Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1186

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1186 z dne 3. julija 2017 o preklicu odobritve aktivne snovi repelenti po vonju živalskega ali rastlinskega izvora/surovo talovo olje, v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet, in spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 540/2011 (Besedilo velja za EGP. )

C/2017/4443

OJ L 171, 4.7.2017, p. 131–133 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1186/oj

4.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 171/131


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1186

z dne 3. julija 2017

o preklicu odobritve aktivne snovi repelenti po vonju živalskega ali rastlinskega izvora/surovo talovo olje, v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet, in spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 540/2011

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (1) ter zlasti druge alternative člena 21(3) in člena 78(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva Komisije 2008/127/ES (2) je vključila repelente po vonju živalskega ali rastlinskega izvora/surovo talovo olje kot aktivno snov v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS (3). Izvedbena uredba Komisije (EU) 637/2012 (4) je zahtevala, da zadevne države članice zagotovijo, da prijavitelj, na čigar zahtevo so bili vključeni repelenti po vonju živalskega ali rastlinskega izvora/surovo talovo olje, zagotovi dodatne potrditvene informacije o enakovrednosti specifikacij tehničnega materiala v tržni proizvodnji in specifikacij testnega materiala, ki se uporablja v dokumentaciji o toksičnosti, in o toksikološkem profilu snovi do 1. maja 2013 in 31. maja 2014.

(2)

Aktivne snovi, vključene v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, se štejejo za odobrene v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 in so navedene v delu A Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (5).

(3)

Aprila 2013 je prijavitelj Grčiji, državi članici poročevalki, predložil informacije, da bi izpolnil obveznost predložitve dodatnih informacij, kot je navedeno v uvodni izjavi 1.

(4)

Grčija je ocenila informacije, ki jih je predložil prijavitelj, in nekatere dodatne informacije v zvezi s prvotno predložitvijo, ki so bile predložene med postopkom ocenjevanja. Grčija je svojo oceno v obliki dodatkov k osnutku poročila o oceni novembra 2014 in novembra 2015 predložila drugim državam članicam, Komisiji in Evropski agenciji za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija).

(5)

Opravljeno je bilo posvetovanje z državami članicami, vlagateljem in Agencijo, ki so bili pozvani, naj predložijo pripombe k oceni države članice poročevalke. Agencija je 27. marca 2015 objavila tehnično poročilo s povzetkom izida tega posvetovanja v zvezi s surovim talovim oljem (6).

(6)

Glede na informacije, ki jih je predložil prijavitelj, oceno teh informacij, ki jo je opravila država članica poročevalka, in pripomb o oceni, ki so jih predložile države članice in EFSA, Komisija meni, da potrditvene informacije ne zadoščajo za sklep o enakovrednosti specifikacij tehničnega materiala v tržni proizvodnji in specifikacij testnega materiala, ki se uporablja v dokumentaciji o toksičnosti, niti o toksikološkem profilu snovi.

(7)

Komisija je prijavitelja pozvala, naj predloži pripombe k ugotovitvam Komisije.

(8)

Toda kljub argumentom, ki jih je predložil prijavitelj, je Komisija prišla do sklepa, da so predložene informacije nepopolne in ne omogočajo sprejetja sklepa o enakovrednosti specifikacij tehničnega materiala v tržni proizvodnji in specifikacij testnega materiala, ki se uporablja v dokumentaciji o toksičnosti, niti o toksikološkem profilu snovi.

(9)

Zato je primerno preklicati odobritev navedene aktivne snovi.

(10)

Prilogo k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(11)

Državam članicam bi bilo treba zagotoviti čas za preklic registracij za fitofarmacevtska sredstva ki vsebujejo navedeno aktivno snov.

(12)

Za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo navedeno aktivno snov in pri katerih države članice odobrijo morebitno prehodno obdobje v skladu s členom 46 Uredbe (ES) št. 1107/2009, bi se moralo navedeno obdobje izteči najpozneje 24. oktobra 2018.

(13)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Preklic odobritve

Odobritev aktivne snovi repelenti po vonju živalskega ali rastlinskega izvora/surovo talovo olje se prekliče.

Člen 2

Sprememba Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011

V delu A Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se vrstica 250 za repelente po vonju živalskega ali rastlinskega izvora/surovo talovo olje črta.

Člen 3

Prehodni ukrepi

Države članice prekličejo registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo repelente po vonju živalskega ali rastlinskega izvora/surovo talovo olje, kot aktivno snov, do najpozneje 24. oktobra 2017.

Člen 4

Prehodno obdobje

Morebitno prehodno obdobje, ki ga države članice odobrijo v skladu s členom 46 Uredbe (ES) št. 1107/2009, je čim krajše, izteče pa se najpozneje do 24. oktobra 2018.

Člen 5

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. julija 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 309, 24.11.2009, str. 1.

(2)  Direktiva Komisije 2008/127/ES z dne 18. decembra 2008 o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS zaradi vključitve nekaterih aktivnih snovi (UL L 344, 20.12.2008, str. 89).

(3)  Direktiva Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (UL L 230, 19.8.1991, str. 1).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 637/2012 z dne 13. julija 2012 o spremembi Izvedbene Uredbe (EU) št. 540/2011 glede pogojev za registracijo aktivnih snovi železov sulfat, repelenti po vonju živalskega ali rastlinskega izvora/surovo talovo olje in repelenti po vonju živalskega ali rastlinskega izvora/smola talovega olja (UL L 186, 14.7.2012, str. 20).

(5)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 540/2011 z dne 25. maja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama registriranih aktivnih snovi.(UL L 153, 11.6.2011, str. 1).

(6)  EFSA (Evropska agencija za varnost hrane), 2015. Tehnično poročilo o izidu posvetovanja z državami članicami, vlagateljem in EFSA o oceni tveganja pesticidov na podlagi potrditvenih podatkov za surovo talovo olje. Povezane objave EFSA 2015:EN-781. 14 str.


Top