EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2177

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2177 z dne 22. novembra 2017 o dostopu do objektov za izvajanje železniških storitev in z železnico povezanih storitev (Besedilo velja za EGP. )

C/2017/7692

OJ L 307, 23.11.2017, p. 1–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2177/oj

23.11.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 307/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2177

z dne 22. novembra 2017

o dostopu do objektov za izvajanje železniških storitev in z železnico povezanih storitev

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2012/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja (1), in zlasti člena 13(9) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Osnovna pravila Direktive 2012/34/EU v zvezi z dostopom do objektov za izvajanje železniških storitev in uporabo storitev, ki se zagotavljajo v navedenih objektih, kot so določbe v zvezi s pravicami dostopa, osnovna postopkovna pravila za obravnavo prošenj in zahteve za objavo informacij, veljajo za vse objekte za izvajanje železniških storitev. V Direktivi 2012/34/EU so določena tudi različna pravila za različne vrste storitev, ki se zagotavljajo v objektih za izvajanje železniških storitev. Te razlike bi bilo treba upoštevati tudi v tej uredbi.

Ob upoštevanju namena in področja uporabe Direktive 2012/34/EU bi morale določbe o dostopu do storitev, ki se zagotavljajo v objektih za izvajanje železniških storitev, zajemati samo storitve, ki so povezane z zagotavljanjem storitev železniškega prevoza.

(2)

Da upravljavci objektov za izvajanje železniških storitev z majhno pomembnostjo ne bi imeli nesorazmernih bremen, se zdi ustrezno določiti možnost, da regulatorni organi upravljavce objektov za izvajanje železniških storitev izvzamejo iz vseh ali nekaterih določb te uredbe, razen nekaterih določb, ki se nanašajo na obvezno objavo opisa objekta za izvajanje železniških storitev, kadar regulatorni organ meni, da objekt nima strateškega pomena za delovanje trga. Kadar so za zadevni trg objektov za izvajanje železniških storitev značilni številni različni upravljavci, ki konkurirajo s primerljivimi storitvami, ali regulatorni organ meni, da bi lahko posebne določbe te uredbe negativno vplivale na delovanje trga objektov za izvajanje železniških storitev, bi moral imeti regulatorni organ tudi pravico, da odobri taka izvzetja. To bi se lahko zgodilo na primer, če en prevoznik v železniškem prometu zagotavlja storitve drugemu prevozniku v železniškem prometu, da bi mu pomagal na oddaljenih lokacijah v okviru sodelovanja, ki je potrebno zaradi gospodarskih stroškov, ki bi sicer nastali.

Regulatorni organi bi morali prošnje za izvzetja oceniti za vsak primer posebej. Če regulatorni organ po pritožbi v zvezi z dostopom do zadevnega objekta za izvajanje železniških storitev ali z železnico povezane storitve meni, da so se okoliščine spremenile tako, da izvzetje, odobreno pred tem, negativno vpliva na trg storitev železniškega prevoza, bi moral pregledati izvzetje in ga lahko prekliče.

Regulatorni organi bi morali zagotoviti dosledno uporabo izvzetij v vseh državah članicah; vzpostaviti bi morali skupna načela za uporabo določb v zvezi z izvzetji do datuma začetka uporabe člena 2. V skladu s členom 57(8) Direktive 2012/34/EU lahko Komisija sprejme ukrepe, s katerimi se določijo taka načela, če je to potrebno.

Za upravljavce objektov za izvajanje železniških storitev, ki so bili izvzeti iz uporabe določb te uredbe, še naprej veljajo vsa druga pravila o dostopu do objektov za izvajanje železniških storitev in uporabi z železnico povezanih storitev, določena v Direktivi 2012/34/EU.

(3)

Z Uredbo (EU) 2017/352 Evropskega parlamenta in Sveta (2) so vzpostavljeni okvir za izvajanje pristaniških storitev in skupna pravila o finančni preglednosti pristanišč. Ta uredba, s katero so podrobno določeni postopek in merila, ki jih morajo upoštevati upravljavci objektov za izvajanje železniških storitev in prosilci, bi se morala uporabljati tudi za naprave v pomorskih pristaniščih in pristaniščih v notranjosti držav, povezane z železniškimi dejavnostmi.

V Direktivi (EU) 2016/798 Evropskega parlamenta in Sveta (3) so opredeljene obveznosti subjekta, zadolženega za vzdrževanje. Ta uredba ne bi smela posegati v določbe navedene direktive.

(4)

Preglednost v zvezi s pogoji za dostop do objektov za izvajanje železniških storitev in z železnico povezanih storitev ter informacijami o uporabninah je predpogoj za to, da imajo lahko vsi prosilci nediskriminatoren dostop do objektov za izvajanje železniških storitev in storitev, ki se zagotavljajo v navedenih objektih. Skriti popusti, dogovorjeni posamično z vsakim prosilcem brez upoštevanja enakih načel, bi ogrozili načelo nediskriminatornega dostopa do objektov za izvajanje železniških storitev in z železnico povezanih storitev. Vendar bi bilo treba pri informacijah o načelih programov popustov, navedenih v opisu objekta za izvajanje železniških storitev, upoštevati zahteve za poslovno zaupnost.

(5)

V skladu z Direktivo 2012/34/EU morajo upravljavci objektov za izvajanje železniških storitev zagotoviti nediskriminatoren dostop do objektov za izvajanje železniških storitev in storitev, ki se zagotavljajo v njih. Navedena direktiva se uporablja v primerih zagotavljanja storitev samemu sebi in v primerih, ko storitve zagotavlja upravljavec objekta za izvajanje železniških storitev. Regulatorni organ bi moral imeti možnost, da zahteva, naj upravljavec objekta za izvajanje železniških storitev omogoči zagotavljanje storitev samemu sebi v objektu, če je to pravno in tehnično izvedljivo, ne ogroža varnosti dejavnosti in kadar je to potrebno za odpravo izkrivljanja trga ali nezaželenega razvoja dogodkov na trgu.

(6)

Kadar je treba za dostop do objekta za izvajanje železniških storitev uporabiti tir ali stranski tir v zasebni lasti, bi moral upravljavec objekta za izvajanje železniških storitev zagotoviti informacije o tiru in stranskem tiru v zasebni lasti. Na podlagi teh informacij bi moral imeti prosilec možnost, da ugotovi, s kom je treba stopiti v stik za prošnjo za dostop do tega tira v skladu s členom 10 Direktive 2012/34/EU.

(7)

Upravljavci infrastrukture bi morali na preprosto dostopnem mestu, kot je njihov spletni portal, zagotoviti obrazec, da bi olajšali zbiranje informacij o objektih za izvajanje železniških storitev ter zmanjšali upravno breme upravljavcev objektov za izvajanje železniških storitev. Ta obrazec bi morali pripraviti železniški sektor in regulatorni organi ob posvetovanju z upravljavci objektov za izvajanje železniških storitev. Upravljavci objektov za izvajanje železniških storitev morajo v skladu s členom 31(10) in točko 6 Priloge IV k Direktivi 2012/34/EU upravljavcem infrastrukture predložiti vse ustrezne informacije. Glavni upravljavec infrastrukture, ki mu je treba zagotoviti opis objekta za izvajanje železniških storitev v primeru, ko je upravljavec infrastrukture, z omrežjem katerega je zadevni objekt povezan, izvzet iz obveznosti objave programa omrežja, bi moral biti tisti, ki ga določi država članica za sodelovanje v mreži iz člena 7f Direktive 2012/34/EU.

(8)

Za odločanje o pogojih dostopa za objekt za izvajanje železniških storitev, dodeljevanje zmogljivosti v objektu za izvajanje železniških storitev in zagotavljanje z železnico povezanih storitev v objektu so lahko pristojni različni subjekti. V takih primerih je treba vse zadevne subjekte obravnavati kot upravljavce objekta za izvajanje železniških storitev v smislu Direktive 2012/34/EU. Poleg tega bi moral vsak od njih izpolnjevati zahteve te uredbe za del, za katerega je pristojen. Če je objekt v lasti več subjektov ali ga upravlja ali vodi več subjektov, bi se morali kot upravljavci objekta za izvajanje železniških storitev obravnavati samo subjekti, ki so dejansko pristojni za zagotavljanje informacij ter odločanje o prošnjah za dostop do objekta za izvajanje železniških storitev in uporabo z železnico povezanih storitev.

(9)

Sedanja praksa kaže, da prošnje za dostop do objektov za izvajanje železniških storitev v številnih primerih vložijo prosilci, kot so naročniki prevoza tovora in špediterji. Vendar prevoznik v železniškem prometu, ki ga določi prosilec, pogosto ni v pogodbenem razmerju z upravljavcem objekta za izvajanje železniških storitev. Zato bi bilo treba pojasniti, da bi poleg prevoznikov v železniškem prometu tudi drugi prosilci morali imeti pravico,da vložijo prošnjo za dostop do objektov za izvajanje železniških storitev pod pogoji, določenimi v tej uredbi, če je to možno na podlagi nacionalnega prava. Ta uredba bi morala biti zavezujoča za upravljavce takih objektov za izvajanje železniških storitev ne glede na to, ali so v pogodbenem razmerju s prevoznikom v železniškem prometu ali drugim prosilcem, ki lahko v skladu z nacionalnim pravom vloži prošnjo za zmogljivost v objektih za izvajanje železniških storitev.

(10)

Vlakovne poti in zmogljivost v objektih za izvajanje železniških storitev pogosto dodeljujejo različni subjekti. Zato je pomembno, da ti subjekti komunicirajo drug z drugim, da se zagotovi uskladitev načrtovanih vlakovnih poti in načrtovanih časovnih blokov za uporabo objektov za izvajanje železniških storitev ter tako omogočijo nemotene in učinkovite železniške dejavnosti. To bi moralo veljati tudi v primerih, kadar prosilec vloži prošnjo za z železnico povezane storitve v objektu, ki jih zagotavljajo različni ponudniki. Tako sodelovanje se ne bi zahtevalo za storitve, ki niso neposredno povezane z infrastrukturno zmogljivostjo.

(11)

Izmenjava podatkov o spremljanju in sledenju ter predvidenem času prihoda in odhoda med subjekti, ki naročajo prevozne storitve, prevozniki v železniškem prometu in terminali bi morala prispevati k boljši kakovosti storitev in večji stroškovni učinkovitosti logistične verige.

(12)

Zahteva za objavo okvirnih informacij v realnem času o razpoložljivi zmogljivosti objekta za izvajanje železniških storitev na skupnem spletnem portalu bi se lahko izpolnila z zagotovitvijo informacij o tem, ali je objekt zapolnjen, ima omejeno preostalo zmogljivost ali zadostno preostalo zmogljivost za ugoditev kateri koli vrsti prošnje. Za storitve kot je vzdrževanje, pri katerih je treba vozilo za dalj časa umakniti iz obratovanja, take informacije morda niso potrebne. Največja operativna zmogljivost je lahko manjša od največje teoretične zmogljivosti. Razlog za to je dejstvo, da je v primerih, kot so zamuda pri prihodu vlaka v objekt ali motnje obratovanja, morda potreben ustrezen dodaten čas za to, da se omogočijo zanesljive storitve. Navedba zmogljivosti bi se morala nanašati na razpoložljivo operativno zmogljivost.

(13)

Upravljavci objektov za izvajanje železniških storitev od prosilcev ne bi smeli zahtevati, naj kupijo storitve, nudene v objektu, ki jih prosilci ne potrebujejo. Vendar to načelo ne bi smelo pomeniti, da lahko prosilec upravljavca objekta prisili, da sprejme zagotavljanje storitev samemu sebi v svojih prostorih, če upravljavec zadevno storitev zagotavlja na način, ki je v skladu z Direktivo 2012/34/EU in to uredbo.

(14)

Ko upravljavec objekta za izvajanje železniških storitev prejme prošnjo, ki je v nasprotju z drugo prošnjo ali že dodeljeno zmogljivostjo, bi moral najprej preveriti, ali je mogoče ugoditi dodatni prošnji s predlogom drugega časovnega bloka, prilagoditvijo dodeljenega časovnega bloka ob soglasju zadevnega prosilca ali sprejetjem ukrepov, s katerimi je mogoče povečati zmogljivost objekta. Od upravljavca se ne bi smelo zahtevati, naj sprejme ukrepe, kot je sprememba delovnega časa, ali ukrepe, ki zahtevajo naložbo za povečanje zmogljivosti objekta. Vendar bi moral upravljavec objekta za izvajanje železniških storitev to možnost proučiti, če prosilec jamči, da bo kril stroške naložbe ali nastale dodatne operativne stroške.

(15)

Kadar s postopkom usklajevanja ni mogoče uskladiti nasprotujočih si prošenj, lahko upravljavec objekta za izvajanje železniških storitev uporabi prednostna merila, da odloči med nasprotujočima si prošnjama. Ta merila bi morala biti nediskriminatorna in pregledna ter objavljena v opisu objekta za izvajanje železniških storitev, ki ga pregleda regulatorni organ.

(16)

Izraz gospodarsko smiselna nadomestna možnost zajema različne elemente, med drugim zlasti fizične in tehnične značilnosti, kot so lokacija objekta, dostop po cesti, železnici, plovni poti ali z javnim prevozom, svetli profil proge, dolžina tira in elektrifikacija; operativne značilnosti, kot so delovni čas, zmogljivost v objektu in ob njem, zahteve za usposobljenost voznikov, obseg in vrsta storitev, ki se zagotavljajo; privlačnost in konkurenčnost prevoznih storitev, kot so usmerjanje, povezave z drugimi načini prevoza ter čas prevoza; ter ekonomske vidike, kot sta vpliv na operativne stroške in donosnost načrtovanih storitev.

(17)

Za izgradnjo objekta za izvajanje železniških storitev so potrebne precejšnje naložbe, dejstvo, da železnice tvorijo mrežo, pa pomeni, da so lokacije, primerne za gradnjo objektov, omejene, zato je številne objekte za izvajanje železniških storitev težko ponoviti. Kadar po postopku usklajevanja ni mogoče ugoditi prošnjam za dostop do objekta in je ta blizu preobremenjenosti, bi morali imeti regulatorni organi možnost, da zahtevajo, naj upravljavci objektov za izvajanje železniških storitev uvedejo ukrepe za optimizacijo uporabe objekta. Upravljavec objekta za izvajanje železniških storitev bi moral opredeliti ustrezne ukrepe za dosego tega cilja. Ti bi lahko na primer vključevali finančne kazni za prosilce, ki ne izkoristijo podeljenih pravic dostopa, ali zahtevo, naj se prosilci odpovejo pravicam dostopa do objekta za izvajanje železniških storitev ali z železnico povezanih storitev, če večkrat in namerno ne izkoristijo takih pravic ali povzročijo motnje obratovanja objektov za izvajanje železniških storitev ali drugemu prosilcu.

(18)

Da bi se obstoječi objekti kar najbolje izkoristili, bi bilo treba v zvezi z objekti, ki se najmanj dve leti ne uporabljajo, objaviti, da je njihovo upravljanje na voljo za zakup ali najem, če prevoznik v železniškem prometu izrazi interes za uporabo takega objekta na podlagi izkazanih potreb. Vsak morebitni gospodarski subjekt, ki ga zanima upravljanje navedenega objekta, bi moral imeti možnost, da sodeluje pri razpisnih postopkih ter predloži ponudbo za prevzem upravljanja objekta. Vendar razpisni postopek ni potreben, če poteka uradni postopek za ukinitev namembnosti kraja za železniške namene in bo objekt prestrukturiran tako, da se ne bo več uporabljal kot objekt za izvajanje železniških storitev.

(19)

Ta uredba določa sklop novih pravil za upravljavce objektov za izvajanje železniških storitev. Navedeni upravljavci potrebujejo čas, da prilagodijo obstoječe notranje postopke, da se zagotovi celovito izpolnjevanje vseh zahtev te uredbe. Zato bi se morala uredba uporabljati šele od 1. junija 2019. To pomeni, da bo treba opis objekta za izvajanje železniških storitev, ki se zahteva v skladu s členom 4, ali povezavo do ustreznih informacij prvič pripraviti in vključiti v program omrežja za operativni vozni red šele od decembra 2020.

(20)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za enotni evropski železniški prostor –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja

S to uredbo so podrobno določeni postopek in merila, ki jih je treba upoštevati za dostop do storitev, ki se zagotavljajo v objektih za izvajanje železniških storitev in so navedene v točkah 2, 3 in 4 Priloge II k Direktivi 2012/34/EU.

Kadar se določbe te uredbe nanašajo na prosilce, se šteje, da se nanašajo na prevoznike v železniškem prometu. Kadar lahko prosilci, ki niso prevozniki v železniškem prometu, v skladu z nacionalnim pravom vložijo prošnjo za dostop do objektov za izvajanje železniških storitev in z železnico povezanih storitev, se ustrezne določbe te uredbe uporabljajo tudi za navedene prosilce v skladu z nacionalnim pravom.

Člen 2

Izvzetja

1.   Upravljavci objektov za izvajanje železniških storitev iz odstavka 2 lahko vložijo prošnjo za izvzetje iz uporabe vseh ali nekaterih določb te uredbe, razen člena 4(2)(a) do (d) in (m) ter člena 5.

Upravljavci objektov za izvajanje železniških storitev, ki so namenjeni izključno za lastne potrebe izvajalcev železniških dejavnosti za muzejske namene, lahko vložijo prošnjo za izvzetje iz uporabe vseh določb te uredbe.

Take prošnje se predložijo regulatornemu organu in ustrezno utemeljijo.

2.   Regulatorni organi se lahko odločijo za izvzetje upravljavcev objektov za izvajanje železniških storitev, ki upravljajo naslednje objekte za izvajanje železniških storitev ali zagotavljajo naslednje storitve:

objekte za izvajanje železniških storitev ali storitve, ki nimajo strateškega pomena za delovanje trga storitev železniškega prevoza, zlasti kar zadeva raven uporabe objekta, vrsto in obseg prometa, ki bi ga to lahko zadevalo, ter vrsto storitev, ki se zagotavljajo v objektu;

objekte za izvajanje železniških storitev ali storitve, ki se upravljajo oziroma zagotavljajo na konkurenčnem trgu, na katerem številni različni konkurenti zagotavljajo primerljive storitve;

objekte za izvajanje železniških storitev ali storitve, kadar bi lahko uporaba te uredbe negativno vplivala na delovanje trga objektov za izvajanje železniških storitev.

3.   Regulatorni organi objavijo vsako odločitev o odobritvi izvzetja iz odstavka 2 na svojem spletišču v dveh tednih po sprejetju odločitve.

4.   Regulatorni organ prekliče izvzetje, kadar merila za odobritev izvzetja iz odstavka 2 niso več izpolnjena.

5.   Regulatorni organi vzpostavijo in objavijo skupna načela za sprejemanje odločitev za uporabo meril iz odstavka 2.

Člen 3

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1)

„osnovna storitev“ pomeni storitev, ki se zagotavlja v katerem koli od objektov za izvajanje železniških storitev, navedenih v točki 2 Priloge II k Direktivi 2012/34/EU;

(2)

„z železnico povezana storitev“ pomeni osnovno, dodatno ali pomožno storitev, navedeno v točkah 2, 3 in 4 Priloge II k Direktivi 2012/34/EU;

(3)

„opis objekta za izvajanje železniških storitev“ pomeni dokument, ki vsebuje podrobne informacije, potrebne za dostop do objektov za izvajanje železniških storitev in z železnico povezanih storitev;

(4)

„zmogljivost objekta za izvajanje železniških storitev“ pomeni možnost uporabe objekta za izvajanje železniških storitev in zagotavljanja storitve v določenem obdobju ob upoštevanju časa, potrebnega za dostop do objekta za izvajanje železniških storitev in zapustitev objekta;

(5)

„postopek usklajevanja“ pomeni postopek, po katerem upravljavec objekta za izvajanje železniških storitev in prosilci poskušajo rešiti primere, ko se potrebe po dostopu do objekta za izvajanje železniških storitev ali z železnico povezanih storitev nanašajo na isto zmogljivost objekta za izvajanje železniških storitev ter si nasprotujejo;

(6)

„povezani objekti za izvajanje železniških storitev“ pomeni sosednje objekte za izvajanje železniških storitev, med katerimi je potreben prehod, da je mogoče priti iz enega objekta v drugega;

(7)

„obvladujoči subjekt“ pomeni organ ali podjetje, ki ima neposredni ali posredni nadzor nad upravljavcem objekta za izvajanje železniških storitev ter je tudi aktivno in ima prevladujoč položaj na nacionalnih trgih storitev železniškega prevoza, za katere se objekt uporablja, ali ima neposredni ali posredni nadzor nad upravljavcem objekta za izvajanje železniških storitev in prevoznikom v železniškem prometu, ki ima tak položaj;

(8)

„zagotavljanje storitev samemu sebi“ pomeni stanje, v katerem prevoznik v železniškem prometu sebi zagotavlja z železnico povezano storitev v prostorih upravljavca objekta za izvajanje železniških storitev, če sta dostop navedenega prevoznika v železniškem prometu do objekta in njegova uporaba za zagotavljanje storitev samemu sebi pravno in tehnično izvedljiva ter ne ogrožata varnosti dejavnosti ter če zadevni upravljavec objekta za izvajanje železniških storitev zagotavlja to možnost;

(9)

„prestrukturiranje“ pomeni uradni postopek, po katerem se spremeni namembnost objekta za izvajanje železniških storitev tako, da se ne uporablja več za zagotavljanje z železnico povezanih storitev;

(10)

ad hoc prošnja“ pomeni prošnjo za dostop do objekta za izvajanje železniških storitev ali z železnico povezane storitve, ki je povezana z ad hoc prošnjo za posamezno vlakovno pot iz člena 48(1) Direktive 2012/34/EU;

(11)

„pozna prošnja“ pomeni prošnjo za dostop do objekta za izvajanje železniških storitev ali z železnico povezane storitve, predloženo po izteku roka za vložitev prošenj, ki ga določi upravljavec zadevnega objekta.

Člen 4

Opis objekta za izvajanje železniških storitev

1.   Upravljavci objektov za izvajanje železniških storitev pripravijo opis objekta za izvajanje železniških storitev za objekte za izvajanje železniških storitev in storitve, za katere so pristojni.

2.   Opis objekta za izvajanje železniških storitev vključuje vsaj naslednje informacije, kolikor se zahtevajo s to uredbo:

(a)

seznam vseh naprav, v katerih se zagotavljajo z železnico povezane storitve, vključno z informacijami o njihovi lokaciji in delovnem času;

(b)

ključne kontaktne podatke upravljavca objekta za izvajanje železniških storitev;

(c)

opis tehničnih značilnosti objekta za izvajanje železniških storitev, kot so stranski tiri ali proge za premikanje in ranžiranje, tehnična oprema za natovarjanje in raztovarjanje, pranje, vzdrževanje in razpoložljivo skladiščno zmogljivost; informacije o tirih in stranskih tirih v zasebni lasti, ki niso del železniške infrastrukture, vendar so potrebni za dostop do objektov za izvajanje železniških storitev, ki so nujni za zagotavljanje storitev železniškega prevoza;

(d)

opis vseh z železnico povezanih storitev, ki se zagotavljajo v objektu, in njihove vrste (osnovne, dodatne ali pomožne);

(e)

možnost zagotavljanja z železnico povezanih storitev samemu sebi in pogoje za to;

(f)

informacije o postopkih za vložitev prošnje za dostop do objekta za izvajanje železniških storitev ali storitev, ki se zagotavljajo v objektu, ali obojega, vključno z roki za vložitev prošenj ter obravnavo navedenih prošenj;

(g)

za objekte za izvajanje železniških storitev, ki jih upravlja več upravljavcev ali v katerih več upravljavcev zagotavlja z železnico povezane storitve, navedbo o tem, ali je treba vložiti ločene prošnje za dostop do objektov in navedene storitve;

(h)

informacije o minimalni vsebini in obliki prošnje za dostop do objektov za izvajanje železniških storitev in z železnico povezanih storitev ali obrazec za tako prošnjo;

(i)

vsaj v primeru objektov za izvajanje železniških storitev in z železnico povezanih storitev, ki jih upravljajo oziroma zagotavljajo upravljavci pod neposrednim ali posrednim nadzorom obvladujočega subjekta, vzorce pogodb o dostopu in splošne pogoje;

(j)

po potrebi informacije o pogojih uporabe IT-sistemov upravljavca, če jih morajo prosilci uporabiti, ter pravila v zvezi z varstvom občutljivih in poslovnih podatkov;

(k)

opis postopka usklajevanja ter regulativnih ukrepov iz člena 10 in prednostnih meril iz člena 11;

(l)

informacije o spremembah tehničnih značilnosti in začasnih omejitvah zmogljivosti objekta za izvajanje železniških storitev, ki bi lahko imele velik vpliv na obratovanje objekta za izvajanje železniških storitev, vključno z načrtovanimi deli;

(m)

informacije o pristojbinah za pridobitev dostopa do objektov za izvajanje železniških storitev in uporabo posameznih z železnico povezanih storitev, ki se v njih zagotavljajo;

(n)

informacije o načelih programov popustov, ki so na voljo prosilcem, ob upoštevanju zahtev za poslovno zaupnost.

Člen 5

Objava opisa objekta za izvajanje železniških storitev

1.   Upravljavci objektov za izvajanje železniških storitev dajo opis objekta za izvajanje železniških storitev brezplačno na voljo javnosti na enega od naslednjih načinov:

(a)

z objavo na svojem spletnem portalu ali skupnem spletnem portalu, pri čemer upravljavcem infrastrukture zagotovijo povezavo, ki se vključi v program omrežja, ali

(b)

tako, da upravljavcem infrastrukture zagotovijo ustrezne informacije, pripravljene za objavo, ki se vključijo v program omrežja.

Kadar je upravljavec infrastrukture, z omrežjem katerega je objekt povezan, izvzet iz obveznosti objave programa omrežja v skladu s členom 2(3) ali (4) Direktive 2012/34/EU, upravljavec objekta za izvajanje železniških storitev zagotovi ustrezno povezavo ali informacije, pripravljene za objavo, glavnemu upravljavcu infrastrukture.

2.   Upravljavci infrastrukture v programu omrežja ali na svojem spletnem portalu navedejo rok za zagotovitev informacij ali povezave, ki se objavi v programu omrežja, da zagotovijo njegovo objavo do datuma iz člena 27(4) Direktive 2012/34/EU.

Upravljavci infrastrukture zagotovijo skupen obrazec, ki ga pripravi železniški sektor v sodelovanju z regulatornimi organi do 30. junija 2018 in ga lahko upravljavci objektov za izvajanje železniških storitev uporabijo za predložitev informacij. Obrazec se pregleduje in po potrebi posodobi.

3.   Upravljavci objektov za izvajanje železniških storitev po potrebi posodobijo opis objekta za izvajanje železniških storitev. Prosilce, ki so že vložili prošnjo za dostop ali naročili eno ali več storitev v objektu za izvajanje železniških storitev, pravočasno obvestijo o vseh morebitnih pomembnih spremembah opisa objekta.

4.   V primeru objektov za izvajanje železniških storitev, ki jih upravlja več upravljavcev objektov za izvajanje železniških storitev ali v katerih storitve zagotavlja več ponudnikov, se navedeni upravljavci oziroma ponudniki med sabo usklajujejo, da bi:

(a)

svoje opise objektov za izvajanje železniških storitev dali na voljo na enem mestu ali

(b)

v svojih opisih objektov za izvajanje železniških storitev navedli vse upravljavce objekta za izvajanje železniških storitev, pristojne za odločanje o prošnjah za dostop do objekta ali z železnico povezanih storitev, ki se zagotavljajo v istem objektu.

Če to usklajevanje ni uspešno, lahko regulatorni organ sprejme odločitev za določitev enega od upravljavcev objekta za izvajanje železniških storitev, ki mora izpolniti zahtevo iz prvega pododstavka. Morebitni zadevni stroški se delijo med vsemi zadevnimi upravljavci objekta za izvajanje železniških storitev.

5.   Obveznost iz odstavka 1 in člena 4 se izpolni na način, ki je sorazmeren z velikostjo, tehničnimi značilnostmi in pomenom zadevnega objekta za izvajanje železniških storitev.

Člen 6

Dodatne informacije

1.   Regulatorni organ lahko zahteva, naj upravljavci objektov za izvajanje železniških storitev utemeljijo opredelitev posamezne z železnico povezane storitve kot osnovne, dodatne ali pomožne.

2.   Upravljavci objektov za izvajanje železniških storitev, navedenih v točkah 2(a) do (g) Priloge II k Direktivi 2012/34/EU, na zahtevo prosilca predložijo okvirne informacije o razpoložljivi zmogljivosti objekta za izvajanje železniških storitev.

3.   Kadar je to tehnično izvedljivo z razumnimi ekonomskimi prizadevanji, upravljavci objektov za izvajanje železniških storitev dajo na voljo informacije iz odstavka 2 tega člena in informacije iz člena 4(2)(l) v realnem času z uporabo skupnega spletnega portala.

Člen 7

Sodelovanje pri dodeljevanju zmogljivosti objektov za izvajanje železniških storitev in njeni uporabi

1.   Prosilci vložijo prošnje za dostop do objektov za izvajanje železniških storitev in z železnico povezanih storitev v skladu z roki, ki jih določijo upravljavci objektov za izvajanje železniških storitev. Kadar je ustrezno, upravljavci objektov za izvajanje železniških storitev, navedenih v točki 2 Priloge II k Direktivi 2012/34/EU, pri določanju teh rokov ustrezno upoštevajo roke in prednostna merila, ki jih določijo upravljavci infrastrukture za postopek načrtovanja voznega reda, da se prepreči neusklajenost.

2.   Upravljavci objektov za izvajanje železniških storitev, navedenih v točki 2 Priloge II k Direktivi 2012/34/EU, in upravljavci infrastrukture sodelujejo, da zagotovijo, da je dodeljevanje infrastrukturne zmogljivosti in zmogljivosti objektov za izvajanje železniških storitev po potrebi usklajeno. Obveznost sodelovanja velja tudi za upravljavce povezanih objektov za izvajanje železniških storitev. Zadevni prosilci se lahko na zahtevo vključijo v to sodelovanje. Prosilci lahko zahtevajo, naj se v sodelovanje vključijo tudi subjekti, pristojni za odobritev dostopa do tirov in stranskih tirov v zasebni lasti, ki so potrebni za dostop do objektov za izvajanje železniških storitev, nujnih za zagotavljanje storitev železniškega prevoza.

Kadar prosilec vloži prošnjo za dodatne ali pomožne storitve, navedene v točkah 3 in 4 Priloge II k Direktivi 2012/34/EU, ki jih v objektu zagotavlja en ali več upravljavcev objekta za izvajanje železniških storitev, ki niso upravljavec, pristojen za odobritev dostopa do objekta, lahko prosilec zahteva, naj se v sodelovanje vključijo vsi upravljavci objektov za izvajanje železniških storitev, ki zagotavljajo te storitve.

Med postopkom načrtovanja voznega reda, ki ga izvaja upravljavec infrastrukture, se prošnje za dostop do objektov za izvajanje železniških storitev in z železnico povezanih storitev ne zavrnejo iz razloga, da zaprošena vlakovna pot še ni bila dodeljena. Vendar zadevni upravljavci objektov za izvajanje železniških storitev, navedenih v točki 2 Priloge II k Direktivi 2012/34/EU, in upravljavci infrastrukture poskušajo doseči usklajenost svojih odločitev.

3.   Upravljavci objektov za izvajanje železniških storitev, upravljavci infrastrukture in prosilci po potrebi sodelujejo, da zagotovijo učinkovito vožnjo vlakov v objekte za izvajanje železniških storitev in iz njih. V primeru vlakov, ki uporabljajo železniške tovorne terminale, vključno s tistimi v pomorskih pristaniščih ali pristaniščih v notranjosti držav, to sodelovanje vključuje izmenjavo informacij o določanju položaja vlakov in sledenju vlakom, po možnosti pa tudi predvidenem času prihoda in odhoda v primeru zamud in motenj.

4.   Upravljavci objektov za izvajanje železniških storitev na zahtevo regulatornega organa pisno dokažejo, da so v zadnjih treh letih izpolnjevali zahteve za sodelovanje v skladu s tem členom.

Člen 8

Prošnje za dostop do objektov za izvajanje železniških storitev in uporabo z železnico povezanih storitev

1.   Prošnje za dostop do objektov za izvajanje železniških storitev in uporabo z železnico povezanih storitev lahko vložijo prosilci.

2.   Prosilci v prošnjah navedejo objekt za izvajanje železniških storitev ali z železnico povezane storitve, na katere se nanaša njihova prošnja za dostop, ali oboje. Upravljavci objektov za izvajanje železniških storitev dostopa do objekta ali zagotavljanja z železnico povezane storitve ne pogojujejo z obveznim nakupom drugih storitev, ki niso povezane z zaprošeno storitvijo.

3.   Upravljavec objekta za izvajanje železniških storitev nemudoma potrdi prejem prošnje. Če prošnja ne vsebuje vseh informacij, ki se zahtevajo v skladu z opisom objekta za izvajanje železniških storitev in so potrebne za sprejetje odločitve, zadevni upravljavec objekta za izvajanje železniških storitev prosilca o tem obvesti in določi razumen rok za predložitev manjkajočih informacij. Če se te informacije ne predložijo v navedenem roku, se lahko prošnja zavrne.

Člen 9

Odgovor na prošnje

1.   Upravljavec objekta za izvajanje železniških storitev po prejemu vseh potrebnih informacij odgovori na prošnje za dostop do objektov za izvajanje železniških storitev, navedenih v točki 2 Priloge II k Direktivi 2012/34/EU, in zagotavljanje storitev v njih v razumnem roku, ki ga določi regulatorni organ v skladu s členom 13(4) Direktive 2012/34/EU. Za različne vrste objektov za izvajanje železniških storitev in/ali storitev se lahko določijo različni roki.

2.   Kadar upravljavec objekta za izvajanje železniških storitev v odgovor predloži ponudbo za dostop do objekta za izvajanje železniških storitev, ta ponudba velja razumno obdobje, ki se navede v ponudbi in v katerem se upoštevajo poslovne potrebe prosilca.

3.   Regulatorni organi določijo roke za odgovor na prošnje prosilcev, kot je določeno v členu 13(4) Direktive 2012/34/EU, pred objavo prvega programa omrežja v skladu s pravili te izvedbene uredbe, da se zagotovi skladnost s členom 27(4) Direktive 2012/34/EU.

4.   Za ad hoc prošnje v zvezi z dostopom do objektov za izvajanje železniških storitev in storitev, navedenih v točkah (a) do (d) in (f) do (i) točke 2 Priloge II, regulatorni organi pri določanju rokov v skladu s členom 13(4) Direktive 2012/34/EU upoštevajo roke iz člena 48(1) Direktive 2012/34/EU. Kadar regulatorni organi ne določijo rokov za take ad hoc prošnje, upravljavec objekta za izvajanje železniških storitev odgovori na prošnjo v rokih iz člena 48(1) Direktive.

Kadar upravljavec objekta za izvajanje železniških storitev določi letni rok za vložitev prošenj za dostop do objektov za izvajanje železniških storitev in z železnico povezanih storitev, navedenih v točkah (a) do (d) in (f) do (i) točke 2 Priloge II, se pri rokih za odgovor na pozne prošnje, ki jih določi regulatorni organ, upoštevajo roki, ki jih uporabljajo upravljavci infrastrukture za obravnavo takih prošenj.

Za objekte za izvajanje železniških storitev in z železnico povezane storitve, navedene v točki (e) točke 2 Priloge II, rok začne teči, potem ko se oceni tehnična združljivost tirnih vozil z navedenimi objekti in opremo ter je bil prosilec o tem obveščen.

5.   Upravljavci objektov za izvajanje železniških storitev, v katerih se zagotavljajo dodatne in pomožne storitve, navedene v točkah 3 in 4 Priloge II k Direktivi 2012/34/EU, odgovorijo na prošnje za take storitve v roku, ki ga določi regulatorni organ, ali v razumnem roku, če regulatorni organ ni določil roka. Kadar prosilec vloži ad hoc prošnje za več z železnico povezanih storitev, ki se zagotavljajo v enem objektu za izvajanje železniških storitev, in navede, da zanj pride v poštev samo njihova sočasna dodelitev, vsi zadevni upravljavci objekta za izvajanje železniških storitev, vključno s ponudniki dodatnih in pomožnih storitev, navedenih v točkah 3 in 4 Priloge II, odgovorijo na navedene prošnje v razumnem roku iz odstavka 4.

Za z železnico povezane storitve, navedene v točki (e) točke 4 Priloge II, rok začne teči, potem ko se oceni tehnična združljivost tirnih vozil z objekti in opremo ter je bil prosilec o tem obveščen.

6.   Roki iz odstavkov 3, 4 in 5 se lahko ob soglasju zadevnega prosilca podaljšajo.

7.   Pravice dostopa do železniške infrastrukture in z železnico povezanih storitev se ne prenesejo na druge prosilce.

8.   Če prosilec ne namerava izkoristiti pravice dostopa do objekta za izvajanje železniških storitev ali z železnico povezane storitve, ki jo je podelil upravljavec objekta za izvajanje železniških storitev, zadevnega upravljavca o tem nemudoma obvesti.

Člen 10

Postopek usklajevanja

1.   Kadar upravljavec objekta za izvajanje železniških storitev, navedenega v točki 2 Priloge II k Direktivi 2012/34/EU, prejme prošnjo za dostop do objekta za izvajanje železniških storitev ali zagotovitev storitve, ki je v nasprotju z drugo prošnjo ali se nanaša na že dodeljeno zmogljivost objekta za izvajanje železniških storitev, poskuša na podlagi razprave in usklajevanja z zadevnimi prosilci zagotoviti najboljšo možno uskladitev vseh prošenj. To usklajevanje vključuje tudi ponudnike dodatnih in pomožnih storitev, navedenih v točkah 3 in 4 Priloge II k Direktivi 2012/34/EU, kadar se take storitve ponujajo v objektu in je prosilec zaprosil zanje. Za morebitno spremembo že podeljenih pravic dostopa je potreben dogovor z zadevnim prosilcem.

2.   Upravljavci objektov za izvajanje železniških storitev, navedenih v točki 2 Priloge II k Direktivi 2012/34/EU, ne zavrnejo prošenj za dostop do njihovega objekta za izvajanje železniških storitev ali zagotovitev storitve ter prosilcu ne predlagajo gospodarsko smiselnih nadomestnih možnosti, če je zmogljivost, ki ustreza potrebam prosilca, na voljo v njihovem objektu za izvajanje železniških storitev ali se pričakuje, da bo postala razpoložljiva med postopkom usklajevanja ali po njem.

3.   Upravljavci objektov za izvajanje železniških storitev proučijo različne možnosti za ugoditev nasprotujočim si prošnjam za dostop do objekta za izvajanje železniških storitev ali zagotovitev storitve v objektu za izvajanje železniških storitev. Navedene možnosti po potrebi zajemajo ukrepe, s katerimi se kar najbolj poveča razpoložljiva zmogljivost v objektu, če to ne zahteva dodatnih naložb v vire ali objekte. Ti ukrepi lahko vključujejo:

predlaganje nadomestnih časovnih okvirov;

spremembo delovnega časa ali izmen, kadar je to mogoče, in

dovoljenje dostopa do objekta za zagotavljanje storitev samemu sebi.

4.   Prosilci in upravljavci objektov za izvajanje železniških storitev lahko skupaj zahtevajo, naj regulatorni organ sodeluje pri postopku usklajevanja kot opazovalec.

5.   Kadar prošnji za dostop do objekta za izvajanje železniških storitev, navedenega v točki 2 Priloge II k Direktivi 2012/34/EU, po postopku usklajevanja ni mogoče ugoditi in je objekt za izvajanje železniških storitev blizu preobremenjenosti, lahko regulatorni organ zahteva, naj upravljavec objekta za izvajanje železniških storitev sprejme ukrepe, s katerimi se lahko omogoči ugoditev dodatnim prošnjam za dostop do njegovega objekta. Taki ukrepi so pregledni in nediskriminatorni.

Člen 11

Prednostna merila

Kadar nasprotujočim si prošnjam za dostop do objektov za izvajanje železniških storitev in z železnico povezanih storitev po postopku usklajevanja ni mogoče ugoditi, lahko upravljavci objektov za izvajanje železniških storitev določijo prednostna merila za dodeljevanje zmogljivosti.

Taka prednostna merila so nediskriminatorna in objektivna ter se objavijo v opisu objekta za izvajanje železniških storitev v skladu s točko (k) člena 4(2). Pri prednostnih merilih se upoštevajo namen objekta, namen in narava zadevnih storitev železniškega prevoza ter cilj zagotovitve učinkovite uporabe razpoložljive zmogljivosti.

Pri prednostnih merilih se lahko upoštevajo tudi naslednji vidiki:

veljavne pogodbe;

namera in zmožnost uporabe zaprošene zmogljivosti, vključno z morebitno preteklo neuporabo celotne dodeljene zmogljivosti ali njenega dela ter razlogi za navedeno neuporabo;

že dodeljene vlakovne poti, povezane z zaprošenimi storitvami;

prednostna merila za dodeljevanje vlakovnih poti ter

pravočasna vložitev prošenj.

Člen 12

Gospodarsko smiselne nadomestne možnosti

1.   Kadar prošnji za dostop do objektov za izvajanje železniških storitev in z železnico povezanih storitev po postopku usklajevanja ni mogoče ugoditi, upravljavec objekta za izvajanje železniških storitev, navedenega v točki 2 Priloge II k Direktivi 2012/34/EU, o tem nemudoma obvesti zadevnega prosilca, na zahtevo pa tudi regulatorni organ. Države članice lahko zahtevajo, naj se regulatorni organ obvesti tudi, če slednji tega ne zahteva.

2.   Če prošnji ni mogoče ugoditi, upravljavec objekta za izvajanje železniških storitev, navedenega v točki 2 Priloge II k Direktivi 2012/34/EU, in prosilec skupaj ocenita, ali obstajajo gospodarsko smiselne nadomestne možnosti, ki omogočajo opravljanje zadevne storitve tovornega ali potniškega prometa na istih ali nadomestnih progah pod gospodarsko sprejemljivimi pogoji. Prosilcu ni treba razkriti svoje poslovne strategije.

3.   Za namen odstavka 2 upravljavec objekta za izvajanje železniških storitev navede morebitne nadomestne možnosti, po potrebi tudi v drugih državah članicah, na podlagi opisov drugih objektov za izvajanje železniških storitev, informacij, objavljenih na skupnem spletnem portalu v skladu s členom 5, in vseh informacij, ki jih zagotovi prosilec. Pri predlaganju morebitnih nadomestnih možnosti se upoštevajo vsaj naslednja merila, če jih lahko upravljavec objekta za izvajanje železniških storitev oceni:

zamenljivost operativnih značilnosti nadomestnega objekta za izvajanje železniških storitev;

zamenljivost fizičnih in tehničnih značilnosti nadomestnega objekta za izvajanje železniških storitev;

očiten vpliv na privlačnost in konkurenčnost storitve železniškega prevoza, ki jo načrtuje prosilec, ter

ocenjeni dodatni stroški za prosilca.

Upravljavec objekta za izvajanje železniških storitev spoštuje poslovno zaupnost informacij, ki jih zagotovi prosilec.

4.   Kadar informacije o zmogljivosti predlagane nadomestne možnosti niso javno na voljo, jih prosilec preveri.

Prosilec oceni, ali bi lahko z uporabo predlagane nadomestne možnosti opravil načrtovano prevozno storitev pod ekonomsko sprejemljivimi pogoji. Upravljavcu objekta za izvajanje železniških storitev sporoči rezultat ocene v roku, o katerem se skupaj dogovorita.

5.   Prosilec lahko zahteva, naj upravljavec objekta za izvajanje železniških storitev ne navede gospodarsko smiselnih nadomestnih možnosti in ne nadaljuje skupne ocene.

Člen 13

Zavrnitev dostopa

1.   Kadar upravljavec objekta za izvajanje železniških storitev, navedenega v točki 2 Priloge II k Direktivi 2012/34/EU, in prosilec ugotovita, da gospodarsko smiselnih nadomestnih možnosti ni, prošnji za dostop do objekta ali zagotovitev storitve v objektu pa po postopku usklajevanja ni mogoče ugoditi, lahko upravljavec objekta za izvajanje železniških storitev prošnjo zavrne.

Kadar upravljavec objekta za izvajanje železniških storitev in prosilec ne moreta doseči dogovora o gospodarsko smiselni nadomestni možnosti, lahko upravljavec objekta za izvajanje železniških storitev zavrne prošnjo, pri čemer navede nadomestne možnosti, za katere meni, da so gospodarsko smiselne.

Prosilec se lahko pritoži pri regulatornem organu v skladu s členom 13(5) Direktive 2012/34/EU.

2.   Kadar upravljavec objekta za izvajanje železniških storitev in prosilec skupaj opredelita gospodarsko smiselne nadomestne možnosti, lahko upravljavec objekta za izvajanje železniških storitev prošnjo zavrne.

3.   Upravljavci objekta za izvajanje železniških storitev iz člena 13(3) Direktive 2012/34/EU prosilcu pisno utemeljijo, zakaj prošnji ni bilo mogoče ugoditi po postopku usklajevanja in zakaj na podlagi razpoložljivih informacij menijo, da posamezna predlagana nadomestna možnost ustreza potrebam prosilca in je gospodarsko smiselna.

4.   Upravljavec objekta za izvajanje železniških storitev, ki zavrne prošnjo, regulatornemu organu in prosilcu na njuno zahtevo predloži razloge za zavrnitev, vključno s proučenimi nadomestnimi možnostmi in rezultatom postopka usklajevanja.

5.   Upravljavec objekta za izvajanje železniških storitev lahko v primerih iz člena 12(5) zavrne prošnjo, ne da bi izpolnil zahteve iz odstavkov 3 in 4 tega člena.

6.   Če prosilec večkrat ne plača za že podeljene in uporabljene pravice dostopa, lahko upravljavec objekta za izvajanje železniških storitev zahteva finančna jamstva, da zaščiti svoja legitimna pričakovanja glede prihodnjih prihodkov in uporabe objekta. Informacije o takih jamstvih se objavijo v opisu objekta za izvajanje železniških storitev.

Člen 14

Pritožbe

Kadar se prosilec pritoži pri regulatornem organu v skladu s členom 13(5) Direktive 2012/34/EU, navedeni regulatorni organ pri oceni vpliva kakršne koli odločitve, ki jo lahko sprejme za dodelitev ustreznega dela zmogljivosti prosilcu, upošteva vsaj naslednje elemente, če so pomembni:

pogodbene obveznosti in gospodarsko smiselnost poslovnih modelov zadevnih drugih uporabnikov objekta za izvajanje železniških storitev;

celotni obseg zmogljivosti objekta za izvajanje železniških storitev, ki je že bil dodeljen zadevnim drugim uporabnikom;

naložbe v objekt, ki so jih izvedli zadevni drugi uporabniki;

razpoložljivost gospodarsko smiselnih nadomestnih možnosti za izpolnitev potreb zadevnih drugih uporabnikov, vključno z nadomestnimi možnostmi v drugih državah članicah v primeru storitev mednarodnega železniškega prevoza;

gospodarsko smiselnost poslovnega modela upravljavca objekta za izvajanje železniških storitev ter

pravice dostopa do povezovalne infrastrukture.

Člen 15

Neuporabljeni objekti

1.   Objekti za izvajanje železniških storitev, navedeni v točki 2 Priloge II k Direktivi 2012/34/EU, ki se ne uporabljajo najmanj dve leti zapored, so predmet prijave interesa in zakupa ali najema. Informacije o neuporabljenih objektih se objavijo v skladu s členom 5.

2.   Dveletno obdobje iz odstavka 1 začne teči z dnem po dnevu, ko je bila v zadevnem objektu za izvajanje železniških storitev zadnjič zagotovljena z železnico povezana storitev.

3.   Prosilec, ki ga zanima uporaba objekta za izvajanje železniških storitev, navedenega v točki 2 Priloge II k Direktivi 2012/34/EU in neuporabljenega najmanj dve leti zapored, pisno prijavi svoj interes pri upravljavcu zadevnega objekta in o tem obvesti regulatorni organ. V taki prijavi interesa se izkažejo potrebe zadevnega prevoznika v železniškem prometu. Upravljavec objekta za izvajanje železniških storitev se lahko odloči, da bo nadaljeval dejavnosti na način, ki izpolnjuje izkazane potrebe prevoznika v železniškem prometu.

4.   Kadar lastnik objekta za izvajanje železniških storitev ne upravlja objekta, ga upravljavec navedenega objekta obvesti o prijavi interesa v desetih dneh po prejemu prijave. Lastnik objekta objavi, da je celotni objekt ali njegov del na voljo za zakup ali najem, razen če se upravljavec objekta za izvajanje železniških storitev po prijavi interesa odloči, da bo dejavnosti nadaljeval.

5.   Pred tako objavo lahko lastnik objekta za izvajanje železniških storitev upravljavcu objekta dovoli, da v štirih tednih predloži svoja stališča o navedeni objavi. Upravljavec lahko navedeni objavi nasprotuje, pri čemer predloži dokumente, ki dokazujejo, da se izvaja postopek prestrukturiranja, ki se je začel pred prijavo interesa.

6.   Lastnik o postopku prestrukturiranja obvesti regulatorni organ, ki lahko od upravljavca zahteva dokumente, da oceni njegovo verodostojnost.

Če ocena ni zadovoljiva, regulatorni organ zahteva objavo, da je upravljanje objekta v celoti ali deloma na voljo za zakup ali najem.

7.   Brez poseganja v veljavna pravila o javnem naročanju lastnik objekta za izvajanje železniških storitev, navedenega v točki 2 Priloge II k Direktivi 2012/34/EU, na svojem spletnem portalu objavi obvestilo o zakupu ali najemu zadevnega objekta za izvajanje železniških storitev ter o tem obvesti regulatorni organ in upravljavca infrastrukture, z omrežjem katerega je objekt povezan. Objava vključuje vse informacije, potrebne za to, da lahko zainteresirani prevozniki predložijo ponudbo za prevzem upravljanja celotnega objekta ali njegovega dela. Te informacije vključujejo zlasti:

(a)

podrobnosti v zvezi s postopkom izbire, ki je pregleden in nediskriminatoren, pri njem pa se upošteva cilj zagotovitve kar najučinkovitejše uporabe zmogljivosti objekta;

(b)

merila za izbiro;

(c)

glavne značilnosti tehnične opreme objekta za izvajanje železniških storitev ter

(d)

naslov in rok za predložitev ponudb, ki ni krajši od 30 dni od objave obvestila.

8.   Informacije iz odstavka 7 na svojem spletnem portalu objavi tudi zadevni upravljavec infrastrukture.

9.   Brez poseganja v veljavna pravila o javnem naročanju lastnik objekta za izvajanje železniških storitev, navedenega v točki 2 Priloge II k Direktivi 2012/34/EU, nemudoma izbere uspešnega kandidata in predloži razumno ponudbo.

10.   Države članice lahko uporabijo veljavne postopke za regulativni nadzor nad umikom objektov za izvajanje železniških storitev iz obratovanja. V tem primeru lahko regulatorni organ odobri izvzetja iz uporabe določb tega člena.

Člen 16

Pregled

Komisija do 1. junija 2024 oceni uporabo te uredbe in jo na podlagi rezultata navedene ocene pregleda, če je to potrebno.

Člen 17

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. junija 2019.

Vendar se člen 2 uporablja od 1. januarja 2019.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. novembra 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 343, 14.12.2012, str. 32.

(2)  Uredba (EU) 2017/352 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. februarja 2017 o vzpostavitvi okvira za izvajanje pristaniških storitev in skupnih pravil o finančni preglednosti pristanišč (UL L 57, 3.3.2017, str. 1).

(3)  Direktiva (EU) 2016/798 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o varnosti na železnici (UL L 138, 26.5.2016, str. 102).


Top