EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0853

Sklep (EU) 2018/853 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Uredbe (EU) št. 1257/2013, direktiv 94/63/ES in 2009/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Sveta 86/278/EGS in 87/217/EGS v zvezi s postopkovnimi pravili na področju okoljskega poročanja ter razveljavitvi Direktive Sveta 91/692/EGS

PE/67/2017/REV/1

OJ L 150, 14.6.2018, p. 155–161 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/853/oj

14.6.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 150/155


SKLEP (EU) 2018/853 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 30. maja 2018

o spremembi Uredbe (EU) št. 1257/2013, direktiv 94/63/ES in 2009/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Sveta 86/278/EGS in 87/217/EGS v zvezi s postopkovnimi pravili na področju okoljskega poročanja ter razveljavitvi Direktive Sveta 91/692/EGS

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 192(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktivi Sveta 86/278/EGS (3) in 87/217/EGS (4) temeljita na členih 100 in 235 Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti oziroma sedanjih členih 115 in 352 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). Spremembe navedenih direktiv v tem sklepu so povezane z okoljsko politiko Unije ter so neposredna posledica razveljavitve Direktive Sveta 91/692/EGS (5) na podlagi člena 192(1) PDEU. Zato je ustrezno, da je podlaga za te spremembe člen 192(1) PDEU.

(2)

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 94/63/ES (6) temelji na členu 100a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti oziroma sedanjem členu 114 PDEU. Spremembe navedene direktive v tem sklepu so povezane z okoljsko politiko Unije in so neposredna posledica razveljavitve Direktive 91/692/EGS na podlagi člena 192(1) PDEU. Zato je ustrezno, da je podlaga za te spremembe člen 192(1) PDEU.

(3)

Direktiva 91/692/EGS je bila sprejeta, da bi se na panožni osnovi racionalizirale in izboljšale določbe o prenosu informacij in objavi poročil v zvezi z nekaterimi direktivami o varstvu okolja. Za dosego navedenega cilja je bilo z Direktivo 91/692/EGS spremenjenih več direktiv, in sicer so bile uvedene enotne zahteve za poročanje.

(4)

Izvajanje zahtev za poročanje, uvedenih z Direktivo 91/692/EGS, je postalo obremenjujoče in neučinkovito. Poleg tega so bili številni akti Unije, ki so bili spremenjeni z Direktivo 91/692/EGS, nadomeščeni in ne vsebujejo več zahtev za poročanje, kot so bile uvedene z navedeno direktivo. Na primer, z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES (7) je bilo razveljavljenih sedem aktov Unije na področju vodne politike, navedena direktiva pa ni vključevala sistema poročanja, uvedenega z Direktivo 91/692/EGS. Poleg tega Direktiva 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta (8) ne vsebuje sklica na Direktivo 91/692/EGS in namesto tega določa poseben sistem poročanja.

(5)

Direktiva 91/692/EGS ne določa uporabe elektronskih orodij. Zaradi uspešnega razvoja orodja ReportNet Evropske agencije za okolje in področnih pobud za racionalizacijo poročanja, kot je evropski informacijski sistem za vode, sta postali potreba po horizontalnem instrumentu poročanja in njegova učinkovitost vse bolj vprašljivi. S sprejetjem Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta (9) ter povezanim razvojem skupnega okoljskega informacijskega sistema je bil uveden sodobnejši in učinkovitejši horizontalni pristop k upravljanju informacij in poročanju v zvezi z okoljsko politiko Unije.

(6)

Zato bi bilo treba Direktivo 91/692/EGS razveljaviti.

(7)

Večina direktiv, spremenjenih z Direktivo 91/692/EGS, ni več veljavnih. Veljavni sta še direktivi 86/278/EGS in 87/217/EGS.

(8)

V skladu z Direktivo 86/278/EGS morajo države članice predložiti poročilo o izvajanju navedene direktive na podlagi vprašalnika ali predloge, ki ju pripravi Komisija v skladu s postopkom iz Direktive 91/692/EGS. Da zaradi razveljavitve Direktive 91/692/EGS ne bi nastala pravna praznina, je treba sklic nanjo nadomestiti s sklicem na postopek iz Direktive 86/278/EGS.

(9)

Poročanje držav članic na podlagi Direktive 87/217/EGS ni več potrebno po sprejetju Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta (10), s katero je določeno postopno odpravljanje proizvodnje in uporabe surovega azbesta in izdelkov, ki vsebujejo azbest, v Uniji. Zato je ustrezno črtati te zahteve za poročanje iz navedene direktive.

(10)

Po začetku veljavnosti Direktive 91/692/EGS so naslednje uredbe in direktive vključevale sklic na navedeno direktivo: Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 94/62/ES (11), Direktiva 94/63/ES, Direktiva Sveta 1999/31/ES (12), Direktiva 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta (13), Direktiva 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (14), Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta (15), Direktiva 2009/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta (16) ter Uredba (EU) št. 1257/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (17).

(11)

Komisija je v okviru akcijskega načrta EU za krožno gospodarstvo predlagala spremembo direktiv 94/62/ES, 1999/31/ES, 2000/53/ES in 2008/98/ES, da se nadomesti sklic na Direktivo 91/692/EGS.

(12)

Za zagotovitev, da so nekatere določbe iz prilog k Direktivi 86/278/EGS posodobljene, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 PDEU v zvezi s prilagoditvijo navedenih določb tehničnemu in znanstvenemu napredku. Podobno bi bilo treba za zagotovitev, da so priloge k Direktivi 2009/31/ES posodobljene, na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 PDEU v zvezi s prilagoditvijo navedenih prilog tehničnemu in znanstvenemu napredku. S prilagoditvijo prilog k Direktivi 2009/31/ES ne bi smeli zmanjšati ravni varnosti ali oslabiti načel za spremljanje, določenih z merili, ki jih vsebujejo navedene priloge. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje (18). Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

(13)

Drugi pododstavek člena 21(2) Uredbe (EU) št. 1257/2013 se sklicuje na Direktivo 91/692/EGS, ki bo razveljavljena. Po tej določbi naj bi se prvo poročanje začelo na datum, ko se bo začela uporabljati Uredba (EU) št. 1257/2013. Komisija je 19. decembra 2016 z Izvedbenim sklepom (EU) 2016/2323 (19) pripravila prvo različico evropskega seznama obratov za recikliranje ladij (v nadaljnjem besedilu: evropski seznam). V skladu s členom 26 Uredbe (EU) št. 1257/2013 smejo države članice pred datumom začetka uporabe navedene uredbe izdati dovoljenje za recikliranje ladij v ustreznih obratih, ki so na evropskem seznamu. V teh okoliščinah se Uredba (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (20) ne uporablja. Da bi preprečili vrzel, ko se informacije ne bi zbirale niti v okviru Uredbe (ES) št. 1013/2006 niti Uredbe (EU) št. 1257/2013, je primerno uvesti prehodno obdobje poročanja med predvidenim datumom izdaje prvega dovoljenja v dani državi članici v skladu s členom 26 Uredbe (EU) št. 1257/2013 in datumom začetka uporabe navedene uredbe za vse države članice, ki se odločijo za uporabo prehodnega obdobja iz navedenega člena. Da se omeji s tem povezano upravno breme za vse te države članice, informacij iz prehodnega obdobja ni treba zbrati v posebnem poročilu. Namesto tega bi moralo zadostovati, da se informacije vključijo ali zajamejo v prvem rednem poročilu, ki zajema triletno obdobje od datuma začetka uporabe Uredbe (EU) št. 1257/2013.

(14)

Zahteva za poročanje iz Direktive 94/63/ES ni več potrebna za spremljanje izvajanja navedene direktive. Zadevno določbo bi bilo zato treba črtati.

(15)

Ker cilja tega sklepa, in sicer spremembe ali razveljavitve pravnih aktov Unije s področja okoljskega poročanja, ki se ne uporabljajo več ali niso več ustrezni, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se zaradi svoje narave lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta sklep ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja.

(16)

Uredbo (EU) št. 1257/2013 ter direktive 94/63/ES, 2009/31/ES, 86/278/EGS in 87/217/EGS bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Spremembe Direktive 2009/31/ES

Direktiva 2009/31/ES se spremeni:

(1)

v členu 27 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Države članice Komisiji vsaka tri leta predložijo poročilo o izvajanju te direktive, vključno z registrom iz točke (b) člena 25(1). Prvo poročilo se Komisiji pošlje do 30. junija 2011. Poročilo se pripravi na podlagi vprašalnika ali predloge, ki ju sprejme Komisija v obliki izvedbenih aktov. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 30(2). Vprašalnik ali predloga se pošlje državam članicam vsaj šest mesecev pred rokom za predložitev poročila“;

(2)

člen 29 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 29

Spremembe prilog

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 29a za spremembo prilog z namenom prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku. Rezultat takih prilagoditev ne sme biti zmanjšanje ravni varnosti, določene z merili, ki jih vsebuje Priloga I, ali oslabiti načel za spremljanje, ki jih vsebuje Priloga II.“;

(3)

vstavi se naslednji člen:

„Člen 29a

Izvajanje prenosa pooblastila

1.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 29 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od 4. julija 2018. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Poročilo se posreduje Evropskemu parlamentu in Svetu. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

3.   Prenos pooblastila iz člena 29 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.   Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje (*1).

5.   Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

6.   Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 29, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

(*1)  UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“;"

(4)

člen 30 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 30

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga Odbor za podnebne spremembe, ustanovljen s členom 26 Uredbe (EU) št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (*2). Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (*3).

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

(*2)  Uredba (EU) št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o mehanizmu za spremljanje emisij toplogrednih plinov in poročanje o njih ter za sporočanje drugih informacij v zvezi s podnebnimi spremembami na nacionalni ravni in ravni Unije ter o razveljavitvi Sklepa št. 280/2004/ES (UL L 165, 18.6.2013, str. 13)."

(*3)  Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).“."

Člen 2

Spremembe Direktive 86/278/EGS

Direktiva 86/278/EGS se spremeni:

(1)

člen 13 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 13

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 15a za spremembo prilog z namenom prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku.

Prvi odstavek se ne uporablja za parametre in vrednosti iz prilog I A, I B in I C, kakršne koli dejavnike, ki lahko vplivajo na oceno navedenih vrednosti, ter parametre za analizo iz prilog II A in II B.“;

(2)

člen 14 se črta;

(3)

člen 15 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 15

1.   Komisiji pomaga odbor, ustanovljen s členom 39 Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta (*4). Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (*5).

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

(*4)  Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 312, 22.11.2008, str. 3)."

(*5)  Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).“;"

(4)

vstavi se naslednji člen:

„Člen 15a

1.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov se prenese na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 13 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od 4. julija 2018. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Poročilo se posreduje Evropskemu parlamentu in Svetu. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

3.   Prenos pooblastila iz člena 13 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši datum, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.   Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje (*6).

5.   Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

6.   Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 13, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

(*6)  UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“;"

(5)

v členu 17 se prvi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Države članice vsaka tri leta pošljejo Komisiji informacije o izvajanju te direktive v obliki področnega poročila, ki zajema tudi druge ustrezne direktive Skupnosti. Področna poročila se pripravijo na podlagi vprašalnika ali predloge, ki ju sprejme Komisija v obliki izvedbenega akta. Ta izvedbeni akt se sprejme v skladu s postopkom pregleda iz člena 15(2). Vprašalnik ali predloga se pošlje državam članicam šest mesecev pred začetkom obdobja, ki ga zajema poročilo. Poročilo se pošlje Komisiji v devetih mesecih po koncu triletnega obdobja, ki je zajeto v poročilu.“.

Člen 3

Sprememba Direktive 87/217/EGS

V členu 13 Direktive 87/217/EGS se črta odstavek 1.

Člen 4

Sprememba Uredbe (EU) št. 1257/2013

V členu 21 Uredbe (EU) št. 1257/2013 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Vsako poročilo zajema triletno obdobje in se elektronsko pošlje Komisiji najpozneje devet mesecev po koncu triletnega obdobja, ki ga zajema.

Prvo elektronsko poročilo zajema triletno obdobje, ki se v skladu s členom 32(1) začne z datumom začetka uporabe te uredbe. Če država članica v skladu s členom 26 odobri recikliranje ladij v obratih za recikliranje ladij, ki so vključeni v evropski seznam pred datumom začetka uporabe te uredbe, prvo elektronsko poročilo te države članice zajema tudi obdobje od datuma odobritve do datuma začetka uporabe te uredbe.

Komisija objavi poročilo o izvajanju te uredbe najpozneje devet mesecev po prejemu poročil držav članic.“.

Člen 5

Spremembe Direktive 94/63/ES

Direktiva 94/63/ES se spremeni:

(1)

v členu 4(4) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Države članice obvestijo Komisijo o terminalih, za katere velja odstopanje.“;

(2)

v členu 6(4) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Države članice obvestijo Komisijo o podrobnostih območij, na katerih nameravajo odobriti tako odstopanje, pozneje pa tudi o kakršnih koli spremembah na teh območjih.“;

(3)

člen 9 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 9

Spremljanje in poročanje

Komisijo se poziva, da skupaj s svojimi poročili, kadar je to primerno, predloži predloge za spremembo te direktive, zlasti skupaj s predlogom za razširitev področja uporabe, tako da se vključijo tudi sistemi za nadzor nad hlapi in rekuperacijo za naprave za polnjenje in za ladje.“

Člen 6

Razveljavitev Direktive 91/692/EGS

Direktiva 91/692/EGS se razveljavi.

Člen 7

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Strasbourgu, 30. maja 2018

Za Evropski parlament

Predsednik

A. TAJANI

Za Svet

Predsednica

L. PAVLOVA


(1)  UL C 173, 31.5.2017, str. 82.

(2)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2018 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 14. maja 2018.

(3)  Direktiva Sveta 86/278/EGS z dne 12. junija 1986 o varstvu okolja, zlasti tal, kadar se blato iz čistilnih naprav uporablja v kmetijstvu (UL L 181, 4.7.1986, str. 6).

(4)  Direktiva Sveta 87/217/EGS z dne 19. marca 1987 o preprečevanju in zmanjševanju onesnaževanja okolja z azbestom (UL L 85, 28.3.1987, str. 40).

(5)  Direktiva Sveta 91/692/EGS z dne 23. decembra 1991 o standardiziranju in racionaliziranju poročil o izvajanju določenih direktiv, ki se nanašajo na okolje (UL L 377, 31.12.1991, str. 48).

(6)  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 94/63/ES z dne 20. decembra 1994 o nadzorovanju emisij hlapnih organskih spojin (HOS) pri skladiščenju bencina in njegovi distribuciji iz terminalov do bencinskih servisov (UL L 365, 31.12.1994, str. 24).

(7)  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (UL L 327, 22.12.2000, str. 1).

(8)  Direktiva 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) (UL L 334, 17.12.2010, str. 17).

(9)  Direktiva 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2007 o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (INSPIRE) (UL L 108, 25.4.2007, str. 1).

(10)  Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).

(11)  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 94/62/ES z dne 20. decembra 1994 o embalaži in odpadni embalaži (UL L 365, 31.12.1994, str. 10).

(12)  Direktiva Sveta 1999/31/ES z dne 26. aprila 1999 o odlaganju odpadkov na odlagališčih (UL L 182, 16.7.1999, str. 1).

(13)  Direktiva 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. septembra 2000 o izrabljenih vozilih (UL L 269, 21.10.2000, str. 34).

(14)  Direktiva 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (UL L 275, 25.10.2003, str. 32).

(15)  Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 312, 22.11.2008, str. 3).

(16)  Direktiva 2009/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o geološkem shranjevanju ogljikovega dioksida in spremembi Direktive Sveta 85/337/EGS, direktiv 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES, 2008/1/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (ES) št. 1013/2006 (UL L 140, 5.6.2009, str. 114).

(17)  Uredba (EU) št. 1257/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 2013 o recikliranju ladij in spremembi Uredbe (ES) št. 1013/2006 in Direktive 2009/16/ES (UL L 330, 10.12.2013, str. 1).

(18)  UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

(19)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/2323 z dne 19. decembra 2016 o pripravi evropskega seznama obratov za recikliranje ladij v skladu z Uredbo (EU) št. 1257/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o recikliranju ladij (UL L 345, 20.12.2016, str. 119).

(20)  Uredba (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o pošiljkah odpadkov (UL L 190, 12.7.2006, str. 1).


Top