EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0584

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/584 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo organizacijske zahteve za mesta trgovanja (Besedilo velja za EGP. )

C/2016/4387

OJ L 87, 31.3.2017, p. 350–367 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/584/oj

31.3.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 87/350


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/584

z dne 14. julija 2016

o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo organizacijske zahteve za mesta trgovanja

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU (1) ter zlasti točk (a), (c) in (g) člena 48(12) Direktive;

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Pomembno je zagotoviti, da imajo mesta trgovanja, ki omogočajo algoritemsko trgovanje, zadostne sisteme in kontrole.

(2)

Določbe te uredbe bi bilo treba uporabljati ne le za regulirane trge, ampak tudi za večstranske sisteme trgovanja in organizirane sisteme trgovanja, kakor so določeni v členu 18(5) Direktive 2014/65/EU.

(3)

Vpliv tehnološkega razvoja in zlasti algoritemskega trgovanja je eno glavnih gonil za določitev zmogljivosti in ureditev za upravljanje mest trgovanja. Tveganja, ki izvirajo iz algoritemskega trgovanja, so lahko prisotna v vsakem sistemu trgovanja, ki je podprt z elektronskimi sredstvi. Zato bi bilo treba za regulirane trge, večstranske sisteme trgovanja in organizirane sisteme trgovanja, ki dovoljujejo ali omogočajo algoritemsko trgovanje prek svojih sistemov, določiti posebne organizacijske zahteve. Taki sistemi trgovanja so tisti, v okviru katerih lahko poteka algoritemsko trgovanje, v nasprotju s sistemi trgovanja, v okviru katerih algoritemsko trgovanje ni dovoljeno, vključno s sistemi trgovanja, kjer so posli dogovorjeni z glasovnim pogajanjem.

(4)

Da se zagotovi odpornost elektronskih sistemov trgovanja, bi bilo treba ureditve upravljanja, vlogo funkcije spremljanja skladnosti, kadrovanje in zunanje izvajanje urejati kot del organizacijskih zahtev.

(5)

Treba bi bilo določiti zahteve za sisteme mest trgovanja, ki dovoljujejo ali omogočajo algoritemsko trgovanje. Njihova posebna uporaba pa bi morala potekati v povezavi s samooceno, ki jo izvede vsako mesto trgovanja, saj vsi modeli trgovanja ne predstavljajo istih tveganj. Zato nekatere organizacijske zahteve morda niso primerne za določene modele trgovanja, čeprav bi bili lahko njihovi sistemi trgovanja do neke mere podprti z elektronskimi sredstvi. Še zlasti bi bilo treba preučiti posebne zahteve, ki se določijo v zvezi s sistemi zahtevkov za ponudbe ali hibridnimi sistemi, in sicer glede na naravo, obseg in zapletenost izvedene dejavnosti algoritemskega trgovanja. Prav tako bi morala mesta trgovanja določiti strožje zahteve, kjer je to primerno.

(6)

Tveganja, ki izvirajo iz algoritemskega trgovanja, bi bilo treba skrbno upoštevati in pri tem posebno pozornost nameniti tistim, ki lahko vplivajo na ključne elemente sistema trgovanja, vključno z njegovo strojno opremo, programsko opremo in z njo povezanimi komunikacijskimi linijami, ki jih uporabljajo mesta trgovanja in člani, udeleženci ali stranke mest trgovanja (v nadaljnjem besedilu: člani) za izvajanje svoje dejavnosti, in vsemi sistemi za izvrševanje ali upravljanje naročil, ki jih uporabljajo mesta trgovanja, vključno z algoritmi za usklajevanje.

(7)

Posebne organizacijske zahteve za mesta trgovanja je treba določiti na podlagi zanesljive samoocene, v okviru katere je treba oceniti številne parametre. Ta samoocena bi morala vključevati vse druge okoliščine, ki niso izrecno navedene in lahko vplivajo na njihovo organizacijo.

(8)

Najkrajše obdobje za vodenje evidenc o samooceni in potrebni skrbnosti članov bi moralo biti za namen te uredbe enako, kot so splošne obveznosti vodenja evidenc iz Direktive 2014/65/EU.

(9)

Kadar morajo mesta trgovanja izvajati spremljanje v realnem času, je treba izdati opozorila po tem spremljanju takoj, ko je to tehnično izvedljivo, in tako ne pozneje kot v petih sekundah, da bi bilo opozorilo učinkovito. Iz istega razloga bi bilo treba kakršen koli ukrep po navedenem spremljanju izvesti takoj, ko je to mogoče, pri čemer se predpostavlja, da imajo zadevne osebe razumno raven učinkovitosti in odhodkov za sisteme.

(10)

Zmogljivosti za preizkušanje, ki jih ponujajo mesta trgovanja, ne bi smele predstavljati tveganj za urejeno trgovanje. V zvezi s tem bi se moralo od mest trgovanja zahtevati, naj vzpostavijo ustrezno politiko poštene uporabe, zagotovijo strogo ločitev med okoljem za preizkušanje in produkcijskim okoljem ali dovolijo preizkušanje samo zunaj ur trgovanja.

(11)

Preizkušanje skladnosti bi moralo zagotoviti, da večina osnovnih elementov sistema ali algoritmov, ki jih uporabljajo člani, delujejo pravilno in v skladu z zahtevami mesta trgovanja, kar vključuje sposobnost interakcije z logiko mesta trgovanja glede usklajevanja, kot je bila pričakovana, in ustrezno obdelavo toka podatkov v mesto trgovanja in iz njega. Preizkušanje za preprečevanje neurejenih pogojev trgovanja bi moralo biti zasnovano z namenom, da se posebej obravnava odziv algoritma ali strategije na pogoje, ki lahko povzročijo motnje na trgu.

(12)

Kadar mesta trgovanja ponujajo ureditve za preizkušanje algoritmov, tako da ponujajo simbole za preizkušanje, bi se njihova obveznost zagotavljanja zmogljivosti za preizkušanje z namenom preprečevanja neurejenih pogojev trgovanja morala šteti za izpolnjeno. Da bi mesta trgovanja članom omogočila učinkovito uporabo takšnih simbolov za preizkušanje, bi morala objaviti specifikacije in značilnosti simbolov za preizkušanje na isti ravni podrobnosti, kot je na voljo javnosti za dejanske pogodbe o proizvodnji.

(13)

Za mesta trgovanja bi morala veljati obveznost zagotavljanja sredstev, da se omogoči preizkušanje za preprečevanje neurejenih pogojev trgovanja. Vendar se od njihovih članov ne bi smelo zahtevati, da navedena sredstva uporabijo. Jamstvo velja za zadostno, če mesta trgovanja od svojih članov prejmejo izjavo, ki potrjuje, da je bilo takšno preizkušanje izvedeno in so v njej navedena sredstva, ki se uporabljajo za navedeno preizkušanje, vendar mesta trgovanja ne bi smela biti zavezana, da morajo potrditi ustreznost navedenih sredstev ali rezultat navedenega preizkušanja.

(14)

Od mest trgovanja in njihovih članov bi se moralo zahtevati, da so ustrezno opremljeni za preklic neizvršenih naročil kot nujni ukrep, če se pojavijo nepričakovane okoliščine.

(15)

Zagotavljanje storitve neposrednega elektronskega dostopa nedoločenemu številu oseb lahko predstavlja tveganje za ponudnika navedene storitve ter tudi za odpornost in zmogljivost mesta trgovanja, kamor so poslana naročila. Kadar mesta trgovanja omogočajo nadaljnji prenos pooblastil, bi moral biti ponudnik neposrednega elektronskega dostopa za odpravo takšnih tveganj sposoben identificirati različne tokove naročil upravičencev nadaljnjega prenosa.

(16)

Kadar mesto trgovanja dovoljuje sponzoriran dostop, bi moral za potencialne stranke s sponzoriranim dostopom veljati postopek izdaje dovoljenja, ki ga izvede mesto trgovanja. Mesta trgovanja bi morala imeti tudi možnost odločitve, da je za storitve neposrednega dostopa do trga, ki jih zagotavljajo njihovi člani, potrebno dovoljenje.

(17)

Mesta trgovanja bi morala navesti podrobne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati njihovi člani, da lahko zagotavljajo neposreden elektronski dostop, in določiti minimalne standarde, ki jih morajo v postopku potrebne skrbnosti izpolnjevati potencialne stranke, ki bi uporabljale neposreden elektronski dostop. Te zahteve in standarde bi bilo treba prilagoditi tveganjem, ki jih predstavljajo narava, obseg in zapletenost njihovega pričakovanega trgovanja ter storitev, ki se zagotavljajo. Zlasti bi morali vključevati oceno ravni pričakovanega trgovanja, obsega naročil in vrste ponujene povezave.

(18)

Zaradi doslednosti in za zagotavljanje nemotenega delovanja finančnih trgov je nujno, da določbe iz te uredbe in povezane nacionalne določbe, s katerimi se Direktiva 2014/65/EU prenaša v nacionalno zakonodajo, veljajo od istega datuma.

(19)

Ta uredba temelji na osnutku regulativnih tehničnih standardov, ki ga je Evropski organ za vrednostne papirje in trge predložil Komisiji.

(20)

Evropski organ za vrednostne papirje in trge je o osnutkih regulativnih tehničnih standardov, na katerih temelji ta uredba, izvedel odprta javna posvetovanja, analiziral morebitne s tem povezane stroške in koristi ter zaprosil za mnenje interesno skupino za vrednostne papirje in trge, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (2) –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

SPLOŠNE ORGANIZACIJSKE ZAHTEVE ZA MESTA TRGOVANJA, KI OMOGOČAJO ALI DOVOLJUJEJO ALGORITEMSKO TRGOVANJE PREK SVOJIH SISTEMOV

Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe

(člen 48 Direktive 2014/65/EU)

1.   Ta uredba določa podrobna pravila glede organizacijskih zahtev za sisteme mest trgovanja, ki dovoljujejo ali omogočajo algoritemsko trgovanje, v zvezi z njihovo odpornostjo in zmogljivostjo, glede zahtev za mesta trgovanja, da zagotovijo ustrezno preizkušanje algoritmov, in glede zahtev za kontrole v zvezi z neposrednim elektronskim dostopom v skladu s členom 48(12)(a), (b) in (g) Direktive 2014/65/EU.

2.   Za namene te uredbe velja, da mesto trgovanja dovoljuje ali omogoča algoritemsko trgovanje, kadar sta oddaja in usklajevanje naročil omogočena z elektronskimi sredstvi.

3.   Za namene te uredbe vsaka ureditev ali sistem, ki dovoljuje ali omogoča algoritemsko trgovanje, velja za „sistem za algoritemsko trgovanje“.

Člen 2

Samoocene skladnosti s členom 48 Direktive 2014/65/EU

(člen 48 Direktive 2014/65/EU)

1.   Mesta trgovanja pred namestitvijo sistema trgovanja in vsaj enkrat letno izvedejo samoocenjevanje skladnosti s členom 48 Direktive 2014/65/EU ter pri tem upoštevajo naravo, obseg in zapletenost svojega poslovanja. Samoocena vključuje analizo vseh parametrov, določenih v Prilogi k tej uredbi.

2.   Mesta trgovanja vodijo evidenco o svoji samooceni najmanj pet let.

Člen 3

Upravljanje mest trgovanja

(člen 48(1) Direktive 2014/65/EU)

1.   Mesta trgovanja kot del svojega splošnega okvira upravljanja in odločanja vzpostavijo in spremljajo svoje sisteme trgovanja z jasno in formalizirano ureditvijo upravljanja, ki določa:

(a)

njihovo analizo tehničnih vprašanj, vprašanj tveganja in skladnosti pri sprejemanju ključnih odločitev;

(b)

jasne linije odgovornosti, vključno s postopki za odobritev razvoja, namestitve in poznejših posodobitev sistemov trgovanja ter za reševanje težav, odkritih pri spremljanju sistemov trgovanja;

(c)

učinkovite postopke za sporočanje informacij, tako da se lahko učinkovito in pravočasno poiščejo in izvajajo navodila;

(d)

razdelitev nalog in odgovornosti, da se zagotovi učinkovit nadzor skladnosti s strani mest trgovanja.

2.   Upravljalni organ ali višje vodstvo mest trgovanja odobri:

(a)

samoocenjevanje skladnosti v skladu s členom 2;

(b)

ukrepe za povečanje zmogljivosti mesta trgovanja, kjer je to potrebno, da se zagotovi skladnost s členom 11;

(c)

ukrepe za odpravo vseh pomembnih pomanjkljivosti, odkritih med njihovim spremljanjem v skladu s členoma 12 in 13 ter po rednem pregledu uspešnosti in zmogljivosti sistemov trgovanja v skladu s členom 14.

Člen 4

Funkcija spremljanja skladnosti v okviru ureditev upravljanja

(člen 48(1) Direktive 2014/65/EU)

1.   Mesta trgovanja zagotovijo, da je njihova funkcija spremljanja skladnosti odgovorna za:

(a)

zagotavljanje jasnosti vsem zaposlenim, ki se ukvarjajo z algoritemskim trgovanjem, o pravnih obveznostih mest trgovanja v zvezi s takšnim trgovanjem;

(b)

razvoj in vzdrževanje politik in postopkov za zagotavljanje, da so sistemi za algoritemsko trgovanje v skladu z navedenimi obveznostmi.

2.   Mesta trgovanja zagotavljajo, da imajo njihovi zaposleni, odgovorni za spremljanje skladnosti, vsaj splošno razumevanje, na kakšen način delujejo sistemi za algoritemsko trgovanje in algoritmi.

Zaposleni, odgovorni za spremljanje skladnosti, so v stalnem stiku z osebami znotraj mesta trgovanja, ki imajo podrobno tehnično znanje o sistemih za algoritemsko trgovanje ali algoritmih mesta trgovanja.

Mesta trgovanja tudi zagotovijo, da imajo zaposleni, odgovorni za spremljanje skladnosti, ves čas neposreden stik z osebami, ki imajo dostop do funkcionalnosti iz člena 18(2)(c) (mehanizem za izklop v sili – kill functionality), ali neposreden dostop do navedenega mehanizma za izklop v sili in z osebami, ki so odgovorne za sistem za algoritemsko trgovanje.

3.   Kadar funkcijo spremljanja skladnosti ali elemente te funkcije izvaja zunanja tretja oseba, mesta trgovanja zagotovijo tretji osebi enak dostop do informacij kot svojim zaposlenim, odgovornim za spremljanje skladnosti. Mesta trgovanja sklenejo pogodbo s takšnimi svetovalci za spremljanje skladnosti in zagotovijo, da:

(a)

je zagotovljena zasebnost podatkov;

(b)

ni ovirano revidiranje funkcije spremljanja skladnosti, ki ga izvedejo notranji ali zunanji revizorji ali pristojni organ.

Člen 5

Kadrovanje

(člen 48(1) Direktive 2014/65/EU)

1.   Mesta trgovanja zaposlijo dovolj osebja s spretnostmi, potrebnimi za upravljanje njihovih sistemov za algoritemsko trgovanje in algoritmov za trgovanje ter z zadostnim poznavanjem:

(a)

ustreznih sistemov in algoritmov trgovanja;

(b)

spremljanja in preizkušanja takšnih sistemov ter algoritmov;

(c)

vrst trgovanja, ki ga izvajajo člani, udeleženci ali stranke mesta trgovanja (v nadaljnjem besedilu: člani);

(d)

pravnih obveznosti mesta trgovanja.

2.   Mesta trgovanja opredelijo potrebne spretnosti iz odstavka 1. Osebje iz odstavka 1 ima navedene potrebne spretnosti ob zaposlitvi ali jih pridobi z usposabljanjem po zaposlitvi. Mesta trgovanja zagotovijo, da so navedene spretnosti osebja posodobljene, in jih redno ocenjujejo.

3.   Usposabljanje osebja iz odstavka 2 je zasnovano tako, da se upoštevajo izkušnje in odgovornosti osebja glede na naravo, obseg in zapletenost njihovih dejavnosti.

4.   Osebje iz odstavka 1 vključujejo osebje z dovolj dolgo delovno dobo, da učinkovito izvaja svoje funkcije znotraj mesta trgovanja.

Člen 6

Zunanje izvajanje in javno naročanje

(člen 48(1) Direktive 2014/65/EU)

1.   Mesta trgovanja, ki v celoti ali delno oddajo v zunanje izvajanje svoje operativne funkcije v zvezi s sistemi, ki dovoljujejo ali omogočajo algoritemsko trgovanje, zagotovijo, da:

(a)

se pogodba o zunanjem izvajanju nanaša izključno na operativne funkcije in ne spreminja odgovornosti višjega vodstva in upravljalnega organa;

(b)

se odnos in obveznosti mesta trgovanja do njegovih članov, pristojnih organov ali katere koli tretje osebe, kot so stranke storitev vira podatkov, ne spremenita;

(c)

izpolnjujejo zahteve, ki jih morajo izpolnjevati, da dobijo dovoljenje v skladu z naslovom III Direktive 2014/65/EU.

2.   Za namene tega člena operativne funkcije vključujejo vse neposredne dejavnosti v zvezi z uspešnostjo in nadzorom sistemov trgovanja, ki podpirajo naslednje elemente:

(a)

povezljivost navzgor, zmogljivost oddaje naročila, zmogljivosti regulacije in zmožnost uravnoteženega vstopanja naročil stranke prek različnih prehodov;

(b)

trgovalno orodje za usklajevanje naročil;

(c)

povezljivost navzdol, urejanje naročil in poslov ter kakršno koli drugo vrsto vira podatkov o trgovanju;

(d)

infrastrukturo za spremljanje uspešnosti elementov iz točk (a), (b) in (c).

3.   Mesta trgovanja dokumentirajo postopek izbire ponudnika storitev, kateremu se v zunanje izvajanje oddajo operativne funkcije (v nadaljnjem besedilu: ponudnik storitev). Pred sklenitvijo pogodbe o zunanjem izvajanju in med njenim trajanjem sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

ponudnik storitev ima sposobnost, da zanesljivo in strokovno opravlja funkcije, oddane v zunanje izvajanje, ter je imetnik katerega koli dovoljenja, ki je po zakonu potrebno za te namene;

(b)

ponudnik storitev ustrezno nadzoruje izvajanje funkcij, oddanih v zunanje izvajanje, in v zadostnem obsegu upravlja tveganja, povezana s pogodbo o zunanjem izvajanju;

(c)

storitve, oddane v zunanje izvajanje, se zagotovijo v skladu s specifikacijami pogodbe o zunanjem izvajanju, ki temeljijo na vnaprej določenih metodah za ocenjevanje standarda uspešnosti ponudnika storitev, vključno z metrikami za merjenje opravljenih storitev in specifikacijami zahtev, ki jih je treba izpolniti;

(d)

mesto trgovanja ima potrebno strokovno znanje za učinkovit nadzor funkcij, oddanih v zunanje izvajanje, ter upravljanje tveganj, povezanih s pogodbo o zunanjem izvajanju;

(e)

mesto trgovanja lahko hitro ukrepa, če ponudnik storitev funkcij ne opravlja učinkovito in v skladu z veljavnimi zakoni in regulativnimi zahtevami;

(f)

ponudnik storitev mestu trgovanja razkrije vsako dejstvo, ki bi lahko pomembno vplivalo na njegovo zmožnost izvajanja funkcij, oddanih v zunanje izvajanje, na učinkovit način in v skladu z veljavnimi pravnimi obveznostmi;

(g)

mesto trgovanja lahko po potrebi prekine pogodbo o zunanjem izvajanju brez negativnih vplivov na neprekinjenost in kakovost njegovih storitev za stranke;

(h)

ponudnik storitev sodeluje s pristojnimi organi mesta trgovanja v zvezi s storitvami, oddanimi v zunanje izvajanje;

(i)

mesto trgovanja ima učinkovit dostop do podatkov v zvezi z dejavnostmi, oddanimi v zunanje izvajanje, in do poslovnih prostorov ponudnika storitev, revizorji mesta trgovanja in pristojni organi pa imajo učinkovit dostop do podatkov v zvezi z dejavnostmi, oddanimi v zunanje izvajanje;

(j)

mesto trgovanja določa zahteve, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki storitev glede varovanja zaupnih informacij, ki se nanašajo na mesto trgovanja in njegove člane ter na zaščitene informacije in programsko opremo mesta trgovanja;

(k)

ponudnik storitev izpolnjuje zahteve iz točke (j);

(l)

mesto trgovanja in ponudnik storitev vzpostavita, izvajata in vzdržujeta krizni načrt za izvajanje ukrepov v primeru kriznega dogodka ter redno preizkušanje varnostne opreme, če je to potrebno ob upoštevanju operativne funkcije, oddane v zunanje izvajanje.

(m)

pogodba o zunanjem izvajanju določa obveznosti ponudnika storitev v primeru, da ne more opravljati svojih storitev, vključno z zagotavljanjem storitev nadomestne družbe;

(n)

mesto trgovanja ima dostop do informacij v zvezi z ureditvami neprekinjenega poslovanja ponudnika storitev iz člena 16.

4.   Pogodbe o zunanjem izvajanju se sklenejo v pisni obliki, v njih pa se navedejo:

(a)

razdelitev pravic in obveznosti med ponudnikom storitev in mestom trgovanja;

(b)

jasen opis:

(i)

operativnih funkcij, ki se oddajo v zunanje izvajanje;

(ii)

dostopa mesta trgovanja do poslovnih knjig in evidenc ponudnika storitev;

(iii)

postopka za odkrivanje in odpravo potencialnih nasprotij interesov;

(iv)

odgovornosti, ki jo prevzame vsaka stranka;

(v)

postopka za spremembe in prekinitev pogodbe;

(c)

sredstva za zagotavljanje, da mesto trgovanja in ponudnik storitev, na kakršen koli način je to potrebno, olajšata izvajanje nadzornih pooblastil pristojnega organa.

5.   Mesta trgovanja pristojnim organom poročajo o svoji nameri, da oddajo operativne funkcije v zunanje izvajanje v naslednjih primerih:

(a)

kadar ponudnik storitev zagotavlja enako storitev drugim mestom trgovanja;

(b)

kadar bi se v zunanje izvajanje oddale ključne operativne funkcije, potrebne za neprekinjeno poslovanje; v tem primeru mesta trgovanja zaprosijo za predhodno dovoljenje pristojnega organa.

6.   Za namene točke (b) odstavka 5 ključne operativne funkcije vključujejo tiste funkcije, ki so potrebne za izpolnjevanje obveznosti iz člena 47(1)(b), (c) in (e) Direktive 2014/65/EU.

7.   Mesta trgovanja takoj po podpisu pogodbe o zunanjem izvajanju, za katero ni potrebno predhodno dovoljenje, obvestijo pristojne organe o vsaki taki pogodbi.

POGLAVJE II

ZMOGLJIVOST IN ODPORNOST MEST TRGOVANJA

Člen 7

Potrebna skrbnost za člane mest trgovanja

(člen 48(1) Direktive 2014/65/EU)

1.   Mesta trgovanja določijo pogoje za uporabo svojih sistemov za elektronsko predložitev podatkov s strani članov. Navedeni pogoji se določijo ob upoštevanju modela trgovanja mesta trgovanja in zajemajo vsaj naslednje:

(a)

kontrole cene, obsega in vrednosti naročil in uporabe sistema pred trgovanjem ter dejavnosti trgovanja članov po trgovanju;

(b)

kvalifikacije, ki se zahtevajo od osebja na ključnih položajih znotraj članov;

(c)

preizkušanje tehnične in funkcionalne skladnosti;

(d)

politiko uporabe mehanizma za izklop v sili;

(e)

določbe o tem, ali lahko član svojim strankam zagotovi neposreden elektronski dostop do sistema, in če je tako, pogoji, ki se uporabljajo za navedene stranke.

2.   Mesta trgovanja izvedejo oceno potrebne skrbnosti svojih potencialnih članov glede na pogoje iz odstavka 1 in določijo postopke za takšno oceno.

3.   Mesta trgovanja enkrat na leto na podlagi tveganj ocenijo, kako njihovi člani izpolnjujejo pogoje iz odstavka 1, ter preverijo, ali so njihovi člani še vedno registrirani kot investicijska podjetja. Ocena na podlagi tveganj upošteva obseg in potencialni učinek trgovanja vsakega člana ter čas, ki je minil od njegove zadnje ocene na podlagi tveganj.

4.   Mesta trgovanja po letni oceni na podlagi tveganj iz odstavka 3 po potrebi dodatno ocenijo, kako njihovi člani izpolnjujejo pogoje iz odstavka 1.

5.   Mesta trgovanja določijo merila in postopke za naložitev sankcij v primerih članov, ki ne izpolnjujejo obveznosti. Te sankcije vključujejo začasno ukinitev dostopa do mesta trgovanja in izgubo članstva.

6.   Mesta trgovanja najmanj pet let vodijo evidence o:

(a)

pogojih in postopkih za oceno potrebne skrbnosti;

(b)

merilih in postopkih za naložitev sankcij;

(c)

začetni oceni potrebne skrbnosti svojih članov;

(d)

letni oceni svojih članov na podlagi tveganj;

(e)

članih, ki niso uspešno prestali letne ocene na podlagi tveganj, in morebitnih sankcijah za take člane.

Člen 8

Preizkušanje sistemov trgovanja

(člen 48(1) Direktive 2014/65/EU)

1.   Mesta trgovanja pred namestitvijo ali posodobitvijo sistema trgovanja uporabijo jasno opredeljene metodologije za razvoj in preizkušanje, ki zagotavljajo vsaj, da:

(a)

sistem trgovanja ne deluje na nenačrtovan način;

(b)

kontrole skladnosti in obvladovanja tveganja, vgrajene v sisteme, delujejo, kot je bilo načrtovano, vključno s samodejno pripravo poročil o napakah;

(c)

lahko sistem trgovanja še naprej deluje učinkovito v primeru znatnega povečanja števila sporočil, ki jih upravlja sistem.

2.   Mesta trgovanja so v vsakem trenutku sposobna dokazati, da so sprejela vse potrebne ukrepe za preprečitev, da bi njihovi sistemi trgovanja prispevali k neurejenim pogojem trgovanja.

Člen 9

Preizkušanje skladnosti

(člen 48(6) Direktive 2014/65/EU)

1.   Mesta trgovanja zahtevajo od svojih članov, da opravijo preizkušanje skladnosti pred namestitvijo ali znatno posodobitvijo:

(a)

dostopa do sistema mesta trgovanja;

(b)

sistema trgovanja, algoritma trgovanja ali strategije trgovanja člana.

2.   Preizkušanje skladnosti zagotovi, da je osnovno delovanje sistema trgovanja, algoritma in strategije člana v skladu s pogoji mesta trgovanja.

3.   V okviru preizkušanja skladnosti se preveri delovanje naslednjega:

(a)

sposobnosti interakcije sistema ali algoritma z logiko mesta trgovanja glede usklajevanja, kot je bila pričakovana, in ustrezne obdelave toka podatkov v mesto trgovanja in iz njega;

(b)

osnovnih funkcionalnosti, kot so predložitev, sprememba ali preklic naročila ali navedba interesa, prenosi statičnih podatkov in podatkov o trgovanju ter vsi tokovi poslovnih podatkov;

(c)

povezljivosti, vključno s preklicem pri prekinitvi povezave (Cancel-on-Disconnect), izgubo vira podatkov o trgovanju in regulatorji, ter okrevanja, vključno s ponovno vzpostavitvijo trgovanja znotraj enega dne in obravnavo začasno prekinjenih instrumentov ali neposodobljenih podatkov o trgovanju.

4.   Mesta trgovanja svojim sedanjim in potencialnim članom zagotovijo okolje za preizkušanje skladnosti, ki:

(a)

je dostopno pod pogoji, ki so enakovredni tistim, ki se uporabljajo za druge storitve preizkušanja mesta trgovanja;

(b)

zagotavlja seznam finančnih instrumentov, ki jih je mogoče preizkušati in ki so reprezentativni za vsak razred instrumentov, ki so na voljo v produkcijskem okolju;

(c)

je na voljo med splošnim trgovalnim časom ali, če je na razpolago samo zunaj trgovalnega časa, ob vnaprej določenih rednih obdobjih;

(d)

ga podpira osebje z zadostnim znanjem.

5.   Mesto trgovanja dostavi poročilo o rezultatih preizkušanja skladnosti samo sedanjim in potencialnim članom.

6.   Mesta trgovanja zahtevajo od svojih sedanjih in potencialnih članov, naj uporabijo svoje sisteme za preizkušanje skladnosti.

7.   Mesta trgovanja za preizkušanje skladnosti iz odstavkov 1 do 3 zagotovijo učinkovito ločevanje okolja za preizkušanje od produkcijskega okolja.

Člen 10

Preizkušanje algoritmov članov, da bi se izognili neurejenim pogojem trgovanja

(člen 48(6) Direktive 2014/65/EU)

1.   Pred uvedbo algoritma ali strategije za trgovanje ali njuno znatno posodobitvijo zahtevajo mesta trgovanja od svojih članov potrditev, da so bili algoritmi, ki jih uvedejo, preizkušeni, da bi se izognili prispevanju k neurejenim pogojem trgovanja ali povzročitvi teh pogojev, ter da pojasnijo uporabljena sredstva za navedeno preizkušanje.

2.   Mesta trgovanja svojim članom omogočijo dostop do okolja za preizkušanje, ki ga predstavlja kar koli od naslednjega:

(a)

simulacijska infrastruktura, ki čim bolj realno posnema produkcijsko okolje, vključno z neurejenimi pogoji trgovanja, in ki zagotavlja funkcionalnosti, protokole in strukturo, ki članom omogočajo, da preizkusijo vrsto scenarijev, ki so po njihovem mnenju pomembni za njihovo dejavnost;

(b)

simboli za preizkušanje, kakor jih določi in vzdržuje mesto trgovanja.

3.   Mesta trgovanja za preizkušanja iz odstavka 1 zagotovijo učinkovito ločevanje okolja za preizkušanje od produkcijskega okolja.

Člen 11

Zmogljivost mesta trgovanja

(člen 48(1) Direktive 2014/65/EU)

1.   Mesta trgovanja zagotovijo, da imajo njihovi sistemi trgovanja zadostne zmogljivosti za izvajanje svojih funkcij brez sistemskih napak, izpadov ali napak pri usklajevanju poslov pri vsaj dvakratniku največjega števila sporočil na sekundo, zabeleženih za ta sistem v preteklih petih letih.

Pri določanju največjega števila sporočil se upoštevajo naslednja sporočila:

(a)

vsa vhodna sporočila, vključno z naročili in spremembami ali preklici naročil;

(b)

vsa izhodna sporočila, vključno z odzivom sistema na vhodno sporočilo, prikaz podatkov iz knjige naročil in razširjanje toka podatkov po trgovanju, kar pomeni samostojno uporabo zmogljivosti sistema trgovanja.

2.   Elementi sistema trgovanja, ki se upoštevajo za namene iz odstavka 1, so tisti, ki podpirajo naslednje dejavnosti:

(a)

povezljivost navzgor, zmogljivost oddaje naročila, zmogljivosti regulacije in zmožnost uravnoteženega vstopanja naročil stranke prek različnih prehodov;

(b)

trgovalno orodje, ki mestu trgovanja omogoča usklajevanje naročil z ustreznim časovnim zamikom;

(c)

povezljivost navzdol, urejanje naročil in poslov ter kakršno koli drugo vrsto vira podatkov o trgovanju;

(d)

infrastruktura za spremljanje uspešnosti zgoraj navedenih elementov.

3.   Ko število sporočil preseže največje število sporočil na sekundo, zabeleženih za ta sistem v preteklih petih letih, mesta trgovanja ocenijo, ali je zmogljivost njihovih sistemov trgovanja še vedno ustrezna. Po oceni mesta trgovanja obvestijo pristojni organ o vseh načrtovanih ukrepih za izboljšanje svoje zmogljivosti in o času izvajanja takih ukrepov.

4.   Mesta trgovanja zagotovijo, da so njihovi sistemi sposobni obvladovati naraščajoče tokove sporočil brez bistvenega poslabšanja uspešnosti njihovih sistemov. Oblika sistema trgovanja zlasti omogoča, da se njegova zmogljivost poveča v razumnem času, če je to potrebno.

5.   Mesta trgovanja takoj objavijo vsako resno prekinitev trgovanja, ki ni posledica nestanovitnosti trga, in vse druge bistvene motnje povezljivosti ter o tem poročajo pristojnemu organu in članom.

Člen 12

Splošne obveznosti spremljanja

(člen 48(1) Direktive 2014/65/EU)

1.   Mesta trgovanja zagotovijo, da so njihovi sistemi za algoritemsko trgovanje vedno prilagojeni poslovni dejavnosti, ki poteka prek njih, in so dovolj trdni, da zagotovijo neprekinjeno in pravilno delovanje trgov, na katerih delujejo, ne glede na uporabljeni model trgovanja.

2.   Mesta trgovanja izvedejo spremljanje svojih sistemov za algoritemsko trgovanje v realnem času v zvezi z naslednjim:

(a)

njihovo uspešnostjo in zmogljivostjo iz člena 11(4);

(b)

naročili, ki so jih poslali njihovi člani na posamezni in skupni ravni.

Mesta trgovanja zlasti upravljajo meje za regulacijo in spremljajo koncentracijo toka naročil, da bi odkrila morebitne grožnje za pravilno delovanje trga.

3.   Opozorila v realnem času se izdajo v petih sekundah po zadevnem dogodku.

Člen 13

Tekoče spremljanje

(člen 48(1) Direktive 2014/65/EU)

1.   Mesta trgovanja so vedno sposobna dokazati pristojnemu organu, da v realnem času spremljajo uspešnost in uporabo elementov svojih sistemov trgovanja iz člena 11(2) v zvezi z naslednjimi parametri:

(a)

odstotkom največje zmogljivosti sporočil, uporabljenih na sekundo;

(b)

skupnim številom sporočil, ki jih upravlja sistem trgovanja, razčlenjenim po elementih sistema trgovanja, vključno s:

(i)

številom sporočil, prejetih na sekundo;

(ii)

številom sporočil, poslanih na sekundo;

(iii)

številom sporočil, ki jih sistem zavrne na sekundo;

(c)

časom med prejemom sporočila v katerem koli zunanjem prehodu sistema trgovanja in pošiljanjem povezanega sporočila iz istega prehoda po tem, ko je orodje za usklajevanje obdelalo izvirno sporočilo;

(d)

uspešnostjo orodja za usklajevanje.

2.   Mesta trgovanja sprejmejo vse ustrezne ukrepe glede vseh vprašanj, odkritih v sistemu trgovanja med stalnim spremljanjem takoj, ko je to mogoče, in sicer po prednostnem vrstnem redu, in lahko prilagodijo, postopoma ukinejo ali zaprejo sistem trgovanja, če je to potrebno.

Člen 14

Redni pregled uspešnosti in zmogljivosti sistemov za algoritemsko trgovanje

(člen 48(1) Direktive 2014/65/EU)

1.   Mesta trgovanja v okviru samoocene v skladu s členom 2 ovrednotijo uspešnost in zmogljivosti svojih sistemov za algoritemsko trgovanje ter povezanih postopkov za upravljanje, odgovornost, odobritev in ureditve neprekinjenega poslovanja.

2.   V okviru ocene iz odstavka 1 mesta trgovanja izvajajo stresne teste, kjer simulirajo neugodne scenarije, da bi preverila uspešnost strojne in programske opremo ter komunikacij ter opredelila scenarije, v okviru katerih sistem trgovanja ali deli sistema trgovanja izvajajo svoje funkcije s sistemskimi napakami, izpadi ali napakami pri usklajevanju poslov.

3.   Stresni testi zajemajo vse faze trgovanja, segmente trgovanja in vrste instrumentov, s katerimi trguje mesto trgovanja, ter simulirajo dejavnosti članov z obstoječo obliko povezljivosti.

4.   Neugodni scenariji iz odstavka 2 temeljijo na naslednjem:

(a)

povečanem številu prejetih sporočil, ki se začne z najvišjim številom sporočil, ki jih je upravljal sistem trgovanja v preteklih petih letih;

(b)

nepričakovanem delovanju operativnih funkcij mest trgovanja;

(c)

naključni kombinaciji stresnih in normalnih tržnih pogojev ter nepričakovanega delovanja operativnih funkcij mest trgovanja.

5.   Oceno uspešnosti in zmogljivosti mesta trgovanja, opisano v odstavkih 1 do 4, izvede neodvisni ocenjevalec ali oddelek znotraj mesta trgovanja, razen tistega, ki je odgovoren za funkcijo, ki se pregleduje.

6.   Mesta trgovanja sprejmejo ukrepe za hitro in učinkovito odpravljanje vseh pomanjkljivosti, odkritih pri ocenjevanju uspešnosti in zmogljivosti mesta trgovanja iz odstavkov 1 do 4, ter vsaj pet let vodijo evidenco pregleda in vseh ukrepov, ki so bili v zvezi s tem sprejeti za odpravljanje pomanjkljivosti.

Člen 15

Ureditve neprekinjenega poslovanja

(člen 48(1) Direktive 2014/65/EU)

1.   Mesta trgovanja so v vsakem trenutku sposobna dokazati, da imajo njihovi sistemi zadostno stabilnost, in sicer tako da razpolagajo z učinkovitimi ureditvami neprekinjenega poslovanja, namenjenimi odpravljanju motenj.

2.   Ureditve neprekinjenega poslovanja zagotavljajo, da se trgovanje lahko ponovno vzpostavi v dveh urah ali približno dveh urah od motnje in da je največja količina podatkov, ki se lahko izgubijo iz vsake službe IT mesta trgovanja po motnji, blizu nič.

Člen 16

Načrt neprekinjenega poslovanja

(člen 48(1) Direktive 2014/65/EU)

1.   Mesta trgovanja v okviru upravljanja in odločanja v skladu s členom 3 oblikujejo načrt neprekinjenega poslovanja za izvajanje učinkovitih ureditev neprekinjenega poslovanja iz člena 15. V načrtu neprekinjenega poslovanja so določeni postopki in ureditve za upravljanje motenj.

2.   Načrt neprekinjenega poslovanja zagotovi vsaj naslednjo vsebino:

(a)

vrsto možnih neugodnih scenarijev v zvezi z delovanjem sistemov za algoritemsko trgovanje, vključno z nerazpoložljivostjo sistemov, osebja, delovnih prostorov, zunanjih dobaviteljev ali podatkovnih središč ali izgubo ali spremembo ključnih podatkov in dokumentov;

(b)

postopke, ki jim je treba slediti v primeru motnje;

(c)

najdaljši čas za ponovno vzpostavitev dejavnosti trgovanja in količino podatkov, ki se lahko izgubijo v sistemu IT;

(d)

postopke za premestitev sistema trgovanja na rezervno lokacijo in vodenje sistema trgovanja s te lokacije.

(e)

hranjenje ključnih poslovnih podatkov, vključno s posodobljenimi informacijami potrebnih kontaktov, da se znotraj mesta trgovanja zagotovi komunikacija med mestom trgovanja in njegovimi člani ter med mestom trgovanja in infrastrukturami za kliring in poravnavo;

(f)

usposabljanje osebja o delovanju ureditev neprekinjenega poslovanja;

(g)

razdelitev nalog in ustanovitev posebne skupine za varnostne operacije, ki se lahko odzove takoj po motnji;

(h)

tekoči program za preizkušanje, ocenjevanje in pregled ureditev, vključno s postopki za spremembo ureditev v skladu z rezultati navedenega programa.

3.   Usklajevanje ur po motnji se vključi v načrt neprekinjenega poslovanja.

4.   Mesta trgovanja zagotovijo, da se izvede in redno pregleduje ocena učinka, v kateri so opredeljena tveganja in posledice motnje. V ta namen je vsaka odločitev mesta trgovanja, da ne upošteva ugotovljenega tveganja nerazpoložljivosti sistema trgovanja v načrtu neprekinjenega poslovanja, ustrezno dokumentirana in izrecno odobrena s strani upravljalnega organa mesta trgovanja.

5.   Mesta trgovanja zagotovijo, da njihovo višje vodstvo:

(a)

določi jasne cilje in strategije, kar zadeva neprekinjeno poslovanje;

(b)

dodeli ustrezne človeške, tehnološke in finančne vire za uresničevanje ciljev in strategij v skladu s točko (a);

(c)

odobri načrt neprekinjenega poslovanja in morebitne spremembe tega načrta, potrebne zaradi organizacijskih, tehnoloških in pravnih sprememb;

(d)

je vsaj enkrat na leto obveščeno o rezultatih ocene učinka in vsaki reviziji te ocene ter o vseh ugotovitvah v zvezi z ustreznostjo načrta neprekinjenega poslovanja;

(e)

vzpostavi funkcijo neprekinjenega poslovanja znotraj organizacije.

6.   Načrt neprekinjenega poslovanja določa postopke za odpravo morebitnih motenj v ključnih operativnih funkcijah, oddanih v zunanje izvajanje, tudi takrat, ko te ključne operativne funkcije niso več na voljo.

Člen 17

Reden pregled ureditev neprekinjenega poslovanja

(člen 48(1) Direktive 2014/65/EU)

1.   Mesta trgovanja v okviru svoje samoocene v skladu s členom 2 na podlagi realističnih scenarijev preizkusijo delovanje načrta neprekinjenega poslovanja in preverijo sposobnost mesta trgovanja, da po motnjah okreva in ponovno vzpostavi trgovanje, kakor je navedeno v členu 15(2).

2.   Če se mestom trgovanja zdi potrebno, ob upoštevanju rezultatov rednega pregleda v skladu z odstavkom 1 zagotovijo, da neodvisni ocenjevalec ali oddelek znotraj mesta trgovanja, razen tistega, ki je odgovoren za funkcijo, ki se pregleduje, izvede pregled njihovega načrta in ureditev neprekinjenega poslovanja. Rezultati preizkušanja se dokumentirajo v pisni obliki, shranijo in predložijo višjemu vodstvu mesta trgovanja ter operativnim enotam, vključenim v načrt neprekinjenega poslovanja.

3.   Mesta trgovanja zagotovijo, da preizkušanje načrta neprekinjenega poslovanja ne moti normalne dejavnosti trgovanja.

Člen 18

Preprečevanje neurejenih pogojev trgovanja

(člen 48(4), (5) in (6) Direktive 2014/65/EU)

1.   Mesta trgovanja imajo vzpostavljene vsaj naslednje ureditve za preprečevanje neurejenega trgovanja in kršitve omejitev zmogljivosti:

(a)

omejitve števila naročil, ki jih član lahko pošlje na sekundo;

(b)

mehanizme za obvladovanje nestanovitnosti;

(c)

kontrole pred trgovanjem.

2.   Za namene odstavka 1 lahko mesta trgovanja:

(a)

zahtevajo informacije od katerega koli člana ali uporabnika sponzoriranega dostopa o njegovih organizacijskih zahtevah in kontrolah trgovanja;

(b)

začasno prekličejo dostop člana ali trgovca do sistema trgovanja na pobudo mesta trgovanja ali na zahtevo navedenega člana, klirinškega člana, CNS, če tako določajo pravila, ki urejajo CNS, ali pristojnega organa;

(c)

uporabijo mehanizem za izklop v sili, da bi preklicala neizvršena naročila, ki jih predloži član ali stranka s sponzoriranim dostopom v naslednjih okoliščinah:

(i)

na zahtevo člana ali stranke s sponzoriranim dostopom, če član ali stranka iz tehničnih razlogov ne more sama izbrisati svojih naročil;

(ii)

kadar knjiga naročil vsebuje napačno podvojena naročila;

(iii)

po začasni ukinitvi, ki jo sproži udeleženec na trgu ali pristojni organ;

(d)

odpovejo ali prekličejo posle v primeru nepravilnega delovanja mehanizmov mesta trgovanja za obvladovanje nestanovitnosti ali operativnih funkcij sistema trgovanja;

(e)

uravnotežijo vstop naročil med različnimi prehodi, če mesto trgovanja uporablja več kot en prehod, da bi se izognilo zrušitvam.

3.   Mesta trgovanja določijo politike in ureditve v zvezi z:

(a)

mehanizmi za obvladovanje nestanovitnosti v skladu s členom 19;

(b)

kontrolami pred in po trgovanju, ki jih uporablja mesto trgovanja, ter kontrolami pred in po trgovanju, ki so potrebne za to, da imajo njihovi člani dostop do trga;

(c)

obveznostjo članov, da uporabijo mehanizem za izklop v sili;

(d)

zahtevami glede informacij za člane;

(e)

začasnim preklicem dostopa;

(f)

politiko preklica v zvezi z naročili in posli, ki vključuje:

(i)

časovni okvir;

(ii)

postopke;

(iii)

obveznosti glede poročanja in preglednosti;

(iv)

postopke za reševanje sporov;

(v)

ukrepe, da bi se čim bolj zmanjšale napake pri trgovanju;

(g)

ureditvami za regulacijo naročil, vključno s:

(i)

številom naročil na sekundo pri vnaprej določenih časovnih intervalih;

(ii)

politiko enake obravnave med člani, razen če ni regulator usmerjen na posamezne člane;

(iii)

ukrepe, ki se sprejmejo po regulaciji.

4.   Mesta trgovanja objavijo svoje politike in ureditve iz odstavkov 2 in 3. Ta obveznost ne velja v zvezi s specifičnim številom naročil na sekundo pri vnaprej določenih časovnih intervalih in specifičnimi parametri njihovih mehanizmov za obvladovanje nestanovitnosti.

5.   Mesta trgovanja vsaj pet let vodijo popolne evidence svojih politik in ureditev iz odstavka 3.

Člen 19

Mehanizmi za obvladovanje nestanovitnosti

(člen 48(5) Direktive 2014/65/EU)

1.   Mesta trgovanja zagotovijo, da v okviru ur trgovanja ves čas delujejo ustrezni mehanizmi za samodejno ustavitev ali omejitev trgovanja.

2.   Mesta trgovanja zagotovijo, da:

(a)

se mehanizmi za ustavitev ali omejitev trgovanja preizkusijo pred izvajanjem, nato pa redno, kadar se pregleduje zmogljivost in uspešnost sistemov trgovanja;

(b)

so dodeljeni IT in človeški viri za načrtovanje, vzdrževanje in spremljanje mehanizmov za ustavitev ali omejitev trgovanja;

(c)

se stalno spremljajo mehanizmi za obvladovanje nestanovitnosti trga.

3.   Mesta trgovanja vodijo evidence o pravilih in parametrih mehanizmov za obvladovanje nestanovitnosti in vseh njihovih spremembah ter o delovanju, vodenju in posodabljanju navedenih mehanizmov.

4.   Mesta trgovanja zagotovijo, da njihova pravila mehanizmov za obvladovanje nestanovitnosti vključujejo postopke za obvladovanje situacij, v katerih morajo biti parametri ročno zaustavljeni za zagotavljanje pravilnega trgovanja.

Člen 20

Kontrole pred trgovanjem in po njem

(člen 48(4) in (6) Direktive 2014/65/EU)

1.   Mesta trgovanja izvedejo naslednje kontrole pred trgovanjem, prilagojene vsakemu finančnemu instrumentu, s katerim se trguje na njih:

(a)

cenovne ovratnice (price collars), ki samodejno blokirajo naročila, ki ne izpolnjujejo vnaprej določenih cenovnih parametrov za vsako naročilo posebej;

(b)

najvišja vrednost naročila, ki samodejno preprečuje, da se naročila z nenavadno velikimi vrednostmi vnesejo v knjigo naročil s sklicevanjem na nominalne vrednosti za posamezen finančni instrument;

(c)

največji obseg naročila, ki samodejno preprečuje, da se naročila izjemno velikega obsega vnesejo v knjigo naročil.

2.   Kontrole pred trgovanjem iz odstavka 1 so zasnovane za zagotavljanje, da:

(a)

je v okviru njihove samodejne uporabe mogoče prilagoditi meje med trgovanjem in v vseh fazah trgovanja;

(b)

ima njihovo spremljanje zakasnitev največ petih sekund;

(c)

se naročilo zavrne, ko je meja presežena;

(d)

so vzpostavljeni postopki in ureditve za dovolitev naročil, ki presegajo meje, če za to zaprosi zadevni član. Takšni postopki in ureditve se začasno in v izjemnih okoliščinah uporabljajo v zvezi s posameznim naročilom ali sklopom naročil.

3.   Mesta trgovanja lahko določijo kontrole po trgovanju, ki se jim zdijo ustrezne na podlagi ocene tveganja dejavnosti svojih članov.

Člen 21

Predhodna določitev pogojev za zagotavljanje neposrednega elektronskega dostopa

(člen 48(7) Direktive 2014/65/EU)

Mesta trgovanja, ki dovoljujejo neposreden elektronski dostop prek svojih sistemov, določijo in objavijo pravila in pogoje, v skladu s katerimi lahko njihovi člani ponudijo neposreden elektronski dostop svojim strankam. Navedena pravila in pogoji zajemajo vsaj posebne zahteve, določene v členu 22 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/589 (3).

Člen 22

Posebne zahteve za mesta trgovanja, ki dovoljujejo sponzoriran dostop

(člen 48(7) Direktive 2014/65/EU)

1.   Mesta trgovanja zagotovijo sponzoriran dostop, če imajo za to dovoljenje, in zahtevajo, da za podjetja, ki imajo sponzorirani dostop, veljajo vsaj iste kontrole, kot so tiste iz člena 18(3)(b).

2.   Mesta trgovanja zagotovijo, da imajo ponudniki sponzoriranega dostopa vedno izključno pravico, da določijo ali spremenijo parametre, ki se uporabljajo za kontrole iz odstavka 1 nad tokom naročil njihovih strank s sponzoriranim dostopom.

3.   Mesta trgovanja lahko začasno prekličejo ali umaknejo sponzoriran dostop za stranke, ki so kršile Direktivo 2014/65/EU ter uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 600/2014 (4) in (EU) št. 596/2014 (5) ali notranja pravila mest trgovanja.

Člen 23

Varnost in omejitve dostopa

(člen 48(1) Direktive 2014/65/EU)

1.   Mesta trgovanja vzpostavijo postopke in ureditve za fizično in elektronsko varnost, zasnovane za zaščito njihovih sistemov pred zlorabo ali nepooblaščenim dostopom ter za zagotavljanje integritete podatkov, ki so del njihovih sistemov ali prehajajo skozi njihove sisteme, vključno z ureditvami, ki omogočajo preprečevanje ali zmanjševanje tveganj napadov na informacijske sisteme, kot so opredeljeni v členu 2(a) Direktive 2013/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta (6).

2.   Mesta trgovanja zlasti vzpostavijo in vzdržujejo ukrepe in ureditve za fizično in elektronsko varnost, da bi hitro odkrila in preprečila ali čim bolj zmanjšala tveganja, ki se nanašajo na:

(a)

nepooblaščen dostop do njihovega sistema trgovanja ali njegovega dela, vključno z nedovoljenim dostopom do delovnih prostorov in podatkovnih središč;

(b)

motnje sistema, ki resno ovirajo ali prekinejo delovanje informacijskega sistema z vnašanjem podatkov, prenašanjem, poškodovanjem, brisanjem, poslabšanjem, spreminjanjem ali odstranitvijo takih podatkov ali povzročijo, da postanejo takšni podatki nedostopni;

(c)

motnje podatkov, ki zbrišejo, poškodujejo, poslabšajo, spremenijo ali odstranijo podatke o informacijskem sistemu ali povzročijo, da postanejo takšni podatki nedostopni;

(d)

prestrezanja zasebnih prenosov podatkov iz informacijskega sistema ali znotraj njega s tehničnimi sredstvi, vključno z elektromagnetnimi emisijami iz informacijskega sistema, ki je nosilec takšnih podatkov.

3.   Mesta trgovanja takoj obvestijo pristojni organ o incidentih zlorabe ali nepooblaščenega dostopa, tako da nemudoma zagotovijo poročilo o incidentu, v katerem je navedena njegova narava, ukrepi, sprejeti kot odziv na incident, in pobude, sprejete za preprečevanje podobnih incidentov v prihodnosti.

Člen 24

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od datuma, ki je kot prvi naveden v drugem pododstavku člena 93(1) Direktive 2014/65/EU.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. julija 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 173, 12.6.2014, str. 349.

(2)  Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/589 z dne 19. julija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo organizacijske zahteve za investicijska podjetja, ki se ukvarjajo z algoritemskim trgovanjem (glej stran 417 tega Uradnega lista).

(4)  Uredba (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov in spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 173, 12.6.2014, str. 84).

(5)  Uredba (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES (UL L 173, 12.6.2014, str. 1).

(6)  Direktiva 2013/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. avgusta 2013 o napadih na informacijske sisteme in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2005/222/PNZ (UL L 218, 14.8.2013, str. 8).


PRILOGA

Parametri, ki jih je treba upoštevati pri samooceni mest trgovanja, kot je navedeno v členu 2(1)

(a)

Narava mesta trgovanja, kar zadeva:

(i)

vrste in regulativni status instrumentov, s katerimi se trguje na mestu trgovanja, kot npr. ali mesto trgovanja trguje z likvidnimi instrumenti, za katere velja obvezno trgovanje;

(ii)

vlogo mesta trgovanja v finančnem sistemu, kot npr. ali se lahko s finančnimi instrumenti, s katerimi se trguje na tem mestu, trguje drugje.

(b)

Velikost mesta trgovanja v smislu njegovega potencialnega vpliva na pošteno in pravilno delovanje trgov, ki temelji vsaj na naslednjih elementih:

(i)

številu algoritmov, ki se uporabljajo na mestu trgovanja;

(ii)

zmogljivosti mesta trgovanja, kar zadeva količino sporočil;

(iii)

obsegu trgovanja, izvršenega na mestu trgovanja;

(iv)

odstotku algoritemskega trgovanja glede na celotno trgovanje in skupni promet na mestu trgovanja;

(v)

odstotku visokofrekvenčnega trgovanja glede na celotno trgovanje in skupni znesek trgovanja na mestu trgovanja;

(vi)

številu njegovih članov in udeležencev;

(vii)

številu njegovih članov, ki zagotavljajo neposredni elektronski dostop, vključno z, kjer je to primerno, določenim številom njegovih članov, ki zagotavljajo sponzoriran dostop, in pogojih, pod katerimi se ponuja neposreden elektronski dostop ali ga je mogoče delegirati;

(viii)

deležu neizvršenih naročil v poslih, kot je naveden in določen v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/566 (1);

(ix)

številu in odstotku oddaljenih članov;

(x)

številu zagotovljenih mest kolokacije ali gostovanja v bližini;

(xi)

številu držav in regij, v katerih posluje mesto trgovanja;

(xii)

pogojih poslovanja za mehanizme za obvladovanje nestanovitnosti in ali so uporabljene dinamične ali statične omejitve trgovanja, da bi se sprožile zaustavitve trgovanja ali zavrnitev naročil.

(c)

Zapletenost mesta trgovanja v smislu:

(i)

razredov finančnih instrumentov, s katerimi se trguje na mestu trgovanja;

(ii)

modelov trgovanja, ki so na voljo na mestu trgovanja, vključno z različnimi modeli trgovanja, ki se uporabljajo istočasno, kot so dražbe, neprekinjene dražbe in hibridni sistemi;

(iii)

uporabe opustitve pri preglednosti pred trgovanjem v povezavi z uporabljenimi modeli trgovanja;

(iv)

raznolikosti sistemov trgovanja, ki jih uporablja mesto trgovanja, ter v kolikšni meri ima mesto trgovanja nadzor nad vzpostavitvijo, prilagoditvijo, preizkušanjem in pregledovanjem svojih sistemov trgovanja;

(v)

strukture mesta trgovanja v smislu lastništva in upravljanja ter njegove organizacijske, operativne, tehnične, fizične in geografske strukture;

(vi)

različnih lokacij povezljivosti in tehnologije mesta trgovanja;

(vii)

raznolikosti fizične infrastrukture za trgovanje mesta trgovanja;

(viii)

obsega oddaje v zunanje izvajanje mesta trgovanja in zlasti, ali so bile v zunanje izvajanje oddane operativne funkcije;

(ix)

pogostosti sprememb modelov trgovanja, sistemov IT in članstva mesta trgovanja.


(1)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/566 z dne 18. maja 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za razmerje neizvršenih naročil v poslih, da bi preprečili neurejene pogoje trgovanja (glej stran 84 tega Uradnega lista).


Top