EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2313

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2313 z dne 13. decembra 2017 o določitvi specifikacij o obliki rastlinskega potnega lista za premike po ozemlju Unije in rastlinskega potnega lista za vnos na varovano območje in premike po njem

C/2017/8438

UL L 331, 14.12.2017, p. 44–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2313/oj

14.12.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 331/44


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2313

z dne 13. decembra 2017

o določitvi specifikacij o obliki rastlinskega potnega lista za premike po ozemlju Unije in rastlinskega potnega lista za vnos na varovano območje in premike po njem

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES (1) ter zlasti člena 83(7) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 83(7) Uredbe (EU) 2016/2031 Komisijo pooblašča, da sprejme specifikacije o obliki rastlinskih potnih listov za premike po ozemlju Unije in rastlinskih potnih listov za vnos na varovano območje in premike po njem. Za zagotovitev enostavne vidnosti in jasne čitljivosti je pomembno, da imajo rastlinski potni listi standardizirano obliko. To prav tako zagotavlja, da se rastlinski potni listi jasno razlikujejo od vseh drugih informacij ali etiket.

(2)

Zaradi razlik v velikosti in značilnostih rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov, za katere se zahteva rastlinski potni list, bi bilo treba zagotoviti nekaj prožnosti glede specifikacij o obliki rastlinskih potnih listov. Zato bi morali v vsaki kategoriji rastlinskih potnih listov iz delov od A do D Priloge biti na voljo različni alternativni vzorci, ki omogočajo upoštevanje navedenih razlik med rastlinami, rastlinskimi proizvodi ali drugimi predmeti, za katere se zahteva rastlinski potni list. Navedeni vzorci poleg tega ne bi smeli specifično določati velikosti rastlinskih potnih listov, uporabe mejne črte, razmerja med velikostjo njihovih elementov in pisave v rastlinskih potnih listih.

(3)

Elementi rastlinskega potnega lista bi morali biti urejeni v pravokotno ali kvadratno obliko ter jasno ločeni od drugega besedila ali slikovnega materiala z mejno črto ali kako drugače. Po izkušnjah je to pomembno, da se poudarita vidnost rastlinskih potnih listov in njihova razpoznavnost od vseh drugih informacij ali etiket.

(4)

Zaradi pravne varnosti bi se morala ta uredba začeti uporabljati od istega datuma kot Uredba (EU) 2016/2031.

(5)

Mnoge rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti, za katere bodo rastlinski potni listi izdani v skladu z Direktivo Komisije 92/105/EGS (2) pred datumom začetka uporabe te uredbe, bodo po navedenem datumu še vedno na trgu ali se bodo premaknili. Ker ni zdravstvenega tveganja, ki bi zahtevalo takojšnjo spremembo specifikacij o obliki, bi morali rastlinski potni listi, izdani pred 14. decembrom 2019, ostati veljavni do 14. decembra 2023.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vzorci za rastlinske potne liste

1.   Rastlinski potni listi za premike po ozemlju Unije so skladni z enim od vzorcev iz dela A Priloge.

2.   Rastlinski potni listi za vnos na varovano območje in premike po njem so skladni z enim od vzorcev iz dela B Priloge.

3.   Rastlinski potni listi za premike po ozemlju Unije v kombinaciji s certifikacijsko oznako v skladu z drugim pododstavkom člena 83(5) Uredbe (EU) 2016/2031 so skladni z enim od vzorcev iz dela C Priloge.

4.   Rastlinski potni listi za vnos na varovano območje in premike po njem v kombinaciji s certifikacijsko oznako v skladu s tretjim pododstavkom člena 83(5) Uredbe (EU) 2016/2031 so skladni z enim od vzorcev iz dela D Priloge.

Člen 2

Zahteve za elemente rastlinskih potnih listov

Elementi rastlinskega potnega lista, kot so določeni v Prilogi VII k Uredbi (EU) 2016/2031, so urejeni v pravokotno ali kvadratno obliko in čitljivi brez uporabe vizualnih pripomočkov.

Omejeni so z mejno črto ali kako drugače jasno ločeni od drugega besedila ali slikovnega materiala, tako da so dobro vidni in da se jasno razlikujejo.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Datum začetka uporabe

Ta uredba se uporablja od 14. decembra 2019.

Rastlinski potni listi, izdani pred 14. decembrom 2019 v skladu z Direktivo 92/105/EGS, ostanejo veljavni do 14. decembra 2023.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. decembra 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 317, 23.11.2016, str. 4.

(2)  Direktiva Komisije 92/105/EGS z dne 3. decembra 1992 o določanju stopnje standardizacije za rastlinske potne liste, ki se uporabljajo za premeščanje nekaterih rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov znotraj Skupnosti, in določanju podrobnih postopkov za izdajo takih rastlinskih potnih listov ter pogojev in podrobnih postopkov za njihovo zamenjavo (UL L 4, 8.1.1993, str. 22).


PRILOGA

Tehnične specifikacije: Velikost rastlinskih potnih listov, uporaba mejne črte, razmerja med velikostjo njihovih elementov in pisava v vzorcih so le primeri.

Zastava Unije je lahko natisnjena barvno ali črno-belo, bodisi z belimi zvezdami na črnem ozadju ali obratno.

Legenda

1.

Besedilo „Plant Passport“ („Rastlinski potni list“) ali „Plant Passport – PZ“ („Rastlinski potni list – VO“) v angleškem jeziku in, kadar je ustrezno, v enem od drugih uradnih jezikov Unije, ločeno s poševnico.

2.

Botanična imena rastlinskih vrst ali zadevnih taksonov v primeru rastlin in rastlinskih proizvodov ali, kadar je ustrezno, ime zadevnega predmeta ter, neobvezno, ime sorte.

3.

Dvočrkovna koda v skladu s standardom ISO 3166-1-alpha-2 (1) iz točke (a) člena 67 Uredbe (EU) 2016/2031 za državo članico, v kateri je registriran izvajalec poslovne dejavnosti, ki izdaja rastlinski potni list.

4.

Črkovna, številčna ali alfanumerična nacionalna številka registracije zadevnega izvajalca poslovne dejavnosti.

5.

Kadar je ustrezno, oznaka za sledljivost zadevne rastline, rastlinskega proizvoda ali drugega predmeta.

6.

Kadar je ustrezno, enolična črtna koda, koda QR, hologram, čip ali drug nosilec podatkov, ki dopolnjuje oznako za sledljivost.

7.

Kadar je ustrezno, dvočrkovna koda v skladu s standardom ISO 3166-1-alpha-2 iz točke (a) člena 67 Uredbe (EU) 2016/2031 za državo članico porekla.

8.

Kadar je ustrezno, imena tretjih držav porekla ali njihovih dvočrkovnih kod v skladu s standardom ISO 3166-1-alpha-2.

9.

Znanstvena imena karantenskih škodljivih organizmov za varovano območje oziroma oznake, ki se posebej dodelijo navedenim škodljivim organizmom, iz člena 32(3) Uredbe (EU) 2016/2031.

10.

Informacije, ki se zahtevajo za uradno etiketo za semena ali drug razmnoževalni material, iz člena 10(1) Direktive Sveta 66/401/EGS (2), člena 10(1) Direktive Sveta 66/402/EGS (3), člena 10(1) Direktive Sveta 68/193/EGS (4), člena 12 Direktive Sveta 2002/54/ES (5), člena 28(1) Direktive Sveta 2002/55/ES (6), člena 13(1) Direktive Sveta 2002/56/ES (7), člena 12(1) Direktive Sveta 2002/57/ES (8) oziroma informacije, ki se zahtevajo za etiketo za pred-bazni, bazni ali certificirani material, iz točke (b) člena 9(1) Direktive Sveta 2008/90/ES (9).

DEL A

Vzorci za rastlinske potne liste za premike po ozemlju Unije iz člena 1(1)

Image Image

DEL B

Vzorci za rastlinske potne liste za vnos na varovano območje in premike po njem iz člena 1(2)

Image Image

DEL C

Vzorci za rastlinske potne liste za premike po ozemlju Unije v kombinaciji s certifikacijsko oznako iz člena 1(3)

Image

DEL D

Vzorci za rastlinske potne liste za vnos na varovano območje in premike po njem v kombinaciji s certifikacijsko oznako iz člena 1(4)

Image

(1)  ISO 3166-1:2006. Kode za predstavljanje imen držav in njihovih podrejenih enot – 1. del: Kode držav. Mednarodna organizacija za standardizacijo, Ženeva.

(2)  Direktiva Sveta 66/401/EGS z dne 14. junija 1966 o trženju semen krmnih rastlin (UL 125, 11.7.1966, str. 2298).

(3)  Direktiva Sveta 66/402/EGS z dne 14. junija 1966 o trženju semena žit (UL 125, 11.7.1966, str. 2309).

(4)  Direktiva Sveta 68/193/EGS z dne 9. aprila 1968 o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte (UL L 93, 17.4.1968, str. 15).

(5)  Direktiva Sveta 2002/54/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena pese (UL L 193, 20.7.2002, str. 2).

(6)  Direktiva Sveta 2002/55/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena zelenjadnic (UL L 193, 20.7.2002, str. 33).

(7)  Direktiva Sveta 2002/56/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semenskega krompirja (UL L 193, 20.7.2002, str. 60).

(8)  Direktiva Sveta 2002/57/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena oljnic in predivnic (UL L 193, 20.7.2002, str. 74).

(9)  Direktiva Sveta 2008/90/ES z dne 29. septembra 2008 o trženju razmnoževalnega materiala sadnih rastlin in sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja (UL L 267, 8.10.2008, str. 8).


Top