EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0105

Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/105 z dne 27. oktobra 2017 o spremembi Delegirane Uredbe (EU) 2016/1675 kar zadeva dodajanje Etiopije na seznam tretjih držav z visokim tveganjem iz preglednice v točki I Priloge (Besedilo velja za EGP. )

C/2017/7136

OJ L 19, 24.1.2018, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/105/oj

24.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 19/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/105

z dne 27. oktobra 2017

o spremembi Delegirane Uredbe (EU) 2016/1675 kar zadeva dodajanje Etiopije na seznam tretjih držav z visokim tveganjem iz preglednice v točki I Priloge

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES (1) in zlasti člena 9(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Unija mora poskrbeti za učinkovito zaščito integritete ter nemotenega delovanja svojega finančnega sistema in notranjega trga pred pranjem denarja in financiranjem terorizma. Zato Direktiva (EU) 2015/849 določa, da bi morala Komisija opredeliti tretje države z visokim tveganjem, ki imajo v svojih ureditvah za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma strateške pomanjkljivosti, ki bistveno ogrožajo finančni sistem Unije.

(2)

Pri opredelitvi tretjih držav z visokim tveganjem je treba upoštevati nedavne razpoložljive informacije, zlasti javne izjave FATF in dokument FATF z naslovom „Izboljšanje skladnosti AML/CFT na svetovni ravni: stalen proces“ ter poročila FATF, ki jih je pripravila skupina za pregled mednarodnega sodelovanja v zvezi s tveganji, ki jih predstavljajo posamezne tretje države.

(3)

FATF je Etiopijo opredelila kot državo, ki ima v svoji ureditvi za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma (v nadaljnjem besedilu: AML/CFT) strateške pomanjkljivosti, ki ogrožajo mednarodni finančni sistem.

(4)

Komisija glede na visoko raven integracije mednarodnega finančnega sistema, tesno povezanost udeležencev na trgu, velikost obsega čezmejnih transakcij v Unijo in iz nje ter stopnjo odprtosti trga šteje, da vsakršna grožnja AML/CFT za mednarodni finančni sistem obenem ogroža finančni sistem Unije.

(5)

V skladu z najnovejšimi pomembnimi informacijami je analiza Komisije pokazala, da bi bilo treba Etiopijo v skladu z merili iz člena 9 Direktive (EU) 2015/849 obravnavati kot jurisdikcijo tretje države, ki ima v svoji ureditvi AML/CFT strateške pomanjkljivosti, ki bistveno ogrožajo finančni sistem Unije. Vendar je Etiopija predložila pisno politično zavezo na visoki ravni za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti in pripravila akcijski načrt s FATF, ki bi omogočil izpolnitev zahtev iz Direktive (EU) 2015/849. Komisija bo ponovno ocenila status te države glede na izvajanje navedene zaveze. Zato bi bilo treba Etiopijo dodati v preglednico iz točke I Priloge k Delegirani uredbi (EU) 2016/1675 (2). Komisija bo ponovno ocenila status te države glede na izvajanje navedene zaveze.

(6)

Delegirano uredbo (EU) 2016/1675 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V preglednici v točki I Priloge k Delegirani uredbi (EU) 2016/1675 se doda naslednja vrstica:

„10

Etiopija“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. oktobra 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 141, 5.6.2015, str. 73.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1675 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z opredelitvijo tretjih držav z visokim tveganjem, ki imajo strateške pomanjkljivosti (UL L 254, 20.9.2016, str. 1).


Top