EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1370

Uredba (EU) 2017/1370 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2017 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1683/95 o enotni obliki za vizume

OJ L 198, 28.7.2017, p. 24–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1370/oj

28.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 198/24


UREDBA (EU) 2017/1370 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 4. julija 2017

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1683/95 o enotni obliki za vizume

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 77(2)(a) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo Sveta (ES) št. 1683/95 (2) je bila določena enotna oblika za vizume.

(2)

Skupni motiv za vizumske nalepke, ki je bil v obtoku 20 let, se obravnava kot ogrožen zaradi hudih primerov ponarejanja in goljufij.

(3)

Zato bi bilo treba določiti nov skupni motiv s sodobnejšimi varnostnimi elementi, da bi vizumske nalepke bolje zaščitili in preprečili ponarejanje.

(4)

Na zahtevo Irske ali Združenega kraljestva bi morala Komisija z državo članico, ki je podala zahtevo, skleniti ustrezen dogovor o izmenjavi tehničnih informacij s to državo članico za potrebe nacionalnih vizumov, ki jih ta država članica izdaja.

(5)

Ta uredba spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, priznana zlasti v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah.

(6)

Ta uredba predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda, pri katerih Združeno kraljestvo v skladu s Sklepom Sveta 2000/365/ES (3) ne sodeluje; Združeno kraljestvo torej ne sodeluje pri sprejetju te uredbe, ki zato zanj ni zavezujoča in se v njem ne uporablja.

(7)

Ta uredba predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda, pri katerih Irska v skladu s Sklepom Sveta 2002/192/ES (4) ne sodeluje; Irska torej ne sodeluje pri sprejetju te uredbe, ki zato zanjo ni zavezujoča in se v njej ne uporablja.

(8)

Ta uredba predstavlja akt, ki temelji na schengenskem pravnem redu oziroma je z njim kako drugače povezan v smislu člena 3(1) Akta o pristopu iz leta 2003 in člena 4(1) Akta o pristopu iz leta 2005 ter člena 4(1) Akta o pristopu iz leta 2011.

(9)

Ta uredba za Islandijo in Norveško predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu Sporazuma med Svetom Evropske unije in Republiko Islandijo ter Kraljevino Norveško o pridružitvi obeh k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (5), ki spadajo na področje iz točke B člena 1 Sklepa Sveta 1999/437/ES (6).

(10)

Ta uredba za Švico predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu Sporazuma med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (7), ki spadajo na področje iz točke B člena 1 Sklepa Sveta 1999/437/ES v povezavi s členom 3 Sklepa Sveta 2008/146/ES (8).

(11)

Ta uredba za Lihtenštajn predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu Protokola med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (9), ki spadajo na področje iz točke B člena 1 Sklepa Sveta 1999/437/ES v povezavi s členom 3 Sklepa Sveta 2011/350/EU (10).

(12)

Uredbo (ES) št. 1683/95 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1683/95 se spremeni:

(1)

v členu 7 se dodata naslednja odstavka:

„Na zahtevo Irske ali Združenega kraljestva Komisija z državo članico, ki je podala zahtevo, sklene ustrezen dogovor za izmenjavo tehničnih informacij iz člena 2 s to državo članico za potrebe nacionalnih vizumov, ki jih ta država članica izdaja.

Če Irska ali Združeno kraljestvo poda tako zahtevo, nosi stroške, ki jih je sicer oproščena v skladu s členom 5 Protokola št. 21 o stališču Združenega kraljestva in Irske glede območja svobode, varnosti in pravice, priloženega k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije.“

(2)

Priloga se nadomesti s sliko in besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Vizumske nalepke, ki so v skladu s specifikacijami iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1683/95 in ki se uporabljajo do datuma iz drugega odstavka člena 3 te uredbe, se lahko uporabljajo za vizume, izdane v obdobju šestih mesecev po navedenem datumu.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Države članice začnejo uporabljati to uredbo najpozneje petnajst mesecev po sprejetju nadaljnjih tehničnih specifikacij, navedenih v členu 2 Uredbe (ES) št. 1683/95.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah v skladu s Pogodbama.

V Strasbourgu, 4. julija 2017

Za Evropski parlament

Predsednik

A. TAJANI

Za Svet

Predsednik

M. MAASIKAS


(1)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 1. junija 2017 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 20. junija 2017.

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 1683/95 z dne 29. maja 1995 o enotni obliki za vizume (UL L 164, 14.7.1995, str. 1).

(3)  Sklep Sveta 2000/365/ES z dne 29. maja 2000 o prošnji Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske za sodelovanje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (UL L 131, 1.6.2000, str. 43).

(4)  Sklep Sveta 2002/192/ES z dne 28. februarja 2002 o prošnji Irske, da sodeluje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (UL L 64, 7.3.2002, str. 20).

(5)  UL L 176, 10.7.1999, str. 36.

(6)  Sklep Sveta 1999/437/ES z dne 17. maja 1999 o nekaterih izvedbenih predpisih za uporabo Sporazuma, sklenjenega med Svetom Evropske unije in Republiko Islandijo ter Kraljevino Norveško, v zvezi s pridružitvijo teh dveh držav k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (UL L 176, 10.7.1999, str. 31).

(7)  UL L 53, 27.2.2008, str. 52.

(8)  Sklep Sveta 2008/146/ES z dne 28. januarja 2008 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda v imenu Evropske skupnosti (UL L 53, 27.2.2008, str. 1).

(9)  UL L 160, 18.6.2011, str. 21.

(10)  Sklep Sveta 2011/350/EU z dne 7. marca 2011 o sklenitvi Protokola med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda, v zvezi z odpravo kontrol na notranjih mejah in prostim gibanjem oseb, v imenu Evropske unije (UL L 160, 18.6.2011, str. 19).


PRILOGA

Priloga k Uredbi (ES) št. 1683/95 se nadomesti z naslednjim:

PRILOGA

Image

Varnostni elementi

1.

Celostna barvna fotografija imetnika je izdelana v skladu z visokimi varnostnimi standardi.

2.

V tem prostoru je difrakcijski optično spremenljiv element (,kinegram' ali drug enakovreden element). Glede na vidni kot postanejo črke,EU',,EUE' in kinematične črte giljoš vidne v različnih velikostih in barvah.

3.

V tem polju je trimestna črkovna koda države, kakor je določena v dokumentu ICAO 9303 o strojno berljivih dokumentih države članice izdajateljice, ali akronim,BNL', če vizum izda Belgija, Luksemburg ali Nizozemska, v optično spremenljivi barvi. Barva se spreminja glede na vidni kot.

4.

V tem prostoru je z velikimi tiskanimi črkami:

(a)

beseda,VISA'. Država članica izdajateljica lahko vključi enakovreden izraz v drugem uradnem jeziku institucij Unije;

(b)

ime države članice izdajateljice v angleškem in francoskem jeziku ter v drugem uradnem jeziku institucij Unije;

(c)

trimestna črkovna koda države članice izdajateljice, kakor je določena v dokumentu ICAO 9303.

5.

V tem polju je vodoravna devetmestna nacionalna številka vizumske nalepke, ki se predhodno natisne v črni barvi. Uporabi se posebna pisava.

6.

V tem polju je navpična devetmestna nacionalna številka vizumske nalepke, ki se predhodno natisne v rdeči barvi. Uporabi se posebna pisava, ki se razlikuje od pisave v polju 5.,Številka vizumske nalepke' je trimestna črkovna koda države, kakor je določena v dokumentu ICAO 9303, in nacionalna številka, kakor je navedena v poljih 5 in 6.

7.

V tem polju sta črki,EU' z učinkom skrite podobe. Če sta nagnjeni stran od opazovalca, sta črki temni, če ju zavrtimo za 90 stopinj, pa svetleči.

8.

V tem polju je koda iz polja 3 z učinkom skrite podobe. Če je nagnjena stran od opazovalca, je koda temna, če jo zavrtimo za 90 stopinj, pa svetleča.

Polja za vpisovanje

Naslovi posameznih polj so v angleškem in francoskem jeziku. Država članica izdajateljica lahko doda prevod v drugem uradnem jeziku institucij Unije.

9.

Na začetku polja sta besedi,Velja za'. V to polje organ izdajatelj vpiše ozemlje, znotraj katerega je imetnik vizuma upravičen potovati.

10.

Na začetku polja je beseda,Od', v nadaljevanju vrstice pa beseda,do'. Organ izdajatelj navede obdobje imetnikovega bivanja, ki ga dovoljuje vizum. V nadaljevanju vrstice so besede,trajanje bivanja' (tj. trajanje bivanja, kot ga načrtuje prosilec) in,dni'.

11.

Na začetku polja sta besedi,Vrsta vizuma'. Organ izdajatelj vpiše vrsto vizuma. V nadaljevanju vrstice so besede,številka potnega lista' in,število vstopov'.

12.

Na začetku polja sta besedi,Izdano v', sledi pa navedba kraja organa izdajatelja. V nadaljevanju vrstice je beseda,dne' (za katero organ izdajatelj izpolni datum izdaje).

13.

Na začetku polja sta besedi,Priimek, ime'.

14.

Na začetku polja je beseda,Opombe'. V prostor pod besedo,Opombe' organ izdajatelj vpiše morebitne dodatne podatke.

15.

V tem polju je ustrezna strojno berljiva informacija za lažjo kontrolo na zunanjih mejah. V strojno berljivem polju je natisnjeno besedilo v vidnem tisku podlage, z besedami,Evropska unija' v vseh uradnih jezikih institucij Unije. To besedilo ne vpliva na tehnične značilnosti strojno berljivega polja ali berljivost tega polja.

16.

To polje je namenjeno za morebitno vključitev skupne črtne kode 2D.


Top