EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1077

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1077 z dne 30. julija 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 808/2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

C/2018/4838

OJ L 194, 31.7.2018, p. 44–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1077/oj

31.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 194/44


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1077

z dne 30. julija 2018

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 808/2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (1) ter zlasti člena 8(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 808/2014 (2) določa pravila za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013. Uredba (EU) 2017/2393 Evropskega parlamenta in Sveta (3) spreminja Uredbo (EU) št. 1305/2013 s poenostavitvijo splošnih pravil, ki urejajo Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP). Zato bi bilo treba pravila za izvajanje Uredbe (EU) št. 1305/2013 ustrezno spremeniti.

(2)

Obveznost za izbiro organov, ki bi zagotavljali svetovanje preko posebnega postopka za razpise za zbiranje ponudb, je bila ukinjena. Zato bi bilo treba črtati izvedbena pravila, ki se nanašajo na razpise za zbiranje ponudb.

(3)

V člen 2(1)(n) Uredbe (EU) št. 1305/2013 so bila uvedena pravila za skupno vzpostavitev mladih kmetov, v člen 2(1)(s) navedene uredbe pa je bila dodana opredelitev pojma „datum vzpostavitve“. Zato bi bilo treba uskladiti določbe, ki se nanašajo na mladega kmeta iz odstavka 8 v delu 1 Priloge I k Izvedbeni uredbi (EU) št. 808/2014. Poleg tega bi bilo treba zaradi črtanja člena 57 Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 (4), ki vsebuje pravila o razvoju kmetij in podjetij, pravila za poslovni načrt iz Izvedbene uredbe (EU) št. 808/2014 prav tako poenostaviti.

(4)

Pravila o finančnih instrumentih so bila poenostavljena. Zlasti je bilo v člen 49(4) Uredbe (EU) št. 1305/2013 uvedeno odstopanje od uporabe meril za izbor za operacije, ki prejemajo pomoč v okviru finančnih instrumentov. Odstavek 8 v delu 1 Priloge I k Izvedbeni uredbi (EU) št. 808/2014 bi bilo treba uskladiti s tem odstopanjem.

(5)

Da bi se izognili nepotrebnemu upravnemu bremenu in zlasti pogostim spremembam finančnih načrtov, je treba pojasniti, da se omejitev v zvezi s prekoračitvijo načrtovanih prispevkov EKSRP, kot so predstavljeni v finančnem načrtu vsakega programa, izračuna na ravni skupnega zneska vsakega ukrepa.

(6)

Člen 39a Uredbe (EU) št. 1305/2013 določa podporo kmetom preko sektorskega instrumenta za stabilizacijo dohodka, člen 37 navedene uredbe pa omogoča podporo kmetijskim zavarovalnim shemam, ki pokrivajo proizvodne izgube, ki presegajo 20 % letnega povprečja in so nastale zaradi slabih vremenskih razmer, bolezni živali ali rastlin, napada škodljivcev ali okoljske nesreče. V skladu s členom 8(1)(h) Uredbe (EU) št. 1305/2013 bi moral finančni načrt navesti načrtovano podporo EKSRP in stopnjo prispevka.

(7)

Izvedbeno uredbo (EU) št. 808/2014 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za razvoj podeželja –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvedbena uredba (EU) št. 808/2014 se spremeni:

(1)

člen 7 se črta;

(2)

v členu 8 se črta odstavek 1;

(3)

del 1 Priloge I se spremeni:

(a)

odstavek 8 „Opis izbranih ukrepov“ se spremeni:

(i)

v točki 2 se točka (c) nadomesti z naslednjim:

„(c)

obseg, raven podpore, upravičence in, če je to ustrezno, metodologijo za izračun zneska ali stopnje podpore, ki so po potrebi razčlenjeni po podukrepih in/ali vrstah operacije. Za vsako vrsto operacije opredelitev upravičenih stroškov, pogojev za upravičenost, veljavnih zneskov in stopenj podpore ter načel za določanje meril za izbor. Kadar se podpora zagotovi za finančni instrument, ki se izvede v skladu s točkama (a) in (b) prvega pododstavka člena 38(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013, opis vrste finančnega instrumenta, splošne kategorije končnih prejemnikov, splošne kategorije upravičenih stroškov in najvišjo raven podpore.“;

(ii)

v točki 2(e) se točka 5 nadomesti z naslednjim:

„5.   Razvoj kmetij in podjetij (člen 19 Uredbe (EU) št. 1305/2013)

opredelitev majhne kmetije iz člena 19(1)(a)(iii) Uredbe (EU) št. 1305/2013,

opredelitev ukrepov iz točke (s) člena 2(1) Uredbe (EU) št. 1305/2013 („datum vzpostavitve“),

opredelitev zgornjih in spodnjih pragov iz petega pododstavka člena 19(4) Uredbe (EU) št. 1305/2013,

posebni pogoji za pomoč mladim kmetom, ki ne vzpostavljajo kmetijskega gospodarstva kot edini nosilci gospodarstva, v skladu s členom 2(1) in (2) Delegirane uredbe (EU) št. 807/2014,

podatki o uporabi prehodnega obdobja iz člena 2(3) Delegirane uredbe (EU) št. 807/2014,

povzetek zahtev poslovnega načrta,

uporaba možnosti za združitev različnih ukrepov s poslovnim načrtom in omogočanje dostopa mladih kmetovalcev do teh ukrepov,

domene zajete diverzifikacije.“;

(iii)

v točki 2(e) se naslov točke 16 nadomesti z naslednjim:

„16.    Obvladovanje tveganj (členi od 36 do 39a Uredbe (EU) št. 1305/2013)“;

(b)

odstavek 10(c) se spremeni:

(i)

v prvem pododstavku se doda naslednja točka (v):

„(v)

za operacije, ki se izvajajo v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1305/2013, kjer je najmanjši prag izgube določen na 20 %, in za operacije, ki se izvajajo v skladu s členom 39a Uredbe (EU) št. 1305/2013, okvirni skupni prispevek Unije in okvirna stopnja prispevka.“;

(ii)

doda se naslednji pododstavek:

„Za namene vmesnih plačil iz člena 36 Uredbe (EU) št. 1306/2013, plačila preostalega zneska iz člena 37 in potrditve obračunov iz člena 51 navedene uredbe se prispevek EKSRP, ki se plača za upravičene javne odhodke zadevnega programa, upošteva na ravni ukrepa.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. julija 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 487.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L 227, 31.7.2014, str. 18).

(3)  Uredba (EU) 2017/2393 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2017 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (EU) št. 1306/2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike, (EU) št. 1307/2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike, (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in (EU) št. 652/2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom (UL L 350, 29.12.2017, str. 15).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L 227, 31.7.2014, str. 69).


Top