Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0723

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/723 z dne 16. februarja 2017 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost

C/2017/0805

OJ L 107, 25.4.2017, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/723/oj

25.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 107/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/723

z dne 16. februarja 2017

o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (1) ter zlasti člena 77(7) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Glede na izkušnje po uvedbi plačila za kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na podnebje in okolje (v nadaljnjem besedilu: plačilo za zeleno komponento), iz poglavja 3 naslova III Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (2), je primerno poenostaviti nekatera pravila o metodi izračuna plačila za zeleno komponento iz Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 (3).

(2)

Izračun pomoči, do katere je upravičenec upravičen, v integriranem administrativnem in kontrolnem sistemu temelji na pojmu skupine kmetijskih rastlin. Vendar se ta pojem ne zdi potreben na posebnem področju plačila za zeleno komponento, ker bo to temeljilo na celotni površini kmetijskega gospodarstva. Zaradi poenostavitve bi zato bilo treba odpraviti pojem skupine kmetijskih rastlin pri plačilu za zeleno komponento.

(3)

Člena 24 in 26 Delegirane uredbe (EU) št. 640/2014 določata pravila o izračunu znižanja plačila za zeleno komponento v primeru neizpolnjevanja zahtev glede diverzifikacije kmetijskih rastlin oziroma površin z ekološkim pomenom. Navedeni izračuni vključujejo količnik razlike in faktor znižanja v višini 50 %. Zaradi jasnosti ob nespremenjeni stopnji znižanja je upravičeno preoblikovati navedene določbe ter nadomestiti količnik razlike in faktor znižanja v višini 50 % z multiplikatorjem.

(4)

Zaradi boljšega ravnotežja med resnostjo znižanja ter potrebo po ohranitvi sorazmernega in pravičnega znižanja je primerno ublažiti znižanje plačila za zeleno komponento, kadar je po zahtevah za diverzifikacijo kmetijskih rastlin treba gojiti tri različne kmetijske rastline.

(5)

Delegirano uredbo (EU) št. 640/2014 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Da bi se izognili položaju, v katerem bi države članice morale prilagoditi sisteme za izračun plačil za leto zahtevka 2016 med plačilnim obdobjem, in bi upravičencem omogočili predvidljivost glede tega, katera pravila se uporabljajo za izračun plačila, bi se ta uredba morala uporabljati od 16. oktobra 2017 za leta zahtevka, ki se začnejo s 1. januarjem 2017 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sprememba Delegirane uredbe (EU) št. 640/2014

Delegirana uredba (EU) št. 640/2014 se spremeni:

1.

člen 22 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 22

Splošna načela

Za namene tega oddelka se, kadar se ista površina ugotovi za več kot eno od kmetijskih praks, ki ugodno vplivajo na podnebje in okolje, kot je navedeno v členu 43(2) Uredbe (EU) št. 1307/2013, navedena površina upošteva ločeno za vsako od navedenih praks za izračun plačila za kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na podnebje in okolje (v nadaljnjem besedilu: plačilo za zeleno komponento).“;

2.

v členu 23(2) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„2.   Brez poseganja v upravne kazni, ki se uporabijo v skladu s členom 28, se v primeru, da površina, prijavljena v zbirni vlogi za osnovno plačilo ali enotno plačilo na površino, presega ugotovljeno površino, ugotovljena površina uporabi za izračun plačila za zeleno komponento.“;

3.

člen 24 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 24

Znižanje plačila za zeleno komponento v primeru neizpolnjevanja zahtev glede diverzifikacije kmetijskih rastlin

1.   Za orna zemljišča, za katera prvi pododstavek člena 44(1) Uredbe (EU) št. 1307/2013 zahteva, da se gojita vsaj dve različni kmetijski rastlini in da glavna kmetijska rastlina ne zajema več kot 75 % celotne površine ornega zemljišča, vendar površina, ki je bila ugotovljena za glavno kmetijsko rastlino, zajema več kot 75 % celotne ugotovljene površine ornega zemljišča, se površina, ki se uporabi za izračun plačila za zeleno komponento v skladu s členom 23 te uredbe, zmanjša za 2-kratnik površine glavne kmetijske rastline, ki presega 75 % celotne ugotovljene površine ornega zemljišča.

2.   Za orna zemljišča, za katera drugi pododstavek člena 44(1) Uredbe (EU) št. 1307/2013 zahteva, da se gojijo vsaj tri različne kmetijske rastline in da glavna kmetijska rastlina ne zajema več kot 75 % celotne površine ornega zemljišča, vendar površina, ki je bila ugotovljena za glavno kmetijsko rastlino, zajema več kot 75 % celotne ugotovljene površine ornega zemljišča, se površina, ki se uporabi za izračun plačila za zeleno komponento v skladu s členom 23 te uredbe, zmanjša za površino glavne kmetijske rastline, ki presega 75 % celotne ugotovljene površine ornega zemljišča.

3.   Za orna zemljišča, za katera drugi pododstavek člena 44(1) Uredbe (EU) št. 1307/2013 zahteva, da se gojijo vsaj tri različne kmetijske rastline in da dve glavni kmetijski rastlini ne zajemata več kot 95 % celotne površine ornega zemljišča, vendar površina, ki je bila ugotovljena za dve glavni kmetijski rastlini, zajema več kot 95 % celotne ugotovljene površine ornega zemljišča, se površina, ki se uporabi za izračun plačila za zeleno komponento v skladu s členom 23 te uredbe, zmanjša za 5-kratnik površine dveh glavnih kmetijskih rastlin, ki presega 95 % celotne ugotovljene površine ornega zemljišča.

4.   Za kmetijska gospodarstva, za katera člen 44(2) Uredbe (EU) št. 1307/2013 zahteva, da glavna kmetijska rastlina na preostalem ornem zemljišču ne zajema več kot 75 % navedenega preostalega ornega zemljišča, vendar površina, ki je bila ugotovljena za glavno kmetijsko rastlino na preostalem ugotovljenem ornem zemljišču, zajema več kot 75 %, se površina, ki se uporabi za izračun plačila za zeleno komponento v skladu s členom 23 te uredbe, zmanjša za 2-kratnik površine glavne kmetijske rastline, ki presega 75 % navedenega preostalega ugotovljenega ornega zemljišča.

5.   Kadar se ugotovi, da upravičenec tri leta ni izpolnjeval zahtev glede diverzifikacije kmetijskih rastlin iz tega člena, se površina, za katero se za naslednja leta zmanjša površina za izračun plačila za zeleno komponento v skladu z odstavki od 1 do 4, pomnoži z 2.“;

4.

v členu 26 se odstavka 2 in 3 nadomestita z naslednjim:

„2.   Če zahtevana površina z ekološkim pomenom presega ugotovljeno površino z ekološkim pomenom, pri čemer se upošteva utežni faktor površin z ekološkim pomenom iz člena 46(3) Uredbe (EU) št. 1307/2013, se površina, ki se uporabi za izračun plačila za zeleno komponento v skladu s členom 23 te uredbe, zmanjša za 10-kratnik neugotovljene površine z ekološkim pomenom.

Za namene prvega pododstavka ugotovljena površina z ekološkim pomenom ne presega deleža prijavljenih površin z ekološkim pomenom v celotni prijavljeni površini ornega zemljišča.

3.   Kadar se ugotovi, da upravičenec tri leta ni izpolnjeval zahtev glede površine z ekološkim pomenom iz tega člena, se površina, za katero se za naslednja leta zmanjša površina za izračun plačila za zeleno komponento v skladu z odstavkom 2, pomnoži z 2.“

Člen 2

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 16. oktobra 2017 pri vlogah za pomoč za plačilo za zeleno komponento in zbirnih vlogah za leta zahtevka, ki se začnejo s 1. januarjem 2017.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. februarja 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 549.

(2)  Uredba (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L 347, 20.12.2013, str. 608).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L 181, 20.6.2014, str. 48).


Top