Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0229

Sklep Komisije (EU) 2018/229 z dne 12. februarja 2018 o določitvi vrednosti za razvrščanje sistemov spremljanja stanja v državah članicah, ki so rezultat postopka interkalibracije, v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES ter o razveljavitvi Sklepa Komisije 2013/480/EU (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 696)Besedilo velja za EGP.

C/2018/0696

OJ L 47, 20.2.2018, p. 1–91 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/229/oj

20.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 47/1


SKLEP KOMISIJE (EU) 2018/229

z dne 12. februarja 2018

o določitvi vrednosti za razvrščanje sistemov spremljanja stanja v državah članicah, ki so rezultat postopka interkalibracije, v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES ter o razveljavitvi Sklepa Komisije 2013/480/EU

(notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 696)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (1) in zlasti oddelka 1.4.1(ix) Priloge V k Direktivi,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Države članice morajo v skladu z Direktivo 2000/60/ES varovati, izboljševati in obnavljati vse površinske vode, da bi dosegle dobro ekološko in kemijsko stanje. V skladu z navedeno direktivo morajo države članice tudi varovati in izboljševati vsa umetna in močno preoblikovana vodna telesa, da bi dosegla dober ekološki potencial in dobro kemijsko stanje.

(2)

Da bi opredelili enega glavnih okoljskih ciljev Direktive 2000/60/ES, in sicer dober ekološki status, je v navedeni direktivi določen postopek za zagotovitev primerljivosti rezultatov biološkega spremljanja stanja in razvrščanja sistemov spremljanja stanja v državah članicah. Rezultate biološkega spremljanja stanja in razvrščanja sistemov spremljanja stanja v državah članicah je treba primerjati prek interkalibracijske mreže, ki jo sestavljajo merilna mesta v posameznih državah članicah in ekoregijah Unije. Direktiva 2000/60/ES določa, da države članice po potrebi zberejo potrebne informacije za mesta, ki so vključena v interkalibracijsko mrežo, da se omogočita ocena skladnosti razvrščanja nacionalnih sistemov spremljanja stanja z normativnimi opredelitvami iz oddelka 1.2 Priloge V k Direktivi 2000/60/ES. Za izvajanje interkalibracije so države članice razdeljene v geografske interkalibracijske skupine, kot so naštete v oddelku 2 Priloge k Odločbi 2005/646/ES (2) in ki vključujejo države članice, ki so jim skupni določeni tipi teles površinske vode.

(3)

Direktiva 2000/60/ES določa, da se interkalibracija izvaja na ravni bioloških elementov, pri čemer se primerjajo rezultati razvrščanja nacionalnih sistemov spremljanja stanja za vsak biološki element in za vsak skupni tip telesa površinske vode med državami članicami ter zagotovi skladnost rezultatov z normativnimi opredelitvami iz oddelka 1.2 Priloge V k navedeni direktivi.

(4)

Komisija je sodelovala pri treh fazah interkalibracije prek Skupnega raziskovalnega središča. Na podlagi skupne strategije za izvajanje okvirne direktive o vodah so bili pripravljeni štirje dokumenti s smernicami (št. 6 (3), št. 14 (dve različici (4)) in št. 30 (5)), ki naj bi olajšali postopek interkalibracije. Vsebujejo pregled ključnih načel interkalibracije in možnosti za njeno izvedbo, vključno s časovnicami in zahtevami glede poročanja. Poleg tega vsebujejo postopek za vključitev novih ali revidiranih nacionalnih metod razvrščanja v usklajeno opredelitev dobrega ekološkega stanja.

(5)

Do leta 2007 je Komisija prejela rezultate interkalibracije za vrsto bioloških elementov kakovosti. Vključeni so bili v Odločbo Komisije 2008/915/ES (6), ki določa vrednosti meja med razredi, ki so jih države članice morale uporabljati pri razvrščanju nacionalnih sistemov spremljanja stanja. Rezultati prve faze interkalibracije so bili nepopolni, ker vsi biološki elementi kakovosti niso bili zajeti. Razpoložljive rezultate interkalibracije pa je bilo treba sprejeti, da so se lahko uporabili pri pripravi prvih programov ukrepov glede povodja in prvih načrtov upravljanja povodij v skladu s členoma 11 in 13 Direktive 2000/60/ES.

(6)

Da bi za namene priprave drugih načrtov upravljanja povodij, ki so morali biti predloženi leta 2015, pravočasno zapolnili vrzeli in izboljšali primerljivost rezultatov interkalibracije, je Komisija začela z drugo fazo interkalibracije. Rezultati te interkalibracije so bili vključeni v Sklep Komisije 2013/480/ES (7). Glede na rezultate je bila interkalibracija v nekaterih primerih le delno dosežena. Pri nekaterih geografskih interkalibracijskih skupinah in bioloških elementih kakovosti ni bilo rezultatov interkalibracije, ki bi jih lahko vključili v zadevni sklep.

(7)

Zato je bila potrebna tretja faza interkalibracije, da bi za namene priprave tretjih načrtov upravljanja povodij, ki morajo biti predloženi leta 2021, pravočasno zapolnili vrzeli in izboljšali primerljivost rezultatov interkalibracije. Rezultati tretje faze interkalibracije so vključeni v Prilogi k temu sklepu.

(8)

V Prilogi k temu sklepu so predstavljeni rezultati interkalibracije. Pri rezultatih iz dela 1 Priloge so bili v celoti izpolnjeni vsi koraki postopka interkalibracije, določeni v dokumentih s smernicami. Del 2 Priloge vsebuje nacionalne metode razvrščanja in njihove mejne vrednosti, za katere tehnično ni bilo mogoče izvesti ocene primerljivosti zaradi pomanjkanja skupnih tipov, različnih obravnavanih pritiskov ali različnih pojmov ocenjevanja. Ker so rezultati iz dela 1 in dela 2 Priloge skladni z normativnimi opredelitvami iz oddelka 1.2 Priloge V k Direktivi 2000/60/ES, je treba pri razvrščanju sistemov spremljanja stanja v državah članicah uporabiti zadevne mejne vrednosti.

(9)

Če se vodna telesa, ki ustrezajo interkalibriranim tipom, določijo za umetna ali močno preoblikovana vodna telesa v skladu s členom 4(3) Direktive 2000/60/ES, se mora državam članicam dovoliti, da rezultate iz Priloge k temu sklepu uporabijo za določitev njihovega dobrega ekološkega potenciala, pri čemer upoštevajo njihove fizične spremembe in z njimi povezano rabo vode v skladu z normativnimi opredelitvami iz točke 1.2.5 Priloge V k Direktivi 2000/60/ES.

(10)

Države članice bi morale rezultate interkalibracije prenesti v nacionalne sisteme za razvrščanje, da bi za vse nacionalne tipe določile meje med zelo dobrim in dobrim stanjem ter med dobrim in zmernim stanjem.

(11)

Informacije, ki so na voljo z vzpostavitvijo programov spremljanja stanja iz člena 8 Direktive 2000/60/ES, ter pregled in posodobitev značilnosti vodnih območij iz člena 5 navedene direktive bi lahko zagotovili nove dokaze, zaradi katerih bo treba sisteme držav članic za spremljanje stanja in razvrščanje prilagoditi znanstvenemu in tehničnemu napredku. Države članice lahko tudi razvijejo nove nacionalne metode razvrščanja, ki zajemajo biološke elemente kakovosti ali biološke podelemente kakovosti in zadevne mejne vrednosti, za katere bi bilo treba oceniti skladnost z normativnimi opredelitvami iz oddelka 1.2 Priloge V k Direktivi 2000/60/ES. To lahko vodi v pregled rezultatov interkalibracije, da bi zapolnili vrzeli ter izboljšali kakovost in primerljivost rezultatov interkalibracije, zaradi česar bo morda treba posodobiti rezultate iz Priloge k temu sklepu.

(12)

Sklep 2013/480/ES bi bilo zato treba razveljaviti in ustrezno nadomestiti.

(13)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem odbora iz člena 21(1) Direktive 2000/60/ES –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   Države članice za namene oddelka 1.4.1(iii) Priloge V k Direktivi 2000/60/ES pri razvrščanju svojih sistemov spremljanja stanja uporabljajo vrednosti meja med razredi, ki so določene v delu 1 Priloge k temu sklepu.

2.   Če ocena primerljivosti biološkega elementa kakovosti ni bila dokončana v geografski interkalibracijski skupini, države članice za namene oddelka 1.4.1(iii) Priloge V k Direktivi 2000/60/ES pri razvrščanju svojih sistemov spremljanja stanja uporabljajo metode in vrednosti meja med razredi iz dela 2 Priloge k temu sklepu.

3.   Države članice lahko uporabijo metode in vrednosti meja med razredi iz Priloge k temu sklepu za določitev dobrega ekološkega potenciala vodnih teles, določenih za umetna ali močno preoblikovana vodna telesa v skladu s členom 4(3) Direktive 2000/60/ES.

Člen 2

Sklep 2013/480/EU se razveljavi.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 12. februarja 2018

Za Komisijo

Karmenu VELLA

Član Komisije


(1)  UL L 327, 22.12.2000, str. 1.

(2)  Odločba Komisije 2005/646/ES z dne 17. avgusta 2005 o vzpostavitvi registra mest, ki bodo sestavljala interkalibracijsko mrežo, v skladu z Direktivo 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 243, 19.9.2005, str. 1).

(3)  Skupna strategija za izvajanje okvirne direktive o vodah (2000/60/ES), dokument s smernicami št. 6, Proti smernicam za vzpostavitev interkalibracijske mreže in postopka interkalibracije, Evropske skupnosti, 2003, ISBN 92-894-5126-2.

(4)  Skupna strategija za izvajanje okvirne direktive o vodah (2000/60/ES), dokument s smernicami št. 14. Dokument s smernicami za postopek interkalibracije 2004–2006, ISBN 92-894-9471-9.

Skupna strategija za izvajanje okvirne direktive o vodah (2000/60/ES), dokument s smernicami št. 14. Dokument s smernicami za postopek interkalibracije 2008–2011, ISBN 978-92-79-18997-5.

(5)  Postopek za vključitev novih ali posodobljenih metod razvrščanja v rezultate izvedenega postopka interkalibracije, dokument s smernicami št. 30. Tehnično poročilo 2015-085, ISBN 978-92-79-38434-9.

(6)  Odločba Komisije 2008/915/ES z dne 30. oktobra 2008 o določitvi vrednosti za razvrščanje po sistemih spremljanja stanja v državah članicah, ki so rezultat postopka interkalibracije, v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES (UL L 332, 10.12.2008, str. 20).

(7)  Sklep Komisije 2013/480/EU z dne 20. septembra 2013 o določitvi vrednosti za razvrščanje po sistemih spremljanja stanja v državah članicah, ki so rezultat postopka interkalibracije, v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES ter razveljavitvi Odločbe 2008/915/ES (UL L 266, 8.10.2013, str. 1).


PRILOGA

Del 1 te priloge vključuje rezultate interkalibracije, za katere so bili popolnoma dokončani vsi koraki postopka interkalibracije, vključno z zadevnimi mejnimi vrednostmi.

Del 2 vključuje nacionalne metode in njihove mejne vrednosti, ki so sicer skladne z normativno opredelitvijo iz oddelka 1.2 Priloge V k Direktivi 2000/60/ES, vendar pa tehnično ni bilo mogoče dokončati ocene primerljivosti v geografski interkalibracijski skupini zaradi pomanjkanja skupnih tipov, različnih obravnavanih pritiskov in različnih konceptov ocenjevanja.

DEL 1

Vrsta vode

reke

Geografska interkalibracijska skupina

alpske reke

Opis tipov, za katere je bila izvedena interkalibracija

Tip

Značilnosti reke

Povodje (km2)

Nadmorska višina (m) in geomorfologija

Alkalnost

Rečni režim

R-A1

predalpska, majhne do srednje velikosti, velika nadmorska višina, apnenčasta

10–1 000

800–2 500  m (povodje), prodniki/manjši prodniki

visoka alkalnost (vendar ne izjemno visoka)

 

R-A2

majhne do srednje velikosti, velika nadmorska višina, silikatna

10–1 000

500–1 000  m (največja nadmorska višina povodja 3 000  m, povprečna višina 1 500  m), prodniki

neapnenčasta (granit, metamorfni), srednja do nizka alkalnost

snežno-ledeniški rečni režim

Države, ki so jim skupni tipi, za katere je bila izvedena interkalibracija:

tip R-A1:

Nemčija, Avstrija, Francija, Italija, Slovenija

tip R-A2:

Avstrija, Francija, Italija, Španija

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE ALPSKIH REK

Biološki element kakovosti

bentoški nevretenčarji

Rezultati:

razmerja ekološke kakovosti nacionalnih metod za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Država in tip

Nacionalni sistemi za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Razmerja ekološke kakovosti

Meja med zelo dobrim in dobrim stanjem

Meja med dobrim in zmernim stanjem

Tip R-A1

 

 

 

Avstrija

ocena bioloških elementov kakovosti – del bentoški nevretenčarji [Erhebung der biologischen Qualitätselemente – Teil Makrozoobenthos (Detaillierte MZB-Methode)]

0,80

0,60

Francija

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF-T-90-350 in Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface.

0,93

0,79

Nemčija

PERLODES – Bewertungsverfahren von Fließgewässern auf Basis des Makrozoobenthos

0,80

0,60

Italija

MacrOper, ki temelji na skupnem metričnem indeksu za interkalibracijo STAR (STAR_ICMi)

0,97

0,73

Slovenija

metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,80

0,60

Tip R-A2

 

 

 

Avstrija

ocena bioloških elementov kakovosti – del bentoški nevretenčarji [Erhebung der biologischen Qualitätselemente – Teil Makrozoobenthos (Detaillierte MZB-Methode)]

0,80

0,60

Francija (Alpe)

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF-T-90-350 in Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface.

0,93

0,71

Francija (Pireneji)

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF-T-90-350 in Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface.

0,94

0,81

Italija

MacrOper, ki temelji na skupnem metričnem indeksu za interkalibracijo STAR (STAR_ICMi)

0,95

0,71

Španija

iberski BMWP (IBMWP)

0,83

0,53

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE ALPSKIH REK

Biološki element kakovosti

makrofiti in fitobentos

Biološki podelement kakovosti

fitobentos

Rezultati:

razmerja ekološke kakovosti nacionalnih metod za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Tip in država

Nacionalni sistemi za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Razmerja ekološke kakovosti

Meja med zelo dobrim in dobrim stanjem

Meja med dobrim in zmernim stanjem

Tip R-A1

 

 

 

Avstrija

ocena bioloških elementov kakovosti – del fitobentos [Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente, Teil A3 – Fließgewässer/Phytobenthos]

0,88

0,56

Francija

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, december 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface.

0,94

0,78

Nemčija

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Diatomeen

0,735

0,54

Italija

ICMi – skupni metrični indeks za interkalibracijo (Mancini in Sollazzo, 2009)

0,87

0,7

Slovenija

metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,80

0,60

Tip R-A2

 

 

 

Avstrija

ocena bioloških elementov kakovosti – del fitobentos [Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente, Teil A3 – Fließgewässer/Phytobenthos]

0,88

0,56

Francija

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, december 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface.

0,94

0,78

Španija

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,94

0,74

Italija

ICMi – skupni metrični indeks za interkalibracijo (Mancini in Sollazzo, 2009)

0,85

0,64

Vrsta vode

reke

Geografska interkalibracijska skupina

osrednje/baltske reke

Opis tipov, za katere je bila izvedena interkalibracija

Tip

Značilnosti reke

Povodje (km2)

Nadmorska višina in geomorfologija

Alkalnost (meq/l)

R-C1

majhna, nižinska, silikatni pesek

10–100

nižinska, prevladuje peščen substrat (majhni delci), širina 3–8 m (celotnega prereza rečnega profila)

> 0,4

R-C2

majhna, nižinska, silikatna – skale

10–100

nižinska, skale

širina 3–8 m (celotnega prereza rečnega profila)

< 0,4

R-C3

majhna, srednjegorska, silikatna

10–100

srednjegorska, skale (granit) – prodnat substrat, širina 2–10 m (celotnega prereza rečnega profila)

< 0,4

R-C4

srednje velikosti, nižinska, mešana

100–1 000

nižinska, peščen do prodnat substrat, širina 8–25 m (celotnega prereza rečnega profila)

> 0,4

R-C5

velika, nižinska, mešana

1 000 –10 000

nižinska, območje mrene, različne hitrosti, največja nadmorska višina povodja: 800 m nadmorske višine, širina > 25 m (celotnega prereza rečnega profila)

> 0,4

R-C6

majhna, nižinska, apnenčasta

10–300

nižinska, prodnat substrat (apnenec), širina 3–10 m (celotnega prereza rečnega profila)

> 2

Države, ki so jim skupni tipi, za katere je bila izvedena interkalibracija:

tip R-C1:

Belgija (Flandrija), Belgija (Valonija), Nemčija, Danska, Francija, Italija, Litva, Nizozemska, Poljska, Švedska, Združeno kraljestvo

tip R-C2:

Španija, Francija, Irska, Švedska, Združeno kraljestvo

tip R-C3:

Avstrija, Belgija (Valonija), Češka, Nemčija, Poljska, Španija, Švedska, Francija, Luksemburg, Združeno kraljestvo

tip R-C4:

Belgija (Flandrija), Belgija (Valonija), Češka, Nemčija, Danska, Estonija, Španija, Francija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Nizozemska, Poljska, Švedska, Združeno kraljestvo

tip R-C5:

Belgija (Valonija), Češka, Estonija, Francija, Nemčija, Španija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Nizozemska, Poljska, Švedska, Združeno kraljestvo

tip R-C6:

Belgija (Valonija), Danska, Estonija, Španija, Francija, Irska, Italija, Poljska, Latvija, Litva, Luksemburg, Švedska, Združeno kraljestvo

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE OSREDNJIH/BALTSKIH REK

Biološki element kakovosti

bentoški nevretenčarji

Rezultati:

razmerja ekološke kakovosti nacionalnih metod za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Država

Nacionalni sistemi za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Razmerja ekološke kakovosti

Meja med zelo dobrim in dobrim stanjem

Meja med dobrim in zmernim stanjem

Avstrija

ocena bioloških elementov kakovosti – del bentoški nevretenčarji

0,80

0,60

Belgija (Flandrija)

MMIF – flamski multimetrični indeks makronevretenčarjev

0,90

0,70

Belgija (Valonija)

Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) (Norme AFNOR NF T 90 350, 1992) in Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 relatif à l’identification, à la caractérisation et à la fixation des seuils d’état écologique applicables aux masses d’eau de surface et modifiant le Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau. Moniteur belge 12. 10. 2012.

0,94

(tip R-C1)

0,97

(tipi R-C3, R-C5, R-C6)

0,75

(tip R-C1)

0,74

(tipi R-C3, R-C5, R-C6)

Češka

češki sistem za oceno ekološkega stanja rek z bentoškimi makronevretenčarji

0,80

0,60

Danska

DSFI – danski indeks potoških živalskih vrst

1,00

0,71

Estonija

ocena ekološke kakovosti površinskih voda v Estoniji – rečni makronevretenčarji

0,90

0,70

Nemčija

PERLODES – Bewertungsverfahren von Fließgewässern auf Basis des Makrozoobenthos

0,80

0,60

Francija

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR T90-350 in Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface.

0,94

0,80

Irska

Q-value – sistem za ocenjevanje kakovosti

0,85

0,75

Italija

MacrOper, ki temelji na izračunu indeksa STAR_ICM

0,96

0,72

Latvija

LMI – latvijski indeks makronevretenčarjev

0,92

0,72

Litva

LRMI – litovski indeks rečnih makronevretenčarjev

0,80

0,60

Luksemburg

Classification luxembourgeoise DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF-T-90-350, AFNOR XP T 90-333 in XP T 90-388.

0,96

0,72

Nizozemska

KRW Maatlat

0,80

0,60

Poljska

RIVECOmacro – MMI_PL

0,91 (tip R-C1)

0,72 (tip R-C1)

Španija

METI

0,93

0,70

Švedska

indeks DJ (Dahl in Johnson, 2004)

0,80

0,60

Združeno kraljestvo

RICT – orodje za razvrščanje rečnih nevretenčarjev – WHPT

0,97

0,86

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE OSREDNJIH/BALTSKIH REK

Biološki element kakovosti

makrofiti in fitobentos

Biološki podelement kakovosti

makrofiti

Rezultati:

razmerja ekološke kakovosti nacionalnih metod za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Država

Nacionalni sistemi za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Tip

Razmerja ekološke kakovosti

Meja med zelo dobrim in dobrim stanjem

Meja med dobrim in zmernim stanjem

Avstrija

AIM za reke (avstrijski indeks makrofitov za reke)

RC-3

0,875

0,625

Belgija (Flandrija)

MAFWAT – flamski sistem za oceno makrofitov

R-C1

0,80

0,60

Belgija (Valonija)

IBMR-WL – biološki indeks makrofitov za reke (Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 relatif à l’identification, à la caractérisation et à la fixation des seuils d’état écologique applicables aux masses d’eau de surface et modifiant le Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau. Moniteur belge 12. 10. 2012.)

R-C3

0,925

0,607

Češka

metoda za oceno površinskih tekočih vodnih teles na Češkem z biološkim elementom kakovosti – makrofiti

R-C3 (nacionalni tip 1)

0,83

0,67

R-C3 (nacionalni tip 4)

0,82

0,64

R-C4

0,86

0,62

Danska

DSPI – danski indeks potoških rastlin

R-C1, R-C4

0,70

0,50

Nemčija

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Makrophyten

R-C1

0,745

0,495

R-C3

0,80

0,55

R-C4

0,575

0,395

Nemčija

NRW-Verfahren zur Bewertung von Fließgewässern mit Makrophyten

R-C1, R-C3, R-C4

0,995

0,695

Francija

IBMR – Indice Biologique Macrophytique en Rivière, francoski standard NF T90-395 (2003-10-01)

R-C3

0,93

0,79

R-C4

0,905

0,79

Irska

MTR – IE – povprečno trofično razvrščanje

R-C4

0,74

0,62

Italija

IBMR – IT – biološki indeks makrofitov za reke

R-C1

0,90

0,80

R-C4

0,90

0,80

Litva

litovski indeks rečnih makrofitov

R-C4

0,61

0,41

Latvija

latvijska metoda za oceno z makrofiti

R-C4

0,75

0,55

Luksemburg

IBMR – LU – biološki indeks makrofitov za reke

R-C3, R-C4, R-C5 in R-C6

0,89

0,79

Nizozemska

revidirana metoda za oceno rek na Nizozemskem z makrofiti

R-C1 in R-C

0,80

0,60

Poljska

MIR – indeks makrofitov za reke

R-C1

0,90

0,65

R-C3

0,910

0,684

R-C4

0,90

0,65

Združeno kraljestvo

LEAFPACS 2 za reke

R-C1, R-C3 in R-C4 (*1)

0,80

0,60

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE OSREDNJIH/BALTSKIH REK

Biološki element kakovosti

makrofiti in fitobentos

Biološki podelement kakovosti

fitobentos

Rezultati:

razmerja ekološke kakovosti nacionalnih metod za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Država

Nacionalni sistemi za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Tip

Razmerja ekološke kakovosti

Meja med zelo dobrim in dobrim stanjem

Meja med dobrim in zmernim stanjem

Avstrija

ocena bioloških elementov kakovosti – del fitobentos [Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente, Teil A3 – Fließgewässer/Phytobenthos]

vsi tipi, nadmorska višina < 500 m

0,70

0,42

vsi tipi, nadmorska višina > 500 m

0,71

0,43

Belgija (Flandrija)

PISIAD – deleži diatomej, občutljivih na vpliv, in diatomej, povezanih z vplivom

vsi tipi

0,80

0,60

Belgija (Valonija)

IPS (Coste in Cemagref, 1982; Lenoir in Coste, 1996 in Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 relatif à l’identification, à la caractérisation et à la fixation des seuils d’état écologique applicables aux masses d’eau de surface et modifiant le Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau. Moniteur belge 12. 10. 2012.)

vsi tipi

0,98

0,73

Češka

češka metoda za oceno rek s fitobentosom

R-C3, R-C4, R-C5

0,80

0,63

Estonija

Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS)

vsi tipi

0,85

0,70

Francija

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, december 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface.

vsi tipi

0,94

0,78

Nemčija

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Diatomeen

R-C1

0,67

0,43

R-C3

0,67

0,43

R-C4

0,61

0,43

R-C5

0,73

0,55

Irska

revidirana oblika trofičnega indeksa diatomej (TDI)

vsi tipi

0,93

0,78

Italija

ICMi – skupni metrični indeks za interkalibracijo (Mancini in Sollazzo, 2009)

vsi tipi

0,89

0,70

Irska

revidirana oblika trofičnega indeksa diatomej (TDI)

vsi tipi

0,93

0,78

Litva

litovski indeks fitobentosa

R-C1, R-C4, R-C5, R-C6

0,73

0,55

Luksemburg

Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS)

R-C3, R-C4 (nizka alkalnost)

0,98

0,78

R-C4 (visoka alkalnost), R-C5 in R-C6

0,99

0,78

Nizozemska

KRW Maatlat

vsi tipi

0,80

0,60

Poljska

indeks Okrzemkowy IO dla rzek (indeks diatomej za reke)

vsi tipi

0,80

0,58

Španija

MDIAT – multimetrični indeks diatomej

R-C2, R-C3, R-C4

0,93

0,70

Švedska

švedske metode za oceno, švedski predpisi EPA (NFS 2008:1), ki temeljijo na indeksu „Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS)“

vsi tipi

0,89

0,74

Združeno kraljestvo

DARLEQ2 – ocena ekološkega stanja rek z diatomejami

vsi tipi

1,00

0,75

Vrsta vode

reke

Geografska interkalibracijska skupina

vzhodne celinske reke

Opis tipov, za katere je bila izvedena interkalibracija

Tip

Značilnosti reke

Ekoregija

Povodje (km2)

Nadmorska višina (m)

Geologija

Substrat

R-E1a

Karpati: majhne do srednje velikosti, srednjegorska

10

10–1 000

500–800

mešana

 

R-E1b

Karpati: majhne do srednje velikosti, srednjegorska

10

10–1 000

200–500

mešana

 

R-E2

nižina: majhne do srednje velikosti, nižinska

11 in 12

100–1 000

< 200

mešana

pesek in mulj

R-E3

nižina: široka, nižinska

11 in 12

> 1 000

< 200

mešana

pesek, mulj in gramoz

R-E4

nižina: srednje velikosti, srednjegorska

11 in 12

100–1 000

200–500

mešana

pesek in gramoz

R-EX4

široka, srednjegorska

10, 11 in 12

> 1 000

200–500

mešana

gramoz in prod

R-EX5

nižina: majhna, nižinska

11 in 12

10–100

< 200

mešana

pesek in mulj

R-EX6

nižina: majhna, srednjegorska

11 in 12

10–100

200–500

mešana

gramoz

R-EX7

Balkan: majhna, apnenčasta, srednjegorska

5

10–100

200–500

apnenčasta

gramoz

R-EX8

Balkan: majhna do srednje velikosti, apnenčasti kraški izvir

5

10–1 000

 

apnenčasta

gramoz, pesek in mulj

Države, ki so jim skupni tipi, za katere je bila izvedena interkalibracija:

R-E1a:

Bolgarija, Češka, Romunija, Slovaška

R-E1b:

Bolgarija, Češka, Madžarska, Romunija, Slovaška

R-E2:

Bolgarija, Češka, Madžarska, Romunija, Slovaška, Slovenija

R-E3:

Bolgarija, Češka, Madžarska, Romunija, Slovaška, Slovenija

R-E4:

Avstrija, Češka, Bolgarija, Madžarska, Romunija, Slovaška, Slovenija

R-EX4:

Češka, Romunija, Slovaška

R-EX5:

Madžarska, Romunija, Slovenija, Slovaška

R-EX6:

Madžarska, Romunija, Slovenija

R-EX7:

Slovenija

R-EX8:

Slovenija

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE VZHODNIH CELINSKIH REK

Biološki element kakovosti

bentoški nevretenčarji

Rezultati:

razmerja ekološke kakovosti nacionalnih metod za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Država

Nacionalni sistemi za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Tip

Razmerja ekološke kakovosti

Meja med zelo dobrim in dobrim stanjem

Meja med dobrim in zmernim stanjem

Avstrija

ocena bioloških elementov kakovosti – del bentoški nevretenčarji

R-E4

0,80

0,60

Bolgarija

IBI (irski biotski indeks) (BG)

R-E1a, R-E1b

0,86

0,67

R-E2, R-E3

0,80

0,60

Češka

češki sistem za oceno ekološkega stanja rek z bentoškimi makronevretenčarji

R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3

0,80

0,60

Madžarska

madžarski multimetrični indeks makronevretenčarjev

R-E1b, R-E3, R-E4, R-EX5, R-EX6

0,80

0,60

Romunija

metoda za oceno ekološkega stanja vodnih teles na podlagi makronevretenčarjev

R-E1a, R-E1b, R-E3, R-EX4

0,74

0,58

Slovenija

metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

R-E4, R-EX5, R-EX6

0,80

0,60

Slovaška

slovaška ocena bentoških nevretenčarjev v rekah

R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3, R-E4, R-EX4

0,80

0,60

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE VZHODNIH CELINSKIH REK

Biološki element kakovosti

makrofiti in fitobentos

Biološki podelement kakovosti

makrofiti

Rezultati:

razmerja ekološke kakovosti nacionalnih metod za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Država

Nacionalni sistemi za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Tip

Razmerja ekološke kakovosti

Meja med zelo dobrim in dobrim stanjem

Meja med dobrim in zmernim stanjem

Avstrija

AIM za reke (avstrijski indeks makrofitov za reke)

R-E4

0,875

0,625

Bolgarija

referenčni indeks

R-E2, R-E3

0,570

0,370

R-E4

0,510

0,270

Češka

metoda za oceno površinskih tekočih vodnih teles na Češkem z biološkim elementom kakovosti – makrofiti

R-E2, R-E3

0,750

0,500

Češka

metoda za oceno površinskih tekočih vodnih teles na Češkem z biološkim elementom kakovosti – makrofiti

R-E4

0,770

0,560

Madžarska

referenčni indeks

R-E2, R-E3

0,700

0,370

Romunija

romunski sistem za oceno reke na podlagi makrofitov (indeks rečnih makrofitov (MARI))

R-E2, R-E3, R-E4

R-E2 in R-E3: 0,875 , R-E4: 0,783

vsi tipi: 0,625

Slovenija

metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, makrofiti

R-E2, R-E3, R-E4

0,800

0,600

Slovaška

biološki indeks makrofitov za reke (IBMR-SK)

R-E2, R-E3, R-E4

0,800

0,600

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE VZHODNIH CELINSKIH REK

Biološki element kakovosti

makrofiti in fitobentos

Biološki podelement kakovosti

fitobentos

Rezultati:

razmerja ekološke kakovosti nacionalnih metod za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Država

Nacionalni sistemi za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Tip

Razmerja ekološke kakovosti

Meja med zelo dobrim in dobrim stanjem

Meja med dobrim in zmernim stanjem

Avstrija

ocena bioloških elementov kakovosti – del fitobentos

R-E4

0,70

0,42

Bolgarija

ocena ekološkega stanja rek v Bolgariji na podlagi indeksa diatomej IPS

R-E1a, R-E1b, R-E3

0,87 (nacionalni tip R2, R4)

0,85 (nacionalni tip R7, R8)

0,66 (nacionalni tip R2, R4)

0,64 (nacionalni tip R7, R8)

Češka

sistem za oceno rek s fitobentosom

R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3, R-EX4

0,80

0,60

Madžarska

ocena ekološkega stanja rek na podlagi diatomej

R-E2, R-E3, R-EX5

0,80

0,60

Romunija

RO-AMRP – nacionalna (romunska) metoda za oceno ekološkega stanja rek na podlagi fitobentosa (diatomej)

R-E1a, R-E1b, R-E3

0,80

0,60

Slovenija

metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

R-E4, R-EX5, R-EX6, R-EX7, R-EX8

0,80

0,60

Slovaška

sistem za oceno ekološkega stanja rek s fitobentosom

R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3, R-E4, R-EX4

0,90

0,70

Vrsta vode

reke

Geografska interkalibracijska skupina

sredozemske reke

Opis tipov, za katere je bila izvedena interkalibracija

Tip

Značilnosti reke

Povodje (km2)

Geologija

Rečni režim

R-M1

majhni sredozemski potoki

< 100

mešana (razen silikatna)

zelo sezonski

R-M2

srednje veliki sredozemski potoki

100–1 000

mešana (razen silikatna)

zelo sezonski

R-M4

sredozemski gorski potoki

 

brez silicija

zelo sezonski

R-M5

občasni potoki

 

 

občasni

Države, ki so jim skupni tipi, za katere je bila izvedena interkalibracija:

R-M1:

Bolgarija, Francija, Grčija, Italija, Portugalska, Slovenija, Španija

R-M2:

Bolgarija, Francija, Grčija, Italija, Portugalska, Slovenija, Španija

R-M4:

Ciper, Francija, Grčija, Italija, Španija

R-M5:

Ciper, Italija, Portugalska, Slovenija, Španija

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE SREDOZEMSKIH REK

Biološki element kakovosti

bentoški nevretenčarji

Rezultati:

razmerja ekološke kakovosti nacionalnih metod za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Tip in država

Nacionalni sistemi za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Razmerja ekološke kakovosti

Meja med zelo dobrim in dobrim stanjem

Meja med dobrim in zmernim stanjem

R-M1

 

 

 

Francija

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR T90-350 in Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface.

0,940

0,700

Grčija

grški sistem vrednotenja 2 (HESY-2)

0,943

0,750

Italija

MacrOper (ki temelji na skupnem metričnem indeksu za interkalibracijo STAR (STAR_ICMi))

0,970

0,720

Portugalska

metoda za oceno biološke kakovosti rek na podlagi bentoških nevretenčarjev (IPtIN, IPtIS)

0,870 (tip 1)

0,678 (tip 1)

0,850 (tip 3)

0,686 (tip 3)

Slovenija

metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,800

0,600

Španija

IBMWP – iberska delovna skupina za biološko spremljanje

0,845

0,698

Španija

IMMi-T – iberski sredozemski multimetrični indeks z uporabo kvantitativnih podatkov

0,811

0,707

R-M2

 

 

 

Bolgarija

IBI (irski biotski indeks) (BG)

0,800

0,600

Francija

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR T90-350 in Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface.

0,940

0,700

Grčija

grški sistem vrednotenja 2 (HESY-2)

0,944

0,708

Italija

MacrOper (ki temelji na skupnem metričnem indeksu za interkalibracijo STAR (STAR_ICMi))

0,940

0,700

Portugalska

metoda za oceno biološke kakovosti rek na podlagi bentoških nevretenčarjev (IPtIN, IPtIS)

0,830 (tip 2)

0,693 (tip 2)

0,880 (tip 4)

0,676 (tip 4)

Slovenija

metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,800

0,600

Španija

IBMWP – iberska delovna skupina za biološko spremljanje

0,845

0,698

Španija

IMMi-T – iberski sredozemski multimetrični indeks z uporabo kvantitativnih podatkov

0,811

0,707

R-M4

 

 

 

Ciper

skupni metrični indeks za interkalibracijo STAR (STAR_ICMi)

0,972

0,729

Francija

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR T90-350 in Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface.

0,940

0,700

Grčija

grški sistem vrednotenja 2 (HESY-2)

0,850

0,637

Italija

MacrOper (ki temelji na skupnem metričnem indeksu za interkalibracijo STAR (STAR_ICMi))

0,940

0,700

Španija

IBMWP – iberska delovna skupina za biološko spremljanje

0,840

0,700

Španija

IMMi-T – iberski sredozemski multimetrični indeks z uporabo kvantitativnih podatkov

0,850

0,694

R-M5

 

 

 

Ciper

skupni metrični indeks za interkalibracijo STAR (STAR_ICMi)

0,982

0,737

Grčija

grški sistem vrednotenja 2 (HESY-2)

0,963

0,673

Italija

MacrOper (ki temelji na skupnem metričnem indeksu za interkalibracijo STAR (STAR_ICMi))

0,970

0,730

Portugalska

metoda za oceno biološke kakovosti rek na podlagi bentoških nevretenčarjev (IPtIN, IPtIS)

0,973 (tip 5)

0,705 (tip 5)

0,961 (tip 6)

0,708 (tip 6)

Slovenija

metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,800

0,600

Španija

IBMWP – iberska delovna skupina za biološko spremljanje

0,830

0,630

Španija

IMMi-T – iberski sredozemski multimetrični indeks z uporabo kvantitativnih podatkov

0,830

0,620

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE SREDOZEMSKIH REK

Biološki element kakovosti

makrofiti in fitobentos

Biološki podelement kakovosti

makrofiti

Rezultati:

razmerja ekološke kakovosti nacionalnih metod za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Tip in država

Nacionalni sistemi za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Razmerja ekološke kakovosti

Meja med zelo dobrim in dobrim stanjem

Meja med dobrim in zmernim stanjem

R-M1, M2, M4

 

 

 

Bolgarija (R-M1 in R-M2)

RI (referenčni indeks) (BG)

0,640

0,350

Ciper

IBMR – biološki indeks makrofitov za reke

0,795

0,596

Francija

IBMR – Indice Biologique Macrophytique en Rivière, francoski standard NF T90-395 (2003-10-01)

0,930

0,745

Grčija

IBMR – biološki indeks makrofitov za reke

0,750

0,560

Italija

IBMR – biološki indeks makrofitov za reke

0,900

0,800

Portugalska

IBMR – biološki indeks makrofitov za reke

0,920

0,690

Slovenija

metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, makrofiti

0,800

0,600

Španija

IBMR – biološki indeks makrofitov za reke

0,950

0,740

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE SREDOZEMSKIH REK

Biološki element kakovosti

makrofiti in fitobentos

Biološki podelement kakovosti

fitobentos

Rezultati:

razmerja ekološke kakovosti nacionalnih metod za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Tip in država

Nacionalni sistemi za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Razmerja ekološke kakovosti

Meja med zelo dobrim in dobrim stanjem

Meja med dobrim in zmernim stanjem

R-M1

 

 

 

Bolgarija

IPS (Indice de polluo-sensibilité)

0,820

0,630

Francija

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, december 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface.

0,940

0,780

Grčija

IPS (Coste in Cemagref, 1982), za katerega je bila izvedena interkalibracija (EQR IPS)

0,956

0,717

Italija

ICMi – skupni metrični indeks za interkalibracijo (Mancini in Sollazzo, 2009)

0,800

0,610

Portugalska

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,970 (tip 1)

0,730 (tip 1)

0,910 (tip 3)

0,680 (tip 3)

Slovenija

metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,800

0,600

Španija

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,937

0,727

R-M2

 

 

 

Bolgarija

IPDS (Indice de polluo-sensibilité)

0,820

0,630

Francija

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, december 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface.

0,940

0,780

Grčija

IPS (Coste in Cemagref, 1982), za katerega je bila izvedena interkalibracija (EQR IPS)

0,953

0,732

Italija

ICMi – skupni metrični indeks za interkalibracijo

(Mancini in Sollazzo, 2009)

0,800

0,610

Portugalska

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,910 (tip 2)

0,680 (tip 2)

0,970 (tip 4)

0,730 (tip 4)

Slovenija

metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,800

0,600

Španija

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,938

0,727

R-M4

 

 

 

Ciper

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,910

0,683

Francija

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, december 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface.

0,940

0,780

Grčija

IPS (Coste in Cemagref, 1982), za katerega je bila izvedena interkalibracija (EQR IPS)

0,932

0,716

Italija

ICMi – skupni metrični indeks za interkalibracijo

(Mancini in Sollazzo, 2009)

0,800

0,610

Španija

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,935

0,727

R-M5

 

 

 

Ciper

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,958

0,718

Italija

ICMi – skupni metrični indeks za interkalibracijo

(Mancini in Sollazzo, 2009)

0,880

0,650

Portugalska

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,800 (tip 5)

0,651 (tip 5)

0,940 (tip 6)

0,700 (tip 6)

Slovenija

metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,800

0,600

Španija

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,935

0,700

Vrsta vode

reke

Geografska interkalibracijska skupina

severne reke

Opis tipov, za katere je bila izvedena interkalibracija

Tip

Značilnosti reke

Povodje

(del reke) (km2)

Nadmorska višina in geomorfologija

Alkalnost

(meq/l)

Organske snovi

(mg Pt/l)

R-N1

majhna, nižinska, silikatna, zmerno alkalna

10–100

< 200 m nadmorske višine ali pod najvišjo višino obale

0,2 –1

< 30

(< 150 na Irskem)

R-N3

majhna/srednje velikosti, nižinska, organska, nizko alkalna

10–1 000

< 0,2

> 30

R-N4

srednje velikosti, nižinska, silikatna, zmerno alkalna

100–1 000

0,2 –1

< 30

R-N5

majhna, srednjegorska, silikatna, nizko alkalna

10–100

med nižino in gorovjem

< 0,2

< 30

R-N9

majhne/srednje velikosti, srednjegorska, silikatna, nizko alkalna, organske (huminske) snovi

10–1 000

med nižino in gorovjem

< 0,2

> 30

Države, ki so jim skupni tipi, za katere je bila izvedena interkalibracija:

R-N1:

Finska, Irska, Norveška, Švedska, Združeno kraljestvo

R-N3:

Finska, Irska, Norveška, Švedska, Združeno kraljestvo

R-N4:

Finska, Norveška, Švedska, Združeno kraljestvo

R-N5:

Finska, Norveška, Švedska, Združeno kraljestvo

R-N9:

Finska, Norveška, Švedska

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE SEVERNIH REK

Biološki element kakovosti

bentoški nevretenčarji (metode za odkrivanje obogatitve z organskimi snovmi in splošne degradacije)

Rezultati:

razmerja ekološke kakovosti nacionalnih metod za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Država

Nacionalni sistemi za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Razmerja ekološke kakovosti

Meja med zelo dobrim in dobrim stanjem

Meja med dobrim in zmernim stanjem

Finska

revidirana finska metoda za oceno rečnih nevretenčarjev

0,80

0,60

Irska

Q-value – sistem za ocenjevanje kakovosti

0,85

0,75

Norveška

ASPT

0,99

0,87

Švedska

indeks DJ (Dahl in Johnson, 2004)

0,80

0,60

Združeno kraljestvo

RICT – orodje za razvrščanje rečnih nevretenčarjev – WHPT

0,97

0,86

Biološki element kakovosti

bentoški nevretenčarji (metode za odkrivanje zakisljevanja)

Rezultati:

razmerja ekološke kakovosti nacionalnih metod za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Naslednji rezultati veljajo za tipe rek z nizko alkalnostjo, ki niso motne.

Država

Nacionalni sistemi za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Razmerja ekološke kakovosti

Meja med zelo dobrim in dobrim stanjem

Meja med dobrim in zmernim stanjem

Norveška

AcidIndex2 (spremenjeni indeks Raddum index2) (zakisljevanje rek)

0,675

0,515

Združeno kraljestvo – Škotska

WFD-AWIC

0,910

0,830

Združeno kraljestvo – Anglija in Wales

WFD-AWIC

0,980

0,890

Rezultati:

razmerja ekološke kakovosti nacionalnih metod za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Naslednji rezultati veljajo za motne tipe rek z nizko alkalnostjo.

Država

Nacionalni sistemi za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Razmerja ekološke kakovosti

Meja med zelo dobrim in dobrim stanjem

Meja med dobrim in zmernim stanjem

Švedska

MISA – multimetrični indeks zakisljevanja potokov na podlagi nevretenčarjev

0,550

0,400

Združeno kraljestvo

WFD-AWIC

0,930

0,830

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE SEVERNIH REK

Biološki element kakovosti

makrofiti in fitobentos

Biološki podelement kakovosti

makrofiti

Rezultati:

razmerja ekološke kakovosti nacionalnih metod za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Tip in država

Nacionalni sistemi za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Razmerja ekološke kakovosti

Meja med zelo dobrim in dobrim stanjem

Meja med dobrim in zmernim stanjem

R-N3 in R-N9

 

 

 

Finska

trofični indeks (TIc)

0,889

0,610

Švedska

trofični indeks (TIc)

0,889

0,610

Norveška

trofični indeks (TIc)

0,889

0,610

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE SEVERNIH REK

Biološki element kakovosti

makrofiti in fitobentos

Biološki podelement kakovosti

fitobentos

Rezultati:

razmerja ekološke kakovosti nacionalnih metod za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Država

Nacionalni sistemi za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Razmerja ekološke kakovosti

Meja med zelo dobrim in dobrim stanjem

Meja med dobrim in zmernim stanjem

Finska

finska metoda na podlagi rečnega fitobentosa

0,80

0,60

Švedska

Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS)

0,89

0,74

Irska

revidirana oblika trofičnega indeksa diatomej (TDI)

0,93

0,78

Združeno kraljestvo

DARLEQ 2

1,00

0,75

Norveška

PIT – indeks trofičnega statusa s perifitonom

0,99

(Ca ≤ 1 mg/l)

0,83

0,95

(Ca > 1 mg/l)

Vrsta vode

reke

Geografske interkalibracijske skupine

vse

Biološki element kakovosti

ribja favna

Pregled regionalnih skupin, ki so bile sestavljene za interkalibracijo rečnih rib:

nižinsko-srednjegorska skupina  – Belgija (Flandrija), Belgija (Valonija), Francija, Nemčija, Nizozemska, Litva, Luksemburg, Združeno kraljestvo (Anglija in Wales), Poljska, Latvija, Estonija, Danska, Madžarska

nordijska skupina  – Finska, Irska, Švedska, Združeno kraljestvo (Škotska in Severna Irska), Norveška

skupina gora alpskega tipa  – Avstrija, Francija, Nemčija, Slovenija, Italija

sredozemska južnoatlantska skupina  – Portugalska, Španija, Italija, Grčija, Bolgarija

donavska skupina  – Češka, Romunija, Slovaška, Bolgarija

Rezultati:

razmerja ekološke kakovosti nacionalnih metod za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Nižinsko-srednjegorska skupina

Država

Nacionalni sistemi za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Razmerja ekološke kakovosti

Meja med zelo dobrim in dobrim stanjem

Meja med dobrim in zmernim stanjem

Belgija (Flandrija)

IBI za povirja in nižine

0,850

0,650

Belgija (Valonija)

IBIP (Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 relatif à l’identification, à la caractérisation et à la fixation des seuils d’état écologique applicables aux masses d’eau de surface et modifiant le Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau. Moniteur belge 12. 10. 2012.)

0,958

0,792

Francija

FBI – indeks na podlagi rib (Fish-Based Index) – Indice Poissons Rivière (IPR). AFNOR NF-T-90-344.

1,131

0,835

Nemčija

FIBS – fischbasiertes Bewertungssystem für Fließgewässer zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

1,086

0,592

Latvija

latvijski indeks rib

0,880

0,660

Litva

litovski indeks rečnih rib

0,940

0,720

Luksemburg

Classification française DCE Indice Poissons Rivière (IPR). AFNOR NF-T-90-344.

1,131

0,835

Nizozemska

NLFISR

0,800

0,600

Poljska

EFI + indeks PL

0,800

0,600

Nordijska skupina

Država

Nacionalni sistemi za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Razmerja ekološke kakovosti

Meja med zelo dobrim in dobrim stanjem

Meja med dobrim in zmernim stanjem

Finska

FiFi – finski indeks rib – tip L2

0,665

0,499

Finska

FiFi – finski indeks rib – tip L3

0,658

0,493

Finska

FiFi – finski indeks rib – tip M1

0,709

0,532

Finska

FiFi – finski indeks rib – tip M2

0,734

0,550

Finska

FiFi – finski indeks rib – tip M3

0,723

0,542

Irska

FCS2 – irski sistem za razvrščanje rib 2

0,845

0,540

Švedska

švedska metoda VIX

0,739

0,467

Združeno kraljestvo – Severna Irska

IR_FCS2

0,845

0,540

Združeno kraljestvo – Škotska

FCS2 Škotska

0,850

0,600

Sredozemska skupina

Država

Nacionalni sistemi za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Razmerja ekološke kakovosti

Meja med zelo dobrim in dobrim stanjem

Meja med dobrim in zmernim stanjem

Grčija

HeFI – grški indeks rib

0,800

0,600

Portugalska

F-IBIP – indeks biotske celovitosti na podlagi rib za portugalske prebrodljive potoke

0,850

0,675

Španija

IBIMED – tip T2

0,816

0,705

Španija

IBIMED – tip T3

0,929

0,733

Španija

IBIMED – tip T4

0,864

0,758

Španija

IBIMED – tip T5

0,866

0,650

Španija

IBIMED – tip T6

0,916

0,764

Alpska skupina

Država

Nacionalni sistemi za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Razmerja ekološke kakovosti

Meja med zelo dobrim in dobrim stanjem

Meja med dobrim in zmernim stanjem

Avstrija

FIA

0,875

0,625

Francija

FBI – indeks na podlagi rib (Fish-Based Index) – Indice Poissons Rivière (IPR). AFNOR NF-T90-344.

1,131

0,876

Nemčija

FIBS – fischbasiertes Bewertungssystem für Fließgewässer zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

1,086

0,592

Italija

NISECI – novi indeks ekološkega stanja ribjih skupnosti

0,800

0,520

Slovenija

metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi rib

0,800

0,600

Donavska skupina

Država

Nacionalni sistemi za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Razmerja ekološke kakovosti

Meja med zelo dobrim in dobrim stanjem

Meja med dobrim in zmernim stanjem

Bolgarija

TsBRI – bolgarski indeks rib, specifičen za tip

0,860

0,650

Češka

češka multimetrična metoda (CZI)

0,780

0,585

Romunija

EFI + evropski indeks rib (ciprinidni tip prebrodljivih vod)

0,939

0,700

Romunija

EFI + evropski indeks rib (salmonidni tip)

0,911

0,755

Slovaška

slovaški indeks rib (FIS)

0,710

0,570

Vrsta vode

reke

Geografske interkalibracijske skupine

vse – zelo velike reke

Opis tipov, za katere je bila izvedena interkalibracija

Tip

Značilnosti reke

Povodje (del reke) (km2)

Alkalnost (meq/l)

R-L1

zelo velike reke z nizko alkalnostjo

> 10 000

< 0,5

R-L2

zelo velike reke s srednjo do visoko alkalnostjo

> 10 000

> 0,5

Države, ki so jim skupni tipi, za katere je bila izvedena interkalibracija:

R-L1:

Finska, Norveška, Švedska

R-L2:

Avstrija, Belgija (Flandrija), Bolgarija, Hrvaška, Češka, Estonija, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Italija, Latvija, Litva, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska

GEOGRAFSKA INTERKALIBRACIJSKA SKUPINA ZELO VELIKIH REK

Biološki element kakovosti

bentoški nevretenčarji

Rezultati:

razmerja ekološke kakovosti nacionalnih metod za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Država

Nacionalni sistemi za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Razmerja ekološke kakovosti

Meja med zelo dobrim in dobrim stanjem

Meja med dobrim in zmernim stanjem

Avstrija

ocena bioloških elementov kakovosti – del bentoški nevretenčarji (za velike alpske reke)

0,80

0,60

Avstrija

slovaška ocena bentoških nevretenčarjev v velikih rekah (za velike nižinske reke)

0,80

0,60

Belgija (Flandrija)

MMIF – flamski multimetrični indeks makronevretenčarjev

0,90

0,70

Bolgarija

mRBA – spremenjena hitra biološka ocena

0,80

0,60

Hrvaška

sistem za oceno ekološkega stanja na podlagi bentoških nevretenčarjev v zelo velikih rekah

0,80

0,60

Češka

češki sistem za oceno ekološkega stanja velikih neprebrodljivih rek z bentoškimi makronevretenčarji

0,80

0,60

Nemčija

nemški indeks na podlagi rečnih rakovic (Potamon-Typie-Index)

0,80

0,60

Estonija

ocena ekološke kakovosti površinskih voda v Estoniji – makronevretenčarji v velikih rekah

0,90

0,70

Španija

IBMWP – iberska delovna skupina za biološko spremljanje

0,79

0,48

Finska

revidirana finska metoda za oceno rečnih nevretenčarjev

0,80

0,60

Madžarska

HMMI_II – madžarski multimetrični indeks makronevretenčarjev za velike in zelo velike reke

0,80

0,60

Italija

ISA (Indice per la classificazione sulla base dei Substrati Artificiali) – sredozemske reke

0,94

0,70

Italija

ISA (Indice per la classificazione sulla base dei Substrati Artificiali) – nesredozemske reke

0,96

0,72

Litva

litovski indeks rečnih makronevretenčarjev

0,80

0,60

Latvija

LRMI – latvijski indeks makronevretenčarjev za velike reke

0,88

0,63

Nizozemska

WFD – metrični sistem za naravne vodne tipe

0,80

0,60

Norveška

norveški povprečni rezultat na takson (ASPT)

0,99

0,87

Poljska

RIVECOmacro – MMI_PL

0,91

0,71

Romunija

ECO-BENT – metoda za oceno ekološkega stanja vodnih teles na podlagi makronevretenčarjev

0,79

0,53

Švedska

povprečni rezultat na takson (ASPT) in indeks DJ

0,80

0,60

Slovenija

metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,80

0,60

Slovaška

slovaška ocena bentoških nevretenčarjev v velikih rekah

0,80

0,60

GEOGRAFSKA INTERKALIBRACIJSKA SKUPINA ZELO VELIKIH REK

Biološki element kakovosti

fitoplankton

Rezultati:

razmerja ekološke kakovosti nacionalnih metod za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Država

Nacionalni sistemi za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Razmerja ekološke kakovosti

Meja med zelo dobrim in dobrim stanjem

Meja med dobrim in zmernim stanjem

Avstrija

nemški indeks rečnega fitoplanktona (PhytoFluss-Index 4.0)

0,80

0,60

Belgija (Flandrija)

nemški indeks rečnega fitoplanktona (PhytoFluss-Index 2.0)

0,80

0,60

Bolgarija

nemški indeks rečnega fitoplanktona (PhytoFluss-Index 4.0)

0,80

0,60

Hrvaška

HRPI – madžarski indeks rečnega fitoplanktona

0,80

0,60

Češka

CZ – metoda za oceno ekološkega stanja rek na podlagi fitoplanktona

0,80

0,60

Nemčija

nemški indeks rečnega fitoplanktona (PhytoFluss-Index)

0,80

0,60

Estonija

EST_PHYPLA_R – estonski indeks fitoplanktona v velikih rekah

0,85

0,65

Madžarska

HRPI – madžarski indeks rečnega fitoplanktona

0,80

0,60

Litva

nemški indeks fitoplanktona za nižinske reke tipa 15.2

0,80

0,60

Latvija

latvijski indeks fitoplanktona v velikih rekah

0,80

0,60

Poljska

metrični sistem IFPL – metoda za oceno velikih rek s fitoplanktonom

1,08

0,92

Romunija

ECO-FITO – metoda za oceno ekološkega stanja vodnih teles na podlagi fitoplanktona

0,92

0,76

Slovaška

slovaška ocena fitoplanktona v velikih rekah

0,80

0,60

GEOGRAFSKA INTERKALIBRACIJSKA SKUPINA ZELO VELIKIH REK

Biološki element kakovosti

makrofiti in fitobentos

Biološki podelement kakovosti

fitobentos

Rezultati:

razmerja ekološke kakovosti nacionalnih metod za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Država in tip

Nacionalni sistemi za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Razmerja ekološke kakovosti

Meja med zelo dobrim in dobrim stanjem

Meja med dobrim in zmernim stanjem

R-L1

 

 

 

Finska

finska metoda na podlagi rečnega fitobentosa

0,80

0,60

Švedska

bentoške alge v tekoči vodi – analiza diatomej

0,89

0,74

R-L2

 

 

 

Avstrija

ocena bioloških elementov kakovosti – del fitobentos

0,85

0,57

Bolgarija

Indice de Polluosensibilité (IPS)

0,76

0,58

Češka

sistem za oceno rek s fitobentosom

0,80

0,60

Estonija

ocena ekološke kakovosti površinskih voda v Estoniji – rečni fitobentos

0,83

0,64

Francija

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF T90-354, april 2016. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface.

0,92

0,76

Španija

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,68

0,48

Nemčija

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Diatomeen

0,725

0,55

Hrvaška

sistem za oceno ekološkega stanja fitobentosa v rekah na podlagi diatomej

0,8

0,61

Madžarska

ocena ekološkega stanja rek na podlagi diatomej

0,762

0,60

Italija

ICMi – skupni metrični indeks za interkalibracijo (Mancini in Sollazzo, 2009)

0,89 (nacionalni tip C)

0,70 (nacionalni tip C)

0,82 (nacionalni tip M3)

0,62 (nacionalni tip M3)

Nizozemska

WFD – metrični sistem za naravne vodne tipe

0,80

0,60

Portugalska

IPS – Specific Pollution Sensitivity Index

0,90 (nacionalni tip R_GRS / reka Guadiana)

0,67 (nacionalni tip R_GRS / reka Guadiana)

Slovaška

sistem za oceno ekološkega stanja rek s fitobentosom

0,90

0,70

Slovenija

metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,80

0,60

Vrsta vode

jezera

Geografska interkalibracijska skupina

alpska jezera

Opis tipov, za katere je bila izvedena interkalibracija

Tip

Značilnosti jezera

Nadmorska višina (m)

Povprečna globina (m)

Alkalnost (meq/l)

Velikost jezera (km2)

L-AL3

nižinsko ali srednjegorsko, globoko, zmerne do visoke alkalnosti (gorski vpliv), veliko

50–800

> 15

> 1

> 0,5

L-AL4

srednjegorsko, plitvo, zmerne do visoke alkalnosti (alpski vpliv), veliko

200–800

3–15

> 1

> 0,5

Države, ki so jim skupni tipi, za katere je bila izvedena interkalibracija:

tipi L-AL3:

Avstrija, Francija, Nemčija, Italija, Slovenija

tipi L-AL4:

Avstrija, Francija, Nemčija, Italija

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE ALPSKIH JEZER

Biološki element kakovosti

fitoplankton

Rezultati:

razmerja ekološke kakovosti nacionalnih metod za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Država

Nacionalni sistemi za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Razmerja ekološke kakovosti

Meja med zelo dobrim in dobrim stanjem

Meja med dobrim in zmernim stanjem

Avstrija

vrednotenje bioloških elementov kakovosti, del B2 – fitoplankton

0,80

0,60

Francija

IPLAC – indeks fitoplanktona za jezera – Indice Phytoplancton Lacustre

0,80

0,60

Nemčija

PSI (Phyto-Seen-Index) – Bewertungsverfahren für Seen mittels Phytoplankton zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

0,80

0,60

Italija

IPAM – italijanska metoda za oceno fitoplanktona

0,80

0,60

Slovenija

metodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer na podlagi fitoplanktona

0,80

0,60

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE ALPSKIH JEZER

Biološki element kakovosti

makrofiti in fitobentos

Biološki podelement kakovosti

makrofiti

Rezultati:

razmerja ekološke kakovosti nacionalnih metod za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Država

Nacionalni sistemi za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Interkalibracijski tip

Razmerja ekološke kakovosti

Meja med zelo dobrim in dobrim stanjem

Meja med dobrim in zmernim stanjem

Avstrija

AIM za jezera (avstrijski indeks makrofitov za jezera)

L-AL3+

L-AL4

0,80

0,60

Francija

IBML – francoski indeks makrofitov za jezera: Indice Biologique Macrophytique en Lacs

L-AL3+

L-AL4

0,92

0,72

Nemčija

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Makrophyten

L-AL3+

L-AL4

0,76

0,51

Nemčija

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Makrophyten und Phytobenthos

LAL4

0,74

0,47

Italija

MacroIMMI (indeks makrofitov za vrednotenje ekološke kakovosti italijanskih jezer)

L-AL3+

L-AL4

0,80

0,60

Slovenija

metodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer na podlagi fitobentosa in makrofitov, makrofiti

L-AL3

0,80

0,60

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE ALPSKIH JEZER

Biološki element kakovosti

bentoški nevretenčarji

Rezultati:

razmerja ekološke kakovosti nacionalnih metod za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Država

Nacionalni sistemi za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Razmerja ekološke kakovosti

Meja med zelo dobrim in dobrim stanjem

Meja med dobrim in zmernim stanjem

Slovenija

metodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,80

0,60

Nemčija

AESHNA – Bewertungsverfahren für das eulitorale Makrozoobenthos in Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

0,80

0,60

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE ALPSKIH JEZER

Biološki element kakovosti

ribja favna

Rezultati:

razmerja ekološke kakovosti nacionalnih metod za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Država

Nacionalni sistemi za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Razmerja ekološke kakovosti

Meja med zelo dobrim in dobrim stanjem

Meja med dobrim in zmernim stanjem

Avstrija

ALFI (avstrijski indeks jezerskih rib): multimetrični indeks za oceno ekološkega stanja alpskih jezer na podlagi ribje favne

0,80

0,60

Nemčija

DeLFI_SITE – Deutsches probennahmestandort-spezifisches Bewertungsverfahren für Fische in Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie

0,85

0,69

Italija

LFI – indeks jezerskih rib

0,82

0,64

Vrsta vode

jezera

Geografska interkalibracijska skupina

osrednja/baltska jezera

Opis tipov, za katere je bila izvedena interkalibracija

Tip

Značilnosti jezera

Nadmorska višina (m)

Povprečna globina (m)

Alkalnost (meq/l)

Zadrževalni čas (v letih)

L-CB1

nižinsko, plitvo, apnenčasto

< 200

3–15

> 1

1–10

L-CB2

nižinsko, zelo plitvo, apnenčasto

< 200

< 3

> 1

0,1 –1

Države, ki so jim skupni tipi, za katere je bila izvedena interkalibracija:

tipi L-CB1:

Belgija, Nemčija, Danska, Estonija, Irska, Litva, Latvija, Nizozemska, Poljska, Združeno kraljestvo

tipi L-CB2:

Belgija, Nemčija, Danska, Estonija, Irska, Litva, Latvija, Nizozemska, Poljska, Združeno kraljestvo

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE OSREDNJIH/BALTSKIH JEZER

Biološki element kakovosti

fitoplankton

Rezultati:

razmerja ekološke kakovosti nacionalnih sistemov za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Država

Nacionalni sistemi za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Razmerja ekološke kakovosti

Meja med zelo dobrim in dobrim stanjem

Meja med dobrim in zmernim stanjem

Belgija (Flandrija)

flamska metoda za oceno fitoplanktona za jezera

0,80

0,60

Danska

danski indeks jezerskega fitoplanktona

0,80

0,60

Estonija

ocena ekološke kakovosti površinskih voda v Estoniji – jezerski fitoplankton

0,80

0,60

Nemčija

PSI (Phyto-Seen-Index) – Bewertungsverfahren für Seen mittels Phytoplankton zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland – German Phyto-Lake-Index (Phyto-See-Index)

0,80

0,60

Irska

irski indeks jezerskega fitoplanktona

0,80

0,60

Latvija

latvijski indeks jezerskega fitoplanktona

0,81

0,61

Litva

nemški indeks fitoplanktona (PSI)

0,81

0,61

Nizozemska

WFD – metrični sistem za naravne vodne tipe

0,80

0,60

Poljska

PMPL – metoda na podlagi fitoplanktona za poljska jezera

0,80

0,60

Združeno kraljestvo

orodje za oceno jezerskega fitoplanktona z modulom negotovosti (PLUTO)

0,80

0,60

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE OSREDNJIH/BALTSKIH JEZER

Biološki element kakovosti

makrofiti in fitobentos

Biološki podelement kakovosti

makrofiti

Rezultati:

razmerja ekološke kakovosti nacionalnih metod za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Država

Nacionalni sistemi za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Interkalibracijski tip

Razmerja ekološke kakovosti

Meja med zelo dobrim in dobrim stanjem

Meja med dobrim in zmernim stanjem

Belgija (Flandrija)

flamski sistem za oceno makrofitov

vsi tipi

0,80

0,60

Danska

danski indeks jezerskih makrofitov

vsi tipi

0,80

0,60

Estonija

ocena ekološke kakovosti površinskih voda v Estoniji – jezerski makrofiti

LCB1

0,78

0,52

LCB2

0,76

0,50

Nemčija

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Makrophyten

vsi tipi

0,80

0,60

Latvija

latvijska metoda za oceno makrofitov

vsi tipi

0,80

0,60

Litva

litovski indeks jezerskih makrofitov

vsi tipi

0,75

0,50

Nizozemska

WFD – metrični sistem za naravne vodne tipe

vsi tipi

0,80

0,60

Poljska

metoda za oceno jezer na podlagi makrofitov – (multimetrični) indeks ekološkega stanja na podlagi makrofitov

vsi tipi

0,68

0,41

Združeno kraljestvo

LEAFPACS 2 za jezera (*2)

vsi tipi

0,80

0,66

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE OSREDNJIH/BALTSKIH JEZER

Biološki element kakovosti

bentoški nevretenčarji

Rezultati:

razmerja ekološke kakovosti nacionalnih metod za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Država

Nacionalni sistemi za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Razmerja ekološke kakovosti

Meja med zelo dobrim in dobrim stanjem

Meja med dobrim in zmernim stanjem

Belgija (Flandrija)

MMIF – flamski multimetrični indeks makronevretenčarjev

0,90

0,70

Estonija

ocena ekološke kakovosti površinskih voda v Estoniji – jezerski makronevretenčarji

0,86

0,70

Nemčija

AESHNA – Bewertungsverfahren für das eulitorale Makrozoobenthos in Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

0,80

0,60

Latvija

LLMMI – latvijski multimetrični indeks jezerskih makronevretenčarjev

0,85

0,52

Litva

litovski indeks jezerskih makronevretenčarjev

0,74

0,50

Nizozemska

WFDi – metrični sistem za naravne vodne tipe

0,80

0,60

Združeno kraljestvo

CPET – metoda na podlagi bube trzače

0,77

0,64

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE OSREDNJIH/BALTSKIH JEZER

Biološki element kakovosti

ribja favna

Opis skupnih interkalibracijskih tipov

Tip

Značilnosti jezera

Nadmorska višina (m)

Povprečna globina (m)

Alkalnost (meq/l)

Zadrževalni čas (v letih)

L-CB1

nižinsko, plitvo, apnenčasto

< 200

3–15

> 1

1–10

L-CB2

nižinsko, zelo plitvo, apnenčasto

< 200

< 3

> 1

0,1 –1

L-CB3

nižinsko, plitvo, majhno, silikatno (zmerno alkalno)

< 200

3–15

0,2 –1

1–10

L-CB4

močno preoblikovana vodna telesa

200–700

3–30

> 0,2

0,1 –5

Države, ki so jim skupni tipi, za katere je bila izvedena interkalibracija:

tipi L-CB1:

Belgija, Nemčija, Danska, Estonija, Irska, Litva, Latvija, Nizozemska, Poljska, Združeno kraljestvo

tipi L-CB2:

Belgija, Nemčija, Danska, Estonija, Irska, Litva, Latvija, Nizozemska, Poljska, Združeno kraljestvo

tipi L-CB3:

Belgija, Danska, Estonija, Francija, Latvija, Poljska

tipi L-CB4:

Češka

Rezultati:

razmerja ekološke kakovosti nacionalnih metod za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Država

Nacionalni sistemi za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Razmerja ekološke kakovosti

Meja med zelo dobrim in dobrim stanjem

Meja med dobrim in zmernim stanjem

Češka

CZ-FBI

0,870

0,619

Danska

danski indeks jezerskih rib

0,75

0,54

Estonija

LAFIEE

0,80

0,61

Nemčija

DeLFI_SITE – Deutsches probennahmestandort-spezifisches Bewertungsverfahren für Fische in Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie

0,95

0,80

Francija

ELFI – evropski indeks jezerskih rib: Indice Ichtyofaune Lacustre (IIL)

0,73

0,49

Latvija

latvijski indeks jezerskih rib

0,76

0,57

Litva

litovski indeks jezerskih rib

0,865

0,605

Nizozemska

VISMAATLAT

0,80

0,60

Poljska

LFI+

0,866

0,595

Poljska

LFI EN

0,804

0,557

Vrsta vode

jezera

Geografska interkalibracijska skupina

vzhodna celinska jezera

Opis skupnih interkalibracijskih tipov

Tip

Značilnosti jezera

Nadmorska višina (m)

Povprečna globina (m)

Alkalnost (meq/l)

Prevodnost (μS/cm)

L-EC1

nižinsko, zelo plitvo, trda voda

< 200

< 6

1–4

300–1 000

Države, ki so jim skupni tipi, za katere je bila izvedena interkalibracija:

tipi L-EC1:

Bolgarija, Madžarska, Romunija

GEOGRAFSKA INTERKALIBRACIJSKA SKUPINA VZHODNIH CELINSKIH JEZER

Biološki element kakovosti

fitoplankton

Rezultati:

razmerja ekološke kakovosti nacionalnih metod za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Država

Nacionalni sistemi za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Razmerja ekološke kakovosti

Meja med zelo dobrim in dobrim stanjem

Meja med dobrim in zmernim stanjem

Bolgarija

HLPI – madžarski indeks jezerskega fitoplanktona

0,80

0,60

Madžarska

HLPI – madžarski indeks jezerskega fitoplanktona

0,80

0,60

Romunija

HLPI – madžarski indeks jezerskega fitoplanktona

0,80

0,60

GEOGRAFSKA INTERKALIBRACIJSKA SKUPINA VZHODNIH CELINSKIH JEZER

Biološki element kakovosti

makrofiti in fitobentos

Biološki podelement kakovosti

makrofiti

Rezultati:

razmerja ekološke kakovosti nacionalnih metod za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Država

Nacionalni sistemi za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Razmerja ekološke kakovosti

Meja med zelo dobrim

in dobrim stanjem

Meja med dobrim

in zmernim stanjem

Bolgarija

RI-BG – prilagojeni referenčni indeks

0,83

0,58

Madžarska

HU-RI – prilagojeni referenčni indeks

0,89

0,67

Romunija

MIRO – indeks makrofitov za romunska jezera (prilagojeni referenčni indeks)

0,86

0,66

GEOGRAFSKA INTERKALIBRACIJSKA SKUPINA VZHODNIH CELINSKIH JEZER

Biološki element kakovosti

bentoški nevretenčarji

Rezultati:

razmerja ekološke kakovosti nacionalnih metod za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Država

Nacionalni sistemi za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Razmerja ekološke kakovosti

Meja med zelo dobrim in dobrim stanjem

Meja med dobrim in zmernim stanjem

Bolgarija

HMMI za jezera – madžarski multimetrični indeks makrozoobentosa za jezera

0,85

0,65

Madžarska

HMMI za jezera – madžarski multimetrični indeks makrozoobentosa za jezera

0,85

0,65

Romunija

ECO-NL-BENT – romunski sistem za oceno ekološkega stanja naravnih jezer z bentoškimi nevretenčarji

0,93

0,60

GEOGRAFSKA INTERKALIBRACIJSKA SKUPINA VZHODNIH JEZER

Biološki element kakovosti

ribja favna

REZULTATI INTERKALIBRACIJE NISO DOKONČANI.

Vrsta vode

jezera

Geografska interkalibracijska skupina

sredozemska jezera

Opis tipov, za katere je bila izvedena interkalibracija

Tip

Značilnosti jezera

Nadmorska višina

(m)

Povprečna letna količina padavin (mm) in temperatura ( oC)

Povprečna globina (m)

Površina (km2)

Povodje (km2)

Alkalnost (meq/l)

L-M5/7

vodni zbiralniki, globoko, veliko, silikatno, „vlažna“ območja

< 1 000

> 800 in/ali < 15

> 15

0,5 –50

< 20 000

< 1

L-M8

vodni zbiralniki, globoko, veliko, apnenčasto

< 1 000

> 15

0,5 –50

< 20 000

> 1

Države, ki so jim skupni tipi, za katere je bila izvedena interkalibracija:

tipi L-M5/7:

Francija, Grčija, Italija, Portugalska, Španija

tipi L-M8:

Ciper, Francija, Grčija, Italija, Španija

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE SREDOZEMSKIH JEZER

Biološki element kakovosti

fitoplankton

Država in tip

Nacionalne metode za razvrščanje,

za katere je bila izvedena interkalibracija

Razmerja ekološke kakovosti

Meja med zelo dobrim

in dobrim stanjem

Meja med dobrim

in zmernim stanjem

LM 5/7

Francija

IPLAC – indeks fitoplanktona za jezera: Indice Phytoplancton Lacustre

ni podatkov (*3)

0,60

Grčija

NMASRP – novi sredozemski sistem za oceno vodnih zbiralnikov

ni podatkov (*3)

0,60

Italija

NITMET – nova italijanska metoda

ni podatkov (*3)

0,60

Portugalska

metoda za oceno biološke kakovosti vodnih zbiralnikov na podlagi fitoplanktona (NMASRP – novi sredozemski sistem za oceno vodnih zbiralnikov na podlagi fitoplanktona)

ni podatkov (*3)

0,60

Španija

MASRP – sredozemski sistem za oceno vodnih zbiralnikov na podlagi fitoplanktona

ni podatkov (*3)

0,58

L-M8

Ciper

NMASRP – novi sredozemski sistem za oceno vodnih zbiralnikov na podlagi fitoplanktona

ni podatkov (*3)

0,60

Francija

IPLAC – indeks fitoplanktona za jezera: Indice Phytoplancton Lacustre

ni podatkov (*3)

0,60

Grčija

NMASRP – novi sredozemski sistem za oceno vodnih zbiralnikov

ni podatkov (*3)

0,60

Italija

NITMET – nova italijanska metoda

ni podatkov (*3)

0,60

Španija

MASRP – sredozemski sistem za oceno vodnih zbiralnikov na podlagi fitoplanktona

ni podatkov (*3)

0,60

Vrsta vode

jezera

Geografska interkalibracijska skupina

severna jezera

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE SEVERNIH JEZER

Biološki element kakovosti

fitoplankton

Opis tipov, za katere je bila izvedena interkalibracija

Tip

Značilnosti jezera

Nadmorska višina (m)

Povprečna globina (m)

Alkalnost (meq/l)

Barva

(mg Pt/l)

L-N1

nižinsko, plitvo, zmerne alkalnosti, ni motno

< 200

3–15

0,2 –1

< 30

L-N2a

nižinsko, plitvo, nizke alkalnosti, ni motno

< 200

3–15

< 0,2

< 30

L-N2b

nižinsko, globoko, nizke alkalnosti, ni motno

< 200

> 15

< 0,2

< 30

L-N3a

nižinsko, plitvo, nizke alkalnosti, delno motno

< 200

3–15

< 0,2

30–90

L-N5

srednjegorsko, plitvo, nizke alkalnosti, ni motno

200–800

3–15

< 0,2

< 30

L-N6a

srednjegorsko, plitvo, nizke alkalnosti, delno motno

200–800

3–15

< 0,2

30–90

L-N8a

nižinsko, plitvo, zmerne alkalnosti, delno motno

< 200

3–15

0,2 –1

30–90

tipi L-N1, L-N2a, L-N3a, LN-8a:

Irska, Finska, Norveška, Švedska, Združeno kraljestvo

tipi L-N2b:

Norveška, Švedska, Združeno kraljestvo

tipi L-N5, L-N6a:

Norveška, Švedska

Rezultati:

razmerja ekološke kakovosti nacionalnih sistemov za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Država

Nacionalne metode za razvrščanje,

za katere je bila izvedena interkalibracija

Razmerja ekološke kakovosti

Meja med zelo dobrim

in dobrim stanjem

Meja med dobrim

in zmernim stanjem

Finska

finska metoda za oceno fitoplanktona za jezera

0,80

0,60

Irska

irski indeks jezerskega fitoplanktona

0,80

0,60

Norveška

metoda za razvrščanje jezerskega fitoplanktona po ekološkem stanju

0,80

0,60

Švedska

metode ekološke ocene jezer, faktor kakovosti: fitoplankton

0,80

0,60

Združeno kraljestvo

orodje za oceno jezerskega fitoplanktona z modulom negotovosti (PLUTO)

0,80

0,60

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE SEVERNIH JEZER

Biološki element kakovosti

makrofiti in fitobentos

Biološki podelement kakovosti

makrofiti

Opis tipov, za katere je bila izvedena interkalibracija

Tip

Značilnosti jezera

Alkalnost (meq/l)

Barva (mg Pt/l)

L-N-M 101

nizka alkalnost, ni motno

0,05 –0,2

< 30

L-N-M 102

nizka alkalnost, motno

0,05 –0,2

> 30

L-N-M 201

zmerna alkalnost, ni motno

0,2 –1,0

< 30

L-N-M 202

zmerna alkalnost, motno

0,2 –1,0

> 30

L-N-M 301a

visoka alkalnost, ni motno, atlantski podtip

> 1,0

< 30

L-N-M 302a

visoka alkalnost, motno, atlantski podtip

> 1,0

> 30

tipi 101, 102, 201 in 202:

Irska, Finska, Norveška, Švedska, Združeno kraljestvo

tip 301a:

Irska, Združeno kraljestvo

tip 302 a:

Irska, Združeno kraljestvo

Rezultati:

razmerja ekološke kakovosti nacionalnih sistemov za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Država

Nacionalne metode za razvrščanje,

za katere je bila izvedena interkalibracija

Razmerja ekološke kakovosti

Meja med zelo dobrim in dobrim stanjem

Meja med dobrim in zmernim stanjem

Finska

Finnmac – finski sistem za razvrščanje makrofitov

0,8 (vsi tipi)

0,6 (vsi tipi)

Irska

prosti indeks makrofitov

0,9 (vsi tipi)

0,68 (vsi tipi)

Norveška

nacionalni indeks makrofitov (trofični indeks (TIc))

tip 101: 0,98

tip 102: 0,96

tip 201: 0,95

tip 202: 0,99

tip 101: 0,87

tip 102: 0,87

tip 201: 0,75

tip 202: 0,77

Švedska

TMI – trofični indeks makrofitov

tip 101: 0,93

tip 102: 0,93

tip 201: 0,89

tip 202: 0,91

tip 101: 0,80

tip 102: 0,83

tip 201: 0,78

tip 202: 0,78

Združeno kraljestvo

LEAFPACS 2 za jezera (*4)

0,8 (vsi tipi)

0,66 (vsi tipi)

Združeno kraljestvo

prosti indeks makrofitov (*5)

0,9 (vsi tipi)

0,68 (vsi tipi)

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE SEVERNIH JEZER

Biološki element kakovosti

bentoški nevretenčarji

Opis tipov, za katere je bila izvedena interkalibracija

Tip

Značilnosti jezera

Ekoregija

Nadmorska višina

(m)

Alkalnost (meq/l)

Barva (mg Pt/l)

zakisljevanje obale jezera

 

 

 

 

L-N-BF1

nižinsko/srednjegorsko, nizke alkalnosti, ni motno

ni podatkov

< 800

0,05 –0,2

< 30

evtrofikacija jezerskega profundala

 

 

 

 

L-N-BF2

ekoregija 22, nizka alkalnost, ki je in ni motno

22

površina > 1 km2, največja globina > 6 m

< 0,2

ni podatkov

tipi L-N-BF1:

Norveška, Švedska, Združeno kraljestvo, Irska, Finska

tipi L-N-BF2:

Finska, Švedska

Rezultati:

razmerja ekološke kakovosti nacionalnih sistemov za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Država

Nacionalne metode za razvrščanje,

za katere je bila izvedena interkalibracija

Razmerja ekološke kakovosti

Meja med zelo dobrim in dobrim stanjem

Meja med dobrim in zmernim stanjem

 

zakisljevanje obale jezera

 

 

Norveška

MultiClear – multimetrični indeks nevretenčarjev za jezera, ki niso motna

0,95

0,74

Švedska

MILA – multimetrični indeks zakisljevanja jezer na podlagi nevretenčarjev

0,85

0,60

Združeno kraljestvo

LAMM – metrični indeks zakisljevanja jezer na podlagi makronevretenčarjev

0,86

0,70

 

evtrofikacija jezerskega profundala

 

 

Finska

PICM – revidirana finska metoda za oceno jezerskih nevretenčarjev

0,80

0,60

Švedska

BQI – indeks kakovosti na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,84

0,67

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE SEVERNIH JEZER

Biološki element kakovosti

ribja favna

Opis tipov, za katere je bila izvedena interkalibracija

Tip

Značilnosti jezera

Površina jezera (km2)

Alkalnost (meq/l)

Barva (mg Pt/l)

L-N-F1

dimiktična jezera, ki niso motna

< 40

< 0,2

< 30

L-N-F2

dimiktična motna jezera

< 5

< 0,2

30–90

tipi L-N-F1:

Irska, Finska, Norveška, Švedska, Združeno kraljestvo

tipi L-N-F2:

Irska, Finska, Norveška, Švedska, Združeno kraljestvo

Rezultati:

razmerja ekološke kakovosti nacionalnih sistemov za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Država

Nacionalne metode za razvrščanje,

za katere je bila izvedena interkalibracija

Razmerja ekološke kakovosti

Meja med zelo dobrim in dobrim stanjem

Meja med dobrim in zmernim stanjem

evtrofikacija

Finska

EQR4

0,80

0,60

Irska

FIL2

0,76

0,53

Združeno kraljestvo (Severna Irska)

FIL2

0,76

0,53

Norveška

EindexW3

0,75

0,56

Švedska

EindexW3

0,75

0,56

zakisljevanje

Norveška

AindexW5

0,74

0,55

Švedska

AindexW5

0,74

0,55

Vrsta vode

jezera

Geografska interkalibracijska skupina

fitobentos vseh geografskih interkalibracijskih skupin

Opis tipov, za katere je bila izvedena interkalibracija

Tip

Značilnosti jezera

Alkalnost (meq/l)

Ekoregije

HA

jezera z visoko alkalnostjo

> 1

alpska, osrednja/baltska, vzhodno celinska, sredozemska

MA

jezera z zmerno alkalnostjo

0,2 –1

alpska, osrednja/baltska, vzhodno celinska, sredozemska, severna

LA

jezera z nizko alkalnostjo

< 0,2

severna

tipi HA:

Belgija, Nemčija, Madžarska, Irska, Italija, Litva, Poljska, Švedska, Slovenija, Združeno kraljestvo

tipi MA:

Belgija, Finska, Irska, Italija, Romunija, Švedska, Združeno kraljestvo

tipi LA:

Finska, Irska, Švedska, Združeno kraljestvo

Država in tip

Nacionalne metode za razvrščanje,

za katere je bila izvedena interkalibracija

Razmerja ekološke kakovosti

Meja med zelo dobrim in dobrim stanjem

Meja med dobrim in zmernim stanjem

Tip HA

Belgija (Flandrija)

PISIAD – deleži diatomej, občutljivih na vpliv, in diatomej, povezanih z vplivom

0,80

0,60

Nemčija

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Phytobenthos

0,80

0,55

Madžarska

MIL – multimetrični indeks za jezera

0,80

0,69

Irska

trofični indeks za jezera na podlagi diatomej (IE)

0,90

0,63

Italija

EPI-L – italijanska nacionalna metoda za vrednotenje ekološke kakovosti jezerske vode z bentoškimi diatomejami

0,75

0,5

Litva

litovski indeks jezerskega fitobentosa

0,63

0,47

Poljska

PL IOJ – Multimetryczny Indeks Okrzemkowy dla Jezior (multimetrični indeks diatomej za jezera)

0,91

0,76

Švedska

IPS

0,89

0,74

Slovenija

metodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,80

0,60

Združeno kraljestvo

DARLEQ 2

0,92

0,70

Tip MA

Belgija (Flandrija)

PISIAD – deleži diatomej, občutljivih na vpliv, in diatomej, povezanih z vplivom

0,80

0,60

Finska

finska metoda na podlagi jezerskega fitobentosa

0,80

0,60

Irska

trofični indeks za jezera na podlagi diatomej (IE)

0,90

0,63

Italija

EPI-L – italijanska nacionalna metoda za vrednotenje ekološke kakovosti jezerske vode z bentoškimi diatomejami

0,75

0,5

Romunija

RO-AMLP – nacionalna (romunska) metoda za oceno ekološkega stanja naravnih jezer na podlagi fitobentosa (diatomej)

0,80

0,60

Švedska

IPS

0,89

0,74

Združeno kraljestvo

DARLEQ 2

0,93

0,66

Tip LA

Irska

trofični indeks za jezera na podlagi diatomej (IE)

0,90

0,66

Združeno kraljestvo

DARLEQ 2

0,92

0,70

Vrsta vode

obalne vode

Geografska interkalibracijska skupina

Baltsko morje

Opis tipov, za katere je bila izvedena interkalibracija

Tip

Površinska slanost (psu)

Pridnena slanost

(psu)

Izpostavljenost

Število dni, ko vodo pokriva led

Druge značilnosti

BC1

0,5 –6 oligohalina

1–6

izpostavljena

90–150

predeli v Kvarknu in Botnijskem zalivu, ki segajo do Arhipelaškega morja (za fitoplankton je Arhipelaško morje izključeno in vključeno v tip BC9); vpliv motnih snovi

BC2

6–22 mezohalina

2–6

zelo v zavetju

 

lagune

BC3

3–6 oligohalina

3–6

v zavetju

90–150

finska in estonska obala Finskega zaliva

BC4

5–8 spodnja mezohalina

5–8

v zavetju

< 90

predeli Estonije in Latvije v Riškem zalivu

BC5

6–8 spodnja mezohalina

6–12

izpostavljena

< 90

predeli v jugovzhodnem Baltskem morju ob obali Latvije, Litve in Poljske

BC6

8–12 srednja mezohalina

8–12

v zavetju

< 90

predeli vzdolž zahodnega Baltskega morja ob južni obali Švedske in jugovzhodni obali Danske

BC7

6–8 srednja mezohalina

8–11

izpostavljena

< 90

zahodna obala Poljske in vzhodna obala Nemčije

BC8

13–18 zgornja mezohalina

18–23

v zavetju

< 90

obala Danske in Nemčije v zahodnem Baltskem morju

BC9

3–6 spodnja mezohalina

3–6

zmerno izpostavljena do izpostavljena

90–150

predeli v zahodnem Finskem zalivu, Arhipelaškem morju in otočju Asko (samo za fitoplankton)

Države, ki so jim skupni tipi, za katere je bila izvedena interkalibracija:

tip BC1:

Finska, Švedska

tip BC2:

Nemčija

tip BC3:

Estonija, Finska

tip BC4:

Estonija, Latvija

tip BC5:

Latvija, Litva

tip BC6:

Švedska, Danska

tip BC7:

Nemčija, Poljska

tip BC8:

Nemčija, Danska

tip BC9:

Finska, Švedska, Estonija (tip velja samo za fitoplankton)

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE BALTSKEGA MORJA

Biološki element kakovosti

fitoplankton

Rezultati:

razmerja ekološke kakovosti nacionalnih sistemov za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Država in tip

Nacionalni sistemi za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Razmerja ekološke kakovosti

Meja med zelo dobrim in dobrim stanjem

Meja med dobrim in zmernim stanjem

BC7

Nemčija

nemška metoda za obalni fitoplankton

0,8

0,6

Poljska

poljska metoda za obalni fitoplankton

0,8

0,6

BC8

Danska

danska metoda za obalni fitoplankton

0,8

0,6

Nemčija

nemška metoda za obalni fitoplankton

0,8

0,6

Rezultati za parameter, ki kaže biomaso (klorofil a)

Država in tip

Razmerja ekološke kakovosti

Vrednosti (μg/l)

Meja med zelo dobrim in dobrim stanjem

Meja med dobrim in zmernim stanjem

Meja med zelo dobrim in dobrim stanjem

Meja med dobrim in zmernim stanjem

BC1

Finska (zunanji predel Kvarkna)

0,76

0,59

1,7

2,2

Finska (zunanji predel Botnijskega zaliva)

0,78

0,60

1,6

2,1

Švedska (zunanji predel Kvarkna)

0,75

0,58

1,6

2,1

Švedska (zunanji predel Botnijskega zaliva)

0,80

0,60

1,5

2,0

BC4

Estonija

0,830

0,670

2,4

3,0

Latvija

0,82

0,67

2,2

2,7

BC5

Latvija

0,650

0,390

1,85

3,1

Litva

0,880

0,600

2,5

4,9

BC6

Danska

0,78

0,62

1,36

1,72

Švedska

0,79

0,64

1,44

1,78

BC9

Estonija

0,82

0,67

2,20

2,70

Finska

0,79

0,65

1,90

2,30

Švedska

0,80

0,67

1,50

1,80

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE BALTSKEGA MORJA

Biološki element kakovosti

makroalge in kritosemenke

Rezultati:

razmerja ekološke kakovosti nacionalnih sistemov za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Država in tip

Nacionalni sistemi za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Razmerja ekološke kakovosti

Meja med zelo dobrim in dobrim stanjem

Meja med dobrim in zmernim stanjem

BC3

Estonija

EPI – estonski indeks fitobentosa v obalnih vodah (makroalge in kritosemenke)

0,98

0,86

Finska

največja globina alge Fucus (makroalge)

0,92

0,79

BC4

Estonija

EPI – estonski indeks fitobentosa (makroalge in kritosemenke)

0,91

0,70

Latvija

PEQI – indeks ekološke kakovosti na podlagi fitobentosa

0,90

0,75

BC5

Latvija

MDFLD – največja globina razširjenosti rdeče alge Furcellaria lumbricalis (makroalge)

0,90

0,75

Litva

MDFLD – litovska največja globina razširjenosti rdeče alge Furcellaria lumbricalis (makroalge)

0,84

0,68

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE BALTSKEGA MORJA

Biološki element kakovosti

bentoški nevretenčarji

Rezultati:

razmerja ekološke kakovosti nacionalnih sistemov za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Država in tip

Nacionalni sistemi za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Razmerja ekološke kakovosti

Meja med zelo dobrim in dobrim stanjem

Meja med dobrim in zmernim stanjem

BC1

Finska

BBI – finski indeks bentoških nevretenčarjev za somornico

0,96

0,56

Švedska

BQI – švedski multimetrični indeks biološke kakovosti (infavna v mehkem sedimentu)

0,77

0,31

BC3

Estonija

ZKI – estonski indeks skupnosti makrozoobentosa v obalnih vodah

0,39

0,24

Finska

BBI – finski indeks bentoških nevretenčarjev za somornico

0,94

0,56

BC5

Latvija

BQI – indeks kakovosti na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,87

0,61

Litva

BQI – litovski indeks kakovosti na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,94

0,81

BC6

Danska

danski indeks kakovosti, različica 2 (DKI ver2)

0,84

0,68

Švedska

BQI – švedski multimetrični indeks biološke kakovosti (infavna v mehkem sedimentu)

0,76

0,27

BC7

Nemčija

MarBIT – orodje za morski biotski indeks

0,60

Poljska

ocena z biološkim elementom kakovosti makrozoobentosem z uporabo multimetričnega indeksa

0,58

BC8

Danska

danski indeks kakovosti, različica 2 (DKI ver2)

0,86

0,72

Nemčija

MarBIT – orodje za morski biotski indeks

0,80

0,60

Vrsta vode

obalne vode

Geografska interkalibracijska skupina

severovzhodni Atlantik

Opis tipov, za katere je bila izvedena interkalibracija

Tip

Opis lastnosti

Slanost (psu)

Razpon bibavice (m)

Globina (m)

Hitrost tokov (vozli) Izpostavljenost

Mešanje

Zadrževalni čas

tip za oportunistične cvetoče makroalge, morske trave, rastline slanih močvirij in bentoške nevretenčarje

NEA 1/26

odprti ocean ali zaprta morja, izpostavljena ali v zavetju, evhalina, plitva

< 30

srednja amplituda bibavice 1–5

< 30

srednja 1–3

izpostavljena ali v zavetju

v celoti premešana

več dni (ali tednov v Vatskem morju)

podtipi za makroalge v bibavičnem pasu

NEA 1/26 A2

odprti ocean, izpostavljena ali v zavetju, evhalina, plitva, vode z zmerno temperaturo (večinoma > 13 oC) in visokim obsevanjem (večinoma PAR > 29 Mol/m2 na dan)

> 30

srednja amplituda bibavice 1–5

< 30

srednja 1–3

izpostavljena ali v zavetju

v celoti premešana več dni

NEA 1/26 B21

odprti ocean ali zaprta morja, izpostavljena ali v zavetju, evhalina, plitva hladne vode (večinoma < 13 oC), s srednjim obsevanjem (večinoma PAR < 29 Mol/m2 na dan)

> 30 zlasti srednja amplituda bibavice 1–5 < 30

srednja 1–3 izpostavljena ali v zavetju

v celoti premešana več dni

podtipi za fitoplankton

NEA 1/26a

odprti ocean, izpostavljena ali v zavetju, evhalina, plitva

> 30 srednja amplituda bibavice 1–5 < 30

srednja 1–3 izpostavljena ali v zavetju

v celoti premešana več dni

NEA 1/26b

zaprta morja, izpostavljena ali v zavetju, evhalina, plitva

> 30 srednja amplituda bibavice 1–5 < 30

srednja 1–3 izpostavljena ali v zavetju

v celoti premešana več dni

NEA 1/26c

zaprta morja, zaprta ali v zavetju, delno stratificirana

> 30 majhna/srednja amplituda bibavice < 1–5 < 30

srednja 1–3 izpostavljena ali v zavetju

delno stratificirana več dni ali tednov

NEA 1/26d

skandinavska obala, izpostavljena ali v zavetju, plitva

> 30 majhna amplituda bibavice < 1 < 30

majhna < 1 izpostavljena ali zmerno izpostavljena

delno stratificirana več dni ali tednov

NEA 1/26e

predeli dvigovanja pridnene vode, izpostavljena ali v zavetju, evhalina, plitva

> 30 srednja amplituda bibavice < 1 < 30

srednja 1–3 izpostavljena ali v zavetju

v celoti premešana več dni

tipi za fitoplankton, makroalge, morske trave, rastline slanih močvirij in bentoške nevretenčarje

NEA 5

Helgoland (Nemški zaliv), skalnata, izpostavljena in delno stratificirana

> 30

srednja amplituda bibavice

< 30

srednja 1–3 izpostavljena

delno stratificirana več dni

NEA 3/4

polihalina, izpostavljena ali zmerno izpostavljena (tip Vatsko morje)

polihalina 18–30 srednja amplituda bibavice 1–5 < 30

srednja 1–3 izpostavljena ali zmerno izpostavljena

v celoti premešana več dni

NEA 7

globoki fjordski in morsko-jezerski sistemi

> 30 srednja amplituda bibavice 1–5 > 30

majhna < 1 v zavetju

v celoti premešana več dni

NEA 8a

tip notranji lok Skagerraka, polihalina, majhna amplituda bibavice, zmerno izpostavljena, plitva

polihalina 25–30 majhna amplituda bibavice < 1 > 30

majhna < 1 zmerno izpostavljena

v celoti premešana več dni ali tednov

NEA 8b

tip notranji lok Skagerraka, polihalina, majhna amplituda bibavice, zmerno v zavetju, plitva

polihalina 10–30 majhna amplituda bibavice < 1 < 30

majhna < 1 v zavetju do zmerno izpostavljena

delno stratificirana več dni ali tednov

NEA 9

fjord s plitvim pragom ob ustju z zelo veliko največjo globino v osrednjem delu s slabo izmenjavo globinske vode

polihalina 25–30 majhna amplituda bibavice < 1 > 30

majhna < 1 v zavetju

delno stratificirana več tednov

NEA 10

tip zunanji lok Skagerraka, polihalina, majhna amplituda bibavice, izpostavljena, globoka

polihalina 25–30 majhna amplituda bibavice < 1 > 30

majhna < 1 izpostavljena

delno stratificirana več dni

Države, ki so jim skupni tipi, za katere je bila izvedena interkalibracija:

tip NEA1/26 – oportunistične cvetoče makroalge, morske trave, rastline slanih močvirij in bentoški nevretenčarji: Belgija, Francija, Nemčija, Danska, Irska, Nizozemska, Norveška, Portugalska, Španija, Združeno kraljestvo

tip NEA1/26 A2 – makroalge v bibavičnem pasu: Francija, Španija, Portugalska

tip NEA1/26 B21 – makroalge v bibavičnem pasu: Francija, Irska, Norveška, Združeno kraljestvo

tip NEA1/26a – fitoplankton: Španija, Francija, Irska, Norveška, Združeno kraljestvo

tip NEA1/26b – fitoplankton: Belgija, Francija, Nizozemska, Združeno Kraljestvo

tip NEA1/26c – fitoplankton: Nemčija, Danska

tip NEA1/26d – fitoplankton: Danska

tip NEA1/26e – fitoplankton: Portugalska, Španija

tip NEA 5: Nemčija

tip NEA3/4: Nemčija, Nizozemska

tip NEA7: Norveška, Združeno kraljestvo

tip NEA8a: Norveška, Švedska

tip NEA8b: Danska, Švedska

tip NEA9: Norveška, Švedska

tip NEA10: Norveška, Švedska

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE SEVEROVZHODNEGA ATLANTIKA

Biološki element kakovosti

fitoplankton

Fitoplankton –

parameter, ki kaže biomaso (klorofil a)

Rezultati:

razmerja ekološke kakovosti in vrednosti parametra

Vrednosti parametra so izražene v μg/l kot vrednost 90. percentila, izračunana za določeno rastno sezono v šestletnem obdobju.

Država in tip

Razmerja ekološke kakovosti

Vrednosti (μg/l)

Meja med zelo dobrim in dobrim stanjem

Meja med dobrim in zmernim stanjem

Meja med zelo dobrim in dobrim stanjem

Meja med dobrim in zmernim stanjem

NEA 1/26a

Francija

0,76

0,33

4,40

10,00

Irska

0,82

0,60

9,90

15,00

Norveška

0,67

0,33

2,50

5,00

Španija (vzhodna kantabrijska obala)

0,67

0,33

1,50

3,00

Španija (zahodna in osrednja kantabrijska obala)

0,67

0,33

3,00

6,00

Španija (obala ob Cadiškem zalivu)

0,67

0,33

5,00

10,00

Združeno kraljestvo

0,80

0,60

5,00

10,00

NEA 1/26b

Belgija

0,80

0,67

12,50

15,00

Francija

0,67

0,44

10,00

15,00

Nizozemska

0,67

0,44

10,00

15,00

Združeno kraljestvo (jug)

0,82

0,63

9,80

14,30

Združeno kraljestvo (sever)

0,80

0,60

10,00

15,00

NEA 1/26c

 

 

 

 

Nemčija

0,67

0,44

5,0

7,5

Danska

0,67

0,44

5,0

7,5

NEA 1/26e

Portugalska (močno ibersko dvigovanje pridnene vode – A5)

0,670

0,440

8,000

12,000

Portugalska (dvigovanje pridnene vode – A6, A7)

0,880

0,490

4,500

8,200

Španija (dvigovanje pridnene vode ob zahodni iberski obali)

0,67

0,44

6,00

9,00

Španija (dvigovanje pridnene vode ob zahodni iberski obali– rias)

0,67

0,44

8,00

12,00

NEA 3/4

Nemčija (Eems Dollard)

0,80

0,60

7,00

11,00

Nemčija (Vatsko morje)

0,80

0,60

7,00

11,00

Nizozemska (Eems Dollard)

0,80

0,60

6,75

10,13

Nizozemska (Vatsko morje)

0,80

0,60

9,60

14,40

Nizozemska (Severno morje)

0,80

0,60

11,25

16,88

NEA 8a

Norveška

0,79

0,57

3,95

5,53

Švedska

0,75

0,49

1,54

2,35

NEA 8b (Öresund)

Danska

0,79

0,59

1,22

1,63

Švedska

0,80

0,60

1,18

1,56

NEA 8b (Kattegat in Veliki Belt)

Danska

0,83

0,64

1,22

1,58

Švedska

0,84

0,65

1,18

1,52

NEA 9

Norveška

0,76

0,43

3,92

6,90

Švedska

0,73

0,38

1,89

3,60

NEA 10

Norveška

0,73

0,49

3,53

5,26

Švedska

0,71

0,46

1,39

2,14

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE SEVEROVZHODNEGA ATLANTIKA

Biološki element kakovosti

makroalge in kritosemenke

Biološki podelement kakovosti

makroalge

Makroalge v bibavičnem pasu ali pod njim, skalnato dno

Rezultati:

razmerja ekološke kakovosti nacionalnih sistemov za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Država in tip

Nacionalni sistemi za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Razmerja ekološke kakovosti

Meja med zelo dobrim in dobrim stanjem

Meja med dobrim in zmernim stanjem

Tip NEA1/26 A2 – makroalge v bibavičnem pasu

Francija

CCO – pokritost, značilne vrste, oportunistične vrste na skalnatem dnu v bibavičnem pasu

0,80

0,60

Portugalska

PMarMAT – orodje za oceno morskih makroalg

0,80

0,61

Španija

CFR – kakovost skalnatega dna

0,81

0,60

Španija

RICQI – indeks kakovosti skupnosti na skalnatem dnu v bibavičnem pasu

0,82

0,60

Španija

RSL – skrajšani seznam vrst

0,75

0,48

Tip NEA1/26 B21 – makroalge v bibavičnem pasu

Irska

RSL – skrajšani seznam vrst na skalnatih obalah

0,80

0,60

Norveška

RSLA – skrajšani seznam vrst na skalnatih obalah s številčnostjo

0,80

0,60

Združeno kraljestvo

RSL – skrajšani seznam vrst na skalnatih obalah

0,80

0,60

Tip NEA7 – makroalge v bibavičnem pasu

 

Norveška

RSLA – skrajšani seznam vrst na skalnatih obalah s številčnostjo

0,80

0,60

Združeno kraljestvo

RSL – skrajšani seznam vrst na skalnatih obalah

0,80

0,60

Tip NEA8a/9/10 – makroalge v bibavičnem pasu

Norveška

MSMDI – indeks več vrst največjih globin

0,80

0,60

Švedska

MSMDI – indeks več vrst največjih globin

0,80

0,60

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE SEVEROVZHODNEGA ATLANTIKA

Biološki element kakovosti

makroalge in kritosemenke

Biološki podelement kakovosti

makroalge

Cvetoče makroalge v bibavičnem pasu na mehkem dnu, kaže številčnost

Rezultati:

razmerja ekološke kakovosti nacionalnih sistemov za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Država in tip

Nacionalni sistemi za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Razmerja ekološke kakovosti

Meja med zelo dobrim in dobrim stanjem

Meja med dobrim in zmernim stanjem

Tip NEA 1/26

Nemčija

OMAI – pokritost/površina oportunističnih makroalg v bibavičnem pasu na mehkem sedimentu v obalnih vodah

0,78

0,59

Francija

CWOGA – ocena cvetenja makroalg

0,825

0,617

Irska

Orodje OGA – Opportunistic Green Macroalgal Abundance (številčnost oportunističnih zelenih makroalg)

0,80

0,60

Združeno kraljestvo

OMBT – orodje za cvetenje oportunističnih makroalg

0,80

0,60

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE SEVEROVZHODNEGA ATLANTIKA

Biološki element kakovosti

makroalge in kritosemenke

Biološki podelement kakovosti

kritosemenke

Morske trave

Rezultati:

razmerja ekološke kakovosti nacionalnih sistemov za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Država in tip

Nacionalni sistemi za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Razmerja ekološke kakovosti

Meja med zelo dobrim in dobrim stanjem

Meja med dobrim in zmernim stanjem

Tip NEA 1/26

Nemčija

SG – orodje za oceno morske trave v bibavičnem pasu v obalnih vodah in somornici

0,80

0,60

Francija

SBQ – kakovost dna z morsko travo v obalnih vodnih telesih in somornici

0,80

0,645

Irska

orodje za morsko travo v bibavičnem pasu

0,80

0,61

Nizozemska

SG – spremljanje dna vodnega telesa z morsko travo z uporabo zračnih fotografij, terenskih podatkov ter navedbo površine in gostote za posamezne vrste

0,80

0,60

Portugalska

SQI – indeks kakovosti morske trave

0,80

0,60

Združeno kraljestvo

orodje za morsko travo v bibavičnem pasu

0,80

0,61

Tip NEA 3/4

Nemčija

SG – Bewertungssystem für Makroalgen und Seegräser der Küsten- und Übergangsgewässer zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

0,80

0,60

Nizozemska

Nadzor dna vodnega telesa z morsko travo z uporabo zračnih fotografij, terenskih podatkov in z navedbo površine in gostote za posamezne vrste

0,80

0,60

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE SEVEROVZHODNEGA ATLANTIKA

Biološki element kakovosti

bentoški nevretenčarji

Rezultati:

razmerja ekološke kakovosti nacionalnih sistemov za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Država in tip

Nacionalni sistemi za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Razmerja ekološke kakovosti

Meja med zelo dobrim in dobrim stanjem

Meja med dobrim in zmernim stanjem

Tip NEA 1/26

Belgija

BEQI – indeks kakovosti bentoškega ekosistema

0,80

0,60

Danska

DKI – danski indeks kakovosti

0,80

0,60

Nemčija

M-AMBI – normalizirani morski biotski indeks M-AMBI(n)-Multivariate AZTI

0,85

0,70

Francija

M-AMBI – normalizirani morski biotski indeks M-AMBI(n)-Multivariate AZTI

0,77

0,53

Irska

IQI – indeks kakovosti infavne

0,75

0,64

Nizozemska

BEQI2 – indeks kakovosti bentoškega ekosistema 2

0,80

0,60

Norveška

NQI – norveški indeks kakovosti

0,72

0,63

Portugalska

BAT – orodje za oceno bentosa

0,79

0,58

Španija

M-AMBI – normalizirani morski biotski indeks M-AMBI(n)-Multivariate AZTI

0,77

0,63

Združeno kraljestvo

IQI – indeks kakovosti infavne

0,75

0,64

Tip NEA 3/4

Nemčija

M-AMBI – normalizirani morski biotski indeks M-AMBI(n)-Multivariate AZTI

0,85

0,70

Nizozemska

BEQI2 – indeks kakovosti bentoškega ekosistema 2

0,80

0,60

Tip NEA 7

Norveška

NQI – norveški indeks kakovosti

0,72

0,63

Združeno kraljestvo

IQI – indeks kakovosti infavne

0,75

0,64

Tip NEA 8b

Danska

DKI – danski indeks kakovosti

0,84

0,68

Švedska

BQI – švedski multimetrični indeks biološke kakovosti (infavna v mehkem sedimentu)

0,71

0,54

Tip NEA 8a/9/10

Norveška

NQI – norveški indeks kakovosti

0,82

0,63

Švedska

BQI – švedski multimetrični indeks biološke kakovosti (infavna v mehkem sedimentu)

0,71

0,54

Vrsta vode

obalne vode

Geografska interkalibracijska skupina

Sredozemsko morje

Opis tipov, za katere je bila izvedena interkalibracija (samo za fitoplankton)

Kar zadeva bentoške nevretenčarje, makroalge in morske trave, veljajo rezultati interkalibracije za celotno Sredozemsko morje, na katerega meji država.

Tip

Opis

Gostota (kg/m3)

Povprečna letna slanost (psu)

tip I

pod velikim vplivom dotoka sladke vode

< 25

< 34,5

tip IIA, IIA Jadran

pod zmernim vplivom dotoka sladke vode (celinski vpliv)

25–27

34,5 –37,5

tip IIIW

celinska obala, brez vpliva dotoka sladke vode (zahodni del)

> 27

> 37,5

tip IIIE

brez vpliva dotoka sladke vode (vzhodni del)

> 27

> 37,5

tip Islandija-W*

islandska obala (zahodni del)

celoten razpon

celoten razpon

Države, ki so jim skupni tipi, za katere je bila izvedena interkalibracija:

tip I:

Francija, Italija

tip IIA:

Francija, Španija, Italija

tip IIA Jadran:

Italija, Slovenija

tip Islandija-W*(brez meja za ta tip in brez možnosti interkalibracije zaradi utemeljenih razlogov):

Francija, Španija, Italija

tip IIIW:

Francija, Španija, Italija

tip IIIE:

Grčija, Ciper

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE SREDOZEMSKEGA MORJA

Biološki element kakovosti

Fitoplankton

Fitoplankton –

parameter, ki kaže biomaso (klorofil a)

Rezultati:

razmerja ekološke kakovosti in vrednosti parametra

Vrednosti parametra so izražene v μg/l klorofila a za 90. percentil, ki se izračuna za eno leto v najmanj petletnem obdobju.

Država in tip

Razmerja ekološke kakovosti

Vrednosti (μg/l)

Meja med zelo dobrim in dobrim stanjem

Meja med dobrim in zmernim stanjem

Meja med zelo dobrim in dobrim stanjem

Meja med dobrim in zmernim stanjem

Tip II A

Francija

0,67

0,37

1,92

3,50

Španija

0,67

0,37

1,92

3,50

Tip II A Jadran

Hrvaška

0,82

0,61

1,70

4,00

Italija

0,82

0,61

1,70

4,00

Slovenija

0,82

0,61

1,70

4,00

Tip IIIW

Francija

0,67

0,42

1,18

1,89

Španija

0,67

0,42

1,18

1,89

Tip IIIE

Ciper

0,66

0,37

0,29

0,53

Grčija

0,66

0,37

0,29

0,53

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE SREDOZEMSKEGA MORJA

Biološki element kakovosti

makroalge in kritosemenke

Biološki podelement kakovosti

makroalge

Rezultati:

razmerja ekološke kakovosti nacionalnih sistemov za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Naslednji rezultati veljajo za zgornji infralitoralni pas (globina 3,5–0,2 m) na skalnatih obalah:

Država

Nacionalni sistemi za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Razmerja ekološke kakovosti

Meja med zelo dobrim in dobrim stanjem

Meja med dobrim in zmernim stanjem

Ciper

EEI-c – indeks za ekološko vrednotenje

0,76

0,48

Francija

CARLIT – kartografija litoralnih in zgornjih sublitoralnih skupnosti na skalnatih obalah

0,75

0,60

Grčija

EEI-c – indeks za ekološko vrednotenje

0,76

0,48

Hrvaška

CARLIT – kartografija litoralnih in zgornjih sublitoralnih skupnosti na skalnatih obalah

0,75

0,60

Italija

CARLIT – kartografija litoralnih in zgornjih sublitoralnih skupnosti na skalnatih obalah

0,75

0,60

Malta

CARLIT – kartografija litoralnih in zgornjih sublitoralnih skupnosti na skalnatih obalah

0,75

0,60

Slovenija

metodologija vrednotenja ekološkega stanja obalnega morja na podlagi makroalg

0,76

0,48

Španija

CARLIT – kartografija litoralnih in zgornjih sublitoralnih skupnosti na skalnatih obalah

0,75

0,60

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE SREDOZEMSKEGA MORJA

Biološki element kakovosti

makroalge in kritosemenke

Biološki podelement kakovosti

kritosemenke

Rezultati:

razmerja ekološke kakovosti nacionalnih sistemov za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Država

Nacionalni sistemi za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Razmerja ekološke kakovosti

Meja med zelo dobrim in dobrim stanjem

Meja med dobrim in zmernim stanjem

Hrvaška

POMI – multivariantni indeks s pozejdonko Posidonia oceanica

0,775

0,55

Ciper

PREI – hiter in lahek indeks s pozejdonko Posidonia oceanica

0,775

0,55

Francija

PREI – hiter in lahek indeks s pozejdonko Posidonia oceanica

0,775

0,55

Italija

PREI – hiter in lahek indeks s pozejdonko Posidonia oceanica

0,775

0,55

Malta

PREI – hiter in lahek indeks s pozejdonko Posidonia oceanica

0,775

0,55

Španija

POMI – multivariantni indeks s pozejdonko Posidonia oceanica

0,775

0,55

Španija

valencijski indeks – CS

0,775

0,55

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE SREDOZEMSKEGA MORJA

Biološki element kakovosti

bentoški nevretenčarji

Biološki element kakovosti

 

Rezultati:

razmerja ekološke kakovosti nacionalnih sistemov za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Država

Nacionalni sistemi za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Razmerja ekološke kakovosti

Meja med zelo dobrim in dobrim stanjem

Meja med dobrim in zmernim stanjem

Italija

M-AMBI – normalizirani morski biotski indeks M-AMBI(n)-Multivariate AZTI

0,81

0,61

Slovenija

metodologija vrednotenja ekološkega stanja obalnega morja na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,83

0,62

Ciper

Bentix

0,75

0,58

Francija

AMBI

0,83

0,58

Grčija

Bentix

0,75

0,58

Španija

BOPA

0,95

0,54

Španija

MEDOCC

0,73

0,47

Vrsta vode

obalne vode

Geografska interkalibracijska skupina

Črno morje

Opis tipov, za katere je bila izvedena interkalibracija

Tip

Opis

CW-BL1

mezohalina, majhna amplituda bibavice (< 1 m), plitva (< 30 m), zmerno izpostavljena do zelo izpostavljena, mešan substrat (fin pesek za zoobentos)

Države, ki so jim skupni tipi, za katere je bila izvedena interkalibracija: Bolgarija in Romunija

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE ČRNEGA MORJA

Biološki element kakovosti

fitoplankton

Rezultati:

razmerja ekološke kakovosti nacionalnih sistemov za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Država

Nacionalni sistemi za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Razmerja ekološke kakovosti

Meja med zelo dobrim in dobrim stanjem

Meja med dobrim in zmernim stanjem

Bolgarija

IBI

0,80

0,63

Romunija

IBI

0,80

0,63

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE ČRNEGA MORJA

Biološki element kakovosti

makroalge in kritosemenke

Rezultati:

razmerja ekološke kakovosti nacionalnih sistemov za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Država

Nacionalni sistemi za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Razmerja ekološke kakovosti

Meja med zelo dobrim in dobrim stanjem

Meja med dobrim in zmernim stanjem

Bolgarija

EI – ekološki indeks

0,837

0,644

Romunija

EI – ekološki indeks

0,837

0,644

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE ČRNEGA MORJA

Biološki element kakovosti

bentoški nevretenčarji

Rezultati:

razmerja ekološke kakovosti nacionalnih sistemov za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Država

Nacionalni sistemi za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Razmerja ekološke kakovosti

Meja med zelo dobrim in dobrim stanjem

Meja med dobrim in zmernim stanjem

Bolgarija

normalizirani morski biotski indeks M-AMBI(n)-Multivariate AZTI

0,90

0,68

Romunija

normalizirani morski biotski indeks M-AMBI(n)-Multivariate AZTI

0,90

0,68

Vrsta vode

somornica

Geografska interkalibracijska skupina

Baltsko morje

Opis tipov, za katere je bila izvedena interkalibracija

Tip

Površinska slanost (psu)

Pridnena slanost (psu)

Izpostavljenost

Število dni, ko vodo pokriva led

Druge značilnosti

BT1

0–8 oligohalina

0–8

zelo v zavetju

poljski Vislinski zaliv in litovski Kurski zaliv

Države, ki so jim skupni tipi, za katere je bila izvedena interkalibracija:

Litva, Poljska

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE BALTSKEGA MORJA

Biološki element kakovosti

fitoplankton

Rezultati za parameter, ki kaže biomaso (klorofil a)

Naslednji rezultati veljajo za poletno povprečje maj/junij–september.

Država

Razmerja ekološke kakovosti

Vrednosti (μg/l)

Meja med zelo dobrim in dobrim stanjem

Meja med dobrim in zmernim stanjem

Meja med zelo dobrim in dobrim stanjem

Meja med dobrim in zmernim stanjem

Litva

0,83

0,57

31,70

46,60

Poljska

0,77

0,61

33,46

42,20

Vrsta vode

somornica

Geografska interkalibracijska skupina

severovzhodni Atlantik

Opis tipov, za katere je bila izvedena interkalibracija

Tip

Opis lastnosti

Slanost (psu)

Razpon bibavice (m) Globina (m)

Hitrost tokov (vozli) Izpostavljenost

Mešanje

Zadrževalni čas

NEA 11

somornica

0–35 majhna do velika amplituda bibavice < 30

spremenljiva v zavetju ali zmerno izpostavljena

delno stalno stratificirana več dni ali tednov

Države, ki so jim skupni tipi, za katere je bila izvedena interkalibracija:

Belgija, Nemčija, Francija, Irska, Nizozemska, Portugalska, Španija, Združeno kraljestvo

Opis skupnih interkalibracijskih podtipov za biološki element kakovosti – bentoški nevretenčarji

Podtip

Opis lastnosti

Države članice, ki jim je skupen podtip

A

lagune

Irska, Španija, Združeno kraljestvo

B

sladkovodna, oligohalina, srednji pretok reke

Irska, Španija, Združeno kraljestvo

C

rečno ustje s srednjo amplitudo bibavice z nerednim pretokom reke

Portugalska, Španija

D

velika rečna ustja

Nemčija, Irska, Nizozemska, Portugalska, Španija, Združeno kraljestvo

E

majhno do srednje rečno ustje s > 50 % območja plimovanja

Irska, Nemčija, Španija, Združeno kraljestvo

F

majhno do srednje rečno ustje s < 50 % območja plimovanja

Irska, Portugalska, Španija, Združeno kraljestvo

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE SEVEROVZHODNEGA ATLANTIKA

Biološki element kakovosti

fitoplankton

Fitoplankton –

parameter, ki kaže biomaso (klorofil a)

Rezultati:

razmerja ekološke kakovosti in vrednosti parametra

Vrednosti parametra so izražene v μg/l, izmerjene kot nacionalna meritev klorofila a, izračunana v obdobju šestih let. Pri nacionalnih meritvah za Francijo, Nizozemsko, Portugalsko in Španijo se običajno uporablja merilo P90 klorofil a s slanosti prilagojenimi mejnimi vrednostmi; Irska uporablja kombinacijo P90 klorofila a in median, Združeno kraljestvo pa meritev na podlagi števila preseganj nekaterih statističnih meril. V Združenem kraljestvu so bile vrednosti P90 izračunane le za namene interkalibracije.

Država

Razmerja ekološke kakovosti

Vrednosti (μg/l)

Meja med zelo dobrim in dobrim stanjem

Meja med dobrim in zmernim stanjem

Meja med zelo dobrim in dobrim stanjem

Meja med dobrim in zmernim stanjem

Francija

0,67

0,397

5,33

8,88

Irska

0,80

0,60

12,96

25,96

Nizozemska

0,80

0,60

12,00

18,00

Portugalska – sever

0,667

0,467

10,000

14,288

Španija – osrednja kantabrijska in galicijska rečna ustja – območje mešanja (*6)

0,67

0,44

8,00

12,00

Španija – osrednja kantabrijska in galicijska rečna ustja – evhalina (*6)

0,67

0,33

4,00

8,00

Španija – vzhodna kantabrijska rečna ustja – evhalina (*6)

0,67

0,33

1,95

3,90

Španija – vzhodna kantabrijska rečna ustja – polihalina (*6)

0,67

0,33

3,30

6,60

Španija – vzhodna kantabrijska rečna ustja – mezohalina (*6)

0,67

0,33

5,10

10,20

Španija – vzhodna kantabrijska rečna ustja – oligohalina (*6)

0,67

0,33

6,60

13,20

Španija – rečna ustja v Cadiškem zalivu – območje mešanja (*6)

0,67

0,33

3,75

7,50

Španija – rečna ustja v Cadiškem zalivu – evhalina (*6)

0,67

0,33

3,00

6,00

Združeno kraljestvo

0,80

0,60

10,00

15,00

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE SEVEROVZHODNEGA ATLANTIKA

Biološki element kakovosti

makroalge in kritosemenke

Biološki podelement kakovosti

makroalge

Cvetoče makroalge v bibavičnem pasu na mehkem dnu, kaže številčnost

Rezultati:

razmerja ekološke kakovosti nacionalnih sistemov za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Država

Nacionalni sistemi za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Razmerja ekološke kakovosti

Meja med zelo dobrim in dobrim stanjem

Meja med dobrim in zmernim stanjem

Francija

TWOGA – ocena cvetenja makroalg

0,80

0,60

Irska

Orodje OGA – Opportunistic Green Macroalgal Abundance (številčnost oportunističnih zelenih makroalg)

0,80

0,60

Združeno kraljestvo

OMBT – orodje za cvetenje oportunističnih makroalg

0,80

0,60

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE SEVEROVZHODNEGA ATLANTIKA

Biološki element kakovosti

makroalge in kritosemenke

Biološki podelement kakovosti

kritosemenke

Morske trave

Rezultati:

razmerja ekološke kakovosti nacionalnih sistemov za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Država

Nacionalni sistemi za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Razmerja ekološke kakovosti

Meja med zelo dobrim in dobrim stanjem

Meja med dobrim in zmernim stanjem

Nemčija

SG – orodje za oceno morske trave v bibavičnem pasu v obalnih vodah in somornici

0,80

0,60

Francija

SBQ – kakovost dna z morsko travo v obalnih vodnih telesih in somornici

0,80

0,645

Irska

orodje za morsko travo v bibavičnem pasu

0,80

0,61

Nizozemska

SG – spremljanje dna vodnega telesa z morsko travo z uporabo zračnih fotografij, terenskih podatkov ter navedbo površine in gostote za posamezne vrste

0,80

0,60

Portugalska

SQI – indeks kakovosti morske trave

0,800

0,600

Združeno kraljestvo

orodje za morsko travo v bibavičnem pasu

0,80

0,61

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE SEVEROVZHODNEGA ATLANTIKA

Biološki element kakovosti

makroalge in kritosemenke

Biološki podelement kakovosti

kritosemenke

Slana močvirja

Rezultati:

razmerja ekološke kakovosti nacionalnih sistemov za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Država

Nacionalni sistemi za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Razmerja ekološke kakovosti

Meja med zelo dobrim in dobrim stanjem

Meja med dobrim in zmernim stanjem

Španija – Kantabrija

AQI – indeks kakovosti kritosemenk

0,88

0,73

Portugalska

AQuA – indeks za oceno kakovosti kritosemenk

0,800

0,600

Združeno kraljestvo

SM – orodje Združenega kraljestva za rastline slanih močvirij

0,800

0,600

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE SEVEROVZHODNEGA ATLANTIKA

Biološki element kakovosti

bentoški nevretenčarji

Rezultati:

razmerja ekološke kakovosti nacionalnih sistemov za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Država

Nacionalni sistemi za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Razmerja ekološke kakovosti

Meja med zelo dobrim in dobrim stanjem

Meja med dobrim in zmernim stanjem

Podtip D

Nemčija

M-AMBI – normalizirani morski biotski indeks M-AMBI(n)-Multivariate AZTI

0,850

0,700

Nizozemska

BEQI2 – indeks kakovosti bentoškega ekosistema 2

0,800

0,600

Španija

M-AMBI – normalizirani morski biotski indeks M-AMBI(n)-Multivariate AZTI

0,770

0,530

Portugalska

BAT – orodje za oceno bentosa

0,838

0,582

Podtip E

Španija

M-AMBI – normalizirani morski biotski indeks M-AMBI(n)-Multivariate AZTI

0,770

0,530

Španija

QSB – kakovost mehkega dna

0,800

0,600

Podtip F

Španija

M-AMBI – normalizirani morski biotski indeks M-AMBI(n)-Multivariate AZTI

0,770

0,530

Portugalska

BAT – orodje za oceno bentosa

0,806

0,580

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE SEVEROVZHODNEGA ATLANTIKA

Biološki element kakovosti

ribja favna

Rezultati:

razmerja ekološke kakovosti nacionalnih sistemov za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Država

Nacionalni sistemi za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Razmerja ekološke kakovosti

Meja med zelo dobrim in dobrim stanjem

Meja med dobrim in zmernim stanjem

Belgija

EBI – biotski indeks rečnega ustja Zeeschelde

0,850

0,615

Francija

ELFI – indeks rib rečnega ustja in lagune

0,910

0,675

Nemčija

FAT – TW – Fischbasiertes Bewertungswerkzeug für Übergangsgewässer der norddeutschen Ästuare

0,840

0,620

Irska

TFCI – indeks za razvrščanje rib somornice

0,810

0,580

Irska

EMFI – multimetrični indeks rib rečnega ustja

0,920

0,650

Nizozemska

FAT – TW – WFD – indeks rib za somornico, tip O2

0,800

0,600

Portugalska

EFAI – indeks za oceno rib rečnega ustja

0,865

0,700

Španija

indeks rib AFI – AZTI

0,780

0,550

Španija

TFCI – indeks za razvrščanje rib somornice

0,900

0,650

Združeno kraljestvo

TFCI – indeks za razvrščanje rib somornice

0,810

0,580

Združeno kraljestvo

EMFI – multimetrični indeks rib rečnega ustja

0,920

0,650

Vrsta vode

somornica

Geografska interkalibracijska skupina

Sredozemsko morje

Opis tipov, za katere je bila izvedena interkalibracija

Skupni interkalibracijski tip

Značilnosti tipa

Države članice, ki jim je skupen interkalibracijski tip

CL – oligohalina

obalne lagune (slanost < 5 psu)

Španija, Francija, Italija

CL – mezohalina, zaprta (choked) in omejena (restricted)

obalne lagune (slanost 5–18 psu)

Španija (*7), Francija (*7), Italija, Grčija

CL – polihalina, zaprta (choked) in omejena (restricted)

obalne lagune (slanost 18–40 psu)

Španija (*7), Francija (*7), Italija, Grčija

hiperhalina (slanost > 40 psu)

hiperhalina (slanost > 40 psu)

Španija

rečna ustja

rečna ustja (tip s klinom slane vode)

Španija, Hrvaška

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE SREDOZEMSKEGA MORJA

Biološki element kakovosti

fitoplankton

Fitoplankton:

razmerja ekološke kakovosti nacionalnih sistemov za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Država in tip

Nacionalni sistemi za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Razmerja ekološke kakovosti

Meja med zelo dobrim in dobrim stanjem

Meja med dobrim in zmernim stanjem

Obalne lagune, polihaline in zaprte (choked)

Francija

PhIL – indeks fitoplanktona za sredozemske lagune, polihaline

0,710

0,390

Grčija

MPI – multimetrični indeks fitoplanktona

0,780

0,510

Italija

MPI – multimetrični indeks fitoplanktona

0,780

0,510

Obalne lagune, polihaline in omejene (restricted)

Francija

PhIL – indeks fitoplanktona za sredozemske lagune, polihaline

0,710

0,390

Grčija

MPI – multimetrični indeks fitoplanktona

0,820

0,540

Italija

MPI – multimetrični indeks fitoplanktona

0,820

0,540

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE SREDOZEMSKEGA MORJA

Biološki element kakovosti

makroalge in kritosemenke

Rezultati:

razmerja ekološke kakovosti nacionalnih sistemov za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Država

Nacionalni sistemi za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Razmerja ekološke kakovosti

Meja med zelo dobrim in dobrim stanjem

Meja med dobrim in zmernim stanjem

Francija

Exclame

0,8

0,6

Grčija

EEI-c – indeks za ekološko vrednotenje

0,7

0,4

Italija

MaQI – indeks za kakovost makrofitov

0,8

0,6

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE SREDOZEMSKEGA MORJA

Biološki element kakovosti

bentoški nevretenčarji

Rezultati:

razmerja ekološke kakovosti nacionalnih sistemov za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Država in tip

Nacionalni sistemi za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Razmerja ekološke kakovosti

Meja med zelo dobrim in dobrim stanjem

Meja med dobrim in zmernim stanjem

Obalne lagune, polihaline in omejene (restricted)

Francija

M-AMBI – normalizirani morski biotski indeks M-AMBI(n)-Multivariate AZTI

0,84

0,63

Italija

M-AMBI – normalizirani morski biotski indeks M-AMBI(n)-Multivariate AZTI

0,96

0,71

Grčija

M-AMBI – normalizirani morski biotski indeks M-AMBI(n)-Multivariate AZTI

0,83

0,62

CL – mezohaline, zaprte (choked) in omejene (restricted)

Italija

M-AMBI – normalizirani morski biotski indeks M-AMBI(n)-Multivariate AZTI

0,71

Grčija

M-AMBI – normalizirani morski biotski indeks M-AMBI(n)-Multivariate AZTI

0,62

-- DEL 2 --

Vrsta vode

reke

Geografska interkalibracijska skupina

rečna ribja favna vseh geografskih interkalibracijskih skupin

Biološki element kakovosti

ribja favna

Rezultati:

razmerja ekološke kakovosti nacionalnih metod za razvrščanje

Sredozemska skupina

Država

Nacionalni sistemi za razvrščanje, za katere je bila izvedena interkalibracija

Razmerja ekološke kakovosti

Meja med zelo dobrim in dobrim stanjem

Meja med dobrim in zmernim stanjem

Italija

NISECI – novi indeks ekološkega stanja ribjih skupnosti

0,80

0,60

Bolgarija

TsBRI – bolgarski indeks rib, specifičen za tip

0,860

0,650