EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0228

Uredba Komisije (EU) 2017/228 z dne 9. februarja 2017 o spremembi Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede poimenovanj in področij pristojnosti znanstvenih svetov Evropske agencije za varnost hrane (Besedilo velja za EGP. )

C/2017/0689

OJ L 35, 10.2.2017, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/228/oj

10.2.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 35/10


UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/228

z dne 9. februarja 2017

o spremembi Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede poimenovanj in področij pristojnosti znanstvenih svetov Evropske agencije za varnost hrane

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (1), ter zlasti drugega pododstavka člena 28(4) Uredbe;

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 28 Uredbe (ES) št. 178/2002 ustanavlja deset znanstvenih svetov, ki so vsak na svojem področju pristojnosti odgovorni za znanstveno svetovanje Evropski agenciji za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija). Med te znanstvene svetove med drugim spadajo: svet za živilske aditive in hranilne vire, dodane živilom, svet za dietetične izdelke, prehrano in alergije ter svet za snovi v stiku z živili, encime, arome in pomožna tehnološka sredstva.

(2)

Agencija je 3. februarja 2016 Komisiji predložila zahtevek za preimenovanje sveta za živilske aditive in hranilne vire, dodane živilom, sveta za dietetične izdelke, prehrano in alergije ter sveta za snovi v stiku z živili, encime, arome in pomožna tehnološka sredstva, da bi se upoštevale pričakovane spremembe na področju tehničnega in znanstvenega razvoja.

(3)

Tehnične in znanstvene spremembe vplivajo predvsem na delovno obremenitev znanstvenih svetov. Zlasti je verjetno, da se bo v prihodnjih letih povečala delovna obremenitev sveta za snovi v stiku z živili, encime, arome in pomožna tehnološka sredstva, saj je treba oceniti nerešene vloge za vključitev na seznam Unije encimov za živila v skladu z Uredbo (ES) št. 1332/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (2). Zato bi bilo treba nalogo ocenjevanja arom, ki jo trenutno izvaja svet za snovi v stiku z živili, encime, arome in pomožna tehnološka sredstva, dodeliti svetu za živilske aditive in hranilne vire, dodane živilom.

(4)

Da pa se prepreči preobremenitev sedanjega sveta za živilske aditive in hranilne vire, dodane živilom, bi bilo treba nalogo ocenjevanja hranilnih virov in drugih snovi s fiziološkim učinkom, dodanih živilom, dodeliti svetu za dietetične izdelke, prehrano in alergije, saj se bo njegova delovna obremenitev verjetno zmanjšala zaradi zaključka referenčnih vrednosti za vnos in vedno manjšega števila vlog za vključitev na seznam dovoljenih zdravstvenih trditev v skladu z Uredbo (ES) št. 1924/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (3). Taka prerazporeditev je tudi v skladu s strokovnim znanjem in izkušnjami sveta za dietetične izdelke, prehrano in alergije, saj nekatere snovi, ki se uporabljajo kot hranilni viri, spadajo v kategorijo novih živil, ki jih trenutno ocenjuje svet za dietetične izdelke, prehrano in alergije.

(5)

Imena zadevnih treh znanstvenih svetov se zato spremenijo s to uredbo: svet za živilske aditive in hranilne vire, dodane živilom, se preimenuje v „svet za živilske aditive in arome“, svet za dietetične izdelke, prehrano in alergije se preimenuje v „svet za prehrano, nova živila in živilske alergene“, svet za snovi v stiku z živili, encime, arome in pomožna tehnološka sredstva pa se preimenuje v „svet za material, namenjen za stik z živili, encime in pomožna tehnološka sredstva“.

(6)

Sedanji mandat članov sveta za živilske aditive in hranilne vire, dodane živilom, ter sveta za snovi v stiku z živili, encime, arome in pomožna tehnološka sredstva se bo iztekel 30. junija 2017, sedanji mandat članov ostalih osmih znanstvenih svetov Agencije, vključno s svetom za dietetične izdelke, prehrano in alergije, pa se bo iztekel 30. junija 2018. Da bi imela Agencija dovolj časa za učinkovito organizacijo svetov v skladu s členom 28(5) in (9) Uredbe (ES) št. 178/2002, se ta uredba uporablja od 1. julija 2018.

(7)

Uredbo (ES) št. 178/2002 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prvi pododstavek člena 28(4) Uredbe (ES) št. 178/2002 se spremeni:

1.

točka (a) se nadomesti z naslednjim:

„(a)

svet za živilske aditive in arome;“;

2.

točka (e) se nadomesti z naslednjim:

„(e)

svet za prehrano, nova živila in živilske alergene;“;

3.

točka (j) se nadomesti z naslednjim:

„(j)

svet za material, namenjen za stik z živili, encime in pomožna tehnološka sredstva.“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije in se uporablja od 1. julija 2018.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. februarja 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 31, 1.2.2002, str. 1.

(2)  Uredba (ES) št. 1332/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o encimih za živila in spremembi Direktive Sveta 83/417/EGS, Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999, Direktive 2000/13/ES, Direktive Sveta 2001/112/ES in Uredbe (ES) št. 258/97 (UL L 354, 31.12.2008, str. 7).

(3)  Uredba (ES) št. 1924/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih (UL L 404, 30.12.2006, str. 9).


Top