EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0868

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/868 z dne 13. junija 2018 o spremembi Uredbe (EU) št. 1301/2014 in Uredbe (EU) št. 1302/2014 v zvezi z določbami o sistemu za merjenje električne energije in sistemu za zbiranje podatkov (Besedilo velja za EGP.)

C/2018/3697

OJ L 149, 14.6.2018, p. 16–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/868/oj

14.6.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 149/16


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/868

z dne 13. junija 2018

o spremembi Uredbe (EU) št. 1301/2014 in Uredbe (EU) št. 1302/2014 v zvezi z določbami o sistemu za merjenje električne energije in sistemu za zbiranje podatkov

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o interoperabilnosti železniškega sistema v Evropski uniji (1) in zlasti člena 5(11) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 19 Uredbe (EU) 2016/796 Evropskega parlamenta in Sveta (2) od Agencije Evropske unije za železnice (v nadaljnjem besedilu: Agencija) zahteva, da naslovi na Komisijo priporočila o tehničnih specifikacijah za interoperabilnost (v nadaljnjem besedilu: TSI) in njihovi reviziji v skladu s členom 5 Direktive (EU) 2016/797 ter da so TSI prilagojene tehničnemu napredku, tržnim trendom in socialnim zahtevam.

(2)

Člen 3(5)(c) Delegiranega sklepa Komisije (EU) 2017/1474 (3) zahteva, da se TSI pregledajo, zato da se rešijo preostala odprta vprašanja.

(3)

Dne 22. septembra 2017 je Komisija naložila Agenciji, da v skladu s členom 5(2) Direktive (EU) 2016/797 izda priporočila za revizijo TSI v zvezi s podsistemom „energija“ železniškega sistema v Uniji (TSI energija) in TSI v zvezi s podsistemom „tirna vozila – lokomotive in potniška tirna vozila“ železniškega sistema v Uniji (TSI lokomotive in potniška tirna vozila).

(4)

Prilogo k Uredbi Komisije (EU) št. 1301/2014 (4) bi bilo treba spremeniti, da se rešijo odprta vprašanja o specifikacijah v zvezi s protokoli za vmesnike med sistemom za merjenje električne energije in sistemom za zbiranje podatkov ter da se izboljša razumljivost besedila.

(5)

Prilogo k Uredbi Komisije (EU) št. 1302/2014 (5) v zvezi s sistemom za merjenje električne energije bi bilo treba spremeniti, da se zagotovi skladnost med obojimi TSI.

(6)

Dne 4. oktobra 2017 je Agencija izdala priporočilo o spremembah Uredbe (EU) št. 1301/2014.

(7)

Dne 14. novembra 2017 je Agencija izdala priporočilo o spremembah Uredbe (EU) št. 1302/2014, ki med drugim zajema določbe v zvezi s sistemom za merjenje električne energije.

(8)

Ukrepi iz te uredbe so usklajeni z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 51(1) Direktive (EU) 2016/797 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU) št. 1301/2014 se spremeni:

(1)

črta se zadnji stavek v uvodni izjavi 6;

(2)

člen 3 se črta;

(3)

v členu 9 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

„4.   Poleg uporabe sistema za zbiranje podatkov o energiji ob progi (DCS) iz točke 7.2.4 Priloge in brez poseganja v določbe točke 4.2.8.2.8 Priloge k Uredbi Komisije (EU) št. 1302/2014 (*1) države članice zagotovijo, da se do 4. julija 2020 vzpostavi obračunski sistem ob progi, ki bo lahko prejemal podatke iz DCS in jih sprejemal za zaračunavanje. Obračunski sistem ob progi bo omogočal izmenjavo zbranih podatkov za zaračunavanje energije (CEBD) z drugimi sistemi za obračun, potrditev CEBD in dodelitev podatkov o porabi ustreznim stranem. To se bo izvajalo ob upoštevanju ustrezne zakonodaje o trgu energije.

(*1)  Uredba Komisije (EU) št. 1302/2014 z dne 18. novembra 2014 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom ‚tirna vozila – lokomotive in potniška tirna vozila‘ železniškega sistema v Evropski uniji (glej stran 228 tega Uradnega lista).“;"

(4)

Priloga k Uredbi (EU) št. 1301/2014 se spremeni v skladu s Prilogo I k tej izvedbeni uredbi.

Člen 2

Priloga k Uredbi (EU) št. 1302/2014 se spremeni v skladu s Prilogo II k tej izvedbeni uredbi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. junija 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 138, 26.5.2016, str. 44.

(2)  Uredba (EU) 2016/796 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o Agenciji Evropske unije za železnice in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 881/2004 (UL L 138, 26.5.2016, str. 1).

(3)  Delegirani sklep Komisije (EU) 2017/1474 z dne 8. junija 2017 o dopolnitvi Direktive (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta glede posebnih ciljev za pripravo, sprejetje in pregled tehničnih specifikacij za interoperabilnost (UL L 210, 15.8.2017, str. 5).

(4)  Uredba Komisije (EU) št. 1301/2014 z dne 18. novembra 2014 o tehničnih specifikacijah za interoperabilnost v zvezi s podsistemom „energija“ železniškega sistema v Evropski uniji (UL L 356, 12.12.2014, str. 179).

(5)  Uredba Komisije (EU) št. 1302/2014 z dne 18. novembra 2014 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom „tirna vozila – lokomotive in potniška tirna vozila“ železniškega sistema v Evropski uniji (UL L 356, 12.12.2014, str. 228).


PRILOGA I

Priloga k Uredbi (EU) št. 1301/2014 se spremeni:

(1)

točka 2.1(3) se nadomesti z naslednjim:

„sprememba ne zadeva slovenskega jezika;“

(2)

naslov točke 4.2.5 se nadomesti z naslednjim:

„4.2.5    Tok v mirovanju (samo sistemi z enosmernim tokom)“;

(3)

prvi odstavek točke 4.2.13 se nadomesti z naslednjim:

„Vozni vod se projektira za najmanj dva odjemnika toka, ki obratujeta drug poleg drugega. Projektirani razmik dveh sosednjih odjemnikov toka, od središčne osi do središčne osi, je enak ali nižji od vrednosti iz stolpca ‚A‘, ‚B‘ ali ‚C‘, izbranega v preglednici 4.2.13:“;

(4)

v točki 4.2.13, preglednica 4.2.13, se v prvi vrstici črta beseda „najmanjša“ v naslovih stolpcev;

(5)

točka 4.2.17 se nadomesti z naslednjim:

„4.2.17   Sistem za zbiranje podatkov o energiji ob progi

(1)

V točki 4.2.8.2.8 TSI lokomotive in potniška tirna vozila so navedene zahteve za sistem za merjenje električne energije na vozilu (EMS), namenjen pridobivanju in posredovanju zbranih podatkov za zaračunavanje energije (CEBD) v sistem za zbiranje podatkov o energiji ob progi.

(2)

Sistem za zbiranje podatkov o energiji ob progi (DCS) prejme, shrani in izvozi CEBD, ne da bi jih poškodoval, v skladu z zahtevami iz oddelka 4.12 standarda EN 50463-3:2017.

(3)

Sistem DCS podpira vse zahteve za izmenjavo podatkov, kot so opredeljene v točki 4.2.8.2.8.4 TSI lokomotive in potniška tirna vozila, in zahteve iz oddelkov 4.3.6 ter 4.3.7 standarda EN 50463-4:2017.“;

(6)

naslov točke 5.2.1.6 se nadomesti z naslednjim:

„5.2.1.6    Tok v mirovanju (samo sistemi z enosmernim tokom)“;

(7)

naslov točke 6.1.4.2 se nadomesti z naslednjim:

„6.1.4.2    Ocenjevanje toka v mirovanju (samo sistemi z enosmernim tokom)“;

(8)

točka 6.1.5(c) se nadomesti z naslednjim:

„(c)

neprekinjeno vrednost toka;“;

(9)

točka 7.2.4 se nadomesti z naslednjim:

„7.2.4

V skladu s točko 4.2.17 teh TSI države članice do 1. januarja 2022 zagotovijo uporabo sistema za zbiranje podatkov o energiji ob progi, ki bo omogočal izmenjavo zbranih podatkov za zaračunavanje energije.“;

(10)

točka 7.3.1(d) se nadomesti z naslednjim:

„(d)

Obstoječ podsistem lahko omogoča uporabo vozil, skladnih s TSI, ob izpolnjevanju temeljnih zahtev Direktive 2008/57/ES. Postopek, ki se uporabi za prikaz ravni skladnosti z osnovnimi parametri TSI, je v skladu s priporočilom Komisije 2014/881/EU (*1).

(*1)  Priporočilo Komisije 2014/881/EU z dne 18. novembra 2014 o postopku za dokazovanje ravni skladnosti obstoječih železniških prog s temeljnimi parametri tehničnih specifikacij za interoperabilnost (UL L 356, 12.12.2014, str. 520).“;"

(11)

točka 7.3.4 se nadomesti z naslednjim:

„7.3.4

Postopek, ki se uporabi za prikaz ravni skladnosti obstoječih prog z osnovnimi parametri te TSI, je v skladu s Priporočilom 2014/881/EU.“;

(12)

točka 7.4.2.11 se črta;

(13)

v Dodatku D, točka D.1.1.4, se slika D.1 nadomesti z naslednjo sliko:

Slika D.1

Mehanski profili odjemnika toka

Image

(14)

v Dodatku E se v preglednici E.1 dodata vrstici 9 in 10:

„9

EN 50463-3

Železniške naprave – Merjenje energije na vlaku – 3. del: Ravnanje s podatki

2017

Sistem za zbiranje podatkov o energiji ob progi (4.2.17)

10

EN 50463-4

Železniške naprave – Merjenje energije na vlaku – 4. del: Komunikacija

2017

Sistem za zbiranje podatkov o energiji ob progi (4.2.17)“

(15)

besedilo v Dodatku F se nadomesti z „Namerno črtano“;

(16)

v preglednici G.1, glosar, Dodatka G, se črta vrstica „Odsekovni izolator“.PRILOGA II

Priloga k Uredbi (EU) št. 1302/2014 se spremeni:

(1)

v poglavju 4 „Značilnosti podsistema tirna vozila“ se oddelek 4.2.8.2.8 „Sistem za merjenje električne energije v vozilu“ nadomesti z naslednjo točko:

„4.2.8.2.8   Sistem za merjenje električne energije na vozilu

4.2.8.2.8.1   Splošno

(1)

Sistem za merjenje električne energije na vozilu (EMS) je sistem za merjenje aktivne in reaktivne električne energije, ki jo električna enota odvzema iz voznega voda ali vanj vrača (med regenerativnim zaviranjem).

(2)

EMS vključuje najmanj naslednje funkcije: funkcijo merjenja električne energije (EMF) iz oddelka 4.2.8.2.8.2 in sistem za obdelavo podatkov (DHS) iz oddelka 4.2.8.2.8.3.

(3)

Ustrezen komunikacijski sistem bo poslal zbrane podatke za zaračunavanje energije (CEBD) sistemu za zbiranje podatkov ob progi (DCS). Protokoli za vmesnike ter format prenesenih podatkov med EMS in DCS izpolnjujejo zahteve iz točke 4.2.8.2.8.4.

(4)

Ta sistem je primeren za namene zaračunavanja; sklopi podatkov iz odstavka 4 oddelka 4.2.8.2.8.3(4), ki jih ta sistem zagotavlja, so sprejemljivi za zaračunavanje v vseh državah članicah.

(5)

Nazivna tok in napetost sistema za merjenje električne energije se ujemata z električno enoto za nazivni tok in napetost; pri spremembi sistema napajanja bo sistem še naprej deloval pravilno.

(6)

Podatki, shranjeni v EMS, so zaščiteni pred izpadom napajanja, EMS pa je zaščiten pred nepooblaščenim dostopom.

(7)

Funkcija določanja lokacije na vozilu, ki sistemu za obdelavo podatkov zagotavlja podatke o lokaciji od zunanjega vira, se zagotovi v omrežjih, kjer je takšna funkcija potrebna samo za namene zaračunavanja. EMS lahko v vsakem primeru sprejme združljivo funkcijo določanja lokacije. Če je funkcija določanja lokacije na voljo, izpolnjuje zahteve iz specifikacij iz indeksa 116 Dodatka J-1.

(8)

Namestitev EMS, njegova funkcija določanja lokacije na vozilu, opis komunikacije med vozilom in opremo ob progi ter meroslovni nadzor vključno z razredom natančnosti EMF se vpišejo v tehnično dokumentacijo, opisano v oddelku 4.2.12.2 te TSI.

(9)

Dokumentacija o vzdrževanju, opisana v oddelku 4.2.12.3 te TSI, vključuje kakršne koli postopke za periodično preverjanje sistema, da se zagotovi zahtevana raven natančnosti EMS preko njegove celotne življenjske dobe.

4.2.8.2.8.2   Funkcija merjenja električne energije (EMF)

(1)

EMF zagotovi merjenje električne napetosti in toka, izračun energije in pripravo podatkov o energiji.

(2)

Podatki o energiji, ki jih zagotovi EMF, imajo referenčno časovno obdobje 5 minut, ki je določeno z univerzalnim koordiniranim časom (UTC) na koncu vsakega referenčnega časovnega obdobja; izhaja iz časovnega odčitka 00:00:00. Če je podatke mogoče v vozilu združiti v referenčno obdobje 5 minut, se lahko uporabi tudi krajši čas merjenja.

(3)

Natančnost EMF pri merjenju aktivne energije je skladna z oddelki od 4.2.3.1 do 4.2.3.4 specifikacije iz indeksa 117 Dodatka J-1.

(4)

Na vsaki napravi, ki vsebuje eno ali več funkcij merjenja električne energije, sta navedena: meroslovni nadzor in razred natančnosti v skladu z oznakami razreda, navedenimi v specifikaciji iz oddelkov 4.3.3.4, 4.3.4.3 in 4.4.4.2 specifikacije iz indeksa 117 Dodatka J-1.

(5)

Ocenjevanje skladnosti natančnosti je določeno v oddelku 6.2.3.19a.

4.2.8.2.8.3   Sistem za obdelavo podatkov (DHS)

(1)

Z združevanjem podatkov iz EMF s časovnimi podatki in, kjer je potrebno, geografskim položajem DHS zagotavlja zbrane sklope podatkov o energiji za namene zaračunavanja energije ter jih shranjuje z namenom, da se preko komunikacijskega sistema pošljejo v sistem za zbiranje podatkov ob progi (DCS).

(2)

DHS zbira podatke, ne da bi jih poškodoval, in zagotavlja hrambo podatkov z zmogljivostjo pomnilnika za vsaj šestdesetdnevno neprekinjeno obratovanje. Uporabljeno referenčno obdobje je enako kot pri EMF.

(3)

DHS omogoča možnost lokalnega dostopa za namene revizije in pridobitve podatkov.

(4)

DHS zagotavlja sklope zbranih podatkov za zaračunavanje energije (CEBD) z združevanjem naslednjih podatkov za vsako posamezno referenčno obdobje:

enotne identifikacije točke porabe EMS (CPID), kot je opredeljena v specifikaciji iz indeksa 118 Dodatka J-1,

časa izteka vsakega obdobja, opredeljenega kot leto, mesec, dan, ura, minuta in sekunda,

podatka o lokaciji na koncu vsakega obdobja,

porabljene/regenerirane aktivne in reaktivne (če je to ustrezno) energije v vsakem obdobju, izraženo v Wh (za aktivno energijo) in VArh (za reaktivno energijo) ali njihovih decimalnih mnogokratnikih.

(5)

Ocenjevanje skladnosti zbiranja in obdelave podatkov, pridobljenih z DHS, je določeno v oddelku 6.2.3.19a.

4.2.8.2.8.4   Protokoli za vmesnike ter format prenesenih podatkov med EMS in DCS

Izmenjava podatkov med EMS in DCS izpolnjuje naslednje zahteve:

aplikacijske storitve (storitveni nivo) EMF so skladne z oddelkom 4.3.3.1 specifikacije iz indeksa 119 Dodatka J-1,

uporabniške pravice za dostop do teh aplikacijskih storitev so skladne z oddelkom 4.3.3.3 specifikacije iz indeksa 119 Dodatka J-1,

struktura (podatkovni nivo) aplikacijskih storitev je skladna s shemo XML, kot je opredeljena v oddelku 4.3.4 specifikacije iz indeksa 119 Dodatka J-1,

sporočilni mehanizem (sporočilni nivo) za podporo tem aplikacijskim storitvam je skladen z metodami in shemo XML v oddelku 4.3.5 specifikacije iz indeksa 119 Dodatka J-1,

aplikacijski protokoli za podporo sporočilnemu mehanizmu so skladni z oddelkom 4.3.6 specifikacije iz indeksa 119 Dodatka J-1,

EMS uporablja vsaj eno komunikacijsko arhitekturo iz oddelka 4.3.7 specifikacije iz indeksa 119 Dodatka J-1.“;

(2)

v poglavju 4 „Značilnosti podsistema tirna vozila“ se točka 14 oddelka 4.2.12.2 nadomesti z naslednjo točko:

„(14)

Namestitev sistema za merjenje električne energije na vozilu in njegova funkcija določanja lokacije (neobvezno), kot določa oddelek 4.2.8.2.8; opis komunikacije med vozilom in opremo ob progi ter meroslovni nadzor vključno s funkcijami, povezanimi z razredi natančnosti merjenja napetosti, merjenja toka in izračuna električne energije.“;

(3)

v poglavju 6 „Ocenjevanje skladnosti ali primernosti za uporabo in ES-verifikacija“ se pod oddelkom 6.2.3.19 doda naslednji oddelek:

„6.2.3.19a   Sistem za merjenje električne energije na vozilu (oddelek 4.2.8.2.8)

(1)   Funkcija merjenja električne energije (EMF)

Natančnost vsake naprave, ki vključuje eno ali več funkcij merjenja električne energije (EMF), se oceni s preizkušanjem vsake funkcije pod referenčnimi pogoji in z uporabo ustrezne metode, ki je opisana v specifikaciji iz oddelkov 5.4.3.4.1, 5.4.3.4.2 in 5.4.4.3.1 indeksa 117 Dodatka J-1. Vhodna količina in razpon faktorja moči pri preizkušanju ustrezajo vrednostim iz preglednice 3 specifikacije iz indeksa 117 Dodatka J-1.

Vplivi temperature na natančnost vsake naprave, ki vključuje eno ali več funkcij merjenja električne energije (EMF), se ocenijo s preizkušanjem vsake funkcije pod referenčnimi pogoji (razen temperature), z uporabo ustrezne metode, ki je opisana v specifikaciji iz oddelkov 5.4.3.4.3.1 in 5.4.4.3.2.1 indeksa 117 Dodatka J-1.

Povprečni temperaturni koeficient vsake naprave, ki vključuje eno ali več funkcij merjenja električne energije (EMF), se oceni s preizkušanjem vsake funkcije pod referenčnimi pogoji (razen temperature), z uporabo ustrezne metode, ki je opisana v specifikaciji iz oddelkov 5.4.3.4.3.2 in 5.4.4.3.2.2 indeksa 120 Dodatka J-1.

(2)   Sistem za obdelavo podatkov (DHS)

Zbiranje in obdelava podatkov v DHS se ocenjujeta s preizkušanjem z uporabo metode, opisane v specifikaciji iz indeksa 121 Dodatka J-1.

(3)   Sistem za merjenje električne energije na vozilu (EMS)

EMS se ocenjuje s preizkušanjem, kot je opisano v specifikaciji iz indeksa 122 Dodatka J-1.“;

(4)

v poglavju 7 „Izvajanje“ se pod oddelkom 7.1.1.4 doda naslednji oddelek:

„7.1.1.4a   Prehodni ukrep za zahtevo za sistem za merjenje električne energije na vozilu

Zahteve iz oddelka 4.2.8.2.8 niso obvezne med prehodnim obdobjem, ki se konča 1. januarja 2022 za projekte, ki so na dan 14. junija 2018 projekti v poznejši fazi razvoja, pogodbe v izvajanju in tirna vozila obstoječe konstrukcije, kot je določeno v točki 7.1.1.2 teh TSI.

Kadar se ne uporabljajo zahteve iz oddelka 4.2.8.2.8.4, se uporabljajo nacionalna pravila glede specifikacij v zvezi s protokoli za vmesnike in formatom prenesenih podatkov, v tehnični dokumentaciji pa se zagotovi opis komunikacije med vozilom in opremo ob progi.“;

(5)

v seznamu „DODATKI“, ki sledi poglavju 7, se besedilo „Dodatek D: Števci za električno energijo“ nadomesti z „Dodatek D: Namerno črtano“;

(6)

besedilo v Dodatku D se nadomesti z „Namerno črtano“;

(7)

v drugi preglednici Dodatka I „Vidiki, za katere tehnične specifikacije niso na voljo (odprte točke)“ se črta naslednja vrstica:

„Sistem za merjenje električne energije v vozilu

4.2.8.2.8 in Dodatek D

Komunikacija med vozilom in opremo ob progi: specifikacija v zvezi s protokoli za vmesnike in formatom prenesenih podatkov

Opis komunikacije med vozilom in opremo ob progi se zagotovi v tehnični dokumentaciji.

Uporabiti bi bilo treba serijo standardov EN 61375-2-6.“

(8)

v dodatku J-1 „Standardi ali normativni dokumenti“ se indeksi 103, 104 in 105 nadomestijo s spodnjimi indeksi:

„103

SE NE UPORABLJA

104

SE NE UPORABLJA

105

SE NE UPORABLJA“

(9)

v dodatku J-1 „Standardi ali normativni dokumenti“ se dodajo spodnji indeksi:

„106

SE NE UPORABLJA

107

SE NE UPORABLJA

108

SE NE UPORABLJA

109

SE NE UPORABLJA

110

SE NE UPORABLJA

111

SE NE UPORABLJA

112

SE NE UPORABLJA

113

SE NE UPORABLJA

114

SE NE UPORABLJA

115

SE NE UPORABLJA

116

Funkcija določanja lokacije v vozilu – zahteve

4.2.8.2.8.1

EN 50463-3:2017

4.4

117

Natančnost funkcije merjenja električne energije za merjenje aktivne energije:

 

zahteve

 

oznake razredov

 

metodologija ocenjevanja

4.2.8.2.8.2

6.2.3.19a

EN 50463-2:2017

4.2.3.1, 4.2.3.2, 4.2.3.3 in 4.2.3.4

4.3.3.4, 4.3.4.3 in 4.4.4.2

5.4.3.4.1, 5.4.3.4.2, 5.4.4.3.1, preglednica 3, 5.4.3.4.3.1 in 5.4.4.3.2.1

118

Funkcija merjenja električne energije: identifikacija točke porabe – opredelitev

4.2.8.2.8.3

EN 50463-1:2017

4.2.5.2

119

Protokoli za vmesnike med sistemom za merjenje električne energije na vozilu (EMS) in sistemom za zbiranje podatkov o energiji ob progi (DCS) – zahteve

4.2.8.2.8.4

EN 50463-4:2017

4.3.3.1, 4.3.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6 in 4.3.7

120

Funkcija merjenja električne energije: povprečni temperaturni koeficient vsake naprave – metodologija ocenjevanja

6.2.3.19a

EN 50463-2:2017

5.4.3.4.3.2 in 5.4.4.3.2.2

121

Zbiranje in obdelava podatkov v sistemu za obdelavo podatkov – metodologija ocenjevanja

6.2.3.19a

EN 50463-3:2017

5.4.8.3, 5.4.8.5 in 5.4.8.6

122

Sistem za merjenje električne energije na vozilu – preizkusi

6.2.3.19a

EN 50463-5:2017

5.3.3 in 5.5.4“


Top