Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1510

Uredba Komisije (EU) 2017/1510 z dne 30. avgusta 2017 o spremembi dodatkov Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede snovi, ki so rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje (Besedilo velja za EGP. )

C/2017/5749

OJ L 224, 31.8.2017, p. 110–114 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1510/oj

31.8.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 224/110


UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1510

z dne 30. avgusta 2017

o spremembi dodatkov Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede snovi, ki so rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (1) ter zlasti člena 68(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Vnosi 28, 29 in 30 v Prilogi XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 prepovedujejo dajanje v promet ali uporabo za prodajo širši javnosti snovi, ki so razvrščene kot rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje (CMR), skupine 1A ali 1B, in zmesi, ki vsebujejo takšne snovi v opredeljenih koncentracijah. Zadevne snovi so navedene v dodatkih 1 do 6 k navedeni prilogi.

(2)

Snovi so razvrščene kot rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (2) ter so navedene v delu 3 Priloge VI k navedeni uredbi.

(3)

Glede na to, da so bili dodatki od 1 do 6 k Prilogi XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 nazadnje posodobljeni tako, da odražajo nove razvrstitve snovi kot rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, je bil del 3 Priloge VI k slednji uredbi spremenjen z uredbami Komisije (EU) št. 605/2014 (3), (EU) 2015/1221 (4) in (EU) 2016/1179 (5).

(4)

Izvajalci lahko usklajene razvrstitve iz dela 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008 začnejo uporabljati že prej, zato bi jim moralo biti omogočeno, da prostovoljno uporabljajo določbe iz te uredbe.

(5)

Uredbo (ES) št. 1907/2006 bi bilo treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu s členom 133 Uredbe (ES) št. 1907/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 se spremeni v skladu s Prilogo.

Člen 2

1.   Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

2.   Uporablja se od dneva začetka veljavnosti, z izjemo

odstavkov (1), (2) in (3) Priloge, ki se uporabljajo od 1. marca 2018, in

odstavka (4)(a) Priloge, ki se uporablja od 1. marca 2018, kolikor se nanaša na naslednje snovi:

bisfenol A; [fenol, dodecil-, razvejan]; [fenol, 2-dodecil-, razvejan]; [fenol, 3-dodecil-, razvejan]; [fenol, 4-dodecil-, razvejan]; [fenol, (tetrapropenil) derivati]; klorofacinon (ISO); kumatetralil (ISO); difenakum (ISO); flokumafen (ISO); dinatrijev oktaborat, brezvodni; dinatrijev oktaborat tetrahidrat; bromadiolon (ISO); difetialon; [perfluorononan-1-ojska kislina ter njene natrijeve in amonijeve soli]; dicikloheksil ftalat in triflumizol (ISO).

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. avgusta 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 396, 30.12.2006, str. 1.

(2)  Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L 353, 31.12.2008, str. 1).

(3)  Uredba Komisije (EU) št. 605/2014 z dne 5. junija 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom vnosa stavkov o nevarnosti in previdnostnih stavkov v hrvaškem jeziku in njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku (UL L 167, 6.6.2014, str. 36).

(4)  Uredba Komisije (EU) 2015/1221 z dne 24. julija 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku (UL L 197, 25.7.2015, str. 10).

(5)  Uredba Komisije (EU) 2016/1179 z dne 19. julija 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku (UL L 195, 20.7.2016, str. 11).


PRILOGA

Priloga XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 se spremeni:

(1)

v Dodatku 2 se vstavijo naslednji vnosi v preglednico v vrstnem redu števil indeks, ki so v njej določena:

„1,2-dikloropropan; propilen diklorid

602-020-00-0

201-152-2

78-87-5

 

mikrovlakna e-stekla reprezentativne sestave; [kalcij-aluminij-silikatna vlakna z naključno usmeritvijo z naslednjo reprezentativno sestavo (v mas. %): SiO2 50,0–56,0 %, Al2O3 13,0–16,0 %, B2O3 5,8–10,0 %, Na2O < 0,6 %, K2O < 0,4 %, CaO 15,0–24,0 %, MgO < 5,5 %, Fe2O3 < 0,5 %, F2 < 1,0 %. Postopek: običajno proizvedena z zmanjševanjem plamena in z rotacijskim procesom. (Lahko so prisotni dodatni posamezni elementi v majhnih količinah; postopek ne preprečuje inovacij).]

014-046-00-4

—“

 

(2)

v Dodatku 4 se vstavi naslednji vnos v preglednico v vrstnem redu števil indeks, ki so v njej določena:

„3,7-dimetilokta-2,6-diennitril

608-067-00-3

225-918-0

5146-66-7“

 

(3)

v Dodatku 5

(a)

se vstavijo naslednji vnosi v preglednico v vrstnem redu števil indeks, ki so v njej določena:

„brodifakum (ISO);

4-hidroksi-3-(3-(4′-bromo-4-bifenilil)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)kumarin

607-172-00-1

259-980-5

56073-10-0

 

svinčev prah;

[premer delcev < 1 mm]

082-013-00-1

231-100-4

7439-92-1

 

masivni svinec:

[premer delcev > 1 mm]

082-014-00-7

231-100-4

7439-92-1“

 

(b)

vnos za varfarin: 4-hidroksi-3-(3-okso-1-fenilbutil)-kumarin se nadomesti z naslednjim vnosom:

„varfarin (ISO);

4-hidroksi-3-(3-okso-1-fenilbutil)-2H-kromen-2-on; [1]

(S)-4-hidroksi-3-(3-okso-1-fenilbutil)-2-benzopiron; [2]

(R)-4-hidroksi-3-(3-okso-1-fenilbutil)-2-benzopiron [3]

607-056-00-0

201-377-6 [1]

226-907-3 [2]

226-908-9 [3]

81-81-2 [1]

5543-57-7 [2]

5543-58-8 [3]“

 

(4)

v Dodatku 6

(a)

se vstavijo naslednji vnosi v preglednico v vrstnem redu števil indeks, ki so v njej določena:

„tetrahidro-2-furil-metanol; tetrahidrofurfuril alkohol

603-061-00-7

202-625-6

97-99-4

 

galijev arzenid

031-001-00-4

215-114-8

1303-00-0

 

tributilkositrove spojine, razen tistih, ki so navedene drugje v tej prilogi

050-008-00-3

 

1,2-benzendikarboksilna kislina, diheksil ester, razvejan in nerazvejan

607-710-00-5

271-093-5

68515-50-4

 

imidazol

613-319-00-0

206-019-2

288-32-4

 

bisfenol A; 4,4′-izopropilidendifenol

604-030-00-0

201-245-8

80-05-7

 

fenol, dodecil-, razvejan; [1]

fenol, 2-dodecil-, razvejan; [2]

fenol, 3-dodecil-, razvejan; [3]

fenol, 4-dodecil-, razvejan; [4]

fenol, (tetrapropenil) derivati [5]

604-092-00-9

310-154-3 [1]

- [2]

- [3]

- [4]

- [5]

121158-58-5 [1]

- [2]

- [3]

210555-94-5 [4]

74499-35-7 [5]

 

klorofacinon (ISO); 2-[(4-klorofenil)(fenil)acetil]-1H-inden-1,3(2H)-dion

606-014-00-9

223-003-0

3691-35-8

 

kumatetralil (ISO); 4-hidroksi-3-(1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)kumarin

607-059-00-7

227-424-0

5836-29-3

 

difenakum (ISO); 3-(3-bifenil-4-il-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)-4-hidroksikumarin

607-157-00-X

259-978-4

56073-07-5

 

flokumafen (ISO); reakcijska zmes: cis-4-hidroksi-3-(1,2,3,4-tetrahidro-3-(4-(4-trifluorometilbenziloksi)fenil)-1-naftil)kumarina in trans-4-hidroksi-3-(1,2,3,4-tetrahidro-3-(4-(4-trifluorometilbenziloksi)fenil)-1-naftil)kumarina

607-375-00-5

421-960-0

90035-08-8

 

dinatrijev oktaborat, brezvodni; [1]

dinatrijev oktaborat tetrahidrat [2]

005-020-00-3

234-541-0 [1]

234-541-0 [2]

12008-41-2 [1]

12280-03-4 [2]

 

bromadiolon (ISO); 3-[3-(4′-bromobifenil-4-il)-3-hidroksi-1-fenilpropil]-4-hidroksi-2H-kromen-2-on

607-716-00-8

249-205-9

28772-56-7

 

difetialon (ISO);

3-[3-(4′-bromobifenil-4-il)-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-il]-4-hidroksi-2H-1-benzotiopiran-2-on

607-717-00-3

104653-34-1

 

perfluorononan-1-ojska kislina [1]

ter njene natrijeve [2]

in amonijeve [3] soli

607-718-00-9

206-801-3 [1]

- [2]

- [3]

375-95-1 [1]

21049-39-8 [2]

4149-60-4 [3]

 

dicikloheksil ftalat

607-719-00-4

201-545-9

84-61-7

 

triflumizol (ISO);

(1E)-N-[4-kloro-2-(trifluorometil)fenil]-1-(1H-imidazol-1-il)-2-propoksietanimin

612-289-00-6

68694-11-1“

 

(b)

se vnos za flumioksazin (ISO); n-(7-fluoro-3,4-dihidro-3-okso-4-prop-2-inil-2H-1,4-benzoksazin-6-il)cikloheks-1-en-1,2-dikarboksamid nadomesti z naslednjim vnosom:

„flumioksazin (ISO); 2-[7-fluoro-3-okso-4-(prop-2-in-1-il)-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoksazin-6-il]-4,5,6,7-tetrahidro-1H-izoindol-1,3(2H)-dion

613-166-00-X

103361-09-7“

 


Top