EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018L0849

Direktiva (EU) 2018/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi direktiv 2000/53/ES o izrabljenih vozilih, 2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih ter 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (Besedilo velja za EGP)

PE/9/2018/REV/1

OJ L 150, 14.6.2018, p. 93–99 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/849/oj

14.6.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 150/93


DIREKTIVA (EU) 2018/849 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 30. maja 2018

o spremembi direktiv 2000/53/ES o izrabljenih vozilih, 2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih ter 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 192(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

ob upoštevanju mnenja Odbora regij (2),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Ravnanje z odpadki v Uniji bi bilo treba izboljšati, in sicer zaradi varstva, ohranjanja in izboljševanja kakovosti okolja, varovanja zdravja ljudi, zagotavljanja skrbnega, učinkovitega in preudarnega izkoriščanja naravnih virov ter spodbujanja načel krožnega gospodarstva.

(2)

Za zmanjšanje regulativnih bremen za male ustanove oziroma obrate ali podjetja bi bilo treba poenostaviti zahteve za izdajo dovoljenj in registracijo, kar zadeva male ustanove oziroma obrate ali podjetja.

(3)

Poročila o izvajanju, ki jih države članice pripravijo vsaka tri leta, se niso izkazala za učinkovito orodje za preverjanje skladnosti ali zagotavljanje dobrega izvajanja, ustvarjajo pa nepotrebno upravno breme. Zato je ustrezno razveljaviti določbe, ki državam članicam nalagajo, da pripravijo ta poročila. Namesto tega bi moralo spremljanje skladnosti temeljiti izključno na podatkih, ki jih države članice vsako leto sporočijo Komisiji.

(4)

Podatki, ki jih sporočijo države članice, so bistveni za to, da Komisija oceni skladnost držav članic s pravom Unije o odpadkih. Kakovost, zanesljivost in primerljivost podatkov bi bilo treba izboljšati z uvedbo enotne vstopne točke za vse podatke o odpadkih, črtanjem zastarelih zahtev za poročanje, primerjalno analizo nacionalnih metodologij za poročanje in uvedbo poročil o preverjanju kakovosti podatkov.

(5)

Zanesljivo sporočanje podatkov v zvezi z ravnanjem z odpadki je ključno za učinkovito izvajanje in zagotavljanje primerljivosti podatkov med državami članicami. Zato bi morale države članice pri poročanju o doseganju ciljev iz direktiv 2000/53/ES (4), 2006/66/ES (5) in 2012/19/EU (6) Evropskega parlamenta in Sveta uporabiti najnovejša pravila, ki jih razvije Komisija, in metodologije, ki jih razvijejo nacionalni pristojni organi, ki so odgovorni za izvajanje teh direktiv.

(6)

Hierarhija ravnanja z odpadki iz Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta (7) se uporablja kot prednostni vrstni red v zakonodaji Unije o preprečevanju odpadkov in ravnanju z njimi. Države članice bi morale pri doseganju ciljev te direktive sprejeti potrebne ukrepe za upoštevanje prednostnega vrstnega reda hierarhije ravnanja z odpadki in zagotoviti njegovo praktično izvajanje.

(7)

V okviru zaveze Unije o prehodu na krožno gospodarstvo bi bilo treba pregledati direktive 2000/53/ES, 2006/66/ES in 2012/19/EU in jih po potrebi spremeniti, pri tem pa upoštevati njihovo izvajanje in med drugim tudi to, ali bi bilo izvedljivo določiti cilje za posamezne materiale iz ustreznih tokov odpadkov. Pri pregledu Direktive 2000/53/ES bi bilo treba pozornost nameniti tudi problemu izrabljenih vozil, o katerih ni podatkov, vključno s pošiljanjem rabljenih vozil, za katera se sumi, da so izrabljena vozila, pa tudi uporabi Smernic informatorjev št. 9 o pošiljkah odpadnih vozil. Pri pregledu Direktive 2006/66/ES bi bilo treba upoštevati tudi tehnični razvoj novih vrst baterij, v katerih ni nevarnih snovi.

(8)

Na Komisijo bi bilo treba prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte za spremembo in dopolnitev Direktive 2000/53/ES in za spremembo Direktive 2012/19/EU, in sicer v zvezi s točko (b) člena 4(2) in členi 5(5), 6(6) in 8(2) Direktive 2000/53/ES, kakor so bili spremenjeni s to direktivo, ter členom 19 Direktive 2012/19/EU, kakor je bil spremenjen s to direktivo. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje (8). Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

(9)

Na Komisijo bi bilo treba prenesti izvedbena pooblastila za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje Direktive 2000/53/ES v zvezi s členoma 7(2) in 9(1d) navedene direktive, kakor sta bila spremenjena s to direktivo, za izvajanje Direktive 2012/19/EU v zvezi s členom 16(9), kakor je bil spremenjen s to direktivo. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (9).

(10)

Ker ciljev te direktive, namreč izboljšati ravnanje z odpadki v Uniji ter tako prispevati k varstvu, ohranjanju in izboljšanju kakovosti okolja ter skrbni in preudarni uporabi naravnih virov, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se zaradi obsega ali učinkov ukrepov lažje dosežejo na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta direktiva ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenih ciljev.

(11)

Direktive 2000/53/ES, 2006/66/ES in 2012/19/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(12)

V skladu s Skupno politično izjavo z dne 28. septembra 2011 držav članic in Komisije o obrazložitvenih dokumentih (10) se države članice zavezujejo, da bodo v upravičenih primerih obvestilu o ukrepih za prenos priložile enega ali več dokumentov, v katerih se pojasni razmerje med sestavnimi elementi direktive in ustreznimi deli nacionalnih instrumentov za prenos. Zakonodajalec meni, da je posredovanje takih dokumentov v primeru te direktive upravičeno –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Sprememba Direktive 2000/53/ES

Direktiva 2000/53/ES se spremeni:

(1)

v členu 4(2) se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a za redno spreminjanje Priloge II, da se prilagodi tehničnemu in znanstvenemu napredku, in sicer da se:

(i)

po potrebi določijo najvišje dopustne vrednosti koncentracije snovi iz točke (a) tega odstavka v določenih materialih in sestavnih delih vozil;

(ii)

izvzamejo nekateri materiali in sestavni deli vozil iz določb točke (a) tega odstavka, če se uporabi snovi iz te točke ni mogoče izogniti;

(iii)

črtajo materiali in sestavni deli vozil iz Priloge II, če se je mogoče izogniti uporabi snovi iz točke (a) tega odstavka;

(iv)

na podlagi točk (i) in (ii) določijo tisti materiali in sestavni deli vozil, ki jih je mogoče odstraniti pred nadaljnjo obdelavo, in zahteva, da se označijo ali se kako drugače poskrbi za njihovo prepoznavnost.

Komisija sprejme ločen delegirani akt za vsako zadevno snov, material ali sestavni del, na katere se nanašajo točke (i) do (iv).“;

(2)

v členu 5 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:

„5.   Države članice storijo vse potrebno za zagotovitev, da njihovi pristojni organi vzajemno priznajo in sprejmejo potrdila o uničenju, izdana v drugih državah članicah v skladu z odstavkom 3 tega člena.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a za dopolnitev te uredbe z določitvijo minimalnih zahtev za potrdilo o uničenju.“;

(3)

člen 6 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Države članice storijo vse potrebno za zagotovitev, da se vsa izrabljena vozila skladiščijo (tudi začasno) in obdelujejo v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki in splošnimi zahtevami, določenimi v členu 4 Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta (*1), in v skladu z minimalnimi tehničnimi zahtevami iz Priloge I k tej direktivi, ne da bi to posegalo v nacionalne predpise o zdravju in okolju.

(*1)  Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 312, 22.11.2008, str. 3).“;"

(b)

odstavek 6 se nadomesti z naslednjim:

„6.   Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a za spremembo Priloge I, da se prilagodi tehničnemu in znanstvenemu napredku.“;

(4)

v členu 7(2) se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Komisija lahko sprejme izvedbene akte v zvezi s podrobnimi pravili, potrebnimi za nadzorovanje skladnosti držav članic s cilji iz prvega pododstavka tega odstavka. Pri pripravi teh pravil Komisija upošteva vse relevantne dejavnike, med drugim razpoložljivost podatkov ter vprašanje izvoza in uvoza izrabljenih vozil. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 11(2).“;

(5)

v členu 8 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a za dopolnitev te uredbe z določitvijo standardov iz odstavka 1 tega člena. Pri pripravi teh standardov Komisija upošteva delo, ki na tem področju poteka v ustreznih mednarodnih forumih. Komisija, kot je primerno, prispeva k temu delu.“;

(6)

člen 9 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se črta;

(b)

vstavijo se naslednji odstavki:

„1a.   Države članice podatke v zvezi z izvajanjem člena 7(2) Komisiji sporočijo za vsako koledarsko leto.

Države članic podatke sporočijo elektronsko v 18 mesecih po izteku leta poročanja, za katero se podatki zbirajo. Podatki se sporočijo v obliki, ki jo določi Komisija v skladu z odstavkom 1d tega člena.

Prvo obdobje poročanja se začne v prvem polnem koledarskem letu po sprejetju izvedbenega akta, s katerim se v skladu z odstavkom 1d tega člena določi oblika za poročanje, in zajema podatke za to obdobje poročanja.

1b.   Podatkom, ki jih države članice sporočijo v skladu z odstavkom 1a, se priloži poročilo o preverjanju kakovosti.

1c.   Komisija pregleda podatke, sporočene v skladu z odstavkom 1a, in objavi poročilo o rezultatih pregleda. Poročilo oceni organizacijo zbiranja podatkov, vire podatkov in uporabljene metodologije v državah članicah kakor tudi popolnost, zanesljivost, pravočasnost in doslednost teh podatkov. Ocena lahko vključuje konkretna priporočila za izboljšave. Poročilo se pripravi po tem, ko so države članice prvič sporočile podatke, in nato vsaka štiri leta

1d.   Komisija sprejme izvedbene akte, ki določajo obliko za poročanje podatkov iz odstavka 1a tega člena. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 11(2).“;

(7)

vstavi se naslednji člen:

„Člen 9a

Izvajanje prenosa pooblastila

1.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz točke (b) člena 4(2) ter členov 5(5), 6(6) in 8(2) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od 4. julija 2018. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

3.   Prenos pooblastila iz točke (b) člena 4(2) ter členov 5(5), 6(6) in 8(2) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.   Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje (*2).

5.   Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

6.   Delegirani akt, sprejet na podlagi točke (b) člena 4(2) ter členov 5(5), 6(6) in 8(2), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

(*2)  UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“;"

(8)

vstavi se naslednji člen:

„Člen 10a

Pregled

Komisija do 31. decembra 2020 pregleda to direktivo in v ta namen Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo, ki mu po potrebi priloži zakonodajni predlog.“;

(9)

člen 11 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 11

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga odbor. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (*3).

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Kadar odbor ne poda mnenja, Komisija osnutka izvedbenega akta ne sprejme in se uporabi tretji pododstavek člena 5(4) Uredbe (EU) št. 182/2011.

(*3)  Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).“."

Člen 2

Sprememba Direktive 2006/66/ES

Direktiva 2006/66/ES se spremeni:

(1)

v členu 10 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Države članice letno spremljajo stopnje zbiranja na podlagi tabele iz Priloge I k tej direktivi. Brez poseganja v Uredbo (ES) št. 2150/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (*4) države članice Komisiji elektronsko pošljejo poročila v 18 mesecih po izteku leta poročanja, za katero se podatki zbirajo. V poročilih se navede način pridobivanja podatkov, potrebnih za izračun stopnje zbiranja.

(*4)  Uredba (ES) št. 2150/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2002 o statistiki odpadkov (UL L 332, 9.12.2002, str. 1).“;"

(2)

v členu 12 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:

„5.   Države članice poročajo o doseženih stopnjah recikliranja v vsakem koledarskem letu in o tem, ali so bile izpolnjene učinkovitosti recikliranja iz dela B Priloge III. Podatke pošljejo Komisiji elektronsko v 18 mesecih po izteku leta poročanja, za katero se podatki zbirajo.“;

(3)

člen 22 se črta;

(4)

vstavi se naslednji člen:

„Člen 22a

Spodbude za uporabo hierarhije ravnanja z odpadki

Da bi države članice prispevale k doseganju ciljev te direktive, lahko uporabijo instrumente gospodarske politike in druge ukrepe za zagotovitev spodbud za uporabo hierarhije ravnanja z odpadki, kot so denimo tisti iz Priloge IVa k Direktivi 2008/98/ES, ali druge ustrezne instrumente in ukrepe.“;

(5)

člen 23 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Komisija do 31. decembra 2018 pripravi poročilo o izvajanju te direktive ter njenem vplivu na okolje in delovanje notranjega trga.“;

(b)

v odstavku 2 se uvodni del nadomesti z naslednjim:

„2.   Komisija v svoje poročilo vključi ovrednotenje naslednjih vidikov te direktive:“;

Člen 3

Sprememba Direktive 2012/19/EU

Direktiva 2012/19/EU se spremeni:

(1)

člen 16 se spremeni:

(a)

odstavek 5 se črta;

(b)

dodajo se naslednji odstavki:

„6.   Države članice podatke v zvezi z izvajanjem odstavka 4 Komisiji sporočijo za vsako koledarsko leto.

Države članice podatke sporočijo elektronsko v 18 mesecih po izteku leta poročanja, za katero se podatki zbirajo. Podatki se sporočijo v formatu, ki ga določi Komisija v skladu z odstavkom 9.

Prvo obdobje poročanja se začne v prvem polnem koledarskem letu po sprejetju izvedbenega akta, s katerim se v skladu z odstavkom 9 določi format za poročanje, in zajema podatke za to obdobje poročanja.

7.   Podatkom, ki jih države članice sporočijo v skladu z odstavkom 6, se priloži poročilo o preverjanju kakovosti.

8.   Komisija pregleda podatke, sporočene v skladu z odstavkom 6, in objavi poročilo o rezultatih pregleda. V poročilu oceni organizacijo zbiranja podatkov, vire podatkov in uporabljene metodologije v državah članicah ter popolnost, zanesljivost, pravočasnost in doslednost teh podatkov. Ocena lahko vključuje specifična priporočila za izboljšave. Poročilo se pripravi po tem, ko so države članice prvič sporočile podatke, in nato vsaka štiri leta.

9.   Komisija sprejme izvedbene akte, ki določajo format za poročanje podatkov iz odstavka 6 tega člena. Izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 21(2).“;

(2)

vstavi se naslednji člen:

„Člen 16a

Spodbude za uporabo hierarhije ravnanja z odpadki

Da bi države članice prispevale k doseganju ciljev te direktive, lahko uporabijo ekonomske instrumente in druge ukrepe za spodbujanje uporabe hierarhije ravnanja z odpadki, kot so na primer tisti iz Priloge IVa k Direktivi 2008/98/ES, ali druge ustrezne instrumente in ukrepe.“;

(3)

v členu 19 se prvi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 20 te direktive v zvezi s spremembami, ki so potrebne za prilagoditev prilog IV, VII, VIII in IX k tej direktivi znanstvenemu in tehničnemu napredku. Komisija sprejme ločen delegirani akt za vsako prilogo, ki se jo spremeni. Pri spreminjanju Priloge VII k tej direktivi se upoštevajo izjeme, odobrene v skladu z Direktivo 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta (*5).

(*5)  Direktiva 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (UL L 174, 1.7.2011, str. 88).“."

Člen 4

Prenos

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, do 5. julija 2020. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih ukrepih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Načine sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice sporočijo Komisiji besedila temeljnih ukrepov v okviru nacionalnega prava, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva. Komisija o tem obvesti ostale države članice.

Člen 5

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 6

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 30. maja 2018

Za Evropski parlament

Predsednik

A. TAJANI

Za Svet

Predsednica

L. PAVLOVA


(1)  UL C 264, 20.7.2016, str. 98.

(2)  UL C 17, 18.1.2017, str. 46.

(3)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2018 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 22. maja 2018.

(4)  Direktiva 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. septembra 2000 o izrabljenih vozilih (UL L 269, 21.10.2000, str. 34).

(5)  Direktiva 2006/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih in razveljavitvi Direktive 91/157/EGS (UL L 266, 26.9.2006, str. 1).

(6)  Direktiva 2012/19/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) (UL L 197, 24.7.2012, str. 38).

(7)  Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 312, 22.11.2008, str. 3).

(8)  UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

(9)  Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

(10)  UL C 369, 17.12.2011, str. 14.


Top