EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0170

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/170 z dne 2. februarja 2018 o podrobnih enotnih specifikacijah za zbiranje in analizo podatkov za spremljanje in vrednotenje delovanja mreže EURES (Besedilo velja za EGP. )

C/2018/0533

OJ L 31, 3.2.2018, p. 104–113 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/170/oj

3.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 31/104


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2018/170

z dne 2. februarja 2018

o podrobnih enotnih specifikacijah za zbiranje in analizo podatkov za spremljanje in vrednotenje delovanja mreže EURES

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/589 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. aprila 2016 o evropski mreži služb za zaposlovanje (EURES), dostopu delavcev do storitev na področju mobilnosti in nadaljnjem povezovanju trgov dela ter o spremembi uredb (EU) št. 492/2011 in (EU) št. 1296/2013 (1) ter zlasti člena 32(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 32(1) Uredbe (EU) 2016/589 od držav članic zahteva, da vzpostavijo postopke za zbiranje podatkov o dejavnostih mreže EURES, ki se izvajajo na nacionalni ravni.

(2)

Za natančno in dosledno merjenje uspešnosti in dejavnosti mreže EURES je treba vzpostaviti skupni konceptualni in postopkovni okvir ter opredeliti kazalnike in minimalne podatke, ki jih je treba zbrati.

(3)

Navedeni konceptualni in postopkovni okvir bi moral biti v pomoč pri oceni napredka pri uresničevanju ciljev mreže EURES, določenih v Uredbi (EU) 2016/589.

(4)

Za celovito merjenje uspešnosti mreže EURES in omogočitev optimalnega vrednotenja njenega delovanja bi moral okvir vsebovati dve dodatni razsežnosti poleg treh razsežnosti v zvezi s podpornimi storitvami za posamezne delavce in delodajalce iz člena 32(1) Uredbe (EU) 2016/589, in sicer informacije in usmeritve, uspešnost zaposlovanja in zadovoljstvo uporabnikov. Ti dve dodatni razsežnosti dejavnosti mreže EURES sta zagotavljanje horizontalne podpore, kot je usposabljanje, in dejavnosti komuniciranja, sodelovanja in osveščanja, kot so dogodki o posredovanju zaposlitve in prizadevanja za zagotovitev preglednosti informacij o trgu dela. Vključitev navedenih dodatnih razsežnosti v sistem merjenja uspešnosti mreže EURES omogoča obravnavanje različnih zahtev po informacijah iz Uredbe (EU) 2016/589 in sistem merjenja uspešnosti mreže EURES usklajuje z drugimi mehanizmi poročanja iz iste uredbe. Tako lahko ob zagotavljanju čim večjih potencialnih koristi za mrežo EURES pripomore k zmanjšanju bremena poročanja držav članic.

(5)

Okvir bi moral za olajšanje zbiranja in analize podatkov ter za preprečitev podvajanja dela temeljiti na obstoječih praksah v državah članicah, zlasti v javnih službah za zaposlovanje.

(6)

Okvir bi moral biti dovolj prožen, da bi omogočil uporabo alternativnih virov podatkov ali metod za njihovo zbiranje v primerih, kadar bi bilo neposredne rezultate posebnih dejavnosti, kot so rezultati posredovanja zaposlitve, težko neposredno izmeriti.

(7)

Izkoristiti bi bilo treba vse potencialne sinergije z ureditvami in postopki za letno načrtovanje, spremljanje in ocenjevanje dejavnosti mreže EURES v skladu s členom 31 Uredbe (EU) 2016/589, zlasti tako, da se merjenje uspešnosti lahko upošteva pri naslednjih nacionalnih delovnih programih.

(8)

Okvir bi moral omogočiti učinkovito upravljanje dejavnosti mreže EURES na nacionalni ravni in na ravni Unije ter pomagati pri določitvi, kdaj so potrebne strateške ali operativne spremembe. Podpreti bi moral razvoj kulture merjenja uspešnosti znotraj mreže EURES z usmerjenostjo k rezultatom, stroškovno učinkovitostjo in odgovornostjo za odhodke kot ključnimi elementi.

(9)

Okvir bi moral služiti kot instrument za zbiranje primerljivih kvantitativnih in kvalitativnih podatkov za merjenje zadevnih dejavnosti mreže EURES, vendar morata biti analiza in razlaga skrbno opravljeni z upoštevanjem kontekstualnih dejavnikov na nacionalni ravni, kot so razmere na trgu dela, organizacijske strukture in splošni pristop k mobilnost. Zato bi morale biti države članice odgovorne za analizo na nacionalni ravni.

(10)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Odbora EURES –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Predmet urejanja, področje uporabe in opredelitev pojmov

1.   S tem sklepom se določijo podrobne enotne specifikacije za zbiranje in analizo podatkov za spremljanje in vrednotenje delovanja mreže EURES – sistem za merjenje uspešnosti mreže EURES – z opredelitvijo razsežnosti uspešnosti, ki jih je treba izmeriti, kazalnikov uspešnosti, možnih virov podatkov ter postopkov za zbiranje in analizo podatkov.

2.   Sistem za merjenje uspešnosti mreže EURES se med drugim uporablja za:

(a)

zbiranje, izmenjavo in skupno analizo informacij iz člena 30 Uredbe (EU) 2016/589;

(b)

razmislek o dodeljevanju virov in prednostnih nalogah pri pripravi programov dejavnosti mreže EURES iz člena 31 Uredbe (EU) 2016/589;

(c)

razmislek o poslovnih modelih in organizaciji mreže EURES ter drugih bistvenih informacijah za poročila o dejavnostih za institucije Unije in poročilo o naknadni oceni iz členov 33 in 35 Uredbe (EU) 2016/589.

3.   V tem sklepu se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„razsežnosti uspešnosti“ pomeni naslednja področja dejavnosti mreže EURES, ki jih je treba izmeriti s kazalniki:

(1)

informacije in usmeritve;

(2)

uspešnost zaposlovanja;

(3)

zadovoljstvo uporabnikov;

(4)

komuniciranje, sodelovanje in osveščanje ter

(5)

horizontalna podpora;

(b)

„kazalniki uspešnosti“ pomeni naslednje kazalnike, ki se neposredno nanašajo na dejavnost mreže EURES in sodelovanje v mreži:

(1)

„glavni kazalniki“ se nanašajo na dejavnosti mreže EURES, ki se izvajajo v posameznih državah članicah v zvezi s podpornimi storitvami za delavce in delodajalce v skladu s členom 32(1) Uredbe (EU) 2016/589;

(2)

„kazalniki mreže“ se nanašajo na celotno delovanje mreže EURES, vključno s podatki, ki se zahtevajo v skladu z drugimi določbami Uredbe (EU) 2016/589, in tistimi, ki jih zbere Evropski urad za usklajevanje;

(c)

„kontekstualni kazalniki“ pomeni kazalnike, ki se nanašajo na trg dela, politike zaposlovanja in organizacijske strukture mreže EURES ter se lahko pridobijo iz drugih virov kot tistih pod nadzorom mreže EURES;

(d)

„stik“ pomeni vsako posamično interakcijo, ki se zgodi med osebjem članov in partnerjev mreže EURES ter uporabnikom (delavcem ali delodajalcem), z razsežnostjo mobilnosti delovne sile znotraj EU;

(e)

„dogodek“ pomeni kateri koli načrtovan dogodek, ki ga član ali partner mreže EURES organizira ali pri njem sodeluje, za zagotavljanje informacij o mobilnosti delovne sile znotraj EU ali za olajšanje posredovanj zaposlitve, kot so zaposlitveni sejmi, konference in informativni sestanki;

(f)

„posredovanje zaposlitve“ je rezultat postopka zapolnitve prostega delovnega mesta, kot je opredeljeno v členu 3(3) Uredbe (EU) 2016/589, vključno s priložnostmi za vajeništva in pripravništva;

(g)

„prijava za zaposlitev“ pomeni dokument ali sklop dokumentov, ki jih kandidat posreduje delodajalcu ali službi za zaposlovanje v okviru postopka obveščanja delodajalca o razpoložljivosti kandidata in njegovi želji, da bi dobil določeno zaposlitev ali zasedel določeno delovno mesto.

Člen 2

Splošna načela

1.   Vsaka država članica vzpostavi mehanizem za zbiranje podatkov, navedenih v tem sklepu, od zadevnih nacionalnih članov in partnerjev mreže EURES ter katerih koli drugih virov, ki bi lahko zagotovili potrebne podatke.

2.   Podatki, ki so bili zbrani in preverjeni, se posredujejo Evropskemu uradu za usklajevanje z uporabo skupne predloge in v skladu s postopki iz člena 7.

3.   Države članice po potrebi zagotovijo, da takrat, ko podatki še niso na voljo, uporabijo in ustrezno opišejo alternativne vire podatkov ali metode za njihovo zbiranje.

4.   Države članice si po najboljših močeh prizadevajo za sodelovanje druga z drugo in s Komisijo za zagotavljanje kar najvišje kakovosti vnesenih podatkov ter zlasti pri predstavitvi in analizi podatkov navedejo vsako ugotovljeno dvojno štetje.

5.   Zbiranju podatkov v okviru sistema za merjenje uspešnosti mreže EURES sledi letna analiza podatkov rezultatov na nacionalni ravni, v tesni povezavi z letnim ciklusom priprave programov dejavnosti mreže EURES na nacionalni ravni, kakor je določeno v členu 31 Uredbe (EU) 2016/589. Sistem za merjenje uspešnosti mreže EURES se uporablja za vzpostavitev rezultatov dejavnosti, načrtovanih in izvedenih v prejšnjem koledarskem letu, ki se analizirajo in uporabijo za razvoj novih nacionalnih delovnih programov za naslednje koledarsko leto.

6.   Analiza podatkov iz odstavka 5 podpira predstavitev zbranih podatkov, pri čemer se opišejo okoliščine, v katerih so bili pridobljeni rezultati, kakršne koli omejitve v metodologiji zbiranja podatkov in kakršne koli omejitve primernosti podatkov za merjenje dejanskih izvedenih dejavnosti. Vsaka država članica je odgovorna za svojo analizo podatkov in zagotavlja, da so podatki razumljeni in predstavljeni v ustreznem nacionalnem kontekstu.

7.   Analiza podatkov iz odstavka 5 prispeva k boljšemu razumevanju podatkov in rezultatov, pridobljenih v specifičnem nacionalnem kontekstu. Analiza podatkov poleg tega prispeva k prepoznavanju prednosti in slabosti skozi čas v zvezi z dejavnostjo mreže EURES v zadevni državi članici in tako podpira spremljanje, vrednotenje in po potrebi ustrezno sprejemanje odločitev o strateških in operativnih spremembah na nacionalni ravni.

8.   Komisija podpira postopek analize posameznih držav članic z zbiranjem nacionalnih podatkov, zagotavljanjem zbirnih podatkov EU, izmenjavo podatkov v okviru mreže EURES, razširjanjem podatkov v skladu s členom 8 ter z opozarjanjem na sinergije in skupna vprašanja.

Člen 3

Vloge in pristojnosti nacionalnih uradov za usklajevanje

Nacionalni uradi za usklajevanje so v svoji zadevni državi članici pristojni za:

(a)

zbiranje podatkov od članov in partnerjev mreže EURES ter po potrebi drugih virov;

(b)

zagotavljanje, da so podatki, prejeti od članov in partnerjev mreže EURES, skladni in izpolnjujejo standarde kakovosti, dogovorjene med nacionalnim uradom za usklajevanje ter zadevnimi člani in partnerji mreže EURES;

(c)

posredovanje tako zbranih in preverjenih podatkov Evropskemu uradu za usklajevanje, v skladu s členom 7, z uporabo kazalnikov iz člena 9;

(d)

izvajanje analize kazalnikov na nacionalni ravni;

(e)

sprejemanje vseh potrebnih in ustreznih ukrepov na podlagi rezultatov te analize.

Člen 4

Vloge in pristojnosti Evropskega urada za usklajevanje

1.   Evropski urad za usklajevanje je pristojen za podpiranje zbiranja in analize podatkovnih kazalnikov, zlasti z:

(a)

ustvarjanjem in vzdrževanjem namenskega oddelka ekstraneta portala EURES, da so nacionalnim uradom za usklajevanje na voljo:

(i)

elektronska različica seznama kazalnikov in možni viri podatkov iz člena 9;

(ii)

predloga za pošiljanje podatkov člena 2(2) ter vse povezane informacije o tem, kako jo izpolniti in predložiti;

(iii)

orodja, dokumentacija in smernice, potrebni za izmenjavo in analizo podatkov;

(b)

zagotavljanje doslednosti pri uporabi členov 31 in 32 Uredbe (EU) 2016/589 s strani držav članic;

(c)

spodbujanje izmenjave dobre prakse;

(d)

opredeljevanje sinergij in področij za skupno ukrepanje;

(e)

zbiranje nacionalnih podatkov, da se zagotovijo zbirni podatki na ravni EU;

(f)

zagotavljanje kazalnikov in informacij na ravni EU o tokovih in vzorcih mobilnosti delavcev v skladu s členom 29 Uredbe (EU) 2016/589.

2.   Evropski urad za usklajevanje izmenjuje rezultate sistema za merjenje uspešnosti mreže EURES v okviru mreže EURES in jih razširja v skladu s členom 8.

Člen 5

Vloge in pristojnosti članov in partnerjev mreže EURES

Člani in partnerji mreže EURES prispevajo k sistemu za merjenje uspešnosti mreže EURES z zagotavljanjem preverjenih podatkov o svojih dejavnostih v okviru ustreznih razsežnosti uspešnosti ter s kazalniki in periodičnostjo, ki jih zahteva pristojni nacionalni urad za usklajevanje.

Člen 6

Vloge in pristojnosti skupine za usklajevanje

1.   Skupina za usklajevanje podrobno spremlja uporabo člena 32 Uredbe (EU) 2016/589 ter je forum za izmenjavo stališč in dobre prakse za izboljšanje delovanja sistema za merjenje uspešnosti mreže EURES.

2.   Skupina za usklajevanje enkrat na leto pregleda uporabo tega sklepa. Navedeni pregled bo prispevek skupine za usklajevanje k poročilu o dejavnostih in poročilu o naknadni oceni, ki ju Komisija pripravi v skladu s členoma 33 in 35 Uredbe (EU) 2016/589.

3.   Glede kakršne koli spremembe seznamov, predlog, orodij, dokumentacije in smernic iz člena 4(1)(a) se dogovori s skupino za usklajevanje, preden se lahko uporabi.

4.   Skupina za usklajevanje odloči o pristopu za razširjanje rezultatov sistema za merjenje uspešnosti mreže EURES.

Člen 7

Postopki

1.   Če ni drugače navedeno na seznamu kazalnikov iz člena 9, nacionalni uradi za usklajevanje dvakrat letno pošljejo podatke, zbrane v skladu s tem sklepom, Evropskemu uradu za usklajevanje. Podatki se pošljejo v avgustu za obdobje od januarja do junija in v februarju za obdobje od julija do decembra prejšnjega koledarskega leta.

2.   Analiza podatkov se izvede letno v prvih treh mesecih leta po letu, za katero so bili podatki zbrani. Ugotovitve analize se predstavijo v okviru poročil o izvajanju dejavnosti, določenih v nacionalnih delovnih programih iz člena 3 Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2017/1256 (2).

Člen 8

Izmenjava in razširjanje informacij

1.   Zbrani podatki in njihova analiza so dostopni nacionalnim uradom za usklajevanje ter članom in partnerjem mreže EURES v namenskem oddelku ekstraneta portala EURES.

2.   Evropski urad za usklajevanje uporabi ustrezne podatke iz sistema za merjenje uspešnosti mreže EURES kot prispevek mreže EURES za poročila Komisije o delovanju enotnega trga.

3.   Vsako nadaljnje razširjanje ureja pristop glede razširjanja, ki ga sprejme skupina za usklajevanje.

Člen 9

Seznam kazalnikov

Nacionalni uradi za usklajevanje zbirajo, analizirajo in pošiljajo podatke Evropskemu uradu za usklajevanje v skladu s seznamom kazalnikov in možnimi viri podatkov, navedenimi v Prilogi.

Člen 10

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Obveznost zagotavljanja podatkov v skladu s tem sklepom se uporablja od referenčnega leta 2018.

V Bruslju, 2. februarja 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 107, 22.4.2016, str. 1.

(2)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/1256 z dne 11. julija 2017 o predlogah in postopkih za izmenjavo informacij o nacionalnih delovnih programih mreže EURES na ravni Unije (UL L 179, 12.7.2017, str. 24).


PRILOGA

SEZNAM KAZALNIKOV, KI JIH JE TREBA UPORABLJATI ZA ZAGOTAVLJANJE PODATKOV SISTEMU ZA MERJENJE USPEŠNOSTI MREŽE EURES

Elektronska različica tega seznama in vse njegove konsolidirane in pozneje spremenjene različice bodo nacionalnim uradom za usklajevanje na voljo na ekstranetu portala mreže EURES.

I.   Glavni kazalniki

1.   Obravnavane in obdelane prijave za zaposlitev

Merjenje: število prijav za zaposlitev od delavcev v državi in iz drugih držav, neobvezno razdeljenih po spolu.

Ta kazalnik meri število prijav za zaposlitev, ki jih je obravnavalo in obdelalo osebje članov in partnerjev mreže EURES s ciljem podpiranja povezovanja ponudbe delovnih mest in povpraševanja po njih ter posredovanja zaposlitve posameznega delavca znotraj Unije.

Možni viri podatkov: člani in partnerji mreže EURES, ankete, drugi administrativni podatki o dejavnostih; drugi administrativni ali statistični podatki.

Razsežnost uspešnosti: uspešnost zaposlovanja.

Obdobje zbiranja podatkov: dvakrat letno.

2.   Obravnavane in obdelana prosta delovna mesta

Merjenje: število prostih delovnih mest od delodajalcev v državi in iz drugih držav.

Ta kazalnik meri število prostih delovnih mest, ki jih je obravnavalo in obdelalo osebje članov in partnerjev mreže EURES s ciljem podpiranja povezovanja ponudbe delovnih mest in povpraševanja po njih ter postopka posredovanja zaposlitve za posameznega delodajalca znotraj Unije.

Možni viri podatkov: člani in partnerji mreže EURES, ankete, drugi administrativni podatki o dejavnostih; drugi administrativni ali statistični podatki.

Razsežnost uspešnosti: uspešnost zaposlovanja.

Obdobje zbiranja podatkov: dvakrat letno.

3.   Opravljena posredovanja zaposlitve kot rezultat dejavnosti posredovanja zaposlitve

Merjenje: število odhajajočih in prihajajočih oseb, ki so našle zaposlitev, neobvezno razdeljenih po spolu.

Ta kazalnik meri rezultate, dobljene prek dejavnosti posredovanja zaposlitve, ki jih je izvedla mreža EURES, na podlagi števila posredovanj zaposlitve, opravljenih s pomočjo podpornih storitev, ki jih je zagotovilo osebje članov in partnerjev mreže EURES.

Ta kazalnik je treba analizirati v tesni povezavi z glavnima kazalnikoma učinka 1 in 2 v zvezi s številom obravnavanih in obdelanih prostih delovnih mest in prijav za zaposlitev.

Za preprečitev morebitnega dvojnega štetja v različnih prispevkih bi bilo treba število posredovanj zaposlitve, opravljenih prek ciljno usmerjenih nadnacionalnih projektov posredovanja zaposlitve, zagotoviti ločeno.

Možni viri podatkov: člani in partnerji mreže EURES, ankete, drugi administrativni podatki o dejavnostih; drugi administrativni ali statistični podatki.

Razsežnost uspešnosti: uspešnost zaposlovanja.

Obdobje zbiranja podatkov: dvakrat letno.

4.   Informacije in usmeritve, zagotovljene delavcem in delodajalcem

Merjenje:

(a)

število posameznih stikov z delavci;

(b)

število posameznih stikov z delodajalci.

Ta kazalnika merita obseg in naravo interakcije z uporabniki, torej intenzivnost odnosa med osebjem članov in partnerjev mreže EURES ter delavci in delodajalci.

Za delavce in za delodajalce bi bilo treba število posameznih stikov razdeliti po izvoru in obravnavani temi: „splošne informacije o mreži EURES“, „posredovanje zaposlitve“, „življenjske in delovne razmere/socialna varnost/izobraževanje in usposabljanje“ ali „čezmejne dejavnosti“.

Možni viri podatkov: člani in partnerji mreže EURES, ankete, drugi administrativni podatki o dejavnostih; drugi administrativni ali statistični podatki.

Razsežnost uspešnosti: Informacije in usmeritve.

Obdobje zbiranja podatkov: dvakrat letno.

5.   Zadovoljstvo uporabnikov, relevantno za podporne storitve in v zvezi s podpornimi storitvami

Merjenje: Ta kazalnik meri stopnje zadovoljstva uporabnikov v zvezi z informacijami in usmeritvami, storitvami posredovanja zaposlitve in iskanja zaposlitve, ki jih je delavcem in delodajalcem zagotovilo osebje članov in partnerjev mreže EURES.

Možni viri podatkov: člani in partnerji mreže EURES, drugi administrativni podatki o dejavnostih, ankete, ki jih opravijo nacionalni uradi za usklajevanje ali člani in partnerji mreže EURES.

Razsežnost uspešnosti: zadovoljstvo uporabnikov.

Obdobje zbiranja podatkov: letno.

II.   Kazalniki mreže

1.   Dejavnosti usposabljanja v pomoč osebju organizacij, ki sodelujejo v mreži EURES

Merjenje:

(a)

število ljudi, ki so opravili predhodno usposabljanje na nacionalni ravni o mreži EURES;

(b)

število ljudi, ki so opravili predhodno usposabljanje na evropski ravni o mreži EURES.

Ta kazalnika merita učenje znotraj mreže EURES in prizadevanja za zagotovitev zahtevane kakovosti osebja. Predhodno usposabljanje zadeva vse dejavnosti za pripravo osebja članov in partnerjev mreže EURES, da prevzamejo podporne storitve mreže EURES (v skladu s členom 9(3) Uredbe (EU) 2016/589), medtem ko usposabljanje na evropski ravni zadeva usposabljanja in dogodke mreže EURES, ki jih usklajuje Evropski urad za usklajevanje (v skladu s členom 8(1) Uredbe (EU) 2016/589).

Možni viri podatkov: nacionalni uradi za usklajevanje za predhodno usposabljanje, Evropski urad za usklajevanje na evropski ravni.

Razsežnost uspešnosti: horizontalna podpora.

Obdobje zbiranja podatkov: dvakrat letno.

2.   Zadovoljstvo uporabnikov s spletno službo za pomoč uporabnikom portala mreže EURES

Merjenje: Kazalnik meri zadovoljstvo uporabnikov glede zahtevkov, ki jih je obdelala služba za pomoč uporabnikom v zvezi s tehničnim delovanjem portala mreže EURES ter splošnim razumevanjem mreže EURES in portala mreže EURES. Med uporabnike portala mreže EURES spadajo delavci, delodajalci, nacionalni uradi za usklajevanje, člani in partnerji mreže EURES.

Okvirni glavni vir podatkov: Evropski urad za usklajevanje.

Razsežnost uspešnosti: horizontalna podpora/zadovoljstvo uporabnikov.

Obdobje zbiranja podatkov: letno.

3.   Uspešnost družbenih medijev

Merjenje: število objav, število bralcev/sledilcev, doseg/prikazi in odziv po družbenem mediju.

Ti kazalniki merijo prisotnost mreže EURES v družbenih medijih in uspešnost različnih družbenih medijev.

Možni viri podatkov: člani in partnerji mreže EURES, Evropski urad za usklajevanje.

Razsežnost uspešnosti: komuniciranje, sodelovanje in osveščanje.

Obdobje zbiranja podatkov: dvakrat letno.

4.   Prosta delovna mesta, ki jih imajo člani in partnerji mreže EURES ter jih dajo na voljo javnosti in jih objavijo na portalu mreže EURES

Merjenje:

(a)

skupno število prostih delovnih mest, ki jih imajo člani in partnerji mreže EURES;

(b)

skupno število prostih delovnih mest, ki jih člani in partnerji mreže EURES dajo na voljo javnosti;

(c)

število prostih delovnih mest, ki so bila prek enotnega usklajenega kanala dana na voljo portalu EURES.

Ti kazalniki merijo število prostih delovnih mest, ki jih člani mreže EURES in po potrebi partnerji mreže EURES dajo na voljo portalu EURES, v primerjavi s številom prostih delovnih mest, ki so na voljo javnosti, in s številom prostih delovnih mest, ki jih imajo navedene organizacije. Načeloma bi bilo treba dati na voljo vsa javno dostopna prosta delovna mesta. Nekaj izjem je vseeno možnih v skladu s členom 17 Uredbe (EU) 2016/589.

Možni viri podatkov: člani in partnerji mreže EURES, Evropski urad za usklajevanje, drugi administrativni ali statistični podatki.

Razsežnost uspešnosti: komuniciranje, sodelovanje in osveščanje/uspešnost zaposlovanja.

Obdobje zbiranja podatkov: letno.

5.   Tržni delež članov mreže EURES in po potrebi partnerjev mreže EURES na trgu prostih delovnih mest na nacionalni ravni

Merjenje:

(a)

število prostih delovnih mest, ki so prek enotnega usklajenega kanala dani na voljo portalu mreže EURES;

(b)

skupno število prostih delovnih mest na ravni države članice.

Ta kazalnika primerjata število prostih delovnih mest, ki so na voljo na portalu mreže EURES, s skupnim številom prostih delovnih mest, ki so na voljo v državi. Ponazarjata delež, ki ga zajema mreža EURES znotraj celotnega trga dela, in stopnjo, do katere mreža EURES zagotavlja preglednost na trgu dela.

Kazalnika temeljita na določbi iz člena 9(2)(c) Uredbe (EU) 2016/589.

Možni viri podatkov: člani in partnerji mreže EURES, Eurostat, Evropski urad za usklajevanje, drugi administrativni ali statistični podatki.

Razsežnost uspešnosti: komuniciranje, sodelovanje in osveščanje/uspešnost zaposlovanja.

Obdobje zbiranja podatkov: letno.

6.   Obiskani dogodki in posamezniki, s katerimi se na dogodkih stopi v stik

Merjenje: Ta kazalnika zagotavljata informacije o številu dogodkov posredovanja zaposlitve ali informativnih dogodkov, ki se jih udeležijo člani in partnerji mreže EURES, ter o številu posameznikov, s katerimi so na navedenih dogodkih stopili v stik.

Možni viri podatkov: Člani in partnerji mreže EURES, drugi administrativni podatki o dejavnostih.

Razsežnost uspešnosti: komuniciranje, sodelovanje in osveščanje.

Obdobje zbiranja podatkov: dvakrat letno.

7.   Stopnja interakcije z drugimi državami znotraj mreže kot celote

Merjenje:

(a)

število držav, s katerimi so sodelovali člani in partnerji mreže EURES pri dejavnostih posredovanja zaposlitve mreže EURES;

(b)

število izvedenih projektov sodelovanja na področju posredovanja zaposlitve.

Ta kazalnika merita stopnjo mrežne interakcije v okviru mreže EURES z zbiranjem informacij o stopnji pojavnosti nadnacionalnega sodelovanja med člani in partnerji mreže EURES (število projektov posredovanja zaposlitve z organizacijami v drugih državah).

Možni viri podatkov: člani in partnerji mreže EURES, cikel priprave programov, čezmejna partnerstva in uporabniki ciljnih programov mobilnosti.

Razsežnost uspešnosti: komuniciranje, sodelovanje in osveščanje.

Obdobje zbiranja podatkov: dvakrat letno.

8.   Enkratni obiskovalci portala mreže EURES

Merjenje: Ta kazalnik meri število enkratnih obiskovalcev portala mreže EURES ter kaže ustreznost spletnih orodij, ki so na voljo na portalu mreže EURES.

Okvirni glavni vir podatkov: Evropski urad za usklajevanje.

Razsežnost uspešnosti: komuniciranje, sodelovanje in osveščanje.

Obdobje zbiranja podatkov: dvakrat letno.

9.   Profili iskalcev zaposlitve, registriranih na portalu mreže EURES

Merjenje:

(a)

število profilov iskalcev zaposlitve, registriranih prek samopostrežnih storitev na portalu mreže EURES;

(b)

število profilov iskalcev zaposlitve, prenesenih prek enotnega usklajenega kanala na portal mreže EURES.

Ta kazalnika merita število delavcev, ki so se aktivno odločili, da si ustvarijo profil na portalu mreže EURES, in so uporabili samopostrežno funkcijo na portalu neposredno ali so soglašali, da so podatki njihovega profila na voljo na nacionalnih portalih ali v drugih informacijskih sistemih v skladu s členom 17(1) in (3) Uredbe (EU) 2016/589. Število tako pridobljenih aktivnih profilov kaže ustreznost portala mreže EURES kot orodja za povezovanje ponudbe delovnih mest in povpraševanja po njih/posredovanje zaposlitev ter povpraševanje posameznih delavcev po podpornih storitvah mreže EURES.

Okvirni glavni vir podatkov: Evropski urad za usklajevanje.

Razsežnost uspešnosti: komuniciranje, sodelovanje in osveščanje.

Obdobje zbiranja podatkov: dvakrat letno.

10.   Delodajalci, registrirani na portalu mreže EURES

Merjenje: Ta kazalnik meri število delodajalcev, ki uporabljajo samopostrežno funkcijo portala mreže EURES. Ponazarja povpraševanje po delovni sili, ki bi se lahko zadovoljilo z mobilnostjo delovne sile znotraj EU, in zadovoljstvo uporabnikov s funkcijami in informacijami o portalu mreže EURES.

Okvirni glavni vir podatkov: Evropski urad za usklajevanje.

Razsežnost uspešnosti: komuniciranje, sodelovanje in osveščanje.

Obdobje zbiranja podatkov: dvakrat letno.

11.   Zadovoljstvo uporabnikov s funkcijami in informacijami o portalu mreže EURES.

Merjenje: Ta kazalnik meri zadovoljstvo delavcev in delodajalcev v različnih obdobjih uporabe portala mreže EURES.

Okvirni glavni vir podatkov: Evropski urad za usklajevanje.

Razsežnost uspešnosti: komuniciranje, sodelovanje in osveščanje/zadovoljstvo uporabnikov.

Obdobje zbiranja podatkov: letno.


Top