EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0012

Sklep Evropske centralne banke (EU) 2018/667 z dne 19. aprila 2018 o skupnem znesku letnih nadomestil za nadzor za leto 2018 (ECB/2018/12)

UL L 111, 2.5.2018, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/667/oj

2.5.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 111/3


SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/667

z dne 19. aprila 2018

o skupnem znesku letnih nadomestil za nadzor za leto 2018 (ECB/2018/12)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (1) in zlasti člena 30 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1163/2014 Evropske centralne banke z dne 22. oktobra 2014 o nadomestilih za nadzor (ECB/2014/41) (2) ter zlasti člena 3(1) in člena 9(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Skupni znesek letnih nadomestil za nadzor, ki se zaračuna v skladu s členom 9(2) Uredbe (EU) št. 1163/2014 (ECB/2014/41), mora kriti izdatke Evropske centralne banke (ECB) v zvezi z nadzorniškimi nalogami v upoštevnem obdobju zaračunavanja nadomestila, vendar pa teh izdatkov ne sme preseči. Navedeni izdatki obsegajo predvsem stroške, ki so neposredno povezani z nadzorniškimi nalogami ECB, kot so neposredni nadzor nad pomembnimi subjekti, pregled nad nadzorom nad manj pomembnimi subjekti ter opravljanje horizontalnih nalog in specializiranih storitev. Vključujejo tudi stroške, ki so posredno povezani z nadzorniškimi nalogami ECB, kot so storitve, ki jih opravljajo podporna poslovna področja ECB, kar vključuje upravljanje prostorov in človeških virov, administrativne storitve, proračun in kontroling, računovodske, pravne, komunikacijske in prevajalske storitve, notranjo revizijo ter storitve na področju statistike in informacijske tehnologije.

(2)

Za izračun letnih nadomestil za nadzor, ki se plačajo v zvezi s pomembnimi nadzorovanimi subjekti in pomembnimi nadzorovanimi skupinami ter v zvezi z manj pomembnimi nadzorovanimi subjekti in manj pomembnimi nadzorovanimi skupinami, je treba skupne stroške razdeliti na podlagi izdatkov, dodeljenih ustreznim funkcijam, ki opravljajo neposredni nadzor nad pomembnimi nadzorovanimi subjekti in pomembnimi nadzorovanimi skupinami ter posredni nadzor nad manj pomembnimi nadzorovanimi subjekti in manj pomembnimi nadzorovanimi skupinami.

(3)

Skupni znesek letnih nadomestil za nadzor za leto 2018 je treba izračunati kot vsoto: (a) ocenjenih letnih stroškov nadzorniških nalog za leto 2018, ki temeljijo na odobrenem proračunu ECB za leto 2018, ob upoštevanju vseh sprememb ocenjenih letnih stroškov ECB, ki so bile znane ob sprejetju tega sklepa; in (b) presežka ali primanjkljaja iz leta 2017.

(4)

Presežek ali primanjkljaj je treba določiti tako, da se dejanski letni stroški nadzorniških nalog, nastali za leto 2017, kakor izhajajo iz letnih računovodskih izkazov ECB za leto 2017 (3), odštejejo od ocenjenih letnih stroškov, zaračunanih za leto 2017, ki so določeni v Prilogi k Sklepu Evropske centralne banke (EU) 2017/760 (ECB/2017/11) (4).

(5)

V skladu s členom 5(3) Uredbe (EU) št. 1163/2014 (ECB/2014/41) je treba pri ocenjenih letnih stroških nadzorniških nalog za leto 2018 upoštevati tudi zneske nadomestil, ki se nanašajo na pretekla obdobja zaračunavanja nadomestila in jih ni bilo mogoče pobrati, plačila obresti, prejeta v skladu s členom 14, ter zneske, prejete ali vrnjene v skladu s členom 7(3) navedene uredbe –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Opredelitev pojmov

V tem sklepu se uporabljajo opredelitve pojmov iz Uredbe (EU) št. 468/2014 Evropske centralne banke (ECB/2014/17) (5) in Uredbe (EU) št. 1163/2014 (ECB/2014/41).

Člen 2

Skupni znesek letnih nadomestil za nadzor za leto 2018

1.   Skupni znesek letnih nadomestil za nadzor za leto 2018 znaša 474 785 269 EUR in je izračunan, kakor je prikazano v Prilogi I.

2.   Posamezna kategorija nadzorovanih subjektov in nadzorovanih skupin plača naslednji skupni znesek letnih nadomestil za nadzor:

(a)

pomembni nadzorovani subjekti in pomembne nadzorovane skupine: 428 485 342 EUR;

(b)

manj pomembni nadzorovani subjekti in manj pomembne nadzorovane skupine: 46 299 927 EUR.

Razdelitev skupnega zneska letnih nadomestil za nadzor za leto 2018, ki ga plača posamezna kategorija, je prikazana v Prilogi II.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Frankfurtu na Majni, 19. aprila 2018

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  UL L 287, 29.10.2013, str. 63.

(2)  UL L 311, 31.10.2014, str. 23.

(3)  Objavljeno februarja 2018 na spletni strani ECB na naslovu www.ecb.europa.eu.

(4)  Sklep Evropske centralne banke (EU) 2017/760 z dne 24. aprila 2017 o skupnem znesku letnih nadomestil za nadzor za leto 2017 (ECB/2017/11) (UL L 113, 29.4.2017, str. 52).

(5)  Uredba (EU) št. 468/2014 Evropske centralne banke z dne 16. aprila 2014 o vzpostavitvi okvira za sodelovanje znotraj enotnega mehanizma nadzora med Evropsko centralno banko in pristojnimi nacionalnimi organi ter z imenovanimi nacionalnimi organi (okvirna uredba o EMN) (ECB/2014/17) (UL L 141, 14.5.2014, str. 1).


PRILOGA I

Izračun skupnega zneska letnih nadomestil za nadzor za leto 2018

(EUR)

Ocenjeni letni stroški za leto 2018

502 467 814

Plače in zaslužki

247 584 306

Najemnine in vzdrževanje stavb

53 932 669

Drugi odhodki iz poslovanja

200 950 839

Presežek/primanjkljaj iz leta 2017

– 27 930 375

Zneski, ki se upoštevajo v skladu s členom 5(3) Uredbe (EU) št. 1163/2014 (ECB/2014/41)

247 830

Zneski nadomestil, ki se nanašajo na pretekla obdobja zaračunavanja nadomestila in jih ni bilo mogoče pobrati

0

Plačila obresti, prejeta v skladu s členom 14 zgoraj navedene uredbe

– 7 079

Zneski, prejeti ali vrnjeni v skladu s členom 7(3) zgoraj navedene uredbe

254 909

SKUPAJ

474 785 269


PRILOGA II

Razdelitev skupnega zneska letnih nadomestil za nadzor za leto 2018

(EUR)

 

Pomembni nadzorovani subjekti in pomembne nadzorovane skupine

Manj pomembni nadzorovani subjekti in manj pomembne nadzorovane skupine

Skupaj

Ocenjeni letni stroški za leto 2018

458 594 063

43 873 751

502 467 814

Presežek/primanjkljaj iz leta 2017

– 30 206 780

2 276 405

– 27 930 375

Zneski, ki se upoštevajo v skladu s členom 5(3) Uredbe (EU) št. 1163/2014 (ECB/2014/41)

98 059

149 771

247 830

Zneski nadomestil, ki se nanašajo na pretekla obdobja zaračunavanja nadomestila in jih ni bilo mogoče pobrati

0

0

0

Plačila obresti, prejeta v skladu s členom 14 zgoraj navedene uredbe

– 3 859

– 3 220

– 7 079

Zneski, prejeti ali vrnjeni v skladu s členom 7(3) zgoraj navedene uredbe

101 918

152 991

254 909

SKUPAJ

428 485 342

46 299 927

474 785 269


Top