EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0030

Sklep Evropske centralne banke (EU) 2019/46 z dne 29. novembra 2018 o določitvi ukrepov, potrebnih za prispevek v vrednost akumuliranega lastnega kapitala Evropske centralne banke in za usklajevanje terjatev nacionalnih centralnih bank, ki so enakovredne prenesenim deviznim rezervam, ter o razveljavitvi Sklepa ECB/2013/26 (ECB/2018/30)

OJ L 9, 11.1.2019, p. 190–193 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2020; razveljavil 32020D0140

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/46/oj

11.1.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 9/190


SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2019/46

z dne 29. novembra 2018

o določitvi ukrepov, potrebnih za prispevek v vrednost akumuliranega lastnega kapitala Evropske centralne banke in za usklajevanje terjatev nacionalnih centralnih bank, ki so enakovredne prenesenim deviznim rezervam, ter o razveljavitvi Sklepa ECB/2013/26 (ECB/2018/30)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti člena 30 Statuta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sklep Evropske centralne banke (EU) 2019/43 (ECB/2018/27) (1) določa uskladitev ključa za vpis kapitala Evropske centralne banke (ECB) (v nadaljnjem besedilu: kapitalski ključ) v skladu s členom 29.3 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke (v nadaljnjem besedilu: Statut ESCB) ter z učinkom od 1. januarja 2019 uvaja nove ponderje, določene za vsako nacionalno centralno banko (NCB) v spremenjenem kapitalskem ključu (v nadaljnjem besedilu: ponderji v kapitalskem ključu).

(2)

Zaradi uskladitev ponderjev v kapitalskem ključu in posledičnih sprememb deležev NCB v vpisanem kapitalu ECB je treba uskladiti terjatve, ki jih je ECB na podlagi člena 30.3 Statuta ESCB priznala NCB držav članic, katerih valuta je euro (v nadaljnjem besedilu: NCB euroobmočja), in ki so enakovredne prispevkom deviznih rezerv NCB euroobmočja na ECB (v nadaljnjem besedilu: terjatve). Tiste NCB euroobmočja, katerih terjatve se zaradi povečanja njihovih ponderjev v kapitalskem ključu od 1. januarja 2019 povečajo, bi torej morale opraviti kompenzacijski prenos na ECB, ECB pa bi morala opraviti kompenzacijski prenos na tiste NCB euroobmočja, katerih terjatve se zaradi zmanjšanja njihovih ponderjev v kapitalskem ključu zmanjšajo.

(3)

V skladu s splošnimi načeli poštenosti, enake obravnave in varstva upravičenih pričakovanj, ki so podlaga Statuta ESCB, bi morale tiste NCB euroobmočja, katerih relativni delež v vrednosti akumuliranega lastnega kapitala ECB se poveča zaradi zgoraj navedenih uskladitev, opraviti tudi kompenzacijski prenos na tiste NCB euroobmočja, katerih relativni deleži se zmanjšajo.

(4)

Ponderji v kapitalskem ključu za vsako NCB euroobmočja do 31. decembra 2018 in tisti z učinkom od 1. januarja 2019 bi morali biti izraženi kot odstotek celotnega kapitala ECB, vpisanega s strani vseh NCB euroobmočja, za izračun uskladitve vrednosti deleža vsake NCB euroobmočja v vrednosti akumuliranega lastnega kapitala ECB.

(5)

Zato je treba sprejeti nov sklep ECB, ki bo razveljavil Sklep ECB/2013/26 (2) –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Opredelitev pojmov

V tem sklepu:

(a)

„vrednost akumuliranega lastnega kapitala“ pomeni vsoto rezerv ECB, računov vrednotenja in rezervacij, enakovrednih rezervam, kakor jih izračuna ECB na 31. december 2018. Rezerve ECB in tiste rezervacije, ki so enakovredne rezervam, vključujejo brez poseganja v splošni pomen vrednosti akumuliranega lastnega kapitala splošni rezervni sklad ter rezervacije za tveganje deviznega tečaja, obrestno tveganje, kreditno tveganje in tveganje cene zlata;

(b)

„datum prenosa“ pomeni drugi delovni dan po tem, ko Svet ECB odobri finančni račun ECB za poslovno leto 2018.

Člen 2

Prispevek v rezerve in rezervacije ECB

1.   Če se delež NCB euroobmočja v vrednosti akumuliranega lastnega kapitala zaradi povečanja njenega ponderja v kapitalskem ključu z učinkom od 1. januarja 2019 poveča, mora ta NCB euroobmočja na datum prenosa prenesti na ECB znesek, določen v skladu z odstavkom 3.

2.   Če se delež NCB euroobmočja v vrednosti akumuliranega lastnega kapitala zaradi zmanjšanja njenega ponderja v kapitalskem ključu z učinkom od 1. januarja 2019 zmanjša, mora ta NCB euroobmočja na datum prenosa prejeti od ECB znesek, določen v skladu z odstavkom 3.

3.   ECB do vključno dneva, ko Svet ECB odobri finančni račun ECB za poslovno leto 2018, izračuna in vsaki NCB euroobmočja potrdi bodisi znesek, ki ga mora ta NCB euroobmočja prenesti na ECB, kadar se uporabi odstavek 1, bodisi znesek, ki ga mora ta NCB euroobmočja prejeti od ECB, kadar se uporabi odstavek 2. Ob upoštevanju zaokroževanja se vsak znesek za prenos ali prejem izračuna tako, da se vrednost akumuliranega lastnega kapitala pomnoži z absolutno razliko med ponderjem v kapitalskem ključu za vsako NCB euroobmočja na 31. december 2018 in njenim ponderjem v kapitalskem ključu z učinkom od 1. januarja 2019, rezultat pa se deli s 100.

4.   Vsak znesek, naveden v odstavku 3, zapade v eurih na 1. januar 2019, vendar se dejansko prenese na datum prenosa.

5.   Na datum prenosa NCB euroobmočja ali ECB, ki mora prenesti znesek iz odstavka 1 ali odstavka 2, ločeno prenese tudi obresti, ki se v obdobju od 1. januarja 2019 do datuma prenosa natečejo od posameznih zneskov, ki jih dolguje ta NCB euroobmočja oziroma ECB. Prenosniki in prejemniki teh obresti so isti kot prenosniki in prejemniki zneskov, od katerih se obresti natečejo.

6.   Če je vrednost akumuliranega lastnega kapitala manjša od nič, se zneski za prenos ali prejem na podlagi odstavka 3 in odstavka 5 poravnajo v nasprotnih smereh od smeri, ki so navedene v odstavku 3 in odstavku 5.

Člen 3

Uskladitev terjatev, ki so enakovredne prenesenim deviznim rezervam

1.   Terjatve NCB euroobmočja se uskladijo z učinkom od 1. januarja 2019 v skladu z njihovimi usklajenimi ponderji v kapitalskem ključu. Vrednost terjatev NCB euroobmočja z učinkom od 1. januarja 2019 je prikazana v tretjem stolpcu tabele v Prilogi k temu sklepu.

2.   Šteje se, da vsaka NCB euroobmočja na podlagi te določbe in brez potrebe po nadaljnjih formalnostih ali dejanjih 1. januarja 2019 bodisi prenese bodisi prejme absolutno vrednost terjatve v eurih, ki je prikazana poleg njenega imena v četrtem stolpcu tabele v Prilogi k temu sklepu, pri čemer se „–“ nanaša na terjatev, ki jo NCB euroobmočja prenese na ECB, in „+“ na terjatev, ki jo ECB prenese na NCB euroobmočja.

3.   Na prvi delovni dan transevropskega sistema bruto poravnave v realnem času (TARGET2) po 1. januarju 2019 vsaka NCB euroobmočja bodisi prenese bodisi prejme absolutno vrednost zneska v eurih, ki je prikazan poleg njenega imena v četrtem stolpcu tabele v Prilogi k temu sklepu, pri čemer se „+“ nanaša na znesek, ki ga NCB euroobmočja prenese na ECB, in „–“ na znesek, ki ga ECB prenese na NCB euroobmočja.

4.   Na prvi delovni dan sistema TARGET2 po 1. januarju 2019 NCB euroobmočja ali ECB, ki mora prenesti znesek iz odstavka 3, ločeno prenese tudi obresti, ki se v obdobju od 1. januarja 2019 do datuma tega prenosa natečejo od zneska, ki ga dolguje ta NCB euroobmočja oziroma ECB. Prenosniki in prejemniki teh obresti so isti kot prenosniki in prejemniki zneskov, od katerih se obresti natečejo.

Člen 4

Splošne določbe

1.   Natečene obresti iz člena 2(5) in člena 3(4) se izračunajo dnevno z uporabo metode dejanskega števila dni/360 dni po stopnji, enaki zadnji razpoložljivi mejni obrestni meri, ki jo uporabi Eurosistem v svojih avkcijah za operacije glavnega refinanciranja.

2.   Vsak prenos v skladu s členom 2(1), (2) in (5) ter členom 3(3) in (4) se opravi ločeno prek sistema TARGET2.

3.   ECB in NCB euroobmočja, ki so obvezane opraviti prenose iz odstavka 2, morajo dati ob pravem času potrebna navodila za pravilno in pravočasno izvršitev teh prenosov.

Člen 5

Začetek veljavnosti in razveljavitev

1.   Ta sklep začne veljati 1. januarja 2019.

2.   Sklep ECB/2013/26 se razveljavi z učinkom od 1. januarja 2019.

3.   Sklicevanje na Sklep ECB/2013/26 se šteje za sklicevanje na ta sklep.

V Frankfurtu na Majni, 29. novembra 2018

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  Sklep Evropske centralne banke (EU) 2019/43 z dne 29. novembra 2018 o odstotnih deležih nacionalnih centralnih bank v ključu za vpis kapitala Evropske centralne banke in o razveljavitvi Sklepa ECB/2013/28 (ECB/2018/27) (glej stran 178 tega Uradnega lista).

(2)  Sklep ECB/2013/26 z dne 29. avgusta 2013 o določitvi ukrepov, potrebnih za prispevek v vrednost akumuliranega lastnega kapitala Evropske centralne banke in za usklajevanje terjatev nacionalnih centralnih bank, ki so enakovredne prenesenim deviznim rezervam (UL L 16, 21.1.2014, str. 47).


PRILOGA

TERJATVE, KI SO ENAKOVREDNE DEVIZNIM REZERVAM, PRENESENIM NA ECB

NCB euroobmočja

Terjatev, ki je enakovredna deviznim rezervam, prenesenim na ECB, na 31. december 2018

(EUR)

Terjatev, ki je enakovredna deviznim rezervam, prenesenim na ECB, z učinkom od 1. januarja 2019

(EUR)

Znesek prenosa

(EUR)

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

1 435 910 942,87

1 465 002 366,44

29 091 423,57

Deutsche Bundesbank

10 429 623 057,57

10 643 868 063,45

214 245 005,88

Eesti Pank

111 729 610,86

114 047 652,58

2 318 041,72

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

672 637 755,83

681 156 559,14

8 518 803,31

Bank of Greece

1 178 260 605,79

1 002 089 435,15

– 176 171 170,64

Banco de España

5 123 393 758,49

4 832 595 424,83

– 290 798 333,66

Banque de France

8 216 994 285,69

8 232 583 116,25

15 588 830,56

Banca d'Italia

7 134 236 998,72

6 839 555 945,19

– 294 681 053,53

Central Bank of Cyprus

87 679 928,02

87 100 417,59

– 579 510,43

Latvijas Banka

163 479 892,24

158 264 298,37

– 5 215 593,87

Lietuvos bankas

239 453 709,58

235 223 283,44

– 4 230 426,14

Banque centrale du Luxembourg

117 640 617,24

131 548 867,56

13 908 250,32

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

37 552 275,85

42 420 163,46

4 867 887,61

De Nederlandsche Bank

2 320 070 005,55

2 357 274 575,15

37 204 569,60

Oesterreichische Nationalbank

1 137 636 924,67

1 177 854 948,49

40 218 023,82

Banco de Portugal

1 010 318 483,25

948 484 720,39

– 61 833 762,86

Banka Slovenije

200 220 853,48

194 773 455,44

– 5 447 398,04

Národná banka Slovenska

447 671 806,99

463 840 147,98

16 168 340,99

Suomen Pankki

728 096 903,95

736 441 854,14

8 344 950,19

Skupaj  (1) :

40 792 608 416,64

40 344 125 295,04

– 448 483 121,60


(1)  Zaradi zaokroževanja se skupne vsote lahko ne ujemajo natančno s seštevki vseh prikazanih številk.


Top