Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1509

Uredba Sveta (EU) 2017/1509 z dne 30. avgusta 2017 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 329/2007

OJ L 224, 31.8.2017, p. 1–109 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1509/oj

31.8.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 224/1


UREDBA SVETA (EU) 2017/1509

z dne 30. avgusta 2017

o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 329/2007

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 215 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta (SZVP) 2016/849 z dne 27. maja 2016 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji in razveljavitvi Sklepa 2013/182/SZVP (1),

ob upoštevanju skupnega predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Varnostni svet ZN (v nadaljnjem besedilu: VSZN) je 14. oktobra 2006 sprejel Resolucijo 1718 (2006), v kateri je obsodil jedrski poskus, ki ga je 9. oktobra 2006 izvedla Demokratična ljudska republika Koreja (v nadaljnjem besedilu: DLRK), in sicer je ugotovil, da sta mednarodni mir in varnost resno ogrožena ter od vseh držav članic ZN zahteval, naj proti DLRK sprejmejo vrsto omejevalnih ukrepov. Z nadaljnjimi resolucijami VSZN (v nadaljnjem besedilu: RVSZN) 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) in 2371 (2017) so bili ti omejevalni ukrepi še razširjeni.

(2)

Sklep (SZVP) 2016/849 v skladu s temi RVSZN določa zlasti omejitve glede uvoza in izvoza nekaterega blaga, storitev in tehnologije, ki bi lahko prispevali k programom DLRK, povezanim z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje (programi orožja za množično uničevanje), embargo na luksuzno blago in zamrznitev sredstev za osebe, subjekte in organe, ki so bili povezani s programi orožja za množično uničevanje. Nadaljnji ukrepi so usmerjeni v prometni sektor, vključno s pregledi tovora in prepovedmi za plovila in zrakoplove DLRK, finančni sektor, na primer zagotavljanje nekaterih finančnih storitev, in diplomacijo z namenom preprečevanja zlorabe privilegijev in imunitet.

(3)

Poleg tega je Svet sprejel več dodatnih omejevalnih ukrepov EU, ki dopolnjujejo in krepijo omejevalne ukrepe ZN. V ta namen je Svet razširil embargo na orožje, omejitve uvoza in izvoza ter seznam oseb in subjektov, za katere velja zamrznitev sredstev, ter uvedel prepovedi prenosa sredstev in naložb.

(4)

Za izvajanje navedenih omejevalnih ukrepov je potrebno sprejetje uredbe v smislu člena 215 Pogodbe na ravni Unije, zlasti za zagotovitev, da jih bodo gospodarski subjekti v vseh državah članicah enotno uporabljali.

(5)

Uredba Sveta (ES) št. 329/2007 (2) je bila večkrat spremenjena. Glede na obseg uvedenih sprememb je primerno, da se vsi ukrepi združijo v novo uredbo, ki bo razveljavila in nadomestila Uredbo (EU) št. 329/2007.

(6)

Komisija bi morala biti pooblaščena za objavo seznama blaga in tehnologije, ki ga bo sprejel Odbor VSZN, ki je bil ustanovljen na podlagi odstavka 12 RVSZN 1718 (2006) (v nadaljnjem besedilu: Odbor za sankcije), ali VSZN, ter po potrebi za vključitev oznak nomenklature iz kombinirane nomenklature, kot je navedena v Prilogi I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 (3).

(7)

Komisija bi prav tako morala biti pooblaščena za spremembo seznama luksuznega blaga, če bi to bilo potrebno zaradi opredelitev ali smernic, ki bi jih Odbor za sankcije objavil v prid lažjemu izvajanju omejitev glede luksuznega blaga, in sicer ob upoštevanju seznamov luksuznega blaga, ki jih pripravijo drugi pristojni organi.

(8)

Zaradi posebne nevarnosti, ki jo za mednarodni mir in varnost predstavlja DLRK, in zaradi zagotovitve usklajenosti s postopkom za spremembe in preglede prilog I, II, III, IV in V k Sklepu (SZVP) 2017/849 bi moral Svet imeti pristojnost spreminjati sezname iz prilog XIII, XIV, XV, XVI in XVII k tej uredbi.

(9)

Komisija bi morala biti pooblaščena za spremembo seznama storitev, pri čemer bi upoštevala informacije, ki jih zagotovijo države članice, kot tudi vse opredelitve ali smernice, ki jih je morebiti izdala Statistična komisija Združenih narodov, ali za dodajanje referenčnih številk iz sistema Osrednje klasifikacije proizvodov za blago in storitve, ki ga objavlja Statistična komisija Združenih narodov.

(10)

V RVSZN 2270 (2016) se opozarja, da je Projektna skupina za finančno ukrepanje pozvala države, naj izvajajo okrepljeno primerno skrbnost in učinkovite protiukrepe za zaščito svojih jurisdikcij pred nezakonitimi finančnimi dejavnostmi DLRK, države članice ZN pa poziva, naj uresničujejo priporočilo št. 7 Projektne skupine za finančno ukrepanje, pojasnjevalno opombo k temu priporočilu in povezane smernice za učinkovito izvajanje ciljnih finančnih sankcij, povezanih s širjenjem orožja.

(11)

Ta uredba spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, ki jih priznava zlasti Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, ter še posebej pravici do učinkovitega pravnega sredstva in poštenega sojenja ter pravico do varstva osebnih podatkov. To uredbo bi bilo treba uporabljati v skladu z navedenimi pravicami.

(12)

Za izvajanje te uredbe in zagotovitev čim večje pravne varnosti v Uniji bi bilo treba javnosti razkriti imena in druge ustrezne podatke o fizičnih in pravnih osebah, subjektih in organih, katerih sredstva in gospodarske vire bo treba v skladu s to uredbo zamrzniti. Pri vsaki obdelavi osebnih podatkov fizičnih oseb v skladu s to uredbo bi bilo treba upoštevati Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta (4) ter Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES (5) –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

Opredelitev pojmov

Člen 1

Ta uredba se uporablja:

(a)

na ozemlju Unije;

(b)

na vseh zrakoplovih ali vseh plovilih, ki so v pristojnosti držav članic;

(c)

za katero koli osebo na ozemlju ali zunaj ozemlja Unije, ki ima državljanstvo države članice;

(d)

za vse pravne osebe, subjekte ali organe na ozemlju ali zunaj ozemlja Unije, ki so registrirani ali ustanovljeni v skladu z zakonodajo države članice;

(e)

za vse pravne osebe, subjekte ali organe v zvezi s katerim koli poslom, opravljenim v celoti ali delno znotraj Unije.

Člen 2

Za namene te uredbe se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1)

„podružnica“ finančne ali kreditne institucije pomeni poslovno enoto, ki je pravno odvisen del finančne ali kreditne institucije in ki neposredno izvaja vse ali nekatere transakcije, ki so del poslovanja finančnih ali kreditnih institucij;

(2)

„posredniške storitve“ pomeni:

(a)

pogajanja ali ureditve glede nakupa, prodaje ali dobave blaga in tehnologije ali finančnih in tehničnih storitev, vključno iz ene tretje države v drugo tretjo državo, ali

(b)

prodajo ali nakup blaga in tehnologije ali finančnih in tehničnih storitev, tudi v tretjih državah, za prenos v drugo tretjo državo;

(3)

„zahtevek“ pomeni vsak zahtevek, ne glede na to, ali se uveljavlja v pravnem postopku ali ne, ki izhaja iz pogodbe ali transakcije ali je v zvezi s pogodbo ali transakcijo, in vključuje zlasti:

(a)

zahtevek za izpolnitev katere koli obveznosti, ki izhaja iz pogodbe ali transakcije ali je v zvezi s pogodbo ali transakcijo;

(b)

zahtevek za podaljšanje dospelosti ali za plačilo obveznice, finančne garancije ali jamstva v kakršni koli obliki;

(c)

zahtevek za nadomestilo škode v zvezi s pogodbo ali transakcijo;

(d)

nasprotni zahtevek;

(e)

zahtevek po priznanju ali izvršitvi, vključno s postopkom eksekvature, sodbe, arbitražne odločbe ali enakovredne odločitve, kjer koli je bila oblikovana ali izdana;

(4)

„pristojni organi“ pomeni pristojne organe, kot so opredeljeni na spletnih mestih iz Priloge I;

(5)

„pogodba ali transakcija“ pomeni vsako transakcijo v kakršni koli obliki in v okviru katere koli veljavne zakonodaje, ki vsebuje eno ali več pogodb ali podobnih obveznosti, sklenjenih med istimi ali različnimi strankami; v ta namen „pogodba“ vključuje obveznice, garancije ali jamstva, zlasti finančne garancije ali jamstva, ter kredite, ki so lahko pravno samostojni, in vse pripadajoče določbe, ki izhajajo iz transakcije ali so z njo v zvezi;

(6)

„kreditna institucija“ pomeni kreditno institucijo, kot je opredeljena v točki 1 člena 4(1) Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (6), vključno z njenimi podružnicami, kot so opredeljene v točki 17 člena 4(1) navedene uredbe, v Uniji, ne glede na to, ali imajo glavni sedež v Uniji ali v tretji državi;

(7)

„diplomatska predstavništva, konzulati in člani njihovega osebja“ imajo isti pomen kot v Dunajski konvenciji o diplomatskih odnosih iz leta 1961 in Dunajski konvenciji o konzularnih odnosih iz leta 1963 ter vključujejo predstavništva DLRK pri mednarodnih organizacijah, ki jih gostijo države članice, in člane osebja DLRK teh predstavništev;

(8)

„gospodarski viri“ pomeni vse vrste sredstev, opredmetena ali neopredmetena, premičnine ali nepremičnine, dejanska ali potencialna, ki sicer niso sredstva, se jih pa lahko uporabi za pridobitev sredstev, blaga ali storitev, vključno s plovili, kot so pomorska plovila;

(9)

„finančna institucija“ pomeni

(a)

podjetje, ki ni kreditna institucija, ki izvaja eno ali več dejavnosti iz točk 2 do 12 ter točk 14 in 15 Priloge I k Direktivi 2013/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta (7), vključno z dejavnostmi menjalnic (bureaux de change);

(b)

zavarovalnico, kot je opredeljena v točki 1 člena 13 Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta (8), v obsegu, v katerem izvaja dejavnosti življenjskega zavarovanja, zajete z navedeno direktivo;

(c)

investicijsko podjetje, kot je opredeljeno v točki 1 člena 4(1) Direktive 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta (9);

(d)

kolektivno investicijsko podjetje, ki trži svoje enote ali deleže;

(e)

zavarovalnega posrednika, kot je opredeljen v točki 5 člena 2 Direktive 2002/92/ES Evropskega parlamenta in Sveta (10), kadar izvaja dejavnost posredovanja življenjskega zavarovanja in drugih z naložbami povezanih storitev, z izjemo povezanega zavarovalnega posrednika, kot je opredeljen v točki 7 navedenega člena;

(f)

podružnice, če se nahajajo v Uniji, finančnih institucij iz točk (a) do (e), ne glede na to ali imajo glavni sedež v državi članici ali v tretji državi;

(10)

„zamrznitev gospodarskih virov“ pomeni preprečitev njihove uporabe za pridobivanje sredstev, blaga ali storitev na kakršen koli način, vključno, a ne zgolj z njihovo prodajo, dajanjem v najem ali pod hipoteko;

(11)

„zamrznitev sredstev“ pomeni preprečitev vsakršnega pretoka, prenosa, spremembe, uporabe sredstev ter dostopa do njih ali kakršnega koli ravnanja s sredstvi, ki bi imelo za posledico spremembe v njihovi količini, znesku, lokaciji, lastništvu, posedovanju, vrsti, namembnosti ali druge spremembe, ki bi omogočile uporabo sredstev, vključno z upravljanjem portfeljev;

(12)

„sredstva“ pomeni vse vrste finančnih sredstev in koristi, kar vključuje, vendar ni omejeno na:

(a)

gotovino, čeke, denarne terjatve, menice, denarna nakazila in druge plačilne instrumente;

(b)

vloge v finančnih institucijah ali drugih subjektih, saldirane konte, dolgove in dolžniške obveznosti;

(c)

vrednostne papirje in dolžniške instrumente, s katerimi se trguje javno ali zasebno, vključno z delnicami in deleži, certifikati vrednostnih papirjev, obveznicami, dolžniškimi vrednostnimi papirji, nakupnimi boni, zadolžnicami in pogodbami na izvedene finančne instrumente;

(d)

obresti, dividende ali druge dohodke iz sredstev ali vrednost, ustvarjeno s sredstvi;

(e)

kredit, pravico do pobota, garancije, garancije za dobro izvedbo posla ali druge finančne obveznosti;

(f)

kreditna pisma, nakladnice, kupoprodajne listine;

(g)

dokumente o izkazani upravičenosti do sredstev ali finančnih virov;

(13)

„zavarovanje“ pomeni zavezo ali obvezo, na podlagi katere je ena ali več fizičnih ali pravnih oseb v primeru nastanka zavarovalnega primera eni ali več drugim osebam dolžna v zameno za plačilo zagotoviti odškodnino ali ugodnost, kot to določa zaveza oziroma obveza;

(14)

„investicijsko posredništvo“ pomeni naslednje storitve in dejavnosti:

(a)

sprejemanje in posredovanje naročil v zvezi z enim ali več finančnimi instrumenti;

(b)

izvajanje naročil v imenu strank;

(c)

poslovanje za lastni račun;

(d)

upravljanje portfeljev;

(e)

investicijsko svetovanje;

(f)

izvedbo prodaje primarne izdaje finančnih instrumentov in/ali plasiranje finančnih instrumentov z obveznostjo odkupa;

(g)

plasiranje finančnih instrumentov brez obveznosti odkupa;

(h)

kakršno koli storitev v zvezi s sprejemom v trgovanje na reguliranem trgu ali trgovanje v večstranskem sistemu trgovanja;

(15)

„prejemnik plačila“ pomeni fizično ali pravno osebo, ki je predvideni prejemnik prenosa sredstev;

(16)

„plačnik“ pomeni osebo, ki je imetnik plačilnega računa in odobri prenos sredstev s tega plačilnega računa, ali, kadar plačilni račun ne obstaja, ki izda nalog za prenos sredstev;

(17)

„ponudnik plačilnih storitev“ pomeni kategorije ponudnikov plačilnih storitev iz člena 1(1) Direktive 2007/64/ES Evropskega parlamenta in Sveta (11), fizične ali pravne osebe, ki jim je bila odobrena opustitev v skladu s členom 26 Direktive 2007/64/ES, in pravne osebe, ki jim je bila odobrena opustitev v skladu s členom 9 Direktive 2009/110/ES Evropskega parlamenta in Sveta (12), ki ponujajo storitve prenosa sredstev;

(18)

„pozavarovanje“ pomeni dejavnost sprejemanja tveganj, ki jih odstopi zavarovalno podjetje ali pozavarovalno podjetje, v primeru združenja zavarovateljev, znanega kot Lloyd's, pa pozavarovanje pomeni tudi dejavnost zavarovalnice ali pozavarovalnice, ki ni združenje zavarovateljev, znano kot Lloyd's, in sprejema tveganja, ki jih odstopi kateri koli član združenja Lloyd's;

(19)

„storitve, povezane s/z“ pomeni storitve, ki jih za honorar ali po pogodbi opravijo enote, ki se ukvarjajo predvsem s proizvodnjo prenosljivega blaga, in tudi storitve, ki so običajno povezane s proizvodnjo takšnega blaga;

(20)

„lastnik ladje“ pomeni registriranega lastnika morske ladje ali drugo osebo, npr. najemnika ladje, ki je odgovoren za delovanje ladje;

(21)

„tehnična pomoč“ pomeni vsakršno tehnično podporo pri popravilih, razvoju, izdelavi, sestavljanju, preskušanju, vzdrževanju ali drugih tehničnih storitvah in je lahko v obliki navodila, nasveta, usposabljanja, prenosa praktičnega znanja ali spretnosti ali svetovalnih storitev; tehnična pomoč vključuje tudi ustne oblike pomoči;

(22)

„ozemlje Unije“ pomeni ozemlja držav članic, kjer se uporablja Pogodba, pod pogoji, določenimi v Pogodbi, vključno z njihovim zračnim prostorom;

(23)

„prenos sredstev“ pomeni:

(a)

kakršno koli transakcijo, vsaj delno izvedeno z uporabo elektronskih sredstev, v imenu plačnika prek ponudnika plačilnih storitev, z namenom dati sredstva na voljo prejemniku plačila prek ponudnika plačilnih storitev, ne glede na to, ali sta plačnik in prejemnik plačila ista oseba, in ne glede na to, ali je ponudnik plačilnih storitev plačnika in prejemnika plačila isti, vključno:

(i)

s kreditnim prenosom, kot je opredeljen v točki 1 člena 2 Uredbe (EU) št. 260/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (13);

(ii)

z direktno bremenitvijo, kot je opredeljena v točki 2 člena 2 Uredbe (EU) št. 260/2012;

(iii)

z denarnim nakazilom, kot je opredeljeno v točki 13 člena 4 Direktive 2007/64/ES, bodisi nacionalnim ali čezmejnim;

(iv)

s prenosom, izvedenim z uporabo plačilne kartice, instrumenta elektronskega denarja, mobilnega telefona ali katere koli druge digitalne naprave ali predplačniške ali naročniške IT naprave s podobnimi značilnostmi; ter

(b)

kakršno koli transakcijo, izvedeno z uporabo neelektronskih sredstev, kot so gotovina, čeki ali računovodski nalogi, z namenom dati sredstva na razpolago prejemniku plačila, ne glede na to, ali sta plačnik in prejemnik plačila ista oseba ali ne;

(24)

„plovilo s posadko DLRK“ pomeni:

(a)

plovilo, katerega posadko nadzoruje:

(i)

fizična oseba z državljanstvom DLRK ali

(ii)

pravna oseba, subjekt ali organ, registriran ali ustanovljen po pravu DLRK;

(b)

plovilo s posadko, ki jo v celoti tvorijo državljani DLRK.

POGLAVJE II

Omejitve izvoza in uvoza

Člen 3

1.   Prepovedano je:

(a)

neposredno ali posredno prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati blago in tehnologijo, vključno s programsko opremo, našteto v Prilogi II, ne glede na to, ali izvira iz Unije ali ne, kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu in organu v ali za uporabo v DLRK;

(b)

DLRK neposredno ali posredno prodajati ali dobavljati ali vanjo prenašati ali izvažati letalsko gorivo iz Priloge III ali v DLRK prevažati letalsko gorivo na krovu plovil pod zastavo držav članic ali zrakoplovov držav članic, ne glede na to, ali izvira z ozemlja držav članic ali ne;

(c)

neposredno ali posredno uvažati, kupovati ali prenašati blago in tehnologijo iz Priloge II iz DLRK, ne glede na to, ali izvira iz DLRK ali ne;

(d)

neposredno ali posredno uvažati, kupovati ali prenašati zlato, titanovo rudo, vanadijevo rudo in redke zemeljske rudnine iz Priloge IV iz DLRK, ne glede na to, ali izvirajo iz DLRK ali ne;

(e)

neposredno ali posredno uvažati, kupovati ali prenašati premog, železo in železovo rudo iz Priloge V iz DLRK, ne glede na to, ali izvira iz DLRK ali ne;

(f)

neposredno ali posredno uvažati, kupovati ali prenašati naftne derivate iz Priloge VI iz DLRK, ne glede na to, ali izvirajo iz DLRK ali ne; ter

(g)

neposredno ali posredno uvažati, kupovati ali prenašati baker, nikelj, srebro in cink iz Priloge VII iz DLRK, ne glede na to, ali izvira iz DLRK ali ne.

2.   V del I Priloge II se vključijo vsi izdelki, materiali, oprema, blago in tehnologija, vključno s programsko opremo, ki glede na opredelitve iz Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 428/2009 (14).

V del II Priloge II se vključijo drugi izdelki, materiali, oprema, blago in tehnologija, ki bi lahko prispevali k programom DLRK, povezanim z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje.

V del III Priloge II se vključijo nekatere ključne komponente sektorja balističnih izstrelkov.

V del IV Priloge II se vključijo predmeti, materiali, oprema, blago in tehnologija, povezani z orožjem za množično uničevanje, določeni v skladu z odstavkom 25 RVSZN 2270 (2016).

V del V Priloge II se vključijo predmeti, materiali, oprema, blago in tehnologija, povezani z orožjem za množično uničevanje, določeni v skladu z odstavkom 4 RVSZN 2321 (2016).

V Prilogo III se vključi letalsko gorivo iz točke (b) odstavka 1.

V Prilogo IV se vključijo zlato, titanova in vanadijeva ruda ter redke zemeljske rudnine iz točke (d) odstavka 1.

V Prilogo V se vključijo premog, železo in železova ruda iz točke (e) odstavka 1.

V Prilogo VI se vključijo naftni derivati iz točke (b) odstavka 1.

V Prilogo VII se vključijo baker, nikelj, srebro in cink iz točke (g) odstavka 1.

3.   Prepoved iz točke (b) odstavka 1 se ne uporablja za prodajo ali dobavo letalskega goriva civilnim potniškim letalom zunaj DLRK, namenjenega izključno porabi med njihovimi leti v DLRK in vrnitvami na izvorno letališče.

Člen 4

1.   Z odstopanjem od točke (b) člena 3(1) lahko pristojni organi držav članic odobrijo prodajo, dobavo ali prenos letalskega goriva, če je država članica pridobila predhodno odobritev Odbora za sankcije za vsak posamezni izredni primer prenosa takšnih izdelkov v DLRK za preverjene namene osnovnih humanitarnih potreb in če so bile določene ureditve za učinkovit nadzor njihove izročitve in uporabe.

2.   Z odstopanjem od točke (e) člena 3(1) lahko pristojni organi držav članic odobrijo:

(a)

uvoz, nakup ali prenos premoga, če so pristojni organi države članice na podlagi verodostojnih informacij ugotovili, da pošiljka izvira zunaj DLRK in je bila prek DLRK prepeljana zgolj za namene izvoza iz pristanišča Rajin (Rason), ter je zadevna država članica Odbor za sankcije predhodno uradno obvestila o takšnih transakcijah, transakcije pa niso povezane z ustvarjanjem prihodka za programe DLRK, povezane z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje in druge dejavnosti, prepovedane z RVSZN 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ali 2321 (2016) ali s to uredbo;

(b)

transakcije z železom in železovo rudo, za katere je ugotovljeno, da so namenjene izključno preživljanju in niso povezane z ustvarjanjem prihodka za programe DLRK, povezane z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje, ali druge dejavnosti, prepovedane z RVSZN 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ali 2321 (2016) ali s to uredbo; in

(c)

transakcije s premogom, za katere je ugotovljeno, da so namenjene izključno preživljanju, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

(i)

transakcije niso povezane z ustvarjanjem prihodka za jedrski program ali program balističnih izstrelkov DLRK ali druge dejavnosti, prepovedane z RVSZN 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ali 2321(2016);

(ii)

v transakcijah ne sodelujejo posamezniki ali subjekti, ki so povezani z jedrskim programom ali programom balističnih izstrelkov DLRK ali drugimi dejavnostmi, prepovedanimi z RVSZN 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ali 2321 (2016), vključno z osebami, subjekti in organi s seznama v Prilogi XIII oziroma posamezniki ali subjekti, ki delujejo v njihovem imenu ali po njihovih navodilih, ali subjekti, ki so v njihovi lasti ali pod njihovim nadzorom, bodisi neposredno ali posredno, oziroma posamezniki ali subjekti, ki pomagajo pri izogibanju sankcijam; in

(iii)

Odbor za sankcije ni obvestil držav članic, da je bila dosežena skupna letna omejitev.

3.   Zadevna država članica uradno obvesti ostale države članice in Komisijo o vseh odobritvah na podlagi odstavkov 1 in 2.

Člen 5

1.   Prepovedano je neposredno ali posredno DLRK prodajati ali dobavljati oziroma v DLRK prenašati ali izvažati vse predmete, razen hrane ali zdravil, če izvoznik ve ali utemeljeno domneva, da:

(a)

je predmet neposredno ali posredno namenjen oboroženim silam DLRK; ali

(b)

bi lahko izvoz predmeta podpiral ali krepil operativne zmogljivosti oboroženih sil države, ki ni DLRK.

2.   Prepovedano je uvažati, kupovati ali prevažati iz DLRK predmete iz odstavka 1, če uvoznik ali prevoznik ve ali utemeljeno domneva, da je izpolnjen eden od razlogov iz točke (a) ali (b) odstavka 1.

Člen 6

1.   Z odstopanjem od člena 5 lahko pristojni organi države članice odobrijo prodajo, dobavo, prenos ali izvoz predmeta v DLRK ali uvoz, nakup ali prevoz predmeta iz DLRK, če:

(a)

predmet ni povezan s proizvodnjo, razvojem, vzdrževanjem ali uporabo vojaškega blaga ali razvojem ali vzdrževanjem vojaškega osebja in je pristojni organ ugotovil, da predmet ne bi neposredno prispeval k razvoju operativnih zmogljivosti oboroženih sil DLRK ali k izvozu, s katerim se podpirajo ali krepijo operativne zmogljivosti oboroženih sil tretje države, ki ni DLRK;

(b)

je Odbor za sankcije ugotovil, da določena dobava, prodaja ali prenos ne bi bil v nasprotju s cilji RVSZN 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270(2016) ali 2321 (2016) ali

(c)

je pristojni organ države članice prepričan, da se dejavnost izvaja izključno v humanitarne namene ali je namenjena izključno preživljanju ter je osebe, subjekti ali organi iz DLRK ne bodo uporabili za ustvarjanje prihodka in ni povezana z nobeno dejavnostjo, prepovedano z RVSZN 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ali 2321 (2016), pod pogojem, da je država članica Odbor za sankcije predhodno uradno obvestila o taki ugotovitvi in mu predložila informacije o ukrepih, sprejetih za preprečitev zlorabe predmeta za kateri koli prepovedani namen.

2.   Zadevna država članica o svoji nameri, da bo izdala dovoljenje na podlagi tega člena, uradno obvesti ostale države članice in Komisijo vsaj teden dni pred izdajo dovoljenja.

Člen 7

1.   Prepovedano je:

(a)

neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč in posredniške storitve v zvezi z blagom in tehnologijo s Skupnega seznama vojaškega blaga EU ali iz Priloge II in v zvezi z zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo blaga s Skupnega seznama vojaškega blaga EU ali iz Priloge II kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v DLRK ali za uporabo v tej državi;

(b)

neposredno ali posredno zagotavljati financiranje ali finančno pomoč za blago in tehnologijo s Skupnega seznama vojaškega blaga Evropske unije ali iz Priloge II, med drugim zlasti subvencije, posojila in izvozna kreditna zavarovanja, pa tudi zavarovanja in pozavarovanja, pri nakupu, dobavi, prenosu ali izvozu tovrstnega blaga ali pri zagotavljanju pripadajoče tehnične pomoči kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v DLRK ali za uporabo v tej državi;

(c)

neposredno ali posredno pridobivati tehnično pomoč za blago in tehnologijo s Skupnega seznama vojaškega blaga EU ali iz Priloge II in pri zagotavljanju, proizvodnji, vzdrževanju in uporabi blaga s Skupnega seznama vojaškega blaga EU ali iz Priloge II od katere koli fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa v DLRK ali za uporabo v tej državi;

(d)

neposredno ali posredno pridobivati financiranje ali finančno pomoč za blago in tehnologijo s Skupnega seznama vojaškega blaga Evropske unije ali iz Priloge II, med drugim zlasti subvencije, posojila in izvozna kreditna zavarovanja, pri prodaji, dobavi, prenosu ali izvozu tovrstnega blaga ali pri zagotavljanju pripadajoče tehnične pomoči od katere koli fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa v DLRK ali za uporabo v tej državi.

2.   Prepovedi iz odstavka 1 se ne uporabljajo za nebojna vozila, ki so bila izdelana ali opremljena z materiali za balistično zaščito in so namenjena izključno za zaščito osebja Unije in njenih držav članic v DLRK.

Člen 8

1.   Z odstopanjem od člena 3(1) in člena 7(1) lahko pristojni organi držav članic pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, odobrijo neposredno ali posredno dobavo, prodajo, prenos ali izvoz predmetov in tehnologije, vključno s programsko opremo, iz točke (a) in (b) člena 3(1) ali pomoči ali posredniških storitev iz člena 7(1), pod pogojem, da so blago ali tehnologija, pomoč ali posredniške storitve namenjeni za hrano ali v kmetijske, zdravstvene ali druge humanitarne namene.

2.   Z odstopanjem od točke (a) člena 3(1) ter točk (a) in (b) člena 7(1) lahko pristojni organi držav članic odobrijo transakcije iz navedenih točk pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, in če je VSZN prošnjo odobril.

3.   Zadevna država članica uradno obvesti druge države članice in Komisijo o vseh prošnjah za odobritev, ki jih je predložila VSZN v skladu z odstavkom 3.

4.   Zadevna država članica v štirih tednih uradno obvesti druge države članice in Komisijo o izdaji odobritev v skladu s tem členom.

Člen 9

1.   Poleg obveznosti, da se pristojnim carinskim organom zagotovijo informacije pred prihodom in odhodom, kot določajo zadevne določbe o vstopnih in izstopnih skupnih deklaracijah ter carinskih deklaracijah v Uredbi (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (15), Delegirani uredbi Komisije (EU) 2015/2446 (16) in Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2015/2447 (17), oseba, ki zagotovi informacije iz odstavka 2, izjavi, ali gre za blago s Skupnega seznama vojaškega blaga EU ali iz te uredbe ter v primeru, da je za njegov izvoz potrebno dovoljenje, navede blago in tehnologijo, za katero velja izdano izvozno dovoljenje.

2.   Zahtevane dodatne informacije se predložijo s carinsko deklaracijo v elektronski obliki ali, če taka deklaracija ni na voljo, v kateri koli drugi elektronski ali pisni obliki, kar je ustrezno.

Člen 10

1.   Prepovedano je:

(a)

neposredno ali posredno prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati luksuzno blago iz Priloge VIII v DLRK;

(b)

neposredno ali posredno uvažati, kupovati ali prenašati luksuzno blago iz Priloge VIII iz DLRK, ne glede na to, ali izvira iz DLRK ali ne.

2.   Prepoved iz točke (b) odstavka 1 se ne uporablja za osebne predmete potnikov ali blago nekomercialne narave za osebno rabo potnikov, vsebovano v njihovi prtljagi.

3.   Prepovedi iz odstavka 1 se ne uporabljajo za blago, potrebno za uradne naloge diplomatskih ali konzularnih predstavništev držav članic v DLRK ali mednarodnih organizacij, ki imajo imuniteto v skladu z mednarodnim pravom, ali za osebne predmete njihovega osebja.

4.   Pristojni organi držav članic lahko pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, izdajo odobritev za transakcijo v zvezi z blagom iz točke (17) Priloge VIII, pod pogojem, da je blago namenjeno v humanitarne namene.

Člen 11

Prepovedano je:

(a)

neposredno ali posredno prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati zlato, plemenite kovine in diamante, navedene v Prilogi IX, ne glede na to, ali izvirajo iz Unije ali ne, vladi DLRK, njenim javnim organom, korporacijam in agencijam, Centralni banki DLRK ter vsem osebam, subjektom ali organom, ki delujejo v njihovem imenu ali po njihovih navodilih, ali kateremu koli subjektu ali organu, ki je v njihovi lasti ali pod njihovim nadzorom, oziroma to opravljati za njih;

(b)

neposredno ali posredno uvažati, kupovati ali prevažati zlato, plemenite kovine in diamante, navedene v Prilogi IX, ne glede na to, ali izvirajo iz DLRK ali ne, od vlade DLRK, njenih javnih organov, korporacij in agencij, Centralne banke DLRK ter vseh oseb, subjektov ali organov, ki delujejo v njihovem imenu ali po njihovih navodilih, ali od katerega koli subjekta ali organa, ki je v njihovi lasti ali pod njihovim nadzorom;

(c)

neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč ali storitve posredovanja, financiranje ali finančno pomoč, povezano z blagom iz točk (a) in (b), vladi DLRK, njenim javnim organom, korporacijam in agencijam, Centralni banki DLRK in vsem osebam, subjektom ali organom, ki delujejo v njihovem imenu ali po njihovih navodilih, ali kateremu koli subjektu ali organu, ki je v njihovi lasti ali pod njihovim nadzorom.

Člen 12

Centralni banki DLRK ali v njeno korist je prepovedano neposredno ali posredno prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati novo natisnjene ali neizdane bankovce in kovance valute DLRK.

Člen 13

Prepovedano je neposredno ali posredno uvažati, kupovati ali prenašati kipe iz Priloge X iz DLRK, ne glede na to, ali izvirajo iz DLRK ali ne.

Člen 14

Z odstopanjem od prepovedi iz člena 13 lahko pristojni organi držav članic odobrijo tak uvoz, nakup ali prenos, če je zadevna država članica pridobila predhodno odobritev Odbora za sankcije za vsak primer posebej.

Člen 15

Prepovedano je neposredno ali posredno prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati helikopterje in plovila iz Priloge XI v DLRK.

Člen 16

Z odstopanjem od prepovedi iz člena 15 lahko pristojni organi držav članic odobrijo tako prodajo, dobavo, prenos ali izvoz, če je država članica pridobila predhodno odobritev Odbora za sankcije za vsak primer posebej.

POGLAVJE III

Omejitve nekaterih gospodarskih dejavnosti

Člen 17

1.   Na ozemlju Unije je prepovedano sprejeti ali odobriti naložbe v vse gospodarske dejavnosti, kadar gre za take naložbe s strani:

(a)

fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov vlade DLRK;

(b)

Delavske stranke Koreje;

(c)

državljanov DLRK;

(d)

pravnih oseb, subjektov ali organov, registriranih ali ustanovljenih po pravu DLRK;

(e)

fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov, ki delujejo v imenu ali po navodilih oseb, subjektov ali organov iz točk (a) do (d); in

(f)

fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov, ki so v lasti ali pod nadzorom fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov iz točk (a) do (d).

2.   Prepovedano je:

(a)

ustanoviti skupno podjetje s katero koli fizično ali pravno osebo, subjektom ali organom iz odstavka 1 ali pridobiti ali povečati lastniški delež, vključno z nakupom v celoti ali nakupom delnic in drugih lastniških vrednostnih papirjev, v kateri koli pravni osebi, subjektu ali organu iz odstavka 1, ki sodelujejo v dejavnostih ali programih DLRK, povezanih z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje ali v dejavnostih v sektorjih rudarske, rafinerijske in kemične industrije, metalurgije in kovinskopredelovalne industrije ter letalske ali običajne oborožitvene industrije;

(b)

dodeliti finančna sredstva ali finančno pomoč kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu iz točk (d) do (f) odstavka 1 ali za očiten namen financiranja takšnih fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov;

(c)

zagotoviti investicijske storitve, ki so neposredno ali posredno povezane z dejavnostmi iz točk (a) in (b) tega odstavka; in

(d)

neposredno ali posredno sodelovati v skupnih podjetjih ali kakršnih koli drugih poslovnih dogovorih s subjekti iz Priloge XIII ter fizičnimi ali pravnimi osebami, subjekti ali organi, ki delujejo v njihovem imenu ali po njihovih navodilih.

Člen 18

1.   Prepovedano je:

(a)

neposredno ali posredno zagotavljati kakršne koli storitve, povezane z rudarstvom, ali kakršne koli storitve, povezane s proizvodnjo v kemični, rudarski in rafinerijski industriji, ki so navedene v delu A Priloge XII, kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Severni Koreji ali za uporabo v tej državi; ter

(b)

neposredno ali posredno zagotavljati računalniške in sorodne storitve iz dela B Priloge XII kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Severni Koreji ali za uporabo v tej državi.

2.   Prepoved iz točke (b) odstavka 1 ne velja za računalniške in sorodne storitve, v kolikor so takšne storitve namenjene uporabi izključno za uradne naloge diplomatskega ali konzularnega predstavništva ali mednarodne organizacije, ki ima imuniteto v DLRK v skladu z mednarodnim pravom.

3.   Prepoved iz točke (b) odstavka 1 ne velja za zagotavljanje računalniških in sorodnih storitev s strani javnih organov ali pravnih oseb, subjektov ali organov, ki prejemajo javna finančna sredstva iz Unije ali držav članic za zagotavljanje teh storitev v razvojne namene, ko gre za neposredno zadovoljevanje potreb civilnega prebivalstva, ali za spodbujanje denuklearizacije.

Člen 19

1.   Z odstopanjem od točke (a) člena 18(1) lahko pristojni organi zadevnih držav članic odobrijo zagotavljanje storitev, povezanih z rudarstvom, in storitev, povezanih s proizvodnjo v kemični, rudarski in rafinerijski industriji, v kolikor so takšne storitve namenjene uporabi izključno v razvojne namene, ko gre za neposredno zadovoljevanje potreb civilnega prebivalstva, ali za spodbujanje denuklearizacije.

2.   Pristojni organi držav članic lahko v primerih, ki niso zajeti v členu 18(3), in z odstopanjem od točke (b) člena 18(1) odobrijo zagotavljanje računalniških in sorodnih storitev, kolikor so te storitve namenjene uporabi izključno v razvojne namene, ko gre za neposredno zadovoljevanje potreb civilnega prebivalstva, ali za spodbujanje denuklearizacije.

Člen 20

1.   Prepovedano je:

(a)

neposredno ali posredno dajati v zakup ali kako drugače dajati na voljo nepremičnine osebam, subjektom ali organom vlade DLRK za katere koli druge namene, razen za diplomatske ali konzularne dejavnosti v skladu z Dunajsko konvencijo o diplomatskih odnosih iz leta 1961 in Dunajsko konvencijo o konzularnih odnosih iz leta 1963;

(b)

neposredno ali posredno zakupiti nepremičnine od oseb, subjektov ali organov vlade DLRK; ter

(c)

sodelovati pri kateri koli dejavnosti, povezani z uporabo nepremičnine, ki jo imajo v lasti ali so je zakupile ali jo imajo kako drugače pravico uporabljati osebe, subjekti ali organi vlade DLRK, razen za zagotavljanje blaga in storitev, ki:

(i)

so nujni za delovanje diplomatskih predstavništev ali konzulatov v skladu z Dunajsko konvencijo iz leta 1961 in Dunajsko konvencijo iz leta 1963; in

(ii)

jih ni mogoče uporabiti za neposredno ali posredno ustvarjanje prihodka ali dobička za vlado DLRK.

2.   Za namene tega člena „nepremičnine“ pomenijo zemljišča, stavbe in njihove dele, ki se nahajajo izven ozemlja DLRK.

POGLAVJE IV

Omejitve za prenose sredstev in finančne storitve

Člen 21

1.   Prepovedani so prenosi sredstev v DLRK in iz nje.

2.   Kreditnim in finančnim institucijam je prepovedano začeti ali nadaljevati sodelovanje v vseh transakcijah s:

(a)

kreditnimi in finančnimi institucijami s sedežem v DLRK;

(b)

podružnicami ali hčerinskimi družbami kreditnih in finančnih institucij s sedežem v DLRK, za katere se uporablja člen 1;

(c)

podružnicami ali hčerinskimi družbami kreditnih in finančnih institucij s sedežem v DLRK, za katere se člen 1 ne uporablja;

(d)

kreditnimi in finančnimi institucijami, ki nimajo sedeža v DLRK, za katere se uporablja člen 1 in jih nadzirajo osebe, subjekti ali organi s sedežem v DLRK;

(e)

kreditnimi in finančnimi institucijami, ki nimajo sedeža v DLRK in se zanje ne uporablja člen 1, vendar jih nadzirajo osebe, subjekti ali organi s sedežem v DLRK.

3.   Prepovedi iz odstavkov 1 in 2 se ne uporabljajo za prenose sredstev ali transakcije, potrebne za uradne naloge diplomatskega ali konzularnega predstavništva države članice v DLRK ali mednarodne organizacije, ki ima imuniteto v DLRK v skladu z mednarodnim pravom.

4.   Prepovedi iz odstavkov 1 in 2 se ne uporabljajo za katero koli od naslednjih transakcij, pod pogojem, da vključujejo prenos sredstev v vrednosti največ 15 000 EUR ali temu enakovrednih zneskov:

(a)

transakcije v zvezi z živili, zdravstvenim varstvom, medicinsko opremo ali v kmetijske ali humanitarne namene;

(b)

transakcije v zvezi z osebnimi nakazili;

(c)

transakcije v zvezi z izvedbo izjem iz te uredbe;

(d)

transakcije v zvezi s posebno pogodbo o trgovskih poslih, ki ni prepovedana s to uredbo;

(e)

transakcije, potrebne izključno za izvajanje projektov, ki jih financirajo Unija ali njene države članice v razvojne namene, ko gre za neposredno zadovoljevanje potreb civilnega prebivalstva ali spodbujanje denuklearizacije; in

(f)

transakcije v zvezi z diplomatskim ali konzularnim predstavništvom ali mednarodno organizacijo, ki ima imuniteto v skladu z mednarodnim pravom, če so take transakcije namenjene za uradne namene diplomatskega ali konzularnega predstavništva ali mednarodne organizacije.

Člen 22

1.   Z odstopanjem od prepovedi iz člena 21(1) in (2) pristojni organi države članice lahko odobrijo transakcije iz točk (a) do (f) člena 21(4), katerih vrednost presega 15 000 EUR ali temu enakovreden znesek.

2.   Zahteva za odobritev iz odstavka 1 se uporablja ne glede na to, ali se prenos sredstev izvrši z enkratno transakcijo ali z več transakcijami, ki se zdijo povezane. Za namene te uredbe „transakcije, ki se zdijo povezane“, vključujejo:

(a)

niz zaporednih prenosov od iste kreditne ali finančne institucije ali nanjo v okviru člena 21(2) ali od iste osebe, subjekta ali organa DLRK ali nanj, ki so opravljeni v zvezi z eno obveznostjo prenosa sredstev, če je vsak posamezni prenos manjši od 15 000 EUR, vendar prenosi skupaj izpolnjujejo merila za obveznost odobritve; in

(b)

verigo prenosov, ki zajema različne ponudnike plačilnih storitev ali fizične ali pravne osebe, ki je povezana z izpolnitvijo ene obveznosti za izvršitev prenosa sredstev.

3.   Države članice o vseh odobritvah, izdanih v skladu z odstavkom 1, uradno obvestijo druga drugo in Komisijo.

4.   Z odstopanjem od prepovedi iz člena 21(1) in (2) pristojni organi države članice lahko odobrijo transakcije v zvezi s plačili za poravnavo zahtevkov do DLRK, njenih državljanov ali pravnih oseb, subjektov ali organov, ki so registrirani v DLRK ali ustanovljeni v skladu z njeno zakonodajo, ter podobne transakcije, ki ne prispevajo k dejavnostim, ki so prepovedane s to uredbo, in sicer za vsak primer posebej in če je zadevna država članica o izdaji odobritve vsaj deset dni vnaprej obvestila druge države članice in Komisijo.

Člen 23

1.   Kreditne in finančne institucije pri poslovanju s kreditnimi in finančnimi institucijami iz člena 21(2):

(a)

izvajajo ukrepe skrbnega preverjanja strank v skladu s členoma 13 in 14 Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta (18);

(b)

zagotavljajo skladnost s postopki za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma, določenimi v skladu z Direktivo (EU) 2015/849 in Uredbo (EU) 2015/847 Evropskega parlamenta in Sveta (19);

(c)

zahtevajo podatke o plačnikih in podatke o prejemnikih plačila, ki spremljajo prenose denarnih sredstev, v skladu z Uredbo (EU) 2015/847, in zavrnejo obdelavo transakcije, če kateri koli od teh podatkov manjkajo ali so nepopolni;

(d)

hranijo evidence o transakcijah v skladu s točko (b) člena 40 Direktive (EU) 2015/849;

(e)

kadar obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da bi lahko sredstva prispevala k programom ali dejavnostim DLRK, povezanim z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje (v nadaljnjem besedilu: financiranje širjenja orožja), o tem takoj uradno obvestijo pristojno finančno obveščevalno enoto, kot je opredeljena v Direktivi (EU) 2015/849, ali kateri koli drug pristojni organ v zadevni državi članici, in sicer brez poseganja v člen 7(1) ali člen 33 te uredbe;

(f)

takoj poročajo o vseh sumljivih transakcijah, vključno s poskusi transakcij;

(g)

ne opravijo transakcij, za katere upravičeno sumijo, da bi lahko bile povezane s financiranjem širjenja orožja, dokler ne sprejmejo potrebnih ukrepov v skladu s točko (e) in izpolnijo morebitnih navodil s strani zadevnih finančnih obveščevalnih enot ali pristojnih organov.

2.   Za namene odstavka 1 enota za finančni nadzor ali kateri koli drug pristojni organ, ki deluje kot nacionalni center za sprejemanje in analizo poročil o sumljivih transakcijah, prejema poročila v zvezi z morebitnim financiranjem širjenja orožja in ima pravočasen neposreden ali posreden dostop do finančnih in upravnih informacij ter informacij o kazenskem pregonu, ki jih potrebuje za ustrezno izvedbo navedene naloge, vključno z analizo poročil o sumljivih transakcijah.

Člen 24

Kreditnim in finančnim institucijam je prepovedano:

(a)

odpreti bančni račun pri kreditni ali finančni instituciji iz člena 21(2);

(b)

vzpostaviti korespondenčni bančni odnos s kreditno ali finančno institucijo iz člena 21(2);

(c)

odpreti predstavništvo ali ustanoviti novo podružnico ali hčerinsko družbo v DLRK; ter

(d)

ustanoviti skupno podjetje s kreditno ali finančno institucijo iz člena 21(2) ali pridobiti lastniško udeležbo v takšni instituciji.

Člen 25

1.   Z odstopanjem od prepovedi iz točk (b) in (d) člena 24 lahko pristojni organi države članice odobrijo transakcije, če jih je predhodno odobril Odbor za sankcije.

2.   Zadevna država članica takoj uradno obvesti druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi odstavka 1.

Člen 26

V skladu z zahtevami iz RVSZN 2270 (2016) kreditne in finančne institucije najpozneje 31. maja 2016:

(a)

zaprejo vse račune pri kreditni ali finančni instituciji iz člena 21(2);

(b)

prekinejo vse korespondenčne bančne odnose s kreditno ali finančno institucijo iz člena 21(2);

(c)

zaprejo predstavništva, podružnice in hčerinske družbe v DLRK;

(d)

končajo vsa skupna podjetja s kreditnimi ali finančnimi institucijami iz člena 21(2) ter

(e)

se odpovejo vsaki lastniški udeležbi v kreditni ali finančni instituciji iz člena 21(2).

Člen 27

1.   Z odstopanjem od točk (a) in (c) člena 26 lahko pristojni organi držav članic odobrijo nadaljnje delovanje nekaterih predstavništev, hčerinskih družb ali računov, če je Odbor za sankcije za vsak posamezni primer odločil, da so predstavništva, hčerinske družbe ali bančni računi potrebni za zagotavljanje humanitarnih dejavnosti ali za dejavnosti diplomatskih predstavništev v DLRK ali dejavnosti Združenih narodov ali njihovih specializiranih agencij ali povezanih organizacij ali za katere koli druge namene, skladne s cilji RVSZN 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) ali 2371 (2017).

2.   Zadevna država članica takoj uradno obvesti druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi odstavka 1.

Člen 28

1.   Kreditnim in finančnim institucijam je prepovedano odpiranje računov za diplomatska predstavništva ali konzulate DLRK in njihove člane osebja iz DLRK.

2.   Kreditne in finančne institucije najpozneje 11. aprila 2017 zaprejo vse račune, s katerimi razpolagajo ali jih nadzirajo diplomatska predstavništva ali konzulati DLRK in njihovi člani osebja iz DLRK.

Člen 29

1.   Z odstopanjem od člena 28(1) lahko pristojni organi držav članic na zahtevo diplomatskega predstavništva ali konzulata DLRK ali člana njunega osebja odobrijo odprtje enega računa za vsako predstavništvo, konzulat ali člana osebja, če se to predstavništvo ali konzulat nahaja v zadevni državi članici ali je član osebja predstavništva ali konzulata akreditiran v zadevni državi članici.

2.   Z odstopanjem od člena 28(2) lahko pristojni organi držav članic na zahtevo diplomatskega predstavništva ali konzulata DLRK ali člana osebja odobrijo nadaljnje delovanje računa, če država članica ugotovi, da:

(i)

se predstavništvo ali konzulat nahaja v zadevni državi članici ali je član osebja predstavništva ali konzulata akreditiran v zadevni državi članici; in

(ii)

predstavništvo, konzulat ali član njegovega osebja v zadevni državi članici nima drugih računov.

Če ima predstavništvo, konzulat ali član osebja iz DLRK v zadevni državi članici več kot en račun, lahko navede, kateri račun želi ohraniti.

3.   Ob upoštevanju veljavnih pravil iz Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih iz leta 1961 in Dunajske konvencije o konzularnih odnosih iz leta 1963 države članice najpozneje 13. marca 2017 sporočijo drugim državam članicam in Komisiji imena in druge podatke za ugotavljanje istovetnosti katerega koli člana osebja diplomatskega predstavništva in konzulata iz DLRK, ki je akreditiran v tej državi članici, vse naknadne spremembe pa v enem tednu.

4.   Pristojni organi držav članic lahko kreditne in finančne institucije v zadevni državi članici obvestijo o istovetnosti katerega koli člana osebja diplomatskega predstavništva ali konzulata iz DLRK, ki je akreditiran v zadevni ali v kateri koli drugi državi članici.

5.   Države članice obvestijo druge države članice in Komisijo o katerih koli odobritvah na podlagi odstavkov 1 in 2.

Člen 30

Prepovedano je:

(a)

dati dovoljenje za odprtje predstavništva, podružnice ali hčerinske družbe v Uniji kreditni ali finančni instituciji iz člena 21(2);

(b)

sklepati sporazume v imenu kreditne ali finančne institucije iz člena 21(2) ali zanjo v zvezi z odprtjem predstavništva ali ustanovitvijo podružnice ali hčerinske družbe v Uniji;

(c)

dati odobritev za začetek in izvajanje poslovne dejavnosti kreditnih institucij ali za katero koli drugo poslovno dejavnost, za katero je potrebna predhodna odobritev, predstavništvu, podružnici ali hčerinski družbi kreditne ali finančne instituciji iz člena 21(2), če predstavništvo, podružnica ali hčerinska družba ni delovala pred 19. februarjem 2013;

(d)

pridobiti ali povečati lastniški delež ali pridobiti kakršno koli drugo lastniško udeležbo v kreditni ali finančni instituciji, ki spada v področje uporabe člena 1, s strani katere koli kreditne ali finančne institucije iz člena 21(2); in

(e)

upravljati ali omogočati delovanje predstavništva, podružnice ali hčerinske družbe kreditne ali finančne institucije iz člena 21(2).

Člen 31

Prepovedano je:

(a)

neposredno ali posredno prodati državne obveznice ali obveznice z jamstvom države, izdane po 19. februarju 2013, naslednjim osebam, subjektom ali organom ali jih od njih kupiti:

(i)

DLRK ali njeni vladi ter njenim javnim organom, korporacijam in agencijam;

(ii)

Centralni banki DLRK;

(iii)

kateri koli kreditni ali finančni instituciji iz člena 21(2);

(iv)

fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, ki delujejo v imenu ali po navodilih pravne osebe, subjekta ali organa iz točk (i) ali (ii);

(v)

pravnim osebam, subjektom ali organom, ki so v lasti ali pod nadzorom osebe, subjekta ali organa iz točk (i), (ii) ali (iii);

(b)

osebam, subjektom ali organom iz točke (a) zagotavljati posredniške storitve glede državnih obveznic ali obveznic z jamstvom države, izdanih po 19. februarju 2013;

(c)

pomagati osebam, subjektom ali organom iz točke (a) z namenom izdaje državnih obveznic ali obveznic z jamstvom države, in sicer z zagotavljanjem posredniških storitev, oglaševanja ali drugih storitev v zvezi s takšnimi obveznicami.

Člen 32

Prepovedano je zagotavljati finančna sredstva ali finančno pomoč za trgovino z DLRK (vključno z zagotavljanjem izvoznih kreditov, garancij in zavarovanj) fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, vpletenim v takšno trgovino.

Člen 33

1.   Z odstopanjem od prepovedi iz člena 32 lahko pristojni organi držav članic odobrijo finančno podporo za trgovino z DLRK, če je država članica pridobila predhodno odobritev Odbora za sankcije za vsak primer posebej.

2.   Zadevna država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi odstavka 1.

POGLAVJE V

Zamrznitev sredstev in gospodarskih virov

Člen 34

1.   Zamrznejo se vsa sredstva in gospodarski viri, ki pripadajo osebam, subjektom ali organom iz prilog XIII, XV, XVI in XVII, so v njihovi lasti oziroma jih te osebe, subjekti ali organi hranijo ali nadzirajo.

2.   Zasežejo se vsa plovila iz Priloge XIV.

3.   Fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom iz prilog XIII, XV, XVI in XVII ne smejo biti neposredno ali posredno dana na razpolago ali v njihovo korist nikakršna sredstva ali gospodarski viri.

4.   Priloga XIII vključuje osebe, subjekte ali organe, ki jih v skladu z odstavkom 8(d) RVSZN 1718 (2006) in odstavkom 8 RVSZN 2094 (2013) na seznam uvrsti Odbor za sankcije ali VSZN.

Priloga XIV vključuje plovila, ki jih je določil Odbor za sankcije v skladu z odstavkom 12 RSVZN 2321 (2016).

Priloga XV vključuje osebe, subjekte in organe, ki niso navedeni v prilogah XIII in XIV in za katere je Svet v skladu s točko (b) člena 27(1) Sklepa (SZVP) 2016/849 ali katero koli poznejšo enakovredno določbo ugotovil:

(a)

da so, tudi zaradi podpore ali spodbujanja, odgovorni za programe DLRK, povezane z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje, oziroma da so osebe, subjekti ali organi, ki delujejo v njihovem imenu ali po njihovih navodilih, ali osebe, subjekti ali organi v njihovi lasti ali pod njihovim nadzorom, tudi z nezakonitimi sredstvi;

(b)

da opravljajo finančne storitve ali omogočajo prenos kakršnega koli finančnega ali drugega premoženja ali gospodarskih virov, ki bi lahko pomagali pri programih DLRK, povezanih z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje, na ozemlje Unije, prek ali z njega, ali opravljajo takšne storitve oziroma omogočajo takšen prenos ob pomoči državljanov držav članic ali subjektov, ustanovljenih v skladu z zakoni držav članic, ali oseb ali finančnih institucij na ozemlju Unije, ali da so osebe, subjekti ali organi, ki delujejo v njihovem imenu ali po njihovih navodilih, ali osebe, subjekti ali organi v njihovi lasti ali pod njihovim nadzorom; ali

(c)

da se ukvarjajo, tudi prek zagotavljanja finančnih storitev, z dobavo vseh vrst orožja in sorodnega materiala DLRK ali iz nje ali z dobavo predmetov, materialov, opreme, blaga in tehnologije, pri čemer bi ti lahko prispevali k programom DLRK, povezanim z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje.

5.   Priloga XVI vključuje osebe, subjekte ali organe, ki niso vključeni v prilogah XIII, XIV ali XV, ki delujejo v imenu ali po navodilih oseb, subjektov ali organov s seznama iz prilog XIII, XIV ali XV, oziroma so osebe, ki pomagajo pri izogibanju sankcijam ali kršijo določbe te uredbe.

6.   Priloga XVII vključuje subjekte ali organe vlade DLRK ali Delavske stranke Koreje, osebe, subjekte ali organe, ki delujejo v njunem imenu ali po njunih navodilih, in subjekte ali organe, ki so v njuni lasti ali pod njunim nadzorom in ki so povezani z jedrskim programom ali programom balističnih izstrelkov DLRK ali z drugimi dejavnostmi, prepovedanimi z RVSZN 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) ali 2371 (2017), in ki niso vključeni v priloge XIII, XIV, XV ali XVI.

7.   Priloge XV, XVI in XVII se pregledujejo v rednih časovnih presledkih, vendar vsaj vsakih 12 mesecev.

8.   Priloge XIII, XIV, XV, XVI in XVII vsebujejo razloge za uvrstitev zadevnih oseb, subjektov, organov ter plovil na seznam.

9.   Priloge XIII, XIV, XV, XVI in XVII vsebujejo tudi informacije, kadar so na voljo, za opredelitev zadevnih fizičnih ali pravnih oseb, subjektov, organov ali plovil. V zvezi s fizičnimi osebami lahko take informacije vsebujejo imena, tudi vzdevke, datum in kraj rojstva, državljanstvo, številko potnega lista in osebne izkaznice, spol, naslov, če je znan, in funkcijo ali poklic. Glede pravnih oseb, subjektov in organov, take informacije lahko vključujejo imena, kraj in datum vpisa, številko vpisa in sedež podjetja.

10.   Prepoved iz odstavkov 1 in 3 se ne uporablja v zvezi z osebami, subjekti ali organi iz Priloge XVII, če so sredstva in gospodarski viri potrebni za dejavnosti misij DLRK pri ZN in njihovih specializiranih agencijah in povezanih organizacijah ali za druga diplomatska in konzularna predstavništva DLRK ali če je pristojni organ države članice za vsak primer posebej pridobil predhodno odobritev Odbora za sankcije, da so sredstva, finančna sredstva ali gospodarski viri potrebni za zagotavljanje humanitarne pomoči, denuklearizacijo ali kateri koli drug namen, skladen s cilji RVSZN 2270 (2016).

11.   Odstavek 3 finančnim ali kreditnim institucijam v Uniji, ki prejemajo sredstva, ki jih tretje strani nakažejo na račun navedene fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa, ne preprečuje knjiženja prilivov na zamrznjene račune, pod pogojem, da se kakršen koli priliv na tak račun tudi zamrzne. Finančne ali kreditne institucije o takih transakcijah nemudoma uradno obvestijo pristojne organe.

12.   Če so vse take obresti, drugi dohodki in plačila zamrznjeni v skladu z odstavkom 1, se odstavek 3 ne uporablja za prilive na zamrznjene račune, kot so:

(a)

obresti ali drugi dohodki na teh računih; in

(b)

zapadla plačila na podlagi pogodb, sporazumov ali obveznosti, sklenjenih ali nastalih pred datumom uvrstitve osebe, subjekta ali organa iz tega člena na seznam,

Člen 35

1.   Z odstopanjem od člena 34 lahko pristojni organi držav članic pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, dovolijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali razpolaganje z nekaterimi sredstvi ali gospodarskimi viri, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

potem ko so ugotovili, da so zadevna sredstva ali gospodarski viri potrebni za zadovoljevanje osnovnih potreb fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov, navedenih v prilogah XIII, XV, XVI ali XVII, in vzdrževanih družinskih članov teh fizičnih oseb, vključno s plačili za živila, najemnine ali hipoteke, zdravila in zdravstveno oskrbo, davke, zavarovalne premije ter pristojbine in plačila za storitve javnih služb, ter so namenjeni izključno za:

(i)

razumne honorarje in nadomestila za stroške zagotavljanja pravnih storitev; ali

(ii)

pristojbine ali stroške storitev za redno hrambo ali vzdrževanje zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov; in

(b)

če se odobritev nanaša na osebo, subjekt ali organ iz Priloge XIII in je zadevna država članica obvestila Odbor za sankcije o tej odločitvi in svoji nameri, da bo izdala odobritev, Odbor za sankcije pa temu ukrepu ni nasprotoval v petih delovnih dneh po obvestilu.

2.   Z odstopanjem od člena 34 lahko pristojni organi držav članic odobrijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali razpolaganje z nekaterimi sredstvi ali gospodarskimi viri, potem ko se prepričajo, da so ta sredstva ali gospodarski viri potrebni za izredne izdatke, in če:

(a)

se odobritev nanaša na osebo, subjekt ali organ iz Priloge XIII in je zadevna država članica o tej odločitvi uradno obvestila Odbor za sankcije, Odbor pa je odločitev potrdil;

(b)

se odobritev nanaša na osebo, subjekt ali organ iz prilog XV, XVI ali XVII, zadevna država članica pa je o razlogih, na podlagi katerih meni, da je treba določeno odobritev izdati, uradno obvestila druge države članice in Komisijo vsaj dva tedna pred odobritvijo.

3.   Zadevna država članica takoj uradno obvesti ostale države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih v skladu z odstavkoma 1 in 2.

Člen 36

1.   Z odstopanjem od člena 34 lahko pristojni organi držav članic odobrijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

sredstva ali gospodarski viri so predmet sodne, upravne ali arbitražne odločbe, izdane pred datumom uvrstitve osebe, subjekta ali organa iz člena 34 na seznam, ali sodne, upravne ali arbitražne zastavne pravice, določene pred tem datumom;

(b)

sredstva ali gospodarski viri se uporabljajo izključno za poravnavo zahtevkov, ki so zavarovani s tako odločbo, ali so priznani kot veljavni v taki zastavni pravici, in sicer v okviru omejitev, določenih v veljavni zakonodaji in predpisih, ki urejajo pravice oseb s takimi zahtevki;

(c)

odločba ali zastavna pravica ni v korist oseb, subjektov ali organov iz Priloge XIII, XV, XVI ali XVII;

(d)

priznavanje odločbe ali zastavne pravice ni v nasprotju z javno politiko zadevne države članice;

(e)

zadevna država članica je o odločbi ali zastavni pravici, ki se nanaša na osebe, subjekte in organe iz Priloge XIII, obvestila Odbor za sankcije.

2.   Z odstopanjem od člena 34 in če mora oseba, subjekt ali organ iz Priloge XV, XVI ali XVII poravnati plačilo na podlagi pogodbe ali sporazuma, ki ga je zadevna oseba, subjekt ali organ sklenil, ali obveznosti, ki so za zadevno osebo, subjekt ali organ nastale pred dnem uvrstitve te osebe, subjekta ali organa na seznam, lahko pristojni organi držav članic pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, odobrijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov, če je zadevni pristojni organ ugotovil, da:

(a)

pogodba ni povezana s predmeti, dejavnostmi, storitvami ali transakcijami iz točke (a) člena 3(1), člena 3(3) ali člena 7; in

(b)

plačila neposredno ali posredno ne prejme oseba, subjekt ali organ iz Priloge XV, XVI ali XVII.

3.   Zadevna država članica najmanj 10 dni pred izdajo vsake odobritve v skladu z odstavkom 2 obvesti druge države članice in Komisijo o svojih ugotovitvah in svoji nameri, da bo izdala odobritev.

Člen 37

Prepovedi iz člena 34(1) in (3) se ne uporabljajo za sredstva in gospodarske vire, ki pripadajo ali so dani na razpolago banki Foreign Trade Bank ali družbi Korean National Insurance Corporation (KNIC), kolikor so taka sredstva in gospodarski viri namenjeni izključno za uradne naloge diplomatskega ali konzularnega predstavništva v DLRK ali za dejavnosti humanitarne pomoči, ki jih izvajajo Združeni narodi ali se izvajajo v sodelovanju z njimi.

POGLAVJE VI

Omejitve za promet

Člen 38

1.   Tovor, vključno z osebno in prijavljeno prtljago, v Uniji ali v tranzitu skozi Unijo, tudi na letališčih, v pristaniščih in prostih conah, kakor je določeno v členih 243 do 249 Uredbe (EU) št. 952/2013, se pregleda zaradi zagotovitve, da ne vsebuje predmetov, prepovedanih z RVSZN 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) ali 2371 (2017) ali s to uredbo, če:

(a)

tovor izvira iz DLRK;

(b)

je tovor namenjen v DLRK;

(c)

je tovor posredovala ali zagotovila DLRK ali njeni državljani ali njeni posamezniki oziroma subjekti, ki delujejo v njihovem imenu ali po njihovih navodilih, ali subjekti, ki so v njihovi lasti ali pod njihovim nadzorom;

(d)

so tovor posredovale ali zagotovile osebe, subjekti ali organi iz Priloge XIII;

(e)

se tovor prevaža s plovilom pod zastavo DLRK ali z zrakoplovom, registriranim v DLRK, oziroma s plovilom ali zrakoplovom brez državne pripadnosti.

2.   Če tovor v Uniji ali v tranzitu skozi Unijo, vključno z letališči, pristanišči in prostimi conami, ne spada na področje uporabe odstavka 1, se pregleda, če obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da bi lahko vseboval predmete, katerih prodaja, dobava, prenos ali izvoz so prepovedani s to uredbo, v naslednjih primerih:

(a)

če tovor izvira iz DLRK;

(b)

če je tovor namenjen v DLRK; ali

(c)

če je tovor posredovala ali zagotovila DLRK ali njeni državljani ali posamezniki oziroma subjekti, ki delujejo v njihovem imenu.

3.   Odstavka 1 in 2 ne posegata v nedotakljivost in varstvo diplomatskih in konzularnih pošiljk, določeno z Dunajsko konvencijo o diplomatskih odnosih iz leta 1961 in Dunajsko konvencijo o konzularnih odnosih iz leta 1963.

4.   Prepovedano je opravljati storitve oskrbovanja z gorivom ali drugimi zalogami ali katere koli druge storitve za plovila DLRK, če imajo izvajalci storitev informacije, vključno z informacijami pristojnih carinskih organov, ki izhajajo iz informacij pred prihodom in odhodom iz člena 9(1), na podlagi katerih lahko utemeljeno domnevajo, da so na plovilih predmeti, katerih dobava, prodaja, prenos ali izvoz je prepovedan s to uredbo, razen če so takšne storitve potrebne iz humanitarnih razlogov.

Člen 39

1.   Prepovedano je zagotoviti dostop do pristanišč na ozemlju Unije za vsa plovila:

(a)

ki so v lasti DLRK, jih ta upravlja ali zagotavlja njihovo posadko;

(b)

ki plujejo pod zastavo DLRK;

(c)

za katera obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da so v lasti ali pod neposrednim ali posrednim nadzorom osebe ali subjekta iz Priloge XIII, XV, XVI ali XVII;

(d)

za katera obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da vsebujejo predmete, katerih dobava, prodaja, prenos ali izvoz so prepovedani s to uredbo;

(e)

ki so zavrnila pregled po tem, ko ga je odobrila njihova država zastave ali država registracije;

(f)

ki so brez državne pripadnosti in so zavrnila pregled v skladu s členom 38(1); ali

(g)

ki so navedena v Prilogi XIV.

2.   Odstavek 1 se ne uporablja:

(a)

v nujnih primerih;

(b)

če se plovilo vrača v izvorno pristanišče;

(c)

če plovilo vstopa v pristanišče zaradi pregleda, kadar gre za plovilo, za katerega se uporabljajo točke (a) do (e) odstavka 1.

Člen 40

1.   Z odstopanjem od prepovedi iz člena 39(1), kadar gre za plovilo, za katerega se uporabljajo točke (a) do (e), lahko pristojni organi držav članic odobrijo vstop tega plovila v pristanišče, če:

(a)

je Odbor za sankcije predhodno ugotovil, da je to potrebno zaradi humanitarnih ali katerih koli drugih namenov, ki so skladni s cilji RVSZN 2270 (2016); ali

(b)

je država članica predhodno ugotovila, da je to potrebno zaradi humanitarnih ali katerih koli drugih namenov, ki so skladni s cilji te uredbe.

2.   Z odstopanjem od prepovedi iz točke (f) člena 39(1) lahko pristojni organi držav članic odobrijo vstop plovila v pristanišče, če tako odredi Odbor za Sankcije.

Člen 41

1.   Vsem zrakoplovom, ki jih upravljajo letalski prevozniki iz DLRK ali ki imajo poreklo v tej državi, je prepovedan vzlet z ozemlja Unije, pristanek na njem ali njegov prelet.

2.   Odstavek 1 se ne uporablja:

(a)

če zrakoplov pristane zaradi pregleda;

(b)

v primeru zasilnega pristanka.

Člen 42

Z odstopanjem od člena 41 lahko pristojni organi držav članic zrakoplovu odobrijo vzlet z ozemlja Unije, pristanek na njem ali njegov prelet, če so navedeni pristojni organi predhodno ugotovili, da je to potrebno zaradi humanitarnih ali katerih koli drugih namenov, ki so skladni s cilji te uredbe.

Člen 43

Prepovedano je:

(a)

dajati v zakup ali v najem plovila ali zrakoplove ali zagotavljati storitve posadke DLRK, osebam ali subjektom iz Priloge XIII, XV, XVI ali XVII drugim subjektom iz DLRK, drugim osebam ali subjektom, ki so sodelovali pri kršitvah določb RVSZN 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270(2016), 2321 (2016) ali 2371 (2017), ali kateri koli osebi ali subjektu, ki deluje v imenu ali po navodilih takšne osebe ali subjekta, ter subjektom, ki jih imajo takšne osebe ali subjekti v lasti ali jih nadzorujejo;

(b)

naročiti storitve posadke plovil ali zrakoplovov iz DLRK;

(c)

imeti v lasti, zakupiti, zavarovati ali upravljati katero koli plovilo pod zastavo DLRK ali takšnemu plovilu zagotavljati storitve klasifikacije plovil ali povezane storitve;

(d)

registrirati ali v registru ohranjati katero koli plovilo, ki je v lasti DLRK ali državljanov DLRK ali ga DLRK ali državljani DLRK nadzorujejo ali upravljajo, ali katero koli plovilo, ki ga je druga država izbrisala iz registra na podlagi odstavka 24 RVSZN 2321 (2016); ali

(e)

zagotavljati zavarovalne ali pozavarovalne storitve za plovila, ki jih ima v lasti ali jih nadzoruje ali upravlja DLRK.

Člen 44

1.   Z odstopanjem od prepovedi iz točke (a) člena 43 lahko pristojni organi držav članic odobrijo dajanje v zakup ali v najem ali zagotavljanje storitev posadke, če je država članica pridobila predhodno odobritev Odbora za sankcije za vsak primer posebej.

2.   Z odstopanjem od prepovedi iz točk (b) in (c) člena 43 lahko pristojni organi držav članic odobrijo lastništvo, zakup, upravljanje ali zagotavljanje storitev klasifikacije plovil ali povezanih storitev za plovila, ki plujejo pod zastavo DLRK, ali registracijo ali ohranjanje v registru katerega koli plovila, ki je v lasti DLRK ali državljanov DLRK ali ki ga DLRK ali državljani DLRK upravljajo ali nadzorujejo, če je država članica pridobila predhodno odobritev Odbora za sankcije za vsak primer posebej.

3.   Z odstopanjem od prepovedi iz točke (e) člena 43 lahko pristojni organi držav članic odobrijo zagotavljanje zavarovalnih ali pozavarovalnih storitev, če je Odbor za sankcije vnaprej in za vsak posamezni primer odločil, da plovilo opravlja dejavnosti, namenjene izključno preživljanju, in ga posamezniki ali subjekti iz DLRK ne bodo uporabljali za ustvarjanje prihodkov, ali izključno humanitarnim namenom.

4.   Zadevna država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi odstavkov 1, 2 in 3.

POGLAVJE VII

Splošne in končne določbe

Člen 45

Z odstopanjem od prepovedi, ki izhajajo iz RVSZN 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2070 (2016), 2321 (2016), 2356 (2016) ali 2371 (2017) lahko pristojni organi držav članic odobrijo katere koli dejavnosti, če je Odbor za sankcije za vsak posamezni primer odločil, da so potrebne za olajšanje dela mednarodnih in nevladnih organizacij, ki opravljajo dejavnosti pomoči in podpore v DLRK v korist tamkajšnjega civilnega prebivalstva, v skladu z odstavkom 46 RVSZN 2321 (2016).

Člen 46

Komisija je pooblaščena za:

(a)

spremembe Priloge I na podlagi podatkov, ki so jih predložile države članice;

(b)

spremembe delov II, III, IV in V Priloge II ter prilog VI, VII, IX, X in XI na podlagi ugotovitev bodisi Odbora za sankcije bodisi VSZN in za posodabljanje oznak nomenklature iz kombinirane nomenklature iz Priloge I k Uredbi (EGS) št. 2658/87;

(c)

spremembe Priloge VIII, da se izboljša ali prilagodi seznam vanjo vključenega blaga, ob upoštevanju opredelitev ali smernic, ki bi jih objavil Odbor za sankcije, ali za posodabljanje oznak nomenklature iz kombinirane nomenklature iz Priloge I k Uredbi (EGS) št. 2658/87;

(d)

spremembe prilog III, IV in V na podlagi ugotovitev bodisi Odbora za sankcije bodisi VSZN ali na podlagi odločitev o teh prilogah iz Sklepa (SZVP) 2016/849;

(e)

spremembe Priloge XII, da se izboljša ali prilagodi seznam vanjo vključenih storitev, pri čemer upošteva informacije, ki jih zagotovijo države članice, in vse opredelitve ali smernice, ki jih je morda izdala Statistična komisija Združenih narodov, ali da se dodajo referenčne številke iz sistema Osrednje klasifikacije proizvodov za blago in storitve, ki ga objavlja Statistična komisija Združenih narodov.

Člen 47

1.   Kadar Varnostni svet ali Odbor za sankcije uvrsti na seznam fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ, Svet takšno fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ vključi v prilogi XIII in XIV.

2.   Kadar Svet odloči, da bodo za fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ veljali ukrepi iz člena 34(1), (2) ali (3), ustrezno spremeni priloge XV, XVI in XVII.

3.   Svet o svoji odločitvi in razlogih za uvrstitev na seznam obvesti fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ iz odstavkov 1 in 2 bodisi neposredno, če je naslov znan, bodisi z objavo obvestila, s čimer takšni fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu da možnost, da predloži pripombe.

4.   Kadar so predložene pripombe ali predstavljeni tehtni novi dokazi, Svet preuči svojo odločitev in o tem ustrezno obvesti fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ iz odstavkov 1 in 2.

5.   Kadar se Združeni narodi odločijo fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ izbrisati s seznama ali pa spremeniti identifikacijske podatke fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa s seznama, Svet ustrezno spremeni prilogi XIII in XIV.

Člen 48

Komisija in države članice druga drugo nemudoma uradno obvestijo o ukrepih, sprejetih v skladu s to uredbo, in druga drugi posredujejo vse druge ustrezne informacije v zvezi s to uredbo, ki jih prejmejo, zlasti informacije v zvezi s kršitvami in težavami pri izvrševanju in v zvezi s sodbami, ki so jih izrekla nacionalna sodišča.

Člen 49

1.   Države članice imenujejo pristojne organe iz te uredbe in jih navedejo na ali preko spletnih strani iz Priloge I.

2.   Države članice brez odlašanja po začetku veljavnosti te uredbe uradno obvestijo Komisijo o svojih pristojnih organih, kakor tudi o kakršnih koli poznejših spremembah.

Člen 50

1.   Fizične in pravne osebe ter subjekti in organi brez poseganja v veljavna pravila glede poročanja, zaupnosti in poslovne skrivnosti:

(a)

pristojnim organom držav članic, kjer prebivajo ali imajo sedež, nemudoma predložijo vse informacije, ki bi olajšale izvajanje te uredbe, kot so računi in zneski, zamrznjeni v skladu s členom 34, ter takoj posredujejo te informacije Komisiji neposredno ali prek zadevnih držav članic; in

(b)

sodelujejo s pristojnimi organi pri vsakem preverjanju teh informacij.

2.   Vse dodatne informacije, ki jih Komisija prejme neposredno, so takoj na voljo zadevnim državam članicam.

3.   Vse informacije, poslane ali prejete v skladu s tem členom, se uporabljajo samo za namene, za katere so bile poslane ali prejete.

Člen 51

Komisija obdeluje osebne podatke z namenom opravljanja nalog, ki so ji zaupane s to uredbo, ter v skladu z določbami Uredbe (ES) št. 45/2001.

Člen 52

Prepovedano je zavestno in namerno sodelovanje v dejavnostih, katerih namen ali učinek je izogibanje prepovedim iz te uredbe.

Člen 53

1.   V zvezi s kakršno koli pogodbo ali transakcijo, katere izvedba je bila neposredno ali posredno v celoti ali deloma ovirana zaradi ukrepov, uvedenih v skladu s to uredbo, se ne ugodi nobenemu zahtevku, vključno z zahtevki za nadomestilo škode ali kakršnemu koli drugemu zahtevku te vrste, kot je odškodninski zahtevek ali zahtevek za uveljavljanje garancije, zlasti zahtevek za podaljšanje dospelosti ali za plačilo obveznice, garancije ali nadomestilo škode, zlasti finančne garancije ali finančnega jamstva v kakršni koli obliki, ki ga vložijo:

(a)

osebe, subjekti ali organi iz Priloge XIII, XV, XVI ali XVII, ali lastniki ladij iz Priloge XIV;

(b)

katera koli druga oseba, subjekt ali organ iz DLRK, vključno z vlado DLRK ter njenimi javnimi organi, korporacijami in agencijami;

(c)

katera koli druga oseba, subjekta ali organ, ki deluje prek oseb, subjektov ali organov iz točk (a) in (b) ali v njihovem imenu.

2.   Za izvedbo pogodbe ali transakcije se šteje, da so nanjo vplivali ukrepi, uvedeni s to uredbo, če je obstoj ali vsebina zahtevka neposredno ali posredno posledica navedenih ukrepov.

3.   V vseh postopkih za uveljavitev zahtevka breme dokazovanja, da izpolnitev zahtevka ni prepovedana z odstavkom 1, nosi oseba, ki uveljavlja ta zahtevek.

4.   Ta člen ne posega v pravico oseb, subjektov in organov iz odstavka 1 do sodne presoje zakonitosti neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti v skladu s to uredbo.

Člen 54

1.   Zamrznitev sredstev in gospodarskih virov ali odklonitev dajanja na voljo sredstev ali gospodarskih virov, izvedena v dobri veri, da je takšno dejanje v skladu s to uredbo, fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki jo uveljavlja, ali njegovi predstojniki ali uslužbenci niso odgovorni za škodo, razen če se dokaže, da je bila zamrznitev ali zadržanje sredstev in gospodarskih virov posledica malomarnosti.

2.   Če fizične ali pravne osebe, subjekti ali organi niso vedeli, da bi lahko s svojim ravnanjem kršili ukrepe iz te uredbe, ali niso imeli utemeljenega razloga za sum, da tako ravnajo, za svoje ravnanje niso odgovorni.

Člen 55

1.   Države članice določijo pravila o kaznih za kršitve te uredbe in sprejmejo ukrepe za zagotovitev njihovega izvajanja. Predvidene sankcije so učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

2.   Države članice po začetku veljavnosti te uredbe nemudoma obvestijo Komisijo o teh pravilih in jo obveščajo o vseh naknadnih spremembah.

Člen 56

Uredba (ES) št. 329/2007 se razveljavi. Sklicevanja na razveljavljeno uredbo se štejejo za sklicevanja na to uredbo.

Člen 57

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. avgusta 2017

Za Svet

Predsednik

M. MAASIKAS


(1)  UL L 141, 28.5.2016, str. 79.

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 329/2007 z dne 27. marca 2007 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji (UL L 88, 29.3.2007, str. 1).

(3)  Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256, 7.9.1987, str. 1).

(4)  Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).

(5)  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31).

(6)  Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja (UL L 176, 27.6.2013, str. 1).

(7)  Direktiva 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES (UL L 176, 27.6.2013, str. 338).

(8)  Direktiva 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (UL L 335, 17.12.2009, str. 1).

(9)  Direktiva 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o trgih finančnih instrumentov in o spremembah direktiv Sveta 85/611/EGS, 93/6/EGS in Direktive 2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/22/EGS (UL L 145, 30.4.2004, str. 1).

(10)  Direktiva 2002/92/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. decembra 2002 o zavarovalnem posredovanju (UL L 9, 15.1.2003, str. 3).

(11)  Direktiva 2007/64/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2007 o plačilnih storitvah na notranjem trgu (UL L 319, 5.12.2007, str. 1).

(12)  Direktiva 2009/110/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti ter nadzoru skrbnega in varnega poslovanja institucij za izdajo elektronskega denarja (UL L 267, 10.10.2009, str. 7).

(13)  Uredba (EU) št. 260/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o uvajanju tehničnih in poslovnih zahtev za kreditne prenose in direktne bremenitve v eurih in o spremembi Uredbe (ES) št. 924/2009 (UL L 94, 30.3.2012, str. 22).

(14)  Uredba Sveta (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo (UL L 134, 29.5.2009, str. 1)

(15)  Uredba (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L 269, 10.10.2013, str. 1).

(16)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446 z dne 28. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami carinskega zakonika Unije (UL L 343, 29.12.2015, str. 1).

(17)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447 z dne 24. novembra 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije (UL L 343, 29.12.2015, str. 558).

(18)  Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES (UL L 141, 5.6.2015, str. 73).

(19)  Uredba (EU) 2015/847 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o informacijah, ki spremljajo prenose sredstev, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1781/2006 (UL L 141, 5.6.2015, str. 1).


PRILOGA I

Spletne strani z informacijami o pristojnih organih iz členov 2, 4, 6, 8, 14, 16, 19, 22, 25, 27, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 44, 45, 49 in 50 ter naslov za posredovanje obvestil Evropski komisiji

BELGIQUE/BELGIË

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BOLGARIJA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ČEŠKA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANSKA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NEMČIJA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRSKA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRČIJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANIJA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

HRVAŠKA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIJA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPER

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

MADŽARSKA

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MALTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

NIZOZEMSKA

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AVSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLJSKA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALSKA

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMUNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIJA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAŠKA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINSKA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVEDSKA

http://www.ud.se/sanktioner

ZDRUŽENO KRALJESTVO

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Naslov za pošiljanje uradnih obvestil Evropski komisiji:

Evropska komisija

Služba za instrumente zunanje politike (FPI)

EEAS 07/99

B-1049 Bruxelles/Brussel, Belgique/België

E-naslov: relex-sanctions@ec.europa.eu


PRILOGA II

Blago in tehnologija iz točke (a) člena 3(1) in iz člena 7

DEL I

Vse blago in tehnologija s seznama iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 428/2009.

DEL II

Drugi izdelki, materiali, oprema, blago in tehnologija, ki bi lahko pomagali programom DLRK, povezanim z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje.

Če ni navedeno drugače, se referenčne številke v stolpcu „Opis“ nanašajo na opis blaga in tehnologije z dvojno rabo iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 428/2009.

Referenčna številka v stolpcu „Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 428/2009“ pomeni, da značilnosti predmeta, opisanega v stolpcu „Opis“, ne ustrezajo parametrom iz opisa navedenega blaga oziroma tehnologije z dvojno rabo.

Opredelitve pojmov med ‚enojnima narekovajema‘ so podane v tehnični opombi k zadevni točki.

Opredelitve pojmov med „dvojnima narekovajema“ so navedene v Prilogi I k Uredbi Sveta (ES) št. 428/2009.

SPLOŠNE OPOMBE

Prepovedani predmet iz te priloge ne bi smel biti izvožen v obliki neprepovedanega blaga (vključno s postroji), ki vsebuje eno ali več prepovedanih komponent, kadar je prepovedana komponenta oziroma kadar so prepovedane komponente osnovni elementi tega blaga in jo oziroma jih je mogoče enostavno dstraniti ali uporabiti za druge namene.

Opomba: Pri presojanju, ali naj se ena ali več prepovedanih komponent obravnava kot osnovni element, je treba upoštevati dejavnike količine, vrednosti, vloženega tehnološkega znanja in druge posebne okoliščine, na podlagi katerih se lahko določi, da je ena ali več prepovedanih komponent osnovni element blaga, ki se nabavlja.

Blago, navedeno v tej prilogi, se nanaša tako na novo kot na rabljeno blago.

SPLOŠNA OPOMBA O TEHNOLOGIJI (GTN)

(Brati v povezavi z delom C.)

Prodaja, dobava, prenos ali izvoz „tehnologije“, ki je „potrebna“ za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ blaga, katerega prodaja, dobava, prenos ali izvoz so prepovedani v delu A (Blago) spodaj, so prepovedani v skladu z določbami iz dela B.

„Tehnologija“, „potrebna“ za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ prepovedanega blaga, ostane prepovedana, tudi kadar se uporablja za neprepovedano blago.

Prepovedi se ne nanašajo na minimalne „tehnologije“, potrebne za vgradnjo, delovanje, vzdrževanje (preverjanje) in popravilo blaga, ki ni prepovedano.

Prepovedi prenosa „tehnologije“ ne veljajo za „splošno znane“ podatke, za „temeljne znanstvene raziskave“ ali za najnujnejše minimalne podatke, potrebne za prijavo patenta.

A.   BLAGO

JEDRSKI MATERIALI, OBJEKTI IN OPREMA

II.A0.

Blago

Št.

Opis

Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 428/2009

II.A0.001

Žarnice z votlo katodo:

a.

jodova žarnica z votlo katodo z okni iz čistega silicija ali kremena;

b.

uranova žarnica z votlo katodo.

 

II.A0.002

Faradayevi izolatorji za valovno dolžino med 500 nm in 650 nm.

 

II.A0.003

Optične mrežice za valovno dolžino med 500 nm in 650 nm.

 

II.A0.004

Optična vlakna za valovno dolžino med 500 nm in 650 nm, prevlečena z antirefleksnimi sloji za valovno dolžino med 500 nm in 650 nm, s premerom sredice, ki je večji od 0,4 mm, vendar ne večji od 2 mm.

 

II.A0.005

Komponente jedrskih reaktorskih posod in preskusna oprema, razen tistih iz točke 0A001:

a.

tesnila;

b.

notranje komponente;

c.

oprema za tesnjenje, preskušanje in merjenje.

0A001

II.A0.006

Jedrska opozorilna oprema, razen tiste iz točke 0A001.j. ali 1A004.c., za odkrivanje, prepoznavanje ali količinsko opredeljevanje radioaktivnih snovi ali sevanja jedrskega izvora in posebej zanjo izdelane komponente.

Opomba: Za osebno opremo glej I.A1.004.

0A001.j.

1A004.c.

II.A0.007

Ventili z mehom, razen tistih iz točke 0B001.c.6., 2A226 ali 2B350, iz aluminijeve zlitine ali nerjavečega jekla vrste 304, 304L ali 316L.

0B001.c.6.

2A226

2B350

II.A0.008

Laserska zrcala, razen tistih iz točke 6A005.e., sestavljena iz substratov s koeficientom toplotnega raztezanja 10-6 K-1 ali manj pri 20 °C (npr. kremenovo steklo ali safir).

Ta točka ne zajema optičnih sistemov, posebej zasnovanih za uporabo v astronomiji, razen če zrcala vsebujejo kremenovo steklo.

0B001.g.5.

6A005.e.

II.A0.009

Laserske leče, razen tistih iz točke 6A005.e.2., sestavljene iz substratov s koeficientom toplotnega raztezanja 10-6 K-1 ali manj pri 20 °C (npr. kremenovo steklo).

0B001.g.

6A005.e.2.

II.A0.010

Cevi, cevni sistemi, vztrajniki, vezni kosi iz niklja ali nikljevih zlitin z več kot 40 ut. % niklja ali prevlečeni z njimi, razen tistih iz točke 2B350.h.1.

2B350

II.A0.011

Vakuumske črpalke, razen tistih iz točke 0B002.f.2. ali 2B231:

a.

turbomolekularne črpalke, ki imajo pretok 400 l/s ali večji;

b.

vakuumske predčrpalke tipa Roots z volumskim sesalnim pretokom nad 200 m3/h;

c.

vijačni suhi kompresor in vijačne suhe vakuumske črpalke.

0B002.f.2.

2B231

II.A0.012

Zatesnjena ohišja za manipulacijo, hrambo in ravnanje z radioaktivnimi snovmi (vroče celice).

0B006

II.A0.013

„Naravni uran“ ali „osiromašeni uran“ ali torij v obliki kovine, zlitine, kemičnih spojin ali koncentratov in kateri koli drug material, ki vsebuje enega ali več od prej naštetih materialov, razen tistih iz točke 0C001.

0C001

II.A0.014

Detonacijske komore z zmogljivostjo absorpcije eksplozije ekvivalenta več kot 2,5 kg TNT.

 

POSEBNI MATERIALI IN SORODNA OPREMA

II.A1.

Blago

Št.

Opis

Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 428/2009

II.A1.001

Bis(2-etilheksil) fosforjeva kislina (HDEHP ali D2HPA) številka CAS: [CAS 298-07-7], topljiva v kateri koli količini, s čistostjo nad 90 %.

 

II.A1.002

Plinasti fluor CAS: [7782-41-4], s čistostjo najmanj 95 %.

 

II.A1.003

Obročasti sifoni in tesnila z notranjim premerom 400 mm ali manj, iz katerega koli od naslednjih materialov:

a.

kopolimeri viniliden fluorida, ki vsebujejo 75 % ali več beta kristalinske strukture v neraztegnjenem stanju;

b.

fluorirani poliamidi, ki vsebujejo 10 ut. % ali več kombiniranega fluora;

c.

fluorirani elastomeri fosfazena, ki vsebujejo 30 ut. % ali več kombiniranega fluora;

d.

poliklorotrifluoroetilen (PCTFE, npr. Kel-F ®);

e.

fluoro-elastomeri (npr. Viton ®, Tecnoflon ®);

f.

politetrafluoretilen (PTFE).

1A001

II.A1.004

Osebna oprema za ugotavljanje sevanja jedrskega izvora, vključno z osebnimi dozimetri, razen tiste iz točke 1A004.c.

1A004.c.

II.A1.005

Elektrolitske celice za pridobivanje fluora s proizvodno zmogljivostjo nad 100 g fluora na uro, razen tistih iz točke 1B225.

1B225

II.A1.006

Katalizatorji, razen tistih iz točke 1A225 ali 1B231, ki vsebujejo platino, paladij ali rodij in se uporabljajo za pospeševanje reakcije izmenjave vodikovega izotopa med vodikom in vodo, za pridobivanje tritija iz težke vode ali za pridobivanje težke vode.

1A225

1B231

II.A1.007

Aluminij in njegove zlitine, razen tistih iz točke 1C002b.4. ali 1C202.a., v surovi ali polpredelani obliki, ki imajo eno od naslednjih značilnosti:

a.

‚zmožne‘ skrajne natezne trdnosti 460 MPa ali več pri 293 K (20 °C); ali

b.

natezno trdnost 415 MPa ali več pri 298 K (25 °C).

zgoraj navedene zlitine se nanašajo na zlitine pred toplotno obdelavo ali po njej.

1C002.b.4.

1C202.a.

II.A1.008

Magnetne kovine kakršnih koli vrst ali oblik, razen tistih iz točke 1C003.a., z „začetno relativno prepustnostjo“120 000 ali več in debelino med 0,05 mm in 0,1 mm.

meritev „začetne relativne prepustnosti“ je treba opraviti na popolnoma razbeljenem materialu.

1C003.a.

II.A1.009

„Vlakneni ali nitasti materiali“ ali prepregi, razen tistih iz točke 1C010.a., 1C010.b., 1C210.a. ali 1C210.b.:

a.

aramidni „vlakneni ali nitasti materiali“, ki imajo eno od naslednjih značilnosti:

1.A

„specifični modul“, večji od 10 × 106 m ali

2.A

„specifično natezno trdnost“, večjo od 17 × 104 m;

b.

stekleni „vlakneni ali nitasti materiali“, ki imajo eno od naslednjih značilnosti:

1.A

„specifični modul“, večji od 3,18 × 106 m ali

2.A

„specifično natezno trdnost“, večjo od 76,2 × 103 m;

c.

„preja“, „predpreja“, „predivo“ ali „trakovi“, impregnirani s smolo, široki 15 mm ali manj (prepregi), izdelani iz steklenih „vlaknenih ali nitastih materialov“, razen tistih iz točke I.A1.010.a.;

d.

ogljikovi „vlakneni ali nitasti materiali“;

e.

„preja“, „predpreja“, „predivo“ ali „trakovi“, impregnirani s smolo, izdelani iz ogljikovih „vlaknenih ali nitastih materialov“;

f.

poliakrilnitrilni (PAN) „preja“, „predpreja“, „predivo“ ali „trakovi“;

g.

„vlakneni ali nitasti materiali“ Para-aramid (Kevlar® in drugi, temu podobni).

1C010.a.

1C010.b.

1C210.a.

1C210.b.

II.A1.010

Vlakna, ki so impregnirana z umetnimi ali naravnimi smolami (prepregi), vlakna, prevlečena s kovino ali ogljikom (predoblike), ali „predoblike ogljikovih vlaken“:

a.

iz „vlaknenih ali nitastih materialov“ iz točke I.A1.009 zgoraj;

b.

„vlakneni ali nitasti materiali“ impregnirani z „matriko“ epoksi smol (prepregi) iz točk 1C010.a, 1C010.b ali 1C010.c, ki se uporabljajo pri popravilu delov zračnih plovil ali laminatov, če velikost posamezne plošče ne presega 50 cm × 90 cm;

c.

prepregi iz točk 1C010.a, 1C010.b ali 1C010.c, če so impregnirani s fenolnimi ali epoksi smolami, ki imajo točko posteklenitve (Tg) pod 433 K (160 °C) in temperaturo procesa pod točko posteklenitve.

1C010

1C210

II.A1.011

S silicij-ogljikovimi vlakni ojačani keramični kompozitni materiali, uporabni za konice, nosne dele, lopute šob, uporabni pri „projektilih“, brez tistih iz točke 1C107.

1C107

II.A1.012

Se ne uporablja.

 

II.A1.013

Tantal, tantalov karbid, volfram, volframov karbid in njihove zlitine, razen tistih iz točke 1C226, ki imajo obe naslednji značilnosti:

a.

v obliki votle valjaste ali sferične simetrije (vključno z valjastimi deli) z notranjim premerom med 50 mm in 300 mm ter

b.

maso nad 5 kg.

1C226

II.A1.014

„Elementarni prah“ kobalta, neodima ali samarija ali zlitine ali njihove mešanice, ki vsebujejo najmanj 20 ut. % kobalta, neodima ali samarija, velikost delcev pa je manjša od 200 μm.

„elementarni prah“ je zelo čist prah enega elementa.

 

II.A1.015

Čisti tributil fosfat (TBP) [št. CAS 126-73-8] ali katere koli mešanice, ki vsebujejo več kot 5 ut. % TBP.

 

II.A1.016

Martenzitna jekla, razen tistih iz točk 1C116 ali 1C216.

1.

Izraz martenzitno jeklo z natezno trdnostjo zajema martenzitno jeklo pred toplotno obdelavo ali po njej.

2.

Martenzitna jekla so železove zlitine, na splošno določena z visokim deležem niklja, zelo nizkim deležem ogljika in uporabo nadomestnih elementov ali usedlin, ki omogočajo utrjevanje s staranjem.

1C116

1C216

II.A1.017

Kovine, kovinski prah in materiali:

a.

volfram in volframove zlitine, razen tistih iz točke 1C117, v obliki enakih sferičnih ali atomiziranih delcev premera 500 μm (mikrometer) ali manj, z vsebnostjo volframa najmanj 97 ut. %;

b.

molibden in molibdenove zlitine, razen tistih iz točke 1C117, v obliki enakih sferičnih ali atomiziranih delcev premera 500 μm ali manj, z vsebnostjo molibdena najmanj 97 ut. %;

c.

materiali iz volframa v trdni obliki, razen tistih iz točke 1C226, ki so sestavljeni iz naslednjih materialov:

1.

volfram in zlitine, ki vsebujejo najmanj 97 ut. % volframa;

2.

volframova zlitina z bakrom, ki vsebuje najmanj 80 ut. % volframa, ali

3.

volframova zlitina s srebrom (silver infiltrated tungsten) z najmanj 80 ut. % volframa.

1C117

1C226

II.A1.018

Mehko magnetne zlitine, razen tistih iz točke 1C003, z naslednjo kemično sestavo:

a.

vsebnost železa med 30 % in 60 % ter

b.

vsebnost kobalta med 40 % in 60 %.

1C003

II.A1.019

Se ne uporablja.

 

II.A1.020

Grafit, razen tistega iz točke 0C004 ali 1C107.a., zasnovan ali določen za uporabo v obdelovalnih strojih s principom praznjenja električnega naboja (EDM).

0C004

1C107.a.

II.A1.021

Jeklene zlitine v listih ali ploščah, ki imajo katero od naslednjih značilnosti:

a.

jeklene zlitine ‚z zmožnostjo‘ skrajne natezne trdnosti 1 200 MPa ali več pri 293 K (20 °C), ali

b.

dupleksno nerjavno jeklo, stabilizirano z dušikom.

Opomba: Izraz zlitine „z zmožnostjo“ se nanaša na zlitine pred toplotno obdelavo ali po njej.

Tehnična opomba: „Dupleksno nerjavno jeklo, stabilizirano z dušikom“ ima dvofazno mikrostrukturo iz feritnih in avstenitnih zrn z dodatkom dušika za stabilizacijo mikrostrukture.

1C116

1C216

II.A1.022

Ogljiko-ogljikovi kompozitni materiali.

1A002.b.1

II.A1.023

Nikljeve zlitine v surovi ali polpredelani obliki, ki vsebujejo 60 ut. % ali več niklja.

1C002.c.1.a

II.A1.024

Titanove zlitine v listih ali ploščah „z zmožnostjo“ skrajne natezne trdnosti 900 MPa ali več pri 293 K (20 °C).

Opomba: Izraz zlitine ‚z zmožnostjo‘ se nanaša na zlitine pred toplotno obdelavo ali po njej.

1C002.b.3

II.A1.025

Tantalove zlitine, razen tistih iz točk 1C002 in 1C202.

1C002

1C202

II.A1.026

Cirkonij in cirkonijeve zlitine, razen tistih iz točk 1C011, 1C111 in 1C234.

1C011

1C111

1C234

II.A1.027

Eksplozivne snovi, razen tistih iz točke 1C239 seznama vojaškega blaga, ali snovi ali mešanice z masnim deležem takšnih eksplozivov, večjim od 2 %, katerih kristalna gostota je večja od 1,5 g/cm3, hitrost detonacije pa večja od 5 000 m/s.

1C239

OBDELAVA MATERIALOV

II.A2.

Blago

Št.

Opis

Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 428/2009

II.A2.001

Vibracijski sistemi za testiranje, oprema in komponente zanje, razen tistih iz točke 2B116:

a.

sistemi za vibracijsko testiranje, ki delujejo na podlagi zaprte povratne zanke in digitalne kontrolne enote, kar omogoča vibriranje sistema na pospeševanje enako ali večje od 0,1 g rms v frekvenčnem pasu med 0,1 Hz in 2 kHz, pri vsiljeni sili enaki ali večji od 50 kN, merjeno „brez zunanjih vplivov“;

b.

digitalne kontrolne enote, ki so kombinirane s posebej izdelano „programsko opremo“ za testiranje vibracij, z „realnočasovno kontrolno pasovno širino“, ki je večja od 5 kHz, in so namenjeni za uporabo skupaj s sistemi za vibracijsko testiranje iz točke a.;

„Realnočasovna kontrolna pasovna širina“ je opredeljena kot največja zmogljivost krmilnika za izvedbo celotnih ciklov vzorčenja, obdelave podatkov in prenosa kontrolnih signalov.

c.

pogonske vibracijske enote s pripadajočimi ojačevalci ali brez teh ojačevalcev, z možnostjo vsiljene sile na sistem, enake ali večje od 50 kN, merjeno „brez zunanjih vplivov“, ki se uporabljajo v sistemih za vibracijsko testiranje iz točke a.;

d.

oprema za testiranje vibracij in elektronske enote, izdelane za združevanje več vibracijskih enot v sistem, z možnostjo efektivne kombinirane vsiljene sile na sistem enake ali večje od 50 kN, merjeno „brez zunanjih vplivov“, ki se lahko uporabljajo v sistemih za vibracijsko testiranje iz točke a.

„brez zunanjih vplivov“ pomeni s pomočjo ravne mize ali površine brez vpenjal ali drugih pripomočkov.

2B116

II.A2.002

Strojna oprema, razen tiste iz točk 2B001 in 2B201, tako njene posamezne vrste kot njene kombinacije, ki je namenjena odstranjevanju (ali rezanju) kovin, keramike ali „kompozitnih materialov“ in ki se v skladu s tehničnimi specifikacijami proizvajalca lahko opremi z elektronskimi napravami za „numerično krmiljenje“ ter ima natančnost pozicioniranja enako ali manjšo (boljšo) od 30 μm po ISO 230/2 (1988) (1) ali po enakovrednih nacionalnih standardih vzdolž katere koli linearne osi.

2B001

2B201

II.A2.002a

Komponente in numerična krmiljenja, posebej izdelani za strojna orodja iz točk 2B001, 2B201 ali iz točke I.A2.002 s seznama zgoraj.

 

II.A2.003

Balansirni stroji in sorodna oprema:

a.

balansirni stroji, izdelani ali prirejeni za zobozdravniško ali drugo medicinsko rabo, ki imajo vse naslednje značilnosti:

1.

ne morejo uravnotežiti rotorjev/sklopov z maso več kot 3 kg;

2.

lahko uravnotežijo rotorje/sklope pri hitrostih nad 12 500  vrt/min;

3.

lahko odpravljajo neuravnoteženost v dveh ali več ravninah ter

4.

imajo zmožnost uravnoteženja nebalansiranih rotarirajočih mas reda 0,2 g mm na kg;

b.

„merilne sonde“, zasnovane ali prirejene za uporabo s stroji iz točke a. zgoraj.

„Merilne sonde“ se včasih pojavljajo tudi pod nazivom instrumenti za uravnoteženje.

2B119

II.A2.004

Daljinske enote, ki omogočajo delovanje na daljavo pri radiokemičnem ločevanju ali v toplotnih celicah, razen tistih iz točke 2B225, ki imajo katero od naslednjih značilnosti:

a.

sposobnost penetriranja 0,3 m ali več globoko v steno vroče celice (delovanje skozi steno) ali

b.

sposobnost premostitve preko meje vroče celice debeline 0,3 m ali več (delovanje čez steno).

Daljinske manipulatorske enote omogočajo prenos človekovih dejanj z daljinsko upravljano roko in stalno povezavo. Lahko so tipa strežnik-odjemalec ali pa delujejo z uporabo krmilne palice ali računalniške tipkovnice.

2B225

II.A2.005

Peči za toplotno obdelavo s kontrolirano atmosfero ali oksidacijske peči, ki lahko delujejo pri temperaturah nad 400 °C.

Ta točka ne zajema tunelskih peči z valjčnim transportom, tunelskih peči s pomičnim vozom, peči s transportnim trakom, potisnih peči ali komornih peči, zasnovanih posebej za proizvodnjo stekla, keramične namizne posode ali strukturne keramike.

2B226

2B227

II.A2.006

Se ne uporablja.

 

II.A2.007

„Tlačni merilniki“, razen tistih iz točke 2B230, ki omogočajo merjenje absolutnih tlakov kjer koli v območju med 0 in 200 kPa in imajo obe naslednji značilnosti:

a.

elementi za zaznavanje tlaka, izdelani iz „materialov, odpornih proti koroziji z uranovim heksaflouridom (UF6)“, ter

b.

imajo eno od naslednjih značilnosti:

1.

merilno območje, manjše od 200 kPa, in „natančnost“, večjo od ± 1 % na celotnem merilnem območju, ali

2.

merilno območje, ki je enako 200 kPa ali več, in „natančnost“, ki je večja od 2 kPa.

Za namene točke 2B230 pomeni „natančnost“ nelinearnost, histerezo in sposobnost ponovljivosti pri temperaturi okolja.

2B230

II.A2.008

Oprema za ekstrakcijo tekoče-tekoče (mešalci-vsedalniki, pulzne kolone, kolone s ploščami in centrifugalni kontraktorji); ter tekočinski ločevalniki, parni ločevalniki ali tekočinski zbiralniki, zasnovani za takšne stolpe, pri katerih so vse površine, ki pridejo v neposredni stik z reagentom, iz katerega koli od naslednjih materialov:

a.

zlitin z več kot 25 ut. % niklja in 20 ut. % kroma;

b.

fluoropolimerov;

c.

stekla (tudi prevlečenega s steklom ali emajliranega);

d.

grafita ali „ogljik-grafita“;

e.

niklja ali zlitin z več kot 40 ut. % niklja;

f.

tantala ali tantalovih zlitin;

g.

titana ali titanovih zlitin;

h.

cirkonija ali cirkonijevih zlitin; ali

i.

nerjavečega jekla.

„Ogljik-grafit“ je kompozit amorfnega ogljika in grafita, ki vsebuje 8 ut. % ali več grafita.

2B350.e.

II.A2.009

Industrijska oprema in komponente, razen tistih iz točke 2B350.d.:

toplotni izmenjalniki ali kondenzatorji s površino za toplotno izmenjavo, večjo od 0,05 m2 in manjšo od 30 m2, ter valji, plošče, navitja ali bloki (jedra), zasnovani za takšne toplotne izmenjevalnike ali kondenzatorje, pri katerih so vse površine, ki pridejo v neposredni stik s tekočino(-ami), iz katerega koli od naslednjih materialov:

a.

vzlitin z več kot 25 ut. % niklja in 20 ut. % kroma;

b.

fluoropolimerov;

c.

stekla (tudi prevlečenega s steklom ali emajliranega);

d.

grafita ali „ogljik-grafita“;

e.

niklja ali zlitin z več kot 40 ut. % niklja;

f.

tantala ali tantalovih zlitin;

g.

titana ali titanovih zlitin;

h.

cirkonija ali cirkonijevih zlitin;

i.

silicijevega karbida;

j.

titanovega karbida ali

k.

nerjavečega jekla.

Ta točka ne zajema radiatorjev za vozila.

Materiali, uporabljeni za izdelavo tesnil, sifonov in druge opreme za tesnjenje, ne vplivajo na nadzorni status izmenjevalnika toplote.

2B350.d.

II.A2.010

Večkratno tesnjene in netesnjene črpalke, razen tistih iz točke 2B350.i., primerne za korozivne tekočine, ali vakuumske črpalke in puše (ohišja črpalk), predoblikovalne zamenljive puše, mešalna kolesa, rotorji ali šobe brizgalnih črpalk, načrtovani za take črpalke, pri katerih so vse površine, ki prihajajo v neposredni stik z reagentom, iz katerega koli od naslednjih materialov:

a.

zlitin z več kot 25 ut. % niklja in 20 ut. % kroma;

b.

keramike;

c.

ferosilicija;

d.

fluoropolimerov;

e.

stekla (tudi prevlečenega s steklom ali emajliranega);

f.

grafita ali „ogljik-grafita“;

g.

niklja ali zlitin z več kakor 40 ut. % niklja;

h.

tantala ali tantalovih zlitin;

i.

titana ali titanovih zlitin;

j.

cirkonija ali cirkonijevih zlitin;

k.

niobija (kolumbija) ali niobijevih zlitin;

l.

nerjavečega jekla;

m.

aluminijevih zlitin ali

n.

kavčuka.

Materiali, uporabljeni za izdelavo tesnil, sifonov in druge opreme za tesnjenje, ne vplivajo na nadzorni status črpalke. Izraz „kavčuk“ zajema vse vrste naravnega in sintetičnega kavčuka.

2B350.i.

II.A2.011

„Centrifugalni separatorji“, razen tistih iz točke 2B352.c., z zmožnostjo neprekinjene separacije brez širjenja aerosolov, izdelani iz:

a.

zlitin z več kot 25 ut. % niklja in 20 ut. % kroma;

b.

fluoropolimerov;

c.

stekla (tudi prevlečenega s steklom ali emajliranega);

d.

niklja ali zlitin z več kot 40 ut. % niklja;

e.

tantala ali tantalovih zlitin;

f.

titana ali titanovih zlitin; ali

g.

cirkonija ali cirkonijevih zlitin.

„Centrifugalni separatorji“ vključujejo usedlinske posode.

2B352.c.

II.A2.012

Sintrirani kovinski filtri, razen tistih iz točke 2B352.d., iz niklja ali nikljeve zlitine z več kot 40 ut. % niklja.

2B352.d.

II.A2.013

Stroji za oblikovalno valjanje in stroji za potisno oblikovanje, razen tistih iz točk 2B009, 2B109 ali 2B209, ter posebej zanje zasnovane komponente.

Za namen te točke se stroji, ki vključujejo oblikovalno valjanje, pa tudi potisno oblikovanje, štejejo v kategorijo strojev za potisno oblikovanje.

2B009

2B109

2B209

II.A2.014

Oprema in reagenti, razen tistih iz točke 2B350 ali 2B352:

a.

kvasila z zmožnostjo vzgoje patogenih „mikroorganizmov“, virusov ali z zmožnostjo proizvajanja toksinov brez aerosolske vzpodbude, s kapaciteto 10 l ali več;

b.

mešala za kvasila, kakor je navedeno v zgornjem odstavku;

Kvasila vključujejo bioreaktorje, kemostate in tekočinske sisteme.

c.

laboratorijska oprema:

1.

oprema za verižno reakcijo s polimerazo (polymerase chain reaction – PCR);

2.

oprema za genetsko sekvenciranje;

3.

genetski sintetizatorji;

4.

oprema za elektroporacijo;

5.

posebni reagenti, povezani z opremo iz točke I.A2.014.c. pod številkami 1. do 4.;

d.

filtri, mikrofiltri, nanofiltri ali ultrafiltri, ki se uporabljajo v industrijski in laboratorijski biologiji za neprekinjeno filtriranje, razen filtrov, posebej zasnovanih ali prirejenih za medicinske namene ali proizvodnjo čiste vode, namenjenih za uporabo v okviru projektov, ki jih uradno podpirajo EU ali ZN;

e.

ultracentrifuge, rotorji in adapterji za ultracentrifuge;

f.

oprema za zamrzovanje na osnovi suhe pare.

2B350

2B352

II.A2.015

Oprema, razen tiste iz točk 2B005, 2B105 ali 3B001.d., za nanašanje kovinskih prevlek ter posebej zanjo izdelani sestavni deli in dodatki:

a.

proizvodna oprema za nanašanje s kemičnim naparevanjem (CVD);

b.

proizvodna oprema za fizično nanašanje z naparevanjem (PVD);

c.

proizvodna oprema za nanašanje z indukcijskim ali dielektričnim segrevanjem.

2B005

2B105

3B001.d.

II.A2.016

Odprti rezervoarji ali kontejnerji, z mešali ali brez mešal, s skupno notranjo (geometrično) prostornino več kot 0,5 m3 (500 litrov), pri katerih so vse površine, ki pridejo v neposredni stik s kemikalijami, ki se obdelujejo ali shranjujejo, iz katerega koli od naslednjih materialov:

a.

zlitin z več kot 25 ut. % niklja in 20 ut. % kroma;

b.

fluoropolimerov;

c.

stekla (tudi prevlečenega s steklom ali emajliranega);

d.

niklja ali zlitin z več kot 40 ut. % niklja;

e.

tantala ali tantalovih zlitin;

f.

titana ali titanovih zlitin;

g.

cirkonija ali cirkonijevih zlitin;

h.

niobija (kolumbija) ali niobijevih zlitin;

i.

nerjavečega jekla;

j.

lesa ali

k.

kavčuk.

Izraz „kavčuk“ zajema vse vrste naravnega in sintetičnega kavčuka.

2B350

ELEKTRONIKA

II.A3.

Blago

Št.

Opis

Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 428/2009

II.A3.001

Visokonapetostni enosmerni napajalniki, razen tistih iz točke 0B001.j.5. ali 3A227, ki imajo obe naslednji značilnosti:

a.

v časovnem obdobju osmih ur sposobnost neprekinjenega proizvajanja z izhodno močjo 10 kV ali več z napetostjo 5 kW ali več brez prekinitve ter

b.

v časovnem obdobju štirih ur tokovno ali napetostno stabilnost boljšo od 0,1 %.

0B001.j.5.

3A227

II.A3.002

Masni spektrometri, razen tistih iz točke 0B002.g. ali 3A233, ki so zmožni merjenja ionov z atomsko maso 200 ali več, z ločljivostjo, ki je boljša od 2 delov v 200, in ionski viri zanje:

a.

masni spektrometri z induktivno sklopljeno plazmo (ICP/MS);

b.

masni spektrometri z žarilnim praznjenjem (GDMS);

c.

masni spektrometri s termično ionizacijo (TIMS);

d.

masni spektrometri za obstreljevanje z elektroni, ki imajo komoro z viri, izdelano iz materialov, „odpornih proti koroziji z uranovim heksaflouridom (UF6)“, ali pa je komora s takšnimi materiali prevlečena ali prekrita;

e.

masni spektrometri z molekularnim snopom, ki imajo eno od naslednjih značilnosti:

1.

komora z viri je izdelana iz nerjavnega jekla ali molibdena ali je prevlečena ali prekrita z njima in opremljena s hladilno pastjo, ki omogoča ohlajanje do temperature 193 K (–80 °C) ali manj ali

2.

komora z viri je bodisi izdelana iz materialov, ki so odporni na UF6, bodisi je prevlečena ali prekrita z njimi;

f.

masni spektrometri, opremljeni z ionskim virom, ki omogoča mikrofluoriranje, in izdelani za aktinoide ali fluoride aktinoidov.

0B002.g.

3A233

II.A3.003

Frekvenčni pretvorniki ali generatorji, razen tistih, določenih v točki 0B001.b.13. ali 3A225, ki imajo vse naslednje značilnosti, in posebej zanje zasnovane komponente:

a.

večfazni izhod, ki lahko zagotavlja moč 40 W ali več;

b.

sposobnost delovanja v frekvenčnem območju od 600 do 2 000  Hz ter

c.

regulacijo frekvence boljšo (manjšo) od 0,1 %.

1.

Frekvenčni pretvorniki so poznani tudi pod imenom konverterji, inverterji, generatorji, elektronska preskusna oprema, enofazni napajalniki, izmenični pogonski sistemi ali frekvenčni pretvorniki pogona.

2.

Funkcionalnost, določeno v tej točki, ima lahko tudi oprema, ki se trži pod naslednjimi imeni: elektronska preskusna oprema, enofazni napajalniki, izmenični pogonski sistemi ali frekvenčni pretvorniki pogona.

0B001.b.13.

3A225

II.A3.004

Spektrometri in difraktometri, zasnovani za okvirni test ali kvantitativno analizo elementarne sestave kovin ali zlitin brez kemične razgradnje materiala.

 

SENZORJI IN LASERJI

II.A6.

Blago

Št.

Opis

Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 428/2009

II.A6.001

Itrij-aluminijeve granatne (YAG) palice.

 

II.A6.002

Optična oprema in komponente, razen tistih iz točk 6A002 in 6A004.b.:

infrardeče optične naprave za valovno dolžino med 9 μm in 17 μm, in njihove komponente, vključno s komponentami iz kadmijevega telurida (CdTe).

6A002

6A004.b.

II.A6.003

Sistemi za korekcijo valovnih front, razen ogledal iz točk 6A004.a., 6A005.e. ali 6A005.f., za uporabo z laserskim žarkom s premerom, večjim od 4 mm, ter posebej zanje zasnovane komponente, vključno s krmilnimi sistemi,senzorji za zaznavanje faznih front in „deformljiva zrcala“, vključno z bimorfnimi zrcali.

6A004.a.

6A005.e.

6A005.f.

II.A6.004

Argonovi ionski „laserji“, razen tistih iz točk 0B001.g.5., 6A005.a.6. in/ali 6A205.a., ki imajo povprečno izhodno moč enako ali večjo od 5 W.

0B001.g.5.

6A005.a.6.

6A205.a.

II.A6.005

Polprevodniški „laserji“, razen tistih iz točk 0B001.g.5., 0B001.h.6. ali 6A005.b., in njihove komponente:

a.

posamezni polprevodniški „laserji“ z izhodno močjo posameznega laserja, večjo od 200 mW, pri količini nad 100;

b.

nizi polprevodniških „laserjev“ z izhodno močjo posameznega laserja, večjo od 20 W.

1.

Polprevodniške „laserje“ navadno imenujemo „laserske“ diode.

2.

Ta točka ne zajema „laserskih“ diod z valovno dolžino med 1,2 μm in 2,0 μm.

0B001.g.5.

0B001.h.6.

6A005.b.

II.A6.006

Nastavljivi polprevodniški „laserji“ in nastavljivi polprevodniški nizi „laserjev“, razen tistih iz točke 0B001.h.6. ali 6A005.b., z izhodno valovno dolžino med 9 μm in 17 μm ter skupina nizov polprevodniških „laserjev“ z vsaj enim nastavljivim polprevodniškim „nizom laserjev“ s takšno valovno dolžino.

Polprevodniške „laserje“ navadno imenujemo „laserske“ diode.

0B001.h.6.

6A005.b.

II.A6.007

Trdni „nastavljivi“„laserji“, razen tistih iz točk 0B001.g.5., 0B001.h.6. ali 6A005.c.1., in posebej zanje zasnovane komponente:

a.

titan-safirski laserji,

b.

aleksandritski laserji.

0B001.g.5.

0B001.h.6.

6A005.c.1.

II.A6.008

Neodijevi (razen stekla) „laserji“, razen tistih iz točke 6A005.c.2.b., katerih izhodna valovna dolžina je večja od 1,0 μm, vendar ne presega 1,1 μm, izhodna energija pa presega 10 J na impulz.

6A005.c.2.b.

II.A6.009

Akusto-optične komponente:

a.

slikovne elektronke in polprevodniške slikovne naprave s frekvenco ponavljanja, ki je enaka 1 kHz ali večja od 1 kHz;

b.

generatorji ponavljajoče frekvence;

c.

Pockelsove celice.

6A203.b.4.

II.A6.010

Radiacijsko utrjene kamere ali leče zanje, razen tistih iz točke 6A203.c., posebej izdelane ali prirejene tako, da vzdržijo stopnje sevanja, ki ustrezajo skupni dozi sevanja nad 50 × 103 Gy (silicij) (5 × 106 radov (silicij)), ne da bi to vplivalo na njihovo delovanje.

Izraz Gy (silicij) se nanaša na sevalno energijo v J/kg, ki jo absorbira nezaščiten vzorec silicija, izpostavljen ionizirajočemu sevanju.

6A203.c.

II.A6.011

Ojačevalniki in oscilatorji z nastavljivim impulznim načinom, ki uporabljajo laser z barvilom kot aktivnim sredstvom, razen tistih iz točk 0B001.g.5., 6A005 ali 6A205.c., in imajo vse naslednje značilnosti:

a.

delujejo na valovnih dolžinah med 300 nm in 800 nm;

b.

njihova povprečna izhodna moč je večja od 10 W in manjša od 30 W;

c.

imajo korak ponovitve nad 1 kHz ter

d.

njihova impulzna širina je manjša od 100 ns.

Ta točka ne zajema oscilatorjev, ki delujejo le v enem načinu.

0B001.g.5.

6A005

6A205.c.

II.A6.012

Impulzni „laserji“ z ogljikovim dioksidom, razen tistih iz točk 0B001.h.6., 6A005.d. ali 6A205.d., ki imajo vse naslednje značilnosti:

a.

delujejo na valovnih dolžinah med 9 μm in 11 μm;

b.

imajo korak ponovitve nad 250 Hz;

c.

njihova povprečna izhodna moč je večja od 100 W in manjša od 500 W ter

d.

njihova impulzna širina je manjša od 200 ns.

0B001.h.6.

6A005.d.

6A205.d.

II.A6.013

Laserji, razen tistih iz točk 6A005 in 6A205.

6A005

6A205

NAVIGACIJA IN LETALSKA ELEKTRONIKA

II.A7.

Blago

Št.

Opis

Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 428/2009

II.A7.001

Inercialni navigacijski sistemi in posebej zanje zasnovane komponente:

a.

inercialni navigacijski sistemi, ki so jih za uporabo na „civilnih zrakoplovih“ potrdile civilne oblasti države pogodbenice Wassenaarskega sporazuma:

1.

inercialni navigacijski sistemi (INS) (s kardanskim obešenjem ali mostom) in inercialna oprema za „letala“, kopenska vozila, plovila (površinska ali podvodna) ali „vesoljska plovila“ za lego, vodenje ali nadzor, ki imajo katero koli od naslednjih značilnosti, in posebej zanje zasnovane komponente:

a.

navigacijska napaka (brez inercije) po normalni poravnavi znaša 0,8 morske milje na uro (nm/hr) „verjetne cirkularne napake“ (CEP) ali manj (je boljša) ali

b.

namenjeni so za delovanje pri linearnih pospeških nad 10 g;

2.

hibridni inercialni navigacijski sistemi, integrirani z globalnimi satelitskimi navigacijskimi sistemi (GNSS) ali s sistemi „navigacije na podlagi podatkovnih baz“ („DBRN“) za lego, vodenje ali nadzor, po normalni poravnavi, ki imajo ob izgubi GNSS ali „DBRN“ za čas do štirih minut natančnost navigacijskega položaja INS manjšo (boljšo) od 10 metrov „verjetne cirkularne napake“ (CEP);

3.

inercialna oprema za določanje azimuta, smeri ali severa, ki ima katero koli izmed naslednjih značilnosti, in posebej zanje zasnovane komponente:

a.

zasnovana, da ima natančnost določanja azimuta, smeri ali severa enako ali manjšo (boljšo) od 6 ločnih minut RMS na 45 stopinjah zemljepisne širine, ali

b.

zasnovana, da ima neoperativno stopnjo šoka pri vsaj 900 g v trajanju vsaj 1 milisekunde.

b.

Teodolitski sistemi, ki vključujejo inercialno opremo, posebej zasnovani za civilne meritvene namene, in zasnovani za natančnost določanja azimuta, smeri ali severa enako ali manjšo (boljšo) od 6 ločnih minut RMS na 45 stopinjah zemljepisne širine ter posebej zanje zasnovane komponente.

c.

Inercialna in druga oprema z merilci pospeškov iz točke 7A001 ali 7A101, posebej zasnovana kot MWD (merjenje med vrtanjem) senzorji za uporabo pri delu v jaških.

Parametri iz točke a.1. in a.2. se uporabljajo v katerem koli od naslednjih okolij:

1.

vhodna naključna vibracija s celotno magnitudo 7,7 g rms v prve pol ure in celotno trajanje preizkusa eno uro ali eno uro in pol po osi v vsaki od treh navpičnih osi, če imajo naključne vibracije naslednje značilnosti:

a.

stalno gostoto spektralne moči (PSD) 0,04 g2/Hz v frekvenčnem intervalu med 15 in 1 000  Hz ter

b.

dušenje PSD s frekvenco od 0,04 g2/Hz do 0,01 g2/Hz v frekvenčnem intervalu od 1 000 do 2 000  Hz;

2.

stopnja nagibanja in nihanja je enaka ali večja od + 2,62 radiana/s (150 deg/s); ali

3.

v skladu z nacionalnimi standardi enakovredna točkama 1. in 2.

1.

Točka a.2. se nanaša na sisteme, ki imajo INS in druga neodvisna navigacijska pomagala vgrajena v eno enoto (integrirana), s čimer se doseže boljše delovanje.

2.

„Verjetna cirkularna napaka“ (CEP) – pri normalni krožni porazdelitvi, polmer kroga, v katerem je bilo opravljenih 50 % posamičnih meritev, ali polmer kroga, v katerem je verjetnost obstoja 50 %.

7A001

7A003

7A101

7A103

ZRAČNA PLOVILA IN POGON

II.A9.

Blago

Št.

Opis

Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 428/2009

II.A9.001

Pirotehnični zapahi.

 

II.A9.002

Motorji z notranjim izgorevanjem (tj. s premočrtnim gibanjem bata ali z vrtljivim batom), zasnovani ali prirejeni za pogon „letal“ ali „vozil, lažjih od zraka,“ ter posebej zanje zasnovane komponente.

 

II.A9.003

Tovornjaki, razen tistih iz točke 9A115, z vsaj eno motorizirano osjo in osno obremenitvijo, ki presega 5 ton.

V to točko so zajeti priklopniki za prikolice z nizko tovorno ploščadjo, polpriklopniki in drugi tovornjaki.

9A115

B.   PROGRAMSKA OPREMA

Št.

Opis

Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 428/2009

II.B.001

Programska oprema, potrebna za razvoj, proizvodnjo ali uporabo blaga, navedenega v delu A (Blago).

 

C.   TEHNOLOGIJA

Št.

Opis Izdelki, materiali, oprema, blago in tehnologija

Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 428/2009

II.C.001

Tehnologija, potrebna za razvoj, proizvodnjo ali uporabo blaga, navedenega v delu A (Blago).

 

DEL III

Nekatere ključne komponente sektorja balističnih izstrelkov.

POJASNJEVALNA OPOMBA

Oznake nomenklature iz kombinirane nomenklature, kot je opredeljena v členu 1(2) Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi in določena v Prilogi I k Uredbi, ki veljajo v času objave te uredbe in smiselno, kot so spremenjene s poznejšo zakonodajo.

7601

Aluminij, surov

7602

Aluminijasti odpadki in ostanki

7603

Aluminijev prah in luskine

7604

Palice in profili iz aluminija

7605

Žica iz aluminija

7606

Plošče, pločevine in trakovi iz aluminija, debeline več kot 0,2 mm

7608

Aluminijaste cevi

7609

Aluminijasti pribor (fitingi) za cevi (npr.: spojnice, kolena, oglavki)

7614

Vpredena žica, vrvi, pleteni trakovi ipd. iz aluminija, električno neizolirani

DEL IV

Predmeti, materiali, oprema, blago in tehnologija, povezani z orožjem za množično uničevanje, opredeljeni in določeni v skladu z odstavkom 25 Resolucije Varnostnega sveta ZN 2270 (2016).

POJASNJEVALNA OPOMBA

Oznake nomenklature iz kombinirane nomenklature, kot je opredeljena v členu 1(2) Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi in določena v Prilogi I k Uredbi, ki veljajo v času objave te uredbe in smiselno, kot so spremenjene s poznejšo zakonodajo.

(a)   Predmeti za jedrsko uporabo in/ali uporabo v izstrelkih

(1)   Obročasti magneti

Trajni magnetni materiali, ki imajo naslednji značilnosti:

i.

obročasti magnet z razmerjem med zunanjim in notranjim premerom, manjšim ali enakim 1,6:1 ter

ii.

izdelani iz katerega koli od naslednjih magnetnih materialov: zlitin aluminija, niklja in kobalta, feritov, zlitin samarija in kobalta ali zlitin neodima, železa in bora.

 

ex 8505 11 00

 

ex 8505 19 10

 

ex 8505 19 90

 

ex 8505 90 90

(2)   Martenzitno jeklo, ki ima naslednji značilnosti:

i.

„zmožnost“ skrajne natezne trdnosti 1 500 MPa ali več pri 293 K (20 °C);

ii.

obliko palice ali cevi z zunanjim premerom 75 mm ali več.

 

ex 7304 49 10

 

ex 7304 51 81

 

ex 7304 51 89

 

ex 7304 59 92

 

ex 7304 59 93

 

ex 7304 59 99

(3)   Magnetne zlitine v obliki listov ali tankih trakov, ki imajo obe naslednji značilnosti:

(a)

debelino 0,05 mm ali manj; ali višino 25 mm ali manj in

(b)

izdelani so iz katere koli od naslednjih magnetnih zlitin: železo-krom-kobalt, železo-kobalt-vanadij, železo-krom-kobalt-vanadij ali železo-krom.

 

ex 7326 19 10

 

ex 7326 19 90

 

ex 7326 90 92

 

ex 7326 90 94

 

ex 7326 90 96

 

ex 7326 90 98

(4)   Frekvenčni pretvorniki (znani tudi kot konverterji ali inverterji)

Frekvenčni pretvorniki, razen tistih, določenih v točki 0B001.b.13. ali 3A225 Priloge II, ki imajo vse naslednje značilnosti, in posebej zanje zasnovane komponente:

i.

večfazno izhodno frekvenco;

ii.

z zmožnostjo zagotavljanja moči 40 W ali več; ter

iii.

z zmožnostjo delovanja kjer koli (v danem trenutku ali trenutkih) v frekvenčnem območju med 600 in 2 000 Hz.

Tehnični opombi:

(1)

Frekvenčni pretvorniki so znani tudi kot konverterji ali inverterji.

(2)

Zgoraj določeno funkcionalnost ima lahko tudi oprema, ki je opisana ali se trži pod naslednjimi imeni: elektronska preskusna oprema, enofazni napajalniki, izmenični pogonski sistemi ali frekvenčni pretvorniki pogona.

 

ex 8504 40 84

 

ex 8504 40 88

 

ex 8504 40 90

 

ex 8537 10 95

 

ex 8537 10 98

 

ex 8537 20 91

 

ex 8537 20 99

(5)   Visokotrdne aluminijeve zlitine

Aluminijeve zlitine, ki imajo obe naslednji značilnosti:

i.

„zmožnost“ skrajne natezne trdnosti 415 MPa ali več pri 293 K (20 °C) in

ii.

obliko palice ali cevi z zunanjim premerom 75 mm ali več.

Tehnična opomba:

beseda „zmožnost“ zajema aluminijeve zlitine pred toplotno obdelavo ali po njej.

 

ex 7601 20 80

 

ex 7604 29 10

 

ex 7608 20 20

 

ex 7608 20 81

 

ex 7608 20 89

(6)   Vlakneni ali nitasti materiali

Naslednji „vlakneni ali nitasti materiali“ in prepregi:

i.

ogljikovi, aramidni ali stekleni „vlakneni ali nitasti materiali“, ki imajo obe od naslednjih značilnosti:

(1)

A „specifični modul“, večji od 3,18 ×106 m; ter

(2)

„specifična natezna trdnost“, večja od 76,2 × 103 m;

ii.

prepregi: „preja“, „predpreja“, „predivo“ ali „trakovi“, impregnirani s smolo, ki so široki 30 mm ali manj, izdelani iz ogljikovih, aramidnih ali steklenih „vlaknenih ali nitastih materialov“, nadziranih v točki (a) zgoraj.

 

ex 5402 11 00

 

ex 5402 19 00

 

ex 5402 31 00

 

ex 5402 32 00

 

ex 5404 90 90

 

ex 5407 10 00

 

ex 5407 20 90

 

ex 5407 41 00

 

ex 5407 42 00

 

ex 5407 43 00

 

ex 5407 44 00

 

ex 5501 10 00

 

ex 5501 90 00

 

ex 5503 11 00

 

ex 5503 19 00

 

ex 5503 20 00

 

ex 5503 90 00

 

ex 5506 10 00

 

ex 5506 90 00

 

ex 5509 11 00

 

ex 5509 12 00

 

ex 5604 90 10

 

ex 5607 50 11

 

ex 5607 50 19

 

ex 5607 50 30

 

ex 5607 50 90

 

ex 5609 00 00

 

ex 5902 10 10

 

ex 5902 10 90

 

ex 5902 20 90

 

ex 5902 90 10

 

ex 5902 90 90

 

ex 5903 10 10

 

ex 5903 10 90

 

ex 5903 20 10

 

ex 5903 20 90

 

ex 5903 90 10

 

ex 5903 90 91

 

ex 5903 90 99

 

ex 6815 10 10

 

ex 6815 99 00

 

ex 7019 12 00

 

ex 7019 19 10

 

ex 7019 19 90

 

ex 7019 51 00

 

ex 7019 59 00

 

ex 7019 90 00

(7)   Stroji za navijanje niti in sorodna oprema

Stroji za navijanje niti in sorodna oprema zanje:

i.

stroji za navijanje niti, ki imajo vse naslednje značilnosti:

(1)

njihovi gibi pozicioniranja, ovijanja in navijanja so koordinirani in programirani v dveh ali več oseh;

(2)

posebej so izdelani za proizvodnjo kompozitnih struktur ali laminatov iz „vlaknenih ali nitastih materialov“; ter

(3)

primerni so za navijanje valjastih cevi s premerom 75 mm in več;

ii.

naprave za koordiniranje in programiranje strojev za navijanje niti iz točke (a) zgoraj;

iii.

vpenjalne osi za stroje za navijanje niti iz točke (a) zgoraj.

 

ex 8419 89 30

 

ex 8419 89 98

 

ex 8419 90 85

 

ex 8444 00 10

 

ex 8444 00 90

 

ex 8446 10 00

 

ex 8446 21 00

 

ex 8446 29 00

 

ex 8446 30 00

 

ex 8447 11 00

 

ex 8447 12 00

 

ex 8447 20 20

 

ex 8447 20 80

 

ex 8447 90 00

 

ex 8448 19 00

 

ex 8448 20 00

 

ex 8448 39 00

 

ex 8448 42 00

 

ex 8448 49 00

 

ex 8448 59 00

 

ex 8479 89 97

 

ex 8479 90 20

 

ex 8479 90 70

 

ex 8537 10 10

 

ex 8537 10 91

 

ex 8537 10 95

 

ex 8537 10 98

 

ex 8538 10 00

 

ex 9022 12 00

 

ex 9022 19 00

 

ex 9022 90 00

 

ex 9031 80 80

 

ex 9031 90 00

(8)   Stroji za potisno oblikovanje

Kot so opisani v INFCIRC/254/Rev.9/Part2 in S/2014/253.

 

ex 8463 90 00

 

ex 8466 94 00

(9)   Oprema za lasersko varjenje

 

ex 8515 80 10

 

ex 8515 80 90

 

ex 8515 90 00

(10)   4- in 5-osni CNC obdelovalni stroji

 

ex 8457 10 10

 

ex 8457 10 90

 

ex 8457 20 00

 

ex 8457 30 10

 

ex 8457 30 90

 

ex 8458 11 20

 

ex 8458 11 41

 

ex 8458 11 49

 

ex 8458 11 80

 

ex 8458 19 00

 

ex 8458 91 20

 

ex 8458 91 80

 

ex 8459 10 00

 

ex 8459 21 00

 

ex 8459 31 00

 

ex 8459 41 00

 

ex 8459 51 00

 

ex 8459 61 10

 

ex 8459 61 90

 

ex 8460 12 00

 

ex 8460 22 00

 

ex 8460 23 00

 

ex 8460 24 00

 

ex 8460 31 00

 

ex 8460 40 10

 

ex 8460 90 00

 

ex 8461 20 00

 

ex 8461 30 10

 

ex 8461 40 11

 

ex 8461 40 31

 

ex 8461 40 71

 

ex 8461 40 90

 

ex 8461 90 00

 

ex 8464 20 11

 

ex 8464 20 19

 

ex 8464 20 80

 

ex 8464 90 00

(11)   Oprema za plazemsko rezanje

 

ex 8556 40 00

 

ex 8515 31 00

 

ex 8515 39 90

 

ex 8515 80 10

 

ex 8515 80 90

 

ex 8515 90 00

(12)   Kovinski hidridi, kot je cirkonijev hidrid

ex 2850 00 20

(b)   Predmeti, ki se uporabljajo za kemično/biološko orožje

(1)

Dodatne kemikalije, primerne za izdelavo kemičnih agensov

Opis izdelka

 

Oznaka KN

Natrijeva kovina (7440-23-5)

 

2805 11 00

Žveplov trioksid (7446-11-9)

ex

2811 29 10

Aluminijev klorid (7446-70-0)

 

2827 32 00

Kalijev bromid (7758-02-3)

 

2827 51 00

Natrijev bromid (7647-15-6)

 

2827 51 00

Diklorometan (75-09-2)

 

2903 12 00

Izopropil bromid (75-26-3)

ex

2903 39 19

Izopropil eter (108-20-3)

ex

2909 19 90

Monoizopropilamin (75-31-0)

ex

2921 19 99

Trimetilamin (75-50-3)

ex

2921 11 00

Tributilamin (102-82-9)

ex

2921 19 99

Trietilamin (121-44-8)

ex

2921 19 99

N,N-Dietilamin (121-69-7)

ex

2921 42 00

Piridin (110-86-1)

ex

2933 31 00

(2)

Reakcijske posode, reaktorji, mešala, toplotni izmenjevalniki, kondenzatorji, črpalke, ventili, rezervoarji za shranjevanje, kontejnerji, sprejemniki ter destilacijski ali absorpcijski stolpi, ki izpolnjujejo parametre delovanja, opisane v S/2006/853 in S/2006/853/corr.1.

Enkratno tesnjene črpalke s tovarniško določenim največjim pretokom več kot 0,6 m3/h in puše (ohišja črpalk), predoblikovalne zamenljive puše, mešalna kolesa, rotorji ali šobe brizgalnih črpalk, načrtovani za take črpalke, pri katerih so vse površine, ki prihajajo v neposredni stik z reagentom, iz katerega koli od naslednjih materialov:

(a)

niklja ali zlitin z več kot 40 mas. % niklja;

(b)

zlitin z več kot 25 ut. % niklja in 20 ut. % kroma;

(c)

fluoropolimerov (polimernih ali elastomernih materialov z več kot 35 ut. % fluora);

(d)

stekla ali emajliranega stekla (tudi prevlečenega s steklom ali emajlom);

(e)

grafita ali ogljik-grafita;

(f)

tantala ali tantalovih zlitin;

(g)

titana ali titanovih zlitin;

(h)

cirkonija ali cirkonijevih zlitin;

(i)

keramike;

(j)

ferosilicija (kompozitnih zlitin silicija in železa) ali

(k)

niobija (kolumbija) ali niobijevih zlitin;

ex 3925 10 00

ex 3925 90 80

ex 3926 90 92

ex 3926 90 97

ex 4009 21 00

ex 4009 22 00

ex 4009 41 00

ex 4009 42 00

ex 4016 93 00

ex 6909 11 00

ex 6909 12 00

ex 6909 19 00

ex 6909 90 00

ex 6914 90 00

ex 7020 00 10

ex 7020 00 30

ex 7020 00 80

ex 7304 41 00

ex 7304 49 93

ex 7304 49 95

ex 7304 49 99

ex 7304 51 81

ex 7304 51 89

ex 7304 59 92

ex 7304 59 93

ex 7304 59 99

ex 7306 40 20

ex 7306 40 80

ex 7306 50 20

ex 7306 50 80

ex 7306 69 10

ex 7306 69 90

ex 7306 90 00

ex 7309 00 10

ex 7309 00 30

ex 7309 00 51

ex 7309 00 59

ex 7309 00 90

ex 7310 10 00

ex 7310 29 10

ex 7310 29 90

ex 7311 00 00

ex 7326 90 92

ex 7326 90 94

ex 7326 90 96

ex 7326 90 98

ex 7507 11 00

ex 7507 12 00

ex 7507 20 00

ex 7508 90 00

ex 8103 90 90

ex 8108 90 50

ex 8108 90 60

ex 8108 90 90

ex 8109 90 00

ex 8112 99 30

ex 8401 20 00

ex 8401 40 00

ex 8401 10 00

ex 8412 90 20

ex 8413 50 40

ex 8413 60 39

ex 8413 60 61

ex 8413 60 69

ex 8413 60 70

ex 8413 60 80

ex 8413 70 21

ex 8413 70 29

ex 8413 70 45

ex 8413 70 51

ex 8413 70 59

ex 8413 70 65

ex 8413 70 75

ex 8413 70 81

ex 8413 70 89

ex 8413 81 00

ex 8413 82 00

ex 8413 91 00

ex 8414 10 25

ex 8414 10 81

ex 8414 10 89

ex 8414 40 10

ex 8414 40 90

ex 8414 59 15

ex 8414 59 25

ex 8414 59 23

ex 8414 59 95

ex 8414 80 11

ex 8418 99 10

ex 8414 80 19

ex 8414 80 59

ex 8414 80 73

ex 8414 80 75

ex 8414 80 78

ex 8414 80 80

ex 8414 90 00

ex 8417 80 30

ex 8417 80 50

ex 8417 80 70

ex 8418 69 00

ex 8419 40 00

ex 8419 50 00

ex 8419 89 10

ex 8419 89 30

ex 8419 89 98

ex 8419 90 85

ex 8477 80 93

ex 8477 80 99

ex 8479 82 00

ex 8479 89 97

ex 8479 90 70

(3)

Čiste sobe z navadnim ali vrtinčastim kroženjem zraka in enote s čistilniki z ventilatorjem s filtrom HEPA, ki bi se lahko uporabljale v obratih za shranjevanje pri ravneh P3 ali P4 (BSL 3, BSL 4, L3, L4).

 

ex 8414 51 00

 

ex 8414 59 00

 

ex 8414 60 00

 

ex 8414 80 80

 

ex 8421 39 15

 

ex 8421 39 25

 

ex 8479 89 97

DEL V

Predmeti, materiali, oprema, blago in tehnologija, povezani z orožjem za množično uničevanje, opredeljeni in določeni v skladu z odstavkom 4 Resolucije Varnostnega sveta ZN 2321 (2016).

POJASNJEVALNA OPOMBA

Referenčna številka v stolpcu ‚Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 428/2009 ali iz dela II Priloge II k tej uredbi (blago in tehnologija) pomeni, da značilnosti predmeta, opisanega v stolpcu „Opis“, ne ustrezajo parametrom iz opisa navedenega blaga oziroma tehnologije.

Predmeti za jedrsko uporabo in/ali uporabo v izstrelkih

Opis

Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 428/2009 ali iz dela II Priloge II k tej uredbi

Izocianati (TDI (toluen diizocianat), MDI (metilen bis (fenil izocianat)), IPDI (izoforon diizocianat), HNMDI ali HDI (heksametilen diizocianat) in DDI (dimeril diizocianat) ter proizvodna oprema.

 

Amonijev nitrat, kemično čist ali v fazno stabilizirani različici (PSAN).

 

Komore za neporušitveno preskušanje s kritično notranjo dimenzijo 1 m ali več.

 

Turbinske črpalke za raketne motorje na tekoče pogonsko sredstvo ali hibridne raketne motorje

9A006

Polimerne snovi (hidroksi-terminirani polieter (HTPE), hidroksi-terminirani kaprolakton eter (HTCE), polipropilen glikol (PPG), polidietileneglikol adipat (PGA) in polietilen glikol (PEG)).

 

Podsistemi za protiukrepe in pripomočki za preboj (npr. motilniki, trakovi za motenje radarjev, vabe), namenjeni za zasičenje ali motenje raketne obrambe oziroma izmikanje pred njo.

 

Manganove kovinske folije za spajkanje.

 

Stroji za hidroformiranje.

 

Peči za toplotno obdelavo – temperatura >850 stopinj C in ena od dimenzij >1 m

II.A2.005, 2B226, 2B227

Elektroerozijski stroji (EDM)

2B001.d

Stroji za varjenje s trenjem.

 

Programska oprema za modeliranje in projektiranje, povezana z modeliranjem aerodinamične in termodinamične analize raketnih sistemov ali sistemov zrakoplovov brez posadke.

 

Visokohitrostne slikovne kamere razen tistih, ki se uporabljajo v sistemih medicinskega slikanja

6A003.a.2

Šasija tovornjaka s 6 ali več osmi

9A115 in II.A9.003

Predmeti, ki se uporabljajo za kemično/biološko orožje

Opis

Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 428/2009 ali iz Dela II Priloge II k tej uredbi

1.

Na tleh nameščeni digestoriji (zaprtega tipa) z najmanjšo nominalno širino 2,5 metra.

2B352

2.

Šaržne centrifuge s kapaciteto rotorja 4 litrov ali več, ki se lahko uporabljajo z biološkimi materiali.

II.A2.014.e., 2B350, 2B352

3.

Fermenterji z notranjo prostornino 10–20 l (0,01–0,02 kubičnega metra), ki se lahko uporabljajo z biološkimi materiali

2B352 in II.A2.014.a.


(1)  Proizvajalci, ki izračunavajo natančnost nastavitev v skladu s standardom ISO 230/2 (1997), bi se morali posvetovati s pristojnimi organi v državi članici, v kateri so registrirani.


PRILOGA III

Letalsko gorivo iz točke (b) člena 3(1)

POJASNJEVALNA OPOMBA

Oznake nomenklature iz kombinirane nomenklature, kot je opredeljena v členu 1(2) Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi in določena v Prilogi I k navedeni uredbi, ki veljajo v času objave te uredbe in smiselno, kot so spremenjene s poznejšo zakonodajo.

Oznaka

Opis

Pošiljatelj od 2710 12 31 do 2710 12 59

Bencin

2710 12 70

Reaktivno letalsko gorivo tipa primarni bencin

2710 19 21

Reaktivno letalsko gorivo kerozinskega tipa

2710 19 25

Raketno gorivo kerozinskega tipa


PRILOGA IV

Zlato, titanova ruda, vanadijeva ruda in redke zemeljske rudnine iz točke (d) člena 3(1)

POJASNJEVALNA OPOMBA

Oznake nomenklature iz kombinirane nomenklature, kot je opredeljena v členu 1(2) Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi in določena v Prilogi I k navedeni uredbi, ki veljajo v času objave te uredbe in smiselno, kot so spremenjene s poznejšo zakonodajo.

Oznaka

Opis

ex ex 2530 90 00

Rude redkih zemeljskih kovin

ex ex 26 12

Monaziti in druge rude, ki so izključno ali pretežno namenjeni za ekstrakcijo urana ali torija

ex ex 2614 00 00

Titanova ruda

ex ex 2615 90 00

Vanadijeva ruda

2616 90 00 10

Zlate rude in koncentrati


PRILOGA V

Premog, železo in železova ruda iz točke (e) člena 3(1)

POJASNJEVALNA OPOMBA

Oznake nomenklature iz kombinirane nomenklature, kot je opredeljena v členu 1(2) Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi in določena v Prilogi I k navedeni uredbi, ki veljajo v času objave te uredbe in smiselno, kot so spremenjene s poznejšo zakonodajo.

Oznaka

Opis

ex ex 26 01

Železova ruda

2701

Črni premog; briketi, ovali in podobna trdna goriva iz črnega premoga

2702

Rjavi premog (lignit), aglomeriran ali neaglomeriran, razen gagata

2703

Šota (vključno šotna slama), neaglomerirana ali aglomerirana

2704 00 10

Koks in polkoks iz črnega premoga, rjavega premoga (lignite) ali šote, neaglomeriran ali aglomeriran; retortno oglje

7201

Grodelj in zrcalovina, v štrucah, blokih in drugih primarnih oblikah

7202

Fero-zlitine

7203

Železo, dobljeno z direktno redukcijo železove rude, in gobasti izdelki iz železa, v kosih, peletih in podobnih oblikah; železo minimalne čistoče 99,94 mas. %, v kosih, peletih ali podobnih oblikah

7204 10 00

Odpadki in ostanki litega železa

ex ex 7204 30 00

Odpadki in ostanki pokositrenega železa ali jekla

ex ex 7204 41

Drugi odpadki in ostanki: ostružki, odrezki, okruški, odpadki nastali pri mletju, pri žaganju ali piljenju, pri lupljenju ali striženju in pri stiskanju, v paketih ali ne

ex ex 7204 49

Drugi odpadki in ostanki: drugo

ex ex 7204 50 00

Drugi odpadki in ostanki: Odpadni ingoti za pretaljevanje

ex ex 7205 10 00

Granule

ex ex 7205 29 00

Prah iz nelegiranega jekla

ex ex 7206 10 00

Ingoti

ex ex 7206 90 00

drugo

ex ex 72 07

Polizdelki iz železa ali nelegiranega jekla

ex ex 72 08

Ploščati vroče valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, širine 600 mm ali več, neplatirani, neprevlečeni in neprekriti

ex ex 72 09

Ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, širine 600 mm ali več, hladno valjani (hladno deformirani), neplatirani, neprevlečeni in neprekriti

ex ex 72 10

Ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, širine 600 mm ali več, platirani, prevlečeni ali prekriti

ex ex 72 11

Ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, širine manj kot 600 mm, neplatirani, neprevlečeni in neprekriti

ex ex 72 12

Ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, širine manj kot 600 mm, platirani, prevlečeni ali prekriti

ex ex 72 14

Druge palice iz železa ali nelegiranega jekla, kovane, vroče valjane, vroče vlečene ali vroče iztiskane, brez nadaljnje obdelave, vključno s tistimi, ki so spiralno zvite po valjanju

ex ex 72 15

Druge palice iz železa ali nelegiranega jekla

ex ex 72 16

Kotni profili in drugi profili iz železa ali nelegiranega jekla

ex ex 72 17

Žica iz železa ali nelegiranega jekla


PRILOGA VI

Naftni derivati iz točke (f) člena 3(1)

POJASNJEVALNA OPOMBA

Oznake nomenklature iz kombinirane nomenklature, kot je opredeljena v členu 1(2) Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi in določena v Prilogi I k navedeni uredbi, ki veljajo v času objave te uredbe in smiselno, kot so spremenjene s poznejšo zakonodajo.

 

2707

Olja in drugi proizvodi, dobljeni z destilacijo katrana iz črnega premoga pri visoki temperaturi; podobni proizvodi, pri katerih masa aromatskih sestavin presega maso nearomatskih sestavin

 

2709

Nafta in olja, dobljeni iz bituminoznih mineralov, surova

 

2710

Olja, dobljena iz nafte, in olja, dobljena iz bituminoznih mineralov, razen surovih; proizvodi, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu, vsebujejo po masi 70 % ali več olj iz nafte ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov, če so ta olja osnovne sestavine teh proizvodov: odpadna olja

 

2711

Naftni plini in drugi plinasti ogljikovodiki

 

2712 10

Vazelin

 

2712 20

Parafinski vosek, ki vsebuje manj kot 0,75 mas. % olja

Ex

2712 90

drugo

 

2713

Naftni koks, bitumen in drugi ostanki iz nafte ali olj iz bituminoznih mineralov

Ex

2714

Bitumen in asfalt, naravni; bituminozni ali oljni skrilavci in katranski pesek; asfaltiti in asfaltne kamnine

Ex

2715

Bitumenske mešanice na osnovi naravnega asfalta, naravnega bitumna, bitumna iz nafte, mineralnega katrana ali mineralne katranske smole (npr.: bituminozni kit, „cutback“)

 

 

Preparati, ki vsebujejo naftna olja ali olja iz bituminoznih mineralov

 

3403 11

– –

preparati za obdelavo tekstilnih materialov, usnja, krzna in drugih materialov

 

3403 19

– –

drugo

 

 

drugo

Ex

3403 91

– –

preparati za obdelavo tekstilnih materialov, usnja, krzna in drugih materialov

Ex

3403 99

– –

drugo

 

 

– – – – –

kemijski proizvodi in preparati, sestavljeni predvsem iz organskih spojin, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

Ex

3824 99 92

– – – – – –

v tekoči obliki pri 20 °C

Ex

3824 99 93

– – – – – –

drugo

Ex

3824 99 96

– – – – –

drugo

 

3826 00 10

Monoalkilni estri maščobnih kislin, ki vsebujejo vsaj 96,5 vol. % estrov (FAMAE)

 

3826 00 90

drugo


PRILOGA VII

Baker, nikelj, srebro in cink iz točke (g) člena 3(1)

POJASNJEVALNA OPOMBA

Oznake nomenklature iz kombinirane nomenklature, kot je opredeljena v členu 1(2) Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi in določena v Prilogi I k navedeni uredbi, ki veljajo v času objave te uredbe in smiselno, kot so spremenjene s poznejšo zakonodajo.

Baker

 

2603

Bakrove rude in koncentrati

 

74

Baker in bakreni izdelki

 

8536 90 95 30

Zakovični spoji

bakrena

prevlečeni z zlitino srebra in niklja AgNi10 ali s skupno vsebnostjo srebra 11,2 mas. % (± 1,0 mas. %) v obliki kositrovega oksida in indijevega oksida

debeline prevleke 0,3 mm (– 0/+ 0,015 mm)

ex

8538 90 99

Bakreni deli, ki so samo ali zlasti namenjeni za uporabo z aparati iz tarifne številke 8535 , 8536 ali 8537

 

8544 11

Bakrena žica za navijanje

 

 

Drugi bakreni električni vodniki, za napetost do vključno 1 000  V:

ex

8544 42

– –

s konektorji

ex

8544 49

– –

drugo

 

 

Drugi električni vodniki, za napetost nad 1 000 V:

 

8544 60 10

– –

z bakrenimi vodniki

Nikelj

 

2604

Nikljeve rude in koncentrati

 

 

Fero-zlitine:

 

7202 60

Fero-nikelj

 

 

Žica iz nerjavnega jekla:

 

7223 00 11

– –

ki vsebuje 28 mas. % ali več, vendar ne več kot 31 mas. % niklja in 20 mas. % ali več, vendar ne več kot 22 mas. % kroma

 

75

Nikelj in nikljevi izdelki

 

8105 90 00 10

Palice in žice iz kobaltove zlitine, ki vsebujejo:

35 mas. % (± 2 %) kobalta

25 mas. % (± 1 %) niklja,

19 mas. % (± 1 %) kroma in

7 mas. % (± 2 %) železa,

ki ustrezajo specifikacijam materiala AMS 5842 in se uporabljajo v vesoljski industriji

Srebro

 

2616 10

Srebrove rude in koncentrati

Cink

 

2608

Cinkove rude in koncentrati

 

79

Cink in cinkovi izdelki


PRILOGA VIII

Luksuzno blago iz člena 10

POJASNJEVALNA OPOMBA

Oznake nomenklature iz kombinirane nomenklature, kot je opredeljena v členu 1(2) Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi in določena v Prilogi I k navedeni uredbi, ki veljajo v času objave te uredbe in smiselno, kot so spremenjene s poznejšo zakonodajo.

(1)   Čistopasemski konji

 

0101 21 00

Čistopasemske plemenske živali

ex

0101 29 90

drugo

(2)   Kaviar in kaviarjevi nadomestki

 

1604 31 00

kaviar

 

1604 32 00

kaviarjevi nadomestki

(3)   Gomoljike in pripravki iz njih

 

0709 59 50

Gomoljike

ex

0710 80 69

drugo

ex

0711 59 00

drugo

ex

0712 39 00

drugo

ex

2001 90 97

drugo

 

2003 90 10

Gomoljike

ex

2103 90 90

drugo

ex

2104 10 00

Juhe in mesne juhe ter pripravki za te juhe

ex

2104 20 00

Homogenizirani sestavljeni prehrambni proizvodi

ex

2106 00 00

Živila, ki niso navedena ali zajeta na drugem mestu

(4)   Visokokakovostna vina (vključno s penečimi vini), žganja in druge alkoholne pijače

 

2204 10 11

Champagne

 

2204 10 91

Asti spumante

ex

2204 10 93

drugo

ex

2204 10 94

vina z zaščiteno geografsko označbo (ZGO)

ex

2204 10 96

druga sortna vina

ex

2204 10 98

drugo

ex

2204 21 00

v embalaži s prostornino 2 litra ali manj

ex

2204 29 00

drugo

ex

2205 00 00

Vermut in druga vina iz svežega grozdja, aromatizirana z rastlinami ali sredstvi za aromatiziranje

ex

2206 00 00

Druge fermentirane pijače (npr.: jabolčnik, hruškovec, medica); mešanice fermentiranih pijač in mešanice fermentiranih pijač z brezalkoholnimi pijačami, ki niso navedene ali zajete na drugem mestu

ex

2207 10 00

Nedenaturiran etilni alkohol, z vsebnostjo alkohola 80 vol. % ali več

ex

2208 00 00

Nedenaturiran etilni alkohol, z vsebnostjo alkohola manj kot 80 vol. %; žganja, likerji in druge alkoholne pijače

(5)   Visokokakovostne cigare in cigarilosi

ex

2402 10 00

Cigare, cigare, ki so odprte na obeh koncih, in cigarilosi, ki vsebujejo tobak

ex

2402 90 00

drugo

(6)   Luksuzni parfumi, toaletne vode in kozmetika, vključno z izdelki za lepotenje in ličenje

ex

3303 00 00

Dišave (parfumi) in toaletne vode

ex

3304 00 00

Izdelki za lepotenje in ličenje ter izdelki za nego kože (razen zdravil), vključno s preparati za zaščito pred soncem ali za pojačenje pigmentacije pri sončenju oziroma porjavenje in preparati za manikiranje ali pedikiranje

ex

3305 00 00

Preparati za lase

ex

3307 00 00

Preparati za britje, vključno s preparati za uporabo pred britjem in po njem, dezodoranti za osebno nego, preparati za kopanje, depilatorji ter drugi parfumerijski, kozmetični ali toaletni preparati, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu; pripravljeni dezodoranti za prostore, parfumirani ali neparfumirani, vključno s tistimi z dezinfekcijskimi lastnostmi

ex

6704 00 00

Lasulje, umetne brade, obrvi, trepalnice, kite ipd. iz človeških las, živalske dlake ali drugih tekstilnih surovin; izdelki iz človeških las, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

(7)   Visokokakovostni usnjeni izdelki, sedlarski izdelki in izdelki za potovanje, ročne torbe in podobni izdelki

ex

4201 00 00

Sedlarski in jermenarski proizvodi za katero koli žival (vključno z vprežnimi vrvmi za komate, povodci, ščitniki za kolena, nagobčniki, podstavki in blazinami za sedla, torbami-bisagami, plašči za pse in podobno) iz kakršnega koli materiala

ex

4202 00 00

Potovalni kovčki, ročni kovčki, kozmetični kovčki, poslovni kovčki, aktovke, šolske torbe, etuiji za očala, toki za daljnoglede, toki za fotoaparate, toki za glasbila, toki za puške, toki za samokrese in podobni izdelki; potovalke, izolirane torbe za hrano ali pijačo, toaletne torbice, nahrbtniki, ročne torbice, nakupovalne torbe, listnice, denarnice za kovance, tulci in mape za zemljevide ali dokumente, tobačnice, mošnjički za tobak, torbe za orodje, športne torbe, škatle za steklenice, škatle za nakit, pudrnice, škatle za jedilni pribor in podobne škatle iz usnja, umetnega usnja, plastičnih folij, tekstilnih materialov, vulkanfibra ali kartona, ali v celoti ali pretežno prevlečeni s temi materiali ali papirjem

ex

4205 00 90

drugo

ex

9605 00 00

Potovalni kompleti za osebna toaletna sredstva, šivanje ali čiščenje obutve ali obleke

(8)   Visokokakovostna oblačila, oblačilni dodatki in čevlji (ne glede na material)

ex

4203 00 00

Oblačila in oblačilni dodatki iz usnja ali umetnega usnja

ex

4303 00 00

Oblačila, oblačilni dodatki in drugi krzneni izdelki

ex

6101 00 00

Plašči, površniki, šoferski jopiči, pelerine, vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno smučarske bunde), vetrni jopiči, vetrovke in podobni izdelki za moške ali dečke, pleteni ali kvačkani, razen izdelkov iz tarifne številke 6103

ex

6102 00 00

Plašči, površniki, šoferski jopiči, pelerine, vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno smučarske bunde), vetrni jopiči, vetrovke in podobni izdelki za ženske ali deklice, pleteni ali kvačkani, razen izdelkov iz tarifne številke 6104

ex

6103 00 00

Obleke, kompleti, suknjiči, blazerji, hlače, hlače z naprsnikom in naramnicami, dokolenske hlače (pumparice) in kratke hlače (razen kopalk) za moške ali dečke, pleteni ali kvačkani

ex

6104 00 00

Kostimi, kompleti, jakne in blazerji, obleke, krila, hlačna krila, hlače, hlače z naprsnikom in naramnicami in kratke hlače (razen kopalk) za ženske ali deklice, pleteni ali kvačkani

ex

6105 00 00

Srajce za moške ali dečke, pletene ali kvačkane

ex

6106 00 00

Bluze, srajce in srajčne bluze za ženske ali deklice, pletene ali kvačkane

ex

6107 00 00

Spodnjice, spodnjice brez hlačnic, spalne srajce, pižame, kopalni plašči, jutranje halje in podobni izdelki za moške ali dečke, pleteni ali kvačkani

ex

6108 00 00

Kombineže, spodnja krila, spodnjice brez hlačnic, spodnje hlače, spalne srajce, pižame, negližeji, kopalni plašči, jutranje halje in podobni izdelki za ženske ali deklice, pleteni ali kvačkani

ex

6109 00 00

T-majice, spodnje majice brez rokavov in druge majice, pletene ali kvačkane

ex

6110 00 00

Jope, puloverji, telovniki in podobni izdelki, pleteni ali kvačkani

ex

6111 00 00

Oblačila in oblačilni dodatki za dojenčke, pleteni ali kvačkani

ex

6112 11 00

iz bombaža

ex

6112 12 00

iz sintetičnih vlaken

ex

6112 19 00

iz drugih tekstilnih materialov

 

6112 20 00

Smučarske obleke

 

6112 31 00

iz sintetičnih vlaken

 

6112 39 00

iz drugih tekstilnih materialov

 

6112 41 00

iz sintetičnih vlaken

 

6112 49 00

iz drugih tekstilnih materialov

ex

6113 00 10

Iz pletenih ali kvačkanih materialov iz tarifne številke 5906

ex

6113 00 90

drugo

ex

6114 00 00

Druga oblačila, pletena ali kvačkana

ex

6115 00 00

Hlačne nogavice, nogavice, dokolenke, kratke nogavice in druge nogavice, vključno z nogavicami z označeno stopnjo kompresije (npr. nogavice za krčne žile) in nogavice brez podplatov, pletene ali kvačkane

ex

6116 00 00

Rokavice, palčniki in rokavice brez prstov, pletene ali kvačkane

ex

6117 00 00

Drugi gotovi oblačilni dodatki, pleteni ali kvačkani; pleteni ali kvačkani deli oblačil ali oblačilnih dodatkov

ex

6201 00 00

Plašči, površniki, šoferski jopiči, pelerine, vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno s smučarskimi bundami), vetrni jopiči, vetrovke in podobni izdelki za moške ali dečke, razen izdelkov iz tarifne številke 6203

ex

6202 00 00

Plašči, površniki, šoferski jopiči, pelerine, vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno s smučarskimi bundami), vetrni jopiči, vetrovke in podobni izdelki za ženske ali deklice, razen izdelkov iz tarifne številke 6204

ex

6203 00 00

Obleke, kompleti, suknjiči, blazerji, hlače, hlače z naprsnikom in naramnicami, dokolenske hlače (pumparice) in kratke hlače (razen kopalk) za moške ali dečke

ex

6204 00 00

Kostimi, kompleti, jakne in blazerji, obleke, krila, hlačna krila, hlače, hlače z naprsnikom in naramnicami in kratke hlače (razen kopalk) za ženske ali deklice:

ex

6205 00 00

Srajce za moške ali dečke

ex

6206 00 00

Bluze, srajce in srajčne bluze za ženske ali deklice

ex

6207 00 00

Spodnje majice brez rokavov in druge majice, spodnjice, spodnjice brez hlačnic, spalne srajce, pižame, kopalni plašči, jutranje halje in podobni izdelki za moške ali dečke:

ex

6208 00 00

Spodnje majice brez rokavov in druge majice, kombineže, spodnja krila, spodnjice brez hlačnic, spodnje hlačke, spalne srajce, pižame, negližeji, kopalni plašči, jutranje halje in podobni izdelki za ženske ali deklice

ex

6209 00 00

Oblačila in oblačilni dodatki za dojenčke

ex

6210 10 00

iz materialov iz tarifne številke 5602  ali 5603

 

6210 20 00

Druga oblačila, opisana v tarifnih podštevilkah 6201 11 do 6201 19

 

6210 30 00

Druga oblačila, opisana v tarifnih podštevilkah 6202 11 do 6202 19

ex

6210 40 00

Druga oblačila za moške ali dečke

ex

6210 50 00

Druga oblačila za ženske ali deklice

 

6211 11 00

moške ali deške

 

6211 12 00

ženske ali dekliške

 

6211 20 00

Smučarske obleke

ex

6211 32 00

iz bombaža

ex

6211 33 00

iz umetnih ali sintetičnih vlaken

ex

6211 39 00

iz drugih tekstilnih materialov

ex

6211 42 00

iz bombaža

ex

6211 43 00

iz umetnih ali sintetičnih vlaken

ex

6211 49 00

iz drugih tekstilnih materialov

ex

6212 00 00

Modrčki, opasniki, stezniki, naramnice, pasovi za nogavice, podveze in podobni izdelki in njihovi deli, vključno s pletenimi ali kvačkanimi

ex

6213 00 00

Robci

ex

6214 00 00

Šali, ogrinjala, rute, naglavne rute, tančice in podobni izdelki

ex

6215 00 00

Metuljčki in kravate

ex

6216 00 00

Rokavice, palčniki in rokavice brez prstov

ex

6217 00 00

Drugi gotovi oblačilni dodatki; deli oblačil ali oblačilnih dodatkov, razen tistih iz tarifne številke 6212

ex

6401 00 00

Nepremočljiva obutev s podplati in zgornjim delom iz gume ali plastične mase, katere zgornji del ni pritrjen na podplat in ne spojen z njim s šivanjem, z zakovicami ali z žeblji, vijaki, čepi ali po podobnih postopkih

ex

6402 20 00

Obutev z zgornjim delom iz trakov ali jermenov, spojenih s podplatom s čepi

ex

6402 91 00

ki pokriva gležnje

ex

6402 99 00

drugo

ex

6403 19 00

drugo

ex

6403 20 00

Obutev s podplati iz usnja in zgornjim delom iz usnjenih trakov, ki gredo čez nart in okrog palca

ex

6403 40 00

Druga obutev s kovinsko kapico

ex

6403 51 00

ki pokriva gležnje

ex

6403 59 00

drugo

ex

6403 91 00

ki pokriva gležnje

ex

6403 99 00

drugo

ex

6404 19 10

copate in druga hišna obutev

ex

6404 20 00

Obutev s podplati iz usnja ali umetnega usnja

ex

6405 00 00

Druga obutev

ex

6504 00 00

Klobuki in druga pokrivala, prepleteni ali izdelani s sestavljanjem trakov iz katerega koli materiala, tudi podloženi ali okrašeni

ex

6505 00 10

iz klobučevine, izdelane iz krzna, ali iz klobučevine, izdelane iz volne in krzna, izdelane iz tulcev, stožcev ali drugih izdelkov iz tarifne številke 6501 00 00

ex

6505 00 30

kape s ščitkom

ex

6505 00 90

drugo

ex

6506 99 00

iz drugih materialov

ex

6601 91 00

ki imajo teleskopski ročaj

ex

6601 99 00

drugo

ex

6602 00 00

Sprehajalne palice, palice-stolčki, biči, korobači ipd.

ex

9619 00 81

otroške plenice in plenične predloge

(9)   Preproge, prekrivala in tapiserije, ročno izdelane ali ne, vrednosti nad 473 EUR20 (1)

ex

5701 00 00

Preproge in druga tekstilna talna prekrivala, vozlana, dokončana ali nedokončana

ex

5702 10 00

Kelim, šumak, karamani in podobna ročno tkana prekrivala

ex

5702 20 00

Talna prekrivala iz kokosovih vlaken

ex

5702 31 80

drugo

ex

5702 32 00

iz umetnih ali sintetičnih tekstilnih materialov

ex

5702 39 00

iz drugih tekstilnih materialov

ex

5702 41 90

drugo

ex

5702 42 00

iz umetnih ali sintetičnih tekstilnih materialov

ex

5702 50 00

Druga, brez lasaste površine, nedokončana

ex

5702 91 00

iz volne ali fine živalske dlake

ex

5702 92 00

iz umetnih ali sintetičnih tekstilnih materialov

ex

5702 99 00

iz drugih tekstilnih materialov

ex

5703 00 00

Preproge in druga tekstilna talna prekrivala, taftana, dokončana ali nedokončana

ex

5704 00 00

Preproge in druga tekstilna talna prekrivala iz klobučevine, netaftana in nekosmičena, dokončana ali nedokončana

ex

5705 00 00

Druge preproge in druga tekstilna talna prekrivala, dokončana ali nedokončana

ex

5805 00 00

Ročno tkane tapiserije tipov Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais in podobne in ročno izdelane tapiserije (npr.: z majhnim vbodom in križnim vbodom), dokončane ali nedokončane

(10)   Biseri, dragi in poldragi kamni, izdelki iz biserov, nakit, zlatnina ali srebrnina

 

7101 00 00

Biseri, naravni ali kultivirani, obdelani ali neobdelani, nesortirani, sortirani, toda nenanizani, nemontirani ali nevdelani; naravni ali kultivirani biseri, začasno nanizani zaradi lažjega transporta

 

7102 00 00

Diamanti, neobdelani ali obdelani, toda nemontirani in nevdelani

 

7103 00 00

Dragi kamni (razen diamantov) in poldragi kamni, neobdelani ali obdelani, nesortirani ali sortirani, toda nenanizani, nemontirani ali nevdelani; nesortirani dragi kamni (razen diamantov) in poldragi kamni, začasno nanizani zaradi lažjega transporta

 

7104 20 00

Drugi neobdelani ali samo razžagani ali grobo oblikovani

 

7104 90 00

drugo

 

7105 00 00

Prah iz naravnih ali sintetičnih dragih ali poldragih kamnov

 

7106 00 00

Srebro (vključno srebro, prevlečeno z zlatom ali platino), neobdelano ali v obliki polizdelkov ali prahu

 

7107 00 00

Navadne kovine, platirane s slojem srebra, brez nadaljnje obdelave, kot polizdelki

 

7108 00 00

Zlato (vključno zlato, prevlečeno s platino), neobdelano ali v obliki polizdelkov ali prahu

 

7109 00 00

Navadne kovine ali srebro, platirani s slojem zlata, obdelani le do stopnje polizdelkov.

 

7110 11 00

neobdelani ali v prahu

 

7110 19 00

drugo

 

7110 21 00

neobdelani ali v prahu

 

7110 29 00

drugo

 

7110 31 00

neobdelani ali v prahu

 

7110 39 00

drugo

 

7110 41 00

neobdelani ali v prahu

 

7110 49 00

drugo

 

7111 00 00

Navadne kovine, srebro ali zlato, platirani s slojem platine, obdelani le do stopnje polizdelkov.

 

7113 00 00

Nakit in deli nakita, iz plemenitih kovin ali kovin, platiranih s slojem plemenite kovine

 

7114 00 00

Zlatarski ali srebrarski predmeti in njihovi deli, iz plemenitih kovin ali kovin, platiranih s slojem plemenite kovine

 

7115 00 00

Drugi predmeti iz plemenitih kovin ali iz kovin, platiranih s slojem plemenite kovine

 

7116 00 00

Predmeti iz naravnih ali kultiviranih biserov, dragih ali poldragih kamnov (naravnih, sintetičnih ali rekonstruiranih)

(11)   Kovanci in bankovci, ki niso zakonito plačilno sredstvo

ex

4907 00 30

Bankovci

 

7118 10 00

Kovanci (razen zlatnikov), ki niso zakonito plačilno sredstvo

ex

7118 90 00

drugo

(12)   Jedilni pribor iz plemenitih kovin ali prevlečen ali navaljan s slojem plemenite kovine

 

7114 00 00

Zlatarski ali srebrarski predmeti in njihovi deli, iz plemenitih kovin ali kovin, platiranih s slojem plemenite kovine

 

7115 00 00

Drugi predmeti iz plemenitih kovin ali iz kovin, platiranih s slojem plemenite kovine

ex

8214 00 00

Drugi nožarski izdelki (npr.: stroji za striženje, mesarske ali kuhinjske sekače, mesarske sekire in noži za sekljanje mesa, noži za papir); Garniture in priprave za manikiranje in pedikiranje (vključno pilice za nohte)

ex

8215 00 00

Žlice, vilice, zajemalke, žlice za peno, lopatice za serviranje kolačev, noži za ribe, noži za maslo, prijemalke za sladkor in podoben kuhinjski in namizni pribor

ex

9307 00 00

Meči, sablje, bajoneti, sulice in podobno orožje, njihovi deli ter nožnice za to orožje

(13)   Namizni pribor iz porcelana, lončeni ali keramični izdelki ali izdelki iz fine lončenine, vrednosti nad 95 EUR (2)

ex

6911 00 00

Namizna posoda in pribor, kuhinjska posoda in pribor, drugi gospodinjski in toaletni izdelki, iz porcelana ali kitajskega porcelana

ex

6912 00 23

Iz kamenine (stoneware)

ex

6912 00 25

Iz lončenine ali fine lončenine

ex

6912 00 83

Iz kamenine (stoneware)

ex

6912 00 85

Iz lončenine ali fine lončenine

ex

6914 10 00

Iz porcelana ali kitajskega porcelana

ex

6914 90 00

drugo

(14)   Predmeti iz svinčevega kristalnega stekla

ex

7009 91 00

brez okvirja

ex

7009 92 00

v okvirju

ex

7010 00 00

Baloni, steklenice, kozarci, lonci, fiole, ampule in druge posode iz stekla za transport ali pakiranje blaga; stekleni kozarci za vlaganje, čepi, pokrovi in druga zapirala, iz stekla

 

7013 22 00

iz svinčevega kristalnega stekla

 

7013 33 00

iz svinčevega kristalnega stekla

 

7013 41 00

iz svinčevega kristalnega stekla

 

7013 91 00

iz svinčevega kristalnega stekla

ex

7018 10 00

Stekleni biseri, imitacije biserov, imitacije dragih in poldragih kamnov ter podobno drobno stekleno blago

ex

7018 90 00

drugo

ex

7020 00 80

drugo

ex

9405 10 50

stekleni

ex

9405 20 50

stekleni

ex

9405 50 00

Neelektrične svetilke in pribor zanje

ex

9405 91 00

stekleni

(15)   Visokokakovostne elektronske naprave za domačo uporabo

ex

8414 51 00

namizni, talni, stenski, okenski, stropni ali strešni ventilatorji, z vgrajenim elektromotorjem moči do vključno 125 W

ex

8414 59 00

drugo

ex

8414 60 00

Nape z največjo horizontalno stranico do vključno 120 cm

ex

8415 10 00

Okenski ali stenski, v enem kosu ali deljeni (split sistemi)

ex

8418 10 00

Kombinacija hladilnika in zamrzovalnika s posebnimi vrati

ex

8418 21 00

kompresorski

ex

8418 29 00

drugo

ex

8418 30 00

Zamrzovalniki – skrinje, z zmogljivostjo do vključno 800 litrov

ex

8418 40 00

Zamrzovalniki – vertikalni, z zmogljivostjo do vključno 900 litrov

ex

8419 81 00

za pripravo toplih napitkov ali za kuhanje ali gretje (pečenje) hrane

ex

8422 11 00

gospodinjski

ex

8423 10 00

Osebne tehtnice, vključno s tehtnicami za dojenčke; gospodinjske tehtnice

ex

8443 12 00

pisarniški stroji za ofsetni tisk na papirju v polah (listih) največje velikosti pole 22 × 36 cm ali manj, v neprepognjenem stanju

ex

8443 31 00

stroji, ki zagotavljajo najmanj dve od naslednjih funkcij: tisk, kopiranje ali prenos telefaksa, sposobni za povezavo s strojem za avtomatsko obdelavo podatkov ali z omrežjem

ex

8443 32 00

drugi, sposobni za povezavo s strojem za avtomatsko obdelavo podatkov ali z omrežjem

ex

8443 39 00

drugo

ex

8450 11 00

popolnoma avtomatski

ex

8450 12 00

drugi, z vgrajeno centrifugalno napravo za ožemanje

ex

8450 19 00

drugo

ex

8451 21 00

z zmogljivostjo do vključno 10 kg suhega perila

ex

8452 10 00

Šivalni stroji za gospodinjstva

ex

8470 10 00

Elektronski računski stroji, ki delujejo brez zunanjega vira električne energije, ter stroji za snemanje, reprodukcijo in prikazovanje podatkov z računskimi funkcijami žepne velikosti

ex

8470 21 00

z vgrajeno napravo za tiskanje

ex

8470 29 00

drugo

ex

8470 30 00

Drugi računski stroji

ex

8471 00 00

Računalniki – stroji za avtomatsko obdelavo podatkov in njihove enote; magnetni ali optični čitalniki, stroji za prepisovanje podatkov na nosilce podatkov v kodirani obliki in stroji za obdelavo takih podatkov, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

ex

8472 90 40

Stroji za obdelavo besedila

ex

8472 90 90

drugo

ex

8479 60 00

Hladilci zraka na osnovi izparevanja

ex

8508 11 00

z močjo do vključno 1 500 W in z zmogljivostjo zbiralnika za prah do vključno 20 l

ex

8508 19 00

drugo

ex

8508 60 00

Drugi sesalniki za prah

ex

8509 40 00

Aparati za mletje in mešanje hrane; sokovniki za sadje in zelenjavo

ex

8509 80 00

Drugi aparati

ex

8516 31 00

aparati za sušenje las

ex

8516 50 00

Mikrovalovne peči

ex

8516 60 10

kuhalniki (ki imajo vgrajeno vsaj pečico in grelno ploščo)

ex

8516 71 00

aparati za pripravljanje kave ali čaja

ex

8516 72 00

opekači

ex

8516 79 00

drugo

ex

8517 11 00

žični telefonski aparati z brezžično slušalko

ex

8517 12 00

telefoni za mobilno telefonijo in druga brezžična omrežja

ex

8517 18 00

drugo

ex

8517 61 00

bazne postaje

ex

8517 62 00

stroji za sprejem, konverzijo in prenos ali regeneracijo zvoka, slike ali drugih podatkov, vključno s stikalnimi in usmerjevalnimi aparati

ex

8517 69 00

drugo

ex

8526 91 00

naprave za radionavigacijo

ex

8529 10 31

za satelitski sprejem

ex

8529 10 39

drugo

ex

8529 10 65

notranje (sobne) antene za radijske ali televizijske omrežne sprejemnike, vključno z izvedbami za vgradnjo v sprejemnike

ex

8529 10 69

drugo

ex

8531 10 00

Alarmni aparati proti tatvini ali požaru in podobni aparati

ex

8543 70 10

električni stroji za prevajanje ali stroji s funkcijo slovarja

ex

8543 70 30

antenski ojačevalniki

ex

8543 70 50

solarne postelje, luči za sončenje in podobna oprema za umetno sončenje

ex

8543 70 90

drugo

 

9504 50 00

Igralne videokonzole in naprave, razen tistih, ki spadajo v tarifno podštevilko 9504 30

 

9504 90 80

drugo

(16)   Visokokakovostne električne/elektronske ali optične naprave za snemanje in predvajanje zvoka in slike

ex

8519 00 00

Aparati za snemanje ali reprodukcijo zvoka

ex

8521 00 00

Aparati za snemanje ali reprodukcijo slike, ki imajo vgrajen videotuner (TV – sprejemno enoto) ali ne

ex

8525 80 30

digitalni fotoaparati

ex

8525 80 91

primerne za snemanje zvoka in slike, posnete samo s televizijsko kamero

ex

8525 80 99

drugo

ex

8527 00 00

Sprejemniki za radiodifuzijo, kombinirani ali ne v istem ohišju z aparatom za snemanje ali za reprodukcijo zvoka ali z uro

ex

8528 71 00

niso namenjeni za vgradnjo video prikazovalnika ali zaslona

ex

8528 72 00

drugi, barvni

ex

9006 00 00

Fotografski aparati (razen kinematografskih); fotografski bliskovni aparati in bliskovne žarnice, razen žarnic na razelektrenje iz tarifne številke 8539

ex

9007 00 00

Kinematografske kamere in projektorji, vključno s tistimi z vdelanimi aparati za snemanje ali reprodukcijo zvoka

(17)   Luksuzna vozila za prevoz oseb po kopnem, zraku ali morju, vključno z žičnicami in vlečnicami, vlečnimi mehanizmi za tirne žičnice, ter dodatna oprema in nadomestni deli zanje

ex

4011 10 00

Za osebne avtomobile (tudi za motorna vozila za kombinirani prevoz ljudi in blaga (tipa „karavan“, „kombi“ itd.) ter dirkalne avtomobile)

ex

4011 20 00

Za avtobuse ali tovornjake:

ex

4011 30 00

Za zrakoplove

ex

4011 40 00

Za motorna kolesa

ex

4011 90 00

drugo

ex

7009 10 00

Vzvratna ogledala (ogledala za vozila)

ex

8407 00 00

Batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s svečkami, z izmeničnim ali vrtilnim gibanjem bata

ex

8408 00 00

Batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s kompresijo (dieselski ali poldieselski motorji)

ex

8409 00 00

Deli, ki so primerni izključno ali pretežno za motorje iz tarifne številke 8407 ali 8408

ex

8411 00 00

Turboreaktivni motorji, turbopropelerski motorji in druge plinske turbine

 

8428 60 00

Žičnice in vlečnice; vlečni mehanizmi za tirne žičnice

ex

8431 39 00

Deli žičnic in vlečnic; vlečnih mehanizmov za tirne žičnice

ex

8483 00 00

Transmisijske gredi (vključno z odmičnimi in kolenastimi gredmi) in ročice; ohišja za ležaje in drsni ležaji; zobniki, zobniški in frikcijski prenosniki; navojna vretena s kroglicami ali valji; menjalniki in drugi prenosi hitrosti, vključno s pretvorniki navora; vztrajniki, jermenice in vrvenice (vključno s tistimi za škripčevja); sklopke in gredne vezi (vključno s križnimi in kardanskimi zglobi)

ex

8511 00 00

Električna oprema za vžiganje in zaganjanje motorjev z notranjim zgorevanjem, ki se vžigajo s svečko ali kompresijo (npr.: vžigalni magneti, magnetna dinama, vžigalne tuljave, vžigalne svečke, ogrevalne svečke, električni zaganjalniki); generatorji (npr. diname in alternatorji) in regulatorji zanje

ex

8512 20 00

Druga oprema za razsvetljavo in vizualno signalizacijo

ex

8512 30 10

protivlomni alarmi, namenjeni za motorna vozila

ex

8512 30 90

drugo

ex

8512 40 00

Vetrobranski brisalci, naprave za odmrznitev in naprave za razmeglitev

ex

8544 30 00

Kompleti vodnikov za vžig in drugi kompleti vodnikov za vozila, zrakoplove ali ladje

ex

8603 00 00

Samovozni železniški in tramvajski potniški in tovorni vagoni, razen tistih iz tarifne številke 8604

ex

8605 00 00

Železniški ali tramvajski potniški vagoni, nesamovozni; prtljažni vagoni, poštni vagoni in drugi železniški in tramvajski vagoni za specialne namene, nesamovozni (razen tistih iz tarifne številke 8604 )

ex

8607 00 00

Deli železniških ali tramvajskih lokomotiv ali tirnih vozil

ex

8702 00 00

Motorna vozila za prevoz 10 ali več oseb, vštevši voznika

ex

8703 00 00

Avtomobili in druga motorna vozila, konstruirana predvsem za prevoz oseb (razen vozil iz tarifne številke 8702 ), vključno z motornimi vozili za kombinirani prevoz ljudi in blaga (tipa „karavan“, „kombi“ itd.) ter dirkalnimi avtomobili, vključno z motornimi sanmi, če njihova vrednost presega 1 782  EUR (3)

ex

8706 00 00

Šasije z vgrajenimi motorji za motorna vozila iz tarifnih številk od 8701 do 8705

ex

8707 00 00

Karoserije (vključno kabine) za motorna vozila iz tarifnih številk 8701 do 8705

ex

8708 00 00

Deli in pribor za motorna vozila iz tarifnih številk 8701 do 8705

ex

8711 00 00

Motorna kolesa (tudi mopedi), kolesa in podobna vozila s pomožnim motorjem, z bočno prikolico ali brez nje; bočne prikolice

ex

8712 00 00

Dvokolesa in druga podobna kolesa (tudi dostavni tricikli), brez motornega pogona

ex

8714 00 00

Deli in pribor vozil iz tarifnih številk 8711 do 8713

ex

8716 10 00

Priklopniki in polpriklopniki za bivanje ali kampiranje

ex

8716 40 00

Drugi priklopniki in polpriklopniki

ex

8716 90 00

Deli

ex

8801 00 00

Baloni in vodljivi zrakoplovi; jadralna letala, pilotirani zmaji in drugi zrakoplovi brez pogona

ex

8802 11 00

prazne neoperativne mase do vključno 2 000  kg

ex

8802 12 00

prazne neoperativne mase nad 2 000  kg

ex

8802 20 00

Letala in drugi zrakoplovi, prazne neoperativne mase do vključno 2 000  kg

ex

8802 30 00

Letala in drugi zrakoplovi, prazne neoperativne mase nad 2 000 do vključno 15 000  kg

ex

8802 40 00

Letala in drugi zrakoplovi, prazne neoperativne mase nad 15 000  kg

ex

8803 10 00

Propelerji in rotorji ter njihovi deli

ex

8803 20 00

Podvozja in njihovi deli

ex

8803 30 00

Drugi deli letal ali helikopterjev

ex

8803 90 10

zmajev

ex

8803 90 90

drugo

ex

8805 10 00

Oprema za lansiranje zrakoplovov in njeni deli; krovna prestrezala zrakoplovov in podobne naprave ter njihovi deli

ex

8901 10 00

Potniške ladje, izletniške ladje in podobna plovila, konstruirane predvsem za prevoz oseb; trajekti vseh vrst

ex

8901 90 00

Druga plovila za prevoz blaga ter druga plovila za prevoz oseb in blaga

ex

8903 00 00

Jahte in druga plovila za razvedrilo ali šport; čolni na vesla in kanuji

(18)   Luksuzne ure in ročne ure ter deli zanje

 

9101 00 00

Ročne, žepne in druge osebne ure, vključno s štoparicami, z ohišjem, ki je v celoti iz plemenite kovine ali kovine, platirane s plemenito kovino

ex

9102 00 00

Ročne, žepne in druge osebne ure, vključno štoparice, razen tistih, iz tarifne številke 9101

ex

9103 00 00

Ure z mehanizmom za osebne ure, razen ur iz tarifne številke 9104

ex

9104 00 00

Ure za instrumentne plošče in ure podobnega tipa za vozila, zrakoplove, vesoljska vozila ali plovila

ex

9105 00 00

Druge ure

ex

9108 00 00

Mehanizmi za osebne ure, kompletni in sestavljeni

ex

9109 00 00

Drugi urni mehanizmi, kompletni in sestavljeni

ex

9110 00 00

Kompletni urni mehanizmi (za osebne ali druge ure), nesestavljeni ali delno sestavljeni (mehanizmi v kompletih); nekompletni urni mehanizmi (za osebne ali druge ure), sestavljeni, grobi urni mehanizmi za osebne ali druge ure

ex

9111 00 00

Ohišja za osebne ure in deli ohišij

ex

9112 00 00

Ohišja za hišne, pisarniške in podobne ure in ohišja podobne vrste za druge proizvode iz tega poglavja, deli ohišij

ex

9113 00 00

Jermenčki in zapestnice za ročne ure ter deli za jermenčke in zapestnice

ex

9114 00 00

Drugi deli ur

(19)   Visokokakovostni glasbeni instrumenti

ex

9201 00 00

Klavirji, vključno z avtomatskimi klavirji; čembala in druga glasbila s klaviaturo in strunami

ex

9202 00 00

Druga glasbila s strunami (npr.: kitare, violine, harfe)

ex

9205 00 00

Pihala (npr.: orgle, harmonike, klarineti, trobente, dude), razen sejemskih orgel in mehaničnih lajn

ex

9206 00 00

Tolkala (npr.: bobni, ksilofoni, cimbale, kastanjete, marakasi)

ex

9207 00 00

Glasbila, katerih zvok se proizvaja električno ali se mora ojačati električno (npr.: električne orgle, električne kitare, električne harmonike)

(20)   Umetniški izdelki, zbirke in starine

 

9700 00 00

Umetniški izdelki, zbirke in starine

(21)   Izdelki in oprema za športe, vključno s smučanjem, golfom, potapljanjem in vodnimi športi

ex

4015 19 00

drugo

ex

4015 90 00

drugo

ex

6210 40 00

Druga oblačila za moške ali dečke

ex

6210 50 00

Druga oblačila za ženske ali deklice

 

6211 11 00

moške ali deške

 

6211 12 00

ženske ali dekliške

 

6211 20 00

Smučarske obleke

ex

6216 00 00

Rokavice, palčniki in rokavice brez prstov

 

6402 12 00

smučarski čevlji, čevlji za tek na smučeh in čevlji za smučanje na deski – „snowboard“

ex

6402 19 00

drugo

 

6403 12 00

smučarski čevlji, čevlji za tek na smučeh in čevlji za smučanje na deski – „snowboard“

 

6403 19 00

drugo

 

6404 11 00

športna obutev; copate za tenis, košarko, gimnastiko, vadbo in podobno

 

6404 19 90

drugo

ex

9004 90 00

drugo

ex

9020 00 00

Drugi dihalni aparati in plinske maske, razen varovalnih mask brez mehanskih delov in zamenljivih filtrov

 

9506 11 00

smuči

 

9506 12 00

smučarske vezi

 

9506 19 00

drugo

 

9506 21 00

jadralne deske

 

9506 29 00

drugo

 

9506 31 00

palice, kompletne

 

9506 32 00

žogice

 

9506 39 00

drugo

 

9506 40 00

Proizvodi in oprema za namizni tenis

 

9506 51 00

loparji za tenis, z mrežo ali brez nje

 

9506 59 00

drugo

 

9506 61 00

žogice za tenis

 

9506 69 10

žogice za kriket in polo

 

9506 69 90

drugo

 

9506 70

Drsalke in kotalke, vključno s čevlji s pritrjenimi drsalkami ali kotalkami

 

9506 91

izdelki in oprema za telovadbo, fizične vaje ali atletiko

 

9506 99 10

pribor za kriket in polo, razen žogic

 

9506 99 90

drugo

 

9507 00 00

Palice, trnki in drug pribor za ribolov; mreže za zajemanje ulovljenih rib; mreže za metulje in podobne mreže; umetne ptice za vabo (razen tistih iz tarifne številke 9208 ali 9705 ) in podobni rekviziti za lov ali strelstvo

(22)   Izdelki in oprema za biljard, kegljanje na avtomatskem kegljišču, kazinske igre in igre, ki se poženejo s kovanci ali z bankovci

 

9504 20 00

Izdelki in pribor za biljard vseh vrst

 

9504 30 00

Druge igre, ki se poženejo s kovancem, bankovcem, bančno kartico, žetonom ali drugim plačilnim sredstvom, razen opreme za avtomatska kegljišča (bowling)

 

9504 40 00

Igralne karte

 

9504 50 00

Igralne videokonzole in naprave, razen tistih, ki spadajo v tarifno podštevilko 9504 30

 

9504 90 80

drugo


(1)  Približni ekvivalent 500 USD na dan 30. novembra 2016 (RVSZN 2321 (2016)).

(2)  Približni ekvivalent 100 USD na dan 30. novembra 2016 (RVSZN 2321 (2016)).

(3)  Približni ekvivalent 2 000 USD na dan 2. marca 2016 (RVSZN 2270 (2016)).


PRILOGA IX

Seznam zlata, plemenitih kovin in diamantov iz člena 11

POJASNJEVALNA OPOMBA

Oznake nomenklature iz kombinirane nomenklature, kot je opredeljena v členu 1(2) Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi in določena v Prilogi I k navedeni uredbi, ki veljajo v času objave te uredbe in smiselno, kot so spremenjene s poznejšo zakonodajo.

Oznaka HS

Opis

7102

Diamanti, neobdelani ali obdelani, toda nemontirani in nevdelani

7106

Srebro (vključno srebro, prevlečeno z zlatom ali platino), neobdelano ali v obliki polizdelkov ali prahu

7108

Zlato (vključno zlato, prevlečeno s platino), neobdelano ali v obliki polizdelkov ali prahu

7109

Navadne kovine ali srebro, platirani s slojem zlata, obdelani le do stopnje polizdelkov.

7110

Platina, neobdelana ali v obliki polizdelkov ali v prahu

7111

Navadne kovine, srebro ali zlato, platirani s slojem platine, obdelani le do stopnje polizdelkov.

ex ex 7112

Odpadki in ostanki plemenitih kovin ali kovin, platiranih s slojem plemenite kovine; drugi ostanki in odpadki, ki vsebujejo plemenite kovine ali njihove spojine in se uporabljajo predvsem za ponovno pridobivanje plemenitih kovin


PRILOGA X

Kipi iz člena 13

POJASNJEVALNA OPOMBA

Oznake nomenklature iz kombinirane nomenklature, kot je opredeljena v členu 1(2) Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi in določena v Prilogi I k navedeni uredbi, ki veljajo v času objave te uredbe in smiselno, kot so spremenjene s poznejšo zakonodajo.

ex

4420 10

Kipi in kipci iz lesa

 

 

Kipi in kipci iz kamna

ex

6802 91

– –

Marmor, travertin in alabaster

ex

6802 92

– –

Drug apnenčev kamen

ex

6802 93

– –

Granit

ex

6802 99

– –

Drug kamen

ex

6809 90

Kipi in kipci iz mavca ali zmesi na osnovi mavca

ex

6810 99

Kipi in kipci iz cementa, betona ali umetnega kamna, armirani ali nearmirani

ex

6913

Keramični kipi in kipci

 

 

Zlatarski ali srebrarski predmeti

 

 

Iz plemenitih kovin, vključno s tistimi, ki so prevlečeni ali platirani s slojem plemenite kovine

ex

7114 11

– –

Kipci iz srebra, vključno s tistimi, ki so prevlečeni ali platirani s slojem plemenite kovine

ex

7114 19

– –

Kipci iz drugih plemenitih kovin, vključno s tistimi, ki so prevlečeni ali platirani s slojem plemenite kovine

ex

7114 20

Kipi in kipci iz navadnih kovin, platiranih s slojem plemenite kovine

 

 

Kipi in kipci iz navadnih kovin

ex

8306 21

– –

Kipci ali kipi, prevlečeni s plemenito kovino

ex

8306 29

– –

Drugi kipi in kipci

ex

9505

Praznični, karnevalski in drugi kipi in kipci za razvedrilo

ex

9602

Kipci iz obdelanega materiala rastlinskega ali mineralnega izvora za rezljanje

ex

9703

Izvirna kiparska dela, iz kakršnega koli materiala


PRILOGA XI

Helikopterji in plovila iz člena 15

POJASNJEVALNA OPOMBA

Oznake nomenklature iz kombinirane nomenklature, kot je opredeljena v členu 1(2) Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi in določena v Prilogi I k navedeni uredbi, ki veljajo v času objave te uredbe in smiselno, kot so spremenjene s poznejšo zakonodajo.

Helikopterji

8802 11

prazne neoperativne mase do vključno 2 000  kg

8802 12

prazne neoperativne mase nad 2 000  kg

Plovila

8901

Potniške ladje, izletniške ladje, trajekti, tovorne ladje, barže in podobna plovila za prevoz oseb ali blaga

8902

Ribiška plovila; ladje-tovarne in druga plovila za predelavo in