Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018B1448

Sklep Evropskega parlamenta (EU) 2018/1448 z dne 18. aprila 2018 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2 za proračunsko leto 2016

OJ L 248, 3.10.2018, p. 370–370 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1448/oj

3.10.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 248/370


SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA (EU) 2018/1448

z dne 18. aprila 2018

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2 za proračunsko leto 2016

EVROPSKI PARLAMENT,

ob upoštevanju končnega zaključnega računa Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2 za proračunsko leto 2016,

ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2 za proračunsko leto 2016 z odgovorom skupnega podjetja (1),

ob upoštevanju izjave o zanesljivosti (2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice skupnemu podjetju glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05943/2018 – C8-0093/2018),

ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (3) in zlasti člena 209,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 557/2014 z dne 6. maja 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2 (4) in zlasti člena 12,

ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 110/2014 z dne 30. septembra 2013 o vzorčni finančni uredbi za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 209 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (5),

ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0075/2018),

1.

podeli razrešnico izvršnemu direktorju Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2 glede izvrševanja proračuna skupnega podjetja za proračunsko leto 2016;

2.

navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.

naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

Predsednik

Antonio TAJANI

Generalni sekretar

Klaus WELLE


(1)  UL C 426, 12.12.2017, str. 49.

(2)  Glej opombo 1.

(3)  UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)  UL L 169, 7.6.2014, str. 54.

(5)  UL L 38, 7.2.2014, str. 2.


Top