EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1118

Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1118 z dne 7. junija 2018 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 glede pogojev za znižanje stopnje splošnega zavarovanja in opustitev zavarovanja

C/2018/3568

UL L 204, 13.8.2018, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1118/oj

13.8.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 204/11


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1118

z dne 7. junija 2018

o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 glede pogojev za znižanje stopnje splošnega zavarovanja in opustitev zavarovanja

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (1) in zlasti člena 99(c) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 95(1) Uredbe (EU) št. 952/2013 določa pogoje, ki jih mora izpolniti gospodarski subjekt, da se mu dovoli predložitev splošnega zavarovanja za zagotovitev plačila carinskega dolga in drugih dajatev. Člen 95(2) Uredbe (EU) št. 952/2013 določa nadaljnja merila, ki jih morajo izpolniti gospodarski subjekti, da se jim dovoli predložitev takega splošnega zavarovanja z znižanim zneskom ali da pridobijo opustitev zavarovanja v zvezi s carinskim dolgom in drugimi dajatvami, ki lahko nastanejo. Eno od teh meril je merilo plačilne sposobnosti (2). To merilo se šteje za dokazano, kadar ima vložnik dobro finančno stanje, ki mu omogoča, da izpolnjuje svoje obveznosti, pri čemer se ustrezno upoštevajo značilnosti vrste zadevne poslovne dejavnosti.

(2)

V okviru zahtevka za zmanjšanje splošnega zavarovanja ali opustitev zavarovanja morajo carinski organi presoditi, ali finančna zmogljivost vložnika zadostuje za plačilo zneska carinskega dolga in drugih dajatev, če bi bilo to potrebno.

(3)

Člen 84 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 (3) določa pogoje, ki jih mora izpolniti gospodarski subjekt, da se mu dovoli uporaba splošnega zavarovanja z znižanim zneskom ali opustitev zavarovanja. Poleg izpolnitve ostalih pogojev, določenih na podlagi merila plačilne sposobnosti, mora vložnik dokazati, da ima zadostna finančna sredstva za izpolnitev obveznosti glede zneska carinskega dolga in drugih dajatev, ki lahko nastanejo in ki jih ne krije zavarovanje. Vendar pa praktične izkušnje izvajanja Uredbe (EU) št. 952/2013 in Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 kažejo, da je ta pogoj preveč omejevalen, saj se razlaga, kot da je omejen na zadostno razpoložljivo likvidnost. Likvidnost ni vedno edini element zmožnosti gospodarskega subjekta, ki kaže, da lahko ta plača znesek carinskega dolga ali drugih dajatev, ki jih ne krije zavarovanje. Upoštevati bi bilo mogoče tudi druge elemente, kot so preprosto zamenljiva sredstva. Zato je treba element likvidnosti odstraniti kot samostojen pogoj in dodati pojasnilo, tako da bo presoja zmožnosti subjekta za izpolnitev njegovih obveznosti plačila zneska carinskega dolga in drugih dajatev, ki jih ne krije zavarovanje, vključena v presojo finančne zmogljivosti vložnika.

(4)

Istočasno in da bi zagotovili enotno uporabo teh pravil, je treba pojasniti, da se presoja pogoja o „zadostni finančni zmogljivosti“ glede zmožnosti gospodarskega subjekta, da plača znesek carinskega dolga in drugih dajatev, ki lahko nastanejo in jih ne krije zavarovanje, nanaša le na ocenjevanje zahtevkov za splošno zavarovanje z znižanim zneskom ali opustitev zavarovanja (poenostavitev). To je potrebno za opredelitev omejitev te presoje v okviru splošnega zavarovanja za vse ravni znižanja.

(5)

V primerih, ko bi bil referenčni znesek, določen v skladu s členom 155 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 (4), nesorazmeren glede na zneske morebitnih carinskih dolgov, ki lahko nastanejo, je treba predvideti možnost, da lahko carinski organi pri odločitvi o ravni znižanja po lastni presoji upoštevajo tveganje za nastanek carinskega dolga.

(6)

Pojasniti je treba tudi, da se postopki presoje zahtevkov pooblaščenih gospodarskih subjektov v skladu s členom 38(5) Uredbe (EU) št. 952/2013 ne bi smeli podvajati, medtem ko lahko carinski organi pred odobritvijo poenostavitev, do katerih morda želijo biti upravičeni pooblaščeni gospodarski subjekti, preverijo skladnost s posebnimi zahtevami za to poenostavitev –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 84 Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 se spremeni:

(1)

v odstavku 1 se črta točka (f);

(2)

v odstavku 2 se črta točka (g);

(3)

v odstavku 3 se črta točka (l);

(4)

vstavita se naslednja odstavka 3a in 3b:

„3a.   Pri preverjanju, ali ima vložnik zadostno finančno zmogljivost za odobritev dovoljenja za uporabo splošnega zavarovanja z znižanim zneskom ali opustitev zavarovanja, kot zahtevajo odstavki 1(e), 2(f) in 3(k), carinski organi upoštevajo sposobnost vložnika, da izpolni svoje obveznosti plačila svojih carinskih dolgov in drugih dajatev, ki lahko nastanejo in ki jih ne krije to zavarovanje.

Če je to upravičeno, lahko carinski organi upoštevajo tveganje nastanka teh carinskih dolgov in drugih dajatev ob upoštevanju vrste in obsega s carino povezanih poslovnih dejavnosti vložnika in vrste blaga, za katero se zahteva zavarovanje.

3b.   Če je bil pogoj zadostne finančne zmogljivosti že presojen kot način za uporabo merila iz člena 39(c) zakonika, carinski organi preverijo le, ali finančna zmogljivost vložnika upravičuje odobritev dovoljenja za uporabo splošnega zavarovanja z znižanim zneskom ali opustitev zavarovanja.“;

(5)

odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.   Če je bil vložnik ustanovljen pred manj kot tremi leti, se izpolnjevanje pogojev iz točk (d) in (e) odstavka 1, točk (e) in (f) odstavka 2 ter točk (j) in (k) odstavka 3 preveri na podlagi razpoložljivih evidenc in informacij.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. junija 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 269, 10.10.2013, str. 1.

(2)  Člen 39(c) Uredbe (EU) št. 952/2013.

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446 z dne 28. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami carinskega zakonika Unije (UL L 343, 29.12.2015, str. 1).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447 z dne 24. novembra 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije (UL L 343, 29.12.2015, str. 558).


Top