost >= 1 leto in < 2 leti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0374

od tega: preostala zapadlost >= 2 leti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0380

Druge obveznosti, primerne za izpolnjevanje MREL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0381

od tega: preostala zapadlost >= 1 leto in < 2 leti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0382

od tega: preostala zapadlost >= 2 leti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0390

Nefinančne obveznosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0400

Preostale obveznosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0500

KAPITAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0510

Navaden lastniški temeljni kapital

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0511

od tega: kapitalski instrumenti/osnovni kapital

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0512

od tega: instrumenti, uvrščeni pari passu z navadnimi delnicami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0520

Dodatni temeljni kapital

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0521

od tega: podrejene obveznosti, priznane za kapital (ali njihov del)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0530

Dodatni kapital

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0531

od tega: podrejene obveznosti, priznane za kapital (ali njihov del)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0600

OBVEZNOSTI IN KAPITAL SKUPAJ, VKLJUČNO Z IZVEDENIMI OBVEZNOSTMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Z 03.00 – Kapitalske zahteve (OWN)

 

Znesek ali odstotek

0010

ZNESEK SKUPNE IZPOSTAVLJENOSTI TVEGANJU

0100

 

Prispevek k znesku skupne konsolidirane izpostavljenosti tveganju

0110

 

USTANOVNI KAPITAL IN ZAHTEVA GLEDE KOLIČNIKA FINANČNEGA VZVODA

 

 

Ustanovni kapital

0210

 

Zahteva glede količnika finančnega vzvoda

0220

 

KOLIČNIK SKUPNE KAPITALSKE ZAHTEVE V OKVIRU PNPO (TSCR)

0300

 

TSCR: sestavljena iz navadnega lastniškega temeljnega kapitala

0310

 

TSCR: sestavljena iz temeljnega kapitala

0320

 

ZAHTEVE PO SKUPNEM BLAŽILNIKU

0400

 

Varovalni kapitalski blažilnik

0410

 

Varovalni blažilnik zaradi makrobonitetnega ali sistemskega tveganja, ugotovljenega na ravni države članice

0420

 

Posamezni instituciji lasten proticiklični kapitalski blažilnik

0430

 

Blažilnik sistemskih tveganj

0440

 

Blažilnik za globalne sistemsko pomembne institucije

0450

 

Blažilnik za druge sistemsko pomembne institucije

0460

 

Količnik skupne kapitalske zahteve (OCR)

0500

 

OCR: sestavljena iz navadnega lastniškega temeljnega kapitala

0510

 

OCR: sestavljena iz temeljnega kapitala

0520

 

OCR in smernice glede kapitala v okviru stebra 2 (P2G)

0600

 

OCR in P2G: sestavljena iz navadnega lastniškega temeljnega kapitala

0610

 

OCR in P2G: sestavljena iz temeljnega kapitala

0620

 


Z 04.00 – Finančne medsebojne povezave znotraj skupine (IFC)

Izdajatelj ali zajamčeni subjekt

Upnik, imetnik ali dajalec jamstva

Finančna medsebojna povezava

Ime subjekta

Koda

Ime subjekta

Koda

Vrsta

Neporavnani znesek

 

od tega izdan na podlagi prava tretje države

od tega primeren za izpolnjevanje MREL

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

 

 

 

 

 

 

 

 


Z 05.01 – Obveznosti do glavnih nasprotnih strank (MCP 1)

Nasprotna stranka

Vrsta

Neporavnani znesek

Ime subjekta

Koda

Skupina ali posamezna nasprotna stranka

Država

Sektor

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

 

 

 

 

 

 

 


Z 05.02 – Glavne zunajbilančne nasprotne stranke (MCP 2)

Nasprotna stranka

Vrsta

Znesek

Ime subjekta

Koda

Skupina ali posamezna nasprotna stranka

Država

Sektor

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

 

 

 

 

 

 

 


Z 06.00 – Jamstvo za vloge (DIS)

Pravni subjekt

Članstvo v sistemu jamstva za vloge

Institucionalna shema za zaščito vlog

Dodatna zaščita na podlagi pogodbenih sistemov

Ime subjekta

Koda

Sistem jamstva za vloge

Znesek kritih vlog

0010

0020

0030

0040

0050

0060

 

 

 

 

 

 


Z 07.01 – Ocena kritičnosti gospodarskih funkcij (FUNC 1)

Država:

 

 

 

Vrstica

Gospodarske funkcije

Kvantitativni podatki

Ocena kritičnosti

ID

Gospodarska funkcija

Opis gospodarske funkcije

Tržni delež

Denarni znesek

Številčni kazalnik

Vpliv na trg

Nadomestljivost

Kritična funkcija

 

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

 

1

Vloge

0010

1.1

Gospodinjstva

 

 

 

 

 

 

 

0020

1.2

Nefinančne družbe – MSP

 

 

 

 

 

 

 

0030

1.3

Nefinančne družbe – ne MSP

 

 

 

 

 

 

 

0040

1.4

Sektor država

 

 

 

 

 

 

 

0050

1.5

Drugi sektorji/nasprotne stranke (1)

 

 

 

 

 

 

 

0060

1.6

Drugi sektorji/nasprotne stranke (2)

 

 

 

 

 

 

 

0070

1.7

Drugi sektorji/nasprotne stranke (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Kreditiranje

0080

2.1

Gospodinjstva – stanovanjski krediti

 

 

 

 

 

 

 

0090

2.2

Gospodinjstva – drugo kreditiranje

 

 

 

 

 

 

 

0100

2.3

Nefinančne družbe – MSP

 

 

 

 

 

 

 

0110

2.4

Nefinančne družbe – ne MSP

 

 

 

 

 

 

 

0120

2.5

Sektor država

 

 

 

 

 

 

 

0130

2.6

Drugi sektorji/nasprotne stranke (1)

 

 

 

 

 

 

 

0140

2.7

Drugi sektorji/nasprotne stranke (2)

 

 

 

 

 

 

 

0150

2.8

Drugi sektorji/nasprotne stranke (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Plačilne storitve, gotovinske storitve, storitve poravnave, klirinške storitve, skrbniške storitve

0160

3.1

Plačilne storitve za denarne finančne institucije

 

 

 

 

 

 

 

0170

3.2

Plačilne storitve za stranke, ki niso denarne finančne institucije

 

 

 

 

 

 

 

0180

3.3

Gotovinske storitve

 

 

 

 

 

 

 

0190

3.4

Storitve poravnave vrednostnih papirjev

 

 

 

 

 

 

 

0200

3.5

Storitve kliringa prek centralne nasprotne stranke (CNS)

 

 

 

 

 

 

 

0210

3.6

Skrbniške storitve

 

 

 

 

 

 

 

0220

3.7

Druge storitve/aktivnosti/funkcije (1)

 

 

 

 

 

 

 

0230

3.8

Druge storitve/aktivnosti/funkcije (2)

 

 

 

 

 

 

 

0240

3.9

Druge storitve/aktivnosti/funkcije (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Kapitalski trgi

0250

4.1

Izvedeni finančni instrumenti v posesti za trgovanje – OTC

 

 

 

 

 

 

 

0260

4.2

Izvedeni finančni instrumenti v posesti za trgovanje – ne-OTC

 

 

 

 

 

 

 

0270

4.3

Sekundarni trgi/trgovanje (samo v posesti za trgovanje)

 

 

 

 

 

 

 

0280

4.4

Primarni trgi/izvedba prodaje primarne izdaje finančnih instrumentov

 

 

 

 

 

 

 

0290

4.5

Druge storitve/aktivnosti/funkcije (1)

 

 

 

 

 

 

 

0300

4.6

Druge storitve/aktivnosti/funkcije (2)

 

 

 

 

 

 

 

0310

4.7

Druge storitve/aktivnosti/funkcije (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Grosistično financiranje

0320

5.1

Izposojanje

 

 

 

 

 

 

 

0330

5.2

Izvedeni finančni instrumenti (sredstva)

 

 

 

 

 

 

 

0340

5.3

Kreditiranje

 

 

 

 

 

 

 

0350

5.4

Izvedeni finančni instrumenti (obveznosti)

 

 

 

 

 

 

 

0360

5.5

Druge vrste produktov (1)

 

 

 

 

 

 

 

0370

5.6

Druge vrste produktov (2)

 

 

 

 

 

 

 

0380

5.7

Druge vrste produktov (3)

 

 

 

 

 

 

 


Z 07.02 – Shematska razporeditev kritičnih funkcij na pravne subjekte (FUNC 2)

Kritične funkcije

Pravni subjekt

Denarni pomen

Država

ID

Ime subjekta

Koda

Denarni znesek

0010

0020

0030

0040

0050

 

 

 

 

 


Z 07.03 – Shematska razporeditev glavnih poslovnih področij na pravne subjekte (FUNC 3)

Glavno poslovno področje

Pravni subjekt

Glavno poslovno področje

ID poslovnega področja

Opis

Ime subjekta

Koda

0010

0020

0030

0040

0050

 

 

 

 

 


Z 07.04 – Shematska razporeditev kritičnih funkcij na glavna poslovna področja (FUNC 4)

Kritične funkcije

Glavno poslovno področje

Država

ID funkcije

Glavno poslovno področje

ID poslovnega področja

0010

0020

0030

0040

 

 

 

 


Z 08.00 – Kritične storitve (SERV)

Identifikator

Vrsta storitve

Prejemnik storitve

Ponudnik storitev

Kritična funkcija

Ocenjeni čas za nadomestljivost

Ocenjeni čas za dostop do pogodb

Pravo, ki se uporablja

Pogodba, na katero reševanje ne vpliva

Ime subjekta

Koda

Ime subjekta

Koda

Del skupine

Država

ID

0005

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Z 09.00 – Storitve IFT – Ponudniki in uporabniki – Shematska razporeditev na kritične funkcije (IFT)

Uporabnik

Kritična funkcija

Ponudnik

Pravo, ki se uporablja

Ime subjekta

Koda

Država

ID

Infrastruktura finančnega trga (IFT)

Način sodelovanja

Posrednik

Opis storitve

Vrsta sistema

Ime

Koda IFT

Ime

Koda

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Z 10.01 – Kritični informacijski sistemi (splošne informacije) (CIS 1)

Kritični informacijski sistem

Subjekt v skupini, odgovoren za sistem

Identifikacijska koda sistema

Ime

Vrsta

Opis

Ime subjekta

Koda

0010

0020

0030

0040

0050

0060

 

 

 

 

 

 


Z 10.02 – Shematska razporeditev informacijskih sistemov (CIS 2)

Identifikacijska koda sistema

Subjekt v skupini, ki je uporabnik sistema

Kritična storitev

Kritična funkcija

Ime subjekta

Koda

Identifikator

Država

ID

0010

0020

0030

0040

0050

0060

 

 

 

 

 

 


PRILOGA II

Navodila

I.

Splošna navodila 24

I.1

Struktura 24

I.2

Sklicevanja 25

I.3

Računovodski standardi 25

I.4

Obseg konsolidacije 25

I.5

Dogovor glede oštevilčenja in drugi dogovori 26

II.

Navodila v zvezi s predlogami 26

II.1

Z 01.00 – Organizacijska struktura (ORG) 26

II.2

Z 02.00 – Struktura obveznosti (LIAB) 29

II.3

Z 03.00 – Kapitalske zahteve (OWN) 36

II.4

Z 04.00 – Finančne medsebojne povezave znotraj skupine (IFC) 39

II.5

Z 05.01 in Z 05.02 – Glavne nasprotne stranke (MCP) 41

II.6

Z 06.00 – Jamstvo za vloge (DIS) 44

II.7

Kritične funkcije in glavna poslovna področja 47

II.8

Z 08.00 – Kritične storitve (SERV) 55

II.9

Z 09.00 – Storitve IFT – Ponudniki in uporabniki – Shematska razporeditev do kritičnih funkcij 59

II.10

Kritični informacijski sistemi 61

I.   Splošna navodila

I.1   Struktura

1.

Okvir je sestavljen iz 15 predlog, razvrščenih v tri sklope:

(1)

„Splošne informacije,“ ki vsebuje pregled nad organizacijsko strukturo skupine in njenih subjektov, razporeditev sredstev in zneskov izpostavljenosti tveganju. Ta sklop sestavlja predloga Z 01.00 – Organizacijska struktura (ORG);

(2)

„Informacije o bilančnih in zunajbilančnih postavkah,“ ki vsebuje finančne podatke o obveznostih, kapitalu, finančnih povezavah med subjekti v skupini, obveznostih do glavnih nasprotnih strank in zunajbilančnih postavkah, prejetih od glavnih nasprotnih strank, ter jamstvu za vloge. Ta sklop sestavlja šest predlog:

(a)

„Z 02.00 – Struktura obveznosti (LIAB)“;

(b)

„Z 03.00 – Kapitalske zahteve (OWN)“;

(c)

„Z 04.00 – Finančne medsebojne povezave znotraj skupine (IFC)“;

(d)

dve predlogi o glavnih nasprotnih strankah, tj. „Z 05.01 – Obveznosti do glavnih nasprotnih strank (Z-MCP 1)“ in „Z 05.02 – Glavne zunajbilančne nasprotne stranke (Z-MCP 2)“;

(e)

„Z 06.00 – Jamstvo za vloge (Z-DIS)“;

(3)

„Kritične funkcije,“ ki vsebuje pregled nad kritičnimi funkcijami in njihovo shematsko razporeditev na pravne subjekte, glavna poslovna področja, kritične storitve, infrastrukture finančnih trgov in informacijske sisteme. Ta sklop sestavlja sedem predlog:

štiri predloge o opredelitvi kritičnih funkcij in njihovi razporeditvi na glavna poslovna področja in subjekte v skupini: „Z 07.01 – Ocena kritičnosti gospodarskih funkcij (Z-FUNC 1)“, „Z 07.02 – Shematska razporeditev kritičnih funkcij na pravne subjekte (Z-FUNC 2)“, „Z 07.03 – Shematska razporeditev glavnih poslovnih področij na pravne subjekte (Z-FUNC 3)“ ter „Z 07.04 – Shematska razporeditev kritičnih funkcij na glavna poslovna področja (Z-FUNC 4)“;

„Z 08.00 – Kritične storitve (Z-SERV)“;

„Z 09.00 – Storitve IFT – Ponudniki in uporabniki – Shematska razporeditev na kritične funkcije (IFT)“;

dve predlogi o kritičnih informacijskih sistemih, tj. „Z 10.01 – Kritični informacijski sistemi (splošne informacije) (Z-CIS 1)“ in „Z 10.02 – Shematska razporeditev informacijskih sistemov (Z-CIS 2)“.

I.2   Sklicevanja

2.

V tej prilogi se uporabljajo naslednje kratice:

a)

„BCBS“ pomeni Baselski odbor za bančni nadzor Banke za mednarodne poravnave;

b)

„CPMI“ pomeni Odbor za plačila in tržno infrastrukturo Banke za mednarodne poravnave;

c)

„FINREP“ pomeni predloge za sporočanje finančnih informacij, vključene v prilogi III in IV k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 680/2014 (1), ter dopolnilna navodila, vključena v Prilogo V k navedeni izvedbeni uredbi;

d)

„COREP (OF)“ pomeni prilogi I (predloge) in II (navodila) k Izvedbeni uredbi (EU) št. 680/2014;

e)

„COREP (LR)“ pomeni prilogi X (predloge) in XI (navodila) k Izvedbeni uredbi (EU) št. 680/2014;

f)

„FSB“ pomeni Odbor za finančno stabilnost;

g)

„MRS“ pomeni mednarodne računovodske standarde, kot so opredeljeni v členu 2 Uredbe (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (2);

h)

„MSRP“ pomeni mednarodne standarde računovodskega poročanja, kot so opredeljeni v členu 2 Uredbe (ES) št. 1606/2002 (2);

i)

„koda LEI“ pomeni kodo identifikatorja pravnih subjektov, ki jo je predlagal Odbor za finančno stabilnost (FSB) in potrdila skupina G20, njen namen pa je zagotoviti enoten globalni identifikator za stranke v finančnih transakcijah. Dokler globalni sistem kod LEI ne bo popolnoma operativen, predhodne kode LEI nasprotnim strankam dodeljuje lokalna operativna enota, ki jo je potrdil Odbor za regulativni nadzor (Regulatory Oversight Committee – ROC, podrobne informacije so na voljo na spletni strani: www.leiroc.org). Če za določeno nasprotno stranko obstaja identifikator pravnih subjektov (koda LEI), se uporablja za identifikacijo take nasprotne stranke;

j)

„nGAAP“ ali „nacionalna splošno sprejeta računovodska načela“ pomenijo nacionalne računovodske okvire, razvite na podlagi Direktive 86/635/EGS (3).

I.3   Računovodski standardi

3.

Če ni drugače navedeno v teh navodilih, institucije poročajo vse zneske na podlagi računovodskega okvira, ki ga uporabljajo za poročanje finančnih informacij v skladu s členi od 9 do 11 Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014. Institucije, ki jim ni treba poročati finančnih informacij v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) št. 680/2014, uporabijo pravila svojega računovodskega okvira.

4.

Za institucije, ki poročajo v skladu z MSRP, so navedena sklicevanja na ustrezne MSRP.

I.4   Obseg konsolidacije

5.

Glede na posamezno predlogo se ta okvir nanaša na:

konsolidacijo na podlagi računovodske konsolidacije (subjekti, vključeni v konsolidirane računovodske izkaze v skladu z veljavnim računovodskim okvirom);

bonitetno konsolidacijo (subjekti, zajeti s konsolidacijo v skladu s poglavjem 2 naslova II dela 1 Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (4)) na ravni nadrejene družbe v Uniji;

konsolidacijo na ravni subjekta v postopku reševanja za skupino v postopku reševanja.

6.

Institucije za vsako predlogo upoštevajo podlago ali podlage za konsolidacijo, ki se uporabljajo v skladu s členom 4 te uredbe.

I.5   Dogovor glede oštevilčenja in drugi dogovori

7.

Pri sklicevanju na stolpce, vrstice in polja predlog se v navodilih upošteva dogovor glede označevanja, predstavljen v nadaljevanju. Te številčne kode se obsežno uporabljajo v validacijskih pravilih.

8.

Pri sklicevanju na stolpce, vrstice in polja predloge se v teh navodilih uporablja naslednji splošni zapis: {predloga; vrstica; stolpec}.

9.

V primeru validacije znotraj predloge, pri kateri se uporabijo samo podatkovne točke zadevne predloge, v zapisih predloga ni navedena: {vrstica; stolpec}.

10.

V primeru predlog, ki imajo le en stolpec, so navedene le vrstice: {predloga; vrstica}.

11.

Če je validacija opravljena za predhodno navedene vrstice ali stolpce, se to označi z zvezdico.

12.

Kadar podatek ni relevanten za subjekte, za katere se predloži poročilo, se ustrezno polje pusti prazno.

13.

V teh navodilih sklicevanje na primarni ključ pomeni stolpec ali kombinacijo stolpcev za edinstveno identifikacijo vseh vrstic predloge. Primarni ključ vsebuje enoznačno vrednost za vsako vrstico predloge. Ne sme vsebovati nične vrednosti.

II.   Navodila v zvezi s predlogami

II.1   Z 01.00 – Organizacijska struktura (ORG)

II.1.1   Splošne opombe

14.

Ta predloga vsebuje pregled nad pravno in lastniško strukturo skupine. Za vse subjekte v skupini, ki dosegajo minimalni prag iz člena 4(2)(a) te uredbe, se predloži ena predloga. V tej predlogi se opredelijo samo pravni subjekti.

II.1.2   Navodila za posamezne pozicije

Stolpci

Navodila

0010–0160

Subjekt

0010

Ime

Ime subjekta. Uradno ime, kot se uporablja v aktih družbe, vključno z navedbo pravne oblike.

0020

Koda

Koda subjekta. Za institucije je koda 20-števčna alfanumerična koda LEI. Za druge subjekte je koda 20-števčna alfanumerična koda LEI, če ta ni na voljo, koda v skladu z enotno kodifikacijo, ki se uporablja v Uniji, če ta ni na voljo, pa nacionalna koda.

Koda je enoznačna in se dosledno uporablja v vseh predlogah. Koda ima vedno določeno vrednost.

0030

Koda LEI

20-števčna alfanumerična koda LEI subjekta, kadar je na voljo.

0040

Vrsta subjekta

Vrsta subjekta po prednostnem vrstnem redu je ena od naslednjih:

a)

„Kreditna institucija“

Ta kategorija zajema kreditne institucije, kot so opredeljene v točki (1) člena 4(1) Uredbe (EU) št. 575/2013, pri čemer ne zajema subjektov iz člena 2(5) Direktive 2013/36/EU (5).

b)

„Investicijsko podjetje, za katero velja zahteva glede ustanovnega kapitala, določena v členu 28(2) Direktive 2013/36/EU“

Ta kategorija zajema investicijska podjetja, kot so opredeljena v točki (2) člena 4(1) Uredbe (EU) št. 575/2013, za katera velja zahteva glede ustanovnega kapitala, določena v členu 28(2) Direktive 2013/36/EU.

c)

„Investicijsko podjetje, za katero ne velja zahteva glede ustanovnega kapitala, določena v členu 28(2) Direktive 2013/36/EU“

d)

„Finančna institucija“

Ta kategorija zajema finančne institucije, kot so opredeljene v točki (26) člena 4(1) Uredbe (EU) št. 575/2013, razen tistih, ki so opredeljene kot „holding“, kot je opisano v točki (e) v nadaljevanju.

e)

„Holding“

Ta kategorija zajema kar koli od naslednjega:

finančni holding, kot je opredeljen v točki (20) člena 4(1) Uredbe (EU) št. 575/2013,

mešani finančni holding, kot je opredeljen v točki (21) člena 4(1) Uredbe (EU) št. 575/2013,

mešani poslovni holding, kot je opredeljen v točki (22) člena 4(1) Uredbe (EU) št. 575/2013,

nadrejeni finančni holdingi, kot so opredeljeni v točki (30) člena 4(1) Uredbe (EU) št. 575/2013,

EU nadrejeni finančni holding, kot je opredeljen v točki (31) člena 4(1) Uredbe (EU) št. 575/2013,

nadrejeni mešani finančni holding v državi članici, kot je opredeljen v točki (32) člena 4(1) Uredbe (EU) št. 575/2013,

EU nadrejeni mešani finančni holdingi, kot so opredeljeni v točki (33) člena 4(1) Uredbe (EU) št. 575/2013.

f)

„Zavarovalnica“

Ta kategorija zajema zavarovalnice, kot so opredeljene v členu 13 Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta (6).

g)

„Druga vrsta subjekta“, kadar subjekt ni zajet z zgoraj navedenimi kategorijami.

0050

Država

Koda ISO 3166-1-alfa-2 države, v kateri je bil subjekt ustanovljen in ki je lahko država članica ali tretja država.

0060

Vključen v bonitetni obseg

Poročajo se naslednje okrajšave:

 

Y – da,

 

N – ne.

0070

Opustitev v skladu s členom 7 CRR

Poročajo se naslednje okrajšave:

 

Y – če je pristojni organ opustil uporabo člena 6(1) Uredbe (EU) št. 575/2013 v skladu s členom 7 Uredbe (EU) št. 575/2013;

 

N – v nasprotnem primeru.

0080

Opustitev v skladu s členom 10 CRR

Poročajo se naslednje okrajšave:

 

Y – če je pristojni organ uporabil opustitev v skladu s členom 10 Uredbe (EU) št. 575/2013,

 

N – v nasprotnem primeru.

0090

Sredstva skupaj

Sredstva skupaj, kot so opredeljena za FINREP {F 01.01; 380, 010}.

0100

Znesek skupne izpostavljenosti tveganju

Znesek skupne izpostavljenosti tveganju, kot je opredeljen za COREP (OF): {C 02.00; 010; 010}.

Ta postavka se ne poroča za subjekte, ki niso institucije, in subjekte, ki koristijo opustitev v skladu s členom 7 ali 10 Uredbe (EU) št. 575/2013.

0110

Izpostavljenost količnika finančnega vzvoda

Skupna izpostavljenost količnika finančnega vzvoda, kot je opredeljena za COREP (LR): {C 47.00; 290; 010}.

Ta postavka se ne poroča za subjekte, ki niso institucije, in subjekte, ki koristijo opustitev v skladu s členom 7 ali 10 Uredbe (EU) št. 575/2013.

0120

Računovodski standard

Računovodski standardi, ki jih uporablja subjekt. Poročajo se naslednje okrajšave:

MSRP,

nGAAP.

0130

Prispevek k skupnim konsolidiranim sredstvom

Znesek, ki ga subjekt prispeva k skupnim konsolidiranim sredstvom skupine, na katero se nanaša poročilo.

0140

Prispevek k znesku skupne konsolidirane izpostavljenosti tveganju

Znesek, ki ga subjekt prispeva k znesku skupne konsolidirane izpostavljenosti tveganju skupine, na katero se nanaša poročilo.

0150

Prispevek h konsolidirani izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda

Znesek, ki ga subjekt prispeva k skupni konsolidirani izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda skupine, na katero se nanaša poročilo.

0160

Zadevni pravni subjekt

Ali je subjekt zadevni pravni subjekt v skladu z opredelitvijo iz člena 2 te uredbe.

0170–0210

Neposredna nadrejena družba

Neposredna nadrejena družba subjekta. Poroča se samo neposredna nadrejena družba, ki ima več kot 5 % glasovalnih pravic v subjektu.

Če ima subjekt več neposrednih nadrejenih družb, se poroča samo neposredna nadrejena družba z največjim deležem v kapitalu ali po potrebi največjim deležem glasovalnih pravic.

0140

Ime

Ime neposredne nadrejene družbe subjekta.

0150

Koda

Koda neposredne nadrejene družbe. Za institucije je koda 20-števčna alfanumerična koda LEI. Za druge subjekte je koda 20-števčna alfanumerična koda LEI, če ta ni na voljo, koda v skladu z enotno kodifikacijo, ki se uporablja v Uniji, če ta ni na voljo, pa nacionalna koda.

Koda je enoznačna in se dosledno uporablja v vseh predlogah. Koda ima vedno določeno vrednost.

0160

Koda LEI

20-števčna alfanumerična koda LEI subjekta, kadar je na voljo.

0170

Osnovni kapital

Znesek osnovnega kapitala v subjektu, ki ga ima neposredna nadrejena družba, brez rezerv.

0180

Glasovalne pravice v subjektu

Odstotek glasovalnih pravic, ki jih ima neposredna nadrejena družba v subjektu.

Ta podatek se zahteva samo, če ena delnica ni enakovredna enemu glasu (torej glasovalne pravice niso enakovredne osnovnemu kapitalu).

II.2   Z 02.00 – Struktura obveznosti (LIAB)

II.2.1   Splošne opombe

15.

S to predlogo se zahtevajo podrobne informacije o strukturi obveznosti subjekta ali skupine. Obveznosti so razčlenjene po obveznostih, izključenih iz reševanja s sredstvi upnikov, in obveznostih, ki niso izključene iz reševanja s sredstvi upnikov. Določena je nadaljnja razčlenitev po razredih obveznosti, razredih nasprotnih strank in zapadlosti.

16.

Pri razčlenitvi po zapadlosti v tej predlogi je preostala zapadlost čas do pogodbene zapadlosti, kadar pa ima imetnik instrumenta izrecno ali implicitno, pogodbeno ali zakonito pravico do zgodnjega plačila, pa do prvega datuma, ko taka pravica nastane. Vmesna plačila glavnice se razdelijo na ustrezne žepke zapadlosti. Kadar je primerno, se zapadlost obravnava ločeno za glavnico in obračunane obresti.

17.

Privzeto je, da se v tej predlogi poročajo neporavnani zneski. Neporavnani znesek terjatve ali instrumenta je vsota glavnice terjatve ali instrumenta in obračunanih obresti od glavnice ali instrumenta. Dolgovani neporavnani znesek je enak vrednosti terjatve, ki bi jo lahko upnik zahteval v insolvenčnem postopku.

18.

Z odstopanjem od prejšnjega odstavka se bilančne obveznosti, ki izhajajo iz izvedenih finančnih instrumentov (poročane v vrstici 0330), poročajo v obliki knjigovodskih vrednosti. Knjigovodska vrednost je knjigovodska vrednost, kot je opredeljena za FINREP, bodisi v skladu z MSRP bodisi nGAAP, kakor je ustrezno. V nasprotnem primeru se uporabijo podatki v skladu s sistemom poročanja na podlagi nGAAP.

II.2.2   Navodila za posamezne pozicije

Stolpci

Navodila

0010

Gospodinjstva

FINREP, Priloga V, del 1, odstavek 42, točka (f)

Posamezniki ali skupine posameznikov kot potrošniki ter proizvajalci blaga in izvajalci nefinančnih storitev izključno za svojo lastno končno potrošnjo ter kot proizvajalci tržnega blaga ter izvajalci nefinančnih in finančnih storitev, če ne gre za dejavnosti nepravih družb. Vključene so nepridobitne družbe, ki opravljajo storitve za gospodinjstva, ki se ukvarjajo zlasti s proizvodnjo netržnega blaga in storitev, namenjenih posebnim skupinam gospodinjstev.

0020

Nefinančne družbe (MSP)

Priloga I, naslov I, člen 2.1 Priporočila Komisije z dne 6. maja 2003 (7); FINREP, Priloga V, del 1, odstavek 5(i)

Podjetja, ki imajo manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.

0030

Nefinančne družbe (ne MSP)

FINREP, Priloga V, del 1, odstavek 42, točka (e)

Družbe in neprave družbe, ki se ne ukvarjajo s finančnim posredništvom, ampak v glavnem s proizvodnjo tržnega blaga in nefinančnih storitev v skladu z Uredbo (EU) št. 1071/2013 Evropske centralne banke (8).

Ne vključuje „MSP“, o katerih se poroča v stolpcu 0020.

0040

Kreditne institucije

FINREP, Priloga V, del 1, odstavek 42, točka (c)

Kreditne institucije v smislu točke (1) člena 4(1) Uredbe (EU) št. 575/2013 in multilateralne razvojne banke.

0050

Druge finančne družbe

FINREP, Priloga V, del 1, odstavek 42, točka (d)

Vse finančne družbe in neprave družbe, razen kreditnih institucij, kot so investicijska podjetja, investicijski skladi, zavarovalnice, pokojninski skladi, kolektivni naložbeni podjemi, klirinške hiše ter drugi finančni posredniki, izvajalci pomožnih finančnih dejavnosti, lastne finančne institucije in posojilodajalci.

0060

Sektor država in centralne banke

FINREP, Priloga V, del 1, odstavek 42, točki (a) in (b)

Centralne banke ter centralna, regionalna in lokalna raven države, ki vključuje upravne organe in nekomercialna podjetja, izključuje pa javne družbe in zasebne družbe, ki so v lasti teh sektorjev države in opravljajo komercialno dejavnost (o katerih se poroča pod postavko „kreditne institucije“, „druge finančne družbe“ ali „nefinančne družbe“, odvisno od njihove dejavnosti); skladi socialne varnosti in mednarodne organizacije, kot so Evropska unija, Mednarodni denarni sklad in Banka za mednarodne poravnave.

0070

Neopredeljena, kotira na mestu trgovanja

Kadar identiteta imetnika vrednostnega papirja ni znana, ker instrumenti kotirajo na mestu trgovanja, kot je opredeljeno na podlagi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov, se zneski pripišejo temu stolpcu.

0080

Neopredeljena, ne kotira na mestu trgovanja

Kadar identiteta imetnika vrednostnega papirja ni znana in instrumenti ne kotirajo na mestu trgovanja, se zneski pripišejo temu stolpcu, nasprotnih strank pa ni treba dodatno razčleniti. Subjekti po najboljših močeh opredelijo nasprotne stranke in omejijo uporabo tega stolpca na najnižjo možno raven.

0090

Skupaj

0100

Od tega: znotraj skupine

Obveznosti do subjektov, vključenih v konsolidirane računovodske izkaze končnega nadrejenega subjekta (ne v regulativni obseg konsolidacije).

0110

Od tega: obveznosti, za katere velja pravo tretje države, razen znotraj skupine

Te vključujejo bruto zneske obveznosti, za katere velja pravo tretje države in/ali so jih izdali subjekti v skupini s sedežem v tretjih državah. Obveznosti znotraj skupine so izključene.

Kadar organ za reševanje v skladu s členom 45(5) Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta (9) potrdi, da bi bila odločitev organa za reševanje za odpis ali konverzijo obveznosti učinkovita na podlagi prava navedene tretje države, se navedena obveznost ne poroča v tem razdelku.


Vrstice

Navodila

0100

Obveznosti, ki so izključene iz reševanja s sredstvi upnikov

V členu 44(2) Direktive 2014/59/EU je navedeno, da „[o]rgani za reševanje ne izvajajo pooblastil za odpis ali konverzijo v zvezi z naslednjimi obveznostmi, če zanje velja pravo države članice ali tretje države.“

0110

Krite vloge

Znesek kritih vlog, kot so opredeljene v točki (5) člena 2(1) Direktive 2014/49/EU Evropskega parlamenta in Sveta (10), razen začasno visokega salda, kot je opredeljen v členu 6(2) navedene direktive.

0120

Zavarovane obveznosti – zavarovani del

Člen 44(2)(b) Direktive 2014/59/EU

Zavarovane obveznosti, vključno s sporazumi o začasni prodaji, kritimi obveznicami in obveznostmi v obliki finančnih instrumentov, ki so sestavni del sklada za kritje ter so v skladu z nacionalnim pravom zavarovane na podoben način kot krite obveznice.

Niti zahteva za zagotovitev, da vsa zavarovana sredstva, ki se nanašajo na kritno premoženje kritih obveznic, ostanejo enaka, ločena in zadostna, niti izvzetje iz točke (b) člena 44(2) Direktive 2014/59/EU organom za reševanje ne preprečujeta, da bi po potrebi izvajali navedena pooblastila v zvezi s katerim koli delom zavarovane obveznosti ali obveznosti, zajamčene z zavarovanjem, ki presega vrednost sredstev, jamstva, pravice do zaplembe ali premoženja, s katerimi je zavarovana. Tak nekriti znesek teh zavarovanih obveznosti se ne poroča v tej vrstici, ampak v vrstici 0340, pri čemer je potrebna dodatna razčlenitev.

Obveznosti do centralne banke, ki so krite s skupino zavarovanj s premoženjem (npr. glavne operacije refinanciranja, dolgoročne operacije refinanciranja, ciljno usmerjene operacije refinanciranja itd.), se štejejo za zavarovane obveznosti.

Posebna vrsta obveznosti so pozicije v zavarovanju s premoženjem (npr. zavarovanje z denarnimi sredstvi), prejete in evidentirane v bilanci stanja. Kadar so take pozicije v zavarovanju s premoženjem pravno vezane s pozicijo sredstev, se obravnavajo kot zavarovane obveznosti za potrebe tega poročila.

0130

Obveznosti zaradi držanja sredstev strank, če so zaščitene v primeru insolventnosti

Člen 44(2)(c) Direktive 2014/59/EU

Vse obveznosti, ki so posledica dejstva, da institucija ali subjekt iz točke (b), (c) ali (d) člena 1(1) Direktive 2014/59/EU drži sredstva ali denar strank, vključno s sredstvi strank ali denarjem strank, ki jih drži v imenu kolektivnih naložbenih podjemov za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP), opredeljenih v členu 1(2) Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta (11), ali alternativnih investicijskih skladov (AIS), opredeljenih v točki (a) člena 4(1) Direktive 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta (12), če so te stranke zaščitene z veljavnim insolvenčnim pravom.

0140

Obveznosti zaradi fiduciarnega razmerja, če je upravičenec zaščiten v primeru insolventnosti

Člen 44(2)(d) Direktive 2014/59/EU

Vse obveznosti, ki so posledica fiduciarnega razmerja med institucijo ali subjektom iz točke (b), (c) ali (d) člena 1(1) Direktive 2014/59/EU (kot fiduciarjem) in drugo osebo (kot upravičencem), če je takšen upravičenec zaščiten z veljavnim pravom o insolventnosti ali civilnim pravom.

0150

Obveznosti kreditnim institucijam < 7 dni

Člen 44(2)(e) Direktive 2014/59/EU

Obveznosti do kreditnih institucij, razen subjektov, ki so del iste računovodske skupine, s prvotno zapadlostjo, krajšo od sedem dni.

0160

Obveznosti do (operaterjev) sistemov < 7 dni

Člen 44(2)(f) Direktive 2014/59/EU

Obveznosti do sistemov ali operaterjev sistemov, določenih v skladu z Direktivo 98/26/ES Evropskega parlamenta in Sveta (13), ali njihovih udeležencev, ki so posledica sodelovanja v takšnem sistemu in katerih preostala zapadlost je krajša od sedem dni.

0170

Obveznosti do delojemalca

Člen 44(2)(g)(i) Direktive 2014/59/EU

Obveznosti do delojemalca v povezavi z obračunano plačo, pokojninskimi prejemki ali drugimi fiksnimi nadomestili, razen spremenljivega dela nadomestila, ki ga ne ureja zakon ali kolektivna pogodba. To se ne uporablja za variabilno komponento prejemkov pomembnih prevzemnikov tveganja, kot je opredeljena v členu 92(2) Direktive 2013/36/EU.

0180

Obveznosti zaradi blaga ali storitev, kritičnih za vsakodnevno opravljanje dejavnosti

Člen 44(2)(g)(ii) Direktive 2014/59/EU

Obveznosti do komercialnega ali trgovinskega upnika, ki izhaja iz dobave blaga ali zagotavljanja storitev, instituciji ali subjektu iz točke (b), (c) ali (d) člena 1(1) Direktive 2014/59/EU, ki so kritične za vsakodnevno opravljanje dejavnosti institucije ali subjekta, vključno s storitvami informacijske tehnologije, komunalnimi storitvami ter najemom, servisiranjem in vzdrževanjem prostorov.

0190

Obveznosti do davčnih organov in organov za socialno varstvo, če imajo te obveznosti prednost

Člen 44(2)(g)(iii) Direktive 2014/59/EU

Obveznosti do davčnih organov in organov za socialno varstvo, če imajo te obveznosti prednost v skladu z veljavnim pravom.

0200

Obveznosti do sistemov zajamčenih vlog

Člen 44(2)(g)(iv) Direktive 2014/59/EU

Obveznosti do sistemov zajamčenih vlog, ki izhajajo iz prispevkov, ki jih je treba plačati v skladu z Direktivo 2014/49/EU.

0300

Obveznosti, ki niso izključene iz reševanja s sredstvi upnikov

To je vsota vrstic 0310, 0320, 0334, 0340, 0350, 0360, 0365, 0370, 0380, 0390 in 0400.

0310

Vloge, ki niso krite, vendar so prednostne

Člen 108 Direktive 2014/59/EU

Vloge, kot so opredeljene v točki (3) člena 2(1) Direktive 2014/49/EU, ki ne izpolnjujejo pogojev za izključitev iz reševanja s sredstvi upnikov (točka (a) člena 44(2) Direktive 2014/59/EU), vendar je zanje predvidena ugodnejša obravnava v skladu s členom 108 Direktive 2014/59/EU.

0320

Vloge, ki niso niti krite niti prednostne

Vloge, kot so opredeljene v točki (3) člena 2(1) Direktive 2014/49/EU, ki ne izpolnjujejo pogojev za izključitev iz reševanja s sredstvi upnikov ali ugodnejšo obravnavo v skladu s točko (a) člena 44(2) ali členom 108 Direktive 2014/59/EU.

0330

Bilančne obveznosti, ki izhajajo iz izvedenih finančnih instrumentov

Knjigovodska vrednost obveznosti, ki izhajajo iz izvedenih finančnih instrumentov, za skupni znesek, ki ustreza FINREP: {F 01.02; 020; 010} + {F 01.02; 150; 010}.

0331

Vsota neto pozicij obveznosti ob upoštevanju pogodbenih nizov pobotov, po prilagoditvah glede na tržne razmere in pred izravnavo zavarovanja

Privzeto vsota vseh neto tržnih vrednosti izvedenih obveznosti na posamezen pogodbeni niz pobotov. Niz pobotov se poroča samo, če je neto tržna vrednost niza pobotov obveznost. V ta namen se izvedeni finančni instrumenti, za katere ne velja dogovor o pobotu, obravnavajo kot ena pogodba, tj. kot niz pobotov s samo enim izvedenim finančnim instrumentom.

0332

Vsota neto pozicij obveznosti ob upoštevanju pogodbenih nizov pobotov, po prilagoditvah glede na tržne razmere in po izravnavi zavarovanja

V zvezi z vrednotenjem v vrstici 0331 se izvede prilagoditev za zavarovanje, dano za to izpostavljenost, s katero se pridobi vsota teh neto tržnih vrednosti po izravnavi zavarovanja po njegovi tržni vrednosti.

0333

Vsota neto pozicij obveznosti ob upoštevanju pogodbenih nizov pobotov, po prilagoditvah glede na tržne razmere in po izravnavi zavarovanja z vključitvijo ocenjenih zneskov predčasnega prenehanja s pobotom

V skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/1401 (14) o vrednotenju obveznosti, ki izhajajo iz izvedenih finančnih instrumentov, dodaten znesek predčasnega prenehanja s pobotom, ki krije znesek izgub ali stroškov, ki jih imajo nasprotne stranke pri izvedenih finančnih instrumentih, ali ustvarjenih dobičkov, tako da se nadomesti ali pridobi ekonomska protivrednost bistvenih pogojev pogodb in opcijskih pravic strank v zvezi z odpovedanimi pogodbami.

Izkaže se lahko, da je precej težko na posamični podlagi pridobiti ocene, potrebne za določitev zneska predčasnega prenehanja s pobotom v skladu z navedeno uredbo. Zato se lahko namesto njih uporabijo približki, ki lahko temeljijo na razpoložljivih podatkih, kot so bonitetne zahteve za tržno tveganje. Če se ugotovi, da ni mogoče izračunati zneska predčasnega prenehanja s pobotom za izvedene obveznosti, je znesek, ki se poroča, enak znesku, poročanemu v vrstici 0332.

0334

Vsota neto pozicij obveznosti ob upoštevanju bonitetnih pravil o pobotu

Poročajo se neto pozicije obveznosti za izvedene finančne instrumente ob upoštevanju bonitetnih pravil o pobotu iz člena 429 Uredbe (EU) št. 575/2013 (v zvezi z izračunom mere skupne izpostavljenosti za izračun količnika finančnega vzvoda).

0340

Zavarovane obveznosti, ki niso zavarovane s premoženjem

Znesek zavarovanih obveznosti ali obveznosti, zajamčenih z zavarovanjem, ki presega vrednost sredstev, jamstva, pravice do zaplembe ali premoženja, s katerimi so zavarovane. To zajema „nezadostno zavarovani“ del vsake zavarovane obveznosti, na primer nezadostno zavarovani del kritih obveznic ali poslov začasne prodaje.

0350

Strukturirani vrednostni papirji

Strukturirani vrednostni papirji so za ta namen opredeljeni kot dolžniške obveznosti z vgrajeno komponento izvedenega finančnega instrumenta, katerih donos je povezan z osnovnim sredstvom ali indeksom (javnim ali prilagojenim, kot so lastniški kapital ali obveznice, stalne stopnje donosov ali kredit, valuta, blago itd.). Strukturirani vrednostni papirji ne vključujejo dolžniških instrumentov, ki vključujejo samo nakupne ali prodajne opcije, tj. dolžniških instrumentov, katerih vrednost ni odvisna od vgrajene komponente izvedenega finančnega instrumenta.

0360

Nadrejene nezavarovane obveznosti

To vključuje vse nadrejene, nezavarovane instrumente, ki niso vključeni v kategorijo strukturiranih vrednostnih papirjev.

0365

Nadrejene neprednostne obveznosti

Znesek katerih koli od naslednjih obveznosti:

nezavarovanih terjatev, nastale zaradi dolžniških instrumentov, ki izpolnjujejo pogoje iz točk (a), (b) in (c) odstavka 2 ter iz odstavka 3 člena 108 Direktive 2014/59/EU,

nezavarovanih terjatev, nastalih zaradi dolžniških instrumentov iz točke (b) prvega pododstavka člena 108(5) Direktive 2014/59/EU, ali

dolžniških instrumentov z najnižjo prednostno razvrstitvijo med navadnimi nezavarovanimi terjatvami, nastalih zaradi dolžniških instrumentov iz člena 108(7) Direktive 2014/59/EU, za katere je država članica v skladu z navedenim odstavkom določila, da se razvrstijo enako kot terjatve, ki izpolnjujejo pogoje iz točk (a), (b) in (c) odstavka 2 ter iz odstavka 3 člena 108 Direktive 2014/59/EU.

0370

Podrejene obveznosti

Obveznosti, ki bodo plačane na podlagi nacionalnega insolvenčnega prava šele po tem, ko bodo v celoti poplačani vsi razredi navadnih upnikov in nadrejenih neprednostnih upnikov. To vključuje pogodbeno in zakonsko podrejene obveznosti. V primeru holdingov se lahko v tej kategoriji poročajo tudi dolžniški vrednostni papirji, ki niso podrejeni (tj. strukturna podrejenost).

V to kategorijo se vključijo samo podrejeni instrumenti, ki niso priznani za kapital.

Ta vrstica vključuje tudi tisti del podrejenih obveznosti, ki načeloma izpolnjuje pogoje za kapital, vendar ni vključen v kapital zaradi postopnega prenehanja določb, kot je člen 64 Uredbe (EU) št. 575/2013 (preostala zapadlost) ali del 10 Uredbe (EU) št. 575/2013 (učinek uporabe predhodnih pravil).

0380

Druge obveznosti, primerne za izpolnjevanje MREL

Vsak instrument, ki je primeren za izpolnjevanje MREL, vendar ni zajet z vrsticami 0320 in od 0340 do 0370.

0390

Nefinančne obveznosti

Ta vrstica zajema nefinančne obveznosti, ki se ne nanašajo na dolžniške instrumente, katerih imetniki se lahko vključijo v reševanje s sredstvi upnikov iz praktičnih razlogov, kot so rezervacije, povezane s pravdnimi postopki, v katerih sodeluje subjekt.

0400

Preostale obveznosti

Vse obveznosti, ki se ne poročajo v vrsticah od 0100 do 0390.

0500

Kapital

Člen 4(1)(118) in člen 72 Uredbe (EU) št. 575/2013

Ista opredelitev kot COREP (OF): {C 01.00; 010; 010}.

0510

Navaden lastniški temeljni kapital

Člen 50 Uredbe (EU) št. 575/2013

Ista opredelitev kot COREP (OF): {C 01.00; 020; 010}.

0511

Od tega: kapitalski instrumenti/osnovni kapital

Pravni instrumenti, ki sestavljajo navaden lastniški temeljni kapital (ali njegov del), v obliki kapitalskih instrumentov/osnovnega kapitala.

0512

Od tega: instrumenti, uvrščeni pari passu z navadnimi delnicami

Pravni instrumenti, ki sestavljajo navaden lastniški temeljni kapital (ali njegov del), v obliki instrumentov, ki niso kapitalski instrumenti/osnovni kapital, vendar so uvrščeni pari passu s to kategorijo.

0520

Dodatni temeljni kapital

Člen 61 Uredbe (EU) št. 575/2013

Ista opredelitev kot COREP (OF): {C 01.00; 530; 010}.

0521

Od tega: podrejene obveznosti, priznane za kapital (ali njihov del)

Pravni instrumenti, ki sestavljajo dodatni temeljni kapital (ali njegov del).

0530

Dodatni kapital

Člen 71 Uredbe (EU) št. 575/2013

Ista opredelitev kot COREP (OF): {C 01.00; 750; 010}.

0531

Od tega: podrejene obveznosti, priznane za kapital (ali njihov del)

Pri tej razčlenitvi se opredelijo pravni instrumenti, ki sestavljajo dodatni kapital (ali njegov del).

0600

Obveznosti in kapital skupaj, vključno z izvedenimi obveznostmi

Vsota vseh obveznosti, poročanih v tej predlogi, in zneska regulativnega kapitala. V ta namen se prištejejo vsi zneski iz zgoraj navedenih vrstic. V zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti se uporabi vrednost iz vrstice 0334 – „Vsota neto pozicij obveznosti ob upoštevanju bonitetnih pravil o pobotu“.

II.3   Z 03.00 – Kapitalske zahteve (OWN)

II.3.1   Splošne opombe

19.

S to predlogo se zbirajo informacije o kapitalskih zahtevah za subjekt ali skupino.

20.

Vse poročane informacije izražajo kapitalske zahteve, ki se uporabljajo na referenčni datum poročanja.

21.

Informacije o zahtevah v okviru stebra 2, poročane v tej predlogi, temeljijo na najnovejšem razpoložljivem uradnem dopisu o procesu nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja, ki ga pošlje pristojni organ.

22.

Kadar se poročilo nanaša na subjekt, za katerega se ne uporabljajo kapitalske zahteve na posamični podlagi, se poročajo samo informacije v vrstici 0110.

II.3.2   Navodila za posamezne pozicije

Vrstice

Navodila

0100

Znesek skupne izpostavljenosti tveganju

Člen 92(3) Uredbe (EU) št. 575/2013

Glej predlogo Z 01.00, stolpec 0100.

Znesek skupne izpostavljenosti tveganju, kot je opredeljen za COREP (OF): {C 02.00; 010; 010}.

0110

Prispevek k znesku skupne konsolidirane izpostavljenosti tveganju

Glej predlogo Z 01.00, stolpec 0140.

Skupna izpostavljenost količnika finančnega vzvoda, kot je opredeljena za COREP (LR): {C 47.00; 290; 010}.

Ta postavka se poroča samo za subjekte, za katere se ne uporabljajo kapitalske zahteve na posamični podlagi.

0210–0250

Ustanovni kapital in zahteva glede količnika finančnega vzvoda

0210

Ustanovni kapital

Členi 12 in 28 do 31 Direktive 2013/36/EU ter člen 93 Uredbe (EU) št. 575/2013

Znesek ustanovnega kapitala, ki se zahteva kot osnovni pogoj za izdajo dovoljenja za začetek dejavnosti institucije.

0220

Zahteva glede količnika finančnega vzvoda

Zahteva glede količnika finančnega vzvoda, kot se uporablja za subjekt ali skupino, izražena kot odstotek skupne izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda. Če se običajna zahteva ne uporablja, subjekti pustijo to polje prazno.

Skupna izpostavljenost količnika finančnega vzvoda je opredeljena enako kot za COREP (LR): {C 47.00; 290; 010}.

0300

Količnik skupne kapitalske zahteve v okviru PNPO (TSCR)

COREP (OF): {C 03.00; 130; 010}

Vsota (i) in (ii), kot sledi:

(i)

količnika skupnega kapitala (8 %), kot je določen v členu 92(1)(c) Uredbe (EU) št. 575/2013;

(ii)

količnika dodatnih kapitalskih zahtev (zahteve v okviru stebra 2 – P2R), določenega v skladu z merili iz Smernic EBA glede skupnih postopkov in metodologij za proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (PNPO) (smernice EBA glede PNPO).

Ta postavka odraža količnik skupne kapitalske zahteve v okviru PNPO (total SREP capital requirement – TSCR), kot ga instituciji sporoči pristojni organ. TSCR je opredeljen v oddelku 1.2 smernic EBA glede PNPO.

Če pristojni organ ni sporočil dodatnih kapitalskih zahtev, se poroča samo točka (i).

0310

TSCR: sestavljena iz navadnega lastniškega temeljnega kapitala

COREP (OF): {C 03.00; 140; 010}

Vsota (i) in (ii), kot sledi:

(i)

količnika navadnega lastniškega temeljnega kapitala (4,5 %) v skladu s členom 92(1)(a) Uredbe (EU) št. 575/2013;

(ii)

dela količnika zahtev v okviru stebra 2 (P2R) iz točke (ii) vrstice 300, mora biti v skladu z zahtevo pristojnega organa v obliki navadnega lastniškega temeljnega kapitala.

Če pristojni organ ni sporočil dodatnih kapitalskih zahtev glede navadnega lastniškega temeljnega kapitala, se poroča samo točka (i).

0320

TSCR: sestavljena iz temeljnega kapitala

COREP (OF): {C 03.00; 150; 010}

Vsota (i) in (ii), kot sledi:

(i)

količnika temeljnega kapitala (6 %) v skladu s členom 92(1)(b) Uredbe (EU) št. 575/2013;

(ii)

del količnika zahtev v okviru stebra 2 (P2R) iz točke (ii) vrstice 300, ki mora biti v skladu z zahtevo pristojnega organa v obliki temeljnega kapitala.

Če pristojni organ ni sporočil dodatnih kapitalskih zahtev, ki morajo biti v obliki temeljnega kapitala, se poroča samo točka (i).

0400

Zahteve po skupnem blažilniku

Točka (6) člena 128 Direktive 2013/36/EU

COREP (OF): {C 04.00; 740; 010}

0410

Varovalni kapitalski blažilnik

Točka (1) člena 128 in člen 129 Direktive 2013/36/EU

COREP (OF): {C 04.00; 750; 010}.

V skladu s členom 129(1) je varovalni kapitalski blažilnik dodatni znesek navadnega lastniškega temeljnega kapitala. Ker je stopnja varovalnega kapitalskega blažilnika v višini 2,5 % stalna, se znesek poroča v tej celici.

0420

Varovalni blažilnik zaradi makrobonitetnega ali sistemskega tveganja, ugotovljenega na ravni države članice

Člen 458(2)(d)(iv) Uredbe (EU) št. 575/2013

COREP (OF): {C 04.00; 760; 010}.

V tej celici se poroča znesek varovalnega blažilnika zaradi makrobonitetnega ali sistemskega tveganja, ugotovljenega na ravni države članice, ki se lahko v skladu s členom 458 Uredbe (EU) št. 575/2013 zahteva poleg varovalnega kapitalskega blažilnika.

Znesek, ki se poroča, predstavlja znesek kapitala, ki je potreben za izpolnitev ustreznih zahtev po kapitalskem blažilniku na datum poročanja.

0430

Posamezni instituciji lasten proticiklični kapitalski blažilnik

Točka (2) člena 128 ter členi 130 in od 135 do 140 Direktive 2013/36/EU

(glej COREP (OF): {C 04.00; 770; 010}.

Znesek, ki se poroča, predstavlja znesek kapitala, ki je potreben za izpolnitev ustreznih zahtev po kapitalskem blažilniku na datum poročanja.

0440

Blažilnik sistemskih tveganj

Točka (5) člena 128 ter člena 133 in 134 Direktive 2013/36/EU

(glej COREP (OF): {C 04.00; 780; 010}.

Znesek, ki se poroča, predstavlja znesek kapitala, ki je potreben za izpolnitev ustreznih zahtev po kapitalskem blažilniku na datum poročanja.

0450

Blažilnik za globalne sistemsko pomembne institucije

Točka (3) člena 128 in člen 131 Direktive 2013/36/EU

COREP (OF): {C 04.00; 800; 010}.

Znesek, ki se poroča, predstavlja znesek kapitala, ki je potreben za izpolnitev ustreznih zahtev po kapitalskem blažilniku na datum poročanja.

0460

Blažilnik za druge sistemsko pomembne institucije

Točka (4) člena 128 in člen 131 Direktive 2013/36/EU

COREP (OF): {C 04.00; 810; 010}.

Znesek, ki se poroča, predstavlja znesek kapitala, ki je potreben za izpolnitev ustreznih zahtev po kapitalskem blažilniku na datum poročanja.

0500

Količnik skupne kapitalske zahteve (OCR)

COREP (OF): {C 03.00; 160; 010}

Vsota (i) in (ii), kot sledi:

(i)

količnika TSCR iz vrstice 0300;

(ii)

v obsegu, v katerem se uporablja v skladu z zakonodajo, količnika zahteve po skupnem blažilniku iz točke (6) člena 128 Direktive 2013/36/EU.

Ta postavka izraža količnik skupne kapitalske zahteve (overall capital requirement – OCR), kot je opredeljen v oddelku 1.2 smernic EBA glede PNPO.

Če se zahteva po blažilniku ne uporablja, se poroča samo točka (i).

0510

OCR: sestavljena iz navadnega lastniškega temeljnega kapitala

COREP (OF): {C 03.00; 170; 010}

Vsota (i) in (ii), kot sledi:

(i)

količnika TSCR, sestavljenega iz navadnega lastniškega temeljnega kapitala in navedenega v vrstici 0310;

(ii)

v obsegu, v katerem se uporablja v skladu z zakonodajo, količnika zahteve po skupnem blažilniku iz točke (6) člena 128 Direktive 2013/36/EU.

Če se zahteva po blažilniku ne uporablja, se poroča samo točka (i).

0520

OCR: sestavljena iz temeljnega kapitala

COREP (OF): {C 03.00; 180; 010}

Vsota (i) in (ii), kot sledi:

(i)

količnika TSCR, sestavljenega iz temeljnega kapitala in navedenega v vrstici 0320;

(ii)

v obsegu, v katerem se uporablja v skladu z zakonodajo, količnika zahteve po skupnem blažilniku iz točke (6) člena 128 Direktive 2013/36/EU.

Če se zahteva po blažilniku ne uporablja, se poroča samo točka (i).

0600

OCR in smernice glede kapitala v okviru stebra 2 (P2G)

COREP (OF): {C 03.00; 190; 010}

Vsota (i) in (ii), kot sledi:

(i)

količnika OCR iz vrstice 0500;

(ii)

po potrebi smernic glede kapitala v okviru stebra 2 (P2G), kot so opredeljena v smernicah EBA o PNPO. P2G se vključi samo, če jo je pristojni organ sporočil instituciji.

Če pristojni organ P2G ne sporoči, se poroča samo točka (i).

0610

OCR: sestavljena iz navadnega lastniškega temeljnega kapitala

COREP (OF): {C 03.00; 200; 010}

Vsota (i) in (ii), kot sledi:

(i)

količnika OCR, sestavljenega iz navadnega lastniškega temeljnega kapitala in navedenega v vrstici 0520;

(ii)

po potrebi dela P2G iz točke (ii) vrstice 0600, ki mora biti v skladu z zahtevo pristojnega organa v obliki navadnega lastniškega temeljnega kapitala. P2G se vključi samo, če jo je pristojni organ sporočil instituciji.

Če pristojni organ P2G ne sporoči, se poroča samo točka (i).

0620

OCR in P2G: sestavljena iz temeljnega kapitala

COREP (OF): {C 03.00; 210; 010}

Vsota (i) in (ii), kot sledi:

(i)

količnika OCR, sestavljenega iz temeljnega kapitala in navedenega v vrstici 0520;

(ii)

po potrebi dela P2G iz točke (ii) vrstice 600, ki mora biti v skladu z zahtevo pristojnega organa v obliki temeljnega kapitala. P2G se vključi samo, če jo je pristojni organ sporočil instituciji.

Če pristojni organ P2G ne sporoči, se poroča samo točka (i).

II.4   Z 04.00 – Finančne medsebojne povezave znotraj skupine (IFC)

II.4.1   Splošne opombe

23.

S to predlogo se zahtevajo informacije o obveznostih znotraj skupine, ki niso izključene iz reševanja s sredstvi upnikov, kapitalskih instrumentih in jamstvih.

24.

Poročajo se vse finančne medsebojne povezave med zadevnimi pravnimi subjekti, ki so vključeni v konsolidirane računovodske izkaze. Zneski, ki se poročajo, se združijo, če se nanašajo na iste nasprotne stranke (izdajatelj ali zajamčeni subjekt ter upnik, imetnik ali dajalec jamstva) ter iste vrste obveznosti, kapitalskih instrumentov ali jamstev.

25.

Kombinacija vrednosti, poročanih v stolpcih 0020, 0040 in 0050 te predloge, sestavlja primarni ključ, ki mora biti enoznačen za vsako vrstico predloge.

II.4.2   Navodila za posamezne pozicije

Stolpci

Navodila

0010–0020

Izdajatelj ali zajamčeni subjekt

Pravni subjekt, ki izda obveznost ali kapitalski instrument ali ki je zajamčeni subjekt.

0010

Ime subjekta

Se mora razlikovati od imena subjekta, navedenega v stolpcu 0030.

0020

Koda

Koda izdajatelja ali prejemnika jamstva. Za institucije je koda 20-števčna alfanumerična koda LEI. Za druge subjekte je koda 20-števčna alfanumerična koda LEI, če ta ni na voljo, koda v skladu z enotno kodifikacijo, ki se uporablja v Uniji, če ta ni na voljo, pa nacionalna koda.

Koda je enoznačna in se dosledno uporablja v vseh predlogah.

Razlikovati se mora od kode, navedene v stolpcu 0040.

0030–0040

Upnik, imetnik ali dajalec jamstva

Pravni subjekt, ki je upnik za obveznost, imetnik kapitalskega instrumenta ali dajalec jamstva.

0030

Ime subjekta

Se mora razlikovati od imena subjekta, navedenega v stolpcu 0010.

0040

Koda

Koda upnika, imetnika ali dajalca jamstva. Za institucije je koda 20-števčna alfanumerična koda LEI. Za druge subjekte je koda 20-števčna alfanumerična koda LEI, če ta ni na voljo, koda v skladu z enotno kodifikacijo, ki se uporablja v Uniji, če ta ni na voljo, pa nacionalna koda.

Koda je enoznačna in se dosledno uporablja v vseh predlogah.

Razlikovati se mora od kode, navedene v stolpcu 0020.

0050–0070

Finančna medsebojna povezava

V tem polju se opiše finančna medsebojna povezava med zadevnimi pravnimi subjekti.

0050

Vrsta

Se izbere z naslednjega seznama:

 

Obveznosti znotraj skupine

L.1.

Vloge, ki niso krite, vendar so prednostne

Ista opredelitev kot v Z 02.00 (LIAB), vrstica 0310

L.2.

Vloge, ki niso niti krite niti prednostne

Ista opredelitev kot v Z 02.00 (LIAB), vrstica 0320

L.3.

Obveznosti, ki izhajajo iz izvedenih finančnih instrumentov (zneski predčasnega prenehanja s pobotom)

Ista opredelitev kot v Z 02.00 (LIAB), vrstica 0330

L.4.

Zavarovane obveznosti, ki niso zavarovane s premoženjem

Ista opredelitev kot v Z 02.00 (LIAB), vrstica 0340

L.5.

Strukturirani vrednostni papirji

Ista opredelitev kot v Z 02.00 (LIAB), vrstica 0350

L.6.

Nadrejene nezavarovane obveznosti

Ista opredelitev kot v Z 02.00 (LIAB), vrstica 0360

L.7.

Nadrejene neprednostne obveznosti

Ista opredelitev kot v Z 02.00 (LIAB), vrstica 0365

L.8.

Podrejene obveznosti

Ista opredelitev kot v Z 02.00 (LIAB), vrstica 0370

L.9.

Druge obveznosti, primerne za izpolnjevanje MREL

Ista opredelitev kot v Z 02.00 (LIAB), vrstica 0380

L.10.

Nefinančne obveznosti

Ista opredelitev kot v Z 02.00 (LIAB), vrstica 0390

L.11.

Preostale obveznosti

Ista opredelitev kot v Z 02.00 (LIAB), vrstica 0400. Vse obveznosti, ki niso zajete s predhodnimi postavkami

L.12.

Dodatni kapital

Ista opredelitev kot v Z 02.00 (LIAB), vrstica 0530

L.13.

Dodatni temeljni kapital

Ista opredelitev kot v Z 02.00 (LIAB), vrstica 0520

L.14.

Navaden lastniški temeljni kapital

Ista opredelitev kot v Z 02.00 (LIAB), vrstica 0510

 

Jamstva znotraj skupine

G.1.

Izdaja

Jamstva za posebne instrumente/obveznosti, ki so bila izdana

G.2.

Nasprotna stranka

Jamstva, odobrena posebni nasprotni stranki institucije

G.3.

Neomejeno

Splošno jamstvo, ki ni omejeno na fiksni znesek

G.4.

Drugo

Vse vrste jamstev, ki niso zajete s predhodnimi vrstami

0060

Neporavnani znesek

Za obveznosti (stolpec 0050, vrste L.1, L.2 in L.4–L.14) neporavnani znesek obveznosti znotraj skupine; za obveznosti, ki izhajajo iz izvedenih finančnih instrumentov (vrsta L.3), zneski predčasnega prenehanja s pobotom, kot so opredeljeni za potrebe predloge Z 02.00 (LIAB), vrstica 0333.

Za jamstva (stolpec 0050, vrednosti G.1–G.4) najvišji morebitni znesek prihodnjih plačil na podlagi jamstva.

0070

od tega izdan na podlagi prava tretje države

Delež neporavnanega zneska, za katerega velja pravo tretje države, v denarnem znesku.

0080

od tega: primeren za izpolnjevanje MREL

Neporavnani znesek obveznosti, primernih za izpolnjevanje MREL, ki se izračunajo v skladu s členom 45(4)(a) in (c) do (f) Direktive 2014/59/EU. V ta namen se obveznosti ne izključijo iz izračuna zgolj zato, ker so izdane subjektu v skupini ali ker jih ta ima.

II.5   Z 05.01 in Z 05.02 – Glavne nasprotne stranke (MCP)

II.5.1   Splošne opombe

26.

S tema predlogama se zbirajo informacije o obveznostih do glavnih nasprotnih strank (Z 05.01) ter zunajbilančnih postavkah, prejetih od glavnih nasprotnih strank (Z 05.02). Zneski, ki se poročajo, se združijo, če pripadajo isti nasprotni stranki in isti vrsti obveznosti ali zunajbilančnih postavk.

27.

Obveznosti in zunajbilančne postavke, za katere ni mogoče opredeliti nasprotne stranke, se ne poročajo v teh predlogah. Obveznosti in zunajbilančne postavke, za katere je nasprotna stranka subjekt, vključen v konsolidirane računovodske izkaze, se ne poročajo.

II.5.2   Z 05.01 – Glavne nasprotne stranke – Navodila za posamezne pozicije

28.

Kombinacija vrednosti, poročanih v stolpcih 0020 in 0060 te predloge, sestavlja primarni ključ, ki mora biti enoznačen za vsako vrstico predloge.

Stolpci

Navodila

0010–0050

Nasprotna stranka

Informacije o glavni nasprotni stranki, v zvezi s katero nastane obveznost

Glavne nasprotne stranke se opredelijo tako, da se seštejejo neporavnani zneski vseh obveznosti, ki jih ima subjekt ali skupina, za katero se poroča z uporabo predloge, do vsake nasprotne stranke ali skupine povezanih strank, razen obveznosti do subjektov, vključenih v konsolidirane računovodske izkaze.

Nasprotne stranke in skupine povezanih nasprotnih strank se nato razvrstijo glede na skupni neporavnani znesek, da se opredeli deset najpomembnejših nasprotnih strank, o katerih se zagotovijo informacije z uporabo te predloge.

Opredelitev pojma „skupina povezanih nasprotnih strank“ ustreza opredelitvi pojma „skupina povezanih strank“ iz točke (39) člena 4(1) Uredbe (EU) št. 575/2013.

Za potrebe te predloge nasprotna stranka ne sme biti subjekt, vključen v konsolidirane računovodske izkaze.

0010

Ime subjekta

Ime glavne nasprotne stranke ali po potrebi ime skupine povezanih strank.

Ime skupine povezanih strank je ime nadrejene družbe ali komercialno ime skupine, če skupina povezanih strank nima nadrejene družbe.

0020

Koda

Koda glavne nasprotne stranke ali skupine povezanih strank. Za institucije je koda 20-števčna alfanumerična koda LEI. Za druge subjekte je koda 20-števčna alfanumerična koda LEI, če ta ni na voljo, koda v skladu z enotno kodifikacijo, ki se uporablja v Uniji, če ta ni na voljo, pa nacionalna koda.

Koda je enoznačna in se dosledno uporablja v vseh predlogah.

0030

Skupina ali posamezna nasprotna stranka

Institucija poroča „1“ za posamezne glavne nasprotne stranke in „2“ za skupine povezanih strank.

0040

Država

Koda ISO 3166-1-alfa-2 države, v kateri je bila nasprotna stranka ustanovljena. To vključuje psevdokode ISO za mednarodne organizacije, ki so na voljo v zadnji izdaji Eurostatovega „Vademekuma o plačilni bilanci“.

Država se določi s sklicevanjem na statutarni sedež nasprotne stranke. Za skupine povezanih strank je to država ustanovitve nadrejene družbe.

0050

Sektor

Vsaki nasprotni stranki se dodeli en sektor glede na razrede gospodarskega sektorja na podlagi FINREP (FINREP, Priloga V, del 1, poglavje 6):

centralne banke;

sektor država;

kreditne institucije;

druge finančne družbe;

nefinančne družbe;

gospodinjstva.

Pri skupinah povezanih strank se sektor ne poroča.

0060

Vrsta

Vrsta obveznosti je ena od vrst obveznosti, navedenih v predlogi Z 02.00 – Struktura obveznosti (LIAB), in sicer:

L.0

Obveznosti, ki so izključene iz reševanja s sredstvi upnikov

L.1

Vloge, ki niso krite, vendar so prednostne

L.2

Vloge, ki niso niti krite niti prednostne

L.3

Obveznosti, ki izhajajo iz izvedenih finančnih instrumentov

L.4

Zavarovane obveznosti, ki niso zavarovane s premoženjem

L.5

Strukturirani vrednostni papirji

L.6

Nadrejene nezavarovane obveznosti

L.7

Nadrejene neprednostne obveznosti

L.8

Podrejene obveznosti (nepriznane za kapital)

L.9

Druge obveznosti, primerne za izpolnjevanje MREL

L.10

Nefinančne obveznosti

L.11

Preostale obveznosti

Če so obveznosti do glavne nasprotne stranke sestavljene iz več zgoraj navedenih vrst, se vsaka vrsta obveznosti poroča v ločeni vrstici.

0070

Znesek

Znesek je enakovreden opredelitvi pojma „neporavnani znesek“, določeni za predlogo Z 02.00 – Struktura obveznosti. Za obveznosti, ki izhajajo iz izvedenih finančnih instrumentov (vrsta L.3), se poročajo zneski predčasnega prenehanja s pobotom, kot so opredeljeni za potrebe predloge Z 02.00, vrstica 0333.

II.5.3   Z 05.02 – Glavne zunajbilančne nasprotne stranke: navodila za posamezne pozicije

29.

Kombinacija vrednosti, poročanih v stolpcih 0020 in 0060 te predloge, sestavlja primarni ključ, ki mora biti enoznačen za vsako vrstico predloge.

Stolpci

Navodila

0010–0050

Nasprotne stranke

Informacije o glavnih zunajbilančnih nasprotnih strankah.

Glavne zunajbilančne nasprotne stranke se opredelijo tako, da se sešteje skupni nominalni znesek obvez in finančnih jamstev (kot so opredeljena za potrebe FINREP, predloga F 09), ki jih subjekt ali subjekti v skupini, za katero se poroča z uporabo predloge, prejmejo od nasprotnih strank ali skupine povezanih strank. Glavne zunajbilančne nasprotne stranke ne vključujejo subjektov, vključenih v konsolidirane računovodske izkaze skupine. Nasprotne stranke in skupine povezanih strank se nato razvrstijo glede na skupni znesek, da se opredeli deset najpomembnejših zunajbilančnih nasprotnih strank, o katerih se zagotovijo informacije z uporabo te predloge.

Za potrebe te predloge se poroča samo o nasprotnih strankah, ki niso vključene v konsolidirane računovodske izkaze.

0010

Ime subjekta

Glej navodila za stolpec 0010 predloge Z 05.01.

0020

Koda

Glej navodila za stolpec 0020 predloge Z 05.01.

0030

Skupina ali posamezna nasprotna stranka

Glej navodila za stolpec 0030 predloge Z 05.01.

0040

Država

Glej navodila za stolpec 0040 predloge Z 05.01.

0050

Sektor

Glej navodila za stolpec 0050 predloge Z 05.01.

0060

Vrsta

Vrsta zunajbilančne izpostavljenosti je ena od naslednjih, kot so opredeljene v FINREP, predloga F 09.02:

OBS.1

Prejete obveze iz kreditov

OBS.2

Prejeta finančna poroštva

OBS.3

Druge prejete obveze

Če so zunajbilančne postavke, ki jih zagotovi glavna nasprotna stranka, sestavljene iz več zgoraj navedenih vrst, se vsaka vrsta zunajbilančne postavke poroča v ločeni vrstici.

0070

Znesek

II.6   Z 06.00 – Jamstvo za vloge (DIS)

II.6.1   Splošne opombe

30.

Ta predloga vsebuje pregled nad jamstvom za vloge v skupini in sistemi jamstva za vloge, v katerih so kreditne institucije, ki so zadevni pravni subjekti, članice.

31.

O vsaki kreditni instituciji, ki pripada skupini, se poroča v ločeni vrstici.

II.6.2   Navodila za posamezne pozicije

Stolpci

Navodila

0010–0020

Subjekt

0010

Ime subjekta

Ime subjekta, kot se poroča v predlogi Z 01.00 – Organizacijska struktura (ORG).

0020

Koda

Koda subjekta, kot se poroča v predlogi Z 01.00 – Organizacijska struktura (ORG).

To je identifikator vrstice in mora biti enoznačen za vsako vrstico v predlogi.

0030

Sistem jamstva za vloge

Člen 4(3) Direktive 2014/49/EU

Ime uradno priznanega sistema jamstva za vloge, katerega član je subjekt v skladu z Direktivo 2014/49/EU. To je sistem jamstva za vloge v državi članici, v kateri je bil subjekt ustanovljen, in ne drug sistem jamstva za vloge, ki morda v drugih državah članicah zagotavljajo dodatno zaščito (dodatno zavarovanje) strankam subjekta v podružnici v navedeni državi članici. Če je institucija članica institucionalne sheme za zaščito vlog, ki je tudi uradno priznana kot sistem jamstva za vloge v skladu s členom 4(2) Direktive 2014/49/EU, je ime sistema jamstva za vloge povsem enako imenu institucionalne sheme za zaščito vlog v vrstici 050.

Za vsako državo ustanovitve subjekta se sistem jamstva za vloge izbere med naslednjimi:

 

Avstrija

Einlagensicherung der Banken und Bankiers GmbH

Sparkassen-Haftungs AG

Österreichische Raiffeisen-Einlagensicherung eGen

Volksbank Einlagensicherung eG

Hypo Haftungs-Gesellschaft m.b.H.

 

Belgija

Garantiefonds voor financiële diensten/Fonds de garantie pour les services financiers

 

Bolgarija

Фондът за гарантиране на влоговете в банките

 

Hrvaška

Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka

 

Ciper

Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων

 

Češka

Garanční systém finančního trhu

 

Danska

Garantiformuen

 

Estonija

Tagastisfond

 

Finska

Talletussuojarahasto

 

Francija

Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution

 

Nemčija

Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH

Entschädigungseinrichtung des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands GmbH

Sicherungseinrichtung des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV-Haftungsverbund)

BVR Institutssicherung GmbH

 

Gibraltar

Gibraltar Deposit Guarantee Scheme

 

Grčija

Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων

 

Madžarska

Országos Betétbiztosítási Alap

 

Islandija

Tryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfesta

 

Irska

Irish Deposit Protection Scheme

 

Italija

Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

 

Latvija

Latvijas Noguldījumu garantiju fonds

 

Lihtenštajn

Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungs-Stiftung SV

 

Litva

Indėlių ir investicijų draudimas

 

Luksemburg

Fond de garantie des Dépôts Luxembourg

 

Malta

Depositor Compensation Scheme

 

Nizozemska

De Nederlandsche Bank, Depositogarantiestelsel

 

Norveška

Bankenes sikringsfond

 

Poljska

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

 

Portugalska

Fundo de Garantia de Depósitos

Fundo de Garantia do Crédito Agrícola Mútuo

 

Romunija

Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar

 

Slovaška

Fond ochrany vkladov

 

Slovenija

Banka Slovenije

 

Španija

Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito

 

Švedska

Riksgälden

 

Združeno kraljestvo

Financial Services Compensation Scheme

Če uradno priznani sistem jamstva za vloge, katerega član je subjekt, ni naveden zgoraj, se poroča „drugo“.

0040

Znesek kritih vlog

Člen 2(1)(5) in člen 6(2) Direktive 2014/49/EU

Znesek kritih vlog, kot so opredeljene v točki (5) člena 2(1) Direktive 2014/49/EU v povezavi s členom 6 Direktive 2014/49/EU in kot jih krijejo sistemi jamstva za vloge iz vrstice 0030, razen začasno visokega salda, kot je opredeljen v členu 6(2) navedene direktive.

0050

Institucionalna shema za zaščito vlog

Člen 113(7) Uredbe (EU) št. 575/2013

Ime institucionalne sheme za zaščito vlog, kot je navedena v členu 113(7) Uredbe (EU) št. 575/2013 in katere član je subjekt. Če subjekt ni član institucionalne sheme za zaščito vlog, se nič ne poroča. Če je subjekt član institucionalne sheme za zaščito vlog, ki je tudi uradno priznana kot sistem jamstva za vloge v skladu s členom 4(2) Direktive 2014/49/EU, je ime institucionalne sheme za zaščito vlog povsem enako imenu sistema jamstva za vloge v vrstici 030.

0060

Dodatna zaščita na podlagi pogodbenih sistemov

Člen 1(3)(a) Direktive 2014/49/EU

Znesek vlog, kritih na podlagi pogodbenega sistema pri subjektu.

II.7   Kritične funkcije in glavna poslovna področja

II.7.1   Splošne opombe

32.

Štiri predloge v tem oddelku vsebujejo ključne podatke in kvalitativne ocene učinka, nadomestljivosti in kritičnosti gospodarskih funkcij, ki jih skupina zagotavlja, dopolnjuje pa jih shematska razporeditev navedenih kritičnih funkcij na glavna poslovna področja in pravne subjekte.

33.

Natančneje, predloge so namenjene naslednjim temam:

34.

s predlogo Z 07.01 – Ocena kritičnosti gospodarskih funkcij (FUNC 1) – se na podlagi kvantitativnih in kvalitativnih kazalnikov opredelijo nekritične in kritične funkcije, ki jih skupina zagotavlja, za vsako državo članico, v kateri je skupina dejavna;

35.

predloga Z 07.02 – Shematska razporeditev kritičnih funkcij na pravne subjekte (FUNC 2) – predstavlja razporeditev opredeljenih kritičnih funkcij na pravne subjekte ter vsebuje presojo, ali se šteje, da je posamezen pravni subjekt pomemben za izvajanje kritične funkcije ali ne;

36.

predloga Z 07.03 – Shematska razporeditev glavnih poslovnih področij na pravne subjekte (FUNC 3) – vsebuje celoten seznam glavnih poslovnih področij in njihovo razporeditev na pravne subjekte;

37.

predloga Z 07.04 – Shematska razporeditev kritičnih funkcij na glavna poslovna področja (FUNC 4) – predstavlja razporeditev opredeljenih kritičnih funkcij na poslovna področja.

38.

V skladu s točko 35 člena 2(1) Direktive 2014/59/EU „kritične funkcije“ pomenijo aktivnosti, storitve ali dejavnosti, katerih prenehanje bo v eni ali več državah članicah verjetno povzročilo motnje ključnih storitev v realnem gospodarstvu ali težave s finančno stabilnostjo zaradi velikosti, tržnega deleža, zunanje in notranje medsebojne povezanosti, kompleksnosti ali čezmejnih dejavnosti institucije ali skupine, zlasti v zvezi z nadomestljivostjo teh aktivnosti, storitev ali dejavnosti.

39.

V skladu s členom 6(1) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/778 (15) se funkcija šteje za kritično, kadar izpolnjuje obe naslednji merili:

1.

institucija zagotavlja funkcijo tretjim osebam, ki niso pridružene instituciji ali skupini, in

2.

nenadna motnja bi verjetno bistveno negativno vplivala na tretje osebe, povzročila širjenje negativnih vplivov ali ogrozila splošno zaupanje udeležencev na trgu zaradi sistemskega pomena funkcije za tretje osebe in sistemskega pomena institucije ali skupine pri zagotavljanju funkcije.

40.

V skladu s točko (36) člena 2(1) Direktive 2014/59/EU „glavna poslovna področja“ pomenijo poslovna področja in z njimi povezane storitve, ki predstavljajo bistvene vire prihodka, dobička ali vrednosti franšize za institucijo ali skupino, katere del je institucija.

41.

Za potrebe te predloge se gospodarske funkcije nanašajo na funkcije, navedene v preglednici v nadaljevanju.

42.

Za vsako kategorijo gospodarskih funkcij se lahko izbere gospodarska funkcija „drugo“, če funkcija ni zajeta z drugimi predhodno opredeljenimi funkcijami.

43.

Nasprotne stranke iz vrstic od 0010 do 0070 in vrstic od 0080 do 0150 so opredeljene povsem enako kot sektorji nasprotne stranke iz FINREP, Priloga V, del 1, poglavje 6. „MSP“ se nanaša na MSP, kot so opredeljena v FINREP, Priloga V, del 1, odstavek 5, točka (i).

ID

Gospodarska funkcija

Vloge

Sprejemanje vlog se nanaša na sprejemanje vlog od nefinančnih posrednikov. Ne vključuje izposojanja od drugih finančnih posrednikov, ki se obravnava ločeno pod „grosistično financiranje“.

Vloge vključujejo: (i) transakcijske račune/vloge čez noč, (ii) vezane vloge ter (iii) vloge na odpoklic, ne pa tudi sporazumov o začasni prodaji.

Sklicevanja: Smernice Odbora za finančno stabilnost za opredelitev kritičnih funkcij in kritičnih skupnih storitev (2013), str. 14; točke 9.1, 9.2 in 9.3 dela 2 Priloge II k Uredbi (EU) št. 1071/2013.

1.1

Gospodinjstva

1.2

Nefinančne družbe (MSP)

1.3

Nefinančne družbe (ne MSP)

1.4

Sektor država

1.5, 1.6 in 1.7

Drugi sektorji/nasprotne stranke (1), (2) in (3)

Kreditiranje

Kreditiranje se nanaša na zagotavljanje sredstev nefinančnim nasprotnim strankam, kot so družbe ali neprofesionalne stranke. Kreditiranje finančnih nasprotnih strank je posebna dejavnost in se oceni pod „grosistično financiranje“. Posojila vključujejo dolžniške instrumente, ki jih imajo institucije, ne pa tudi dolžniških instrumentov, ki so vrednostni papirji, in to ne glede na njihovo računovodsko razvrstitev (npr. v posesti do zapadlosti ali razpoložljivi za prodajo).

Sklicevanja: Smernice Odbora za finančno stabilnost za opredelitev kritičnih funkcij in kritičnih skupnih storitev (2013), str. 17; točka 2 dela 2 Priloge II k Uredbi (EU) št. 1071/2013.

2.1

Gospodinjstva – stanovanjski krediti

Stanovanjski krediti so krediti, dani gospodinjstvom za naložbe v hiše za osebno rabo ali oddajo, vključno z gradnjo in prenavljanjem.

2.2

Gospodinjstva – drugi krediti

2.3

Nefinančne družbe – MSP

2.4

Nefinančne družbe – ne MSP

2.5

Sektor država

2.6, 2.7, 2.8

Drugi sektorji/nasprotne stranke (1), (2) in (3)

Plačilne storitve, gotovinske storitve, storitve poravnave, klirinške storitve, skrbniške storitve

Sklicevanja: Smernice Odbora za finančno stabilnost za opredelitev kritičnih funkcij in kritičnih skupnih storitev (2013), str. 20.

Gospodarske funkcije, vključene v tem delu, obsegajo plačilne, gotovinske, klirinške in skrbniške storitve ter storitve poravnave, ki jih zagotavlja kreditna institucija kot posrednik med svojimi strankami ali med stranko in eno od številnih ustreznih infrastruktur finančnih trgov, ali zagotavljanje (posrednega) dostopa do infrastruktur finančnih trgov drugim bankam. V skladu s Smernicami Odbora za finančno stabilnost za opredelitev kritičnih funkcij in kritičnih skupnih storitev je funkcija plačil, kliringa in poravnave omejena na storitve, ki jih banke zagotavljajo svojim strankam. Ta kategorija ne zajema storitev, ki jih izvajajo ponudniki (zgolj) infrastruktur finančnih trgov. Za potrebe te predloge infrastrukture finančnih trgov vključujejo plačilne sisteme, sisteme poravnave vrednostnih papirjev, centralne depotne družbe in centralne nasprotne stranke (in ne repozitorijev sklenjenih poslov).

Pojmi „plačilna storitev“, „plačilna transakcija“ in „plačilni sistem“ imajo enak pomen, kot je opredeljen v členu 4(3), (5) oziroma (7) Direktive 2015/2366 o plačilnih storitvah na notranjem trgu (16).

3.1

Plačilne storitve za denarne finančne institucije

Ta vrstica vključuje plačilne storitve, ki se zagotavljajo denarnim finančnim institucijam (MFI), z uporabo zunanjih plačilnih sistemov ali brez njih. Poleg tega vključuje storitve korespondenčnega bančništva (plačila, povezana z njimi). Denarne finančne institucije zajemajo vse institucionalne enote, vključene v podsektorje: (i) centralna banka; (ii) družbe, ki sprejemajo vloge, razen centralne banke, ter (iii) skladi denarnega trga.

3.2

Plačilne storitve za stranke, ki niso denarne finančne institucije

Plačilne storitve, ki se zagotavljajo strankam, z uporabo zunanjih plačilnih sistemov ali brez njih. To vključuje le fizične ali pravne osebe, ki ne spadajo v sektor denarnih finančnih institucij. Ponudniki plačilnih storitev so prav tako izključeni iz sektorja „stranke, ki niso denarne finančne institucije“.

3.3

Gotovinske storitve

Zagotavljanje gotovinskih storitev strankam (posameznikom in družbam, in to samo tistim, ki niso institucije finančnega trga). Te storitve se nanašajo na dvige na bankomatih in okencih v podružnicah in ne vključujejo drugih gotovinskih storitev (kot so storitve prevoza gotovine za velike trgovce na drobno). Vključen je dvig gotovine s čeki in na okencih v podružnicah z uporabo bančnih obrazcev (če se lahko za identifikacijo uporabijo kartice).

3.4

Storitve poravnave vrednostnih papirjev

Storitve, ki se zagotavljajo strankam za potrditev, kliring in poravnavo poslov z vrednostnimi papirji, z uporabo sistemov poravnave vrednostnih papirjev ali brez njih. „Poravnava“ pomeni zaključitev posla z vrednostnimi papirji z namenom, da stranke v tem poslu s prenosom denarja in/ali vrednostnih papirjev izpolnijo svoje obveznosti.

3.5

Storitve kliringa prek centralne nasprotne stranke (CNS)

Storitve kliringa vrednostnih papirjev in izvedenih finančnih instrumentov, ki se zagotavljajo strankam. To vključuje tudi zagotavljanje posrednega dostopa centralni nasprotni stranki (CNS).

3.6

Skrbniške storitve

Hramba in upravljanje finančnih instrumentov za stranke ter storitve, povezane s skrbništvom, kot so upravljanje gotovine in zavarovanj.

3.7, 3.8, 3.9

Druge storitve/aktivnosti/funkcije (1), (2) in (3)

Kapitalski trgi

Aktivnosti kapitalskih trgov se nanašajo na izdajanje vrednostnih papirjev, trgovanje z njimi, povezane svetovalne storitve in povezane storitve, kot so posredništvo in vzdrževanje trga.

4.1

Izvedeni finančni instrumenti v posesti za trgovanje (OTC)

Člen 2(5) in 7 Uredbe (EU) št. 648/2012 (17).

Izvedeni finančni instrument ali pogodba o izvedenih finančnih instrumentih pomeni finančni instrument iz točk od (4) do (10) oddelka C Priloge I k Direktivi 2014/65/EU (18), kakor se uporabljajo v členih 38 in 39 Uredbe (ES) št. 1287/2006.

Izvedeni finančni instrument OTC ali pogodba o izvedenih finančnih instrumentih OTC pomeni pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih, s katerimi se ne trguje na reguliranem trgu v smislu člena 4(1)(21) Direktive 2014/65/EU ali trgu tretje države, ki šteje za enakovrednega reguliranemu trgu v skladu s členom 2a Uredbe (EU) št. 648/2012.

Znesek, ki ga je treba poročati, vključuje samo izvedene finančne instrumente, s katerimi se trguje na trgu OTC.

4.2

Izvedeni finančni instrumenti v posesti za trgovanje (ne-OTC)

Vsi izvedeni finančni instrumenti v posesti za trgovanje, razen izvedenih finančnih instrumentov OTC v posesti za trgovanje.

4.3

Sekundarni trgi/trgovanje:

Investitorji na sekundarnem trgu kupujejo in prodajajo vrednostne papirje. Ta funkcija se uporablja za celotni trgovalni portfelj (tj. lastniški kapital, kredite družb, državne kredite).

Znesek, ki ga je treba poročati, vključuje vrednost vrednostnih papirjev, izmerjeno kot skupni znesek vrednostnih papirjev v posesti za trgovanje. O vrednostnih papirjih se poroča po pošteni vrednosti na datum poročanja.

Znesek ne vključuje kreditov, izvedenih finančnih instrumentov in sredstev, s katerimi se ne trguje (npr. terjatve).

4.4

Primarni trgi/izvedba prodaje primarne izdaje finančnih instrumentov

Primarni trgi so trgi, na katerih družbe, vlade in druge skupine izdajajo nove vrednostne papirje na borzi, da bi pridobile financiranje na podlagi vrednostnih papirjev, ki temeljijo na dolgu ali lastniškem kapitalu (kot so navadne delnice, prednostne delnice, podjetniške obveznice, zadolžnice, menice, državne obveznice). Primarne trge podpirajo skupine.

4.5, 4.6, 4.7

Druge storitve/aktivnosti/funkcije (1), (2) in (3)

Grosistično financiranje

Aktivnosti kreditiranja finančnih nasprotnih strank (kreditnih institucij in drugih finančnih družb) in izposojanja od njih na grosističnih trgih.

5.1

Izposojanje

Izposojanje od finančnih nasprotnih strank na grosističnih trgih (tudi na podlagi sporazumov o začasni prodaji, medbančnega izposojanja, komercialnih zapisov, potrdil o vlogi, skladov denarnega trga, kreditnih linij, komercialnih zapisov s premoženjskim kritjem in fiduciarnih vlog).

5.2

Izvedeni finančni instrumenti (sredstva)

Vsi izvedeni finančni instrumenti s finančnimi nasprotnimi strankami na strani sredstev bilance stanja. V nasprotju z razdelkom „Kapitalski trgi“ izvedeni finančni instrumenti v razdelku „Grosistično financiranje“ vključujejo vse pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih, sklenjene s finančnimi nasprotnimi strankami (niso omejeni na tiste, ki so v posesti za trgovanje).

5.3

Kreditiranje

Kreditiranje finančnih nasprotnih strank na grosističnih trgih (tudi na podlagi kreditov z začasnim odkupom, komercialnih zapisov, potrdil o vlogi, skladov denarnega trga, kreditnih linij, komercialnih zapisov s premoženjskim kritjem in fiduciarnih vlog).

5.4

Izvedeni finančni instrumenti (obveznosti)

Vsi izvedeni finančni instrumenti s finančnimi nasprotnimi strankami na strani obveznosti bilance stanja.

5.5, 5.6, 5.7

Druge vrste produktov (1), (2) in (3)

Vsaka funkcija v okviru gospodarske funkcije „Grosistično financiranje“, ki ni zajeta z zgoraj navedenim.

II.7.2   Z 07.01 – Ocena kritičnosti gospodarskih funkcij (FUNC 1): navodila za posamezne pozicije

44.

Ta predloga se poroča enkrat za vsako državo članico (opredeljeno kot „država“), v kateri skupina deluje.

45.

Zajema vse gospodarske funkcije, ki jih kateri koli subjekt v skupini izvaja v navedeni državi članici, ne glede na to, ali so kritične ali ne.

Vrstice

Navodila

0010–0380

Gospodarske funkcije

Gospodarske funkcije, kot so opredeljene zgoraj


Stolpci

Navodila

0010

Opis gospodarske funkcije

Če gospodarska funkcija spada v kategorijo „Drugo“ (funkcije 1.5–1.7, 2.6–2.8, 3.7–3.9, 4.5–4.7, 5.5–5.7), se zagotovi opis navedene funkcije.

0020

Tržni delež

Ocena tržnega deleža institucije ali skupine za gospodarsko funkcijo v zadevni državi. Kot delež celotnega trga v denarnem znesku.

0030

Denarni znesek

Vsebina tega stolpca je odvisna od navedene gospodarske funkcije:

1.

Vloge

Knjigovodska vrednost (vključno z obračunanimi obrestmi) sprejetih vlog

Sklicevanja: FINREP, prilogi III in IV, predloga F 08.01 in Priloga V, del 2, odstavek 97.

2.

Kreditiranje

Bruto knjigovodska vrednost neoslabljenih in oslabljenih kreditov in drugih finančnih sredstev (vključno z obračunanimi obrestmi). Stanja kreditov se upoštevajo kot približek za pričakovano prihodnje kreditiranje.

Sklicevanja: FINREP, prilogi III in IV, predloga F 04.04.01 in Priloga V, del 1, odstavek 34, točka (b).

3.

Plačilne storitve, gotovinske storitve, storitve poravnave, klirinške storitve, skrbniške storitve

Splošno pravilo je, da se poroča povprečje dnevnih transakcij v letu. Če ni na voljo, se lahko poroča povprečje v krajšem obdobju (npr. nekaj mesecev).

Zlasti v zvezi z različnimi funkcijami se obravnavajo naslednja merila:

plačilne storitve (3.1–3.2): vrednost poslanih transakcij.

(sklicevanja: člen 4(5) Direktive (EU) 2015/2366; ECB/2013/43);

gotovinske storitve (3.3): vrednost transakcij na bankomatih, kot so opredeljene v preglednici 5a ECB/2013/43, pa tudi dvigov gotovine prek okenc, kot so opredeljeni v preglednici 4 ECB/2014/15;

storitve poravnave vrednostnih papirjev (3.4): vrednost prenosov vrednostnih papirjev, obravnavanih v imenu strank. To vključuje posle, poravnane s sistemom poravnave vrednostnih papirjev, ali posle, ki jih notranje poravnajo institucije poročevalke, ter posle brez plačila;

storitve kliringa prek centralne nasprotne stranke (CNS) (3.5): pozicije (izpostavljenost), ki jih CNS, katerih članica je institucija, prevzamejo z institucijo v imenu njenih strank. Poročajte povprečno dnevno vrednost odprtih pozicij v zvezi z dejavnostjo strank pri CNS. Če ni na voljo, se lahko poročajo povprečja v krajšem obdobju (npr. nekaj mesecev);

skrbniške storitve (3.6): znesek sredstev v skrbništvu z uporabo poštene vrednosti. Če poštena vrednost ni na voljo, se lahko uporabijo druge osnove za merjenje, vključno z nominalno vrednostjo. Kadar institucija opravlja storitve za subjekte, kot so kolektivni naložbeni podjemi in pokojninski skladi, se lahko zadevna sredstva prikažejo po vrednosti, po kateri ti subjekti poročajo sredstva v svoji bilanci stanja. Zneski, ki se poročajo, po potrebi vključujejo obračunane obresti.

(Sklicevanja: FINREP, prilogi III in IV, predloga F 22.02, stolpec 010).

4.

Kapitalski trgi

Hipotetični znesek – poroča se samo za izvedene finančne instrumente (4.1–4.2): bruto nominalni znesek vseh poslov, ki so bili sklenjeni in na referenčni datum še niso bili poravnani.

Sklicevanja: FINREP, Priloga V, del 2, odstavek 133 – za definicijo; FINREP, Priloga III – v zvezi s podatki; prilogi IV in V:

izvedeni finančni instrumenti skupaj (4.1–4.2): predloga F 10.00, stolpec 030, vrstica 290;

izvedeni finančni instrumenti OTC (4.1): predloga F 10.00, stolpec 030, vrstice 300, 310 in 320;

aktivnosti na sekundarnem trgu (4.3): knjigovodska vrednost sredstev – knjigovodska vrednost, ki jo je treba poročati na strani sredstev bilance stanja, vključno z obračunanimi obrestmi [FINREP: Priloga V, del 1, odstavek 27] za lastniške instrumente in dolžniške vrednostne papirje [FINREP: Priloga V, del 1, odstavek 31], razvrščeno kot „v posesti za trgovanje“ [FINREP: Priloga V, del 1, odstavek 15, točka (a) in odstavek 16 točka (a)].

Sklicevanja: FINREP: Priloga III, predloga F 04.01, stolpec 010, vrstice 010, 060 in 120;

primarni trgi (4.4): prihodki iz naslova provizij – provizije in opravnine, prejete za sodelovanje pri uvedbi ali izdaji vrednostnih papirjev, ki ne izvirajo iz institucije ali jih ni izdala institucija;

Sklicevanja: FINREP: prilogi III in IV, predloga F 22.01, stolpec 010, vrstici 030 in 180.

5.

Grosistično financiranje

Uporabite bruto knjigovodsko vrednost, kot je opredeljena v FINREP.

Sklicevanja: FINREP: Priloga V, del 1, odstavek 34, FINREP: prilogi III in IV, predloge:

izposojanje (5.1): predloga F 20.06, stolpec 010, vrstici 100 in 110, vse države;

izvedeni finančni instrumenti (sredstva) (5.2): predloga F20.04, stolpec 010, vrstica 010, vse države;

kreditiranje (5.3): predloga F 20.04, stolpec 010, vrstici 170 in 180, vse države;

izvedeni finančni instrumenti (obveznosti) (5.4): predloga F 20.06, stolpec 010, vrstica 010, vse države.

0040

Številčni kazalnik

Vsebina tega stolpca je odvisna od navedene gospodarske funkcije.

1.

Vloge

Skupno število strank, ki so vložile vrednosti, poročano v denarnem znesku. Če ena stranka uporablja več depozitnih produktov/računov, se ta stranka šteje samo enkrat.

2.

Kreditiranje

Skupno število strank. Če neka stranka uporablja več kreditnih produktov/računov, se ta stranka šteje samo enkrat.

3.

Plačilne storitve, gotovinske storitve, storitve poravnave, klirinške storitve, skrbniške storitve

Splošno pravilo je, da se poročajo povprečja dnevnih transakcij v letu. Če niso na voljo, se lahko poročajo povprečja v krajšem obdobju (npr. nekaj mesecev).

Zlasti v zvezi z različnimi funkcijami se uporabijo naslednja merila:

plačilne storitve (3.1–3.2): število izvedenih transakcij.

Sklicevanja: člen 4(5) Direktive (EU) 2015/2366; ECB/2013/43;

gotovinske storitve (3.3): število transakcij na bankomatih, kot so opredeljene v preglednici 5a ECB/2013/43, pa tudi dvigov gotovine prek okenc, kot so opredeljeni v preglednici 4 ECB/2014/15;

storitve poravnave vrednostnih papirjev (3.4): število prenosov vrednostnih papirjev, obravnavanih v imenu strank. To vključuje posle, poravnane s sistemom poravnave vrednostnih papirjev, ali posle, ki jih notranje poravna institucija poročevalka ali skupina, ter posle brez plačila.

4.

Kapitalski trgi

Število nasprotnih strank ALI transakcij. Za izvedene finančne instrumente (4.1–4.2) in instrumente sekundarnih trgov (4.3) skupno število nasprotnih strank. Za primarne trge (4.4) skupno število prevzetih transakcij.

5.

Grosistično financiranje

Skupno število nasprotnih strank. Če ima ena nasprotna stranka več računov in/ali več transakcij, se ta nasprotna stranka šteje samo enkrat.

0050

Vpliv na trg

Ocenjeni vpliv nenadnega prenehanja funkcije na tretje osebe, finančne trge in realno gospodarstvo ob upoštevanju velikosti institucije ter njenega tržnega deleža v državi, zunanje in notranje medsebojne povezanosti, kompleksnosti in čezmejnih dejavnosti.

Ta ocena se izrazi kvalitativno kot „High (H)“ (velik vpliv), „Medium-High (MH)“ (srednje velik vpliv), „Medium-Low (ML)“ (srednje majhen vpliv) ali „Low (L)“ (majhen vpliv).

„H“ se izbere, če ima prenehanje velik vpliv na nacionalni trg; „MH“, če je vpliv precejšnji; „ML“, če je vpliv pomemben, vendar omejen, in „L“, če je vpliv majhen.

0060

Nadomestljivost

Člen 6(3) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/778.

Funkcija se šteje za nadomestljivo, kadar jo je mogoče nadomestiti na sprejemljiv način in v razumnem času, s čimer se je mogoče izogniti sistemskim težavam za realno gospodarstvo in finančne trge. Upošteva se naslednje:

(a)

struktura trga za zadevno funkcijo in razpoložljivost nadomestnih ponudnikov;

(b)

sposobnost drugih ponudnikov v smislu zmogljivosti, zahtev za izvajanje funkcije in mogočih ovir za vstop ali širitev;

(c)

pobuda drugih ponudnikov, da prevzamejo te dejavnosti;

(d)

čas, ki ga uporabniki storitve potrebujejo za prestop k drugemu ponudniku storitev, in stroški prestopa, čas, ki ga drugi tekmeci potrebujejo, da prevzamejo funkcije, in razmislek, ali zadevni čas zadostuje za preprečitev bistvene motnje, odvisno od vrste storitve.

Ta ocena se izrazi kvalitativno kot „High (H)“ (velik vpliv), „Medium-High (MH)“ (srednje velik vpliv), „Medium-Low (ML)“ (srednje majhen vpliv) ali „Low (L)“ (majhen vpliv).

„H“ se izbere, če lahko funkcijo preprosto zagotavlja druga banka pod primerljivimi pogoji in v razumnem časovnem okviru;

„L“ se izbere, če funkcije ni mogoče preprosto ali hitro nadomestiti;

„MH“ in „ML“ se izbereta v vmesnih primerih, pri čemer se upoštevajo različne razsežnosti (npr. tržni delež, koncentracija na trgu, čas do nadomestitve ter pravne ovire in operativne zahteve za vstop ali širitev).

0070

Kritična funkcija

V tem stolpcu se poroča, ali se glede na kvantitativne podatke in kazalnike kritičnosti iz te predloge šteje, da je gospodarska funkcija kritična na trgu za zadevno državo.

Poroča se „Da“ ali „Ne“.

II.7.3   Z 07.02 – Shematska razporeditev kritičnih funkcij na pravne subjekte (FUNC 2): navodila za posamezne pozicije

46.

Ta predloga se poroča za celotno skupino. V tej predlogi se poročajo samo kritične funkcije, ki so opredeljene kot take {Z 07.01; 070} (na državo članico).

47.

Kombinacija vrednosti, poročanih v stolpcih 0010, 0020 in 0040 te predloge, sestavlja primarni ključ, ki mora biti enoznačen za vsako vrstico predloge.

Stolpci

Navodila

0010

Država

Država, za katero je funkcija kritična, kot se poročana v predlogi Z 07.01 (FUNC 1).

0020

ID

ID kritičnih funkcij, kot so opredeljene v poglavju 2.7.1.4 zgoraj in navedene v predlogi Z 07.01 (FUNC 1).

0030

Ime subjekta

Ime subjekta, ki opravlja kritično funkcijo, kot se poroča v predlogi Z 01.00 (ORG).

Če več subjektov opravlja isto kritično funkcijo v eni državi, se vsak subjekt poroča v ločeni vrstici.

0040

Koda

Koda subjekta, ki opravlja kritično funkcijo, kot se poroča v predlogi Z 01.00 – Organizacijska struktura (ORG).

0050

Denarni znesek

Prispevek, izražen v denarnem znesku, ki ga pravni subjekt prispeva k denarnemu znesku, kot je opisan v stolpcu 0030 predloge Z 07.01 (FUNC 1).

II.7.4   Z 07.03 – Shematska razporeditev glavnih poslovnih področij na pravne subjekte (FUNC 3): navodila za posamezne pozicije

48.

Kombinacija vrednosti, poročanih v stolpcih 0020 in 0040 te predloge, sestavlja primarni ključ, ki mora biti enoznačen za vsako vrstico predloge.

49.

V tej predlogi se poročajo samo pomembni subjekti, kot so opredeljeni v {Z 07.02; 0060}.

Stolpci

Navodila

0010

Glavno poslovno področje

Glavno poslovno področje v skladu s členom 2(1)(36) in členom 2(2) Direktive 2014/59/EU.

0020

ID poslovnega področja

Enoznačna ID poslovnega področja, ki jo mora predložiti institucija.

0030

Opis

Opis glavnega poslovnega področja.

0040

Ime subjekta

Ime subjekta, ki opravlja dejavnost na glavnem poslovnem področju ali je del področja, kot se poroča v predlogi Z 01.00 (ORG).

Če več subjektov opravlja dejavnost na istem glavnem poslovnem področju ali so del področja, se vsak subjekt poroča v ločeni vrstici.

0050

Koda

Koda subjekta, ki opravlja dejavnost na glavnem poslovnem področju ali je del področja, kot se poroča v predlogi Z 01.00 (ORG).

II.7.5   Z 07.04 – Shematska razporeditev kritičnih funkcij na glavna poslovna področja (FUNC 4): navodila za posamezne pozicije

50.

Kombinacija vrednosti, poročanih v stolpcih 0010, 0020 in 0040 te predloge, sestavlja primarni ključ, ki mora biti enoznačen za vsako vrstico predloge.

51.

V tej predlogi se poročajo samo kritične funkcije, kot so opredeljene v {Z 07.01; 0070}.

Stolpci

Navodila

0010

Država

Država, za katero je funkcija kritična, kot se poroča v predlogi Z 07.01 (FUNC 1).

0020

ID funkcije

ID kritičnih funkcij, kot so opredeljene v poglavju 2.7.1.2 zgoraj in navedene v predlogi Z 07.01 (FUNC 1).

0030

Glavno poslovno področje

Glavno poslovno področje v skladu s členom 2(1)(36) in členom 2(2) Direktive 2014/59/EU, kot se poroča v predlogi 07.03 (FUNC 3).

0040

ID poslovnega področja

Enoznačna ID poslovnega področja, ki jo mora predložiti institucija; ista ID, kot se poroča v predlogi Z 07.03 (FUNC 3).

II.8   Z 08.00 – Kritične storitve (SERV)

II.8.1   Splošna navodila

52.

Informacije, ki jih je treba vključiti v to predlogo, se poročajo enkrat za celotno skupino; navedejo se kritične storitve, ki jih je prejel kateri koli subjekt v skupini, in se povežejo s kritičnimi funkcijami, ki jih zagotavlja skupina.

53.

Kritične storitve pomenijo osnovne dejavnosti, aktivnosti in storitve, opravljene za eno (namenske storitve) ali več poslovnih enot ali pravnih subjektov (skupne storitve) v skupini, ki so potrebne za izvajanje ene ali več kritičnih funkcij. Kritične storitve lahko izvajajo subjekti v skupini (notranja storitev), lahko pa se oddajo v izvajanje zunanjemu izvajalcu (zunanja storitev). Storitev se šteje za kritično, ko lahko njena motnja resno ovira izvajanje kritičnih funkcij ali popolnoma prepreči njihovo izvajanje, saj so neločljivo povezane s kritičnimi funkcijami, ki jih institucija izvaja za tretje osebe.

54.

V tej predlogi se ne poročajo storitve, ki se za pravni subjekt v celoti opravljajo notranje.

55.

V tej predlogi se ne poročajo storitve, ki nimajo pomembnega vpliva na kritične funkcije.

56.

Kombinacija vrednosti, poročanih v stolpcih 0010, 0030, 0050, 0070 in 0080 te predloge, sestavlja primarni ključ, ki mora biti enoznačen za vsako vrstico predloge.

II.8.2   Navodila za posamezne pozicije

Stolpci

Navodila

0005

Identifikator

0010

Vrsta storitve

Vrsta storitve je ena od vrst storitev, navedenih v nadaljevanju.

Po možnosti se poroča podkategorija (dvoštevčna identifikacijska koda). Če podkategorija ne obstaja ali ne zagotavlja ustreznega opisa storitve, ki jo opravlja institucija, se poroča glavna kategorija (enoštevčna identifikacijska koda).

1.

Podpora na področju človeških virov

1.1

Upravljanje osebja, vključno z upravljanjem pogodb in plačil

1.2

Notranje komuniciranje

2.

Informacijska tehnologija

2.1

Informacijska in komunikacijska strojna oprema

2.2

Shranjevanje in obdelava podatkov

2.3

Druga informacijska infrastruktura, delovne postaje, telekomunikacije, strežniki, podatkovna središča in povezane storitve

2.4

Upravljanje licenc za programsko opremo in aplikacijske programske opreme

2.5

Dostop do zunanjih ponudnikov, zlasti ponudnikov podatkov in infrastrukture

2.6

Vzdrževanje aplikacij, vključno z vzdrževanjem aplikacijske programske opreme in povezanih tokov podatkov

2.7

Priprava poročil, notranji toki informacij in podatkovne zbirke

2.8

Podpora za uporabnike

2.9

Ponovna vzpostavitev v izrednih razmerah in po katastrofi

3.

Obdelava transakcij, vključno s pravnimi vprašanji, zlasti preprečevanja pranja denarja

4.

Zagotavljanje ali upravljanje nepremičnin in prostorov ter povezani prostori

4.1

Pisarniški prostori in skladiščenje

4.2

Notranje upravljanje prostorov

4.3

Varnost in nadzor dostopa

4.4

Upravljanje portfelja nepremičnin

4.5

Drugo, navedite

5.

Pravne storitve in funkcije v zvezi s skladnostjo

5.1

Pravna podpora za družbo

5.2

Pravne storitve za poslovanje in posle

5.3

Podpora za zagotavljanje skladnosti

6.

Storitve, povezane z zakladništvom

6.1

Usklajevanje, vodenje in upravljanje zakladniške dejavnosti

6.2

Usklajevanje, vodenje in upravljanje refinanciranja subjekta, vključno z upravljanjem zavarovanj

6.3

Funkcija poročanja, zlasti v zvezi z regulativnimi količniki likvidnosti

6.4

Usklajevanje, vodenje in upravljanje srednje- in dolgoročnih programov financiranja ter refinanciranja subjektov v skupini

6.5

Usklajevanje, vodenje in upravljanje refinanciranja, zlasti kratkoročnih izdaj

7.

Trgovanje/upravljanje sredstev

7.1

Obdelava transakcij: beleženje poslov, oblikovanje, realizacija, servisiranje trgovalnih produktov

7.2

Potrditev, poravnava, plačilo

7.3

Upravljanje pozicij in nasprotnih strank v zvezi s sporočanjem podatkov in odnosi z nasprotnimi strankami

7.4

Upravljanje pozicij (tveganje in uskladitev)

8.

Obvladovanje in vrednotenje tveganja

8.1

Centralno obvladovanje tveganja ali obvladovanje tveganja v zvezi s poslovnim področjem ali vrsto tveganja

8.2

Izdelava poročil o tveganju

9.

Računovodstvo

9.1

Zakonsko določeno in regulativno poročanje

9.2

Vrednotenje, zlasti tržnih pozicij

9.3

Poročanje vodstvu

10.

Upravljanje z denarnimi sredstvi

0020–0030

Prejemnik storitve

Subjekt v skupini, ki prejema kritično storitev, poročano v stolpcu 0010, od drugega subjekta v skupini ali zunanjega ponudnika iz stolpcev 0040–0050.

0020

Ime subjekta

Razlikovati se mora od imena iz stolpca 0040.

0030

Koda

Enoznačni identifikator pravnega subjekta v stolpcu 0020, kot se poroča v predlogi Z 01.00 (ORG).

Razlikovati se mora od identifikatorja iz stolpca 0050.

0040–0050

Ponudnik storitev

Pravni subjekt (notranji ali zunanji), ki subjektu v skupini zagotavlja kritično storitev iz stolpca 0010.

0040

Ime subjekta

Razlikovati se mora od imena iz stolpca 0020.

0050

Koda

Enoznačni identifikator pravnega subjekta v stolpcu 0020. Razlikovati se mora od identifikatorja iz stolpca 0030.

Če je ponudnik storitev subjekt v skupini, je koda ista, kot se poroča v predlogi Z 01.00 (ORG).

Če ponudnik storitev ni subjekt v skupini, je koda navedenega subjekta:

za institucije je koda 20-števčna alfanumerična koda LEI;

za druge subjekte je koda 20-števčna alfanumerična koda LEI, če ta ni na voljo, koda v skladu z enotno kodifikacijo, ki se uporablja v Uniji, če ta ni na voljo, pa nacionalna koda.

Koda je enoznačna in se dosledno uporablja v vseh predlogah.

0060

Del skupine

„Da“ – če storitev zagotavlja subjekt v skupini („notranja“).

„Ne“ – če storitev zagotavlja subjekt zunaj skupine („zunanja“).

0070–0080

Kritična funkcija

Kritična funkcija, katere opravljanje bi bilo v primeru motnje kritične storitve resno ovirano ali popolnoma onemogočeno. Kritična funkcija je ena od funkcij, ocenjenih kot kritične v predlogi Z 07.01 (FUNC 1).

0070

Država

Država članica, za katero je funkcija kritična, kot se poroča v predlogi Z 07.01 (FUNC 1).

0080

ID

ID kritičnih funkcij, kot so opredeljene v poglavju 2.7.1.4 zgoraj in navedene v predlogi Z 07.01 (FUNC 1).

0090

Ocenjeni čas za nadomestljivost

Ocenjeni čas, potreben za nadomestitev ponudnika z drugim v primerljivem obsegu, kar zadeva cilj, kakovost in stroške storitve.

Poroča se ena od naslednjih vrednosti:

„1 dan – 1 teden“, kadar čas za nadomestitev ni daljši od enega tedna;

„1 teden – 1 mesec“, kadar je čas za nadomestitev daljši od enega tedna, a krajši od meseca;

„1–6 mesecev“, kadar je čas za nadomestitev daljši od enega meseca, a krajši od šestih mesecev;

„6–12 mesecev“, kadar je čas za nadomestitev daljši od šestih mesecev, a krajši od enega leta;

„več kot eno leto“, kadar čas za nadomestitev daljši od enega leta.

0100

Ocenjeni čas za dostop do pogodb

Ocenjeni čas, potreben za pridobitev naslednjih informacij o pogodbi, ki ureja storitev, po zahtevi organa za reševanje:

trajanje pogodbe;

pogodbene stranke (stranka, ki je pripravila pogodbo, in dobavitelj, kontaktne osebe) in njihova jurisdikcija;

narava storitve (tj. kratek opis narave posla med strankami, vključno s cenami);

podatek, ali lahko isto storitev ponuja drug notranji/zunanji ponudnik (in opredelitev morebitnih kandidatov);

pristojno sodišče za pogodbo;

oddelek, pristojen za obravnavo glavnih dejavnosti, zajetih s pogodbo;

glavne kazni, vključene v pogodbo, v primeru začasne ustavitve plačil ali zamude pri plačilih;

dejavnik, ki povzroči predčasno odpoved pogodbe ter časovni okvir za odpoved;

operativna podpora po odpovedi;

pomen za posamezne kritične funkcije in poslovna področja.

Poroča se ena od naslednjih vrednosti:

1 dan,

1 dan–1 teden,

več kot 1 teden,

storitve ne ureja pogodba.

0110

Pravo, ki se uporablja

Koda ISO kode države, katere pravo ureja pogodbo.

0120

Pogodba, na katero reševanje ne vpliva

Izraža presojo, ali se lahko pogodba v primeru reševanja nadaljuje in prenese.

Pri tej presoji se med drugim upoštevajo:

vsaka klavzula, v skladu s katero bi lahko nasprotna stranka pogodbo odpovedala zgolj zaradi reševanja, ukrepov za zgodnje posredovanje ali v primeru navzkrižne kršitve obveznosti, čeprav se bistvene obveznosti še naprej izpolnjujejo;

vsaka klavzula, v skladu s katero bi lahko nasprotna stranka spremenila pogoje storitve ali določanje cen zgolj zaradi reševanja, ukrepov za zgodnje posredovanje ali v primeru navzkrižne kršitve obveznosti, čeprav se bistvene obveznosti še naprej izpolnjujejo;

priznavanje pravice organov za reševanje do mirovanja v pogodbi.

Poroča se ena od naslednjih vrednosti:

 

„Da“ – če se presodi, da reševanje ne vpliva na pogodbo;

 

„Ne“ – če se presodi, da reševanje vpliva na pogodbo;

 

„Ni presoje“ – če presoja ni bila opravljena.

II.9   Z 09.00 – Storitve IFT – Ponudniki in uporabniki – Shematska razporeditev do kritičnih funkcij

II.9.1   Splošne opombe

57.

V tej predlogi so opredeljene klirinške, plačilne in skrbniške dejavnosti, funkcije ali storitve ter dejavnosti, funkcije ali storitve poravnave vrednostnih papirjev, katerih motnja lahko resno ovira izvajanje ene ali več kritičnih funkcij ali popolnoma prepreči njihovo izvajanje.

58.

Ta predloga se poroča enkrat za celotno institucijo ali skupino.

59.

Opredelijo se samo infrastrukture finančnih trgov, pri katerih bi motnja resno ovirala ali preprečila izvajanje kritične funkcije.

II.9.2   Navodila za posamezne pozicije

Stolpci

Navodila

0010–0020

Uporabnik

Subjekt v skupini, ki uporablja plačilne, skrbniške, klirinške storitve, storitve poravnave ali storitve repozitorija sklenjenih poslov, kot se poroča v predlogi Z 01.00 – Organizacijska struktura (ORG).

0010

Ime subjekta

Ime subjekta, ki uporablja plačilne, skrbniške, klirinške storitve, storitve poravnave ali storitve repozitorija sklenjenih poslov, kot se poroča v predlogi Z 01.00 (ORG).

Poročajo se samo subjekti, ki so v predlogi Z 07.02 opredeljeni kot subjekti, ki zagotavljajo kritične funkcije.

0020

Koda

Koda subjekta, ki uporablja plačilne, skrbniške, klirinške storitve, storitve poravnave ali storitve repozitorija sklenjenih poslov, kot se poroča v predlogi Z 01.00 (ORG).

0030–0040

Kritična funkcija

Kritična funkcija, ki jo opravlja subjekt in katere izvajanje bi bilo ovirano ali preprečeno v primeru motnje dostopa do plačilne, skrbniške ali klirinške storitve ali storitve poravnave ali repozitorija sklenjenih poslov.

0030

Država

Država, za katero je funkcija kritična, kot se poroča v predlogi Z 07.01 (FUNC 1).

0040

ID

ID kritičnih funkcij, kot so opredeljene v poglavju 2.7.1.4 zgoraj in navedene v predlogi Z 07.01 (FUNC 1).

0050–0080

Infrastruktura finančnega trga (IFT)

Sklicevanja: CPMI, Načela za infrastrukture finančnih trgov

Večstranski sistem med sodelujočimi finančnimi institucijami, vključno z operaterjem sistema, ki se uporablja za evidentiranje, kliring ali poravnavo plačil, vrednostnih papirjev, izvedenih finančnih instrumentov ali drugih finančnih transakcij.

0050

Vrsta sistema

Poroča se ena od naslednjih vrednosti:

„PS“

Plačilni sistem;

„(I)CDD“ –

 (Mednarodna) centralna depotna družba, vključno z (I)CDD, ki zagotavlja storitve poravnave (notranje ali zunanje);

„SSS“

Sistem poravnave vrednostnih papirjev brez skrbništva;

„CCP-Securities“

Centralna nasprotna stranka za kliring vrednostnih papirjev;

„CCP-Derivatives“

Centralna nasprotna stranka za kliring izvedenih finančnih instrumentov;

„TR“

Repozitorij sklenjenih poslov;

„Drugo“,

če vrsta sistema IFT ne ustreza nobeni od predhodno opredeljenih vrst, navedenih zgoraj;

„N. r.“,

če kritične plačilne, klirinške, skrbniške storitve ali storitve poravnave zagotavlja subjekt, ki ni zgoraj navedena infrastruktura finančnih trgov, na primer skrbniška banka.

0060

Ime

Komercialno ime infrastrukture finančnih trgov

Kadar se v stolpcu 0050 poroča „N. r.“, se ta stolpec pusti prazen.

0070

Koda IFT

Koda IFT. Kadar je na voljo, je koda 20-števčna alfanumerična koda LEI. Če LEI ni na voljo, koda v skladu z enotno kodifikacijo, ki se uporablja v Uniji, če ta ni na voljo, pa nacionalna koda.

Kadar se v stolpcu 0050 poroča „N. r.“, se ta stolpec pusti prazen.

0080

Način sodelovanja

Poroča se ena od naslednjih vrednosti:

„Neposredno“

v primeru neposrednega članstva ali neposrednega sodelovanja;

„Posredno“

v primeru posrednega članstva ali posrednega sodelovanja;

„N. r.“,

kadar se v stolpcu 0050 poroča „N. r.“.

0090

Ime

Komercialno ime posrednika, kadar se v stolpcu 0080 poroča „Posredno“ ali „N. r.“.

Kadar se v stolpcu 0080 poroča „Neposredno“, se poroča „N. r.“ (ni relevantno).

Posrednik je lahko bodisi del skupine, ki ji pripada subjekt poročevalec, bodisi druga kreditna institucija, ki ni povezana z navedeno skupino.

Posrednik je lahko podjetje, ki zagotavlja klirinške storitve, plačilne storitve, storitve poravnave vrednostnih papirjev in/ali skrbniške storitve drugim podjetjem (zlasti kadar se v stolpcu 0050 poroča „N. r.“); lahko je neposredni član ene ali več IFT in zagotavlja posreden dostop do storitev, ki jih ponujajo take IFT (zlasti kadar se v stolpcu 0080 poroča „Posredno“).

0100

Koda

Koda posrednika. Kadar je na voljo, je koda 20-števčna alfanumerična koda LEI. Če LEI ni na voljo, koda v skladu z enotno kodifikacijo, ki se uporablja v Uniji, če ta ni na voljo, pa nacionalna koda.

Kadar se v stolpcu 0090 poroča „Neposredno“, se poroča „N. r.“ (ni relevantno).

0110

Opis storitve

Opis storitve, če se za vrsto sistema v stolpcu 050 poroča „Drugo“ ali „N. r.“.

0120

Pravo, ki se uporablja

Identifikacijska koda ISO 3166-1 alfa-2 države, katere pravo se uporablja za dostop do IFT.

V primeru neposrednega članstva ali neposrednega sodelovanja je pravo, ki ga je treba poročati, pravo, ki se uporablja za pogodbo, sklenjeno med infrastrukturo finančnega trga in uporabnikom. V primeru posrednega članstva ali posrednega sodelovanja je pravo, ki ga je treba poročati pravo, ki se uporablja za pogodbo, sklenjeno med institucijo zastopnico in uporabnikom.

II.10   Kritični informacijski sistemi

II.10.1   Splošne opombe

60.

Ta oddelek sestavljata naslednji predlogi:

Z 10.01 – Kritični informacijski sistemi (splošne informacije) (CIS 1), v kateri so navedeni vsi kritični informacijski sistemi v skupini;

Z 10.02 – Shematska razporeditev kritičnih informacijskih sistemov (CIS 2), v kateri so kritični informacijski sistemi razporejeni na subjekte v skupini in kritične funkcije.

61.

Kritični informacijski sistem se razlaga kot informacijska aplikacija ali programska oprema, ki podpira kritično storitev, motnja njegovega delovanja pa bi resno ovirala ali preprečila izvajanje kritične funkcije.

62.

Ti predlogi se poročata za celotno skupino.

II.10.2   Z 10.01 – Kritični informacijski sistemi (splošne informacije) (CIS 1): navodila za posamezne pozicije

63.

Vrednost, poročana v stolpcu 0010 te predloge, sestavlja primarni ključ, ki mora biti enoznačen za vsako vrstico predloge.

Stolpci

Navodila

0010–0040

Kritični informacijski sistem

0010

Identifikacijska koda sistema

Identifikacijska koda sistema je kratica, ki jo določi institucija, za nedvoumno identifikacijo kritičnega informacijskega sistema.

To je identifikator vrstice in je enoznačen za vsako vrstico v predlogi.

0020

Ime sistema

Komercialno ali notranje ime sistema.

0030

Vrsta sistema

Poroča se ena od naslednjih vrednosti:

„Po meri izdelana programska oprema za podporo poslovanju“

Aplikacije, razvite v skladu s podrobnimi poslovnimi specifikacijami. Razvijejo se lahko na podlagi notranjega razvoja ali pa jih razvijejo zunanji pogodbeni izvajalci, vendar vselej za podporo poslovanju;

„Programska oprema, kupljena kot taka“

Aplikacije, kupljene na trgu, ki jih praviloma prodaja ali zanje podeljuje licenco prodajalec ter niso bile spremenjene v smislu posebnih prilagoditev poslovanju organizacije. Ta kategorija vključuje aplikacije, nastavljene z običajnimi mehanizmi za konfiguracijo;

„Kupljena programska oprema s spremembami po meri“

Aplikacije, kupljene na trgu, pri čemer je prodajalec (ali njegov zastopnik) izdelal posebno različico za zadevno namestitev. Za to posebno različico so značilne spremembe delovanja aplikacije, nove lastnosti ali nestandardni vtičniki, razviti v skladu s poslovanjem organizacije;

„Aplikacija/zunanji portal“

Zunanji portali ali aplikacije, ki jih zagotovijo tretje osebe, običajno partnerji, za dostop do storitev, ki jih ponujajo. Običajno niso vključeni v upravljanje informacijskih sistemov organizacije ter jih namesti, vzdržuje in upravlja sam partner. Take aplikacije so pogosto portali (dostopni prek interneta ali zasebnih omrežij) in so pomembne (ali kritične) za nekatere poslovne funkcije, čeprav niso zajete s storitvami organizacije za upravljanje informacijskih sistemov.

0040

Opis

Opis glavnega namena informacijskega sistema v okviru poslovanja.

0050–0060

Subjekt v skupini, odgovoren za sistem

0050

Ime subjekta

Ime pravnega subjekta v skupini, odgovornega za sistem.

To je subjekt, ki je odgovoren za splošno naročilo, razvoj, integracijo, spremembo, delovanje, vzdrževanje in izvzetje informacijskega sistema iz uporabe ter ključno prispeva k razvoju specifikacij za zasnovo sistema, da bi se zagotovili evidentiranje, preskušanje in izvajanje varnostnih in uporabniških operativnih potreb.

0060

Koda

Koda pravnega subjekta v skupini, odgovornega za sistem, kot se poroča v predlogi Z 01.00 – Organizacijska struktura (ORG).

II.10.3   Z 10.02 – Shematska razporeditev informacijskih sistemov (CIS 2): navodila za posamezne pozicije

64.

Kombinacija vrednosti, poročanih v stolpcih 0010, 0030, 0040 in 0050 te predloge, sestavlja primarni ključ, ki mora biti enoznačen za vsako vrstico predloge.

Stolpci

Navodila

0010

Identifikacijska koda sistema

Identifikacijska koda informacijskega sistema, kot se poroča v stolpcu 010 predloge Z 10.01 (CIS 1).

0020–0030

Subjekt v skupini, ki je uporabnik sistema

Subjekt v skupini, ki uporablja sistem („uporabnik“). Uporabnikov je lahko več, v tem primeru pa se za isti informacijski sistem poroča več vrstic.

0020

Ime subjekta

Ime subjekta, ki je uporabnik, kot se poroča v predlogi Z 01.00 (ORG).

0030

Koda

Koda subjekta, ki je uporabnik, kot se poroča v predlogi Z 01.00 (ORG).

0040

Kritična storitev

Identifikator kritične storitve, kot se poroča v predlogi Z 08.00 (stolpec 0005) in ki jo sistem podpira. Kritična storitev je lahko sama informacijska storitev ali druga vrsta storitve, ki jo informacijski sistem podpira (npr. obdelava transakcij).

0050–0060

Kritična funkcija

Kritična funkcija, ki bi jo motnja storitev, podprtih z informacijskim sistemom, resno ovirala ali popolnoma onemogočila. Kritičnih funkcij je lahko več, v tem primeru pa se za isti informacijski sistem poroča več vrstic.

0050

Država

Država, za katero je funkcija kritična, kot se poroča v predlogi Z 07.01 (FUNC 1).

0060

ID

ID kritičnih funkcij, kot so opredeljene v poglavju 2.7.1.4 zgoraj in navedene v predlogi Z 07.01 (FUNC 1).


(1)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 680/2014 z dne 16. aprila 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z nadzorniškim poročanjem institucij v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 191, 28.6.2014, str. 1).

(2)  Uredba (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. julija 2002 o uporabi mednarodnih računovodskih standardov (UL L 243, 11.9.2002, str. 1).

(3)  Direktiva Sveta 86/635/EGS z dne 8. decembra 1986 o letnih računovodskih izkazih in konsolidiranih računovodskih izkazih bank in drugih finančnih institucij (UL L 372, 31.12.1986, str. 1).

(4)  Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 176, 27.6.2013, str. 1).

(5)  Direktiva 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES (UL L 176, 27.6.2013, str. 338).

(6)  Direktiva 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (Besedilo velja za EGP) (UL L 335, 17.12.2009, str. 1).

(7)  Priporočilo Komisije z dne 6. maja 2003 o opredelitvi mikro, malih in srednje velikih podjetij (notificirana pod dokumentarno številko C(2003) 1422) (UL L 124, 20.5.2003, str. 36).

(8)  Uredba (EU) št. 1071/2013 Evropske centralne banke o bilanci stanja sektorja denarnih finančnih institucij (UL L 297, 7.11.2013, str. 1).

(9)  Direktiva 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij ter o spremembi Šeste direktive Sveta 82/891/EGS ter direktiv 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU in 2013/36/EU in uredb (EU) št. 1093/2010 ter (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 173, 12.6.2014, str. 190).

(10)  Direktiva 2014/49/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o sistemih jamstva za vloge (UL L 173, 12.6.2014, str. 149).

(11)  Direktiva 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (UL L 302, 17.11.2009, str. 32).

(12)  Direktiva 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov in spremembah direktiv 2003/41/ES in 2009/65/ES ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 1095/2010 (UL L 174, 1.7.2011, str. 1).

(13)  Direktiva 98/26/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 1998 o dokončnosti poravnave pri plačilih in sistemih poravnave vrednostnih papirjev (UL L 166, 11.6.1998, str. 45).

(14)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1401 z dne 23. maja 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za metodologije in načela o vrednotenju obveznosti, ki izhajajo iz izvedenih finančnih instrumentov (UL L 228, 23.8.2016, str. 7).

(15)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/778 z dne 2. februarja 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z okoliščinami in pogoji, pod katerimi se lahko plačilo izrednih naknadnih prispevkov deloma ali v celoti odloži, ter o merilih za določitev aktivnosti, storitev in dejavnosti, kar zadeva kritične funkcije, ter