EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1770

Uredba Sveta (EU) 2017/1770 z dne 28. septembra 2017 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Maliju

OJ L 251, 29.9.2017, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 28/01/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1770/oj

29.9.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 251/1


UREDBA SVETA (EU) 2017/1770

z dne 28. septembra 2017

o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Maliju

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 215 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta (SZVP) 2017/1775 z dne 28. septembra 2017 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Maliju (1),

ob upoštevanju skupnega predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 28. septembra 2017 sprejel Sklep (SZVP) 2017/1775 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Maliju, ki izvaja Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov (RVSZN) 2374 (2017). Ti ukrepi določajo omejitve potovanj ter zamrznitev sredstev in gospodarskih virov določenih oseb, za katere je Varnostni svet Združenih narodov (v nadaljnjem besedilu: Varnostni svet) ali ustrezni odbor za sankcije Združenih narodov opredelil, da so neposredno ali posredno odgovorne za dejanja ali politike, ki ogrožajo mir, varnost ali stabilnost Malija, so vanje vpletene oziroma v njih sodelujejo. Te osebe so naštete v Prilogi k Sklepu (SZVP) 2017/1775.

(2)

Nekateri ukrepi iz RVSZN 2374 (2017) spadajo na področje uporabe Pogodbe o delovanju Evropske unije, zato je predvsem zaradi zagotovitve, da jih bodo gospodarski subjekti v vseh državah članicah enotno uporabljali, za njihovo izvajanje potreben regulativni ukrep na ravni Unije.

(3)

Ta uredba spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, ki jih priznava zlasti Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, ter še posebej pravico do učinkovitega pravnega sredstva in nepristranskega sodišča ter pravico do varstva osebnih podatkov. To uredbo bi bilo treba uporabljati v skladu z navedenimi pravicami.

(4)

Zaradi posebne nevarnosti, ki jo za mednarodni mir in varnost predstavljajo razmere v Maliju, in zaradi zagotovitve usklajenosti s postopkom za spreminjanje in pregled Priloge k Sklepu (SZVP) 2017/1775 bi moral Svet imeti pristojnost spreminjati sezname iz Priloge k tej uredbi.

(5)

Za izvajanje te uredbe in za zagotovitev čim večje pravne varnosti v Uniji bi bilo treba javnosti razkriti imena in druge ustrezne podatke o fizičnih in pravnih osebah, subjektih in organih, katerih sredstva in gospodarske vire je treba v skladu s to uredbo zamrzniti. Vsaka obdelava osebnih podatkov bi morala biti skladna z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta (2) ter Direktivo 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3).

(6)

Države članice bi morale določiti sankcije, ki se uporabljajo za kršitve te uredbe. Te sankcije bi morale biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve:

(a)

„zahtevek“ pomeni vsak zahtevek, ne glede na to, ali se uveljavlja v pravnem postopku ali ne, vložen pred dnevom začetka veljavnosti te uredbe ali po njem, ki izhaja iz pogodbe ali transakcije ali je v zvezi s pogodbo ali transakcijo, in vključuje zlasti:

(i)

zahtevek za izpolnitev katere koli obveznosti, ki izhaja iz pogodbe ali transakcije ali je v zvezi s pogodbo ali transakcijo;

(ii)

zahtevek za podaljšanje dospelosti ali za plačilo obveznice, finančne garancije ali jamstva v kakršni koli obliki;

(iii)

zahtevek za nadomestilo škode v zvezi s pogodbo ali transakcijo;

(iv)

nasprotni zahtevek;

(v)

zahtevek za priznanje ali izvršitev, vključno s postopkom eksekvature, sodbe, arbitražne odločbe ali enakovredne odločitve, kjer koli je bila oblikovana ali izdana;

(b)

„pogodba ali transakcija“ pomeni vsako transakcijo v kakršni koli obliki in za katero se uporablja kakršno koli pravo, ki vsebuje eno ali več pogodb ali podobnih obveznosti, sklenjenih med istimi ali različnimi strankami; v ta namen „pogodba“ vključuje obveznico, garancijo ali jamstvo, predvsem finančno garancijo ali jamstvo ter kredit, ki so lahko pravno samostojni ali ne, in vse pripadajoče določbe, ki izhajajo iz transakcije ali so z njo v zvezi;

(c)

„pristojni organi“ pomeni pristojne organe držav članic, kot so opredeljeni na spletnih mestih iz Priloge II;

(d)

„gospodarski viri“ pomeni kakršno koli vrsto premoženja, opredmeteno ali neopredmeteno, premičnine ali nepremičnine, ki sicer niso sredstva, se pa lahko uporabijo za pridobitev sredstev, blaga ali storitev;

(e)

„zamrznitev gospodarskih virov“ pomeni preprečitev njihove uporabe za pridobivanje sredstev, blaga ali storitev na kakršen koli način, vključno, a ne zgolj z njihovo prodajo, dajanjem v najem ali pod hipoteko;

(f)

„zamrznitev sredstev“ pomeni preprečitev kakršnega koli premika, prenosa, spremembe ali uporabe sredstev, dostopa do njih ali kakršnega koli ravnanja z njimi, ki bi imelo za posledico kakršno koli spremembo v njihovi količini, znesku, lokaciji, lastništvu, posedovanju, značilnosti, namembnosti ali drugo spremembo, ki bi omogočila uporabo sredstev, vključno z upravljanjem portfeljev;

(g)

„sredstva“ pomeni kakršno koli vrsto finančnih sredstev in koristi ter med drugim vključuje:

(i)

gotovino, čeke, denarne terjatve, menice, denarna nakazila in druge plačilne instrumente;

(ii)

vloge v finančnih institucijah ali drugih subjektih, saldirane konte, dolgove in dolžniške obveznosti;

(iii)

vrednostne papirje in dolžniške instrumente, s katerimi se trguje javno ali zasebno, vključno z delnicami in deleži, certifikati vrednostnih papirjev, obveznicami, dolžniškimi vrednostnimi papirji, nakupnimi boni, zadolžnicami in pogodbami na izvedene finančne instrumente;

(iv)

obresti, dividende ali druge dohodke iz sredstev ali vrednost, ustvarjeno s sredstvi;

(v)

kredit, pravico do pobota, garancije, garancije za dobro izvedbo posla ali druge finančne obveznosti;

(vi)

kreditna pisma, nakladnice, kupoprodajne listine ter

(vii)

dokumente, ki izkazujejo upravičenost do sredstev ali finančnih virov;

(h)

„odbor za sankcije“ pomeni odbor Varnostnega sveta, ki je bil ustanovljen na podlagi odstavka 9 Resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov RVSZN 2374 (2017);

(i)

„ozemlje Unije“ pomeni ozemlja držav članic, kjer se uporablja Pogodba, pod pogoji, določenimi v Pogodbi, vključno z njihovim zračnim prostorom.

Člen 2

1.   Zamrznejo se vsa sredstva in gospodarski viri, ki neposredno ali posredno pripadajo, so v lasti, posesti ali pod nadzorom katerih koli fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov s seznama iz Priloge I.

2.   Fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom iz Priloge I se neposredno ali posredno ne smejo dati na voljo ali v njihovo korist nobena sredstva ali gospodarski viri.

3.   Priloga I vsebuje seznam fizičnih in pravnih oseb, subjektov in organov ter oseb in subjektov, ki delujejo v njihovem imenu ali po njihovih navodilih, in subjektov, ki so v njihovi lasti ali jih nadzorujejo, za katere je Varnostni svet ali odbor za sankcije ugotovil, da:

(a)

sodelujejo pri sovražnostih, s čimer kršijo Sporazum o miru in spravi v Maliju (v nadaljnjem besedilu: Sporazum);

(b)

sprejemajo ukrepe, ki ovirajo oziroma ki zaradi daljše zakasnitve ovirajo ali ki ogrožajo izvajanje Sporazuma;

(c)

delujejo za posameznike in subjekte, opredeljene v točkah (a) in (b), ali v njihovem imenu ali po njihovih navodilih, jih drugače podpirajo ali financirajo, tudi s prihodki iz organiziranega kriminala, vključno s proizvodnjo in trgovino z narkotičnimi drogami in njihovimi predhodnimi sestavinami, ki izvirajo iz Malija ali so v tranzitu skozi to državo, trgovino z ljudmi in tihotapljenjem migrantov, tihotapljenjem orožja in trgovino z njim ter trgovanjem s kulturnimi dobrinami;

(d)

sodelujejo pri načrtovanju, vodenju, sponzoriranju ali izvedbi napadov zoper:

(i)

različne subjekte, navedene v Sporazumu, vključno z lokalnimi, regionalnimi in državnimi institucijami, skupnimi patruljami ter malijskimi varnostnimi in obrambnimi silami;

(ii)

pripadnike mirovnih sil večdimenzionalne integrirane stabilizacijske misije Združenih narodov (MINUSMA) ter drugo osebje ZN in povezano osebje, vključno s člani skupine strokovnjakov;

(iii)

mednarodne varnostne sile, vključno s silami Force Conjointe des États du G5 Sahel (FC-G5S), misijami Evropske unije in francoskimi silami;

(e)

ovirajo dostavo humanitarne pomoči Maliju, dostop do nje ali njeno razdeljevanje v Maliju;

(f)

načrtujejo, vodijo ali izvajajo dejanja v Maliju, ki kršijo mednarodno pravo s področja človekovih pravic oziroma mednarodno humanitarno pravo ali ki pomenijo zlorabe ali kršitve človekovih pravic, vključno z dejanji, katerih tarča so civilisti tudi ženske in otroci, z izvajanjem nasilnih dejanj (vključno z ubijanjem, pohabljanjem, mučenjem ali posilstvi ali drugimi oblikami spolnega nasilja), ugrabitvami, prisilnimi izginotji, prisilnimi preselitvami ali napadi na šole, bolnišnice, verske kraje ali lokacije, kamor se zatekajo civilisti;

(g)

v okviru oboroženega spopada v Maliju uporabljajo otroke v oboroženih skupinah ali oboroženih silah ali jih vanje rekrutirajo in s tem kršijo veljavno mednarodno pravo;

(h)

zavestno olajšujejo potovanja osebe, ki je uvrščena na seznam, s čimer se kršijo omejitve potovanja.

4.   Priloga I vključuje razloge za uvrstitev na seznam zadevnih oseb, subjektov in organov.

5.   Kadar so na voljo, se v Prilogo I vključijo tudi podatki, ki so potrebni za identifikacijo zadevnih fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov. Pri fizičnih osebah lahko taki podatki vključujejo imena, vključno z vzdevki, datum in kraj rojstva, državljanstvo, številki potnega lista in osebne izkaznice, spol, naslov, če je znan, ter funkcijo ali poklic. Pri pravnih osebah, subjektih in organih lahko ti podatki vključujejo imena, kraj in datum vpisa, številko vpisa in sedež podjetja.

Člen 3

1.   Z odstopanjem od člena 2 lahko pristojni organi držav članic odobrijo sprostitev določenih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali odobrijo, da se določena sredstva ali gospodarski viri dajo na voljo, pod pogoji, kot se jim zdijo primerni, potem ko so ugotovili, da so zadevna sredstva ali gospodarski viri:

(a)

potrebni za zadovoljitev osnovnih potreb fizičnih oseb s seznama v Prilogi I in vzdrževanih družinskih članov takih fizičnih oseb, vključno s plačili za živila, najemnine ali hipoteke, zdravila in zdravstveno oskrbo, davke, zavarovalne premije in pristojbine za javne storitve;

(b)

namenjeni izključno za plačilo zmernih honorarjev ali povračilo nastalih izdatkov, povezanih z zagotavljanjem pravnih storitev;

(c)

namenjeni izključno za plačilo pristojbin ali stroškov storitev za redno hrambo ali vzdrževanje zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov,

če je pristojni organ zadevne države članice odbor za sankcije uradno obvestil o tej odločitvi in svoji nameri, da bo izdal odobritev, odbor za sankcije pa v petih delovnih dneh po takem uradnem obvestilu o tem ne sprejme odklonilne odločitve.

2.   Z odstopanjem od člena 2 lahko pristojni organi držav članic odobrijo sprostitev določenih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali odobrijo, da se določena sredstva ali gospodarski viri dajo na voljo, pod pogoji, kot se jim zdijo primerni, potem ko so ugotovili, da so zadevna sredstva ali gospodarski viri potrebni za kritje izrednih izdatkov, če pristojni organ zadevne države članice odbor za sankcije uradno obvesti o svoji odločitvi, navedeni odbor pa to odločitev odobri.

3.   Z odstopanjem od člena 2 lahko pristojni organi držav članic odobrijo sprostitev določenih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali odobrijo, da se določena sredstva ali gospodarski viri dajo na voljo, pod pogoji, kot se jim zdijo primerni, če je odbor za sankcije za posamezne primere ugotovil, da bi tako odstopanje prispevalo k izpolnitvi cilja vzpostavitve miru in nacionalne sprave v Maliju ter stabilnosti v regiji.

4.   Zadevna država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi tega člena.

Člen 4

1.   Z odstopanjem od člena 2 lahko pristojni organi držav članic dovolijo sprostitev določenih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

sredstva ali gospodarski viri so predmet sodne, upravne ali arbitražne odločbe, sprejete pred datumom, ko so bili fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ iz člena 2 vključeni v Prilogo I, ali sodne, upravne ali arbitražne zastavne pravice, izdane pred navedenim datumom;

(b)

sredstva ali gospodarski viri se bodo uporabljali izključno za poravnavo terjatev, ki so zavarovane z odločbo iz točke (a) ali priznane s tako odločbo kot veljavne, v mejah, določenih z veljavno zakonodajo in predpisi, ki urejajo pravice oseb s takimi terjatvami;

(c)

odločba ali zastavna pravica ni v korist fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa s seznama v Prilogi I;

(d)

priznanje odločbe ali zastavne pravice ni v nasprotju z javnim redom zadevne države članice ter

(e)

država članica je o odločbi ali zastavni pravici uradno obvestila odbor za sankcije.

2.   Zadevna država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi odstavka 1.

Člen 5

1.   Z odstopanjem od člena 2 in če mora fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ iz Priloge I poravnati plačilo na podlagi pogodbe ali sporazuma, ki ga je sklenila zadevna fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ali obveznosti, ki so nastale za zadevno fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ, pred dnem, ko je bila ta fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ vključena v Prilogo I, lahko pristojni organi držav članic, pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, dovolijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov, če je zadevni pristojni organ ugotovil, da:

(a)

se sredstva ali gospodarski viri uporabijo za plačilo s strani fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa s seznama v Prilogi I;

(b)

plačilo ne pomeni kršitve člena 2(2) in

(c)

zadevna država članica je deset delovnih dni vnaprej uradno obvestila odbor za sankcije o nameri, da bo izdala odobritev.

2.   Zadevna država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi odstavka 1.

Člen 6

1.   Člen 2(2) finančnim ali kreditnim institucijam, ki prejemajo sredstva, ki jih tretje strani prenesejo na račune fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa s seznama, ne preprečuje kreditiranja zamrznjenih računov, pod pogojem, da se vsak priliv na tak račun tudi zamrzne. Finančne ali kreditne institucije o vsaki taki transakciji brez odlašanja obvestijo zadevni pristojni organ.

2.   Člen 2(2) se ne uporablja za prilive na zamrznjenih računih za:

(a)

obresti ali druge dohodke na teh računih ali

(b)

zapadla plačila po pogodbah, sporazumih ali obveznostih, ki so bili sklenjeni ali so nastali pred datumom, ko je bila fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ iz člena 2 uvrščen v Prilogo I

pod pogojem, da se vse take obresti, drugi dohodki in plačila zamrznejo v skladu s členom 2.

Člen 7

1.   Fizične in pravne osebe ter subjekti in organi brez poseganja v veljavna pravila glede poročanja, zaupnosti in poslovne skrivnosti:

(a)

pristojnemu organu države članice, kjer prebivajo ali imajo sedež, nemudoma predložijo vse informacije, ki bi olajšale izvajanje te uredbe, kot so informacije o računih in zneskih, zamrznjenih v skladu s členom 2, in posredujejo te informacije Komisiji neposredno ali prek države članice ter

(b)

sodelujejo s pristojnim organom pri vsakem preverjanju teh informacij.

2.   Vse dodatne informacije, ki jih Komisija prejme neposredno, se pošljejo državam članicam.

3.   Vse informacije, poslane ali prejete v skladu s tem členom, se uporabljajo samo za namene, za katere so bile poslane ali prejete.

Člen 8

Prepovedano je zavestno in namerno sodelovati pri dejavnostih, katerih predmet ali učinek je izogibanje ukrepom iz člena 2.

Člen 9

1.   Zamrznitev sredstev in gospodarskih virov ali odklonitev dajanja sredstev ali gospodarskih virov na razpolago, izvedena v dobri veri in če je tako dejanje v skladu s to uredbo, ne povzroči nikakršne odgovornosti fizične ali pravne osebe ali subjekta ali organa, ki jo uveljavlja, ali njegovih direktorjev ali zaposlenih, razen če se dokaže, da je bila zamrznitev ali zadržanje sredstev in gospodarskih virov posledica malomarnosti.

2.   Če fizične ali pravne osebe, subjekti ali organi niso vedeli in niso imeli utemeljenega razloga za sum, da bi lahko s svojim ravnanjem kršili ukrepe iz te uredbe, za svoje ravnanje niso odgovorni.

Člen 10

1.   V zvezi s kakršno koli pogodbo ali transakcijo, katere izvedba je bila neposredno ali posredno v celoti ali deloma ovirana zaradi ukrepov, uvedenih v skladu s to uredbo, se ne ugodi nobenemu zahtevku, vključno z zahtevki za nadomestilo škode ali kakršnemu koli drugemu zahtevku te vrste, kot je odškodninski zahtevek ali zahtevek za uveljavljanje garancije, zlasti zahtevek za podaljšanje dospelosti ali za plačilo obveznice, garancije ali nadomestilo škode, zlasti finančne garancije ali finančnega jamstva v kakršni koli obliki, ki ga vložijo:

(a)

določene fizične ali pravne osebe, subjekti ali organi s seznama iz Priloge I;

(b)

katera koli fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje prek ali v imenu oseb, subjektov ali organov iz točke (a).

2.   V vseh postopkih za uveljavitev zahtevka dokazno breme, da izpolnitev zahtevka ni prepovedana z odstavkom 1, nosi fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki uveljavlja ta zahtevek.

3.   Ta člen ne posega v pravico fizičnih ali pravnih oseb, subjektov in organov iz odstavka 1 do sodne presoje zakonitosti neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti v skladu s to uredbo.

Člen 11

1.   Komisija in države članice se medsebojno obvestijo o ukrepih, sprejetih v skladu s to uredbo, in si izmenjajo vse druge relevantne informacije, ki so jim na voljo v zvezi s to uredbo, zlasti informacije:

(a)

v zvezi s sredstvi, zamrznjenimi v skladu s členom 2, in odobritvami, izdanimi v skladu s členi 3, 4 in 5;

(b)

v zvezi s kršitvami in težavami pri uveljavljanju ter sodbami, ki jih izrečejo nacionalna sodišča.

2.   Države članice takoj obvestijo druga drugo in Komisijo o vseh drugih relevantnih informacijah, s katerimi razpolagajo, ki bi lahko vplivale na učinkovito izvajanje te uredbe.

Člen 12

1.   Kadar Varnostni svet ali odbor za sankcije uvrsti na seznam fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ, Svet takšno fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ vključi v Prilogo I.

2.   Svet o svoji odločitvi in razlogih za uvrstitev na seznam obvesti fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ iz odstavka 1 bodisi neposredno, če je naslov znan, bodisi z objavo obvestila, s čimer takšni fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu da možnost, da predloži pripombe.

3.   Kadar so predložene pripombe ali predstavljeni tehtni novi dokazi, Svet pregleda svojo odločitev in o tem ustrezno obvesti fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ iz odstavka 1.

4.   Kadar se Združeni narodi odločijo fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ izbrisati s seznama ali pa spremeniti identifikacijske podatke fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa s seznama, Svet ustrezno spremeni Prilogo I.

5.   Komisija je pooblaščena, da spremeni Prilogo II na podlagi podatkov, ki so jih predložile države članice.

Člen 13

1.   Države članice določijo pravila o sankcijah, ki se uporabljajo za kršitve te uredbe, in sprejmejo vse potrebne ukrepe, da se zagotovi njihovo izvajanje. Te sankcije morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

2.   Države članice po začetku veljavnosti te uredbe nemudoma uradno obvestijo Komisijo o teh pravilih in jo uradno obveščajo o vseh naknadnih spremembah.

Člen 14

1.   Države članice imenujejo pristojne organe iz te uredbe in jih navedejo na spletnih mestih iz Priloge II. Države članice Komisijo uradno obvestijo o vseh spremembah naslovov spletnih mest iz Priloge II.

2.   Države članice po začetku veljavnosti te uredbe Komisijo brez odlašanja uradno obvestijo o svojih pristojnih organih, vključno s kontaktnimi podatki teh pristojnih organov, in o vseh naknadnih spremembah.

3.   Kadar ta uredba določa obveznost uradnega obveščanja Komisije, sporočanja ali druge vrste komuniciranja z njo, se za tako komunikacijo uporabljajo naslov in drugi kontaktni podatki, ki so navedeni v Prilogi II.

Člen 15

Ta uredba se uporablja:

(a)

na ozemlju Unije, vključno z njenim zračnim prostorom;

(b)

na vseh zrakoplovih ali vseh plovilih, ki so v pristojnosti posamezne države članice;

(c)

za vsako osebo na ozemlju ali zunaj ozemlja Unije, ki ima državljanstvo države članice;

(d)

za vsako pravno osebo, subjekt ali organ na ozemlju ali zunaj ozemlja Unije, ki so registrirani ali ustanovljeni v skladu z zakonodajo države članice;

(e)

za vsako pravno osebo, subjekt ali organ v zvezi s katerim koli poslom, opravljenim v celoti ali delno znotraj Unije.

Člen 16

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. septembra 2017

Za Svet

Predsednik

M. MAASIKAS


(1)  Glej stran 23 tega Uradnega lista.

(2)  Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).

(3)  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31).


PRILOGA I

Seznam fizičnih ali pravnih oseb, subjektov in organov iz člena 2


PRILOGA II

Spletna mesta za informacije o pristojnih organih in naslov za pošiljanje uradnih obvestil Komisiji

BELGIJA

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BOLGARIJA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ČEŠKA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANSKA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NEMČIJA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRSKA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRČIJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANIJA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

HRVAŠKA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIJA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPER

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

MADŽARSKA

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MALTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

NIZOZEMSKA

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AVSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLJSKA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALSKA

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMUNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIJA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAŠKA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINSKA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVEDSKA

http://www.ud.se/sanktioner

ZDRUŽENO KRALJESTVO

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Naslov za pošiljanje uradnih obvestil Evropski komisiji:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 07/99

B-1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-naslov: relex-sanctions@ec.europa.eu


Top