EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0021

Sklep Evropske centralne banke (EU) 2018/1148 z dne 10. avgusta 2018 o primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči Helenska republika, in razveljavitvi Sklepa (EU) 2016/1041 (ECB/2018/21)

OJ L 208, 17.8.2018, p. 91–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1148/oj

17.8.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 208/91


SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/1148

z dne 10. avgusta 2018

o primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči Helenska republika, in razveljavitvi Sklepa (EU) 2016/1041 (ECB/2018/21)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti prve alinee člena 127(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti prve alinee člena 3.1, člena 12.1, člena 18 in druge alinee člena 34.1 Statuta,

ob upoštevanju Smernice Evropske centralne banke (EU) 2015/510 z dne 19. decembra 2014 o izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (ECB/2014/60) (1) (Smernica o splošni dokumentaciji) ter zlasti člena 1(4), naslovov I, II, IV, V, VI in VIII dela 4 in dela 6 Smernice,

ob upoštevanju Smernice ECB/2014/31 z dne 9. julija 2014 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja ter o spremembi Smernice ECB/2007/9 (2) ter zlasti členov 1(3) in 6(1) in člena 8 Smernice,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 18.1 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke lahko Evropska centralna banka (ECB) in nacionalne centralne banke držav članic, katerih valuta je euro, sklepajo kreditne posle s kreditnimi institucijami in drugimi udeleženci na trgu na podlagi ustreznega zavarovanja posojil.

(2)

Standardni kriteriji in minimalne zahteve glede pragov kreditne kvalitete za ugotovitev primernosti tržnega finančnega premoženja kot zavarovanja za namene operacij denarne politike Eurosistema so določeni v Smernici (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) ter zlasti v členu 59 in naslovu II dela 4 navedene smernice.

(3)

V skladu s členom 1(4) Smernice (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) lahko Svet ECB kadar koli spremeni orodja, instrumente, zahteve, kriterije in postopke za izvajanje operacij denarne politike Eurosistema. V skladu s členom 59(6) Smernice (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) si Eurosistem pridržuje pravico, da na podlagi vseh informacij, ki so lahko po mnenju Eurosistema pomembne za zagotovitev ustrezne zaščite Eurosistema pred tveganjem, ugotovi, ali izdaja, izdajatelj, dolžnik ali garant izpolnjuje zahteve Eurosistema glede kreditne kvalitete.

(4)

Z odstopanjem od zahtev Eurosistema glede kreditne kvalitete tržnega finančnega premoženja člen 8(2) Smernice ECB/2014/31 določa, da se Eurosistemov prag kreditne kvalitete ne uporablja za tržne dolžniške instrumente, ki so jih izdale ali zanje v celoti jamčijo institucionalne enote centralnih ravni držav članic euroobmočja, kjer poteka program Evropske unije/Mednarodnega denarnega sklada, razen če Svet ECB odloči, da zadevna država članica ne spoštuje pogojev finančne podpore in/ali makroekonomskega programa.

(5)

Po izteku predhodnega programa finančne pomoči evropskega instrumenta za finančno stabilnost (EFSF) za Grčijo je svet guvernerjev evropskega mehanizma za stabilnost (EMS) 19. avgusta 2015 odobril sedanji triletni program finančne pomoči Grčiji.

(6)

Svet ECB je ocenil učinke zgoraj navedenega programa EMS za Grčijo, njegovo neprekinjeno izvajanje in zavezanost grških organov, da ga v celoti izvedejo. Na podlagi te ocene je Svet ECB menil, da Helenska republika spoštuje pogoje programa. Zato je Svet ECB 22. junija 2016 sprejel Sklep Evropske centralne banke (EU) 2016/1041 (ECB/2016/18) (3), s katerim je določil, da so tržni dolžniški instrumenti, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči Helenska republika, ob uporabi posebnih odbitkov zanje ponovno primerni za operacije denarne politike Eurosistema, in določil, da se Helenska republika šteje za državo članico euroobmočja, ki spoštuje program Evropske unije/Mednarodnega denarnega sklada.

(7)

Člen 1(3) Smernice ECB/2014/31 trenutno določa, da se za namene člena 6(1) in člena 8 navedene smernice Helenska republika šteje za državo članico euroobmočja, ki spoštuje program Evropske unije/Mednarodnega denarnega sklada. Poleg tega člen 8(3) navedene smernice določa, da se za tržne dolžniške instrumente, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči Helenska republika, uporabljajo posebni odbitki, določeni v Prilogi I k navedeni smernici.

(8)

V skladu s členom 1 sporazuma o finančni pomoči med Evropskim mehanizmom za stabilnost, Helensko republiko, centralno banko Bank of Greece in grškim skladom za finančno stabilnost z dne 19. avgusta 2015 (4) je datum prenehanja sedanjega programa ESM 20. avgust 2018. Zato se od 21. avgusta 2018 Helenska republika ne more več šteti za državo članico euroobmočja, kjer poteka program Evropske unije/Mednarodnega denarnega sklada. Posledično od tega datuma ne bodo več izpolnjeni pogoji za začasno neuporabo Eurosistemovih pragov kreditne kvalitete za tržne dolžniške instrumente, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči Helenska republika, kakor je določeno v členu 8(2) Smernice ECB/2014/31.

(9)

Zato je Svet ECB odločil, da se od 21. avgusta 2018 za tržne dolžniške instrumente, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči Helenska republika, uporabljajo standardni kriteriji in pragovi kreditne kvalitete Eurosistema ter da bodo za te dolžniške instrumente veljali standardni odbitki, določeni v Smernici Evropske centralne banke (EU) 2016/65 (ECB/2015/35) (5)

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Primernost tržnih dolžniških instrumentov, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči Helenska republika

1.   Za namene členov 1(3) in 6(1) ter člena 8 Smernice ECB/2014/31 se Helenska republika ne šteje več za državo članico euroobmočja, kjer poteka program Evropske unije/Mednarodnega denarnega sklada.

2.   Za tržne dolžniške instrumente, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči Helenska republika, se uporabljajo minimalne zahteve Eurosistema glede pragov kreditne kvalitete, kakor so določene v Smernici (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) ter zlasti v členu 59 in naslovu II dela 4 navedene smernice.

3.   Za tržne dolžniške instrumente, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči Helenska republika, se ne uporabljajo več posebni odbitki, določeni v Prilogi I k Smernici ECB/2014/31.

Člen 2

Razveljavitev

Sklep (EU) 2016/1041 (ECB/2016/18) se razveljavi.

Člen 3

Končne določbe

1.   Ta sklep začne veljati 21. avgusta 2018.

2.   V primeru razhajanj med tem sklepom in Smernico (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) ali Smernico ECB/2014/31, kakor ju nacionalne centralne banke držav članic, katerih valuta je euro, izvedejo na nacionalni ravni, prevlada ta sklep.

V Frankfurtu na Majni, 10. avgusta 2018

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  UL L 91, 2.4.2015, str. 3.

(2)  UL L 240, 13.8.2014, str. 28.

(3)  Sklep Evropske centralne banke (EU) 2016/1041 z dne 22. junija 2016 o primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči Helenska republika, in razveljavitvi Sklepa (EU) 2015/300 (ECB/2016/18) (UL L 169, 28.6.2016, str. 14).

(4)  Dostopno na spletni strani ESM na naslovu www.esm.europa.eu.

(5)  Smernica Evropske centralne banke (EU) 2016/65 z dne 18. novembra 2015 o odbitkih pri vrednotenju, ki se uporabljajo pri izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (ECB/2015/35) (UL L 14, 21.1.2016, str. 30).


Top