EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1674

Sklep (EU) 2018/1674 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o spremembi Odločbe Sveta 2003/17/ES glede enakovrednosti poljskih pregledov semenskih posevkov krmnih rastlin in žit, ki se izvajajo v Federativni republiki Braziliji, in o enakovrednosti semena krmnih rastlin in žit, pridelanega v Federativni republiki Braziliji, ter glede enakovrednosti poljskih pregledov semenskih posevkov žit, zelenjadnic, oljnic in predivnic, ki se izvajajo v Republiki Moldaviji, in o enakovrednosti semena žit, zelenjadnic, oljnic in predivnic, pridelanega v Republiki Moldaviji

PE/32/2018/REV/1

OJ L 284, 12.11.2018, p. 31–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1674/oj

12.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 284/31


SKLEP (EU) 2018/1674 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 23. oktobra 2018

o spremembi Odločbe Sveta 2003/17/ES glede enakovrednosti poljskih pregledov semenskih posevkov krmnih rastlin in žit, ki se izvajajo v Federativni republiki Braziliji, in o enakovrednosti semena krmnih rastlin in žit, pridelanega v Federativni republiki Braziliji, ter glede enakovrednosti poljskih pregledov semenskih posevkov žit, zelenjadnic, oljnic in predivnic, ki se izvajajo v Republiki Moldaviji, in o enakovrednosti semena žit, zelenjadnic, oljnic in predivnic, pridelanega v Republiki Moldaviji

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 43(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Sveta 2003/17/ES (3) določa, da se poljski pregledi določenih semenskih posevkov v navedenih tretjih državah pod določenimi pogoji štejejo za enakovredne poljskim pregledom, opravljenim v skladu s pravom Unije, ter da se seme določenih vrst krmnih rastlin, žit, pese, oljnic in predivnic, pridelano v navedenih državah, pod določenimi pogoji šteje za enakovredno semenu, pridelanemu v skladu s pravom Unije.

(2)

Federativna republika Brazilija (v nadaljnjem besedilu: Brazilija) je Komisijo zaprosila za priznanje enakovrednosti njenega sistema poljskih pregledov semenskih posevkov krmnih rastlin in žit ter semena krmnih rastlin in žit, pridelanih in potrjenih v Braziliji.

(3)

Komisija je preučila zadevno zakonodajo Brazilije in na podlagi revizije sistema uradnih kontrol in potrjevanja semena krmnih rastlin in žit v Braziliji ter njegove enakovrednosti z zahtevami Unije, izvedene leta 2016, objavila „Končno poročilo o reviziji, izvedeni v Braziliji od 11. aprila 2016 do 19. aprila 2016, za ocenitev sistema uradnih kontrol in potrjevanja semena ter njegove enakovrednosti z zahtevami Evropske unije“.

(4)

Na podlagi revizije je bilo ugotovljeno, da se poljski pregledi semenskih posevkov, vzorčenje, testiranje in uradne naknadne kontrole krmnih rastlin in žitnega semena izvajajo ustrezno in da izpolnjujejo pogoje iz Priloge II k Odločbi 2003/17/ES ter zadevne zahteve iz direktiv Sveta 66/401/EGS (4) in 66/402/EGS (5). Poleg tega je bilo ugotovljeno, da so nacionalni organi, pristojni za izvajanje potrjevanja semena v Braziliji, usposobljeni in da ustrezno delujejo.

(5)

Republika Moldavija je Komisijo zaprosila za priznanje enakovrednosti njenega sistema poljskih pregledov semenskih posevkov žit, zelenjadnic, oljnic in predivnic ter semena žit, zelenjadnic, oljnic in predivnic, pridelanih in potrjenih v Republiki Moldaviji.

(6)

Komisija je preučila zadevno zakonodajo Republike Moldavije in na podlagi revizije sistema uradnih kontrol in potrjevanja semena žit, zelenjadnic, oljnic in predivnic v Republiki Moldaviji ter njegove enakovrednosti z zahtevami Unije, izvedene leta 2016, objavila „Končno poročilo o reviziji, izvedeni v Republiki Moldaviji od 14. junija do 21. junija 2016, za ocenitev sistema uradnih kontrol in potrjevanja semena ter njegove enakovrednosti z zahtevami Evropske unije“.

(7)

Na podlagi revizije je bilo ugotovljeno, da se poljski pregledi semenskih posevkov, vzorčenje, testiranje in uradne naknadne kontrole žit, zelenjadnic, oljnic in predivnic izvajajo ustrezno in da izpolnjujejo pogoje iz Priloge II k Odločbi 2003/17/ES ter zadevne zahteve iz direktiv Sveta 66/402/EGS, 2002/55/ES (6) in 2002/57/ES (7). Poleg tega je bilo ugotovljeno, da so nacionalni organi, pristojni za izvajanje potrjevanja semena v Republiki Moldaviji, usposobljeni in da ustrezno delujejo.

(8)

Zato je primerno, da se prizna enakovrednost poljskih pregledov semenskih posevkov krmnih rastlin in žit v Braziliji ter semena krmnih rastlin in žit, pridelanega v Braziliji in uradno potrjenega s strani brazilskih organov.

(9)

Primerno je tudi, da se prizna enakovrednost poljskih pregledov semenskih posevkov žit, zelenjadnic, oljnic in predivnic v Republiki Moldaviji ter semena žit, zelenjadnic, oljnic in predivnic, pridelanega v Republiki Moldaviji in uradno potrjenega s strani moldavijskih organov.

(10)

V Uniji obstaja povpraševanje po uvozu semena zelenjadnic iz tretjih držav, vključno z Republiko Moldavijo. Odločba 2003/17/ES bi zato morala zajemati uradno potrjeno seme zelenjadnic iz Direktive 2002/55/ES, da bi se v prihodnosti zadostilo povpraševanju po navedenem semenu s poreklom iz Republike Moldavije in tudi drugih tretjih držav.

(11)

Ob upoštevanju veljavnih pravil Mednarodne zveze za testiranje semena (ISTA) je primerno, da zadevna tretja država predloži uradno izjavo, da je bilo seme vzorčeno in testirano v skladu z določbami mednarodnih pravil ISTA za testiranje semena (v nadaljnjem besedilu: pravila ISTA) za oranžni mednarodni certifikat za partije semena ter da mora biti ta certifikat priložen partijam semena.

(12)

Zaradi izteka posebnega poskusa v zvezi z vzorčenjem in analizo semena iz Priloge V(A) k Sklepu o shemah Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) za potrjevanje sortnosti semena v mednarodnem prometu, ki ga je 28. septembra 2000 sprejel Svet OECD, bi bilo treba črtati vsa sklicevanja na ta poskus.

(13)

Vsa sklicevanja na Hrvaško kot tretjo državo bi bilo treba črtati, saj je leta 2013 pristopila k Uniji.

(14)

Odločbo 2003/17/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Spremembe Odločbe 2003/17/ES

Odločba 2003/17/ES se spremeni:

(1)

v členu 1 se uvodni del nadomesti z naslednjim:

„Poljski pregledi pri semenskih posevkih vrst, navedenih v Prilogi I k tej odločbi, opravljeni v tretjih državah, naštetih v navedeni prilogi, se štejejo za enakovredne poljskim pregledom, opravljenim v skladu z direktivami 66/401/EGS, 66/402/EGS, 2002/54/ES in 2002/57/ES ter Direktivo Sveta 2002/55/ES (*1), pod pogojem, da:

(*1)  Direktiva Sveta 2002/55/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena zelenjadnic (UL L 193, 20.7.2002, str. 33).“;"

(2)

člen 2 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 2

Seme vrst, navedenih v Prilogi I k tej odločbi, pridelano v tretjih državah, naštetih v navedeni prilogi, ki ga uradno potrdijo organi, našteti v navedeni prilogi, se šteje za enakovredno semenu, skladnemu z direktivami 66/401/EGS, 66/402/EGS, 2002/54/ES, 2002/55/ES in 2002/57/ES, če izpolnjuje pogoje, določene v točki B Priloge II k tej odločbi.“;

(3)

člen 3 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Če se enakovredno seme v Skupnosti ‚ponovno označi in zapre‘ v smislu shem OECD za potrjevanje sortnosti semena v mednarodnem prometu, se po analogiji uporabljajo določbe direktiv 66/401/EGS, 66/402/EGS, 2002/54/ES, 2002/55/ES in 2002/57/ES za ponovno zapiranje pakiranja semena, pridelanega v Skupnosti.

Prvi pododstavek ne posega v pravila OECD, ki se uporabljajo za tovrstne postopke.“;

(b)

v odstavku 2 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

če gre za majhno pakiranje ES v smislu direktive 66/401/EGS, 2002/54/ES ali 2002/55/ES.“;

(4)

prilogi k Odločbi 2003/17/ES se spremenita v skladu s Prilogo k temu sklepu.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 3

Naslovniki

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Strasbourgu, 23. oktobra 2018

Za Evropski parlament

Predsednik

A. TAJANI

Za Svet

Predsednica

K. EDTSTADLER


(1)  UL C 227, 28.6.2018, str. 76.

(2)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 11. septembra 2018 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 9. oktobra 2018.

(3)  Odločba Sveta 2003/17/ES z dne 16. decembra 2002 o enakovrednosti poljskih pregledov semenskih posevkov v tretjih državah in o enakovrednosti semena, pridelanega v tretjih državah (UL L 8, 14.1.2003, str. 10).

(4)  Direktiva Sveta 66/401/EGS z dne 14. junija 1966 o trženju semen krmnih rastlin (UL 125, 11.7.1966, str. 2298/66).

(5)  Direktiva Sveta 66/402/EGS z dne 14. junija 1966 o trženju semena žit (UL 125, 11.7.1966, str. 2309/66).

(6)  Direktiva Sveta 2002/55/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena zelenjadnic (UL L 193, 20.7.2002, str. 33).

(7)  Direktiva Sveta 2002/57/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena oljnic in predivnic (UL L 193, 20.7.2002, str. 74).


PRILOGA

Prilogi I in II k Odločbi 2003/17/ES se spremenita:

(1)

Priloga I se spremeni:

(a)

v tabeli se po abecednem vrstnem redu vstavijo naslednji vnosi:

„BR

Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply

Esplanada dos Ministérios, bloco D

70.043-900 Brasilia-DF

66/401/EGS

66/402/EGS“

„MD

National Agency for Food Safety (ANSA)

str. Mihail Kogălniceanu 63,

MD-2009, Chisinau

66/402/EGS

2002/55/ES

2002/57/ES“

(b)

v opombi k tabeli iz točke (a) se po abecednem vrstnem redu vstavita naslednja izraza: „BR – Brazilija,“, „MD – Republika Moldavija,“;

(c)

v opombi k navedeni tabeli se črta izraz „HR – Hrvaška,“;

(2)

Priloga II se spremeni:

(a)

v odstavku 1 točke A se doda naslednja alinea:

„—

seme zelenjadnic pri vrstah, navedenih v Direktivi 2002/55/ES.“;

(b)

točka B se spremeni:

(i)

v prvem pododstavku odstavka 1 se doda naslednja alinea:

„—

seme zelenjadnic pri vrstah, navedenih v Direktivi 2002/55/ES.“;

(ii)

v odstavku 2.1 se za tretjo alineo vstavi naslednja alinea:

„—

Direktiva 2002/55/ES, Priloga II,“;

(iii)

odstavek 2.2 se nadomesti z naslednjim:

„2.2

Da se preveri, ali so bili izpolnjeni pogoji iz odstavka 2.1, se uradno ali pod uradnim nadzorom odvzamejo vzorci v skladu s pravili ISTA, pri čemer mora njihova masa ustrezati masi, predpisani v skladu s temi metodami, ob upoštevanju mase, navedene v naslednjih direktivah:

Direktiva 66/401/EGS, Priloga III, stolpca 3 in 4,

Direktiva 66/402/EGS, Priloga III, stolpca 3 in 4,

Direktiva 2002/54/ES, Priloga II, druga vrstica,

Direktiva 2002/55/ES, Priloga III,

Direktiva 2002/57/ES, Priloga III, stolpca 3 in 4.“;

(iv)

odstavek 2.3 se nadomesti z naslednjim:

„2.3

Preverjanje se opravi uradno ali pod uradnim nadzorom v skladu s pravili ISTA.“;

(v)

odstavek 2.4 se črta;

(vi)

v odstavku 3.1 se druga alinea nadomesti z naslednjim:

„—

izjavo, da je bilo seme vzorčeno in testirano v skladu z veljavnimi mednarodnimi metodami: ‚V skladu z določbami mednarodnih pravil ISTA za testiranje semena za oranžni mednarodni certifikat za partije semena vzorčil in analiziral … (ime ali oznaka laboratorija ISTA za testiranje semena)‘,“;

(vii)

odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.

Partijam semena je priložen oranžni mednarodni certifikat ISTA za partije semena, s katerega so razvidni podatki o izpolnjevanju pogojev iz odstavka 2.“


Top