EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0773

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/773 z dne 15. maja 2018 o zahtevah glede zasnove, konstrukcije in delovanja ter o standardih preskušanja za pomorsko opremo in razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) 2017/306 (Besedilo velja za EGP. )

C/2018/2768

OJ L 133, 30.5.2018, p. 1–180 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 02/10/2019; razveljavil 32019R1397

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/773/oj

30.5.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 133/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/773

z dne 15. maja 2018

o zahtevah glede zasnove, konstrukcije in delovanja ter o standardih preskušanja za pomorsko opremo in razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) 2017/306

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2014/90/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o pomorski opremi in razveljavitvi Direktive Sveta 96/98/ES (1) ter zlasti člena 35(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija je pooblaščena, da z izvedbenimi akti določi zahteve glede zasnove, izdelave in delovanja ter standarde preskušanja za pomorsko opremo, ki spada na področje uporabe Direktive 2014/90/EU, ter datume, od katerih se uporabljajo standardi preskušanja. Te zahteve in standardi so določeni v mednarodnih instrumentih, na katere se sklicuje navedena direktiva.

(2)

Da bi se upoštevale najnovejše spremembe, bi bilo treba seznam veljavnih mednarodnih instrumentov redno posodabljati. Da se zagotovi celovit seznam vseh izdelkov, ki spadajo na področje uporabe Direktive 2014/90/EU, bi bilo treba s to uredbo razveljaviti Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/306 (2).

(3)

Pomorska oprema, za katero po novem veljajo usklajene zahteve Unije na podlagi Direktive 2014/90/EU, bi morala biti izrecno navedena kot nove postavke, navedene v stolpcu 1 Priloge k tej uredbi.

(4)

Ustrezno in sorazmerno je, da se nov predmet, ki je v skladu z nacionalnimi zahtevami za homologacijo, ki so veljale v državi članici pred začetkom veljavnosti te uredbe, v prehodnem obdobju lahko daje na trg in namesti na ladjo EU.

(5)

Za zagotovitev usklajenega, hitrega in enostavnega izvajanja Direktive 2014/90/EU bi morali biti izvedbeni akti, ki se sprejmejo v skladu z navedeno direktivo, v obliki uredb Komisije.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za varnost na morju in preprečevanje onesnaževanja morja z ladij –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Zahteve glede zasnove, izdelave in delovanja ter standardi preskušanja, ki jih določajo mednarodni instrumenti, navedeni v Direktivi 2014/90/EU, se uporabljajo za vsak kos pomorske opreme, kakor je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

1.   Pomorska oprema, ki je v stolpcu 1 Priloge k tej Uredbi navedena kot „nova postavka, vstavljena na podlagi Izvedbene uredbe (EU) 2017/306“ in je bila v skladu z nacionalnimi zahtevami za homologacijo, ki so v državi članici veljale pred 16. marcem 2017, se lahko še naprej daje na trg in namesti na ladjo EU do 16. marca 2020.

2.   Pomorska oprema, ki je v stolpcu 1 Priloge k tej Uredbi navedena kot „nova postavka, vstavljena na podlagi Izvedbene uredbe (EU) 2018/773“ in je v skladu z nacionalnimi zahtevami za homologacijo, ki v državi članici veljajo pred 19. junijem 2018, se lahko še naprej daje na trg in namesti na ladjo EU do 19. junija 2021.

Člen 3

Izvedbena uredba (EU) 2017/306 se razveljavi.

Člen 4

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. maja 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 257, 28.8.2014, str. 146.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/306 z dne 6. februarja 2017 o določitvi zahtev glede zasnove, konstrukcije in delovanja ter standardov preskušanja za pomorsko opremo (UL L 48, 24.2.2017, str. 1).


PRILOGA

Splošna opomba: sklici na Pravila konvencije SOLAS so sklici na določbe Mednarodne konvencije o varstvu človeškega življenja na morju, kakor je bila spremenjena.

Seznam uporabljenih kratic

A.1: sprememba 1 v zvezi s standardnimi dokumenti, razen IMO.

A.2: sprememba 2 v zvezi s standardnimi dokumenti, razen IMO.

AC: sprememba popravka v zvezi s standardnimi dokumenti, razen IMO.

CAT: kategorija za radarsko opremo, kakor je opredeljena v oddelku 1.3 IEC 62388 (2007).

Okr.: okrožnica.

COLREG: mednarodna pravila za izogibanje trčenju na morju.

COMSAR: Pododbor IMO za radijske zveze ter iskanje in reševanje.

EN: evropski standard.

ETSI: Evropski inštitut za telekomunikacijske standarde.

FSS: Mednarodni kodeks za sisteme požarne varnosti.

FTP: Mednarodni kodeks za uporabo postopkov preskušanja požarne varnosti.

HSC: Kodeks o visokohitrostnih plovilih.

IBC: Mednarodni kodeks za prevoz kemikalij v rinfuzi.

ICAO: Mednarodna organizacija civilnega letalstva.

IEC: Mednarodna elektrotehniška komisija.

IGC: Mednarodni kodeks za gradnjo in opremo ladij, ki prevažajo utekočinjene pline v razsutem stanju.

IMO: Mednarodna pomorska organizacija.

ISO: Mednarodna organizacija za standardizacijo.

ITU: Mednarodna telekomunikacijska zveza.

LSA: reševalna oprema.

MARPOL: Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij.

MED: direktiva o pomorski opremi.

MEPC: Odbor za varstvo morskega okolja.

MSC: Odbor za pomorsko varnost.

NOx : dušikovi oksidi.

Sistemi O2/HC: kisikovi/ogljikovodikovi sistemi.

SOLAS: Mednarodna konvencija o varstvu človeškega življenja na morju.

SOx : žveplovi oksidi.

Prav.: pravilo.

Res.: resolucija.

Opombe, ki veljajo za celotno prilogo

(a)

Splošno: poleg posebej navedenih standardov preskušanja iz te priloge, pregled tipa (homologacija) zahteva skladnost z veljavnimi zahtevami mednarodnih konvencij ter ustreznih resolucij in okrožnic IMO. Takšna skladnost je navedena v modulih za ugotavljanje skladnosti iz Direktive 2014/90/EU.

(b)

Stolpec 3: kadar sta dve skupini standardov preskušanja ločeni z „ali“, vsaka skupina izpolnjuje vse zahteve preskušanja, da bi izpolnila standarde IMO za delovanje opreme; tako preskus ene od teh skupin zadošča kot dokaz skladnosti z zahtevami ustreznih mednarodnih instrumentov. Kadar pa so uporabljena druga ločila (npr. vejica), se uporabljajo vsi navedeni sklici.

(c)

Stolpec 6: da bi se upoštevali časovni okviri za ladjedelništvo, odvisno od posebnih značilnosti pomorske opreme, se za nameščanje na ladjo uporabljajo naslednja pojasnila (navedeno v oklepajih, ki sledijo datumom):

I

:

prva namestitev opreme v njen funkcionalni položaj na ladji EU;

II

:

prva namestitev opreme v njen funkcionalni položaj ali spravljanje v funkcionalnem položaju na ladji EU;

III

:

dobava opreme ladjedelnici, če se to zgodi v 30 mesecih pred prvo namestitvijo opreme v njen funkcionalni položaj.

(d)

Kadar obstajata dve vrstici za pomorsko opremo (npr. MED/3.12), druga (nižja) vrstica vsebuje posodobljene zahteve mednarodnih instrumentov glede na tiste, ki so navedene v prvi (zgornji) vrstici.

(e)

V primerih iz točke (d), ko datum ni naveden v stolpcih 5 in 6, to pomeni, da standardi preskušanja niso bili spremenjeni, zadevni predmet pomorske opreme pa izpolnjuje zahteve, navedene v (drugi) spodnji vrstici.

(f)

Kadar obstajajo tri vrstice za pomorsko opremo (npr. MED/3.51a), tretja (najnižja) vrstica vsebuje posodobljene zahteve mednarodnih instrumentov glede na tiste, ki so navedene v prvih dveh (zgornjih) vrsticah.

1.   Reševalna oprema

Stolpec 2: uporablja se IMO MSC/Okrožnica 980, razen kadar jo nadomeščajo posebni instrumenti iz stolpca 2.

Številka in poimenovanje predmeta

Pravila SOLAS 74, kakor so bila spremenjena, ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno

Standardi preskušanja

Moduli za ugotavljanje skladnosti

Prvo dajanje na trg

Zadnje nameščanje na ladjo

1

2

3

4

5

6

MED/1.1

Rešilni pasovi

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. III/4,

SOLAS 74 Prav. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.

B+D

B+E

B+F

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. III/7,

SOLAS 74 Prav. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

MED/1.2a

Luči – javljalniki kraja za reševalno opremo:

(a)

za rešilna in reševalna plovila,

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. III/4,

SOLAS 74 Prav. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.

B+D

B+E

B+F

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

MED/1.2a

Luči – javljalniki kraja za reševalno opremo:

(a)

za rešilna in reševalna plovila,

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. III/4,

SOLAS 74 Prav. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.

B+D

B+E

B+F

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

MED/1.2b

Luči – javljalniki kraja za reševalno opremo:

(b)

za rešilne pasove,

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. III/4,

SOLAS 74 Prav. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.

B+D

B+E

B+F

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. III/7,

SOLAS 74 Prav. III/22,

SOLAS 74 Prav. III/32,

SOLAS 74 Prav. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

MED/1.2c

Luči – javljalniki kraja za reševalno opremo:

(c)

za rešilne jopiče.

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. III/4,

SOLAS 74 Prav. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.

B+D

B+E

B+F

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. III/7,

SOLAS 74 Prav. III/22,

SOLAS 74 Prav. III/26,

SOLAS 74 Prav. III/32,

SOLAS 74 Prav. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

MED/1.3

Samosprožilni dimni signali za rešilne pasove

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. III/4,

SOLAS 74 Prav. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.

B+D

B+E

B+F

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. III/7,

SOLAS 74 Prav. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

MED/1.4

Rešilni jopiči

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. III/4,

SOLAS 74 Prav. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.

B+D

B+E

B+F

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. III/7,

SOLAS 74 Prav. III/22,

SOLAS 74 Prav. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

IMO MSC/Okr. 922,

IMO MSC.1/Okr. 1304,

IMO MSC.1/Okr. 1470.

MED/1.5a

Potapljaške in zaščitne obleke, zasnovane za nošenje skupaj Z rešilnim jopičem

(a)

potapljaška obleka brez izolirnega materiala,

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. III/4,

SOLAS 74 Prav. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.

B+D

B+E

B+F

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. III/7,

SOLAS 74 Prav. III/22,

SOLAS 74 Prav. III/32,

SOLAS 74 Prav. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

IMO MSC/Okr. 1046.

MED/1.5b

Potapljaške in zaščitne obleke, zasnovane za nošenje skupaj Z rešilnim jopičem

(b)

potapljaška obleka z izolirnim materialom,

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. III/4,

SOLAS 74 Prav. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.

B+D

B+E

B+F

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. III/7,

SOLAS 74 Prav. III/22,

SOLAS 74 Prav. III/32,

SOLAS 74 Prav. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

IMO MSC/Okr. 1046.

MED/1.5c

Potapljaške in zaščitne obleke, zasnovane za nošenje skupaj Z rešilnim jopičem

(c)

zaščitne obleke.

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. III/4,

SOLAS 74 Prav. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.

B+D

B+E

B+F

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. III/7,

SOLAS 74 Prav. III/22,

SOLAS 74 Prav. III/32,

SOLAS 74 Prav. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

IMO MSC/Okr. 1046.

MED/1.6a

Potapljaške in zaščitne obleke, zasnovane za nošenje BREZ rešilnega jopiča

(a)

potapljaška obleka brez izolirnega materiala,

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. III/4,

SOLAS 74 Prav. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.

B+D

B+E

B+F

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. III/7,

SOLAS 74 Prav. III/22,

SOLAS 74 Prav. III/32,

SOLAS 74 Prav. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

IMO MSC/Okr. 1046.

MED/1.6b

Potapljaške in zaščitne obleke, zasnovane za nošenje BREZ rešilnega jopiča

(b)

potapljaška obleka z izolirnim materialom,

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. III/4,

SOLAS 74 Prav. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.

B+D

B+E

B+F

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. III/7,

SOLAS 74 Prav. III/22,

SOLAS 74 Prav. III/32,

SOLAS 74 Prav. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

IMO MSC/Okr. 1046.

MED/1.6c

Potapljaške in zaščitne obleke, zasnovane za nošenje BREZ rešilnega jopiča

(c)

zaščitne obleke.

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. III/4,

SOLAS 74 Prav. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.

B+D

B+E

B+F

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. III/7,

SOLAS 74 Prav. III/22,

SOLAS 74 Prav. III/32,

SOLAS 74 Prav. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

IMO MSC/Okr. 1046.

MED/1.7

Toplotna zaščitna oprema

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. III/4,

SOLAS 74 Prav. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.

B+D

B+E

B+F

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. III/22,

SOLAS 74 Prav. III/32,

SOLAS 74 Prav. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

IMO MSC/Okr. 1046.

MED/1.8

Raketni svetlobni signali s padalom (pirotehnika)

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. III/4,

SOLAS 74 Prav. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.

B+D

B+E

B+F

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. III/6,

SOLAS 74 Prav. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) III,

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

MED/1.9

Ročni svetlobni signali (pirotehnika)

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. III/4,

SOLAS 74 Prav. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.

B+D

B+E

B+F

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) III,

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

MED/1.10

Plavajoči dimni signali (pirotehnika)

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. III/4,

SOLAS 74 Prav. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.

B+D

B+E

B+F

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) III.

MED/1.11

Priprave za metanje vrvi

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. III/4,

SOLAS 74 Prav. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.

B+D

B+E

B+F

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. III/18,

SOLAS 74 Prav. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VII,

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

MED/1.12

Napihljivi rešilni splavi

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. III/4,

SOLAS 74 Prav. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.

In za daljše servisne intervale:

IMO MSC.1/Okr. 1328.

B+D

B+E

B+F

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. III/13,

SOLAS 74 Prav. III/21,

SOLAS 74 Prav. III/26,

SOLAS 74 Prav. III/31,

SOLAS 74 Prav. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

IMO MSC/Okr. 811,

IMO MSC.1/Okr. 1328.

MED/1.13

Trdni rešilni splavi

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. III/4,

SOLAS 74 Prav. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena,

IMO MSC/Okr. 1006.

B+D

B+E

B+F

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. III/21,

SOLAS 74 Prav. III/26,

SOLAS 74 Prav. III/31,

SOLAS 74 Prav. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

IMO MSC/Okr. 811.

MED/1.13

Trdni rešilni splavi

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. III/4,

SOLAS 74 Prav. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena,

B+D

B+E

B+F

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. III/21,

SOLAS 74 Prav. III/26,

SOLAS 74 Prav. III/31,

SOLAS 74 Prav. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

MED/1.14

Rešilni splavi s samodejnim uravnavanjem

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. III/4,

SOLAS 74 Prav. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.

In za daljše servisne intervale:

IMO MSC.1/Okr. 1328.

B+D

B+E

B+F

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. III/26,

SOLAS 74 Prav. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

IMO MSC/Okr. 809,

IMO MSC/Okr. 811,

IMO MSC.1/Okr. 1328.

MED/1.15

Obrnljivi rešilni splavi s streho

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. III/4,

SOLAS 74 Prav. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.

In za daljše servisne intervale:

IMO MSC.1/Okr. 1328.

B+D

B+E

B+F

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. III/26,

SOLAS 74 Prav. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

IMO MSC/Okr. 809,

IMO MSC/Okr. 811,

IMO MSC.1/Okr. 1328.

MED/1.16

Naprave za splavitev rešilnih splavov (hidrostatične sprožilne enote)

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. III/4,

SOLAS 74 Prav. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.

B+D

B+E

B+F

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. III/13,

SOLAS 74 Prav. III/26,

SOLAS 74 Prav. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

IMO MSC/Okr. 811.

MED/1.17a

Rešilni čolni:

(a)

rešilni čolni s sošico:

delno zaprti,

popolnoma zaprti.

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. III/4,

SOLAS 74 Prav. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena,

IMO MSC/Okr. 1006.

B+D

B+F

G

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. III/21,

SOLAS 74 Prav. III/31,

SOLAS 74 Prav. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

IMO MSC.1/Okr. 1423.

MED/1.17b

Rešilni čolni:

(b)

rešilni čolni s prostim padcem.

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. III/4,

SOLAS 74 Prav. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena,

IMO MSC/Okr. 1006.

B+D

B+F

G

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. III/21,

SOLAS 74 Prav. III/31,

SOLAS 74 Prav. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

IMO MSC.1/Okr. 1423.

MED/1.17b

Rešilni čolni:

(b)

rešilni čolni s prostim padcem.

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. III/4,

SOLAS 74 Prav. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena,

IMO MSC/Okr. 1006.

B+D

B+F

G

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. III/31,

SOLAS 74 Prav. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

IMO MSC.1/Okr. 1423.

MED/1.18

Trdi reševalni čolni

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. III/4,

SOLAS 74 Prav. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena,

IMO MSC/Okr. 1006.

B+D

B+F

G

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. III/21,

SOLAS 74 Prav. III/31,

SOLAS 74 Prav. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V,

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

MED/1.19

Napihljivi reševalni čolni

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. III/4,

SOLAS 74 Prav. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. III/21,

SOLAS 74 Prav. III/31,

SOLAS 74 Prav. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V,

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

MED/1.20a

Hitri reševalni čolni:

(a)

napihljivi,

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. III/4.

IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena,

IMO MSC/Okr. 1006,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. III/26,

SOLAS 74 Prav. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V,

IMO MSC/Okr. 1016,

IMO MSC/Okr. 1094.

MED/1.20a

Hitri reševalni čolni:

(a)

napihljivi,

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. III/4.

IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. III/26,

SOLAS 74 Prav. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V,

IMO MSC/Okr. 1016,

IMO MSC/Okr. 1094.

MED/1.20b

Hitri reševalni čolni:

(b)

trdi,

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. III/4.

IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena,

IMO MSC/Okr. 1006,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. III/26,

SOLAS 74 Prav. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V,

IMO MSC/Okr. 1016,

IMO MSC/Okr. 1094.

MED/1.20b

Hitri reševalni čolni:

(b)

trdi,

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. III/4.

IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena,

IMO MSC/Okr. 1006.

B+D

B+F

G

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. III/26,

SOLAS 74 Prav. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V,

IMO MSC/Okr. 1016,

IMO MSC/Okr. 1094.

MED/1.20c

Hitri reševalni čolni:

(c)

trdi-napihljivi.

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. III/4.

IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena,

IMO MSC/Okr. 1006,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. III/26,

SOLAS 74 Prav. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V,

IMO MSC/Okr. 1016,

IMO MSC/Okr. 1094.

MED/1.21

Naprave za splavitev z vrvmi za spuščanje in vitlom (sošice)

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. III/4,

SOLAS 74 Prav. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. III/23,

SOLAS 74 Prav. III/33,

SOLAS 74 Prav. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

MED/1.23

Naprave za splavitev rešilnih čolnov s prostim padcem

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. III/4,

SOLAS 74 Prav. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. III/16,

SOLAS 74 Prav. III/23,

SOLAS 74 Prav. III/33,

SOLAS 74 Prav. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

MED/1.24

Naprave za splavitev rešilnih splavov

(sošice)

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. III/4,

SOLAS 74 Prav. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. III/12,

SOLAS 74 Prav. III/16,

SOLAS 74 Prav. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

MED/1.25

Naprave za splavitev hitrih reševalnih čolnov

(sošice)

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. III/4.

IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. III/26,

SOLAS 74 Prav. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI.

MED/1.26a

Sprožilni mehanizem za:

(a)

rešilne in reševalne čolne (ki se spuščajo z vrvmi za spuščanje),

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. III/4,

SOLAS 74 Prav. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.

B+D

B+E

B+F

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. III/16,

SOLAS 74 Prav. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

IMO MSC.1/Okr. 1419.

MED/1.26a

Sprožilni mehanizem za:

(a)

rešilne in reševalne čolne (ki se spuščajo z vrvmi za spuščanje),

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. III/4,

SOLAS 74 Prav. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.

B+D

B+E

B+F

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. III/16,

SOLAS 74 Prav. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

IMO MSC.1/Okr. 1419.

MED/1.26b

Sprožilni mehanizem za:

(b)

rešilne splave (ki se spuščajo z vrvmi za spuščanje),

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. III/4,

SOLAS 74 Prav. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.

B+D

B+E

B+F

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. III/16,

SOLAS 74 Prav. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

IMO MSC.1/Okr. 1419.

MED/1.26b

Sprožilni mehanizem za:

(b)

rešilne splave (ki se spuščajo z vrvmi za spuščanje),

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. III/4,

SOLAS 74 Prav. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.

B+D

B+E

B+F

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. III/16,

SOLAS 74 Prav. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

MED/1.26c

Sprožilni mehanizem za:

(c)

rešilne čolne s prostim padcem.

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. III/4,

SOLAS 74 Prav. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.

B+D

B+E

B+F

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. III/16,

SOLAS 74 Prav. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

IMO MSC.1/Okr. 1419.

MED/1.26c

Sprožilni mehanizem za:

(c)

rešilne čolne s prostim padcem.

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. III/4,

SOLAS 74 Prav. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.

B+D

B+E

B+F

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. III/16,

SOLAS 74 Prav. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

MED/1.27

Pomorski evakuacijski sistemi

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. III/4,

SOLAS 74 Prav. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.

B+D

B+F

G

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. III/15,

SOLAS 74 Prav. III/26,

SOLAS 74 Prav. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

MED/1.28

Reševalna sredstva

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. III/4.

IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena,

IMO MSC/Okr. 810.

B+D

B+F

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. III/26,

SOLAS 74 Prav. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI.

MED/1.29

Lestve za vkrcanje

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. III/4,

SOLAS 74 Prav. III/11,

SOLAS 74 Prav. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena,

ISO 5489:2008.

B+D

B+F

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. III/11,

SOLAS 74 Prav. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994),

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA),

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000),

IMO MSC.1/Okr. 1285.

MED/1.29

Lestve za vkrcanje

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. III/4,

SOLAS 74 Prav. III/11,

SOLAS 74 Prav. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena,

ISO 5489:2008.

B+D

B+F

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. III/11,

SOLAS 74 Prav. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994),

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000),

IMO MSC.1/Okr. 1285.

MED/1.30

Retro-odsevni materiali

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. III/4,

SOLAS 74 Prav. X/3.

IMO Res. A.658(16).

B+D

B+E

B+F

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

Predmet MED/1.31 – Dvosmerna VHF radiotelefonska naprava za rešilna plovila – prestavljen v MED/5.17 in MED/5.18.

Predmet MED/1.32 – Transponder SAR 9 GHz (SART) – prestavljen v MED/4.18.

MED/1.33

Radarski odsevnik za rešilne in reševalne čolne

(pasivni)

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. III/4,

SOLAS 74 Prav. X/3.

EN ISO 8729:1998,

EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

ali

EN ISO 8729:1998,

IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

ali

ISO 8729-1:2010,

EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

ali

ISO 8729-1:2010,

IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008).

B+D

B+E

B+F

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. III/34,

IMO Res. A.384(X),

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V,

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

IMO Res. MSC.164(78).

MED/1.36

Pogonski motor za rešilni/reševalni čoln

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. III/4,

SOLAS 74 Prav. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.

B+D

B+E

B+F

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V.

MED/1.37

Izvenkrmni pogonski motor za reševalni čoln

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. III/4,

SOLAS 74 Prav. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.

B+D

B+E

B+F

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V.

MED/1.38

Luči za iskanje za uporabo na rešilnih in reševalnih čolnih

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. III/4,

SOLAS 74 Prav. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.

B+D

B+E

B+F

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V,

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

MED/1.39

Odprti obrnljivi rešilni splavi

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. III/4,

SOLAS 74 Prav. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), Priloga 10,

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000), Priloga 11,

In za daljše servisne intervale:

IMO MSC.1/Okr. 1328.

B+D

B+F

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), Priloga 10,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000), Priloga 11,

IMO MSC.1/Okr. 1328.

Predmet MED/1.40 – Vzvod mehanskega pilota – prestavljen v MED/4.48.

MED/1.41a

Vitli za rešilna in reševalna plovila:

(a)

rešilne čolne s sošico,

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. III/4,

SOLAS 74 Prav. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. III/16,

SOLAS 74 Prav. III/17,

SOLAS 74 Prav. III/23,

SOLAS 74 Prav. III/24,

SOLAS 74 Prav. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

MED/1.41a

Vitli za rešilna in reševalna plovila:

(a)

rešilne čolne s sošico,

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. III/4,

SOLAS 74 Prav. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. III/16,

SOLAS 74 Prav. III/23,

SOLAS 74 Prav. III/24,

SOLAS 74 Prav. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

MED/1.41b

Vitli za rešilna in reševalna plovila:

(b)

rešilne čolne s prostim padcem,

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. III/4,

SOLAS 74 Prav. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.

Sklic na kodeks HSC: ker visokohitrostno plovilo ni opremljeno z rešilnimi čolni s prostim padcem.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. III/16,

SOLAS 74 Prav. III/17,

SOLAS 74 Prav. III/23,

SOLAS 74 Prav. III/24,

SOLAS 74 Prav. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

MED/1.41b

Vitli za rešilna in reševalna plovila:

(b)

rešilne čolne s prostim padcem,

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. III/4,

SOLAS 74 Prav. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. III/16,

SOLAS 74 Prav. III/23,

SOLAS 74 Prav. III/24,

SOLAS 74 Prav. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI.

MED/1.41c

Vitli za rešilna in reševalna plovila:

(c)

rešilne splave,

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. III/4,

SOLAS 74 Prav. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. III/16,

SOLAS 74 Prav. III/17,

SOLAS 74 Prav. III/23,

SOLAS 74 Prav. III/24,

SOLAS 74 Prav. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

MED/1.41d

Vitli za rešilna in reševalna plovila:

(d)

reševalne čolne,

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. III/4,

SOLAS 74 Prav. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. III/16,

SOLAS 74 Prav. III/17,

SOLAS 74 Prav. III/23,

SOLAS 74 Prav. III/24,

SOLAS 74 Prav. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

MED/1.41d

Vitli za rešilna in reševalna plovila:

(d)

reševalne čolne,

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. III/4,

SOLAS 74 Prav. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. III/16,

SOLAS 74 Prav. III/17,

SOLAS 74 Prav. III/23,

SOLAS 74 Prav. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

MED/1.41e

Vitli za rešilna in reševalna plovila:

(e)

hitre reševalne čolne.

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. III/4,

SOLAS 74 Prav. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. III/16,

SOLAS 74 Prav. III/17,

SOLAS 74 Prav. III/23,

SOLAS 74 Prav. III/24,

SOLAS 74 Prav. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

MED/1.41e

Vitli za rešilna in reševalna plovila:

(e)

hitre reševalne čolne.

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. III/4,

SOLAS 74 Prav. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. III/16,

SOLAS 74 Prav. III/17,

SOLAS 74 Prav. III/23,

SOLAS 74 Prav. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

Predmet MED/1.42 – Lestev za pilota – prestavljen v MED/4.49.

MED/1.43

Trdi/napihljivi reševalni čolni

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. III/4,

SOLAS 74 Prav. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena,

IMO MSC/Okr. 1006,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. III/21,

SOLAS 74 Prav. III/31,

SOLAS 74 Prav. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V,

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

2.   Preprečevanje onesnaževanja morja

Številka in poimenovanje predmeta

Pravila Marpol 73/78, kakor so bila spremenjena, ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno

Standardi preskušanja

Moduli za ugotavljanje skladnosti

Prvo dajanje na trg

Zadnje nameščanje na ladjo

1

2

3

4

5

6

MED/2.1

Oprema za filtriranje olja (za vsebnost olja v emisiji, ki ne presega 15 p.p.m.)

Zahteve za homologacijo:

MARPOL 73/78 Priloga I, Prav. 14.

IMO Res. MEPC.107(49),

IMO MEPC.1/Okr. 643.

B+D

B+E

B+F

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

MARPOL 73/78 Priloga I, Prav. 14.

IMO MEPC.1/Okr. 643.

MED/2.1

Oprema za filtriranje olja (za vsebnost olja v emisiji, ki ne presega 15 p.p.m.)

Zahteve za homologacijo:

MARPOL 73/78 Priloga I, Prav. 14.

IMO Res. MEPC.107(49), kakor je bila spremenjena,

IMO MEPC.1/Okr. 643.

B+D

B+E

B+F

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

MARPOL 73/78 Priloga I, Prav. 14.

IMO MEPC.1/Okr. 643.

MED/2.2

Detektorji za olje/vodo

Zahteve za homologacijo:

MARPOL 73/78 Priloga I, Prav. 32.

IMO Res. MEPC.5(XIII).

B+D

B+E

B+F

 

 

MED/2.3

Merilniki vsebnosti olja

Zahteve za homologacijo:

MARPOL 73/78 Priloga I, Prav. 14.

IMO Res. MEPC.107(49),

IMO MEPC.1/Okr. 643.

B+D

B+E

B+F

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

MARPOL 73/78 Priloga I, Prav. 14.

IMO MEPC.1/Okr. 643.

MED/2.3

Merilniki vsebnosti olja

Zahteve za homologacijo:

MARPOL 73/78 Priloga I, Prav. 14.

IMO Res. MEPC.107(49), kakor je bila spremenjena,

IMO MEPC.1/Okr. 643.

B+D

B+E

B+F

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

MARPOL 73/78 Priloga I, Prav. 14.

IMO MEPC.1/Okr. 643.

MED/2.5

Nadzorni in kontrolni sistem izliva olj za tankerje

Zahteve za homologacijo:

MARPOL 73/78 Priloga I, Prav. 31,

IMO MEPC.1/Okr. 761 Rev. 1,

IMO MEPC.1/Okr. 858.

IMO Res. MEPC.108(49), kakor je bila spremenjena.

B+D

B+E

B+F

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

MARPOL 73/78 Priloga I, Prav. 31.

MED/2.5

Nadzorni in kontrolni sistem izliva olj za tankerje

Zahteve za homologacijo:

MARPOL 73/78 Priloga I, Prav. 31,

IMO MEPC.1/Okr. 858.

IMO Res. MEPC.108(49), kakor je bila spremenjena.

B+D

B+E

B+F

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

MARPOL 73/78 Priloga I, Prav. 31.

MED/2.6

Sistemi za odplake

Zahteve za homologacijo:

MARPOL 73/78 Priloga IV, Prav. 9.

IMO Res. MEPC.227(64).

B+D

B+E

B+F

 

1.1.2018

(III)

Zahteve za prevoz in delovanje:

MARPOL 73/78 Priloga IV, Prav. 9.

MED/2.6

Sistemi za odplake

Zahteve za homologacijo:

MARPOL 73/78 Priloga IV, Prav. 9.

IMO Res. MEPC.227(64), kakor je bila spremenjena.

a)

vključno z oddelkom 4.2 (za uporabo na potniških ladjah na vseh področjih, vključno s posebnim področjem iz Priloge IV h Konvenciji MARPOL),

b)

ne vključuje oddelka 4.2 (za uporabo na ladjah, razen na potniških ladjah, na vseh območjih in na potniških ladjah, ki plujejo zunaj posebnih območij iz Priloge IV h Konvenciji MARPOL).

B+D

B+E

B+F

G

16.3.2017

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

MARPOL 73/78 Priloga IV, Prav. 9.

MED/2.7

Ladijske sežigalne peči

Zahteve za homologacijo:

MARPOL 73/78 Priloga IV, Prav. 16.

IMO Res. MEPC.76(40)

B+D

B+E

B+F

G

 

1.1.2018

(III)

Zahteve za prevoz in delovanje:

MARPOL 73/78 Priloga IV, Prav. 16.

IMO MEPC.1/Okr. 793.

MED/2.7

Ladijske sežigalne peči

(Za sežigalne peči z zmogljivostjo nad 1 500 kW in največ 4 000  kW)

Zahteve za homologacijo:

MARPOL 73/78 Priloga IV, Prav. 16.

IMO Res. MEPC.244(66).

B+D

B+E

B+F

G

16.3.2017

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

MARPOL 73/78 Priloga IV, Prav. 16.

MED/2.8

Analizator NOx za uporabo na ladjah v skladu s Tehničnim pravilnikom NOx, 2008

Zahteve za homologacijo:

IMO Res. MEPC.176(58)-(spremenjena Priloga VI, Prav. 13, h Konvenciji MARPOL).

IMO Res. MEPC.177(58)-(Tehnični pravilnik NOx, 2008), kakor je bila spremenjena.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

IMO Res. MEPC.176(58)-(spremenjena Priloga VI, Prav. 13, h Konvenciji MARPOL).

IMO Res. MEPC.177(58)-(Tehnični pravilnik NOx, 2008),

IMO Res. MEPC.198(62),

IMO MEPC.1/Okr. 638.

MED/2.8

Analizator NOx za uporabo na ladjah v skladu s Tehničnim pravilnikom NOx, 2008

Zahteve za homologacijo:

IMO Res. MEPC.176(58)-(spremenjena Priloga VI, Prav. 13, h Konvenciji MARPOL).

IMO Res. MEPC.177(58)-(Tehnični pravilnik NOx, 2008), kakor je bila spremenjena.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

IMO Res. MEPC.176(58)-(spremenjena Priloga VI, Prav. 13, h Konvenciji MARPOL).

IMO Res. MEPC.177(58)-(Tehnični pravilnik NOx, 2008),

IMO Res. MEPC.198(62),

IMO MEPC.1/Okr. 638.

MED/2.10

Sistemi čiščenja izpušnih plinov na ladji

Zahteve za homologacijo:

IMO Res. MEPC.176(58)-(spremenjena Priloga VI, Prav. 4, h Konvenciji MARPOL),

IMO Res. MEPC.184(59).

IMO Res. MEPC.184(59).

B+D

B+E

B+F

G

 

15.5.2018

(III)

Zahteve za prevoz in delovanje:

IMO Res. MEPC.176(58)-(spremenjena Priloga VI, Prav. 4, h Konvenciji MARPOL),

MED/2.10

Sistemi čiščenja izpušnih plinov na ladji

Zahteve za homologacijo:

IMO Res. MEPC.176(58)-(spremenjena Priloga VI, Prav. 4, h Konvenciji MARPOL),

IMO Res. MEPC.259(68).

IMO Res. MEPC.259(68).

Shema A

B+F

G

19.6.2018

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

IMO Res. MEPC.176(58)-(spremenjena Priloga VI, Prav. 4, h Konvenciji MARPOL).

Shema B

G

3.   Oprema za zaščito pred požarom

Številka in poimenovanje predmeta

Pravilo SOLAS 74, kakor je bilo spremenjeno, ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno.

Standardi preskušanja

Moduli za ugotavljanje skladnosti

Prvo dajanje na trg

Zadnje nameščanje na ladjo

1

2

3

4

5

6

MED/3.1

Osnovne ponjave za krov

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. II-2/4,

SOLAS 74 Prav. II-2/6,

SOLAS 74 Prav. X/3.

IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), kakor je bila spremenjena.

B+D

B+E

B+F

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. II-2/4,

SOLAS 74 Prav. II-2/6,

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.

MED/3.2

Prenosni gasilni aparati

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. II-2/10,

SOLAS 74 Prav. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 4.

EN 3-7:2004, vključno z A1:2007,

EN 3-8:2006, vključno z AC:2007,

EN 3-9:2006, vključno z AC:2007,

EN 3-10:2009.

B+D

B+E

B+F

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. II-2/4,

SOLAS 74 Prav. II-2/10,

SOLAS 74 Prav. II-2/18,

SOLAS 74 Prav. II-2/19,

SOLAS 74 Prav. II-2/20,

IMO Res. A.951(23),

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 4.

IMO MSC/Okr. 1239,

IMO MSC/Okr. 1275.

MED/3.2

Prenosni gasilni aparati

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. II-2/10,

SOLAS 74 Prav. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 4.

EN 3-7:2004, vključno z A1:2007,

EN 3-8:2006, vključno z AC:2007,

EN 3-9:2006, vključno z AC:2007,

EN 3-10:2009.

B+D

B+E

B+F

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. II-2/4,

SOLAS 74 Prav. II-2/10,

SOLAS 74 Prav. II-2/18,

SOLAS 74 Prav. II-2/19,

SOLAS 74 Prav. II-2/20,

IMO Res. A.951(23),

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 4.

IMO Res. MSC.391(95)-(Kodeks IGF)11,

IMO MSC/Okr. 1239,

IMO MSC/Okr. 1275.

MED/3.3

Gasilska oprema: varovalna obleka (obleka za neposredno bližino ognja)

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. II-2/10,

SOLAS 74 Prav. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.

Varovalna obleka za gašenje požarov:

EN 469:2005, vključno z A1:2006 in AC:2006,

ali

Varovalna obleka za gašenje požarov – odsevna obleka za posebne načine gašenja požarov:

EN 1486:2007,

ali

Varovalna obleka za gašenje požarov – varovalna obleka z odsevno zunanjo površino:

ISO 15538:2001.

Opomba: Raven 2

B+D

B+E

B+F

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.

MED/3.4

Gasilska oprema: škornji

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. II-2/10,

SOLAS 74 Prav. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.

EN 15090:2012.

B+D

B+E

B+F

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.

MED/3.5

Gasilska oprema: rokavice

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. II-2/10,

SOLAS 74 Prav. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.

EN 659:2003, vključno z A1:2008 in AC:2009.

B+D

B+E

B+F

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.

MED/3.6

Gasilska oprema: čelada

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. II-2/10,

SOLAS 74 Prav. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.

EN 443:2008.

B+D

B+E

B+F

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.

MED/3.7

Dihalna naprava na stisnjeni zrak

Opomba: pri nezgodah, ki vključujejo nevarne snovi, se zahteva maska z nadtlakom.

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. II-2/10,

SOLAS 74 Prav. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.

EN 136:1998, vključno z AC:2003,

EN 137:2006,

in če se naprava uporablja za nesreče s tovorom:

ISO 23269-3:2011.

B+D

B+E

B+F

 

19.6.2018

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.

In če se naprava uporablja za nesreče s tovorom:

IMO Res. MSC.4(48)-(Kodeks IBC) 14,

IMO Res. MSC.5(48)-(Kodeks IGC) 14,

IMO MSC.1/Okr. 1499.

MED/3.7

Dihalna naprava na stisnjeni zrak

Opomba: pri nezgodah, ki vključujejo nevarne snovi, se zahteva maska z nadtlakom.

(sklic na točko 7.1)

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. II-2/10,

SOLAS 74 Prav. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.

ISO 23269-2:2011 (gašenje požarov – samo pomorski promet).

Maska tipa 1 se ne uporablja v MED/3.7 ali MED/7.1.

B+D

B+E

B+F

19.6.2018

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. II-2/10,

SOLAS 74 Prav. II-2/15,

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.

MED/3.8

Dihalni aparat z dovodom komprimiranega zraka

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

Opomba: ta oprema je samo za visokohitrostna plovila, izdelana v skladu z določbami Kodeksa HSC 1994.

EN 14593-1:2005,

EN 14594:2005, vključno z AC:2005.

B+D

B+E

B+F

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7.

MED/3.8

Dihalni aparat z dovodom komprimiranega zraka

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

Opomba: ta oprema je samo za visokohitrostna plovila, izdelana v skladu z določbami Kodeksa HSC 1994.

EN 14593-1:2005,

ali:

EN 14594:2005, vključno z AC:2005.

B+D

B+E

B+F

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7.

MED/3.9

Sestavni deli sistemov protipožarnih brizgalk za bivalne in servisne prostore ter komandne postaje, enakovredni tistim, ki so navedeni v Prav. II-2/12 SOLAS 74 (omejeno na razpršilne šobe in njihovo zmogljivost).

(V to postavko so vključene razpršilne šobe za stalne sisteme protipožarnih brizgalk za visokohitrostna plovila (HSC)).

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. II-2/7,

SOLAS 74 Prav. II-2/10,

SOLAS 74 Prav. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 8.

IMO Res. A.800(19), kakor je bila spremenjena.

B+D

B+E

B+F

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. II-2/7,

SOLAS 74 Prav. II-2/9,

SOLAS 74 Prav. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

IMO Res. MSC.44(65),

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 8.

IMO MSC/Okr. 912,

IMO MSC/Okr. 1556.

MED/3.10

Razpršilne šobe za pritrjene naprave za gašenje požara z vodo pod pritiskom za strojnice in črpalne prostore za tovor

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. II-2/10,

SOLAS 74 Prav. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7.

IMO MSC/Okr. 1165, Dodatek A, kakor je bil spremenjen.

B+D

B+E

B+F

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7.

IMO MSC.1/Okr. 1313.

MED/3.10

Razpršilne šobe za pritrjene naprave za gašenje požara z vodo pod pritiskom za strojnice in črpalne prostore za tovor

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. II-2/10,

SOLAS 74 Prav. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7.

IMO MSC/Okr. 1165, kakor je bila spremenjena,

B+D

B+E

B+F

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7,

IMO Res. MSC.391(95)-(Kodeks IGF) 11,

IMO MSC.1/Okr. 1313.

MED/3.11a

Pregrade razreda „A“ in „B“, protipožarna celovitost:

(a)

pregrade razreda „A“,

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. II-2/3.2,

IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), kakor je bila spremenjena,

IMO MSC.1/Okr. 1435.

B+D

B+E

B+F

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. II-2/3.2,

SOLAS 74 Prav. II-2/9,

IMO MSC/Okr. 1120,

IMO MSC.1/Okr. 1434.

MED/3.11b

Pregrade razreda „A“ in „B“, protipožarna celovitost:

(b)

pregrade razreda „B“.

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. II-2/3.4.

IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), kakor je bila spremenjena.

B+D

B+E

B+F

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. II-2/3.4,

SOLAS 74 Prav. II-2/9,

MED/3.12

Naprave za preprečevanje širjenja ognja v rezervoarje za skladiščenje pri tankerjih

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. II-2/4,

SOLAS 74 Prav. II-2/16;

a)

P/V ventili:

IMO MSC/Okr. 677, kakor je bila spremenjena,

EN ISO 16852:2010,

ISO 15364:2016;

b)

odvodniki plamena:

IMO MSC/Okr. 677, kakor je bila spremenjena,

EN ISO 16852:2010;

c)

odvodniki detonacijskega plamena:

IMO MSC/Okr. 677, kakor je bila spremenjena,

EN ISO 16852:2010;

d)

hitri odzračevalni ventil:

IMO MSC/Okr. 677, kakor je bila spremenjena,

EN ISO 16852:2010,

ISO 15364:2016.

Za opremo razen ventilov:

 

B+D

 

B+E

 

B+F

Za ventile:

B+F

 

23.5.2019

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. II-2/4,

SOLAS 74 Prav. II-2/16,

IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15.

MED/3.12

Naprave za preprečevanje širjenja ognja v rezervoarje za skladiščenje pri tankerjih

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. II-2/4,

SOLAS 74 Prav. II-2/16,

a)

P/V ventili:

IMO MSC/Okr. 677, kakor je bila spremenjena,

EN ISO 16852:2016,

ISO 15364: 2016;

b)

odvodniki plamena:

IMO MSC/Okr. 677, kakor je bila spremenjena,

EN ISO 16852:2016;

c)

odvodniki detonacijskega plamena:

IMO MSC/Okr. 677, kakor je bila spremenjena,

EN ISO 16852:2016;

d)

hitri odzračevalni ventil:

IMO MSC/Okr. 677, kakor je bila spremenjena,

EN ISO 16852:2016,

ISO 15364:2016.

Za opremo razen ventilov:

 

B+D

 

B+E

 

B+F

Za ventile:

B+F

19.6.2018

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. II-2/4,

SOLAS 74 Prav. II-2/16,

IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15.

MED/3.13

Nevnetljivi materiali

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. II-2/3,

SOLAS 74 Prav. X/3.

IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), kakor je bila spremenjena.

B+D

B+E

B+F

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. II-2/3,

SOLAS 74 Prav. II-2/5,

SOLAS 74 Prav. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.

MED/3.15a

Materiali, ki niso iz jekla, za cevi z nafto ali gorivom

(a)

plastične cevi in fitingi,

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. II-2/4,

SOLAS 74 Prav. X/3.

Cevi in fitingi:

IMO Res. A.753(18), kakor je bila spremenjena,

IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), kakor je bila spremenjena.

B+D

B+E

B+F

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. II-2/4,

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 10,

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 10,

IMO MSC/Okr. 1120.

MED/3.15a

Materiali, ki niso iz jekla, za cevi z nafto ali gorivom

plastične cevi in fitingi

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. II-2/4,

SOLAS 74 Prav. X/3.

IMO Res. A.753(18), kakor je bila spremenjena,

IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), kakor je bila spremenjena.

B+D

B+E

B+F

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. II-2/4,

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 10,

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 10,

IMO MSC/Okr. 1120.

MED/3.15b

Materiali, ki niso iz jekla, za cevi z nafto ali gorivom

(b)

ventili,

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. II-2/4,

SOLAS 74 Prav. X/3.

Ventili:

EN ISO 10497:2010.

B+D

B+E

B+F

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. II-2/4,

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 10,

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 10,

IMO MSC/Okr. 1120.

MED/3.15b

Materiali, ki niso iz jekla, za cevi z nafto ali gorivom

ventili,

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. II-2/4,

SOLAS 74 Prav. X/3.

EN ISO 10497:2010.

B+D

B+E

B+F

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. II-2/4,

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 10,

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 10,

IMO MSC/Okr. 1120.

MED/3.15c

Materiali, ki niso iz jekla, za cevi z nafto ali gorivom

(c)

gibki cevni spoji in kompenzatorji,

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. II-2/4,

SOLAS 74 Prav. X/3.

Gibki cevni spoji:

EN ISO 15540:2001,

EN ISO 15541:2001.

B+D

B+E

B+F

 

1.7.2019

(III)

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. II-2/4,

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 10,

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 10,

IMO MSC/Okr. 1120.

MED/3.15c

Materiali, ki niso iz jekla, za cevi z nafto ali gorivom

gibki cevni spoji in kompenzatorji

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. II-2/4,

SOLAS 74 Prav. X/3.

ISO 15540:2016,

ISO 15541:2016.

B+D

B+E

B+F

19.6.2018

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. II-2/4,

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 10,

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 10,

IMO MSC/Okr. 1120.

MED/3.15d

Materiali, ki niso iz jekla, za cevi z nafto ali gorivom

(d)

sestavni deli kovinskih cevi z odpornimi in elastomernimi tesnili.

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. II-2/4,

SOLAS 74 Prav. X/3.

Sestavni deli kovinskih cevi z odpornimi in elastomernimi tesnili:

ISO 19921:2005,

ISO 19922:2005.

B+D

B+E

B+F

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. II-2/4,

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 10,

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 10,

IMO MSC/Okr. 1120.

MED/3.15d

Materiali, ki niso iz jekla, za cevi z nafto ali gorivom

sestavni deli kovinskih cevi z odpornimi in elastomernimi tesnili

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. II-2/4,

SOLAS 74 Prav. X/3.

ISO 19921:2005,

ISO 19922:2005.

B+D

B+E

B+F

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. II-2/4,

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 10,

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 10,

IMO MSC/Okr. 1120,

IMO MSC/Okr. 1527.

MED/3.16

Požarna vrata

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. II-2/9,

IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), kakor je bila spremenjena,

IMO MSC.1/Okr. 1319.

B+D

B+E

B+F

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. II-2/9,

IMO MSC.1/Okr. 1511.

MED/3.17

Sestavni deli krmilnih sistemov protipožarnih vrat

Opomba: kadar je uporabljen izraz „sestavni deli sistema“, to lahko pomeni, da je treba preskusiti posamezen sestavni del, skupino sestavnih delov ali celoten sistem, da se zagotovi izpolnitev mednarodnih zahtev.

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. II-2/9,

SOLAS 74 Prav. X/3.

IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), kakor je bila spremenjena.

B+D

B+E

B+F

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. II-2/9,

IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.

MED/3.18a

Površinski materiali in talne obloge z lastnostmi nizke stopnje širjenja ognja:

okrasni furnirji,

Zahteve za homologacijo:

SOLAS 74 Prav. II-2/3,

SOLAS 74 Prav. II-2/5,

SOLAS 74 Prav. II-2/6,

SOLAS 74 Prav. X/3.

IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), kakor je bila spremenjena.

B+D

B+E

B+F

 

 

Zahteve za prevoz in delovanje:

SOLAS 74 Prav. II-2/3,

SOLAS 74 Prav. II-2/5,

SOLAS 74 Prav. II-2/6,

IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,